Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)"

Transkript

1 Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside og udleveres til alle førsteårselever og gennemgås med dem. Studie- og ordensreglerne gælder for eleverne på Middelfart Gymnasium og HF-Kursus. De gælder først og fremmest i undervisningstiden, hvad enten undervisningen foregår på skolen eller på ekskursioner. De kan imidlertid også anvendes i situationer uden for undervisningstiden over for elever, når disse indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, og når deres adfærd skønnes at have betydning for skolen. Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at fremme studieaktiviteten og at bidrage til at skabe et positivt miljø. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier, nemlig faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk livsform. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om reglerne. Orden og samvær Overordnede principper Eleverne skal udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket blandt andet indebærer, at de behandler andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være. Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der udarbejdes i forbindelse med ekskursioner. Eleverne har ansvaret for egne handlinger og omfattes af de almindelige erstatningsregler. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han eller hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, som tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder ligeledes på ekskursioner og i forbindelse med andre undervisningsaktiviteter u- den for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret. Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og at bidrage til, at der kan være rent og ordentligt på skolen. Enkeltregler KONKRET OM ADFÆRD Eleverne må ikke indtage mad eller drikkevarer i undervisningstimerne, med mindre læreren ved særlige lejligheder dispenserer Eleverne må ikke indtage mad og drikkevarer i edb-lokalerne eller ved fritstående edb-maskiner Eleverne skal fjerne eget affald og benytte affaldsspandene Eleverne er sammen med lærerne ansvarlige for, at lokalerne efterlades ryddelige Eleverne rydder klassevis op i fællesarealerne efter spisefrikvarteret og sætter stole op i elevkantinen efter spisepausen. Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Studie- og ordensregler 2007 side 1

2 Når et klasselokale forlades, skal møblerne være anbragt i standardopstilling Mobiltelefoner skal holdes slukkede i undervisningstiden UDENDØRSAREALER Køretøjer må kun parkeres på de områder, der er afsat hertil Græsplæner og grønnegårde skal holdes ryddelige FÆLLESAREALER I pauserne indtages mad og drikke i kantinen, i miljøerne eller i undervisningslokalerne Der er oprydningspligt Musikanlæg må kun benyttes i de lange pauser Handel, indsamlinger og uddeling af kommercielt eller politisk materiale m.m. må kun ske efter aftale med rektor Elevernes opslagstavler kan frit benyttes af skolens elever. Opslag andre steder er ikke tilladt BØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMIDLER Eleverne anskaffer selv visse undervisningsmidler, f.eks. lommeregner og ordbøger De bøger, som eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu. Hvis en bog bortkommer eller ødelægges f.eks. ved tilskrivninger, skal den erstattes Erstatningsansvaret gælder også for andre undervisningsmidler EDB Det er tilladt at bruge edb-lokalerne og biblioteket, når de ikke er reserveret til undervisning bruge skolens programmer i overensstemmelse med deres formål indlæse virusfri tekster, opgaver med videre gå på internettet. Det er forbudt at installere programmer slette programmer eller ikoner kopiere skolens programmer, med mindre det er udtrykkelig tilladt ændre programmers opsætning ændre skrivebordets udseende, tapet, pauseskærm med videre anvende pc erne uden at logge på med bruger-password i det hele taget misbruge skolens udstyr til at genere andre med eller foretage ulovlige handlinger RYGNING Skolebygningen er røgfri. Det er tilladt at ryge udendørs, men dog ikke på arealet omkring hovedindgangen Skolens ledelse kan i forbindelse med fester og lignende dispensere fra rygereglerne RUSMIDLER Indtagelse af alkohol er forbudt i skoletiden, og det er forbudt at møde op på skolen i beruset tilstand Rektor kan i forbindelse med særlige arrangementer, fester og lignende, dispensere fra forbudet, således at moderat indtagelse af alkohol kan tillades. Heller ikke ved de nævnte særlige arrangementer er det tilladt at møde op i alkoholpåvirket tilstand Brug og besiddelse af euforiserende stoffer på skolen er naturligvis forbudt Reglerne for alkohol og narkotika gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område, f.eks. praktikophold og ekskursioner EKSKURSIONER, STUDIEREJSER M.M. Ved aktiviteter uden for skolen har eleverne pligt til at efterleve de retningslinier, som den ansvarlige lærer afstikker Den ansvarlige lærer har ret til at træffe de nødvendige afgørelser herunder i tilfælde af alvorlige disciplinære forseelser at sende en elev hjem på dennes egen regning SKOLENS NABOER Der skal vises hensyn over for skolens naboer Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Studie- og ordensregler 2007 side 2

3 Studieregler AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 17. Eleverne skal inden for dette tidsrum deltage i undervisningen. Ændringer, som forlænger det normale skema, varsles i god tid og mindst en uge i forvejen Der er mødepligt til undervisningen, herunder til aktiviter, som skolen indkalder eleverne til, f.eks. fællesarrangementer, introduktionsforløb, morgensamlinger og studievejledning Eleverne har pligt til altid at møde velforberedt til undervisning og til at deltage aktivt i den Eleverne har pligt til at besvare stillede, skriftlige opgaver og til at aflevere dem rettidigt. Besvarelserne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af en opgave, og at eleven selv har udarbejdet besvarelsen Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelse Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner og lignende, jf. skolens rejseregler Eleverne har pligt til at deltage i eventuel virtuel undervisning eller selvstændigt tilrettelagt undervisningsforløb efter skolens anvisning. Virtuel undervisning og selvstændigt tilrettelagt undervisning betragtes på linje med almindelig undervisning En elev, der på grund af sygdom, handikap, funktionsvanskeligheder i øvrigt eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af eller hele undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Strækker anmodning-en om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften til denne erklæ-ring afholdes af eleven. - Særligt vedr. idræt: Idrætslæreren kan efter konkret vurdering fritage/ skåne eleven i den praktiske del af undervisningen i en periode på op til 2 uger. Hvis eleven skal fritages i mere end to uger sker det efter samtale med idrætslæreren, som vurderer, om eleven skal fremvise en lægeerklæring. Eleven indgår en bindende aftale med idrætslæreren om aktivitetsniveau i den praktiske del af idrætsundervisningen. Eleven kan ikke fritages for den teoretiske del af undervisningen. Er en elev helt uarbejdsdygtig i faget idræt, kan faget erstattes af et andet fag på C-niveau efter ansøgning til rektor herom. AKTIVITETER UDEN FOR SKOLEN Når undervisningen foregår uden for skolen, kan eleverne afkræves en egenbetaling, jf. skolens rejseregler Af hensyn til sammenhængen i undervisningen er det vigtigt, at alle elever deltager i aktiviteter uden for skolen, og derfor skal der være gode grunde til en fritagelse. En sådan fritagelse gives af rektor Der er til hver enkelt aktivitet uden for skolen udformet særlige regler, som eleverne (eventuelt indehaverne af forældremyndigheden) skal erklære sig indforståede med på forhånd Før en aktivitet uden for skolen har eleverne pligt til at oplyse skolen om særlige forhold for eksempel af helbredsmæssig art, der kan påvirke aktivitetens forløb ELEVERNES TILSTEDEVÆRELSE Elevernes tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hver lektion Manglende eller ikke-rettidig aflevering af skriftlige besvarelser registreres Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte lektioner, medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet Det er elevernes pligt at give skolen besked på forhånd om planlagt fravær. Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Studie- og ordensregler 2007 side 3

4 Det er elevernes pligt skriftligt at underrette skolen om årsag til fravær, så hurtigt som muligt. Hvis en elev er fraværende på grund af sygdom, har denne pligt til at orientere sig om klassens arbejde Registreringen af en elevs fravær gælder normalt for et år ad gangen; men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det foregående år Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær på skolens intranet og har mulighed for at fremføre kommentarer til registreringen over for den ansvarlige inspektor HÅNDTERING AF FORSØMMELSER Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærerteam, studievejledere og skolens ledelse, og der lægges vægt på hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Når en elevs forsømmelser overskrider 5 pct., sættes eleven under skærpet overvågning, og eventuelle reaktioner vil blive iværksat efter en individuel bedømmelse Skolens reaktion over for elever, der forsømmer, vil bestå af forskellige skridt i følgende rækkefølge: Skriftlig advarsel Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag Bortvisning For hver af de nævnte sanktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år, orienteres den eller de personer, som har forældremyndigheden, skriftligt om dels fraværets omfang, dels skolens reaktion herpå EKSAMEN OG ÅRSPRØVER Skolen udleverer en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, som skolen udarbejder for eksempel med hensyn til brug af edb-udstyr Eleverne har selv ansvaret for at medbringe relevante hjælpemidler Eleverne har pligt til at møde senest 10 minutter før det tidspunkt, en skriftlig eksamen, årsprøve eller terminsprøve er fastsat til at begynde Eleverne har pligt til at møde senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt for en mundtlig eksamination. Skolen kan med én dags varsel ændre på eksaminationstidspunkterne. I tilfælde af ændringer vil eleven blive kontaktet pr. telefon Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget i den ordinære eksamenstermin året efter Hvis en elev bliver syg i eksamensperioden, skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring for egen regning. Når lægeerklæringen foreligger, får eleven tilbudt at gå op til sygeeksamen OPRYKNING En elev har krav på oprykning i næste klasse, når det vægtede gennemsnit af standpunktskarakterer, prøvekarakterer, karakterer for større skriftlige opgaver og projektopgaver er mindst 02, og når eleven har aflagt de krævede prøver ved skoleårets afslutning Hvis en elev ikke har opnået mindst 02 i gennemsnit af de ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan denne elev nægtes oprykning til næste klasse. En elev, som skolen agter ikke at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af skolens ledelse En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning anden gang, udmeldes af skolen Generelle bestemmelser SANKTIONER Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studie- og ordensreglerne, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel: Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Studie- og ordensregler 2007 side 4

5 Udelukkelse fra konkrete arrangementer Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage, der registreres som fravær Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det konkrete skoleår Fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere af de fag, der afsluttes det pågældende år Bortvisning fra og udmeldelse af skolen I særligt alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan ovenstående sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel KLAGEADGANG En elev (og, hvis denne elev er under 18 år, indehaveren af forældremyndigheden) kan klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til opryk-ning. Klagen indgives senest to uger efter afgørelsen og stiles til Undervisningsmini-steriet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller indehaveren af forældremyndigheden) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden én uge IKRAFTTRÆDEN Disse studie- og ordensregler træder i kraft den 1.august Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Studie- og ordensregler 2007 side 5

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere