Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted"

Transkript

1 De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker vi lys og rydder op, og fællesarealer efterlades ligeledes, som vi forventer at finde dem selv. Generelt om social omgangsform og adfærd Vi har et fælles ansvar for den sociale omgangsform overalt på skolen. Vi sikrer en god omgangsform ved at følge nogle fælles normer: Vi respekterer, at skolens virke er baseret på demokrati, åbenhed og dialog Vi respekterer hinandens forskellighed og forskellige holdninger Vi respekterer hinandens tid og møder til tiden Vi respekterer hinandens arbejde og møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen Vi respekterer hinandens helbred og ryger kun uden for skolens bygninger Vi respekterer, at skolen kun er for skolens elever Vi respekterer, at skolen ikke er et rum for systematiske erhvervsmæssige, religiøse og/eller ideologiske kampagner Hvis en elevs opførsel, adfærd og attituder i gentagne tilfælde er generende eller direkte ødelæggende for det fælles læringsrum og hermed overskrider lærerens eller andre elevers grænser, kan læreren bortvise eleven fra den pågældende lektion med henstilling om selv at færdiggøre det igangværende arbejde. I gentagelsestilfælde kaldes eleven til samtale med ledelsen og kan så, efter advarsler, bortvises i perioder eller permanent. Den nævnte opførsel og adfærd omfatter bl.a. manglende aktiv deltagelse i undervisningen herunder undladelse af at efterkomme lærerens anvisninger om deltagelse i det faglige arbejde, brug af PC til ikke-undervisningsmæssige formål, støjende og forstyrrende adfærd, indtagelse af føde- og drikkevarer, forstyrrende renderi, mobning osv. Læreren bestemmer om en sanktion skal indberettes. Enhver bortvisning skal indberettes til kontaktlæreren. Bortvisningen registreres på et særligt skema til kontaktlæreren. Ved gentagne indberetninger af samme elev bliver teamkoordinator og uddannelseschef inddraget. Alvorlige brud på ordensreglerne såsom vold, trusler, indtagelse af ulovlige rusmidler og Side 1

2 snyd indberettes direkte til uddannelseschefen og medfører øjeblikkelig bortvisning. Vold vil blive anmeldt til politiet. Skolen forbeholder sig ret til uanmeldt at ransage klasselokaler, elevernes tasker og udenomsarealer ved mistanke om ulovligheder. Endvidere forbeholder ledelsen sig ret til at teste elever som er under mistanke for brug af rusmidler. Studieaktivitet Ifølge bekendtgørelsen skal du være studieaktiv, hvilket betyder mødepligt, forberedelse til timerne, aflevering af skriftligt arbejde samt deltagelse i skolens øvrige arrangementer, ekskursioner mv. Lærerne vurderer løbende, om du lever op til uddannelsens krav og målsætning. Hvis du ikke gør det, vil kontaktlæreren eller den koordinerende kontaktlærer give dig en advarsel. Hvis dette heller ikke hjælper, følger samtale med kontaktlærer eller teamkoordinator med krav om f.eks. ændring af faglig adfærd eller aflevering af et bestemt antal skriftlige opgaver inden for en bestemt tidsfrist. Om nødvendigt følges denne 2. advarsel op af alvorlige sanktioner såsom: Bortfald af SU, fortabelse af retten til oprykning til næste klassetrin og/eller indstilling til eksamen. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit vægtede gennemsnit er under 2,0 ved skoleårets afslutning, og din studieaktivitet ikke er acceptabel. I særlig grelle tilfælde af manglende studieaktivitet kan bortvisning finde sted. Det er skolens ledelse, der træffer den endelige afgørelse om disse forhold efter indstilling fra lærerne. Fravær Alle former for fravær registreres løbende. Det er vigtigt, at du meddeler skolen årsagerne til dit fravær. Har du meget fravær pga. sygdom, kan skolen kræve dokumentation herfor. Fravær fra eksamen skal altid dokumenteres. Har du meget fravær i en periode, skal du straks kontakte din kontaktlærer og din studievejleder. Skolens reaktion på fravær vil komme efter et individuelt skøn. Ved sygdom skal du meddele det til skolen. Ring til elevadministrationen på telf Ved længerevarende sygdom kan skolen anmode om en friattest fra din læge, som du selv skal betale. Og du skal også og kontakter studievejlederen. Ved ca. en uges fravær indkaldes Side 2

3 du til samtale med din kontaktlærer, og hvis udokumenteret fravær fortsætter, får du automatisk 1. skriftlige advarsel. Herefter fortsætter proceduren som nævnt nedenfor. Procedure for fravær 1. Du kan selvfølgelig blive syg. I det tilfælde skal du meddele dette til skolen. På din første sygedag skal du ringe til Pia Frost i Elevadministrationen på tlf Ved længerevarende sygdom skal du kunne dokumentere dit fravær. Det kan ske ved friattest, der betales af dig selv. 3. Ved fravær på 25 undervisningslektioner - svarende til ca. 5 hele undervisningsdage - indkaldes du til en samtale med din studievejleder/kontaktlærer. 4. Første skriftlige advarsel: Hvis fraværet fra undervisningen fortsætter får du en skriftlig advarsel (1. advarsel) og indkaldes til samtale med teamkoordinator. Her skal årsagen til det fortsatte fravær forklares. Andre forhold, som din generelle trivsel på uddannelsen vil også blive drøftet. Der udarbejdes en handlingsplan. 5. Anden skriftlige advarsel: Manglende opfølgning på handlingsplanen inden for den aftalte tidsfrist eller et utilfredsstillende fremmøde medfører tildeling af 2. advarsel samt indkaldelse til samtale med uddannelseschefen. Det er uddannelseschefen, der vurderer hvorvidt der skal indgås en skriftlig aftale. 6. Sanktioner: Hjælper ovenstående ikke, vil følgende sanktioner kunne iværksættes: Undlade at indstille til oprykning til næste klassetrin Undlade at indstille indstillet til eksamen Bortvisning fra skolen. Eksamensregler Har du fulgt undervisningen inden for mødepligtens rammer og afleveret dine skriftlige opgaver, bliver du automatisk indstillet til eksamen. I tvivlstilfælde afgør dine lærere og uddannelseschefen i fællesskab, om du har opfyldt betingelserne for at gå til prøve eller rykke op jvf. afsnittet "Studieaktivitet". Det er vigtigt, at du omgående meddeler skolen sygdom ved alle prøver og eksaminer, og skolen kræver dokumentation (friattest) herfor. Skolens vil bestræbe sig på, at du får mulighed for at gå til sygeeksamen i samme termin, men det kan meget vel være, du må Side 3

4 vente med prøven til efterfølgende termin. Uregelmæssigheder (snyd, hjælp til snyderi osv.) ved prøver og eksamener, samt snyd med opgaver som skal bruges i eksamenssammenhæng medfører bortvisning jvf. eksamensbekendtgørelsen. Efterfølgende vil skolen vurdere, under hvilke omstændigheder eleven kan færdiggøre faget og uddannelsen. It-regelsæt Alle elever på EUC Ringsted får tildelt et brugernavn og password der giver adgang til at benytte skolens it-udstyr med følgende muligheder: Adgang til internettet Personlig -konto H-drev, hvor eget arbejde kan gemmes Adgang til printer med en konto på 200 s/h print og 20 farveprint 1. Din postkasse kan max. rumme 5 MB, derfor opfordres du til, at tømme den regelmæssigt. 2. Du bør læse din mail hver dag, da der kan være telefonbeskeder, ændringer af timer mv. 3. Eget arbejde gemmes på H-drevet eller på et USB-stick. Det er dit eget ansvar, at du jævnligt tager sikkerhedskopier af dit eget materiale. 4. Du må ikke oplyse andre om dit personlige login. Med det tildelte login er dit brug af it registreret, og du kan dermed gøres ansvarlig for eventuelt misbrug. Har du mistanke om, at dit login er kendt af andre, skal du hurtigst muligt kontakte systemadministrationen eller din lærer for at få det ændret. Det er alene dig selv, som er ansvarlig for, hvad der foregår i dit navn. 5. Det er ikke tilladt at ændre opsætningerne på computerne, deriblandt skrivebords "tapet", skærmopløsninger, etc. Med mindre det er en del af undervisningen. 6. Det er kun tilladt at slette egne data fra skolens computere. 7. Det er ikke tilladt at installere programmer på skolens maskiner. 8. Destruktiv anvendelse af it-udstyret og destruktiv adfærd på nettet er naturligvis ikke Side 4

5 tilladt. 9. Opfat som et brev, der blot sendes på en anden måde end med postbud. Skriv kun i mailen, hvad du ville skrive i et almindeligt brev og send det kun til de personer, der har direkte interesse i det. Vær venlig, høflig og saglig. 10. Har du mistanke om, at der er virus i en pc skal du hurtigst muligt sætte en seddel på maskinen, med angivelse af virus, og kontakte en lærer. 11. Har du fået tildelt plads på skolens web-server, må pladsen udelukkende bruges til studie- og uddannelsesrelevant materiale. Materialet må ikke indeholde ting, der strider mod såvel dansk som international lovgivning. Herunder loven om copyright (billeder, programmer og tekster) 12. Hvis du anvender Elevplan gælder samme retningslinier som i pkt Når du forlader en pc, skal du være logget af, og maskinen skal slukkes. Er der fejl ved pc'en meddeles dette til læreren, og du sætter en seddel på pc'en. 14. Det er ikke tilladt at indtage fødevarer eller drikkevarer foran skolens computere. 15. Vær opmærksom på, at du kan blive gjort økonomisk ansvarlig, hvis du ødelægger udstyr af nogen art. 16. Trafikken på ZBC Ringsteds netværk bliver overvåget og registreret. Ved mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelse af reglerne vil der blive igangsat en efterforskning. Der vil ske politianmeldelse, hvis der er sket overtrædelse af lovgivningen 30 dage efter du er udmeldt af skolen, slettes dine brugerdata samt postkasse fra systemet. Det er herefter ikke muligt at genskabe disse data. Ovenstående studie- og ordensregler baserer sig på bestemmelserne i Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt tilhørende vejledning til bekendtgørelsen. Samt Eksamensbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 738 af 9.. juli Side 5

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere