Elevhåndbog. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus"

Transkript

1 Elevhåndbog Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

2 Rektors velkomst Udbud af uddannelser Gymnasiet Eksamen og prøver HF Eksamen og prøver Skriftlige eksaminer og prøver - generelt Elevrådets velkomst Værd at vide Velkommen til Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Med dit valg af stx eller hf træffer du en klog beslutning for din ungdomsuddannelse. Du væl - ger en ungdomsuddannelse der - lidt afhængig af linje og valgfag - giver dig mulighed for at søge ind på alle videregående uddannelser. Så det er et fremtidssikret valg, du træffer. Stx og hf på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus er også et klogt valg, fordi uddannelserne giver dig mulighed for at udvikle dig selv og din egen identitet. Det sker især gennem fagene; her vil du få ny viden og udvikle nye kompetencer, så du bliver dygtig både til at tilegne dig stof og arbejde selvstændigt med større opgaver. Det sker selvfølgelig også i høj grad i forhold til kammeraterne på skolen, både dem du går i klasse med og de øvrige elever, du møder på skolen og selvfølgelig i forhold til dine lærere. Det er alt sammen noget, som er en naturlig del af skolegangen, men ikke noget som kommer helt af sig selv. For at du skal få nogle gode og udbytterige år på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, er det vigtigt, at du deltager aktivt, både i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter. Vi forventer selvfølgelig, at du møder til timerne, er forberedt og afle verer skriftlige opgaver til tiden. En gymnasial ungdomsuddannelse stiller nogle krav. Men vi tilbyder også en række aktiviteter, både i og uden for skoletiden, som er med til at skabe afveksling og større udsyn. Det kan fx være samlinger, fællestimer eller studierejser. Jeg vil opfordre dig til at tage imod den udfordring, som skolens faglige og sociale verden giver dig. Dermed vil du sikre dig det bedste ungdomsuddannelsesforløb, og du vil også bidrage til, at skolen bliver en god ramme for andre. Velkommen til din ungdomsuddannelse på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Vi glæ der os til at arbejde sammen med dig. Venlig hilsen Inge Carlé rektor 2 3

3 Udbud af uddannelser Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder 3 gymnasiale ungdomsuddannelser: 1. Studentereksamen: stx (3-årig). 2. Højere forberedelseseksamen: hf (2-årig). 3. HF-søfart i samarbejde med MARTEC Frederikshavn Maskinmesterskole og Skagen Skipperskole (3-årig). Alle 3 uddannelser er almene og studieforberedende og giver adgang til de videregående uddannelser. Uddannelserne tilrettelægges efter de love, som Folketinget vedtager, og efter de regler og retningslinjer, som Undervisningsministeriet udstikker. Disse kan findes på Desuden har Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus sine egne studie- og ordensregler. Det er vigtigt, at både elever og forældre orienterer sig i disse, så der ikke opstår misforståelser. Alle elever får udleveret studie- og ordensreglerne senest ved skolestart, og rektor orienterer hver enkelt klasse. Ordensreglerne kan også ses på skolens hjemmeside 4 5

4 gymnasiet En studentereksamen består af en række obligatoriske fag, som alle elever skal have. Fagene er en blanding af fag på C-niveau, som er 1-årige, fag på B-niveau, som er 2-årige, og fag på A-niveau, som er 3-årige. Ud over de obligatoriske fag skal eleverne vælge nogle studieretningsfag, som specialiserer eleverne enten i naturvidenskabelig retning, i samfundsvidenskabelig retning, i sproglig retning eller i kunstnerisk retning. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus udbyder studieretninger inden for alle 4 hovedområder. Obligatoriske fag og studieretninger kan ses på skolens hjemme side Det endelige studieretningsvalg finder sted 1. december i 1.g. En studentereksamen består af 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. Ved valget af studieretning skal man også være opmærksom på, at der er visse krav til fag og kombinationer af fag. Således skal et af fagene matematik, biologi, engelsk, fysik, kemi A eller tysk på A-niveau indgå i en samlet studentereksamen. Det kan for enkelte elever betyde, at de skal have 5 A-niveaufag. Et andet krav er, at samfundsfag på A-niveau kræver, at man har matematik på mindst B-niveau. Oprettelse af studieretninger Skolen søger at oprette studieretningerne, så de i vi - dest muligt omfang imødekommer alles ønske om bestemte fag og niveauer. Der kan være flere ansøgere til en studieretning, end der er pladser i en klasse. Det væsentligste kriterium for skolens afgørelse om tildeling af studieretningspladser vil i så tilfælde være elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen. 2. fremmedsprog Ud over engelsk, som er et obligatorisk fag, skal eleverne vælge et fremmedsprog mere. Skolen udbyder tysk, spansk og fransk, og faget skal vælges ved ansøgningen. Kunstnerisk-æstetiske fag Af de 7 fag på C-niveau skal det ene være et kunstnerisk-æstetisk fag. Dette fag er placeret i 1.g og skal vælges ved ansøgningen. Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik. Faget vælges ved ansøgningen, og valget er bindende. Oprettelse af valgfag I midten af 1. og 2.g skal eleverne vælge et antal valgfag. Antallet er afhængig af studieretning. Skolen søger at oprette valgfag, så de i videst muligt omfang imødekommer elevernes ønsker. Bestå- og oprykkelseskrav I gymnasiet gives der årskarakterer i alle fag, ligesom der gives karakterer i de mundtlige og skriftlige eksaminer, årsprøver og terminsprøver, eleven kommer op til. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. For at bestå en studentereksamen skal man have et karaktergennemsnit på mindst 02. (Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer). Man skal som elev opnå et gennemsnit på mindst 2,0 ved et skoleårs afslutning for at have ret til at rykke op i næste klasse. Hvis karaktergennemsnittet ligger under 2,0, kan skolen nægte eleven oprykning. Gennemsnittet består af både års- og eksamenskarakterer. Eksaminer Hidtil har det ligget fast, hvilke skriftlige eksaminer en stx-elev skulle til, mens der har været udtræk til de mundtlige eksaminer. Udtræk betyder, at Undervisningsministeriet trækker de fag ud, som den enkelte elev skal til eksamen i. Hidtil har det også været sådan, at alle elever skulle til 11 eksaminer inkl. eksamen i almen studieforberedelse (AT) og en større skriftlig opgave (studieretningsprojekt eller blot SRP). Både SRP og eksamen i AT ligger i 3.g. I skoleåret 2011/12 er det kun 3.g erne, der skal til 11 eksaminer. 6 7

5 gymnasiet Herunder har du en oversigt over de obligatoriske fag og de eksaminer, der kan blive Folketinget har dog besluttet Termins- og årsprøver udtrukket. Vær venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, en del ændringer i forhold til Stx-bekendtgørelsens 138 slår fast, at fra skolestart i 1.g til undervisningens ophør i hvis faget er et valgfag. ovenstående. Fra og med januar slutningen af 3.g skal der afholdes mindst 5 skriftlige eller mundtlige prøver. Disse prøver 2010 har der været udtræk i kan være eksaminer eller prøver, som skolen tilrettelægger for at give eleverne eksamenstræning. forbindelse med de skriftlige Mundtlig Skriftlig Fag (stx) År eksamen eksamen prøver. Det betyder, at eleverne For at give eleverne det bedst tænkelige grundlag at gå til eksamen på har vi her på gymnasiet valgt lidt flere prøver end de fem. I skemaet herunder kan du se, hvilke skriftlige ikke på forhånd ved, hvilke Almen studieforberedelse (AT) Ja Nej 3.g skriftlige eksaminer de skal til. termins- og årsprøver, en stx-elev skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret. Det er Det ligger dog fast, at en elev Dansk A Ja Ja 3.g vigtigt at fremhæve, at alle skal op til de nævnte termins- og årsprøver, hvis man som minimum skal til 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer. har fagene. Engelsk B Ja Ja 2.g Herunder ses en oversigt over termins- og årsprøverne. Fysik C Ja Nej 1.g Det ligger også fast, at i fag Som regel med både skriftlig og mundtlig Historie A Ja Nej 3.g eksamen skal eleven til mindst Skriftlig Skriftlig Mundtlig Fag én af eksaminer ne. Hvis en elev Årsprøve Terminsprøve Årsprøve Idræt C Nej Nej - med f.eks. en gelsk på B-niveau Dansk 2.g 3.g Kunstnerisk fag ikke får udtrukket mundtlig eksamen i engelsk, skal eleven så- Matematik B 1.g* 2.g Ja Nej 1.g Billedkunst C, mediefag C eller musik C ledes til skriftlig eksamen i engelsk. Sidst, men ikke mindst, Matematik C Ja Nej 1.g Matematik A 2.g 3.g muligvis 1 efter 1.g Oldtidskundskab C Ja Nej 2./3.g siger reglerne, at en elev skal Engelsk B 1.g 2.g have været til minimum en eksamen efter afslutningen af Engelsk A 2.g 3.g evt. Religion C Ja Nej 2./3.g 1 efter 2.g Samfundsfag C Ja Nej 1.g 2.g. Fransk/spansk 2.g 3.g Elever, der påbegynder en stxuddannelse i sommeren årige studieretningsfag, A-niveau 2.g 3.g Studieretningsprojekt (SRP) Nej Ja (projekt) 3.g eller senere kan så til gengæld 1-årige A-niveaufag - 3.g Alle studieretnings- og valgfag på A-niveaufag har både en mundtlig og en skriftlig glæde sig over kun at skulle til eksamen. Det samme gælder for matematik B-niveau og engelsk B-niveau, mens andre 9 eksaminer (inkl. AT og SRP). I B- og C-niveaufag udelukkende har mundtlig eksamen. skoleåret 2011/12 gælder dette således for 1.g ere og * Også for elever, der opgraderer fra C- til B-niveau. 2.g ere. 8 9

6 HF En 2-årig hf-eksamen består af en række obligatoriske fag, som alle kursister skal have. Ud over disse fag skal eleverne i 2. hf vælge 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. I ansøgningen om optagelse skal kursisterne angive, hvilket kunstnerisk-æstetisk fag de ønsker i 1.hf. Skolen udbyder billedkunst, mediefag og musik. Obligatoriske fag og valgfag kan ses på skolens hjemmeside Oprettelse af valgfag Skolen søger i videst muligt omfang at imødekomme kursisternes ønske om valgfag. Bestå- og oprykningskrav Kursisterne skal til eksamen i alle fag, idet der ikke gives årskarakterer. For at bestå en hfeksamen skal man opnå et gennemsnit på mindst 02. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. Man skal som kursist opnå et gennemsnit på mindst 2,0 ved afslutningen af 1.hf for at have ret til at rykke op i næste klasse. Hvis karaktergennemsnittet ligger under 2,0, kan skolen nægte kursisten oprykning

7 HF søfart FoTos: Finn Føns Hf-søfartsuddannelsen er en hfuddannelse, og fagligt minder den derfor på de fleste områder om en almindelig hf-uddannelse. Der er dog forskelle, da skolen i forbindelse med hf-søfart på forhånd har afgjort, at de to valgfag på B-niveau skal være matematik og fysik. Disse fag er valgt, fordi det er fag, der er gode at have, hvis en kursist ønsker at fortsætte på maskinmesterskolen eller på skibsofficeruddannelsen. Skolen har også på forhånd valgt det kunstnerisk-æstetiske fag, og det er mediefag. Dette valg er foretaget på baggrund af mange års erfaring med elevønsker. Bestå- og oprykningskrav Der gælder de samme regler på hf-søfart som på den almindelige hf. I øvrigt Ser vi ud over det rent faglige, adskiller en hf-søfartsuddannelse sig på mange områder. Hvis du vil vide mere om hf-søfart, kan du gå ind på Eksaminer På hf skal kursisterne til eksamen i alle fag med undtagelse af idræt. Nogle af fagene har en mundtlig eksamen, andre fag har både en mundtlig og en skriftlig eksamen. Medmindre det kunstneriske fag opgraderes, har alle kursister været til eksamen i deres kunstneriske fag og i naturvidenskabelig faggruppe efter 1. år. På 3. år udarbejder alle kursister en større skriftlig opgave (den såkaldte SSO), og det er så ensbetydende med, at alle kursister skal til minimum 11 eksaminer inkl. SSO

8 HF eksaminer Herunder kan du se fagene og de forskellige eksaminer, men vær venligst opmærksom på, at eksamen kan ligge på et senere tidspunkt, hvis faget er et valgfag. Fag (HF) Mundtlig eksamen Skriftlig eksamen Dansk A Ja Ja 2.hf/3.n Engelsk B Ja Ja 2.hf/3.n Idræt C Nej Nej - Kultur- og samfundsfag Historie B, samfundsfag C og religion C År Ja Nej 2.hf/3.n Terminsprøver Hf-kursister skal til en del flere eksaminer end stxelever, og det er en af grundene til, at der ikke afholdes årsprøver på hf. Der afholdes dog terminsprøver, og det er for at give kursisterne det bedst tænkelige grundlag at gå til eksamen på. I skemaet herunder kan du se, hvilke skriftlige terminsprøver en hf-kursist skal op til, og hvornår i forløbet de er placeret. Hvor intet andet er nævnt, skal alle op til de nævnte termins- og årsprøver. Kunstnerisk fag Billedkunst C, mediefag C eller musik C Ja Nej 1.hf/1.n Matematik C Ja Ja 1.hf Matematik B Ja Ja 2.hf/3.n Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C, geografi C og kemi C Ja Nej 1.hf/1.n Større skriftlig opgave (SSO) Nej Ja (projekt) 2.hf/3.n Valgfag på både C- og B-niveau har en mundtlig eksamen, mens matematik B også har en skriftlig. Valgfag på A-niveau har både en mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen. Fag Dansk Engelsk B Matematik C* Matematik B** * Alle kursister. Skriftlig Terminsprøve 2.hf/3.n 2.hf/3.n 1.hf 2.hf/3.n ** Kun de kursister, der har valgt matematik på B-niveau

9 Skriftlige eksaminer og prøver generelt Til alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksaminer gælder, at elever og kursister bør holde øje med Lectio og tavlen ved kontoret for tidspunkter og andre praktiske oplysninger. skal sidde på deres pladser og være klar til at modtage instrukser senest 10 minutter før prøven begynder. Der findes forskellige former for skriftlige prøver, og reglerne til én prøve kan derfor afvige fra reglerne til en anden prøve. Samtidig er der nogle generelle regler vedrørende f.eks. toiletbesøg, kom - munikation, aflevering mv. Det er vigtigt, at alle kender og overholder disse regler, og derfor orienteres der herom før hver prøve. ikke må kommunikere med andre, medmindre, der er tale om en prøve med gruppeforberedelse. Alle, der går til individuelle prøver, kender sandsynligvis denne regel, men det kan være vigtigt at understrege, at sanktionerne i forbindelse med brud på denne regel kan være særdeles skrappe. skal aflevere slukket mobiltelefon til vagterne inden prøvestart. selv skal medbringe pc er og printer, hvis de ønsker at gøre brug heraf. I modsat fald skrives i hånden. Dette er en regel, som gør det praktisk muligt at gennemføre prøver og eksaminer for ca. 200 elever og kursister på én gang uden at gå på kompromis med sikkerhedsmæssige og logistiske rammer, der omgiver en prøvelignende situation. ikke må fjerne pc er, printer, opgave, noter eller andet, der har med en prøve eller eksamen at gøre, før, den sidste prøve i lokalet den pågældende dag er afsluttet. Dette er ligeledes en del af sikkerheden omkring en prøve, men det er også et spørgsmål om hensyn til andre, der er til prøve den pågældende dag. Man kan sikkert forestille sig, hvor meget det kan larme og forstyrre, hvis et stort antal elever og kursister skal pakke sammen, mens andre prøver at koncentrere sig om at besvare en opgave. fjerner pc er og printer samme dag, som man har brugt dem sidste gang. En anden elev skal måske overtage en siddeplads eller, lokalet skal efterfølgende anvendes til undervisning

10 Kære nye studerende! Hjertelig velkommen til Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Du vil uden tvivl komme til at opleve en god tid på skolen. Der bliver udbudt mange forskellige tilbud f.eks. sportsaktiviteter efter skole. De sociale aktiviteter, som fester og café, er altid meget populære. Man går selvfølgelig ikke kun på gymnasiet for alt det sociale, men det er en stor del af det. Når man vælger at gå på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, vælger man også en skole, som giver et stort fagligt udbytte. Hvis du er interesseret i at engagere dig i skolens aktiviteter, kan du melde dig ind i et af skolens udvalg, såsom teaterkredsen, kammerpigerne/junkerne, caféudvalget, festudvalget eller elevrådet. Elevrådet er elevernes talerør, og her man kan være med til at ændre ting på skolen. Det er derfor vigtigt, at vi har mange engagerede unge, som vil være med til at skabe forandring, hvor det er nødvendigt. Elevrådet består af elever fra alle årgange, og det er derfor en god mulighed for at få skabt forbindelser til andre elever, som arbejder for det samme som dig! De bedste ønsker om en god tid på skolen Lærke Thrysøe Nielsen, 3. z elevrådsformand Thomas Bay Eriksen, 3. n næstformand 18 19

11 Værd at vide Administration Telefon: adresse: Skolens hjemmeside: Kontortid på skoledage: kl (fredag kl. 15) Rektor Inge Carlé (IC) træffes normalt i skoletiden samt efter aftale. Skolesekretærer: Mai-Britt Bøjstrup (MB), Lise Jørgensen (LJ), Lene Juul Petersen (LJP) og Laila Olesen (Ol) Vicerektor: Steffen Bruun Christensen (SC) Inspektorer: Jan Bjeldbak (JB), Rune Lehmann (RU), Jørn Christensen (JC) og Per Høberg (Pe) Befordring Der kan købes bus- eller togkort et såkaldt HyperCard. Kortet koster 300 kr. pr. måned. HyperCard kortet gælder for strækningen mellem hjem og skole og inden for takstområdet. Kortet kan også benyttes i wekenden. Kortet bestilles på Under visse forhold kan der ydes støtte til egenbe f ordring, f.eks. hvis der ikke er mulighed for at benytte offentligt transportmiddel. Bestyrelsen Bestyrelsens beføjelser er fastlagt i lovgivningen. Bestyrelsen skal bl.a. beskæftige sig med skolens strategi, budget, elevkapacitet, fagudbud, ferieplan, ordens regler og sociale opgaver i tilknytning til skolen. Det er i øvrigt bestyrelsens opgave at medvirke til et godt samarbejde mellem skolen, hjemmene og lokalsamfundet. Bestyrelsens sammensætning er følgende: Filialdirektør Torben Gern Madsen (formand), borgmester Lars Møller, direktør Betina Kühn, professor Lars Døvling Andersen, skoleleder Ellen Høgh, 2 elevrådsrepræsentanter, skolesekretær Lene Juul Petersen (LjP) og lektor Rasmus Mejlby Gjerding (RM). Til bestyrelsen er knyttet rektor Inge Carlé (IC) som sekretær og vicerektor Steffen Bruun Christensen (SC) som referent. Bibliotek Louise Andersen (Lo) Bibliotekar I gymnasiebiblioteket er de fleste af skolens bøger sam let. Her kan man ud over at låne bøger, lave gruppearbejde (der er 40 gruppe-arbejdspladser), slå op i forskellige hånd bø ger og få hjælp af bibliotekaren. Gymnasiebiblioteket er et internt bibliotek for elever og lærere ved Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, og det er åbent hver dag i det tidsrum, skolen er åben. Biblioteket er dog kun betjent af skolens bibliotekar Louise Andersen (Lo) tirsdage, onsdage og torsdage kl Biblioteket kan bruges i det daglige til gruppearbejde og lektielæsning, men det kan også bruges, når der skal udarbejdes projekter og større skriftlige opgaver. Bibliotekaren hjælper med at finde relevante bøger og internetressourcer samt bestiller bøger, artikler og anmeldelser hjem i det omfang, skolen ikke selv råder over det. Bogkælderen Undervisning og bøger er principielt gratis. Ordbøger, lommeregner og papir bliver ikke udleveret på skolen, men må anskaffes af eleverne. Bogkælderen bestyres af boginspektor Jan Bjeldbak (JB) i samarbejde med sekretær Laila Olesen (Ol), som også står for bogudleveringen. Eleven er personligt ansvarlig for de ting, som lånes af skolen, og det betyder, at hvis noget bliver væk eller ødelægges, skal det erstattes! I øvrigt skal bøgerne behandles ordentligt: Der må kun skrives i bøgerne på lærernes anvisning, og bøger, som ikke er forsynet med plastomslag, skal bindes ind. Bogkælderen er åben hver dag i frikvarteret fra I bogkælderen kan der købes blokke og hæfter. Uden for bogkælderens åbningstid kan papir købes i kantinen. Brobygning til de videregående uddannelser Gymnasie- og hf-elever har mulighed for at komme i brobygning på Aalborg Universitet og Hjørring Seminarium samt evt. andre videregående uddannelser. Gymnasievejlederne orienterer nærmere om muligheder for det. Eksamensnervøs? Gymnasiet tilbyder i tiden umiddelbart op til eksamen et kursus for specielt eksamensnervøse elever. Kurset omhandler, dels hvordan man som elev praktisk forbereder sig til eksamen, dels hvordan man rent fysisk og psykisk tackler selve eksamenssituationen. Kurset afholdes af lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen (GH). Tilmelding sker om foråret gennem klasselæreren. Ekskursioner En del af undervisningen ved Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus foregår uden for skolen i forbindelse med en ekskursion. En ekskursion kan være en rejse i ind- eller udland. Ekskursionens indhold betragtes på linje med den normale undervisning. Hvis der i forbindelse med ekskursionen er udgifter (transport, ophold osv.), der skal betales af eleverne, vil hjemmet på forhånd få et brev, der fortæller om rejsemål, varighed, udgifter m.v. Det er derefter altid muligt, fortroligt, at meddele skolen, hvis man ikke ønsker at deltage i ekskursionen. Af hensyn til den øvrige undervisning skal ekskursioner foregå inden for to bestemte uger i hvert skoleår, typisk i ugen før påskeferien og i uge 43. Den vigtigste ekskursion for gymnasieeleverne er primærturen, som foregår i 2.g i fag, alle elever i klassen har. Hf ernes ekskursion er placeret i uge 43. Eleverne kan i løbet af skole tiden få tilbud om såvel andre ekskursioner som udvekslingsrejser. Er der økonomiske problemer i denne forbindelse, anbefaler skolen, at primærturen prioriteres højest

12 Værd at vide Elevrådet Elevrådet har til formål at engagere eleverne i samarbejdet om løsning af skolens opgaver og at arbejde på at sikre eleverne de bedste uddannelsesmæssige og sociale betingelser. Elevrådet består af en eller flere repræsentanter fra hver klasse. Der kan sidde et ubegrænset antal repræsentanter fra en klasse, men de skal alle være tillidsvalgte, så repræsentationen er i orden. Ved afstemninger har hver klasse dog kun én stemme. Når der er møder, er alle elever selvfølgelig velkomne til at kigge forbi og se, hvad elevrådet foretager sig. Formand, næstformand, sekretær, kasserer samt et menigt medlem vælges til elevrådets forretningsudvalg. Sekretæren modtager forslag til dagsordenen og redigerer den sammen med de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Om muligt skal hvert punkt uddybes. Forslag til dagsorden skal have relevans for elevrådsarbejdet. Før hvert elevrådsmøde skal man som klasserepræsentant sørge for, at man i klassen får talt om de ting, som ville være relevant at tage med som klassens holdning til selve mødet. På den måde vil klasserepræsentanterne kunne komme med sin klasses holdning til de enkelte punkter ved elevrådsmødet. Elevrådet har repræsentanter i skolebestyrelsen og er engageret i alle relevante udvalg mv. på skolen. Elevrådet er således talerøret til rektor og skolens ledelse. Elevrådet er også elevernes eneste faglige organisation her på stedet, og derfor er det vigtigt, at flest mulige er fagligt aktive. Der kan være mange opgaver at løse, og de kan kun løses tilfredsstillende med et stærkt elevråd. Festudvalget Festudvalget er det organ på skolen, som arrangerer elevfesterne. Der holdes normalt 5 fester, hvor kun julefesten ligger fast. Resten deles fleksibelt ud over hele skoleåret. Festudvalgets primære opgave er at planlægge festerne og at sørge for det praktiske, såsom billetsalg, ølsalg og oprydning. Festernes primære funktion er at skabe kammeratskab i og på tværs af klasserne. Elevsamlinger Der afholdes samling én gang om ugen, tilrettelagt efter tur af de enkelte klasser. Klasserne lægger et stort arbejde i forberedelsen af samlingerne, dels for at skabe et muntert indslag i ugens arbejde, dels for at lægge op til en drøftelse af problemer eller emner, som er af fælles interesse for elever og lærere. Ferieplan for skoleåret 2011/12 Første skoledag: /8 Efterårsferie: /10-21/10 Operation Dagsværk: /11 Juleferie: /12-4/1 Vinterferie: /2-24/2 Påskeferie: /4-9/4 St. Bededag: /5 Kr. Himmelfartsdag: /5 Sommerferie: /7-14/8 De nævnte dage er inklusive. Flytning Enhver ændring af adresse og telefonnummer bedes snarest muligt meddelt kontoret. Forsikringer Skolen henstiller til, at eleven (evt. gennem forældrene) er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret. Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller ikke når det drejer sig om cykler og knallerter, som står i cykelkælderen eller på skolens område. Forældremøder For gymnasieklasserne arrangeres der i november eller december konsultationer, hvor elever, forældre og lærerne kan drøfte den enkelte elevs situation. 1.g erne og 1.hf erne arrangerer desuden en forældreaften i september. Fravær Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Skolen har pligt til at føre nøje regnskab over elevernes fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver. Umiddelbart efter et fravær skal man i skolens skemaprogram, Lectio, angive fraværets omfang og årsagen dertil. Ved fravær af længere varighed (over en uge) bedes man orientere skolen telefonisk. Fritagelse fra idræt i længere perioder kræver læge attest. Udgifter hertil skal man selv afholde. Hvis en elevs fravær antager et betænkeligt omfang, kaldes eleven til samtale om fraværet hos Søren Helbo-Jensen (SH). Fortsætter fraværet, gives en skriftlig advarsel (med kopi til forældre/værge, hvis eleven er under 18 år). Hjælper dette ikke, vil det enten medføre, at den forsømmelige elev skal til eksamen i alle fag, ikke indstilles til eksamen, at han/hun evt. ikke kan rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende ikke kan fortsætte på skolen. For hf-kursister kan forsømmelighed medføre, at kursisten ikke indstilles til eksamen. Der kan være grund til at fremhæve, at der ikke gives fri til ferie uden for de tidspunkter, hvor skolen har sine ferier. Det er muligt, at eleven ikke kan holde ferie sammen med sin familie, men i så fald må man så afstå fra dette. Skolen har krav på at blive respekteret som arbejdssted. Måske kan eleven med hensyn til standpunkt og forsømmelsesprocent tåle at være væk i nogle dage, men ferier uden for de rette tidspunkter er usolidarisk adfærd med uheldige virkninger for den fælles undervisning, for gruppearbejdet og for hele klassens trivsel. Eleven kan følge sit fravær i Lectio. (Se også Opgaveværksted). Frisport Skolen tilbyder en lang række sportslige aktiviteter efter skoletid. Der er først og fremmest klasseturneringerne. De starter med en fodboldturnering. Dernæst følger en hockeyturnering, en volleyballturnering og en basketballturnering. Sideløbende er det normalt muligt at træne i volleyball, basketball og badminton. Georg Mohr Matematikkonkurrence Hvert år i januar måned afvikles Georg Mohr-konkurrencen i matematik. Alle gymnasieelever kan deltage i konkurrencen, der afvikles som en skriftlig 4-timers prøve. Der må kun bruges papir, blyant, passer og lineal til prøven. Glemte sager Glemte sager kan evt. findes i pedellens kontor i kælderen. Henvendelse bedst mellem 8.55 og 9.05 eller på skolens kontor

13 Værd at vide Gymnasievejledere Skolen har 7 gymnasievejledere. Gymnasievejlederne afholder nogle timer i din klasse, hvor de blandt andet orienterer om studiemetoder og arbejdsvaner, valgfag, eksamen, AT, studieretningsprojekt og den større skriftlige opgave. De kommer også ind på økonomiske, sociale og boligmæssige forhold. Desuden lægger gymnasievejlederne stor vægt på den personlige kontakt med den enkelte elev. Der kan opstå situationer, hvor du har brug for at spørge om råd med hensyn til det nye skolesystem, du er kommet ind i. Det kan også dreje sig om problemer, som du gerne vil diskutere med et menneske, som kan lytte og hjælpe med at få et overblik. Gymnasievejlederne har naturligvis tavshedspligt. Du kan opsøge gymnasievejlederne, når du har behov for det, ligesom gymnasievejlederne løbende afholder individuelle samtaler med dig om f.eks. skolestart, lektielæsning og valgfag. Den første individuelle samtale finder sted umiddelbart efter din første skoledag. Vær også opmærksom på, at gymnasievejlederne kan virke som kontaktpersoner til socialrådgiver, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg Nord. Til skolen er der desuden knyttet en psykolog. Du kan kontakte psykologen direkte eller gennem din gymnasievejleder. Gymnasievejlederne træffes i lokale 225 i deres kontortid eller efter aftale. Gymnasievejledningen har en hjemmeside, som du finder ved at gå ind på gymnasiets egen hjemmeside. Her finder du oplysninger om træffetider, om hvilken gymnasievejleder klassen har, og ikke mindst finder du en række links, der kan være særdeles brugbare for dig, når du f.eks. vil søge information om videregående uddannelser, SU, udlandet og meget mere. Gymnasievejledningen har ligeledes en side med Sidste Nyt, hvor du kan få nyttige tips. Informationer om dagligdagen Alle skemaændringer kan ses i Lectio, og det er vigtigt, at man løbende holder sig orienteret herom. Skolens hjemmeside indeholder også nyttig information. På opslagstavlen ud for kontoret findes øvrige informationer vedrørende f.eks. prøver, fællestimer, frisport osv. I øvrigt bliver der orienteret om den kommende tids forløb på den ugentlige samling. Elevrådets op slagstavle findes lige ved siden af kontoret. IT Skolen har 4 decentrale computerområder med arbejdspladser samt to sæt bærbare pc er. Desuden er der computere i faglokaler og i faggrupperum. Når de fire computerområder ikke anvendes til undervisning, er de til fri disposition til skolearbejde. Skolens pc er kan altså anvendes i mellemtimer og efter skoletid. Alle skolens pc er er tilsluttet et netværk. Det giver adgang til ens eget personlige område på en server, hvor man kan hente og gemme data. Desuden giver det adgang til internettet og til at sende og modtage s. Alle elever får egen -adresse på skolen. Der findes trådløst netværk overalt på skolen, så med en bærbar computer med et netkort beregnet til trådløst LAN er der mulighed for at anvende skolens hurtige internet-forbindelse. Ved skoleårets start gives en ganske kort introduktion til skolens it-udstyr samt de regler, der er for brug af dette. Samtidig tildeles brugernavn og adgangskode. Disse er personlige og sikrer, at man kan komme i kontakt med det personlige område på serveren samt sende og modtage s. I løbet af det første år vil faglærerne desuden gennemføre brugerkurser for alle nye elever. Kammerpigerne og junkerne Kan du li at synge og optræde? Så har du mulighed for at være med i vokalgrupperne Kammerpigerne eller Kammerjunkerne (for drengene). Her møder du andre sang- og musikglade unge fra Skagen i nord til Sæby i syd. Vi synger al slags musik fra musical, pop, rock, viser til jazz. Vokalgrupperne starter i uge 34, hvor vi går i gang med forberedelserne til musicalen, der har premiere i uge 6. Julekoret starter i uge 41 og frem til uge 51. Sidste aktivitet i skoleåret er dimissionen for 3. g erne. Du behøver ikke at kunne noder, men du skal gå helhjertet ind for samværet i koret. Kammerpigerne øver hver tirsdag aften kl , mens øvetidspunktet for Kammerjunkerne og solister vil fremgå af opslag på tavlen, når skolen begynder. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte korleder Birgit Munch (BM) på Vi glæder os til nye medlemmer! Kantinen Skolen har en velindrettet kantine i frokostkælderen. Her kan man hver dag købe alt, hvad hjertet (og maven) begærer: kaffe, the, mælk, sodavand, smurte rund stykker, kager, sandwich, salatbar, frugt, pølsehorn, is, slik og meget mere. Hver dag serveres en varm middagsret til en rimelig pris (se hjemmesiden). Kantinen opfylder gerne særlige ønker såsom kagemand, hjemmebagt kage eller æblekage. Selv fødselsdagsmiddage til hele klasser klares, hvis det forudbestilles. Kantinen har åbent til kl , fredag dog til kl Til alle elever med madpakker er der et køleskab til rådighed i kantinen. Det er ikke tilladt at bringe kantinemad, kaffe, sodavand og lignende med i klasserne. Karaktergivning Eleverne i gymnasiet får standpunktskarakterer tre gange om året, i december, i marts og ved skoleårets afslutning. Hjemmet bedes kontakte skolen, hvis eleven ikke foreviser karakterarket. Karaktererne gives efter 7-trins-skalaen. Hf-kursisterne får ikke standpunktskarakterer, men kursisterne har krav på en bedømmelse fra deres faglærer. Legatforeningen Legatforeningens formål er at indsamle så mange pen ge som muligt til legatfonden, som hvert år kan uddele legater til 1-2 af årets studenter og hf ere. Pengene skal bruges til studiestart efter gymnasiet eller hf, og de frigives derfor først, når uddannelsen påbegyndes. Elever, forældre og andre interesserede kan blive medlemmer af legatforeningen og på den måde være med til at støtte kommende studenter og hf ere. Medlemskabet koster årligt 75 kr. dog kun 25 kr. for elever og et livslangt medlemskab koster 250 kr

14 Værd at vide Lektiecafé Lektiecaféen er, som navnet siger, et sted, hvor man kan gå hen for at lave sine lektier. To dage om ugen efter 6. lektion er der en lærer til stede for at give hjælp til eller komme med gode råd om hjemmearbejdet i de naturvidenskabelige fag. Mange elever benytter også Lektiecaféen som et sted at mødes for i samarbejde at løse opgaver. Lektiecafé en er således et sted med lektiehjælp til alle uanset klassetrin. På intranettet og kontorets tavle kan man se, hvilken lærer der er til stede i lektiecaféen den pågældende dag. Lærerforsamling Lærerforsamlingen består af skolens lærere. Der bliver afholdt lærerforsamling i forbindelse med karaktergivningen. Lærerne behandler spørgsmål angående standpunkt og udtaler sig om eventuelle problemer med oprykning til den næste klasse. Rektor er formand for lærerforsamlingen. Opgaveværksted Opgaveværkstedet er for de elever, der har mere end 10% skriftligt fravær i alt eller et uacceptabelt højt fravær i enkelte fag. Disse elever bliver via Lectio bedt om at møde onsdag eftermiddag kl , hvor de skal aflevere mindst én af de opgaver, de mangler at aflevere. Eleverne skal fortsætte med at komme i opgaveværkstedet, til den skriftlige fraværsprocent igen er under de 10%. Opgaveværkstedet er bemandet med en vagt ikke en lærer som registrerer fremmøde og aflevering. Vagten afleverer efterfølgende opgaverne på kontoret, hvor opgaverne registreres i Lectio, inden de afleveres til de rette lærere. Lærerne står så for at rette og tilbagelevere opgave. Kan opgaverne af den ene eller den anden grund ikke godkendes af faglæreren, ændrer faglæreren registreringen i Lectio og giver eleven besked herom. Elever, der indkaldes til opgaveværksted, er selv ansvarlig for at få registreret sit fremmøde hos vagten i opgaveværkstedet. at opgaven kan registreres korrekt. Dette sikres bedst ved at udfylde en afleveringsseddel og clipse denne sammen med opgaven. at arbejde med gamle opgaver, dvs. opgaver der i Lectio er registreret som ikke afleveret hos eleven. Opgaveværkstedet er således en bagudrettet foranstaltning en chance for at komme på omgangshøjde med de andre i klassen. Eleven kan forlade opgaveværkstedet den pågældende dag, når mindst en opgave er afleveret. Jan Bjeldbak (JB) er ansvarlig for fravær hos hf-søfartelever og Søren Helbo-Jensen (SH) er ansvarlig for alle andre elever. Oprydning Angående oprydning i kantineområder, lokaler og gange gælder, at alle (uden undtagelse) rydder op efter Opslagstavler Rundt om i huset findes opslagstavler, som bruges til mange formål. Organisationer, foreninger mv. kan benytte disse opslagstavler efter aftale med Jan Bjeldbak (JB). Uden for kontoret findes en opslagstavle, hvis opslag alle er forpligtede til at læse. Skemaændringer skal dog læses i Lectio. Parkering Cykler placeres i cykelkælderen eller under halvtaget bag sportshallen. Knallerter parkeres under halvtaget ved sportshallen eller ved den nordlige gavl af drengenes gymnastiksal. Motorcykler parkeres også ved den nordlige gavl af drengenes gymnastiksal. Pedel Pedel Mogens Jensen (MJ) træffes som regel på sit kontor kl Pedelmedhjælpere: Michael Olesen (Mi), Leif Precht (LP), Myrna Havmand, Jonas Nielsen, Thomas Winther. Pædagogisk Råd Pædagogisk Råd er lærernes mulighed for at samles og drøfte emner, der er relevante i forhold til skolen. Det kan være skolens økonomi, nye pædagogiske initiativer, fællestimer osv. Pædagogisk Råd mødes 6-8 gange i løbet af skoleåret. Pædagogisk Råd og rektor har nedsat en række udvalg til at tage sig af forskellige aktiviteter på skolen: Elevaktivitetsudvalg, Pædagogisk udvalg, Internationalt udvalg, Festudvalg, Bygnings-, inventar- og IT-udvalg, Økonomiudvalg og Un - en af elevernes muligheder for at få indflydelse på skolens liv og udvikling. Skolens hjemmeside og intranet Ofte er de informationer, du leder efter, ikke længere væk end et enkelt klik. På skolens hjemmeside har du adgang til informationer om f.eks. skolestart, AT, AP, synopsis og SSO, ligesom du også kan finde et fotogalleri, aktuelle nyheder, informationer om aktiviteter uden for skoletid og meget, meget mere. Skolens skema- og administrationsprogram, Lectio, er vores primære kommunikationskanal. Men hvis du vil vide mere om stort og småt på skolen, kan du løbende orientere dig på skolens hjemmeside Rektor Rektor Inge Carlé (IC) er den pædagogiske, økonomiske og administrative leder af skolen. Rektor skal sørge for, at de påbud fra Undervisningsministeriet eller bestyrelsen, bliver fulgt på skolen. Ringetider 1. lektion lektion lektion spisefrikvarter 4. lektion lektion Det er vigtigt at understrege, at der er mødepligt til opgaveværkstedet. sig selv - hver gang. dervisningsmiddeludvalg. Udvalgene har kontakt til elevrådet og er således også 6. lektion lektion

15 Værd at vide Skolens tilsyn Undervisningsministeriet er tilsynsførende med gymnasieskolen og hf og har det pædagogiske tilsyn med skolen. Undervisningsministeriet er med til at sætte rammerne for skolens virke. Sygdom Ved længerevarende sygdomsperioder kan der gives særlig undervisning. Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til gymnasievejlederen. Se også Fravær. Udtalelser Der gives kun udtalelse til elever, som forlader skolen uden eksamen. Alle andre kan få bevis på, at de går på skolen samt en udskrift af opnåede karakterer. Henvendelse til gymnasievejlederen. har vi tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt med spørgsmål vedrørende videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er et tilbud og en hjælp til dig, og du er altid velkommen, både mens du går på skolen, og efter du har afsluttet din eksamen. Statens Uddannelsesstøtte Det er obligatorisk for alle studerende at bruge selvbetjeningssystemet på til ansøgning eller ændring af SU. Det er derfor nødvendigt at anskaffe sig NemID, som giver adgang til offentlige hjemmesider. SU udbetales efter gældende regler. Yderligere oplysninger fås på kontoret. Stavning og dynamisk læsning Der skal læses og skrives meget i gymnasiet og på hf. På gymnasiet screener vi derfor inden efterårsferien alle nye elever med stave- og læsetest således, at de, der har stort behov for at blive mere bevidste om deres stavning og for at læse hurtigere og mere effektivt, kan få tilbud om læse- og stavekursus. Ordblinde eller elever med særlige behov tilbydes også hjælp. Screening og hjælpetilbud organiseres af lærer i specialpædagogik Gitte Høj-Rasmussen (GH) Studiekredse Der kan oprettes studiekredse, hvis 10 elever ønsker det, og de kan skaffe en lærer. I studiekredsene (ca. 10 timer) må man ikke gennemgå det obligatoriske lærebogsstof. Der er mødepligt til studiekredse, når man har meldt sig. Teaterkredsen - et kulturtilbud til gymnasiets elever Teaterkredsen begynder i september, og elever fra alle klasser er velkomne. Teaterkredsen er et kulturtilbud til dig om at se og opleve teater. Her introduceres du til teatrets verden - også backstage. Du kommer til at se teaterforestillinger af kvalitet, både det ultramoderne teater, nyt dansk danseteater, teater specielt for unge, Den Kongelige Ballet og de store klassikere. Vi har en særlig interesse i Den Kongelige Ballet og Det Kongelige Teater, som vi besøger hvert år, ligesom også Aalborgs teaterverden præsenteres. Teaterkredsen ledes af Gitte Høj-Rasmussen (GH), og vi mødes ca. en eftermiddag/aften om måneden i teatersæsonen her i Frederikshavn eller udenbys. Vil du være med i teaterkredsen, så tilmeld dig hos Gitte Høj- Rasmussen (GH) nu eller på introduktionsmødet omkring 1. september. Se mødeindkaldelsen på opslagstavlen ved kontoret! Udlandsophold Der er mulighed for at søge udlandsophold i forbindelse med gymnasie- eller hf-forløbet. 1.g ere og 1. hf ere (under 18) kan søge United World Colleges, som giver en international studentereksamen efter 2 års ophold i udlandet. Kontakt gymnasievejlederne for information om andre ud landsmuligheder! Vejledning om videregående uddannelse og erhverv Formålet med at gå på stx eller hf er jo at forberede og kvalificere dig til at tage en videregående uddannelse. Det er vigtigt at du undervejs i gymnasietiden overvejer hvad du vil, og undersøger hvad mulighederne er. Det får du vejledning om fra vejledningscentret Studievalg Nordjylland. Skolens faste Studievalg-vejleder er Martin Rovs Hansen. I skoletiden skal du deltage i Studievalgs kollektive vejledning på skolen, år for år. Du kan også få individuel vejledning, hvis du stadig er i tvivl om dit valg eller noget med videregående uddannelse. Den individuelle vejledning sker ved træffetider med Martin på skolen, som du kan booke tid til. Du kan også kontakte Studievalg pr telefon eller mail eller besøge os i centret i Aalborg. Desuden står Studievalg for nogle vigtige vejledningstilbud ud af huset, som du bliver tilbudt i 2. og 3. år. Se På kan du få informationer om bl.a. videregående uddannelser i hele Danmark. Her finder du også en regional side for det nordjyske vejledningscenter, hvor du bl.a. kan se vej led - ningstilbud og aktiviteter på din skole. Som vejledere 28 29

16 Plan over skolen Lærere 256 EDB 257 Spansk EDB Blok sal Redskabsrum Omklædning 156 Idrætsteori 154 Sportshal 245 Fransk Sproglab Fransk Bibliotek Toilet Drenge Toilet Piger Blok Engelsk 244 Engelsk Engelsk Tysk 234 Biologi Blok Tysk 232 Biologi Biologi 229 Kopi EDB 225 Studievejl. Blok 20 Administration 223 Dansk Toilet Piger 219 Dansk Dansk Blok 10 Lærerværelse 211 Dansk Abildgaard, Kristoffer KA me Andersen, Maria R.H. RH da/me Adolfsen, Line Li hi/en Andersen, Paul R. Pa sa/da/eø Agerskov, Maj-Britt Ma hi/sa Bach, Hanne Glumsøe HG hi/re Andersen, Anders aa en/hi Baymler, Bente BB ty/mu Andersen, Kristian E. KE id Bisgaard, Lone Bi sp/da 155 Bibliotek Formning Automater Stuen 145 Religion 141 Klassetrins auditorium Fællesområde Toilet Drenge Toilet Piger 146 Matematik 144 Matematik Matematik Elevator Indgang 134 Kemi Kemi Blok Fysik 122 Fysik 131 Kemi Indgang Fysik/Kemi Blok 20 Toilet Drenge Samfundsfag Blok Historie Latin og Oldtidskundskab Historie russisk Indgang 110 Historie Garderobe Indgang Telefon Toilet Toilet Piger Drenge Festsal Bjeldbak, Jan JB sa/hi Bjørn, Susanne Bj en/da Brassøe, Svend SB ma/fy/dat Broholm, Anders Br sa/hi Bruun, Alice Damm AB da/id Blok 40 Musik 2 Musik 1 Gymnastiksal piger Gymnastiksal drenge Buksti, Søren Bu hi/bk Carlé, Inge (rektor) IC en/ty/sp/ps Christensen, Anja AC sa/ps Christensen, Dorte DC bi/ke Christensen, Jørn JC ge 30 31

17 Lærere Christensen, Lars LC hi/re Christensen, Ole Riber RC da/ol Christensen, Steffen SC hi/sa/eø Christensen, Thorkild TC fy/ma/as Damm, Mogens MD en/gv Høberg, Per Pe hi/ty Høj-Rasmussen, Gitte GH hi/da/ol Jensen, Claus CJ en/id Jensen, Ingelise IL hi/da Jensen, Jens Saugstrup JJ da/ge Dejgaard, Merete De da/hi Endelt, Line Ørtoft LE ma/fy Erichsen, Thomas TE fy/ma Frøkjær, Line LF en/gv Galsøe, Nils NG ke/fy Jessen, Niels NJ hi/en Kampmann, Dorte DK en Koefoed, Inge Dorthea IK bi/ge Kogsbøll, Søren SK bi/ke/gv Knudsen, Tanja TK bi/ma Gjerding, Rasmus M. RM sa/ps Hansen, Birgit N. BN en/fr Hansen, Henning B. HB da/me Hansen, Henrik D. HD fy/ma/as Hansen, Magnus MH da/ps Lange, Benitta BL fr/en Larsen, Betinna La sp/da Lauritzen, Peter M. PL da/ol/fi Lehmann, Rune Ru bi/ke Lilja, Vivi VL id Hansen, Søren Sn bi/fr Hauberg, Helen HH en/gv Havelund, Leif LH hi/id Helbo, Søren SH en/id Hyldgaard, Simon Hy mu/fy Lunde, Søren Rasmussen SR ng Madsen, Jens P. JM ma Munch, Birgit BM mu/id Nielsen, Annemarie G. AN bi/id Nielsen, Birgitte T. BT mu/sp 32 33

18 Lærere Nielsen, Mads Winther WN da/re Nielsen, Ø. Marianne MN id/gv Noyes, Derek DN en/ol Pedersen, Ole OP ke/ge Petersen, Søren SP hi/sa Thomsen, Erik A. ET id/sa Thomsen, Per PT ol/re/la Vadmann, Hans Ulrik UV ty/en/gv Vestergaard, Hans HV ma/fy Vestergaard, Hans Chr Ve ma/fy Poulsen, Claus CP sa/hi Rasch, Ellen ER ty/re Rasmussen, Hans J. HR da/en Rasmussen, Jesper JR ma/fy Robenhagen, Anne AR da/ps Wiis, Sidsel SW en/bk Wever, Mie Precht MW da/re Saxtorff, Henrik HS bi Schoubye, Sonja SS da/ps Selek, Yasemin YS ma Simonsen, Lise Si hi/sp Stetkær, Torben St ma/fy Støtt, Inger IS ty/bk Sørensen, Anders B. AS hi/sa Sørensen, Lise LS mu/da/gv Sørensen, Suzette Su ke/bi Tranekær, Anna AT bi 34 35

19 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Kærvej Frederikshavn Telefon

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2016 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2 INDHOLD Velkommen ved rektor................................................... 2 Velkommen ved elevrådsformanden..................................... 3 Værd

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsmøde mandag den 30. januar 2012 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@virum-gym.dk

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere