Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, H j ø r r i n g. T l f : ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3"

Transkript

1 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, H j ø r r i n g T l f : ( ) F a x : ( )

2 I. SKOLENS MÅLSÆTNING I skolens dagligdag skal undervisningen og det sociale samvær være til gavn og glæde for alle på institutionen. Elever og kursister skal gennem studiemiljøet på skolen forberedes til at blive gode studerende og myndige mennesker. For at understøtte denne målsætning gælder nedenstående studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne gælder på skolens område, og hvor eleverne/kursisterne indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen. Ordensreglerne gælder derfor også, når man repræsenterer skolen fx ved ekskursioner, studieture, eller sportsarrangementer. Bygninger, inventar og udleveret undervisningsmateriale behandles med respekt for senere brugere. Ved anvendelse af it gælder særlige regler, som findes på skolens hjemmeside. Tilsvarende har biblioteket egne regler for benyttelsen af bibliotekets lokale, og regler for udlånet af bibliotekets bøger. Anvendelse af pc i undervisningen skal til enhver tid tjene det overordnede faglige og pædagogiske mål. Elever/kursister, der udøver chikane eller former for mobning mod andre elever/kursister overtræder skolens studie- og ordensregler som udtrykt i målsætningen. II. UNDERVISNINGEN Man skal deltage aktivt i undervisningen, hvilket betyder, at man skal deltage i al undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. skal deltage i øvrig undervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af den samlede undervisning. skal aflevere skriftlige opgaver til tiden, og opgaverne skal have den kvalitet og det omfang som er krævet i fagenes læreplaner. skal deltage i evalueringer på skolen, herunder termins- og årsprøver. skal deltage i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling på max. 50 kr. pr. døgn (1998-niveau, jf. bek. om lov om institutioner for almen gymnasial uddannelse) III. ØVRIGE REGLER Fravær Fravær fra undervisningen registreres uanset årsagen til fraværet og offentliggøres løbende på skolens elektroniske kommunikationssystem. Lægeerklæring/dokumentation ved sygdom Ved fravær pga. af længere tids sygdom kan skolen kræve 1

3 lægeerklæring/dokumentation. Ved prøver og eksamen kræves også lægeerklæring/dokumentation for sygdom, hvis man ikke er i stand til at møde eller gennemføre en prøve/eksamen. Dette uanset om der er tale om mundtlig eller skriftlig eksamen på skolen eller en eksamensopgave, som skrives hjemme. Udgiften til lægeerklæring/dokumentation for sygdom afholdes af eleven. STX Der er mødepligt til samtlige undervisningstimer. Hvis det fravær, der måtte opstå i løbet af skoleåret, enten som samlet fravær fra undervisningen eller som fravær i et eller flere fag, er så stort, at det kan give problemer i forhold til læreplanens mål, kan der ikke på forsvarligt fagligt grundlag gives en årskarakter. Der vil blive taget stilling til sanktion i hvert enkelt tilfælde. Rektors afgørelse om sanktion træffes jf. ministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler. HF Der er mødepligt til samtlige undervisningstimer. Hvis det fravær, der måtte opstå i løbet af skoleåret, enten som samlet fravær fra undervisningen eller som fravær i et eller flere fag, er så stort, at det kan give problemer i forhold til læreplanernes mål, vil der blive taget stilling til sanktion i hvert enkelt tilfælde. Rektors afgørelse om sanktion træffes jf. ministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler. Snyd Afskrift skal i denne sammenhæng opfattes som en afskrift fra en anden opgave eller tilsvarende, eller en afskrift eller kopiering fra et elektronisk medie, som ikke bruges som et citat i en opgave. Konstateres snyd i en skriftlig aflevering, foretager faglæreren en vurdering af, om omfanget er af en sådan karakter, at besvarelsen ikke kan danne grundlag for en faglig vurdering af eleven. Hvis læreren ikke kan foretage en faglig vurdering, registreres besvarelsen som ikke afleveret. Læreren skal efterfølgende ikke rette en ny besvarelse af den stillede opgave. Konstaterer en lærer, at en elevs skriftlige arbejde er helt eller delvist afskrift, vurderer læreren, om en pædagogisk tilrettevisning er tilstrækkelig. Faglæreren kan vælge at orientere rektor. Rektor, eller en af rektor udpeget lærer, afgør efter en samtale med eleven, hvilken sanktion, der kan komme på tale. 2

4 I gentagelsestilfælde træffer rektor afgørelse om sanktion, herunder om evt. bortvisning. Med hensyn til snyd ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsens regler, der hvert år forud for eksamen meddeles eleverne. Oprydning I klasselokalerne skal stolene sættes op efter hver time og lokalerne skal forlades i ryddelig stand. Alkohol og rusmidler Skolen er generelt alkoholfri. Introture er altid alkoholfrie. På ekskursioner, studieture og udvekslingsrejse aftales det med de ansvarlige lærere, hvilke regler, der gælder for indtagelse af alkohol på den enkelte rejse. Ved festlige lejligheder organiserer skolen drikkevarer. Der vil også altid være alkoholfrie drikke ved sådanne arrangementer. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til arrangementer på skolen. Indtagelse af andre rusmidler er til enhver tid forbudt. Skolens politik vedrørende brug af euforiserende stoffer tager udgangspunkt i loven, der fastslår, at en række stoffer herunder hash ikke er tilladt. Ved konstateret brug af euforiserende stoffer vil eleven blive bortvist, og der vil blive indgivet politianmeldelse. Kommer en elev ud i et misbrug vil skolen sørge for, at eleven modtager rådgivning og hjælp. Såfremt flere elever er truet af misbrug, vil skolen sørge for sagkyndig bistand til at iværksætte en forebyggende indsats. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle, der opholder sig på skolens matrikel. Forbuddet gælder alle former for indtagelse af tobak eller lignende i enhver form, herunder også anvendelse af dampcigaretter m.v. Det er ikke muligt at dispensere fra reglerne om røgfrit miljø. Det generelle forbud kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. 3

5 Ved overtrædelse af rygereglerne kan rektor foretage følgende sanktioner: 1. Ved overtrædelse af rygeforbuddet giver rektor eleven en henstilling om at ryge udenfor skolens matrikel 2. Ved fornyet overtrædelse af rygeforbuddet udstedes en skriftlig advarsel 3. Ved fornyet overtrædelse af rygeforbuddet vil eleven blive bortvist fra undervisningen i op til 10 dage, jf. ministeriets bekendtgørelse for studie og ordensregler. Eleven kan i særligt grove tilfælde blive bortvist fra skolen. Videoovervågning Skolens indgange, gangarealer og fællesarealer kan være videoovervåget. Der skal foreligge begrundet mistanke om en kriminel handling for at anvende overvågningen aktivt, hvilket normalt foregår i samarbejde med politiet. Gennemsyn kræver tilstedeværelse af skolens rektor eller dennes stedfortræder. Alle optagelser slettes efter 10 dage. Brug af elektronisk udstyr Telefoner skal være sat på lydløs i undervisningstiden og al elektronisk kommunikation i undervisningstiden er kun tilladt efter forudgående aftale med læreren. Elektronisk udstyr, herunder anvendelse af pc, ipad, mobiltelefoner m.v. må kun finde sted i undervisningen i det omfang, det understøtter den kollektive eller individuelle læring i klasserummet. Lærerens anvisninger skal følges. Anvendelse af elektronisk udstyr, herunder at optage eller fotografere igangværende undervisning, frikvartersaktivitet eller anden aktivitet på skolen, hvor det kan virke stødende eller generende for andre at der foretages optagelse, er ikke tilladt, med mindre der er foretaget forudgående aftale med rektor eller implicerede parter. Voldelig adfærd Enhver form for truende eller voldelig adfærd, der udvises over for skolens elever, ansatte eller andre, som har virke på skolen, sanktioneres jf. gældende ordensregler. Spil Spil om penge er ikke tilladt. 4

6 Opslagstavler Opslagstavlerne foran kontoret er forbeholdt administrationen og studievejledningen. Lærernes opslagstavler er kun til lærernes brug, ligesom fagenes opslagstavler administreres af fagets lærere. Elevrådet har tilsvarende egne opslagstavler. Andre opslag kan efter aftale med skolens administration ophænges på visse opslagstavler. Opslag fra byens værtshuse er ikke tilladt. Bøger De udleverede bøger er skolens ejendom. Udleverede bøger skal straks ved modtagelsen forsynes med navn og klasse. Der må ikke skrives i bøgerne. Parkering Parkering i skolegården er kun tilladt inden for de afmærkede båse. Reserverede p-pladser skal respekteres. Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskurene. IV. VED OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLERNE Overtrædelse af ordensreglerne vil medføre sanktioner efter Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr.1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagen overskridelse af skolens studie- og ordensregler vil rektor i hvert tilfælde vurdere, hvilken sanktion der kan komme på tale, herunder evt. bortvisning. Ovenstående ordenregler er gældende fra og med 1. oktober Elsebeth Gabel Austin Rektor 5

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere