TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE

2 Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen. Der kan være flere måder gøre det på, g her skal bare nævnes ngle frhld, sm bør undersøges nærmere: Udfrmning af terminaler med mderne g sikre phldsfaciliteter. Brgerne skal føle sig trygge, g faciliteter skal give dem lyst til gøre phld på disse steder. Valg af busser, der er miljørigtige, g sm er behagelige sidde i, alt efter hvr lang tid man skal være i bussen. Der er en klar frskel mellem en bybus g en reginal bus. Etablering af systemer, der kan give dynamiske infrminer m rejsetid m.v. Læ- g siddemuligheder ved stppesteder. Cykelparkering ved de større stppesteder, så man kan kmbinere cykel g bus/tg. Undersøge mulighederne fr kunne tage sin cykel med i ngle af busserne g tgene. Behv fr et hurtigt, smidigt g sammenhængende system af frskellige typer busser g tg. Sammenhæng til øvrige planer Det anbefales, trafikplanen krdineres med den kmmuneplanlægning, der fregår i kmmunerne netp i denne tid. Trafikplanen bør udfrmes, så den yder et gdt bidrag til en sammenhængende fysisk planlægning i de enkelte kmmuner. Fkus mellem de t typer planer er især: Stus de nye bydele sikres en gd kllektiv trafikbetjening, det klarlægges, m der er et ptentiale i udvikle byerne langs med nærbaner g de reginale ruter, hvr der kan anlægges gde standsningsmuligheder fr de hurtige busser g tg, der i udvikling af de enkelte bydele gså planlægges fr den kllektive trafik med hensyn til gde stppesteder, gde fremkmmeligheder fr busserne, evt. ved hjælp af bussluser, der er en gd sammenhæng mellem bligmråderne g sklerne g fritidsmråderne, så man sikrer, så mange sm muligt anvender cykel eller bus til g fra skle frem fr biler, g bligmråder udfrmes g placeres, så der kan etableres et gdt lkalrutenet med udgangspunkt i de åbne sklebusser. Bybusser i Vibrg Kmmune I dag er der halvtimes drift med bybusserne i Vibrg. Byen er gennem de seneste år vkset, således bybusserne ikke længere når ud i alle dele af byen. Skal hele byen dækkes af bybusser, kræver det, der indføres 20 minutters drift, hvis man vil bevare samme serviceniveau sm i dag, idet den enkelte bus vil være længere m køre en tur fra terminalen i midtbyen til et givet mråde g retur. Der vil i den videre planlægning af et nyt bybusnet være behv fr tage stilling til, m megnsbyerne g frstæderne kan g skal inddrages i bybusnettet. Det vil i givet fald afhænge af, hvr langt der er i køretid til de enkelte mråder,

3 m der skal være bybusser i Bjerringbr. I dag er der en enkelt busrute, der næsten kan pftes sm sådan. Alternivt kan ngle af lkalruterne på Bjerringbr-egnen ptræde sm en slags bybusruter, m ngle af lkalruterne kan ændres, således de giver en hurtigere g mere effektiv betjening af de større bymråder sm f.eks. Sthlm, Møldrup, Ørum, Hammershøj g Karup g dermed agere sm en art bybus, g m ngle af de reginale ruter kan indgå i bybusnettet i Vibrg g i Bjerringbr på turen mellem bygrænsen g den større terminal i centrum. Planlægningen af et nyt bybusnet i Vibrg frventes s i gang i indeværende år i samarbejde med Midttrafik, idet der er afs et beløb hertil i det kmmunale budget. Planlægningen af det nye bybusnet frventes få indvirkning på det øvrige busnet, idet Vibrg Kmmunes sigte er, brugerne skal pleve den kllektive trafik sm et sammenhængende g krdineret tilbud, der i videst muligt mfang imødekmmer brgernes behv g frventninger inden fr den øknmiske ramme, der er til rådighed. Lkalruter uden fr Vibrg by Målet fr de lkale ruter er et gdt g velfungerende rutenet i Vibrg Kmmune. I den videre planlægning freslår Vibrg Kmmune, man bygger nettet p mkring de hurtige reginalruter samt jernbanen, der passerer gennem Kmmunen. Lkalruternes funktin bliver dels være tilbringere til det verrdnede net, dels klare den interne transprt fra de små lkale byer g ind til de større byer i Kmmunen. Det betyder, ruterne skal planlægges i et tæt samarbejde mellem Midttrafik, Reginen g Kmmunen. Fr få en egentlig planlægning af lkalruterne skal der laves ngle frundersøgelser, der skal afklare, m sklebusserne, de åbne ruter - gså kaldet rabruterne - kan være rammen i nettet, m hvilken frekvens der skal være til g fra den enkelte landsby. Kan man eventuelt undvære busserne midt på dagen? m ngle af de eksisterende ruter kan nedlægges, g skal ngle af de nye lkalruter måske være lynbusser mellem de større by-enheder i Kmmunen med få eller kun et enkelt stp i hver landsby? m der kan laves ngle velfungerende knudepunkter, hvr lkalruter, reginalruter g eventuelt tg kan mødes, uden det giver stre ventetider ved skifte fra den ene rute til den anden. Tgtrafikken Jernbanen tværs gennem Vibrg Kmmune udnyttes ikke fuldt ud. Det skyldes flere frhld: Banen er enkeltspret med de prblemer, det giver. Enkelte steder er man nødt til køre med neds fart på grund af uregulerede verkørsler. Vibrg mangler bedre g hurtigere tgfrbindelse ud md resten af Danmark. Der er et strt behv fr direkte frbindelser mellem København g Langå - Vibrg Struerbanen, således brgerne kan bruge den kllektive trafik mellem landsdelene. Med de manglende frbindelser er det vanskeligt arrangere møder g seminarer i Vibrg. Med den fremdrift g udvikling, der fregår i Vibrg Kmmune, er ønsket g behvet, jernbanen får en markant større rlle i Kmmunens infrastruktur. Det kan ske ved: genåbne eller åbne flere stiner langs banen gennem Kmmunen

4 Sparkær Stin åbnes i nær fremtid, idet byen har en passende størrelse allerede nu det undersøges, m gså andre nye stiner kunne åbnes, eksempelvis: Rindshlm, hvr der er muligheder fr byudvikling Erhvervsmråderne g handelsmråderne i Vibrg Vest, hvr der er muligheder fr hente passagerer til arbejdspladser g butikker Ravnstrup, hvr der vil kunne byudvikles i de kmmende år Tange Byudvikling, samt adgang til Tangeværket, det undersøges, m det er muligt benytte banen til både lyntg med få stp g lkaltg med stp ved vennævnte nærstiner, g ptentialet i banen tænkes ind i den fremtidige udvikling, herunder gså inddrages i det samlede net fr den kllektive trafik. Reginale ruter gennem Vibrg Kmmune Der er behv fr et tæt g gdt samarbejde mellem Trafikselskabet, Reginen g Kmmunen i udarbejdelse af det reginale rutenet, så der kan skabes et velfungerende g samlet tilbud af reginale g lkale busser. Reginalruterne er vigtige tilbringere af pendlere til de stre erhvervsmråder, gymnasierne samt de større bycentre i reginen, mens lkalruterne specielt i landmråder kan være tilbringere til de reginale ruter. Vibrg Kmmunes frventninger g krav til de reginale ruter er, der er frskellige typer reginale busruter: X busser, der er hurtige frbindelser ad de større veje mellem reginale rejsemål med få stp R1 busser (sm kunne være lynbusser), der er direkte frbindelser mellem de større rejsemål i regin g kmmuner med lidt flere stp end X busserne R2- g R3-busser, der er mere snede ruter på de lidt mindre vejanlæg mellem rejsemål på tværs af kmmunegrænserne, X busserne frts har et strt krydsningspunkt i Vibrg, der ligger gdt sm udgangspunkt g samlingssted fr hele den kllektive trafik i reginen g i Jylland i det hele taget, g X busknceptet udvikles, så det frts pleves sm et gdt alternivt tilbud til tgene med hurtige frbindelser til de andre landsdele Teknlgi i den kllektive trafik I den videre udvikling af et kllektivt trafiktilbud, der skal udgøre et mderne transprtsystem, må fkus gså sættes på tilgængelighed. Det skal være let rientere sig m rejsemulighederne, g det skal være hurtigt, sikkert g behageligt rejse mellem de frskellige rejsemål, både sm pendler g sm turist. Ngle af de væsentligste elementer, der indgår i et sådant brugervenligt g effektivt trafiksystem, er: dynamisk realtidsinfrmin på de større terminaler, på de større stppesteder samt i busser g tg plysninger i bus g tg m, hvilke busser eller tg man kan kmme videre med ved det næste stp

5 anvendelse af meriel, der fremtræder mderne, vedligehldt, rent g behageligt phlde sig i, g hvr man på de længere strækninger kan læse aviser, have adgang til Internet g måske drikke en kp kaffe/vand en gd fremkmmelighed i bymråderne, hvr der er ved være trængsel på det almindelige vejnet kmfrtable g sikre terminaler g stppesteder, der gør det traktivt anvende bus eller tg frem fr bilen. Der er behv fr få disse frhld drøftet nøjere i hele Reginen, så hver enkelt kmmune ikke selv skal finde de smarte g smalle løsninger, der kan øge passagertallet i den kllektive trafik. I frbindelse med bestræbelserne på indføre et elektrnisk rejsekrtsystem med en tilhørende GPS-navigin vil det blive meget lettere gennemføre en mderne g dynamisk infrmin af passagererne på stppesteder, i terminaler g busser. Det styresystem, der er etableret på rutebilstinen i Vibrg, er ved være frældet, så der vil være behv fr, systemet pderes inden alt fr længe. Det er allerede ved være vanskeligt få reservedele til systemet, der er en vigtig bestanddel i hele afviklingen af den kllektive trafik på stinen. Gdstransprt Det er en gammel traditin, der kan sendes mindre pakker videre med busserne. Dette system vil Vibrg Kmmune gerne anbefale fasthldt, idet man på den måde hurtigt kan få f.eks. reservedele ud til autmekanikere i de mindre bysamfund i Kmmunen. På den måde bidrager den kllektive trafik til hlde liv i de mindre virksmheder i landsbyerne. Måske kan man bruge busserne til andre lignende pgaver i fremtiden, men det kræver en analyse af sådanne muligheder.

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Ramsherred 5 5700 Svendbrg Byfrnyelsesprgram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Februar 2007 Udarbejdet af Byfrnyelsesselskabet ODENSE, Landskabsarkitekt MDL/PLR Lne van Deurs, København, samt Arkitekt

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008

Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008 Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse 2008 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 1 Sammenfatning... 2 1. Frmål g metde... 5 2. Turisternes prfil... 6 2.1. Frmål med rejsen... 6 2.2. Natinalitet g pstnummer...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD 1 2 4 5 Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt -

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere