Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater"

Transkript

1 Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse. Kriterier for god undervisning ved Pædagoguddannelsen i VIA er: Engagement og faglighed hos og studerende Skaber forstyrrelser og opleves dragende Anvendelse af innovative, alsidig og eksperimenterende undervisningsformer Plads til dialog og rummelighed og et trygt og udfordrende læringsrum med differentieret undervisning Vægt på personlig og faglig udvikling Plads til fordybelse og upåagtet læring Kendetegnet ved klarhed og gennemsigtighed med en tydelig rød tråd Uddannelse: Pædagoguddannelsen Viborg Proces: Handleplanen er udarbejdet på baggrund af data indsamlet gennem: kvantitative survey-evalueringer på hold på både ny og gammel uddannelse samt i praktikkerne. Afviklet ved afslutning af moduler på grundfagligheden efterår 2014 og for hvert forløb på 4-7 semester. mundtlige evalueringer med referat på hold og koordinator og ledelse. Afviklet ved afslutning af moduler og forløb. selvevalueringsworkshop med tilknyttet grundfaglighed og ledelse, afviklet januar 2015 På tværs af data fra ovennævnte er der udvalgt elementer til mål i handleplanen med fokus på forbedring af undervisning. Det har især været ny pædagoguddannelsen som har været i fokus for handleplanen, da ny bekendtgørelse for pædagoguddannelsen blev iværksat juni 2014 til implementering på tre semestre fra august Side 1 af 8

2 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af indspil fra, koordinatorer, studerende og ledelse i efteråret Temaerne har været i dialog på ledelsesteammøde, koordinatorteammøde, møder med samt i de studerendes råd DSR, PLS og studieråd. Ledelsen har været i dialog med alle hold på ny uddannelse hvor de studerende har givet indspil til handleplanen. Opsamling på handleplan er evalueret på afdelingsmøde for marts Endvidere er handleplanen diskuteret med DSR forår 2015 og studieråd, maj Kriterierne for spørgeramme i forhold til surveys og undervisningsevaluering på årgang og hold a) Engagement og faglighed hos underviser og studerende og udbytte for de enkelte studieaktiviteter (individuelt arbejde, studiegrupper arbejde, klynger, forelæsninger og workshops) b) De studerendes læreprocesser og studieaktiviteternes form og indhold c) De studerendes indsats ift. Læringsmål og bidrage til lærerige oplevelser i modulet d) Det sociale klima og de fysiske rammer Af positive tilbagemeldinger i undervisningsevalueringer er følgende: Positivt med mange mindre og velbeskrevne studieaktiviteter som er lagt løbende i modulerne Positivt at de studerendes egne erfaringer fra praksis inddrages, at de studerende er aktive fra første modul samt at praksisrelationen er styrket gennem konkrete studieaktiviteter sammen med praksis Positivt med undervisernes engagement og faglighed på trods af mange nye tiltag i ny pædagoguddannelse herunder oplevelsen af varierede læringsformer Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan I registrerer at I har opnået målet Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Tid Beskriv hvornår I går i gang med at gennemføre aktiviteten og hvornår aktiviteten er afsluttet Ansvar/ Opfølgning Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Kommunikation Beskriv hvordan, hvor og til hvem der skal informeres Ad: A Engagement og faglighed hos underviser og studerende De studerende gør opmærksom på at ny pædagoguddanelse med opstart 1. sep 2014 er der brug for en højere grad af rød tråd mellem moduler samt fælles kommunikation og forventningsafstemning fra undervisernes side. Målet er en fælles Øget tilfredshed i Der igangsættes følgende nye Disse tiltag Gennemført efterår 2014 Side 2 af 8

3 didaktisk tænkning mellem modulerne. At underviserne har fælles forståelse for didaktisk tænkning, organisering eks. klynger, grupper samt roller i undervisning eks. forelæsning, workshop, facilitering og vejledning. forhold til kommunikaiton og forventningsafstemni ng ved næste undervisningsevalueri ng tiltag: Koordinatoren introducere ved modulets start om modulets indhold, tematikker, aktiviteter og hvordan disse er i sammenhæng med tidligere og efterfølgende moduler. Styrkelse af modulets studieplaner og nedsat arbejdsgrupper til justering af de konkrete studieaktiviter i modulerne, Fælles møder for underviserne på modulerne for udvikling af fælles forståelse Oplæg for medarbejder gruppen omkring didaktisk greb i udvikling af studieaktiviteter og læring/dannelse for studernede. Faciliteringsworkshop til videndeling og udvikling af rollen som facilitator Gennemgang af alle moduler i koordinatorteam for fælles forståelse af indhold og didaktik. er påbegyndt september 2014, evalueret februar 2015 i nærværen d e handleplan og teamerne er fortsat i fokus i 2015 februar 2015 Alle punkterne er gennemført Ansvarlige Ledelse, koordinatorer og har været i forhold til chefniveau koordinatorer(koo rdinatorteam), (team møder og årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd). Side 3 af 8

4 Ad: B De studerendes læreprocesser og studieaktiviteternes form og indhold De studerende har oplevet mange nye forandringer i forbindelse med implementering af ny pædagoguddannelse, der har været en oplevelse af fragmentering og manglende tryghed ved sammenlægning af hold og årgange, samt manglende feedback på studieaktiviteter. For at imødekomme en faglig kvalitet i uddannelsen sammenkøres undervisning indenfor de tre specialiseringer på tværs af geografiske udbudssteder, så der er hold sammenkørt fra henholdvis Viborg, Ikast og Thisted. Målet er at de studerende oplever et trygt læringsrum i de nye organiseringer Øget tilfredshed i kommende undervisningsevalueri nger Studerendes brug af formelle kanaler for kommunikation herunder til ledelse, koordinatorer og i fora såsom DSR. Der igangsættes følgende aktiviteter: Øget dialog med ledelse, studievejledere, koordinatorer på de enkelte årgange for opsamling på ønsker og behov Faste klynger og grupper igennem modulerne 1-3 og 4-6 samt på specialiseringerne. Gennemgående mellem Thisted, Ikast og Viborg på specialiseringerne Hver årgang vælger årgangsrepræsentation som holder jævnlige møder med koordinatoreren for modulet. Efterår 2014 og forår Temaerne vil fortsat være i fokus resten af Gennemført efterår 2014 og vinter Ansvarlige er ledelse, koordinator og har været i forhold til chefniveau koordinatorer(koordi natorteam), (teammø der og årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd). Målet er at der er tid til diskussioner i forbindelse med Øget tilfredshed i kommende undervisningsevalueri Øget timetal i modulerne til feedback på studieaktiviteter Side 4 af 8 Vinter/forår 2015 og dette tiltag fortsætter i hele Alle aktiviteter er gennemført i efterår 2014 og vinter har været i forhold til chefniveau

5 teorioplæg/undervisni ng og feedback i forbindelse med studieaktiviteter. Målet er at skabe et trygt læringsmiljø, hvor studerende fra forskellige udbudssteder mødes. nger Øget tilfredshed på modulerne 7 og 8 hvor speciliseringerne gennemføres. Tydeligere kommunikation i forhold til forskellige feedback typer herunder på årgang, klynger grupper og individuelt. Møde i lærergruppen i forhold til feedback former og tydelig kommunikation Udvikling af forelæsningsdidaktik med efterfølgende dialog i klynger Styrkelse af studieaktiviteter i forhold til studiemetodiske spørgsmål i grupper Reducere antal af studieaktiviteter Følgende aktiviteter gennemføres: Gennemgående fra hvert udbudssted på hver specialisering. Tydeligere forventingsafstemning mellem studerende, koordinatorer og til modulets gennemførsel uddannelsen Forår 2015 ved opstart af specialiserings og valgfrie moduler Ultimo december 2015 Ansvarlige er ledelse, koordinator og Temaet vil fortsat være relavant i resten af Alle aktiviteter er igangsat og gennemført efterår 2014 og vinter Ansvarlige er Ledelse, koordinatorer og Temaet vil fortsat være relevant i resten af 2015 og erfaringer overføres i koordinatorer(koordi natorteam), (teammø der og årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd). har været i forhold til chefniveau koordinatorer(koordi natorteam), (teammø der og Side 5 af 8

6 Øget tildeling af ressource på specialiseringsmoduler Udvikling af professionsfagfællesskabe r i undervisergruppen på tværs af udbudssteder. implementering af valgmoduler. årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd). Ad: E De studerendes indsats ift. Kompetencemål og den studerendes mulighed for at bidrage til lærerige oplevelser i modulet Studerendes tilgange til studiet er meget forskellig. De kan groft inddeles i fire kategorier på baggrund af evalueringerne og i samspil med studievejlederne: 1. Meget engagerede der bearbejder alt hvad de bliver mødt med på studiet, kan have svært ved at sætte grænser for egen studieaktivitet 2. Egagerede studerende der vurdere, prioriterer og vælger hvor egen indsats skal investeres 3. Studerende der er usikre, både på valg af studie og mening med egen indsats, skal søger kontinuerlig bekræftelse på rigtig forkert Målet er at de studerende har et fuldtidsstudie med balance mellem udarbejdelse af individuelle og gruppeorienteret studieaktiviteter samt uddannelsens rammesætning heraf samt at de studerende bidrager til modulets gennemførsel. Øget tilfredshed i evalueringer samt indsamling af viden i studievejledning Undervisere arbejder mere målrettet med feedback på studieaktiviteter med afsæt i kompetence videns og færdighedsmål Øget fokus på studievejledning og studiemetodiske aktiviteter til understøttelse af studerende i gruppe 1 og 3. Forventingsafstemning på baggrund af studieaktivitetsmodellen. Skemalægning af alle aktiviteter med fastlæggelse af timetal pr Side 6 af 8 Ultimo oktober 2014 Processen vil foregå kontinuerligt Der er ingangsat aktiviteter med fokus på studiemetodik. Studieaktivitetsmodellen beskrevet for alle moduler. Der skal arbejdes med øget kommunikation i forhold til forventningsafstemning af studieaktivitetsmodel. Der skal arbejdes med øget feedback i forhold til studieintensitet. Ansvarlige er ledelse, koordinatorer, studievejldere. har været i forhold til chefniveau koordinatorer(koo rdinatorteam), (team møder og årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd).

7 aktivitet. Beskrivelse af studieaktiviteter på studienet med mulighed for overblik i forhold til aktiviteternes gennemførsel. Ad- G. Det sociale klima og fysiske rammer Ved omlægning til nye studieformer herunder større hold i pædagoguddannelsen 2014 udfordres de fysiske rammer og lokalebooking på Campus Viborg. Målet er at give tryghed, tilhørsforhold på årgang og samtidig udfordre de studerende gennem passende forstyrrelser. Studenter og underviser tilfredshed med det sociale klima Der igangsættes følgende: Tydeligere rammesætning af gruppedannelsesprocesser til at imødekomme kategori 3 studernede Fastholdelse af grupper og klynger gennem flere moduler. Studerende laver aktiviteter for studerende for at skabe større samhørighed Fælles innovationsfestival og fest for nye studerende VIA laboratorium med fokus på det gode studiemiljø Påbegyndt primo oktober 2014 Fortsætter indtil høj grad af tilfredshed viser sig i evalueringer Alle aktiviteter er gennemført i efterår 2014 og vinter 2015 Ansvarlig er koordinatorer,, studerende og ledelse Der vil fortsat blive arbejdet med teamet i 2015 har været i forhold til chefniveau koordinatorer(koo rdinatorteam), (team møder og årgang, DSR, PLS) og aftagere (studieråd). Side 7 af 8

8 Målet var at alle studerende kan høre og se At de fysiske rammer giver mulighed for, at se og høre og gå i dialog med og medstuderende Øget tilfredshed i kommende undervisningsevalue ring Der igangsættes følgende: Indkøb af mikrofoner/ headset til brug i forelæsninger Køb af slideskifter til alle Sammenlægning af lokaler Infomation omkring lokaler mv til og studerende dels via nyhedsmail, afdelingsmøder og via studienet og via DSR Ultimo november 2014 Er gennemført Ansvarlige : Bygning og service samt ledelse Alle aktiviteter er gennemført men der arbejdes fortsat med at styrke samarbejde med lokalebooking og bygning og service Side 8 af 8

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Program 1: Kompetencer i verdensklasse Pædagogisk og didaktisk praksis Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under indsatsen Program: Kompetencer i Verdensklasse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Evaluerings rapport 2008-2010 Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrunden for projektet... 4 3. Formålet

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. NGG - profil... 4 2.1 Organisering af skolen...7 3. Fokusområder... 8 3.1. Gennemgående aktiviteter

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere