Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg"

Transkript

1 Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015

2 Indhold: 1. Indledning Adgang til prøver Antal prøver Beståelseskriterier Projekteksamen Skriftlige prøver Regler for brug af IT ved skriftlige prøver Mundtlige prøver Anvendelse af IT ved mundtlig eksamen For sent fremmøde til en prøve Snyd ved eksamen Sygdom Bedømmelse Klager over eksamen Andre regler

3 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på HTX Teknisk Gymnasium Silkeborg. Reglerne er udfærdiget på baggrund af de love og bekendtgørelser, som undervisningsministeriet har udsendt. Disse regler findes på undervisningsministeriets hjemmeside på Nedenfor er de vigtigste bekendtgørelser i relation til eksamen anført: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen, BEK nr af 04/09/2013 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almen og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. BEK nr. 930 af 03/07/2013 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 262 af 20/03/ Adgang til prøver En elev har normalt adgang til prøver når: Skolens studieregler er overholdt, herunder regler for møde- og afleveringspligt (jf. studie- og ordensregler for uddannelsen). Det er en betingelse for adgang til eksamen, at eleven har afleveret opgaver, projekter, synopser mv. som skal bruges til eksaminationen Skolen afgør om ovennævnte regler er overholdt inden eksamensperioden påbegyndes. 3. Antal prøver Eksamen omfatter 8 skriftlige eller mundtlige prøver samt en prøve for hvert ekstra fag på A- niveau eleven følger og et studieretningsprojekt. (Antallet af obligatoriske A-fag er 3) Obligatoriske prøver: Teknikfag A (Projekt prøve) Studieområdet (Portfolio-prøve) I A-fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve. De øvrige prøver udtrækkes ved undervisningsministeriets lodtrækning Elever, der fortsætter undervisningen i et fag på højere niveau, aflægger ikke prøve på C/Bniveau. 3

4 4. Beståelseskriterier Højere teknisk eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset, herunder afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) er mindst 2,0. Eksamensresultat Ved beregning af eksamensresultatet vægtes karaktererne: Fag på C-niveau vægtfaktor: 1,0 Fag på B-niveau vægtfaktor: 1,5 Fag på A-niveau vægtfaktor: 2,0 Studieområdet (Portfolieprøve) vægtfaktor: 2,0 Studieretningsprojektet vægtfaktor: 2,0 For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne 5. Projekteksamen Ved start af en eksamensprojektperiode udleveres et oplæg, der består af en beskrivelse af rammerne for projektet og projektoplæggene. Projektoplægget i teknologi B og i matematik B udarbejdes af undervisningsministeriet, mens projektoplæggene i de øvrige fag udarbejdes af skolen. Opgaverne til skriftlig eksamen er udarbejdet af undervisningsministeriet. 4

5 6. Skriftlige prøver Mødetid: Du skal møde så tidligt, at du kan være på din plads senest det anførte minuttal før prøvens begyndelse. Dansk, engelsk, matematik, fysik, bioteknologi Ved anvendelse af IT Uden anvendelse af IT 30 min 15 min Anvender du IT ved de skriftlige prøver, kan du ikke forvente at kunne anvende udstyret til prøven, hvis du møder senere end det angivne mødetidspunkt. Hvis du skal låne en PC af skolen, skal den afhentes i IT-afdelingen senest 45 min. før eksamensstart. Bemærk at til alle skriftlige prøver skal der medbringes computer, og til skriftlig prøve i dansk og engelsk skal desuden medbringes høretelefoner Eksamensopgaver Du skal kontrollere, at du har modtaget det opgavesæt, der svarer til det fag og det niveau, du skal til prøve i. Ophold i eksamenslokalet Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Mobiltelefon og lign. må ikke forefindes, og der må ikke benyttes spil og lign. MP3-afspiller m.m. må anvendes, hvis det ikke virker forstyrrende på andre. Aflevering Der skal underskrives en erklæring om, at opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. I fag hvor der bruges computer: Der skal afleveres to udskrevne eksemplarer (til terminsprøven et eksemplar), som skal indeholde fag, navn, cpr.nr. sidenummer og -antal på alle ark. Der udleveres en USB nøgle i eksamenslokalet, der skal anvendes ved udprintning, og hvor besvarelsen gemmes. Afleveres blank besvarelse gælder førnævnte også. I fag hvor der skrives i hånden: Der skal afleveres en besvarelse, som skal indeholde fag, navn, cpr.nr. sidenummer og - antal på alle ark. Afleveres blank besvarelse gælder førnævnte også. Papir Skolen udleverer papir, der anvendes både til evt. kladde og til renskrift. Du behøver ikke lave kladde først, da kladde normalt IKKE afleveres. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arkene. Desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Du har ikke krav på at få evt. kladde bedømt. Besvarelser, der afleveres i håndskrift, skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. 5

6 Du må gerne aflevere din besvarelse og forlade lokalet, når du er færdig. Du må dog ikke forlade lokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, rækker du fingeren i vejret, hvorefter en af de tilsynsførende afhenter din besvarelse. Du må ikke forlade prøven uden at have afleveret din besvarelse. Hvis du afleverer din besvarelse før prøven er slut, må du ikke tage eventuel kladde og eksamensopgave med dig. Generelt Er der noget, du er i tvivl om, bedes du tilkalde en af de tilsynsførende. Tilkaldelse foregår ved håndsoprækning Regler for brug af IT ved skriftlige prøver Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v. Eksaminanden er selv ansvarlig for at udstyret er opstillet og funktionsdueligt senest det i afsnit 6 anførte minuttal for prøven. Hvis ikke programmet fungerer senest 15 minutter før prøven, kan eksaminanden ikke forvente at kunne anvende udstyret under prøven. Det anbefales at eksaminanden udfører back-up hver 5. minut. Til Engelsk A og Dansk A skriftlig eksamen er der adgang til internettet, ved øvrige skriftlige eksamener må der ikke benyttes internet, dog er der adgang til online ordbøger samt ItsLearning Der må kun indgå tekst mv., som er produceret under prøven. Det er således IKKE tilladt at indlæse tekster eller grafik (f.eks. logo og lign), der er fremstillet før prøven. Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme. Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger via edb-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation. Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmer, herunder strømsvigt, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmer. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt edb-udstyr og programmer fungerer under prøven. 6

7 7. Mundtlige prøver Mødetid Du skal møde mindst 15 min. før din forberedelsestid begynder. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal du undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Når du har aflagt prøve og modtaget din karakter, bedes du hurtigst muligt forlade prøveområdet. Ophold i forberedelses- og eksamenslokalet Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse. MP3 afspiller, mobiltelefon og lign. må ikke forefindes, og der må ikke benyttes spil og lign. eller afspilles musik i forbindelse med prøven. 7.1 Anvendelse af IT ved mundtlig eksamen Adgang til Internettet er ikke tilladt, med mindre det fremgår af eksamensopgaven, dog er der adgang til ItsLearning og elektroniske ordbøger. Skolen sætter PC op i forberedelses- og i eksamenslokale, hvis PC skal benyttes. Du kan anvende egen PC ved forberedelse. 8. For sent fremmøde til en prøve Kommer du for sent til en prøve, kontakter du straks den eksamensansvarlige. Den eksamensansvarlige afgør ud fra dine begrundelser, om du kan deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke ved for sent fremmøde til en skriftlig prøve. Forlades prøven uden tilladelse fra en tilsynsførende, betragtes eksamen som afbrudt. Ved udeblivelse skal der afleveres en skriftlig begrundet ansøgning med en anmodning om at få lov til at gå til en ny prøve. 9. Snyd ved eksamen Forsøg på at snyde, herunder hjælp til andre eksaminander, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen. Er væsentlige dele af en besvarelse ved en prøve ikke udarbejdet af eksaminanden eller er væsentlige dele afskrift fra ikke-angivne kilder, eller har eksaminanden i øvrigt uretmæssigt skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven med bortfald af en eventuelt afgivet karakter. Vær opmærksom på, at der ved aflevering af opgavebesvarelser skal underskrives en erklæring om, at besvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp. Enhver overtrædelse af eksamensreglementet kan betyde bortvisning fra prøven. 7

8 10. Sygdom Bliver du syg, således at du ikke kan deltage i prøven, skal skolen have besked omgående. Må du forlade prøven på grund af sygdom, aftaler du dette med en af de tilsynsførende. I begge tilfælde kræves lægeerklæring for, at du kan indstilles til sygeeksamen. 11. Bedømmelse Den skriftlige prøve: De skriftlige prøver bedømmes af to eksterne censorer, således at den endelige karakter er et udtryk for deres fælles vurdering. Karaktererne foreligger normalt ca. en uge før dimissionen og vil kunne ses på skolen. Den mundtlige prøve; Normalt medvirker foruden eksaminator en censor, der kommer fra en anden skole. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Eksaminandernes præstation vurderes individuelt. Der censureres efter hver eksamination, og karakteren gives umiddelbart herefter. 12. Klager over eksamen En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Første klageinstans er altid skolen. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre: eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eksamensforløbet og bedømmelsen. Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål til ministeriets afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse. I de tilfælde hvor klagen ikke vedrører opgaver stillet af ministeriet forelægger skolen klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse. Så snart skolen har modtaget svar fra eksaminator og censor(er), forelægger skolen udtalelserne for klageren. Der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: ny bedømmelse (ombedømmelse) dog ikke ved mundtlige prøver tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller klagen tages ikke til følge. 8

9 Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til klageren. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. Klagen sendes til: Teknisk Gymnasium Silkeborg Att.Rektor Anja Lange Kejlstrupvej Silkeborg 13. Andre regler Eleven har ophavsretten til produkter, der er resultater af en prøve. Eleven har ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til materialer, som er anvendt ved prøven. Hvis eleven ikke kontakter skolen indenfor 2 måneder, efter at resultatet er bedømt, overgår ejendomsretten til skolen. Kontakt din uddannelsesleder Lene Gregersen, hvis du ønsker yderligere informationer. Denne udgave af eksamensreglementet er redigeret april 2015, LGR og AMP 9

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere