Evidensbaseret forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidensbaseret forebyggelse"

Transkript

1 Evidensbaseret forebyggelse 28 n Evidens betyder bevis og er den aktuelt bedste viden, man har om et givent forhold. n Der kan sondres mellem evidens om årsager til og udbredelse af sygdom, evidens om effekter af forebyggelsesindsatser og evidens om organisering og implementering af indsatsen. n Der er forskellige interessentgrupper i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og dermed også forskellige perspektiver på, hvor vægten skal lægges i forhold til evaluering og evidens. n Evalueringer er et væsentligt element i evidensen. Evalueringer kan rette sig mod struktur, indsats, proces og resultat. n Systematiske oversigter baseret på randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) er den gyldne standard inden for medicinsk behandling. RCT fokuserer alene på effekten af indsatsen, uafhængig af den kontekst, den foregår i. n Systematiske oversigter udarbejdet efter modellen for medicinsk teknologivurdering fokuserer ikke kun på effektevalueringen, men også på de strukturelle, brugerorienterede og økonomiske forhold, indsatsen foregår under. 367 n Sundhedskonsekvensvurderinger er vurdering af de fremtidige direkte eller indirekte sundhedsmæssige effekter på befolkningen af en strategi, et politikforslag, et program eller et projekt. Sundhedskonsekvensvurderinger er fremadrettet evidens. n Erfaringsbaseret evidens (ekspertudtalelser, politiske vurderinger, gråzonelitteratur, tavs viden mv.) kan synliggøres og udnyttes i beslutningsprocessen omkring implementeringen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. n At arbejde evidensbaseret indebærer omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers sundhed og velfærd. Det er vigtigt løbende at forbedre kvaliteten af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Tidligere har fokus været på at finde og udvikle effektive forebyggelsesmetoder og på evalueringen af disse. Men mange evalueringer af forebyggende og sundhedsfremmende forsøg og indsatser har ikke været tilstrækkeligt stringente og er heller ikke i tilstrækkeligt omfang blevet dokumenteret og formidlet. Med begrebet evidensbaseret forebyggelse understreges nødvendigheden af en skærpelse af dokumentationen. Udviklingen er stærkt inspireret og provokeret af det medicinsk kliniske fagområdes vægt på evidensbaseret medicin. Ifølge en leder i British Medical Journal (1) er evidensbaseret medicin en samvittighedsfuld, eksplicit og klog brug af den bedste evidens der eksisterer i forbindelse med beslutninger om den enkelte patients behandling. Den evidensbaserede praksis integrerer den individuelle kliniske ekspertise med den bedst tilgængelige eksterne evidens hentet fra systematiske forskningsresultater (egen oversættelse). En mere lige til oversættelse er en klinisk Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

2 Evidensbaseret forebyggelse Kapitel beslutningsproces, der tager udgangspunkt i de kliniske og epidemiologiske forskningsresultater og sammenholder disse med klinikerens erfaring og patienternes ønsker (2). I samme leder blev det også fremhævet, at evidensbaseret medicin ikke er en kogebog, at det ikke handler om at reducere udgifterne, og at det ikke er begrænset til klinisk kontrollerede forsøg og metaanalyser (1). I løbet af de senere år er begrebet evidens blevet et plusord og anvendes ikke blot inden for det sundhedsfaglige område men også inden for social-, uddannelses- og velfærdsområdet og i relation til ledelse og forvaltning mv. (3). Evidens betyder bevis og er ifølge Nordisk Campell Center den aktuelt bedste viden, man har om et givent forhold (4). Evidens skal være eksplicit, systematisk og reproducerbar (5). At arbejde evidensbaseret vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om, hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer (6). Forskellige typer af evidens Inspireret af Rychetnik (7) sondres der i Sundhedsstyrelsens oplæg om evidens i forebyggelsen mellem tre forskellige typer af evidens (6): Evidens om årsager til og udbredelse af sygdom. Her bygges overvejende på epidemiologisk viden, dvs. viden om befolkningens eller udvalgte befolkningsgruppers sundhedstilstand, udbredelsen af risikofaktorer for sygdom og sammenhængen mellem risikofaktorer og sygelighed. Denne type af evidens er en hjælp til at identificere problemområder. Evidens om effekter af forebyggelsesindsatser. Her handler det om at vurdere, hvilke indsatser, der virker bedst på hvem. Systematiske oversigter og metaanalyser kan være gode værktøjer i vurderingen. Også mere erfaringsbaseret viden kan inddrages, f.eks. fra sundhedsprofessionelle. Evidens om organisering og implementering. Her handler det om, hvordan der sikres maksimal effekt af en given indsats. Dvs. hvordan skal indsatsen tilrettelægges, hvem skal involveres, og hvilke kompetencer skal de have, hvordan sikres brugerinvolvering og accept mv. Både nationalt og internationalt findes der betragtelig viden om årsager til og udbredelse af sygdom. Derimod er der i mindre grad viden om, hvilke forebyggelsesmetoder, der skal anvendes, og hvordan indsatsen skal tilrettelægges. Udenlandske erfaringer på disse felter kan pga. bl.a. kulturelle forskelle og forskelle i sundhedsvæsenets struktur og tilbud ikke nødvendigvis overføres til danske forhold. Derudover er det et spørgsmål, om der overhovedet findes effektive forebyggelsesmetoder, eller om disse skal udvikles. Hvem skal bruge evidensen? Der er mange forskellige interessentgrupper i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og dermed også mange forskellige perspektiver på, hvor vægten skal lægges i forhold til effektivitet, evaluering og evidens. Nutbeam sondrer mellem fire forskellige perspektiver (8): Politikere og beslutningstageres perspektiv, der vedrører ressourceallokering og ansvar overfor borgere og samfund. Succeskriterierne er oftest kortsigtede og handler om forholdet mellem investering og evt. forbedringer af sundhedstilstanden. Praktikernes perspektiv, der vedrører mulighederne for at føre programmer ud i livet (implementere) og for at engagere borgere og organisationer i arbejdet for bedre sundhed. Borgernes perspektiv, der vedrører indsatsens relevans i forhold til de oplevede behov og mulighederne for aktiv involvering. Forskernes perspektiv, der vedrører forholdet mellem interventionen og de observerede effekter, bedømt ud fra videnskabelige kriterier for evidens. Det drejer sig altså om metodemæssige kvaliteter i bred forstand. Hvad angår det forskningsmæssige perspektiv er det vigtigt at gøre sig klart, at arbejdet med folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme er multidisciplinært og involverer mange forskellige videnskabelige traditioner og paradigmer (f.eks. epidemiologi, sociologi, psykologi, økonomi, antropologi). De forskellige videnskabsgrene har forskellige kriterier og krav omkring evidens og også forskellig terminologi. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

3 Kapitel 28 Evidensbaseret forebyggelse Forskellige mål og niveauer i indsatser og evalueringer Evalueringer er væsentlige elementer i al evidens. I en traditionel lægevidenskabelig evaluering er der sædvanligvis fokus på interventionens betydning for helbredstilstanden. I evalueringer af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser sættes der lige så ofte fokus på andre mål, f.eks. den faglige indsats, på de organisatoriske rammer og på strukturer og processer (9). Som det fremgår af figur 28.1 kan evalueringen rette sig mod struktur, indsats, proces og resultat. Strukturevalueringen er en beskrivelse og vurdering af de organisatoriske rammer, indsatsen skal foregå i, f.eks. sygehus/primær sundhedstjeneste, privat/offentligt regi eller de rutiner, indsatsen skal indgå i. Procesevalueringen omfatter de processer, indsatsen genererer, f.eks. at eleverne i en klasse laver sund mad, eller at de inviterede møder op til rygestopkursus. Endelig fokuserer resultatevalueringen på, om det ultimative mål er nået, dvs. om sundheden er forbedret, om holdninger og sundhedsvaner er ændret i positiv retning, om livskvaliteten er forbedret eller om brugerne er tilfredse med indsatsen. Figur Generel evalueringsmodel. Struktur/rammer Indsats Kilde: Rasmussen, Proces Resultat En lidt anden måde at illustrere sammenhængen mellem målet for og evalueringen af den forebyggende indsats fremgår af figur 28.2, der viser forskellige komponenter i planlægningen og evalueringen af en forebyggelsesindsats, rettet mod en sygdomsfremkaldende proces (10). Det er klart, at arten og indholdet af evalueringen og dermed dokumentationen og evidensen skal tilpasses det konkrete mål og niveau, forebyggelsesindsatsen retter sig mod. 369 Figur Komponenter i planlægningen og evalueringen af en forebyggelsesindsats. Program Implementering Indsats Effektivitet Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom Rehabilitering Kilde: Diderichsen, Konsekvenser Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

4 Evidensbaseret forebyggelse Kapitel 28 Figur Evalueringsstrategi og terminologi i forskellige trin i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Terminologi Formål Metodekrav 1. fase. Nyhedsforsøg 2. fase. Demonstrationsforsøg 3. fase. Acceptforsøg 4. fase. Kvalitetssikringsevaluering Afprøve nye ideer. Kan være rettet mod alle dele af kæden: struktur, indsats, proces, resultat. Vise at nyafprøvede ideer kan indpasses og fungere i borgerens eller den professionelles praktiske dagligdag. Dokumentere at det er fornuftigt at bruge offentlige midler til denne form for forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Sikre kvaliteten af dokumenterede metoder og procedurer. Åbne. Tilpasset evalueringsform. Især egnede metoder til indsats- og procesevaluering. Standardiserede videnskabelige metoder og resultatevaluering. Kvalitetssikringsmetoder vedrørende struktur, indsats, proces og resultat. Kilde: Kamper-Jørgensen, Nordisk Medicin I en lidt anderledes tilgang skelnes der mellem, hvor meget udvikling og etableret viden, der er på et givet forebyggelsesfelt. Uanset om det drejer sig om evaluering eller om skabelsen af evidens, er det vigtigt at relatere indsatsen til, hvor i forebyggelsesprocessen den er placeret. Er der eksempelvis tale om at afprøve nye ideer, eller drejer det sig om at demonstrere, at en given indsats kan implementeres tilfredsstillende. Dette illustreres i figur 28.3, der viser sammenhængen mellem forskellige udviklingstrin i forebyggelsesprocessen og formålet med og metodekravene til en given evaluering (11). Evidensstyrke og systematiske oversigter Evidensstyrke er et udtryk for mængden og kvaliteten af den evidens, som kan lægges til grund for anbefalinger i forhold til en bestemt problemstilling (6). I det følgende gennemgås to forskellige former for systematiske oversigter, der kan bruges i evidensarbejdet. Afslutningsvis omtales sundhedskonsekvensvurderingen som en form for fremadrettet evidens, dvs. rettet mod at vurdere de forventede virkninger af fremtidige aktiviteter (12). RCT-baserede systematiske oversigter Der findes flere forskellige systemer til vurdering af evidensstyrke i forskellige forskningsdesigns. I figur 28.4 vises det system, der bruges af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af referenceprogrammer og til Medicinsk Teknologivurdering (13,14). Et andet velkendt og lignende system er evidensstigen (15,16). Systematiske oversigter sammenfatter resultaterne af flere studier udvalgt og vurderet efter systematiske kriterier. Metaanalyser er en særlig form for systematisk oversigt, der statistisk kombinerer resultater fra forskellige undersøgelser af samme problemstilling til et eller flere effektmål. I det randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT) sammenlignes en eller flere interventionsgrupper med en eller flere kontrolgrupper. Deltagerne fordeles til de forskellige grupper ved lodtrækning, der testes før og efter interventionen, og grupperne sammenlignes. Medicinafprøvningsforsøg, hvor interventionsgruppen får et nyt præparat og kontrolgruppen en kalktablet (placebo) er typiske eksempler på RCT-forsøg. Den systematiske oversigt baseret på RCT fokuserer alene på at skabe evidens for effekten af indsatsen, indsamlet ved brug af bestemte metoder og uafhængig af den kontekst (sammenhæng), hvori de foregår (5). Der fokuseres på efficacy, dvs. i hvilken grad en indsats har effekt under det, der betegnes som ideelle omstændigheder, f.eks. en randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Fordi der er fun- Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

5 Kapitel 28 Evidensbaseret forebyggelse Figur Oversigt over designs og evidensstyrke. Designkategori Evidens*) Styrke **) Meta-analyse, systematisk oversigt over RCT. Randomiseret, kontrolleret studie. Kontrolleret. Ikke-randomiseret studie. Kohorteundersøgelse. Diagnostisk test (direkte diagnostisk metode). Casekontrolundersøgelse. Beslutningsanalyse. Descriptiv undersøgelse. Mindre serier, oversigtsartikel. Ekspertvurdering, ledende artikel. * Graden af bagvedliggende evidens ** Styrke af anbefaling Kilde: Sekretariatet for referenceprogrammer det effekt i en sådan undersøgelse, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at resultatet vil kunne overføres til praksis eller andre sammenhænge. Både det internationale, videnskabelige Cochrane-samarbejde (www.cochrane.dk) og det internationale Cambell -samarbejde (www.nc2.dk) har udviklet modeller for udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter. Cochrane-samarbejdet dækker sundhedsområdet i bred forstand, herunder også forebyggelse på livsstilsområdet, mens Campell-samarbejdet dækker interventioner indenfor offentlig politik og menneskelig adfærd herunder uddannelse, kriminalitet og social- og velfærdspolitik. Det randomiserede forsøg og de systematiske oversigter er den gyldne standard inden for medicinsk behandling. En korrekt gennemført randomisering anses for at være den eneste metode, som kan sikre, at der ikke er systematisk forskel (bias) mellem de to grupper, der sammenlignes både med hensyn til kendte og ukendte prognostiske faktorer. Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatserne spænder vidt fra indsats på individ- og gruppeniveau til indsats på lokalsamfundsniveau, fra massekampagner til kampagner rettet mod højrisikogrupper, fra uddannelse og tidlig opsporing til lovgivning, fra indsats i sundhedsvæsenet til indsats i social- og undervisningssektoren og indsats i arbejdsmarkedsregi. Selv om RCT er en metode med høj evidensstyrke inden for den medicinske behandling, er det ikke givet, at den også Ia Ib IIa IIb III IV A B C D kan frembringe relevant og gyldig viden, når det drejer sig om forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser. Nedenfor gives nogle eksempler: I forbindelse med lokalsamfundsindsatser er det ikke altid muligt at isolere eller identificere den intervention, man ønsker at måle effekten af, men kravet i en RCT er netop en veldefineret, ensartet og stabil intervention. Det kan desuden være vanskeligt at få kontrol over den sociale kompleksitet, som forebyggelsesforsøg ofte indgår i. Det er ikke altid relevant at bruge en kontrolgruppe. Det gælder f.eks. for evalueringen af en forebyggelsesindsats, der som mål har at sikre, at en behandler gennemfører en sundhedspædagogisk samtale på en bestemt måde. I forbindelse med massekampagner er det f.eks. meningsløst at udvælge en kontrolgruppe fra samme område. Alternativet er at bruge en kontrolgruppe fra et andet geografisk område, men det kan i sig selv gøre det vanskeligt at vurdere effekten af indsatsen. Det er ikke altid muligt at gennemføre lodtrækning hverken på individ eller gruppeniveau og det kan være vanskeligt at blinde resultatet af lodtrækningen. Hvis brugerne eksempelvis har individuelle præferencer (f.eks. om en bestemt behandlingsmetode) kan det betyde, at færre fra starten vil deltage i forsøget eller at flere falder fra undervejs, og dermed reduceres forsøgets gyldighed. Hvis forebyggelsesprojektet eksempelvis drejer sig om betydningen af social kapital, herunder naboskab, for ændring af sundhedsvaner, er det ikke muligt ved lodtrækning at pålægge en person en bestemt form for naboskabsrolle. Lodtrækningen kan virke uetisk. Eksempelvis vil det være både praktisk og etisk uholdbart at gennemføre et randomiseret, kontrolleret forsøg i barneårene for at forebygge diabetes i alderdommen. Effekten af mange forebyggelsesindsatser (f.eks. øget fysisk aktivitet) viser sig først efter mange år og vil følgelig ikke kunne påvises i et RCT, der sædvanligvis har en kortere opfølgningsperiode. Omkostningerne i forbindelse med brugen af kontrolgrupper kan være uacceptabelt høje. Ved RCT indsamles viden om en given intervention virker eller ej. Men der mangler viden om, hvorfor det virker eller ikke virker, eller om hvordan modtagerne har oplevet indsatsen. Det kræver eksempelvis brug af spørgeskemametoder eller kvalitative teknikker. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er formålet med og indholdet af indsatsen, der skal være bestemmende for hvilken evalueringsmetode (inkl. kvalitative metoder), der 371 Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

6 Evidensbaseret forebyggelse Kapitel anvendes og ikke omvendt. Det betyder, at det kan være hensigtsmæssigt at tilpasse RCT-tankegangen til evalueringen af forebyggelsesindsatsen f.eks. ved a bruge matchningsgrupper eller interne kontrolgrupper i stedet for randomiserede kontrolgrupper (9) eller ved at anvende flere forskellige metoder, der kan indfange kompleksiteten i forsøget (6). Men det betyder også, som det indledningsvis fremgik af lederen i British Medical Journal, at evidensbaseret forebyggelse kan være andet end RCT og metaanalyser (1). MTV-baserede systematiske oversigter Medicinsk teknologivurdering (MTV) er et andet system til etablering af evidens (13). MTV er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi ikke blot udstyr og apparatur i snæver forstand men også undersøgelses- og behandlingsmetoder, lægemidler, rehabilitering m.m. MTV går ud på at klarlægge relevante konsekvenser af en beslutning om anvendelse af medicinsk teknologi. Vurderingen må derfor gøres så fagligt bred som muligt, ligesom der må tages hensyn til relevante interesser. MTV s systematiske oversigt omfatter ikke kun selve effektevalueringen men også de strukturelle, brugerorienterede og økonomiske forhold, som indsatsen foregår under. Dvs. at de kontekstuelle faktorer indgår som en del af det empiriske undersøgelsesfelt. Der er fokus på effektivitet, dvs. i hvilken grad indsatsen har effekt under det, der betegnes som sædvanlige omstændigheder, f.eks. et kommunalt forebyggelsesprogram. Sagt på en anden måde handler det både om en given medicin er effektiv overfor bestemte lidelser, og om man kan få fru Jensen til at spise den regelmæssigt (compliance). MTV har siden 1980 erne i stigende grad været et fast element i den sundhedspolitiske beslutningsproces. Baggrunden var ønsket om en mere systematisk og bred vurdering af den medicinske teknologi med henblik på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer. Her tales der om et evidensbaseret sundhedsvæsen. De typiske trin i en teknologivurderingsproces er problemformulering, planlægning, analyse af de fire hovedelementer (anvendelsesområde, patient, organisation, økonomi), syntese, sammenfatning og præsentation/formidling. Oversigten i figur 28.5 kan anvendes på flere forskellige måder: Til systematisk, videnskabelig vurdering af aktiviteten. Som tænkemåde i den sundhedsfaglige hverdag. Som tænkemåde i den administrative og politiske beslutningsproces. Sundhedskonsekvensvurderinger En sundhedskonsekvensvurdering (engelsk: health impact assessment) er en vurdering af de fremtidige direkte eller indirekte sundhedsmæssige effekter på befolkningen af en strategi, et politikforslag, et program eller et projekt (12,17). Formålet er 1) at fremme størst mulig sundhed i befolkningen, 2) at sikre at strategier, politik, programmer og projekter ikke har uønskede virkninger på folkesundheden, 3) at opnå den største sundhedsmæssige værdi for de investerede midler og 4) at skabe en godt grundlag for politiske beslutninger. Sundhedskonsekvensvurderingen adskiller sig fra den medicinske teknologivurdering ved bl.a. at vedrøre planlagte beslutninger (frem for forudsætningerne for og konsekvenserne af anvendt teknologi), og ved især at beskæftige sig med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren, eksempelvis i social-, bolig-, miljø- eller trafiksektoren. Sundhedskonsekvensvurderingen har en bredere tilgang end risikovurderingen, der anvendes til at vurdere specifikke miljøfaktorers sandsynlighed for at skabe bestemte effekter i miljøet og evt. hos mennesker. I Danmark arbejdes der kun sjældent med sundhedskonsekvensvurderinger som beslutningsgrundlag på politisk, administrativt eller fagligt niveau, og der er heller ikke en national anbefaling om at anvende sundhedskonsekvensvurderinger som et element i vurderingen af sektorpolitikkers betydning for sundhedsudviklingen. Både WHO og EU anbefaler en mere systematisk anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger (12). En nylig gennemført kortlægning af kommunernes sundhedspolitikker i 2007 viste dog, at omkring en fjerdedel af kommunerne vil anvende sundhedskonsekvensvurdering som led i udviklingen af deres sundhedspolitik (18). Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

7 Kapitel 28 Evidensbaseret forebyggelse Figur De fire hovedelementer i MTV-modellen. Teknologien Organisationen Anvendelsesområde - Hvad er indikationen for anvendelsen? - Er der enighed om indikationen? - Hvor mange patienter angår teknologien? - Hvilke andre relevante alternativer findes der? - Fungerer teknologien som erstatning eller supplement til eksisterende teknologier? Effektivitet - Er der dokumenteret virkning? - Er virkningen bedre end alternativer? - Kan den dokumenterede virkning forventes opnået i daglig praksis? Risikovurdering - Er der bivirkninger? - Står risiko i rimeligt forhold til gevinst? Borgeren/patienten Struktur - Bør teknologien centraliseres til få steder? - Er decentralisering mulig? - Ændres arbejdsfordelingen mellem kommune, almen praktiserende læge, sygehus? - Skabes der nye specialfunktioner i forebyggelse og behandling? - Ændres visitationskriterier? Personale - Ændres arbejdsrutiner? - Ændres arbejdsfordelingen mellem faggrupper? - Skal personalet efter-/videreuddannes? - Er der beskæftigelsesmæssige konsekvenser? Miljø - Er der konsekvenser for arbejdsmiljø? - Er der konsekvenser for ydre miljø? Økonomien Psykologiske forhold - Får patienten optimal information? - Skabes/opleves der tryghed? - Skabes/opleves der ubehag? Angst? Effektmæssige forhold - Hvorledes opleves virkning/bivirkning? Sociale forhold - Påvirkes dagligdagen? - Påvirkes arbejdsevnen? Etiske forhold - Er teknologien acceptabel for den enkelte? - Er den acceptabel for befolkningen? - Er der særlige etiske problemstillinger? Samfundsøkonomien - Hvor store er omkostninger og gevinster for samfundet? - Sammenlignet med alternativet står ressourceindsatsen så mål med gevinsterne? - Er der gevinst i form af forbedret sundhedstilstand? Drifts- og kasseøkonomi - Hvor store er investerings- og driftsudgifter? - Er der besparelser eller indtægter? - Er der økonomiske konsekvenser for patienterne? 373 Kilde: Kristensen et al, Erfaringsbaseret evidens Ud over den forskningsbaserede evidens eksisterer der også en anden form for evidens, som det er vigtigt at synliggøre og udnytte. Det er den erfaringsbaserede evidens, som i særlig grad kan være værdifuld i forbindelse med evidens om organiseringen og implementeringen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Når evidens defineres som den aktuelt bedste viden, forudsætter det dels, at man har gjort sig umage med at finde frem til den- ne viden, dels erkendelsen af at evidens er mere end det, forskningen kan fortælle bl.a. fordi det ikke er alle forhold, der er undersøgt og belyst af kvalitetsforskning (4). Der er således tale om en lidt bredere definition af evidens, som mere svarer til dagligdags sprogbrug, hvor evidens er det, som opfattes som fakta af relevans for en beslutning (5). Den erfaringsbaserede evidens kan have form af ekspertudtalelser, egne eller kollegers erfaringer, erfaringer fra enkeltsager, politiske vurderinger og helt specifikke Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

8 Evidensbaseret forebyggelse Kapitel og pragmatiske omstændigheder i forbindelse med en beslutning. Også den tavse viden der ligger hos de sundhedsprofessionelle forebyggere om lokale forhold, tværsektorielle samarbejdsmuligheder, kendskabet til brugerholdninger og reaktioner mv. er erfaringsbaseret viden, som kan synliggøres og dermed bidrage til evidensen (19). En stor del af gråzonelitteraturen kan ligeledes karakteriseres som erfaringsbaseret evidens. Det drejer sig eksempelvis om lokale sundhedsprofiler og evalueringsrapporter, baggrundsmateriale for lovgivningsinitiativer, kvalitetssikringsrapporter mv., som primært formidles på dansk til beslutningstagere og følgelig ikke finder vej til de videnskabelige tidsskrifter. Såfremt gråzonelitteraturen synliggøres, kan den ligeledes spille en betydelig rolle i beslutningsprocessen omkring forebyggelse og sundhedsfremme (19). Det evidensbaserede arbejde At arbejde evidensbaseret indebærer en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers sundhed og velfærd (4): Omhyggelig fordi det er en etisk forpligtelse at udvise omhu i valget af den bedst mulige løsning. Udtrykkelig fordi man bør gøre klart rede for både indsats og målsætning. Det kræver eksplicitte beskrivelser og definitioner af indsats og målsætninger. Alternativet er, at den enkelte sundheds- eller socialarbejder, forvaltning, kommune eller institution følger sin egen private metode, fordi det nu er den man er bedst til, eller fordi man føler, den er rigtig. Kritisk brug fordi etablerede teorier og modefænomener ikke uden videre skal accepteres men dokumenteres og leve op til videnskabelige krav. Aktuelt bedste viden i den forstand, at noget viden er bedre eller mere overbevisende end anden viden. Her tænkes på alle former for viden og ikke blot på forskningsbaseret viden. Det afgørende er at forholde sig kritisk til den viden, man anvender. Der kan stilles tre krav til den viden, der anvendes som beslutningsgrundlag: Den skal være relevant i forhold til den problemstilling, man ønsker at belyse. Den skal kunne generaliseres, dvs. den skal kunne overføres fra den sammenhæng, den er fremkommet i. - Den skal være gyldig, dvs. teoretisk velunderbygget, og give et rimeligt sikkert og pålideligt svar på det stillede spørgsmål. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

9 Kapitel 28 Evidensbaseret forebyggelse Litteraturliste 1. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn t. BMJ 1996;312(7023): Pedersen T, Gluud CN, Gotzsche PC, Matzen P, Wille- Jorgensen PA. Hvad er evidensbaseret medicin? Ugeskrift for Læger 2001;163(27): Kamper-Jørgensen F. Evaluering af folkehelsearbejde. Nordisk Medicin 1995;110(10): Bistrup ML, Kamper-Jørgensen F. Sundhedskonsekvensvurderinger. Koncept. Perspektiver. Anvendelse i stat, amter og kommuner. København: Statens Institut for Folkesundhed, Rieper O, Hansen HF. Metodedebatten om evidens. København: AKF Forlaget, Nordisk Campell Center. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lomas J, Culyer T, McCutcheon, McAuley, Law S. Canadian Health Services Research Foundation (red.). Conceptualizing and Combining Evidence for Health System Guidance Skovgaard T, Nielsen MBD, Aro AR. Evidens i forebyggelsen. København: Sundhedsstyrelsen, Rychetnik L, Hawe P, Waters E, Barratt A, Frommer M. A glossary for evidence based public health. J Epidemiol Community Health 2004;58(7): Nutbeam D. Health promotion effectiveness - the questions to be answered. I: The Evidence of Health Promotion Effectiveness. Shaping Public Health in a New Europe. Brussels Luxembourg: International Union for Health Promotion and Education, Rasmussen NK. Evaluering af forebyggende helbredsundersøgelser/samtaler i Nordjyllands Amt. København: DIKE, Diderichsen F. Lokal og global evidens i folkesundhedsarbejdet - muligheder og metodeproblemer ved naturlige eksperimenter. Folkesundhedsdage Kristensen FB, Hørder M, Poulsen PB (red.). Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. København: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, Sekretariatet for referenceprogrammer. Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer. Sekretariatet for referenceprogrammer, CEMTV, Sundhedsstyrelsen, Greenhalgh T. How to read a paper. Getting your bearings (deciding what the paper is about). BMJ 1997;315(7102): Virker velfærden et debatoplæg om evidens og velfærd. Mandag Morgen, Scott-Samuel A, Birley M, Ardern K. The Merseyside Guidelines for Health Impact Assessment. International Health IMPACT Assessment Consortium, Aarestrup AK, Due TD, Kamper-Jørgensen F. De kommunale sundhedspolitikker i Danmark en kortlægning. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Kamper-Jørgensen F. Knowledge-base, evidence and evaluation in public health. Scand J Public Health 2000;28(4): Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007

10 Evidensbaseret forebyggelse Kapitel Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Statens Institut for Folkesundhed

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Evaluering af komplekse teknologier

Evaluering af komplekse teknologier Evaluering af komplekse teknologier Finn Diderichsen Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 De tre videnstyper (Grøn m.fl. DSI 2012): Teoretisk viden om årsager til sygdom og sygdomskonsekvenser

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Evidensbaseret praksis

Evidensbaseret praksis Evidensbaseret praksis - en bevægelse i bevægelse? September 2017 Hanne Kaae Kristensen Evidensbaseret praksis (EBP). Evidensbaseret praksis (EBP) udspringer af et etisk princip om, at borgere og/eller

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION NORDJYLLAND 20.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til fælles

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

Evidens. Forebyggelsen

Evidens. Forebyggelsen Evidens i Forebyggelsen Udgangspunktet Rapporten sætter fokus på. centrale elementer, kvaliteter og udfordringer ved at omsætte idealet om evidensbaseret forebyggelse i praksis. Sundhedsstyrelsen, Evidens

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Brug af evidens i det kommunale forebyggelsesarbejde

Brug af evidens i det kommunale forebyggelsesarbejde Brug af evidens i det kommunale forebyggelsesarbejde Brug af evidens i det kommunale forebyggelsesarbejde Kommuneinformation A/S 2008 KL 1. udgave, 1. oplag 2008 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Metodedebatten om evidens

Metodedebatten om evidens Metodedebatten om evidens Temadagen Evidensbaseret biblioteksudvikling d. 30/3-2011. Olaf Rieper Forskningschef i AKF Anvendt KommunalForskning www.akf.dk Oplæggets struktur Begrebet evidens Evidensdebattens

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Effektevaluering hvorfor og hvordan? Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Siden november 2010 ansat på projekt Trivsel,

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Kliniske retningslinier og Evidens Landskursus 2012

Kliniske retningslinier og Evidens Landskursus 2012 Kliniske retningslinier og Evidens Landskursus 2012 Archie Cochrane The Cochrane Collaboration is named in honour of Archie Cochrane, a British medical researcher who contributed greatly to the development

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin Hoveduddannelsen Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune Videreuddannelsesregion Nord 2009 1.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Helle Schnor Ph.d. Studerende, cand.cur., sygeplejerske Danmarks pædagogiske Universitetsskole Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Hvorfor skal patienter uddannes? Hvad

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION Evidensbaseret viden, politik og praksis Campbell systematiske forskningsoversigter Campbell forskningsoversigt

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing?

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Torben Jørgensen, dr.med. Enhedschef Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering Patienten

Medicinsk Teknologivurdering Patienten Medicinsk Teknologivurdering Patienten Christian Nøhr Institut for Samfundsudvikling og Planlægning V-CHI MTV-processen Problemformulering Planlægning Analyse af elementerne Teknologi Patient Organisation

Læs mere

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Dagsorden Evalueringstilgange inden for folkesundhedsområdet

Læs mere

Redaktion: Marlene Willemann, Mette Lolk Hanak og Katrine Finke, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse

Redaktion: Marlene Willemann, Mette Lolk Hanak og Katrine Finke, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Thomas Skovgaard Maj Britt Dahl Nielsen Arja R. Aro Alle fra Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Redaktion: Marlene Willemann, Mette Lolk

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE

DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE DILEMMAERNE I LODTRÆKNINGSFORSØG - PÅ DET SOCIALE OMRÅDE MAIKEN PONTOPPIDAN, SFI INGE HAUCH, HOLSTEBRO KOMMUNE DISPOSITION Præsentation af deltagere RCT og etiske dilemmaer - Maiken Praktiske erfaringer

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

EVIDENSBASERET PRAKSIS. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell,

EVIDENSBASERET PRAKSIS. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, EVIDENSBASERET PRAKSIS Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk HVORFOR ER DET VIGTIGT AT ARBEJDE EVIDENSBASERET? En virkelig historie: Børnefamilier med sociale problemer får tilbudt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel NBS - Kommentarskema til diagram [ 20150831 ] - udtræk [ 2015 08 31 11.24 ] Diagramnavn Nr. Oplysningstype (Kommentaren vedrører: term, begreb, synonym, diagram,definition, etc.) Oplysning (begreb, term,

Læs mere

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop: Samarbejde mellem forskning og praksis Kristin Buvik: Eksempler fra evalueringer av forebyggende tiltak i Norge Tine Pars: Erfaringer med forskning-praksis

Læs mere

Brobygning mellem forskning og praksis

Brobygning mellem forskning og praksis Brobygning mellem forskning og praksis - en kommunal tilgang Bente Graversen, Aalborg Kommune Forskning og udvikling i sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsloven Regionen skal sikre udviklings- og forskningsarbejde,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

1. Hvad er en økonomisk evaluering?

1. Hvad er en økonomisk evaluering? Hvordan kan man forskningsmæssigt undersøge de sundhedsøkonomiske gevinster i kommunen og eller tværsektorielt ved implementering af en forebyggelsesindsats som f.eks. Værktøjer til tidlig opsporing? Aalborg

Læs mere