Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen."

Transkript

1 Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle andre elever - valgt at gå på HandelsGymnasiet med et ønske om at gennemføre en gymnasial uddannelse med sigte på en videregående teoretisk uddannelse eller en karriere i erhvervslivet. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Det betyder, at det først og fremmest er op til dig at få noget ud af undervisningen. Derfor skal du: møde til undervisningen og deltage aktivt i timerne aflevere skriftlige opgaver til tiden deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. A) Snyd Hvis du afleverer skriftlige arbejder, du ikke selv har lavet, er der tale om snyd. Det resulterer i en pædagogisk tilrettevisning. Hvis du allerede har fået en pædagogisk tilrettevisning, udløser snyd en skriftlig advarsel. Ved fortsat snyd med skriftlige arbejder vil dit ophold på skolen blive taget op til vurdering. Hvis du snyder ved en terminsprøve eller andre prøver under eksamenslignende forhold, tildeler vi dig normalt en advarsel. I gentagelsestilfælde bliver du ikke indstillet til eksamen i det pågældende fag, og du må derfor vente med at gå op til året efter. B) Generelt om fravær Ved starten af timen registrerer din faglærer, hvilke elever der ikke er til stede. Skal du til samtale med din studievejleder, skal du meddele dette til din lærer, inden timen starter. Du får ikke fravær, når du skal til samtale med din studievejleder. Du kan kun blive registreret som fraværende for én lektion ad gangen. Hvis du er fraværende fra undervisningen på grund af elevrådsaktiviteter (møder i elevrådet eller de forskellige udvalg) skal den pågældende formand (elevråds- eller udvalgsformand) kontakte studiesekretær Trine Hoffmann - og aflevere en liste med navn, klasse, dato, tidsrum for fravær. Fraværet vil så blive neutraliseret. KUN denne procedure kan neutralisere fravær grundet elevrådsaktiviteter - og formændene hæfter for oplysningerne. 1

2 C) Deltagelse i eksterne arrangementer og elevrådsarbejde m.m. Du har mulighed for at deltage i arrangementer arrangeret af skolen (f. eks. DM i håndbold for handelsskoleelever) og i elevrådsarbejdet. Du får ikke fravær ved dokumenteret deltagelse i ovennævnte. Dog kan du ikke deltage, hvis du allerede har fået en advarsel for fravær, eller hvis du skal deltage i undervisningsmæssige aktiviteter som f.eks. Studieretningsprojektets skriveuger. D) Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i undervisningstiden? Hvis du bliver syg i undervisningstiden, skal du kontakte elevadministrationen eller Studievejledningen. Her vil vi så tage os af det videre forløb. E) Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg uden for undervisningstiden? Du skal sygemelde dig ved at ringe til os inden skoledagens start, dvs inden kl Du skal benytte følgende direkte telefonnummer: Det er ikke tilladt selv at registrere dig som syg i brugerweb. Du SKAL ringe til skolen. En sygemelding fra dig er et signal til os om, hvor vi har dig. F) Fravær er fravær Der findes ikke godkendt fravær med mindre der er tale om studieture eller ekskursioner samt deltagelse i godkendte arrangementer. Vi skelner altså i første omgang ikke mellem lovligt og ulovligt fravær, men vi forsøger gennem dine samtaler med dels din klasselærer/mentor dels din studievejleder at afdække grunden til fraværet. Det er op til dig selv at kunne dokumentere grunden til dit fravær. Vi reagerer hurtigt i tilfælde af fravær. 1. I første omgang indkaldes du til en samtale med din klasselærer/mentor. 2. Hvis dit fravær efter denne samtale fortsat stiger, vil vi tildele dig en pædagogisk tilrettevisning for forsømmelser. 2

3 3. Hvis dette ikke har den ønskede virkning, vil du få en skriftlig advarsel. 4. Skulle dit fravær mod forventning fortsat stige, vil du komme på kontrakt, dvs du skal tjekke ind og ud hver dag i elevadministrationen i en given periode, indtil dit fravær er bragt ned på et acceptabelt niveau. 5. Hvis du ikke overholder kontrakten, træder én af nedenstående sanktioner i kraft: midlertidig udelukkelse af undervisningen SU-stop Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter Henvisning til at aflægge prøve i alle fag Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen Bortvisning (udskrivning) Sanktionen følges op af en samtale med din studievejleder. Du skal kvittere for modtagelsen af sanktionen. Er du under 18 år, modtager dine forældre en kopi heraf. Hvis du har forsømt undervisningen i længere tid uden at give os besked om fraværet, og efter at vi forgæves har forsøgt at komme i kontakt med dig, betragter vi dig som udmeldt af skolen og vil meddele dig dette skriftligt (hvis du er under 18 ligeledes også dine forældre/værge). Elever, der i det forløbne skoleår har fået tildelt en advarsel eller været på kontrakt på grund af forsømmelser, vil være under skærpet observation. Det betyder, at der vil blive reageret ekstra hurtigt ved evt. fravær i indeværende skoleår. G) Manglende aflevering af skriftlige opgaver 1. Hvis du mangler at aflevere 2 opgaver, tildeles du en pædagogisk tilrettevisning. 2. Hvis du mangler at aflevere 3 opgaver, tildeles du en skriftlig advarsel 3. Yderligere manglende opgaveaflevering vil resultere i én af følgende sanktioner: SU-stop, fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen, bortvisning (udskrivning) Sanktionen følges op af en samtale med din studievejleder. Du skal kvittere for modtagelsen af sanktionen. Er du under 18 år, modtager dine forældre en kopi heraf. 3

4 Hvis du i et skoleår mangler at aflevere opgaver, vil de manglende afleveringer i et vist omfang blive overført til det næste skoleår. Du vil nemlig allerede ved starten af næste skoleår stå registreret for 1 manglende aflevering. H) Oprykning Er dit gennemsnit af standpunktskarakterer, evt. afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), mundtlige årsprøver og evt. prøvekarakter(er) min. 2,0, og har du aflagt de krævede prøver (årsprøver, faglige opgaver, projekter og lign.), rykkes du direkte op på næste klassetrin. I) Privatisteksamen/selvstuderende Denne eksamen er en eksamen, hvor du skal aflægge prøve i samtlige fag - mundtlig og/eller skriftlig - i fuldt pensum. Du skal selv tilmelde dig eksamen senest 1. februar. Vi vil så forsøge at tilrettelægge din eksamen bedst muligt; men vi kan ikke love noget på forhånd, ligesom vi kan blive nødt til at henvise dig til et andet handelsgymnasium, hvis vi ikke selv afholder eksamen i et fag. Du skal betale for hvert fag, du går til prøve i, og for at bestå et fag, skal du mindst have 2,0. Hvis faget indeholder både en skriftlig og en mundtlig disciplin, skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden afrunding. Privatister/selvstuderende må ikke deltage i den daglige undervisning. Ordensregler Vi har følgende "Regler og Rammer", der gælder for alle i HandelsGymnasiet: Alle tager hensyn til hinanden, udviser respekt for hinanden og optræder som gode ambassadører for HandelsGymnasiet både i det daglige og i arrangementer uden for skolen Alle skal: holde orden og deltage i den daglige renholdelse af undervisningslokaler, kantinen, storrummet m.m. Varm mad skal spises i kantinen. overholde skolens rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, jfr. Lov om røgfri miljøer. Det er heller ikke tilladt at ryge elektroniske cigaretter. sætte sig ind i vores IT-regler og overholde dem sætte sig ind i "Evakueringsinstruksen". I undervisningssituationer forpligter alle sig til: at efterkomme anvisninger fra lærere og ledelse ikke at spise og drikke dog er alm. vand tilladt 4

5 at holde mobiltelefon slukket og opbevaret i tasken kun at anvende pc'ere til undervisningsbrug. Cykler, knallerter og biler skal parkeres i de afmærkede områder Overtøj skal hænges i garderoben uden for klasselokalet Udover ovennævnte Regler og rammer gælder følgende for dagligdagen i HandelsGymnasiet: Stole skal sættes på plads efter brug - også i kantinen. Hvis du medbringer din private bærbare PC'er og/eller andet elektronisk udstyr, vil det være på egen regning og risiko Du bør aldrig efterlade penge eller værdigenstande, hverken i frakkelommer, i garderober eller i tasker i klasselokalerne. Du skal vide, at skolen ikke kan påtage sig noget ansvar i den forbindelse Hvis du forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægger/beskadiger skolens inventar som f.eks. ruder, borde og stole, er du selv ansvarlig Boldspil må ikke finde sted inden for en afstand af 25 meter fra bygningerne. Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder ordensreglerne? Hvis du ikke overholder skolens ordensregler, bliver du indkaldt til en samtale. Samtalen kan munde ud i påtale/advarsel midlertidig hjemsendelse hjemsendelsen registreres som fravær Du får skriftlig bekræftelse på samtalens konklusion. Er du under 18 år vil dine forældre/værge også modtage besked om resultatet af samtalen i form af et anbefalet brev. Vi kan uden forudgående påtale/advarsel - udelukke dig fra fortsat undervisning, hvis du groft overtræder skolens normer for adfærd fortsat overtræder skolens ordensregler, efter at andre foranstaltninger har været forsøgt. Klageadgang Ifølge 14 i Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser er det muligt at klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der overtræder vore studie- og ordensregler. Dog kan der ikke klages over pædagogiske tilrettevisninger. 5

6 Klagen skal indgives skriftligt senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt dig. Hvis du er undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedens indehaver også klage over en afgørelse truffet i henhold til ovennævnte bekendtgørelser. Vi videresender klagen til ministeriet vedlagt vores udtalelse i sagen. Dette sker dog ikke, før du har haft 1 uges frist til at kommentere udtalelsen. Har du kommentarer hertil, medsendes de til ministeriet. En klage over sanktioner iværksat i henhold til vore studie- og ordensregler har ikke opsættende virkning. Så langt når vi heldigvis sjældent her på HandelsGymnasiet. De allerfleste elever optræder i alle situationer (både på skolen og på ture) som gode ambassadører for vores skole. Det gælder selvfølgelig også dig! Vi håber, du vil finde dig særdeles godt til rette her på HandelsGymnasiet. Henrik Vinther Odgaard Uddannelsesdirektør August

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere