Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium

2

3 Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete regler er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og uddannelsesråd. De har som overordnet mål at fremme studieaktiviteten i et positivt miljø, som styrker elevernes indlæring. 3 Skolen sørger for, at du orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis de ikke overholdes. Du har dog også selv pligt til at holde dig orienteret om reglerne. Værdier og normer Skolens hensigt er: at bidrage til elevens faglige, personlige og sociale udvikling at bibringe eleven et solidt fundament for en videregående uddannelse og for beskæftigelse i erhvervslivet at bidrage til elevens forståelse af samfundet, herunder ikke mindst erhvervslivets forhold at bidrage til elevens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund Som elev på Handelsgymnasiet kan du forvente: engagerede lærere, studievejledere, administrative medarbejdere og ledere o som samarbejder om at skabe og vedligeholde et godt studiemiljø o som er lydhøre over for dine ønsker og behov o som yder dig støtte gennem hele uddannelsesforløbet o og som er lydhøre over for konstruktiv kritik og forslag til forbedring af undervisningen adgang til tidssvarende undervisningsmaterialer og informationsteknologi information om forhold, der vedrører dig som elev på skolen Som elev på Handelsgymnasiet forventes du at møde velforberedt, deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden at bidrage til et godt studiemiljø ved: o at behandle andre, som du forventer, andre behandler dig o at udvise en adfærd, som fremmer andres muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt

4 o at respektere skolens studie- og ordensregler o at medvirke konstruktivt ved evalueringen af undervisningen o at søge råd og vejledning hos skolens medarbejdere, når du har behov for det 4 Almindelige regler for orden og samvær Omgangsform: Handelsgymnasiet forventer, at ovennævnte værdier og normer respekteres. Alle bidrager til fællesskabet ved at udvise hensynsfuld adfærd - herunder sprogbrug - over for elever og personale. Ordensregler Man fjerner affald og rydder op efter sig også i kantinen, Aulaen og i auditoriet. Eleverne har sammen med lærerne ansvaret for at lokalerne forlades ryddelige, og at stolene sættes op på de angivne tidspunkter. Mobiltelefoner, MP3-afspillere og lign. holdes slukket i undervisningstiden. I timerne må bærbare pc ere kun bruges til fagligt arbejde. Mad og drikke må ikke tages med i klasselokalerne i timerne postevand undtaget. Skolen er røgfri. Det er tilladt at ryge på rygepladsen udenfor, hvor de opstillede askebægre skal bruges. Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller narkotika på skolen. Hvis elever møder påvirket til undervisningen, sendes de hjem. Skolens ledelse kan dispensere fra reglerne om alkohol i forbindelse med fester og fredagscafeer. Enhver form for voldelig adfærd eller trusler om vold er forbudt. Enhver form for mobning er forbudt. Alle former for spil om penge er forbudt. Handel og annoncering på skolen er ikke tilladt uden ledelsens godkendelse. Der skal være arbejdsro på skolen. Cykler og knallerter skal placeres på de dertil indrettede arealer. Reglerne for brug af informationsteknologi skal respekteres. Reglerne for deltagelse i studierejser skal respekteres. Retningslinjerne i forbindelse med blå bog skal overholdes Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre udelukkelse fra deltagelse i arrangementer, bortvisning fra skolen i op til 10 dage eller udmeldelse fra skolen. Hvis en elev udøver vold eller anden grov kriminalitet, herunder tyveri, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Overtrædelse af ordensreglerne kan påtales af enhver ansat på skolen.

5 Ansvar for skader Eleverne har et selvstændigt ansvar for egne handlinger og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Man har erstatningspligt, hvis man ødelægger skolens ejendom. Beskadigelse af enhver art skal omgående meldes til kontoret eller vagtmesteren. Skolen råder ikke over forsikringer, som kan dække eventuelle skader. 5 Bøger og andre undervisningsmaterialer Bøger skal indbindes og afleveres rengjorte. Beskadigede eller bortkomne bøger og undervisningsmaterialer skal erstattes. Aktiv deltagelse i undervisningen Fremmøde Eleverne har pligt til at møde til undervisningen, herunder prøver, fællesarrangementer, orienteringsmøder, virtuel undervisning mv. samt ekskursioner med deltagerbetaling på under kr. 50,- pr. døgn til forplejning. Skoledagen ligger normalt mellem kl og kl Eleverne skal kunne være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt senest 1 uge før. Eleverne skal være aktive i timerne og bidrage kvantitativt og kvalitativt i et omfang, som lever op til kravene i uddannelsen. Eleverne skal læse lektier og medbringe relevante materialer. Alle former for fravær medregnes som fravær og registreres hver time. Hvis man ikke er til stede, når protokollen føres, registreres man som fraværende. Den enkelte elevs tilstedeværelse følges løbende af lærerteam, studievejleder og ledelse med henblik på hurtig indgriben i henhold til proceduren for opfølgning af forsømmelser. Skolen er ekstra opmærksom på forsømmelser, hvis eleven har forsømt tidligere år. Elever, der forsømmer, kan som hovedregel ikke deltage i elevråd og udvalg. Hvis eleven er nødt til at forlade skolen i løbet af dagen, skal baggrunden herfor meddeles skriftligt til skolen via fraværsregistreringen. Eleven har pligt til at melde sygdom til kontoret senest kl samme dag. Ved sygefravær har eleven pligt til selv at følge med i klassens arbejde. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan skolen kræve dokumentation i form af lægeerklæring e. lign. Skolen kan i visse tilfælde tilbyde sygeundervisning. Lægebesøg, tandlægebesøg, køretimer o. lign. planlægges så vidt muligt uden for den skemalagte undervisning.

6 6 Eleverne kan kun i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning til uddannelseschefen opnå tilladelse til fravær. Læreren kan i mere ekstreme tilfælde afgøre, om en elev skal nægtes deltagelse i undervisningen hvis: o eleven gentagne gange kommer for sent til time o eleven ikke deltager aktivt i undervisningen Aflevering af opgaver Elevernes afleveringer registreres løbende, og der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Opgaverne skal leve op til de krav, der er fastsat. Afskrift Hvis en elev skriver af eller snyder på anden måde i forbindelse med en almindelig afleveringsopgave, tæller den ikke med som afleveret. Snyd i forbindelse med interne prøver vil medføre, at en ny prøve skal gennemføres på et af skolen fastsat tidspunkt. Hvis der er tale om opgaver i forbindelse med eksamen, kan eleven ikke indstilles. Skolens sanktion over for elever, der forsømmer, ikke afleverer eller skriver af, vil bestå i en skriftlig advarsel, som angiver, om eleven i gentagelsestilfælde fortaber retten til at gå til eksamen i et eller flere fag eller bortvises. Udeblivelse fra interne prøver Hvis en elev udebliver fra en eller flere interne prøver uden gyldig grund, kan eleven bortvises. Oprykning Skolen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens vægtede karakter-gennemsnit er under 2 ved skoleårets afslutning, og det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. Hvis en elev nægtes oprykning, skal eleven have mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes. Indstilling til prøve Hvis lærerne vurderer, at en elev ikke har deltaget i undervisningen og ikke afleveret opgaver i et tilfredsstillende omfang, kan skolen undlade at indstille eleven til prøve.

7 Eleven kan på den baggrund vælge at gå året om, hvilket kræver godkendelse af skolens leder, eller vælge at lade sig udskrive af skolen. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af planen over prøvernes afholdelse. Iværksættelse af sanktioner 7 1. Eleven orienteres af skolens administration om, at en skriftlig advarsel vil blive givet, hvis eleven ikke ændrer adfærd. 2. Eleven kommer til samtale med uddannelseschefen i forbindelse med udstedelsen af den skriftlige advarsel om sanktionen. 3. Afgørelse om iværksættelse af sanktionen træffes normalt efter, at eleven har haft lejlighed til at udtale sig. 4. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning om, at den kan påklages til undervisningsministeriet. 5. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde f.eks. ved vold kan sanktionerne dog iværksættes uden forudgående advarsel. Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældrene. SU Hvis skolen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv og ikke forventes at kunne indhente det forsømte, bortfalder retten til SU. Klage Klage over skolens afgørelse om iværksættelse af sanktioner eller om nægtelse af oprykning kan inden 2 uger indgives til Undervisningsministeriet. Klagen stiles til undervisningsministeriet og afleveres skriftligt til uddannelseschefen, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse. Før indendelsen skal eleven/forældrene have mulighed for at kommentere uddannelseschefens udtalelse inden for en uge. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet. Klagen har ikke opsættende virkning.

8 Læs mere om Aalborg Handelsgymnasium på

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere