Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:"

Transkript

1 Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende kommunens beslutning om at indføre en studiegarantiordning for studerende på læ ng ere, v idereg ående u ddannelser, t il bru g fo r vurderingen af, om der var grundlag for at rejse en tilsynssag herom. Sønderborg Kommune har den 25. september 2008 indsendt 2 dagsordenspunkter fra Strategi- og planlægningsudvalget med tilhørende bilag. Af protokollen for mødet i Strategi- og planlægningsudvalget den 2. august 2007 fremgår følgende under punkt 6. Styrkelse af Sønderborg som studieby: Sagsfremstillin g Formanden for Støttegruppen for Universitetsuddannelser i Sønderjylland (SUS) har i en mail af 21. januar 2007 rettet henvendelse til Sønderborg Kommune. Kommunen opfordres til at samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) om at skaffe studierelevante jobs til byens studerende. SDU bakker forslaget op. Strategi- og Planudvalget skal derfor tage stilling til etableringen af en funktion som studiejobkoordinator. Løsningsforslag Det foreslås, at der i samarbejde med SDU oprettes en fuldtidsstilling som studiejobkoordinator under Udviklingsafdelingen i stab INNOVATION En sådan koordinator vil få ansvar for at finde studierelevante jobs i Sønderborg-området og efterfølgende matche dem med studerende T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : I M S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R S E - N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : St udie jobkoordin at ore n får kon t or på Alsion for at være tæt på de studerende. Stillingen vil i første omgang være toårig, med start 1. januar St udie jobkoordin at ore n vil være e n vigt ig brik i Søn de r- borgs forsøg på at tiltrække flere studerende til byens længerevarende uddannelser. Med hensyn til de praktiske oplysninger om jobbet, henvises til vedhæftede bilag.

2 Aabenraa Kommune er positivt indstillede overfor at indgå i samarbejdet med jobkoordinatoren. Økonomiske konsekvenser Det foreslås, at Sønderborg Kommune bidrager med halvdelen af driftsbudgettet. SDU opfordres til at bidrage med den anden halvdel. Budgettet indeholder følgende punkter: Lokaler: Eget kontor på Alsion. SDU etablerer et sådant uden beregning. Løn: Fuldtidsstilling til Studiejobkoordinator Leasing af bil: Det opsøgende arbejde i erhvervslivet i Søn de rborg såve l som Aabe n raa vil være af så st or omfang, at en bil er en forudsætning. Andet: Studiejobkoordinatoren forvalter selv disse midler. Midlerne er øremærkede til aktiviteter i forbindelse med jobskabelse, som for eksempel uddannelse, repræsentation etc. IT og mobiltelefoni: Bærbar PC samt software. ( ) Finansiering anbefales taget på konto ( ) Markedsføring af Sønderborg og erhvervsfremmende foranstaltninger. Følgende fremgår blandt andet af et internt notat udarbejdet af Sønderborg Kommune vedrørende den mulige oprettelse af funktionen som studiejobkoordinator: ( ) Sønderborg Kommune vil tilbyde byens studerende studiejobs med relation til deres uddannelse. Hvad indbefatter tilbudet? Formålet er at tiltrække studerende til byen. I dette øjemed ønskes indført et studiejobtilbud. Pr. 1. september 2008 tilbydes alle fuldtidsstuderende i Sønderborg studiejob. Det skal have relevans til deres uddannelse og have et omfang af ugentligt ca. 15 timer. Den studerende skal tilmelde sig studiejobordningen, og herefter skal tilbudet falde inden for 6 måneder. De t ville ha ve være t nærligge nde a t bruge be gre be t studie jo bga ra nti. Signa lværdie n ville være stærkere, og kommunen ville markedsføre sig bedre. Kommunens jurister advarer imidlertid i mod dette begreb, idet det i sidste ende er erhvervslivet, der afgør, om en sådan garanti kan opfyldes. Kommunen kan med andre ord ikke garantere noget. S I D E 2

3 I stedet anvendes begrebet studiejobtilbud. ( ) Følgende fremgår blandt andet af punkt 1 i protokollen for mødet i Strategi- og planlægningsudvalget den 23. september 2008: Sagsfremstillin g Søn de rborg Byråd øn ske r at bye n skal være e n god st u- dieby. Allerhelst ønsker byrådet, at hver studerende har et studierelevant studiejob. Det vil forankre den studerende til Sønderborg, og samtidig gøre det attraktivt at studere her. Derfor har byrådet vedtaget at engagere en studiejobkoordinator. Lønnen afholdes 50% af kommunen og 50% af Syddansk Universitet. Rent praktisk er det aftalt, at Sønderborg Kommune afholder udgiften det første år, og SDU afholder udgiften det andet år. SDU's midler fremskaffes gennem fonde fra Regionale vækstmidler og Erhvervs- og Byggestyrelsen, idet studiejobkoordinatoren er en del af et større socialfondsprojekt under SDU. Det er blevet tid til at evaluere de første seks måneder. Effekten af at have en studiejobkoordinator At studiejobkoordinatoren har været en succes i forhold til kommunens overordnede strategi er givet. De første seks måneder har været en indkøringsfase, hvor studiejobkoordin at ore n h ar brugt e n st or de l af t ide n på at få styr på praktiske arbejdsgange, nye PC værktøjer og ikke m in dst opbygge n e t værk såve l på arbe jdsgive rside som på studerendes side. Dette til trods er det lykkedes at formidle mange studiejobs. 190 studerende har positivt tilkendegivet, de er interesseret i et studiejob. 71 studerende har fået job (svarende til ca. 1/3). Taget i betragtning, at studiejobkoordinatoren har startet på bar bund, er det en uventet høj succesgrad og giver håb for det videre forløb. Men selv hvis st udie jobkoordin at ore n h avde h aft opt im ale vilkår, ville det ikke være rimeligt at tro, at alle 190 vil kunne få studierelaterede jobs, idet en stor del af dem er førsteårsstuderende, ligesom en del ikke behersker dansk. For begge gruppers vedkommende er de sværere at finde egnede studiejobs. Endelig er der den udfordring, at arbejdsgiverens udbud af jobs ikke nødvendigvis matcher de studerendes kompetencer. Den private sektor S I D E 3

4 Alle studiejobs er fundet i den private sektor. Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem erhvervslivet og studiejobkoordinatoren. Dette bekræftes af, at den jobbank virksomhederne benytter, når de skal opslå et studiejob, typisk har 20 opslag om måneden. Til sammenligning kan det oplyses at København Universitets tilsvarende jobbank typisk har ca. 30 opslag om måneden. Der er såle de s posit ivt, at de t lokale e rh ve rvsliv bakke r så fornemt op omkring studiejobkoordinatoren. Sønderborg Kommune Hidtil er det ikke lykkedes at få etableret et eneste studiejob i kommunalt regi. Studiejobkoordinatoren har de sidste tre måneder arbejdet meget målrettet efter at få det etableret, men altså endnu uden succes. Konkret har han præsenteret mulighederne på et møde for de kommunale fag- og stabschefer. Han har rettet henvendelse til kommunens HR afdeling, og har holdt møder med udviklingsafdelingen. Det er således ikke mangel på fokus fra studiejobkoordinatorens side, der er problemet. Hvorfor det hidtil ikke er lykkedes med at etablere studiejobs i kommunalt regi, er ikke klart. Det er således koordinatorens vurdering, at der er muligheder. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse ( st yrelseslo v en lo v bekendt g ø relse nr. 581 af 24. juni 2009) Det tilsyn, som de kommunale tilsynsmyndigheder udøver, er et retligt tilsyn. Ifølge styrelseslovens 48a beslutter statsforvaltningen, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Afgørende for, om tilsynsmyndigheden har pligt til at undersøge sagen nærmere, er, at der foreligger oplysninger, som giver grund til at antage, at der en vis sandsynlighed for en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig. Sagens oplysninger giver ikke grundlag for at antage, at Sønderborg Kommunes oprettelse af stilling som studiejobkoordinator i forbindelse med studiejobordningen er i strid med de regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. S I D E 4

5 Det bemærkes i den forbindelse, at det er almindeligt antaget at kommuner kan varetage beskæftigelsesmæssige hensyn og sikre markedsføring af kommunen, jf. eksempelvis Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver kommunalfuldmagten mv., 2005, 1. udg., side 183 ff. Statsforvaltningen foretager der for ikke videre. I øvrigt Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet: (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Stella Bøttger specialko nsu lent / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig S I D E 5

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune.

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 11-1 1-2009 TILSYNET Vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets henvendelse om Odder Kommune. Indenrigs- og Socialministeriet har den

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv.

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. 15-07- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-10094 Varde Kommunes partnerskabsaftale med Syd Energi: De har på vegne

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

20-2. Kommunes overdragelse af arbejdsopgaver til et kommunalt samarbejde var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

20-2. Kommunes overdragelse af arbejdsopgaver til et kommunalt samarbejde var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven 20-2. Kommunes overdragelse af arbejdsopgaver til et kommunalt samarbejde var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven 2.7 Opsigelse, bortvisning eller bortgang - 2.2 Personaleadministration, se også

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere