Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensreglement hhx Holstebro"

Transkript

1 Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet 3.1. Mødepligt 3.2. Afleveringspligt 3.3. Fravær 3.4. Skriftligt fravær 4. Årskarakterer 5. Terminsprøver 6. Eksamen 7. Oprykning 8. Vægtning af karaktererne 9. Eksamensbeviset - et eksempel 10. Klageprocedure Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens pædagogiske afgørelser - 1 -

2 1. Indledning Resultatet af den uddannelse og afsluttende eksamen der venter forude, kan betyde temmelig meget for dig. Formålet med de følgende sider er dels at beskrive de regler der gælder for den adfærd og opførsel skolen forventer af dig i de næste tre år, dels at forklare de forskellige regler, der gælder med hensyn til eksamen i hvert af de 3 år, uddannelsen varer, og de regler der findes for skolens indstilling af dig til oprykning og til den afsluttende eksamen. Du bedes derfor læse dette materiale grundigt i god tid inden eksamen. Det er lavet på baggrund af gældende love og bekendtgørelser. Selv om det er forsøgt skrevet på dansk, skal det selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende regler, hvorfor sproget nogle steder måske kan være lidt knudret. Er der noget, du ikke forstår, er du velkommen til at spørge din studievejleder. Du kan læse mere om reglerne for uddannelsen i bekendtgørelse nr. 777 af 26/06/2013: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen). Reglerne om eksamen kan du læse i bekendtgørelse nr. 930 af 03/07/2013: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) Reglerne om deltagelse i undervisningen og oprykning til det næstfølgende klassetrin kan findes i bekendtgørelse nr af 4/ : Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2. Ordensregler På skolen er vi mange mennesker samlet hver dag, og der er mange mennesker beskæftiget med at sørge for, at dit ophold her på skolen bliver optimalt. Dette gælder både med hensyn til den undervisning du får, og de rammer den foregår i: Rengøringspersonalet, IT-afdelingen, pedellerne, kantinen og administrationen. Alt dette fungerer kun optimalt i et gensidigt samarbejde og i en atmosfære af gensidig tillid. Vi går som en selvfølge ud fra, at du er bekendt med almindelige regler for god opførsel og samvær. Skolen forventer således, at du selvfølgelig møder til tiden, rydder op efter dig o.l. Derudover er der følgende specielle regler: 2.1. Deltagelse i ekskursioner I forbindelse med studierejser, ekskursioner o.l. gælder der særlige regler. Vær opmærksom på at overtrædelse af reglerne vil betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og anden hjælp. Du har pligt til aktivt at deltage i fællesarrangementer og til i øvrigt at indordne dig under de rammer og retningslinjer, der bliver afstukket af de deltagende lærere. Er der på studieturen tale om privat indkvartering, skal du selvfølgelig indordne dig under de rammer og normer, der er gældende i den familie, hvor du er gæst. En mådeholden indtagelse af øl/vin er tilladt efter at dagens programmer er fuldført. Bemærk dog at hvis rejsen går til USA, er enhver form for spiritusindtagelse forbudt. På turen optræder du som ambassadør for skolen og, hvis studieturen går til udlandet, også for Danmark. Vi forventer således, at din opførsel er af en sådan art, at man på besøgsstedet og i besøgslandet forbinder os med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. Du skal medbringe det blå sygesikringsbevis. Går studieturen til udlandet fungerer det som rejsesygesikringsbevis. Omfanget af rejsesygesikringen fremgår af en brochure, som fås ved henvendelse til sygesikringen. Ønsker du en mere omfattende sygesikring, må du selv tegne supplerende forsikringer. Vær specielt opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker eventuel hjemtransport. Tilsvarende bør du gøre dig bekendt med omfanget af din evt. familieforsikring (tyveri m.v.) og derved undersøge, om du er sikret i ønsket omfang. Går rejsen til områder udenfor EU er det et krav fra skolen, at du tegner en syge- og hjemtransportforsikring. Hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi, angst eller lign.) eller på anden måde tager medicin, skal vi have det at vide

3 Går rejsen til udlandet skal du være opmærksom på følgende betalingsregler: Melder du fra efter at depositum er betalt vil det indbetalte depositum IKKE blive tilbagebetalt. Melder du fra efter at restbeløbet er indbetalt vil dette heller ikke kunne tilbagebetales. Skyldes afmeldingen sygdom har du dog mulighed for at få tilbagebetalt dele af det indbetalte beløb, hvis du har en forsikring der dækker det. I skoleåret er uge 38 rejseugen for 2. hhx erne. Betalingsterminerne ser således ud for studieturene i : Depositum på kr betales senest 1. marts Restbetalingen skal foretages senest den 15. august Brug af IT udstyr Der gælder følgende regler for brugen af skolens IT udstyr: Brug af arbejdsstation: Filer skal gemmes på netværksdrev, så de indgår i sikkerhedskopieringen. Musikfiler og programmer må kun gemmes på skolens drev, hvis de er lovlige og er nødvendige for undervisningen. Ulovlige filer vil blive slettet. Konfigurationen af en pc må kun ændres, hvis det er i forbindelse med undervisningen og der er givet tilladelse af læreren. Kopiering af skolens programmer er ikke tilladt. Der skal altid logges af, når en arbejdsstation forlades. IT-afdelingen skal kontaktes ved virusangreb, eller hvis der er begrundet mistanke om virus. Arbejdsstationen må ikke flyttes uden forudgående aftale med IT-afdelingen. Arbejdsstationen skal behandles, så skader på udstyr undgås. Brugerkontoen (login og password) er privat og må ikke videregives og benyttes af andre. Udveksling af opgaver i forbindelse med f.eks. projekter eller gruppearbejder skal ske via fællesdrev eller e- mail. Fejl ved IT-udstyret rapporteres til IT-afdelingen. Skolens IT-udstyr må ikke benyttes til at skaffe sig uautoriseret adgang til skolens eller andres maskiner på Internettet. Et forsøg på at opnå udvidede privilegier på en maskine vil også blive betragtet som uautoriseret adgang. Mad og drikkevarer må ikke medtages/indtages i IT-lokalerne eller ved IT-arbejdspladserne i fællesarealerne. Papir og udskrifter fjernes fra bordene omkring printerne. Der føres kontrol med antallet af udskrifter. Hensyn og tolerance skal være en selvfølgelighed, og støjniveauet skal holdes nede, så andre kan arbejde seriøst. Retningslinjer for brugen af Skolens internetopkobling må anvendes til at sende og modtage såvel undervisningsmæssigt som privat. postkassen skal tømmes jævnligt. Ved skoleårets afslutning slettes posten i postkassen. IT-afdelingen har lov til at åbne og læse og filer ved mistanke om virus, lovovertrædelser eller for at beskytte skolens netværk/netværkssystem. I så tilfælde vil det ske under overværelse af en fra skolens ledelse. Eleven vil efterfølgende blive informeret om dette. Der må ikke rundsendes med kædebreve, billeder, ting til salg mv. til grupper af elever/ studerende/kursister eller personale, medmindre det er en del af undervisningen. Materiale, som kan virke stødende på andre (seksuelt, religiøst, politisk) må ikke rundsendes Retningslinjer for hjemmesider Ved oprettelse af egen hjemmeside skal det tydeligt fremgå, hvem afsenderen er, f.eks. ved at det på hver side fremgår, hvem der er forfatter. Skolens logo må ikke benyttes, medmindre der er givet tilladelse til dette fra skolens IT-afdeling eller ledelse

4 Skolens rygte må på ingen måde kunne skades af de tilgængelige sider og de må ikke overtræde dansk eller international lovgivning. Dette indebærer at: - siderne ikke må anvendes kommercielt - budskaber af religiøs, politisk eller erotisk/pornografisk art ikke må formidles - der ikke må distribueres public domain, software, shareware eller originale programmer, f.eks. spil. Unødig belastning af netværket skal undgås. Det kræver altså forudgående tilladelse fra IT-afdelingen at udbyde information, der sandsynligvis vil blive besøgt af så mange, at det medfører mærkbar stigning i netværksbelastningen. IT-afdelingen har ret til, uden varsel, at spærre for tilgang til udbudte data. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse fra skolens netværk - bortvisning fra skolen. - overtrædelse der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt Der kan løbende ske ændringer i retningslinjerne. Disse vil fremgå af skolens studienet, og alle er forpligtet til at holde sig orienteret om ændringerne Rygeregler Skolen er en røgfri skole, og der må således kun ryges uden for skolens adresse Brug af mobiltelefoner Det er en selvfølge, at du har slukket din mobiltelefon, når du er til undervisning. Dette gælder også når undervisningen er tilrettelagt som projekter eller som gruppearbejde. Mobiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik må ikke anvendes på skolen, medmindre der er truffet særlig aftale herom med din lærer. 3. Studieaktivitet Vi forudsætter, at du som elev er studieaktiv og deltager aktivt i undervisningen. Dels fordi det er et krav som følger af hhx-bekendtgørelsen, og dels af hensyn til dig selv og dine medstuderende. En stor del af undervisningen på hhx er gruppe- og projektorienteret, og kan derfor ikke gennemføres med fuldt udbytte, hvis ikke alle er til stede. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt (Se pkt. 13) Mødepligt Kravet om studieaktivitet betyder, at du har mødepligt til undervisningen og, at du har pligt til at deltage aktivt i timerne, herunder at være forberedt og have relevant undervisningsmateriale med til undervisningen. Det betyder også, at du sammen med dine medstuderende har pligt til at bidrage til et positivt studie- og læringsmiljø, herunder arbejdsro Afleveringspligt Kravet om studieaktivitet omfatter også afleveringspligt. Det betyder, at du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver og projekter, som faglærerne stiller Fravær Vi anvender på hhx elektronisk protokolføring i Lectio og fravær registreres af læreren. Du kan selvfølgelig blive syg. Hvis du er syg, eller af andre grunde ikke kommer til undervisning, får du fravær. Du skal som dokumentation for eventuelt fravær, anføre fraværsårsagen i Lectio. Skyldes dit fravær særlige forhold, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din studievejleder, og er du fraværende 3 dage i træk eller mere, skal du ringe til studiekontoret på tlf

5 Skolen kan i forbindelse med fravær grundet sygdom kræve, at du afleverer en friattest fra din læge. Udgifterne hertil afholdes af skolen. Hvis du på grund af længerevarende sygdom ikke kan følge den almindelige undervisning, kan du få tilbud om sygeundervisning. Skolen vil for din egen skyld reagere tidligt på dit eventuelle fravær og mødepligten administreres på følgende måde: - Efter ca. 5 ugers undervisning gives en 1. skriftlig advarsel ved mere end 10 % fravær. Hvis du er under 18 år sendes kopi af advarslen til dine forældre. Hvis du får en skriftlig advarsel for fravær skal du tage kontakt til din studievejleder. - Efter yderligere ca. 5 uger vurderes det, om du nu overholder mødepligten, dvs. om dit fravær er nedbragt. Er det ikke tilfældet gives en 2. skriftlig advarsel. Du anses nu for studieinaktiv, og eventuel udbetaling af SU stoppes indtil dit fravær er nedbrag til 10 % eller derunder. Konsekvensen kan herudover være, at du indstilles til eksamen på særlige vilkår, dvs. at du skal til eksamen i fuldt pensum (alle fag). Hvis du får en 2. skriftlig advarsel for fravær, skal du tage kontakt til din studievejleder. - Overholdes mødepligten fortsat ikke, kan du udmeldes fra skolen. Er du udmeldt fra skolen kan du, hvis betingelserne herfor er opfyldt, melde dig til årets prøver på vilkår som selvstuderende, hvilket vil koste dig kr. pr. tilmeldt fag. - Resten af skoleåret vil ovennævnte procedure til hver en tid træde i kraft, hvis dit fravær overstiger 10 % samlet set eller i enkelte fag. En skriftlig advarsel kan trækkes tilbage, hvis du dokumenterer, at fraværet har været begrundet i sygdom eller andre særlige forhold. Hvis skolen er bekymret for, at du er på vej til et for stort fravær og du ikke er fyldt 18 år, kan skolen tilbyde dine forældre adgangskoden til Lectio, så de kan følge dit fravær fra dag til dag Skriftligt fravær Skriftligt fravær registreres også i Lectio. Hvis du mangler at aflevere mere end én skriftlig opgave eller hvis du har overskredet afleveringsfristen med mere end 3 uger for én skriftlig opgave kan faglæreren indberette dette til din studievejleder. Studievejlederen laver så en individuel aftale med dig om en plan for aflevering af det manglende skriftlige arbejde. I henhold til 80 stk. 6 i hhx-bekendtgørelsen kan der stilles krav om din tilstedeværelse ved afvikling af elevtid til skriftlige afleveringer. Hvis du har skriftligt fravær, vil du derfor have mødepligt på de i Lectio anførte skrivedage ligesom du kan pålægges skemalagte lektiecafétimer. Overholdes den individuelle plan ikke, gives der normalt en skriftlig advarsel. For sent afleverede opgaver kan have negativ indflydelse på evalueringen af opgaven, idet du har haft længere tid til rådighed til afleveringen. Du må selvfølgelig ikke snyde med aflevering af skriftligt arbejde. Skolen lægger vægt på, at det krævede skriftlige arbejde er dit eget arbejde. At aflevere en opgave eller store dele af en opgave, der er identisk med en opgave, der har været til bedømmelse eller på anden måde er afskrift fra andet arbejde uden kildeangivelse, er at betragte som snyd, og der gives en skriftlig advarsel. I gentagne tilfælde vil udmeldelse komme på tale. Skolens lærere indberetter til rektor, hvis der forekommer skriftligt arbejde, som vurderes ikke at være dit eget værk. 4. Årskarakterer (standpunktskarakterer). Lærerne giver dig årskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en årskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Også i matematik C og tysk B vil du få både en mundtlig og en skriftlig årskarakter. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt. Du kan senere i dette materiale se, hvorledes de enkelte karakterer vægtes. Derudover vil du i november og februar måned få en terminskarakter, så du i løbet af året kan se lærernes opfattelse - 5 -

6 af dit standpunkt. Årskaraktererne er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget, og den gives på grundlag af dine præstationer i løbet af året. 5. Terminsprøver Terminsprøver/årsprøver afholdes normalt i alle dine A fag og evt. mat. B Hhx 1: Der afholdes ikke terminsprøver, der afholdes årsprøver i maj juni Hhx2: Der afholdes terminsprøver i uge 50 og 51 (dog ikke mat. vø, terminsprøve i disse fag afholdes i uge ), der afholdes årsprøver i maj juni Hhx 3: Der vil forekomme terminsprøver i uge 38 og i uge Terminsprøverne bliver i dine mulige skriftlige eksamensfag, det vil sige i: Dansk A, engelsk A, tysk A, fransk A, spansk A, virksomhedsøkonomi A, afsætning A, international økonomi A og i matematik A. 6. Eksamen Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til mindst 8 eksamener. Har du 5 A niveau fag skal du til mindst 9 eksamener. Alle skal derudover lave et studieretningsprojekt (på 3. hhx). Reglerne for eksamen/prøver findes i skolens Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro. Du bedes inden terminsprøver og eksamen læse dette reglement grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra skolen og/eller eksamen. 6.1 Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 6.2 Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre ord at dit gennemsnit er mindst 2,0). På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives På eksamensbeviset beregnes eksamensresultatet, som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. Gennemsnit og middeltal afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Karakteren for studieretningsprojektet er en eksamenskarakter, og den indgår derfor i beregningen af gennemsnittet. 7. Oprykning Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du deltaget aktivt i undervisningen og aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt

7 8. Vægtning af karaktererne Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes ser således ud: 1. Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. Afsluttende niveau: Niveau C (lavt) Niveau B (mellem) Niveau A (højt) Vægten 1 Vægten 1½ Vægten 2 2. For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 9. Eksamensbeviset - et eksempel I bilag 1 og 2 kan du se et eksempel på dels udregningen af eksamensgennemsnittet, dels hvilke oplysninger der vil være med på det endelige eksamensbevis. I Lectio kan du se dine STA (afsluttende karakter) og du kan følge dit eksamensgennemsnit løbende. 10. Klageprocedure 10.1 Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: 1. eksamensforløbet 2. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål 3. bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: 1. at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) 2. at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller 3. at klagen afvises. Du skal være opmærksom på at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse Klage over skolens pædagogiske afgørelser Hvis du vil klage over skolens pædagogiske afgørelser skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: juridiske spørgsmål (f.eks. om at nægte dig retten til at skifte valgfag) eller skønsmæssige spørgsmål (f.eks. om skolen har skønnet rigtig ved en afgørelse af, om en syg elev opfylder betingelserne for at udstrække det 3-årige forløb til et 4-årigt forløb på grund af langvarig sygdom.) Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering

8 Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*K Vægt Karakter V*K Dansk A M Dansk A S Engelsk A M Engelsk A S Erhvervsret C M Afsætning A M Afsætning A S Virksomhedsøkonomi B M 0, ,5 Virksomhedsøkonomi B S 0,75 7 5,25 Int. økonomi A M Int. økonomi A S Tysk fortsætter B M 1, ,5 7 10,5 Matematik B M 0,75 7 5,25 Matematik B S 0,75 7 5,25 Samfundsfag C M Erhvervscase C Synopsis Internationale område C Rapport Samtidshistorie B M 1,5 7 10, Kulturforståelse C M Psykologi C M Organisation C M Studieretningsprojekt ,0 148,75 12,5 108,5 Studieretningfag: Studieretningsprojekt: Afsætning A Int. Øk. A Kulturforst. C Afsætning International økonomi Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Foreløbigt eksamensresultat: 7,7 [ Beregning: (148,75+108,5)/21,0+12,5) ] Eksamensresultat 7,7 (Justeret for ekstra A-fag.) Havde NN f.eks. haft et ekstra A-fag ville eksamensresultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå: 7,9 (7,7*1,03) - 8 -

9 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr.nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2013 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk A M 1 7 C Dansk A S 1 7 C 1 4 D Engelsk A M 1 4 D 1 7 C Engelsk A S 1 4 D 1 7 C Erhvervsret C M 1 10 B Afsætning A M 1 10 B 1 12 A Afsætning A S 1 10 B 1 10 B Virksomhedsøkonomi B M 0,75 10 B Virksomhedsøkonomi B S 0,75 7 B Int. økonomi A M 1 7 C 1 10 B Int. økonomi A S 1 7 C Tysk fortsætter B M 1,5 10 B 1,5 7 C Matematik B M 0,75 7 C Matematik B S 0,75 7 C Samfundsfag C M 1 7 C 1 7 C Erhvervscase C Synopsis 1 4 D 1 10 B Internationale område C Rapport 1 2 E Samtidshistorie B M 1,5 7 C Kulturforståelse C M 1 7 C Psykologi C M 1 10 B Organisation C M 1 4 D 1 7 C Studieretningsprojekt A Studieretningsfag: Afsætning A International økonomi A Kulturforståelse C Studieretningsprojekt: Afsætning International økonomi Samtidshistorie Foreløbigt eksamensresultat: 7,7 Eksamensresultat 7,7-9 -

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere