REBILD KOMMUNE. Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune December 2015

2 Indledning Der er flere vandløb i Rebild Kommune hvor den manuelle grødeskæring er besværliggjort af meget blød bund, dybt nedskåret profil, stor vanddybde eller skovstrækninger. Tillæggets hovedformål er derfor at fastlægge nye bestemmelser for grødeskæringsmetoden som muliggør vedligeholdelse med mejekurv eller for at gennemføre vedligeholdelsen som en gennemgang på hovedsagelig skovstrækninger. Hensigten med grødeskæringen er at sikre både afvandingen og en god økologisk tilstand med et varieret dyre- og planteliv. Kommunen er ved udførelsen af vedligeholdelsen forpligtet til at understøtte og fastholde en høj miljøstandard og sikre, at mål i vandplanen kan opnås. Forslag til dette tillæg har været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i 8 uger. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag m.v. har kunnet indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden indenfor 8 ugers fristen. Efter fremlæggelsesperiodens udløb har Rebild Kommune vedtaget tillægget, så vidt muligt under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der er fremkommet. Vandløbsmyndighedens afgørelser efter bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb samt afgørelser truffet med hjemmel i regulativet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er vigtigt at bemærke datoen for tillæggets ikrafttræden, da der siden kan være foretaget mindre ændringer eller tilføjelser. Sådanne ændringer vil typisk fremgå af tillæg, rettelsesblade eller lignende til regulativet. Forespørgsler vedrørende grundlaget for og eventuelle ændringer i regulativet kan rettes til Rebild Kommune. Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tillægsregulativet Betegnelse af vandløbet Vedligeholdelsesbestemmelser Revision Tillægsregulativets ikrafttræden...6 Bilag 1 Konsekvensvurdering...8 Bilag 2 Vedligeholdelsesmetode...11 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 3

4 1 Grundlag for tillægsregulativet Udarbejdelse af tillægsregulativet er foretaget på grundlag af: LBK nr af 30. september 2013, lov om vandløb. LBK nr af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb. LBK nr af 24. november 2014 om klassifikation og registrering af vandløb. Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb. Habitatdirektivet (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992). LBK nr af 25. november 2011 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Endelig er tillægget lavet med inspiration fra følgende notat og vejledning: Udarbejdelse af vandløbsregulativer erfaringsopsamling og ny viden, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen juni Vejledning om grødeskæring i vandløb, By- og Landskabsstyrelsen, juli 2008 De bestående regulativer og tillægsregulativer for nærværende vandløb er fortsat gældende i det omfang, at disse bestemmelser ikke ophæves eller ændres af tillægsregulativet. Dette tillægsregulativ erstatter bestemmelserne om grødeskæringsmetode, der er beskrevet i tillægsregulativet for 28 vandløb i Rebild Kommune af 29. oktober 2009, for de berørte vandløb eller vandløbsstrækninger. 2 Betegnelse af vandløbet Bestemmelserne i tillægget gælder for følgende vandløb: 1. Afløb fra Bradstrup Sø nr Asp Bæk nr C 3. Arremosegrøften nr C 4. Binderupgrøften nr B 5. Binderup Å nr A 6. Blasmose nr Boldrup Kanal nr Braulstrupgrøften nr Brorstrup Bæk nr Flaskekanalen nr Fyrkilde og Tolvad Bæk nr C Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 4

5 12. Guldbækken nr Juelstrup Søgrøft nr Lyngmosegrøften nr Overvad Vestby Bæk nr Rugkærgrøften nr Svingelgrøften nr Thorup Mose nr Torsted Braulstrup Bæk nr Bestemmelserne i tillægget gælder for de vandløb eller strækninger af vandløb der fremgår af bilag 2. I bilag 3 er der en kortoversigt over de omfattede vandløb eller vandløbsstrækninger. Vandløbene er alle optaget som offentlige vandløb og administreres af Rebild Kommune. Binderupgrøften er grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune. 3 Vedligeholdelsesbestemmelser Tillægsregulativet fastlægger bestemmelser om, hvilken grødeskæringsmetode der skal anvendes. Af bilag 2 fremgår den fremtidige grødeskæringsmetode for de forskellige vandløb eller vandløbsstrækninger. Tillægsregulativet ændrer ikke på det gældende antal terminer og perioder, der fremgår af de gældende regulativer og tillægsregulativer. Følgende grødeskæringsmetode er valgt. 1. Valgfri 2. Gennemgang Ad 1) Det er valgfrit at vælge mellem maskinel grødeskæring med for eksempel mejekurv eller manuel grødeskæring. En mejekurv kan lave et rigtig fint vedligeholdelsesarbejde, men kan også meget let ødelægge de fysiske forhold (fjerne fast bund, grave i vandløbsbrinken osv.) i vandløbene. Derfor er det vigtigt at sikre at mejekurvsføreren har den tilstrækkelige erfaring, udstyr og tid til at udføre opgaven. Eventuelt kan bredden af mejekurven begrænses til 2-3 meter i mindre vandløb, hvor vandløbsbredden er mindre end 0,5-0,6 meter. På visse strækninger kan vandløbenes fysiske profil gøre det umuligt at skære med mejekurv. Det gælder især dybt nedskårne strækninger med stejle kanter og en meget smal strømrende, hvor selve mejekurven ikke kan drejes rundt i bunden uden at beskadige kanterne. Her er det nødvendigt fortsat at udføre den manuelle grødeskæring. Kantskæring Slåning af vegetation på vandløbets sideskråninger foretages normalt ikke. Hvis vandløbsmyndigheden skønner, at eventuel stivstænglet vegetation som for eksempel tagrør, lodden dueurt m.m. kan være til gene for afvandingen eller den miljømæssige målsætning eller hvis grødeskæring med mejekurv, nødvendiggør at Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 5

6 kanterne strækningsvis skæres for at kunne se vandløbet og hvilke vandplanter der skæres, kan der iværksættes kantskæring. Det gælder især for de strækninger eller vandløb, hvor vandløbsbunden ligger dybt nedskåret i terrænet. Eventuel slåning af kantvegetationen foretages så vidt muligt i forbindelse med grødeskæringen. Ad 2) En gennemgang indebærer en fysisk gennemtravning af vandløbet med gennemførelse af følgende behovsbestemte indgreb: Fjernelse af sammendrevet materiale, både ved rørunderføringer og i øvrigt, i det omfang dette er til hinder for vandets frie løb og derved opstuver vand. Fjernelse af udefra kommende fremmedlegemer i vandløbet, eksempelvis vindbåren plastik o.l. Beskæring af træer og buske i det omfang, hvor de er en alvorlig hindring af vandets frie løb. Grødeskæring kan undtagelsesvist gennemføres, hvis der i særligt grøderige år er ekstraordinær, massiv grødevækst, som dækker vandløbet fra bred til bred. 4 Revision Tillægsregulativets bestemmelser gælder indtil revision af de gældende regulativer. Der foretages en kontrolopmåling af vandløbet senest i forbindelse med revisionen af regulativet. 5 Tillægsregulativets ikrafttræden Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag inden den 5. november Regulativet er vedtaget af Rebild Kommune, den xx.xx Vedtagelsen af regulativet samt dato for dets ikrafttræden er offentliggjort den XX.XX Morten Lem Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Rebild Kommune Claus Riber Knudsen Centerchef, Natur og Miljø, Rebild Kommune Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 6

7 NAVN Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Vesthimmerlands Kommune NAVN Forvaltningschef Vesthimmerlands Kommune Regulativet træder i kraft den xx.xx Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 7

8 Bilag 1 Konsekvensvurdering Baggrund På baggrund af den praktiske erfaring med grødeskæringen ønsker Rebild Kommune at ændre grødeskæringsmetode for de vandløb, som fremgår af bilag 2. Bestemmelserne om vedligeholdelse i øvrigt i de enkelte vandløb forbliver uændret i forhold til de gældende regulativer. Tillægsregulativet giver samtidig mulighed for at grødeskæring i de vandløb/strækninger, som er meget fysisk besværlige at gå i, kan klares med maskine af hensyn til arbejdsmiljøet. Grødeskæringsmetode Erfaring med grødeskæringen i de berørte vandløb har vist, at de gældende metoder ikke er fastlagt optimalt i forhold til vandløbenes eller strækningernes fysiske beskaffenhed. Grødeskæringsmetoden er derfor ændret til en metode, der erfaringsmæssigt er bedre egnet til disse typer vandløb. Generelt er de berørte vandløb kendetegnet ved et eller flere af følgende kendetegn: vandløbsbunden er meget blød, profilet ligger dybt nedskåret, der er stor vanddybde eller vandløbet henligger i en skovstrækning. Det vurderes, at ændring af grødeskæringsmetoden for nogle vandløb vil have en gavnlig effekt og for andre vandløb en uændret effekt på afvandingen og de miljømæssige forhold. Valgfri metode I vandplanen er der fastsat mål for vandløb, som for størstedelen skal opfylde målet om god økologisk tilstand. I bilag 2 er målsætningen for de enkelte vandløb beskrevet. Udover det beskrevne indsatsprogram er der i vandplanen beskrevet nogle retningslinjer som har til formål at understøtte indsatsprogrammet med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster. Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og administration. I relation til ændret grødeskæringsmetode er især retningslinje 18 og 19 relevant: Retningslinje 18 Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømrende eller netværk og altid under hensyntagen til naturog miljømæssige interesser. Omfanget og udførslen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser. Retningslinje 19 Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet. Gennemgang For de vandløb, hvor der foretages en eller flere gennemgange med efterfølgende vurdering af grødeskæringsbehovet, forventes en reduktion i antallet af regelmæssige grødeskæringer. De Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 8

9 fem valgte strækninger er for langt størstedelens vedkommende skovstrækninger, hvor grødevæksten i forvejen er meget begrænset. Afvandingsmæssige konsekvenser I og med at skærebredderne, antallet af fastlagte terminer og perioderne ikke ændres med tillægsregulativet, forventes der ikke ændrede afvandingsmæssige forhold. Den lidt hårdere grødeskæring med mejekurv kan eventuel sikre en lidt bedre tidsbegrænset afvanding, men det afhænger meget af udgangspunktet for det enkelte vandløb eller vandløbsstrækning. Hvis vandløbet eller strækningen i forvejen har begrænset grødevækst forventes uændrede afvandingsmæssige forhold. Hvis vandløbet eller strækningen i udgangspunktet har en god grødevækst, men vandløbet har stor vanddybde, er dybt nedskåret eller med meget blød bund kan skiftet til grødeskæring med mejekurv forbedre de afvandingsmæssige forhold da det nemmere kan sikres, at grøden bliver skåret i bund i strømrenden. Miljømæssige konsekvenser Vandløbslovens formål er at sikre en afvanding under hensyntagen til miljømæssige krav fastsat i anden lovgivning. De miljømæssige konsekvenser er beskrevet uddybende for hvert vandløb eller vandløbsstrækning i bilag 2. Herunder opsummeres de miljømæssige krav og de forventede konsekvenser af tillægsregulativet: 1. Gruppen af vandløb, der ikke er målsatte i vandplanen Alle de berørte strækninger, undtagen Svingelgrøften, er i naturbeskyttelsesloven udpeget som beskyttede vandløb. Det vurderes, at ændringerne i grødeskæringsmetoden ikke vil medføre væsentlige ændringer af vandløbsstrækningernes tilstand. Maskinel grødeskæring forventes ikke at medføre væsentlige ændringer af vandløbenes i forvejen hovedsagelig bløde bund eller dybt nedskårne profil. Der forventes heller ikke væsentlige ændringer i afvandingen af de tilstødende arealer. På de fem strækninger, hvor der ændres til en gennemgang, vurderes der heller ikke at ske en ændring i tilstanden, da der i forvejen er meget begrænset grødevækst. På baggrund heraf vurderes tillægsregulativet ikke at forudsætte krav om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Fordi der ikke forventes en ændring i tilstanden og da vandløbene ikke er målsat i vandplanen kan der godt skiftes til en valgfri grødeskæringsmetode eller gennemgang. 2. Gruppen af vandløb der i vandplanen er målsat til God Økologisk Tilstand For hovedparten af disse vandløb er de fysiske forhold lidt bedre end i vandløbene uden målsætning. Flere har steder med fast bund, men er præget af dybt nedskåret profil og visse steder stor vanddybde. Alle de berørte strækninger er i naturbeskyttelsesloven udpeget som beskyttede vandløb. Det vurderes, at ændringerne i grødeskæringsmetoden ikke vil medføre væsentlige ændringer af vandløbsstrækningernes økologiske eller afvandingsmæssige tilstand. Maskinel grødeskæring for disse vandløb forventes ikke at medføre væsentlige ændringer af vandløbenes fysiske forhold. Der forventes heller ikke væsentlige ændringer i afvandingen af de tilstødende arealer. På baggrund heraf vurderes tillægsregulativet ikke at forudsætte krav om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Fordi der ikke forventes en ændring i tilstanden eller Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 9

10 forringelser/forhindringer for at opnå målopfyldelse, kan der skiftes til en valgfri grødeskæringsmetode, hvor der også er mulighed for at bruge en mejekurv. Hvis det senere viser sig, at de fysiske forhold forbedrer sig, kan der skiftes til manuel grødeskæring uden at det kræver en ændring af regulativet. Det kan især blive aktuelt hvis der indføres krav til plantesammensætningen med vandområdeplanen ( ). 3. Gruppen af vandløb, der i vandplanen er målsat til Godt Økologisk Potentiale Braulstrupgrøften er udpeget som beskyttet vandløb i naturbeskyttelsesloven. Det vurderes, at ændringerne i grødeskæringsmetoden ikke vil medføre væsentlige ændringer af vandløbsstrækningens tilstand. Maskinel grødeskæring for dette vandløb forventes ikke at medføre væsentlige ændringer af vandløbenes fysiske forhold. Der forventes heller ikke væsentlige ændringer i afvandingen af de tilstødende arealer. På baggrund heraf vurderes tillægsregulativet ikke at forudsætte krav om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Fordi der ikke forventes en ændring i tilstanden eller forringelser/forhindringer for at opnå målopfyldelse kan der godt skiftes til en valgfri grødeskæringsmetode, hvor der også er mulighed for at bruge en mejekurv. Hvis det senere viser sig, at de fysiske forhold forbedrer sig, kan der skiftes til manuel grødeskæring uden, at det kræver en ændring af regulativet. Det kan især blive aktuelt, hvis der indføres krav til plantesammensætningen med vandområdeplanen ( ). Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 10

11 Bilag 2 Vedligeholdelsesmetode Vandløbsnummer Vandløbsnavn Vedligeholdelsesmetode Vandløbsstrækning (station i meter) Afløb fra Bradstrup Sø Valgfri 112 til C Asp Bæk Gennemgang 0 til 223 Asp Bæk Valgfri 223 til C Arremosegrøften Valgfri 0 til B Binderupgrøften Valgfri 1500 til A Binderup Å Valgfri til Blasmose Valgfri 0 til Boldrup Kanal Valgfri 0 til Braulstrupgrøften Valgfri 0 til Brorstrup Bæk Valgfri 834 til Flaskekanalen Valgfri 805 til C Fyrkilde og Tolvad Bæk Valgfri 2755 til Guldbækken Valgfri 0 til Juelstrup Søgrøft Gennemgang 1540 til Lyngmosegrøften Gennemgang 1548 til Overvad Vestby Bæk Valgfri 0 til Rugkærgrøften Valgfri 350 til Svingelgrøften Valgfri 0 til Thorup Mose Gennemgang 0 til Torsted Braulstrup Bæk Valgfri 0 til 1216 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 11

12 Vandløbsnu mmer Vandløbsnavn Bemærkning Miljømæssige krav Afløb fra Bradstrup Sø Vandløbslovens formål er at sikre en afvanding under hensyntagen til miljømæssige krav fastsat i anden lovgivning. Da vandløbet ikke er målsat i vandplanen og den beskyttede tilstand ikke vurderes at blive ændret kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv C Asp Bæk Der er mange træer på dette stykke og derfor ikke meget grødevækst. Det er derfor tilstrækkelig at foretage en gennemgang af strækningen C Arremosegrøften Vandløbet fremstår meget kanalagtigt, med ringe vandhastighed. Bunden er meget blød og præget af mudder. Det ser desuden ud til at være okkerpåvirket. Nedenfor overkørslen i station ca m ser bunden ud til at blive lidt mere fast. Da vandløbet ikke er målsat og den beskyttede tilstand ikke vurderes at blive ændret, kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv Blasmose Vandløbet er i den øvre ende meget blødt og besværligt at grødeskære manuelt. Da vandløbet ikke er målsat og den beskyttede tilstand ikke vurderes at blive ændret kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv Flaskekanalen Vandløbet ligger dybt under terræn (ca. 2 m). Bunden består visse steder af grus og sten, men der er også sandvandring. Da vandløbet ikke er målsat og den beskyttede tilstand ikke vurderes at blive ændret, kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Vandløbsstrækning (station i meter) 112 til til til til til Guldbækken Vandløbslovens formål er at sikre en 0 til 902

13 afvanding under hensyntagen til miljømæssige krav fastsat i anden lovgivning. Da vandløbet ikke er målsat og den beskyttede tilstand ikke vurderes at blive ændret, kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv Juelstrup Søgrøft Der er mange træer på dette stykke og derfor ikke meget grødevækst. Det er derfor tilstrækkelig at foretage en gennemgang af strækningen Lyngmosegrøften Der er mange træer på dette stykke og derfor ikke meget grødevækst. Det er derfor tilstrækkelig at foretage en gennemgang af strækningen Svingelgrøften Vandløbet fremstår meget kanalagtigt, med ringe vandhastighed. Bunden er meget blød og præget af mudder. Da vandløbet ikke er målsat kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv Thorup Mose På de første 370 meter er der mange træer og derfor ikke meget grødevækst. Vandløbsbunden er samtidig blød og besværlig at gå i. På de sidste 74 meter er bunden mere fast og ind imellem sandvandringen kan sten og grus anes. Vandføringen er begrænset og ved tilsynet den 26. februar 2015 var der ca. 10 cm vand. Det er derfor tilstrækkelig at foretage en gennemgang af strækningen C Asp Bæk Fra station 223 meter til tilløbet af Tisted Rende i station 890 meter har vandløbet bagfald og stor vanddybde. Herefter ligger vandløbsbunden dybt nedskåret og det er besværligt at fjerne den afskårne grøde Ingen målsætning. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Ingen målsætning. Beskyttet vandløb: nej Ingen målsætning. God økologisk tilstand (st meter) 1540 til til til til til 4763 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 13

14 manuelt. Visse steder er vanddybden over 80 cm og blød bund og det er derfor besværligt eller uegnet til manuel grødeskæring pga. dårligt arbejdsmiljø. Fra udløbet af Tisted Rende får vandløbet bedre fald og bunden bliver mere fast. Vandløbsbunden ligger dog fortsat langt under terræn (op til 2,5 meter). Der kan godt skiftes til grødeskæring med mejekurv uden, at det forringer miljøtilstanden B Binderupgrøften Et vandløb hvor vandet er brunt fordi det afvander en mose (Borremose). Fra st og nedstrøms til skovstykket er der både strækninger med blød bund og stykker med fast bund, hvor der er grus og sten. De fleste steder har vandløbet overbredde, men der hvor det er snævret ind til den regulativmæssige bundbredde er der skyllet grus frem. Vandløbet er dybt nedskåret. Ved udløbet af skovstykket er der en kort strækning med godt fald og grusbund, hvorefter vandløbsbunden igen bliver blød. På de øverste 2350 meter er vandløbet ikke målsat og der kan godt skiftes til grødeskæring med mejekurv. Især ned til og forbi Nørrekær er bunden blød og vandløbet meget besværligt at grødeskære manuelt. Efter Nørrekær er vandløbet gravet igennem en bakke. Herfra og nedstrøms kan man fint gå i vandløbet og der er flere strækninger med grus og sten. Dybdemæssigt veksler strækningen mellem høller og stryg. Vandløbet kan grødeskæres manuelt fra Nørrekær og nedstrøms. Vandløbet er Ingen målsætning (st meter) God økologisk tilstand (st meter) 1500 til 2824 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 14

15 nogen steder dybt nedskåret og det kan være et problem at smide afskåret grøde op på kanten. Der kan godt skiftes til grødeskæring med mejekurv fra station 2350 m til 2824 m uden at det forringer miljøtilstanden A Binderup Å Vandløbet har i mange år været grødeskåret med båd, men fjernelse af stemmeværket ved Pandum Dambrug har betydet at der efter 2011 har været lavere vandstand på en strækning på meter opstrøms det tidligere stemmeværk. En vedligeholdelse med båd er derfor ikke altid mulig. Tillægsregulativet muliggør at der kan veksles mellem manuel og maskinel grødeskæring tilpasset de aktuelle forhold. Behovet for manuel grødeskæring vil være størst på strækningen fra Kalstrup Mølle til det tidligere stemmeværk Boldrup kanal Vandløbet er reguleret i hele sin længde og har ensartede bundforhold, dog er der forholdsvis god fysisk variation på de øverste få hundrede meter. Bunden er sandet og blød. Vandhastigheden er ringe. De sidste mange år er grødeskæringen foretaget med mejekurv og kommunen vurderer, at det ikke har forringet miljøtilstanden. Boldrup kanal er med i det vådområdeprojekt som Staten arbejder med langs Simested Å. I planerne indgår det, at Boldrup kanal skal lukkes Brorstrup Bæk Der er meget lille vandføring i dette vandløb (ca. 10 cm vanddybde) og på 2/3 af strækningen ligger bunden ca. 1-2 God økologisk tilstand God økologisk tilstand God økologisk tilstand til til til 1900 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 15

16 meter under terræn. Grødevæksten er begrænset på grund af de stejle brinker. Bunden er hovedsagelig fast med grus og sten, men der er også partier, som er bløde. I den øvre ende er vandet uklart og med mange trådalger. Vandet bliver mere klart nedstrøms. Vandspejlsbredden ligger på mellem cm. En mejekurv vil kunne sørge for mere lys ved punktvis at beskære kantvegetationen. Det vil give de ægte vandplanterne en chance og dermed større variation i vandløbet. På de dybt nedskårne strækninger med en skærebredde på under 50 cm kan det vise sig, at det er fysisk umuligt at grødeskære med mejekurv. Derfor kan en manuel grødeskæring fortsat være nødvendig. Vurderingen er, at der godt kan skiftes til mejekurv uden, at det forringer miljøtilstanden C Fyrkilde og Tolvad Bæk Vandløbet er i hele sin længde reguleret. Vandløbet har opstrøms Roldvej blød bund med enkelte partier med grus og sten. Nedstrøms for Roldvej er der stor vanddybde (>80 cm) og blød bund og det er derfor besværligt eller uegnet til manuel grødeskæring pga. dårligt arbejdsmiljø. Vurderingen er at der godt kan skiftes til mejekurv uden at det forringer miljøtilstanden Overvad Vestby Bæk I starten er vandløbet lille med en vandspejlsbredde på op til 20 cm og en vanddybde på 1-2 cm. Vandet er klart med en jævn strøm. Bunden består overvejende af grus og sten. Længere nedstrøms bliver vandløbet op til 60 cm God økologisk tilstand God økologisk tilstand 2755 til til 979 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 16

17 bredt med en vanddybde på ca. 5 cm. Der er ikke tegn på grødevækst og når kantplanterne vokser op begrænses væksten af eventuelle ægte vandplanter yderligere. Det vurderes, at der godt kan skiftes til mejekurv uden at det forringer miljøkvaliteten Rugkærgrøften Vandløbet fremstår meget kanalagtigt, med løse brinker. Bunden er meget blød og præget af sand/mudder og ikke muligt at gå på. Vandløbet ligger terrænnært med våde enge på begge sider. Vandløbet viser tegn på okkerpåvirkning. Grødeskæringsbredden er 50 cm og vurderingen er, at der godt kan skiftes til mejekurv uden det forringer miljøtilstanden Torsted Braulstrup Bæk Vandløbet fremstår meget kanalagtigt. Bunden er fast med en lille vandføring. Vandspejlsdybden er mellem cm. Om sommeren gror dette lille vandløb til med høje kantplanter som mjødurt og smalbladet mærke. Der kommer ikke meget sollys ned til vandløbsbunden. Da vandløbet ikke er målsat på de første 714 meter kan der godt skiftes til grødeskæring med mejekurv. Vurderingen er, at der også kan skiftes til mejekurv på det resterende stykke, uden det går ud over miljøtilstanden. En mejekurv vil tillige kunne sørge for mere lys ved punktvis at beskære kantvegetationen Braulstrupgrøften På de øverste ca. 150 meter er der fast bund, herefter bliver bunden blød og besværlig at gå i. Først efter rørbroen i station 850 meter bliver bunden igen God økologisk tilstand Ingen målsætning (st meter) God økologisk tilstand (st meter) Godt økologisk potentiale 350 til til til 1037 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 17

18 mere fast. En grødeskæring med mejekurv vil ikke forhindre vandløbet i at kunne overholde et godt økologisk potentiale. Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 18

19 Bilag 3: Oversigtskort Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 19

20 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 20

21 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 21

22 Tillægsregulativ for flere vandløb om ændret vedligeholdelsesmetode Side 22

(m) Møllebækken 600 dec Kragebækken 500 dec Mellemste Bæk 393 dec Halvkærs Rende 2380 dec

(m) Møllebækken 600 dec Kragebækken 500 dec Mellemste Bæk 393 dec Halvkærs Rende 2380 dec I Rebild Kommune er der i alt 60 regulativer, hvoraf hovedparten har overskredet revisionsdatoen, men fortsat er gyldige indtil et nyt regulativ vedtages Farvernes betydning: Grænsevandløb Revisionsdato

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Simested Å. Tillægsregulativ for vandløb nr C

REBILD KOMMUNE. Simested Å. Tillægsregulativ for vandløb nr C REBILD KOMMUNE Simested Å Tillægsregulativ for vandløb nr. 840-5.0C Januar 2016 Indledning Tillæggets hovedformål er at fastlægge nye bestemmelser for vedligeholdelsens omfang og udførelse. Hensigten med

Læs mere

Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb:

Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb: Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Omfattede vandløb: 1. Tidligere amtsvandløb, Elling Å. 2. Kommune vandløb, Skærum

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup Henrik Hansen Fjordglimt 29 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 1. maj 2017 Sagsident:

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej 11 7260 Sdr. Omme Høring af tilladelse til etablering af kano ophalningsplads og fornyelse af en eksisterende terrasse på matr. nr. 7a Østerby

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning og formål...4 Grundlaget for regulativet...4 Administrative bestemmelser...5 3.1. Vedligeholdelse... 5 3.2. Bygværker...

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kulturbro samt brinkanlæg ved Søborg Kanal i forbindelse med Kulturhavn Gilleleje, etape 2

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kulturbro samt brinkanlæg ved Søborg Kanal i forbindelse med Kulturhavn Gilleleje, etape 2 Torben Bækgård Skovhus Arkitekter Gl. Kongevej 74C, 1. Sag: 2016/12353 003 Id: 007882 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. april 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub Breinholtgård I/S Nordre Dokkaj 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. april 2016 Sags id 16/6573 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Vejledning i hvilke vandløb der er omfattet af vandløbslovens 2

Vejledning i hvilke vandløb der er omfattet af vandløbslovens 2 Vejledning i hvilke vandløb der er omfattet af vandløbslovens 2 Udgivet august 2013 Thisted Kommune 1 Hvornår er et vandløb et vandløb Læsevejledning Først vises en række stilistiske skitser, som er eksempler

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Bilag 1 Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Vandløbsnavn Hundstrup Å og Spangebæk Bemærkning fremført af: Ivan Broholm Hansen og Niels Hansen

Læs mere

Plan for vedligeholdelse

Plan for vedligeholdelse Plan for vedligeholdelse Vandløb nr. 60 Vandløb Længde, meter 60 251 Oversigtskort, vandløb 60 Vandløb nr. 60 Station Antal meter Bundbredde Strømrende Beliggenhed 584-835 251 30 cm 30 cm Til Sydmotorvejen

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat,

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat, Bilag 5 Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne: Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem Trindkjær Boelsvad Vandløb i Arnborg ved Xvej. Fjederholt Å Vandløb

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere