NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. MST Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret som skadende for forplantningsevnen i kategori 2, stoffet er på EU s prioriterings liste over stoffer, der skal undersøges yderligere for hormonforstyrrende effekter, og herudover har stoffet særlig dansk fokus. BPA anvendes til produktion af plasttypen polycarbonat (PC), resiner, epoxyresiner og kan herudover anvendes som brandhæmmer og additiv i andre plasttyper. BPA anvendes også i termopapir til fx kasseboner. Den primære anvendelse er til produktion af PC, hvor ca. 75 % af BPA produktionen i EU anvendes. BPA er forbudt i sutteflasker af PC i EU. Herudover findes der forskellige reguleringer i de forskellige EU medlemslande i fødevarekontaktmaterialer, og der er herudover i nogle lande foreslået forbud i f.eks. kasseboner. De store udfordringer, hvad angår BPA er: 1. at der i videnskabelige kredse ikke er enighed om, ved hvilken koncentration man ser effekter af BPA, 2. at der er forskellig regulering af BPA i forskellige EU-lande, og 3. at man ikke kender til alternativer til BPA, som er sikre at anvende. Det er i nogle tilfælde muligt at anvende andre materialer eller teknologier, men det vil sandsynligvis kræve noget udvikling. Der vil i løbet af 2013 blive offentliggjort studier, som forventer at bekræfte BPA s effekter ved lave doser. BPA er bl.a. underlagt stofvurdering under REACH, hvor Tyskland er udpeget som det medlemsland, der vurderer stoffet. Resultatet af denne evaluering kan være, at registranterne af BPA pålægges at udføre de nødvendige test(s) for at afklare den mistænkte hormonforstyrrende effekt. Det forventes, at sagen kommer under behandling i Medlemsstatskomiteen i løbet af Herudover forventes EFSA i sensommeren 2013 at offentliggøre en vurdering, der tager højde for, om man ved vurdering af BPA skal tage højde for de effekter, der ses ved lave koncentrationer af BPA. Det foreslås: 1. at der på nuværende tidspunkt ikke tages reguleringsmæssige tiltag, da der ved den i dag fastsatte tolerable daglige indtag (TDI) ikke er beregnet en risiko ved udsættelsen af BPA. Når der i løbet af 2013 er sket en afklaring af, om der er effekter ved lave doser af BPA, skal der tages stilling til, om der er behov for tiltag. Hvis det konkluderes, at der skal tages højde for de effekter, der er set ved lave doser af BPA, skal der tages følgende tiltag:

2 a) Ny risikovurdering af udsættelsen for BPA fra kasseboner, legetøj og småbørnsartikler, og fra fødevarer (forventes fra EFSA). b) Risikovurdering, som så vidt muligt, tager højde for den samlede udsættelse for BPA og fra eventuelt andre stoffer, der har samme virkemåde, 2. at baggrunden for den forskellige regulering i EU undersøges. I Danmark skal en evt. ny regulering være risikobaseret, og 3. at det undersøges, om der findes sikre alternativer evt. som et samarbejde mellem myndigheder, industri og andre interessenter. 2. Baggrund BPA er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret som skadende for forplantningsevnen i kategori 2, stoffet er på EU s prioriterings liste over stoffer, der skal undersøges yderligere for hormonforstyrrende effekter, og herudover har stoffet særlig dansk fokus. BPA er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende, herunder eksempelvis at kunne skade hjernens og nervesystemets udvikling, påvirke adfærd samt bidrage til udvikling af misdannede kønsorganer hos drenge samt fremskynde pigers pubertet. BPA har også uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 3. Kortlægningsdata 3.1. Anvendelser BPA anvendes til produktion af plasttypen polycarbonat (PC), resiner, epoxyresiner og kan herudover anvendes som brandhæmmer og additiv i andre plasttyper. BPA anvendes også i termopapir til fx kasseboner. Den primære anvendelse er til produktion af PC, hvor ca. 75 % af BPA produktionen i EU anvendes. PC er en hård og bestandig plasttype, der anvendes eksempelvis til CD er, byggematerialer af plast, fødevarekontaktmaterialer, medicinsk udstyr, til sikkerhedsudstyr og almindelige forbrugerprodukter som legetøj og andet, der skal kunne tåle en hård behandling. Resiner og epoxyresiner anvendes primært som overfladebehandlinger, lime, malinger, og lakker. Produktionen af BPA i EU er fra perioden til perioden 2005/06 steget med 64 %. Der er sket en stigning på 78 % for PC produktion, 12 % for epoxyresiner, 12 % til overfladebehandlinger i dåser og 35 % til produktion af termopapir. Indenfor produktionen af PVC er der sket et fald på 30%. 3.2 Eksisterende regulering og tiltag Regulering i EU BPA er klassificeret som skadende for forplantningsevnen i kategori 2 og kan give allergiske reaktioner, øjenskader og luftvejsirritation, og der er derfor særlige regler, hvis BPA sælges som et kemisk produkt eller en blanding i visse koncentrationer. Produktion af PC sutteflasker blev forbudt i EU 1. marts 2011 og 1. juni 2011 blev salg og import forbudt. BPA må ikke anvendes i kosmetik, og i legetøj skal koncen- 2

3 trationen, fra juli 2013 være lavere end 3 %. I arbejdsmiljøet skal koncentrationen af BPA i luften være under 10 mg/m3. Nationale reguleringer I marts 2010 blev der i Danmark indført forbud mod BPA i fødevarekontaktmaterialer rettet mod børn under 3 år som eksempelvis sutteflasker og tudekopper. Herudover er der i Danmark et vandkvalitetskriterium, der fastsætter, at koncentrationen af BPA i det marine miljø skal være lavere end 0,01 ug/l. Vandkvalitetskriteriet benyttes i forbindelse med overvågning og udledningstilladelser til det marine miljø. En række andre EU-lande har også indført nationale reguleringer af BPA, der går videre end den regulering, der er vedtaget for hele EU. Eksempelvis har Frankrig indført et forbud mod BPA i alle emballager, som er i kontakt med fødevarer. Forbuddet gælder for emballage til fødevarer til børn under 3 år fra 2013 og for alle emballager fra 1. januar Sverige har forbud mod BPA i sutteflasker og materialer med kontakt til fødevarer til babyer. Belgien har fra januar 2013 forbud mod BPA i alle fødevarekontaktmaterialer til børn under 3 år, og Østrig har forbud mod BPA i sutter og bideringe. Internationale reguleringer Canada indførte som det første land forbud mod BPA i sutteflasker i foråret Andre eksempler på lande med nationale reguleringer udenfor EU er USA, hvor BPA er forbudt i omkring 15 stater i fødevarekontakt materialer til børn under 3 år, Kina, hvor det ikke er tilladt at producere sutteflasker med BPA og Japan, der har et forbud mod BPA i fødevarekontaktmaterialer til babyer. Eksempler på tiltag Enhedslistens har den 20. marts 2013 fremsat beslutningsforslagt B 87 om forbud mod BPA i fødevarekontaktmaterialer. Grundlag for et forbud, muligheder og konsekvenser heraf i øjeblikket i færd med at blive afdækket af Fødevareministeriet. Der foregår i EU en diskussion af, om der skal indføres en migrationsgrænse for BPA fra legetøj i EU s nye legetøjsdirektiv. Frankrig har lavet en analyse af hvilke håndteringstiltag, der er de mest passende under REACH, og har rapporteret, at de vil foreslå BPA klassificeret som skadelig for forplantningsevnen i kategori 1B. De tyske myndigheder vil til foråret 2013 have afsluttet stofvurderingen af BPA under REACH, og det forventes, at sagen kommer under behandling i Medlemsstatskomiteen i løbet af Der er tre mulige udfald af denne stofvurdering: 1. Det vurderes, at den eksisterende viden er tilstrækkelig til at konkludere, at PBA ikke er hormonforstyrrende (denne konklusion er usandsynlig ud fra stoffets historik) 3

4 2. Det vurderes, at den eksisterende viden er tilstrækkelig til at konkludere, at PBA er hormonforstyrrende (denne konklusion vil medføre, at stofvurderingen afsluttes og at risikohåndteringsaktiviteter igangsættes, eksempelvis nominering til EU s Kandidatliste) 3. Det vurderes, at den eksisterende viden ikke er tilstrækkelig til at konkludere om BPA er hormonforstyrrende (denne konklusion er sandsynlig ud fra stoffets historik). I det tilfælde vil registranterne blive pålagt at udføre de nødvendige test(s) for at afklare den mistænkte hormonforstyrrende effekt. Den europæiske fødevareautoritet, EFSA, er i øjeblikket ved at genvurdere BPA blandt andet i forhold til beskyttelse af særligt følsomme grupper og herunder, om man i vurderingen af BPA bør tage højde for de effekter, der kan observeres ved udsættelse for BPA ved meget lave koncentrationer. Vurderingen forventes færdig i maj Herudover forventes bl.a. Danmark og Frankrig at offentliggøre flere studier i løbet af 2013, der forventes at bekræfte de mistanker, der er rejst om, at BPA har effekter ved betydeligt lavere doser end dem, der i dag anses for sikre. Sverige har fremsat forslag om et nationalt forbud mod BPA i kasseboner. Forslaget er begrundet i, at der kan være en risiko, når der tages højde for effekter ved lave koncentrationer, og er ikke baseret på det i dag fastsatte tolerable daglige indtag (TDI). Det er endnu ikke afgjort, om forbuddet bliver vedtaget. Sverige har endvidere undersøgt anvendelsen og beregnet udsættelsen af BPA fra legetøj og småbørnsartikler. Beregninger viser, at der ikke i forhold til legetøj og småbørnsartikler alene er grund til bekymring heller ikke, når der tages højde for effekter ved lave koncentrationer. 3.2 Miljø-/sundhedsrisici Datagrundlag Kortlægningsrapporten udgør den væsentligste kilde som baggrund for strategien. I kortlægningsrapporten er væsentlige kilder som EU s risikovurderingsrapporter, nyeste kortlægningsrapporter samt udmeldelser fra EFSA anvendt. Herudover er ny viden fra internationale workshops om hormonforstyrrende stoffer samt nyeste resultater af biomoniteringsstudier inkluderet som datagrundlag. Farevurdering I miljøet har BPA hormonforstyrrende virkning på en række organismer og anses for at være giftigt. Stoffet er hverken persistent eller bioakkumulerbart. På trods af omfattende testning er der usikkerheder, hvad angår BPA s effekter på snegle. Med hensyn til jord, luft og sekundær forgiftning via fødekæden, er det vurderet, at der ikke er nogen risiko i forhold til BPA, og at der derfor ikke er behov for yderligere test. BPA er klassificeret som: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, risiko for alvorlig øjenskade, kan forårsage irritation af luftvejene og mistænkt for at skade forplantningsevnen. Det er dog kun mistanken om skader på forplantningsevnen, som er af bekymring, da de andre effekter primært opstår, når der er kontakt med 4

5 det rene stof, hvilket ikke er tilfældet med de anvendelser, der er af BPA, men som kan tænkes at forekomme i arbejdsmiljøet. Det tolerable daglige indtag er fastsat ud fra et to-generationsstudie i rotter, hvor der blev observeret ændringer i kropsvægt og organvægt hos afkom og voksne rotter. Det tolerable daglige indtag som på nuværende tidspunkt er fastsat, diskuteres dog fortsat i videnskabelige kredse, da flere forsøg viser, at der kan være effekter af BPA ved langt lavere koncentrationer. Der er dog en del usikkerheder ved disse undersøgelser, men flere undersøgelser, der umiddelbart ser ud til at bekræfte, at BPA har effekter ved lavere koncentrationer, forventes offentliggjort i løbet af Den europæiske fødevareautoritet, EFSA, er i gang med en ny vurdering af BPA, hvor det bl.a. skal vurderes, om der i risikovurderingen af BPA skal tages højde for effekter ved koncentrationer, der er lavere end baggrunden for den i dag fastsatte TDI. EFSA s nye vurdering er bl.a. iværksat som opfølgning på en rapport fra det franske myndighedsinstitut ANSES, som konkluderer, at der er behov for at reducere udsættelsen af BPA på grund af effekter ved lave koncentrationer af BPA. Der er også diskussioner om, hvor stor en del af BPA, der optages over huden ved hudkontakt med produkter, der afgiver BPA. Tidligere er det antaget, at optagelsen af BPA over huden var 10 %, men nyere resultater viser, at optagelsen af BPA kan være væsentlig højere, og nogle studier angiver en optagelse over huden på 50 %. Optagelsen over huden vil have stor betydning for konklusionerne af risikovurderingen. Eksponering Eksponering af mennesker og miljø for BPA kan ske under produktion af BPA, ved brug af BPA-holdige produkter eller når disse produkter bliver til affald. Eksponering af miljøet BPA er i EU påvist i både jord, vand og luft, hvor den højeste koncentration er observeret i jorden. Koncentrationerne af BPA i miljøet antages at stamme fra produktionen af BPA, forarbejdning eller brug af BPA-holdige produkter, eller når BPAholdige produkter ender som affald. BPA kan frigives til jord og vand, når produkter anvendt udendørs forvitrer, og BPA kan afgives til jord via spildevandsslam udspredt på landbrugsjord. Der er blevet målt BPA i grundvandsprøver i nærheden af lossepladser. I et fransk studie blev det vist, at hovedparten af BPA i spildevandsudledninger stammer fra genanvendelsen af termopapir og en mindre del fra produktion og anvendelse af PVC. Der er dog tale om små koncentrationer. Endelig kan der være en risiko for, at BPA ophobes i affaldsstrømmen, når papir eller plast indeholdende BPA genanvendes. Eksponering af mennesker Mennesker kan blive eksponeret for BPA via fødevarer, produkter der indeholder BPA, luft og støv i indeklimaet eller i arbejdsmiljøet fx under produktionen af BPA eller kassemedarbejderes håndtering af kasseboner. BPA kan findes i fødevarer, da BPA bl.a. anvendes i coatings i dåser til fødevarer. Herudover sker eksponeringen fra forbrugerprodukter fra fx plast af PC, hvorfra der kan ske en mindre, kontinuerlig afgivelse af BPA, og der sker en eksponering for 5

6 BPA fra kasseboner af termopapir, hvor fra BPA afgives til huden. Der kan også ske en eksponering fra støv og luft i indeklimaet. BPA i støv og luft stammer fra afgivelsen af BPA fra de produkter, som findes i hjemmet. Koncentrationen af BPA målt i støv og luft er dog forholdsvis lav, og vil medføre en forholdsvis lille eksponering. BPA nedbrydes hurtigt i kroppen og udskilles med urinen. Undersøgelser af urin fra mennesker viser, at mennesker bliver kontinuerligt udsat for BPA, da der kan måles et indhold af BPA i 95 % af prøverne. Senest er der målt BPA i urin hos en række mødre og deres børn i seks EU-lande (DEMOCOPHES). Resultaterne viser ens niveauer af BPA i urinen hos mødre og børn, og niveauerne er på højde med tidligere rapporterede niveauer. Undersøgelsen viser, at mødre, der anvender fødevarer fra konserves flere gange ugentligt, havde 25 % højere niveauer af BPA i urinen sammenlignet med dem, som aldrig eller kun sjældent spiste fødevarer fra konserves (Frederiksen et al., unpublished 1 ). Sådanne undersøgelser giver dog ikke svar på, hvad kilden til eksponeringen er. Undersøgelser har vist, at BPA kan afgives til huden fra kasseboner, og der sker i nogle tilfælde en lille afgivelse af BPA fra plastprodukter til sved eller spyt. Den højeste eksponering for BPA sker fra fødevarer. Eksponeringen fra kasseboner kan i værste tilfælde bidrage med en stor del af den samlede udsættelse, men antages dog at være lavere end eksponeringen fra fødevarer Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Der er ikke indikeret nogen risiko af BPA i vandmiljøet. Det er dog i EU s risikovurdering af BPA konkluderet, at der er behov for yderligere information og eller testning, hvad angår ferskvand og det marine miljø, herunder sedimentet. Der er også usikkerhed, hvad angår effekter på snegle i vandmiljøet. Med hensyn til jord, luft og sekundær forgiftning via fødekæden, så er det vurderet, at der ikke er nogen risiko i forhold til BPA, og at der for nuværende ikke er behov for yderligere informationer, da udledningerne af BPA til miljøet ikke er så høje, at det giver anledning til bekymring. På baggrund af den i dag fastsatte TDI viser beregninger, at hverken enkeltkilder eller den samlede eksponering for BPA udgør en sundhedsrisikorisiko for børn eller voksne. Sverige har beregnet risikoen for BPA fra kasseboner, legetøj og småbørnsartikler. Beregningerne viser, at der ikke, i forhold til legetøj og småbørnsartikler alene, er grund til bekymring, heller ikke når der tages højde for effekter ved lave koncentrationer. For kasseboner viser beregninger dog, at der kan være en risiko, når der tages højde for de studier, som viser effekter ved lave koncentrationer. Miljøstyrelsen har lige som Sverige beregnet risikoen ved eksponering for BPA fra kasseboner og sutter. Disse beregninger er dog baseret på den i dag fastsatte TDI, og beregningerne viser, at der ved denne TDI ikke er en risiko. 1 Hanne Frederiksen, Jeanette Kolstrup Søgaard Nielsen, Thit Aarøe Mørck, Pernille Winton Hansen, Janne Fangel Jensen, Ole Nielsen, Anna-Marie Anderson and Lisbeth E. Knudsen, Urinary excretion of phthalate metabolites, phenols and parabens in rural and urban Danish mother-child pairs, 6

7 Hvis der tages højde for studier, der viser effekter af BPA ved lave koncentrationer kan denne konklusion ændres. Dette vil dog afhænge af, hvilke studier en ny TDI skal baseres på. EFSAs vurdering af, om man i risikovurderingen af BPA bør tage højde for effekter, som er vist ved lave koncentrationer, forventes færdig i maj Herudover forventes bl.a. Danmark og Frankrig at offentliggøre flere studier i løbet af 2013, der forventes at bekræfte de mistanker, der er rejst om, at BPA har effekter ved betydeligt lavere doser end dem, der i dag anses for sikre. Hvis EFSA konkluderer, at der skal tages højde for de effekter, som er vist i studier med lave doser, skal det vurderes om eksponeringen af BPA er problematisk. Endeligt er der mulighed for, at REACH stofvurderingen resulterer i, at registranterne pålægges at udføre nye test(s), som er målrettet de specifikke hormonvirkninger, og som derved kan være mere følsomme til at identificere hormonforstyrrende effekter. Kortlægningen, der er foretaget som baggrund for denne håndteringsstrategi, tager ikke højde for, at man kan blive eksponeret for andre stoffer, der virker på samme måde i kroppen som BPA. Derfor bør eksponering fra andre stoffer med samme virkemåde i kroppen indgå ved vurdering af risikoen for effekter ved den eksponering, der er fra BPA. 3.4 Alternativer Da BPA anvendes til mange forskellige anvendelser vil alternativerne til BPA afhænge af, hvilket materiale BPA anvendes i. De hyppigst anvendte alternativer, som strukturmæssigt ligner BPA, er udvalgt til stofvurdering under REACH. De vil derfor blive underlagt en grundig evaluering, som eventuelt kan resultere i risikohåndteringstiltag eller i generering af flere testdata i de tilfælde, at en eventuelt mistænkt hormonforstyrrende effekt ikke kan afklares ud fra den eksisterende viden. Bisphenol S bliver stofvurderet i 2014 med Belgien, som det evaluerende medlemsland. Propoxyleret BPA og BPA diglycidyl ether (BADGE) bliver stofvurderet af Danmark i henholdsvis 2013 og Alternativer til polycarbonat I PC kan BPA erstattes med andre bisphenoler, f.eks. bisphenol AF. Undersøgelser af bisphenol AF viser, at den har østrogen aktivitet, som det også er tilfældet for BPA. Bisphenol AF anses derfor umiddelbart ikke som et oplagt alternativ. Man kan dog også vælge at erstatte PC med andre plastmaterialer, men PC har tit nogle fordele frem for andre plastmaterialer. Bl.a. er PC et meget stærkt og holdbart materiale, som kan tåle en hård behandling. Alternativer til termopapir Der er identificeret 17 alternativer til BPA i termopapir. Fælles for disse 17 alternativer er, at der kun findes meget begrænset viden om miljø- og sundhedseffekterne ved stofferne. Nogle af alternativerne ligner strukturelt BPA, og det forventes derfor, at effekterne af stofferne kan være de samme som for BPA. Der er for ingen af de 17 stoffer undersøgelser, der viser, at de er bedre alternativer end BPA. 7

8 Termopapir bruges som kasseboner, tog- og flybilletter og andre typer af kvitteringer. Det er muligt at bruge papir, som skal printes på anden måde. Det er ikke undersøgt, om sådanne boner giver anledning til bekymring pga. eksponering fra andre typer af kemiske stoffer. Nogle steder er det også muligt at modtage billetter og kvitteringer elektronisk, så man ikke længere har behov for en papirkvittering. Alternativer til epoxy resiner Der er identificeret 19 alternativer til epoxy resiner. Brugen af alternativer vil afhænge af brugen af det færdige produkt. Også her er viden om alternativerne begrænset. Der findes på nuværende tidspunkt ikke nok viden om alternativerne til BPA i nogle anvendelser til at kunne konkludere, at de er bedre at anvende end BPA. Der kan dog anvendes andre materialer, hvis der er tale om BPA i polycarbonat eller andre teknologier i forhold til eksempelvis kasseboner. For kasseboner kræver det dog, at der i langt højere grad bliver anvendt elektroniske kvitteringer og at man sikrer sig, at der ikke sker udsættelse for andre stoffer, der kan give anledning til en risiko, hvis der anvendes papir, der printes på anden måde. 8

9 4. Udfordringer BPA er forbudt i sutteflasker af PC i EU. Herudover findes der forskellige reguleringer i de forskellige EU medlemslande i fødevarekontaktmaterialer, og der er herudover i nogle lande foreslået forbud i f.eks. kasseboner. De store udfordringer, hvad angår BPA, er, at der i videnskabelige kredse ikke er enighed om, ved hvilken koncentration man ser effekter af BPA, og at man ikke kender til alternativer til BPA, som er sikre at anvende. Det er i nogle tilfælde muligt at anvende andre materialer eller teknologier, men det vil sandsynligvis kræve noget udvikling. 1. Diskussion af om BPA har effekter ved lavere koncentrationer end den i dag fastsatte TDI. Der er diskussion om, hvorvidt man skal bruge data fra undersøgelser med lave doser til vurdering af, om BPA udgør en sundhedsmæssig risiko. Ved brug af den TDI, der i dag er fastsat, viser beregninger, at der ikke vil være eksponeringer for BPA, der udgør en sundhedsmæssig risiko. Hvis studier, der tyder på effekter af BPA ved lave doser, anvendes til vurdering af risikoen, kan konklusionen af risikovurderingen ændres. I maj 2013 vil EFSA komme med en vurdering af om man ved vurdering af risikoen for BPA, skal tage højde for effekter, som er vist i studier med lave doser. Herudover forventes det, at der i løbet af 2013 vil blive offentliggjort studier fra bl.a. Danmark og Frankrig, der undersøger BPA s effekter ved lave doser. Der vil derfor i løbet af 2013 blive offentliggjort data, der afklarer, hvorvidt der skal tages højde for den usikkerhed og de diskussioner, der er i videnskabelige kredse i dag. Konklusionen af risikoen for sundheden, der er baseret på den i dag fastsatte TDI, kan derfor ændres, når der foreligger nye resultater i løbet af Frankrig har - som det eneste land i EU - fra 2015 vedtaget et forbud mod BPA i alle fødevarekontaktmaterialer. At der ikke er ens regulering i EU tyder på, at forskellige medlemslande har valgt at vurdere risikoen ved BPA forskelligt. Frankrig har desuden meddelt, at de har intentioner om at fremsende et forslag til EU-regulering af BPA i kasseboner. 3. Der er begrænset viden om alternativer og det ser umiddelbart ud til, at de ikke er bedre sundhedsmæssigt sammenlignet med BPA. Der findes alternativer til BPA, der kan anvendes, men disse er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Flere af alternativerne minder i kemisk struktur så meget om BPA, at det umiddelbart tyder på, at stofferne vil have de samme effekter som BPA. Hvad angår BPA i PC bør der i de fleste tilfælde kunne anvendes andre plasttyper. Afgivelsen fra BPA i PC til kunstig sved og spyt har vist sig at være forholdsvis lav. Afhængig af de kommende vurderinger vil det derfor umiddelbart primært være i forhold til fødevarekontaktmaterialer, at det vil gøre en forskel at substituere BPA. 9

10 5. Tiltag og tidsplan 1. Det er uhensigtsmæssigt at tage reguleringsmæssige tiltag på nuværende tidspunkt, der skal ske en afklaring af, om der er effekter ved lave doser af BPA, det sker i løbet af Samtidigt afventes resultatet af stofvurderingen under REACH. Det er uhensigtsmæssigt at tage reguleringsmæssige tiltag, før der i løbet af 2013 er klarhed om, hvorvidt de effekter, der er vist i studier med lave doser, skal medtages ved vurdering af risikoen. Miljøstyrelsen vil nøje gennemgå, vurdere og tage stilling konklusionerne i EFSA s rapport og stofvurderingen under REACH. Hvis det konkluderes, at der skal tages højde for de effekter, der er set ved lave doser af BPA skal der tages følgende tiltag: Ny risikovurdering af udsættelsen for BPA fra kasseboner, legetøj og småbørnsartikler, og fra fødevarer (forventes fra EFSA). Risikovurdering som, så vidt muligt, tager højde for den samlede udsættelse for BPA og fra eventuelle andre kilder til stoffer, der har samme virkemåde. 2. Da der for BPA findes forskellige nationale reguleringer i EU, tyder det på, at medlemslandene har valgt at vurdere risikoen for BPA på forskellige måder. Det skal undersøges, hvori forskellene ligger, og om der er grundlag for en ændret regulering. I Danmark skal en evt. ny regulering være risikobaseret. I forhold til det annoncerede franske forslag om regulering af BPA i kasseboner vil Danmark kontakte Frankrig med henblik på, om der kan bidrages med viden, som kan støtte op om forslaget. 3. Der er begrænset viden om miljø og sundhedseffekterne af alternativerne til BPA. Det er i nogle tilfælde muligt at anvende andre materialer eller teknologier, men dette vil afhængig af brugen kræve udvikling af sådanne teknologier. Miljøstyrelsen vil som en del af opfølgningen på strategien se på, hvilke alternativer til BPA, der anvendes i f.eks. kasseboner. Herudover vil Miljøstyrelsen undersøge, om der vil være forskel på afgivelsen af BPA fra forskellig kvalitet af polycarbonat. Opbygning af viden og udvikling af alternativer og alternative teknologier vil foregå i et samarbejde med interessenter fra andre myndigheder, industri, brancheorganisationer og NGO er. 6. Effektmål En analyse af tilgængelige alternativer bør laves, da BPA er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og eksponeringen af BPA derfor skal lægges til den eksponering man får fra andre stoffer med samme virkning i kroppen. Hvis det i maj 2013 af EFSA konkluderes, at der ikke skal tages højde for effekter vist i studier med lave doser, kan en analyse af alternativer anvendes til at identificere, hvor det er muligt 10

11 at anvende sikre alternativer, da BPA har vist østrogen aktivitet, og derfor bidrager til den samlede udsættelse for østrogene stoffer og dermed hormonforstyrrende påvirkninger af miljø og mennesker. 7. Omkostninger Hvis EFSA konkluderer, at der skal tages højde for de effekter af BPA, der ses ved lave koncentrationer, skal der laves en ny vurdering af om udsættelsen udgør en risiko og hvilke kilder der evt. bør begrænses. Viser en evt. ny vurdering en risiko ved udsættelsen af BPA fra f.eks. kasseboner, skal der laves et forslag til EUregulering. Hvis REACH stofvurderingen viser, at det allerede med den nuværende viden kan konkluderes, at BPA er hormonforstyrrende, forventes det, at Tyskland som det evaluerende medlemsland også bliver ansvarlig for, at udarbejde de nødvendige risikohåndteringsaktiviteter under REACH. Et sandsynligt scenarie er nominering til EU s Kandidatliste og eventuelt senere optagelse på Godkendelseslisten. Sidstnævnte vil medføre, at alle anvendelser af BPA i EU skal godkendes af myndighederne. En vurdering af baggrunden for den forskellige regulering i de forskellige EU-lande skal undersøges. Der bør igangsættes projekter, der indsamler tilgængelig viden om alternativer til BPA for forskellige anvendelser. 11

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. Beand Den 5. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af visse parabener 1. Resume Parabener anvendes som konserveringsmidler. De vigtigste anvendelsesområder

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume Phenol anvendes i store mængder, dels som byggesten i andre kemikalier og dels som opløsningsmiddel.

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING

UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING ATV Vintermøde 2014 Vingsted, 10.-11. marts 2014 Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, (Orbicon A/S, kats@orbicon.dk) og Civilingeniør

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af formaldehyd 1. Resume Formaldehyd er et velkendt stof med et meget bredt anvendelsesområde, der spænder

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL SLUTRAPPORT Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. Projekt J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL Bisphenol A bliver blandt andet anvendt i hårde plasttyper som

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Opdatering om glyphosat

Opdatering om glyphosat Opdatering om glyphosat Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Hvad er status for vurderingen af glyphosat og hvad er WHO s kræftpanel og EFSA uenige om? Emner: Overblik på vurderingerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Samlenotat om strategier til håndtering af 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) a. Indledning

Samlenotat om strategier til håndtering af 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) a. Indledning NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. PEHSC Den 12. marts 2013 Samlenotat om strategier til håndtering af 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) a. Indledning Som et led

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser

Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af PFOA og PFOA-forbindelser 1. Resume PFOA og PFOA-forbindelser findes overalt i vores miljø. De er kræftfremkaldende,

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2259(INI) 26.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af bly og blyforbindelser

Strategi for risikohåndtering af bly og blyforbindelser Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. TRTAN Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af bly og blyforbindelser 1. Resume Bly og blyforbindelser er giftige for både mennesker og miljø. De mest kritiske

Læs mere

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU Kontorchef Lea Frimann Hansen Regler om pesticider Pesticidforordningen (nr. 1107/2009) regulerer godkendelsen Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten i polymermaterialer og dels som komponent

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser

Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af PFOS og PFOS-forbindelser 1. Resume PFOS og PFOS-forbindelser findes overalt i vores miljø. De er

Læs mere

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 29. januar 2014 Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid 1. Resumé Strategien omhandler

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a 2008/1 BSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. februar 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. Tabel 1. Grænseværdier for bisphenol A, BADGE og dets derivater (mikrogram/kg fødevare)

BAGGRUND OG FORMÅL. Tabel 1. Grænseværdier for bisphenol A, BADGE og dets derivater (mikrogram/kg fødevare) PROJEKTER - SLUTRAPPORT i fødevarekontaktmaterialer (FKM) J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL anvendes som monomer ( byggesten ) i den hårde plasttype polykarbonat og i epoxylakker, der kan bruges

Læs mere

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2)

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2) Forord Nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs- og samfundspotentialer inden for en lang række områder som miljø, bio-pharma, energi og katalyse, optik, elektronik, IKT, byggeri, plast,

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere