AFSNIT 3. Afsnit 3: Procedurer Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 3. Afsnit 3: Procedurer. 7.1.10 Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner"

Transkript

1 AFSNIT 3 Afsnit 3: Procedurer Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner Procedure for uddannelsesplanlægning Procedure for præsentation af kursus Procedure for lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfart uddannelsen Procedure for fagudvalg Procedure for lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser Procedure for meritgodkendelse Procedure for planlægning af eksamen Procedure, Bestemmelser for eksaminander Procedure, Bestemmelser for tilsynsførende ved eksamen Procedure for anvendelse af pc til skriftlig eksamen Procedure for afholdelse af SRC-prøver Procedure for dispensationer i forb. med eksamen (ordblinde) Prodedure for dispensationer i forb. med eksamen (DK andetsprog) Procedure for skriftlig evaluering af de studerende på værkstedskolen Procedure for studievejledning Procedure for afholdelse af operativt interview Procedure for gennemførelse af praktik Procedure for Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen Procedure for bortvisning af kursister Procedure for studie- og ordensregler for elever indskrevet på HF-SØFART Procedure for elevevaluering (elevtilfredshedsunder-søgelse) Procedure elevadministration samt udstedelse af beviser/certifikater

2 7.3.2 Procedure for evaluering af uddannelsen Procedure for kontaktmøder med elevråd Procedure for eftersyn og vedligeholdelse af hejseredskaber Havne- og udsætningsinstruks Ibrugtagning og checkliste, hejseredskaber og fartøjer Procedure for uddannelse og træning, hejseredskaber og fartøjer Procedure for lærerens evaluering af undervisningen Procedure for elevudvælgelse på Skoleskibet Procedure for nummerfordeling af elever på Skoleskibet Procedure for prøveafholdelse og bedømmelse Procedure for undervisningsskemaer Procedure for forløbsplan Procedure for elevudtalelse Procedure for håndtering af uheld og ulykker Procedure for Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe ( 16-kursus for handelsskibe)

3 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Uddannelsesplanlægning Procedure for udarbejdelse af undervisningsplaner/modulbeskrivelser 1. Formål Formålet med denne procedure er, at fastlægge retningslinjer for hvad undervisningsplaner og modulbeskrivelser skal indeholde. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for alle ordinære undervisningsaktiviteter på MARTEC. 3. Definitioner Undervisningsplan/modulbeskrivelse: MARTEC s oversættelse af overordnet bekendtgørelse eller uddannelsesplan fra fx VUS, Søfartsstyrelsen eller Energiministeriet, STCW-konventionsbeskrivelse osv. på et sådant niveau, at en underviser her ud fra kan udarbejde en forløbsplan. 4. Grundlag, referencer og bilag. Seneste udgave af retningslinjer for kvalitetsstyring af maritime uddannelser. Seneste udgave af overordnede bekendtgørelser, uddannelsesplaner mv. som MAR- TEC s uddannelser er underlagt. 5. Fremgangsmåde Undervisningsplanen skal indeholde en beskrivelse af følgende: 1. Et revideret formål med faget. 2. Et beskrivelse indhold og delmål i undervisningen med angivelse af taksonomi. 3. Fagets placering i uddannelsen og beskrivelse af tidsramme 4. Forslag til anvendelse af undervisningsmaterialer Skriftlige arbejder, herunder hjemme- og laboratoriearbejde. Undervisningsplanen skal angive, hvad der anses for passende mængde af evt. afleveringsopgaver. (Fx aflevering af hvad der svarer til et halvt eksamenssæt pr. uge). Undervisningsplanen skal angive en vurdering af hvilken type af og i hvilket omfang der skal gennemføres laboratorieøvelser og heraf følgende skriftlige rapporter og i hvilket omfang disse rapporter skal indgå ifm. eksamen. 5. Pædagogiske overvejelser, herunder forslag til anvendelse af undervisningsmetoder 6. Anvisninger omkring den fastsatte eksamensform, herunder: Prøveform og tid Evt. forberedelsestid Tilladte hjælpemidler Særlige regler ved bedømmelse af projekt 7. Anvisninger omkring evt. opfyldelse af kriterier for de studerendes indstilling til eksamen Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 2

4 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Uddannelsesplanlægning 8. Beskrivelse af evt. tværfaglige projekter. Der skal udarbejdes et overordnet projektkatalog, der angiver forskellige muligheder for de studerendes valg af projekt. Undervisningsplanen skal anvise omfanget af projektrapporten og angive vejledning til hvilke faser i projektskrivningen, der skal vægtes særligt højt. Fx i 1. semester skal problemformulering vægtes højt. Fx i 6. semester vil vægten være på analysen, teorierne, ny viden, løsninger og formuleringen. Der skal opstilles kriterier, for bedømmelse af projekterne ved eksamen. 6. Ansvar Uddannelseschefen har ansvaret for at denne procedure følges. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 2

5 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Procedurer Dokument: Uddannelsesplanlægning Procedure for uddannelsesplanlægning 1. Formål Formålet med denne procedure er at skabe rammer for planlægning af uddannelserne 2. Anvendelse/omfang Proceduren anvendes på alle uddannelser 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Retningslinjer for kvalitetsstyring af søfartsuddannelserne 5. Fremgangsmåde I forbindelse med planlægning af uddannelsernes gennemførelse på MARTEC, anvendes der altid 3 niveauer: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1: Uddannelsesplaner og bekendtgørelser (disse planer udarbejdes af Søfartsstyrelsen og andre myndigheder som MARTEC s uddannelser er underlagt). Niveau 2: Studieordninger, undervisningsplaner (evt. lokale uddannelsesplaner) (disse planer er udarbejdet af MARTEC og er MARTEC s oversættelse af Niveau 1) Niveau 3 Niveau 3: Forløbsplaner (disse planer er udarbejdet af den enkelte underviser. Det er un- derviserens oversættelse af niveau 2). Fagfordelingsplaner: I uddannelser med varighed over 20 uger udarbejdes der tillige en fagfordelingsplan, der viser uddannelsens struktur og opbygning. Fagfordelingsplanen angiver hvilke fagemner de studerende skal have på hvilke semestre og hvordan disse fagemner skal evalueres. Fagfordelingsplaner for de enkelte uddannelsesretninger skal ophænges organiseret på en oplagstavle, der er tilgængeligt for alle underviserne. Fagfordelingsplanerne skal ligeledes forefindes i studieadministrationen, der anvender disse ifm. udarbejdelse af eksamens- og kursusbeviser. Fagfordelingsplanerne skal tydeligt mærkes med: Uddannelsesretningen Hvilke hold/semestre fagfordelingsplanen den gælder for Version nr. 6. Ansvar Uddannelseschefen har ansvaret for at denne procedure følges. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

6 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Præsentation af kursus Procedure for præsentation af kursus. 1. Formål Formålet med præsentation af kurset er, at skabe et så godt grundlag som muligt for kursets forløb. 2. Anvendelse/omfang Proceduren for præsentation gælder for alle elever på MARTEC Nord. Der orienteres om praktiske forhold, om undervisningen og om økonomi. 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Uddannelsesplaner og kursusbeskrivelser. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde 5.1 Der indledes med en præsentationsrunde, hvor læreren efter at have præsenteret sig selv lader eleverne fortælle, hvor de har været forhyret, og hvad de i øvrigt har beskæftiget sig med inden kurset. 5.2 Læreren oplyser om forskellige muligheder for hjælp til elever, som har besvær med at læse eller skrive dansk. 5.3 Det er af stor vigtighed, at kursets indhold og mål bliver tydeliggjort for alle elever. 5.4 Eleverne orienteres om: - skolens indretning. - skolens organisation. - valg af talsmand. - sikkerhedsforhold. - klasseskema. - udlevering af klassesæt. - ordreseddel for bogbestilling - checklister ved ankomst - spiselister for weekends - Vejledning for elever, herunder især: - dagplan for skibsassistenter. - spisetider i messen. - skolens husorden. - parkeringsforhold. - fravær i undervisningen. - sygdom. - ryge- og alkoholpolitik. - andre forhold af betydning. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

7 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Præsentation af kursus 5.5 Eleven oplyses om uddannelsesstøtte, rejsegodtgørelse og regler vedrørende sygedagpenge. 5.6 Eleverne forevises undervisningslokaler, fritidslokaler, m.v. 5.7 Der gives en orientering om sikkerhedsforhold på skolen, herunder krav til anvendelse af personlig sikkerhedsudstyr. 5.8 Der afsluttes med fælles brandmønstring for alle elever. 5.9 Den skemalagte lærer har ansvaret for fremstilling og tilrigning af materialer i klasseværelset senest dagen før kurset starter. Dette gælder for alle typer af kurser ved søfartsafdelingen. 6. Ansvar Administrationen: Afsnit 5.5 Lærerne: Afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

8 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne Procedure for lærerteams på maskinmester- /skibsmaskinist- og HF-Søfart uddannelsen 1. Formål Formålet med denne procedure er, at lærerteams forbereder, planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for maskinmesteruddannelsen, skibsmaskinistuddannelsen og HF-Søfart uddannelsen. 3. Definitioner Lærerteam: den gruppe af lærere, der underviser på et givet semester/skoleophold. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Procedure for teamorganisering 5. Fremgangsmåde Lærerteamets opgaver er at sikre følgende (a-h): a) Planlægning af undervisningen Lærerteamet skal planlægge og gennemføre undervisningen iht. gældende bekendtgørelse/uddannelsesplan/studieordning og undervisningsplan afhængig af uddannelsesretning. b) Planlægning og koordinering af semester/skoleophold Inden semesterstart planlægger og organiserer lærerteamet undervisningen på semesteret/skoleopholdet i samarbejde med koordinatoren, herunder Koordinering af fagrækkefølge og undervisningsforløb Planlægning af evt. studieture Planlægning af projektperiode mv. Planlægning af evalueringsmetode (se nedenfor) Planlægning af eksamen c) Litteraturliste Inden semesterstart udarbejder lærerteamet en samlet litteraturliste til semestret, der afleveres i administrationen. d) Informationer om studiet Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

9 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne Lærerteamet skal ved undervisningens begyndelse (normalt ved semesterstart) informere de studerende om studiet og eksamener samt indstilling hertil, samt andre væsentlige oplysninger vedrørende studieture, studieråd og kvalitetssystemet. e) Undervisningen Lærerteamet skal undervise de studerende og sikre de i undervisningsplanen definerede mål nås. En vurdering af om målene nås, gennemføres ved en afsluttende eksamen. f) Indstilling til eksamen Lærerteamet har et samlet ansvar for at indstille de studerende til eksamen på baggrund af tilmeldingslister, der udarbejdes af studieadministrationen. Kriterierne for indstilling til eksamen er beskrevet i studieordning, modulbeskrivelser og/eller forløbsplaner, men det påhviler den enkelte underviser i samråd med lærerteamet at foretage den endelige indstilling til semesterets enkelte eksaminer. Vejledning og løbende bedømmelse Lærerteamet bør løbene bedømme de enkelte studerendes standpunkt, mhp vejledning ifm. indstilling til eksamen. Den løbende bedømmelse kan iht. Bekendtgørelsen om kvalitetssikring af maritime uddannelser f.eks. ske på baggrund af: Skriftlige og mundtlige opgavebesvarelser Observationer af handlinger og adfærd Studieaktivitet Samtale De studerende bør i god tid inden eksamen orienteres om deres standpunkt og vejledes om evt. nødvendige forbedringstiltag. g) Eksamen Lærerteamet skal sikre, at eksamensmaterialet bliver udarbejdet, efter særskilt procedure ( og ) og at der fremsendes fyldestgørende materiale til censor omkring eksamensform, vilkår og retningslinjer, herunder særskilt procedure gældende for censorvirke og ansvar (8.2.19). De studerende skal i god tid informeres mundtligt og skriftligt om afvikling af eksamen og særlige forhold. En særskilt procedure er gældende for almindelige forhold og betingelser under eksamen (7.2.2 og ). Oplysning om eksamensresultater før endelig karakter offentliggøres, må ikke forekomme. Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

10 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne h) Evalueringer (Der skal foretages to separate evalueringer a og b): a) Lærernes evaluering af undervisningen (se procedure ) Lærerteamet skal efter undervisningens afslutning og før semesterskifte udarbejde en samlet evaluering af undervisningen. Evalueringen skal mindst omfatte: Væsentlige afvigelser fra undervisningsplanen Forslag til forbedringer af undervisningen Effektiviseringsforslag Opdatering af undervisningen under hensyntagen til evt. nye bekendtgørelser, lærebogsmateriale, kontakt til erhvervet mv. Evalueringen dokumenteres i referatet fra lærerteammødet, der sendes til uddannelseschefen. b) De studerendes evaluering af undervisningen I forbindelse med afslutningen af undervisningen/semesteret skal det sikres, at de studerende får mulighed for at evaluere undervisningen. Evalueringen foregår på følgende måde: der anvendes det af studienævnet udarbejdede evalueringsskema, hvor klassen i samme skema laver en evaluering af samtlige semesterets fag (se evalueringsskema på følgende side) uddannelseschefen fastsætter i samarbejde med koordinatoren en dato for evalueringen og skemalægger tidspunktet for evalueringen. Uddannelseschefen eller en af denne udpeget person gennemfører evalueringen sammen med de studerende. Uddannelseschefen udsender evalueringerne til de enkelte lærerteams. Der indkaldes til et lærermøde, hvor de enkelte lærerteams gennemgår resultatet af evalueringen og konkludrer herpå. Koordinatoren skemalægger i samarbejde med klasselæreren et møde i lærerteamet, hvor resultatet af evalueringen gennemgås og lærerteamet konkluderer herpå. Hvis ikke den allerede er gennemført, gennemfører lærerteamene herefter den ovenfor nævnte evaluering (iht procedure ). klasselæreren sørger for, at lærerteamets konklusioner tilgår uddannelseschefen. Det står den enkelte underviser frit for om denne vil foretage yderligere evalueringer til belysning af undervisningen efter egne metoder, men den ovenfor nævnte er den officielle evalueringsmetode. Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

11 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 4 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne 6. Ansvar Hvor ansvaret ikke er nærmere specificeret, er det klasselæreren/semesterkoordinatoren som har det overordnede ansvar for, at lærerteamet indkaldes til møder mv. for overholdelse af de enkelte punkter i denne procedure Uddannelseschefen har uddelegeret den fulde kompetence for detailplanlægning og gennemførelse af undervisningen til lærerteamet. Gennemførelsen af undervisningen tager udgangspunkt i en faglig-pædagogisk forberedelse og gennemførelse af undervisningen, efter studieordningens retningslinjer. Lærerteamet skal ved fx mødereferater kunne dokumentere varetagelse af opgaverne i denne procedure. Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

12 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 5 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne Undervisningsevaluering Evalueringens formål : De studerendes evaluering af undervisningen skal, for undervisere og skolens ledelse, dokumentere forhold, med indflydelse på kvaliteten af de i semestret gennemførte undervisningsforløb. Evalueringen skal have fokus på kvaliteten af såvel de enkelte undervisningsforløb som semestrets kombination af fag, herunder fx planlægning, undervisningsmaterialer, effektivitet, evt. kontakt til erhvervet og evt forslag til forbedringer. Evalueringens dokumentation skal udformes som en kombination af konstruktiv kritik og forbedringsforslag. Vejledning for evaluering : Evalueringen gennemføres af de studerende men initieres af koordinatoren i samarbejde med uddannelseschefen. Koordinatoren og uddannelseschefen har ansvaret for at alle studerende er informeret om evalueringens formål og kender de her omtalte retningslinjer for evalueringens gennemførelse. Der afsættes en hel klokketime til evalueringen. Gennemførte undervisningsforløb i semestret ses i skemaet herunder. Evalueringen skal omfatte alle gennemførte undervisningsforløb på semestret. Der vælges en ordstyrer som styrer kommunikationsgangen (gerne klasserepræsentanten). Der vælges en referent som, nedenstående på dette dokument, dokumenterer evalueringsresultatet. Evalueringsresultatet sendes elektronisk til uddannelseschefen Uddannelseschefen forestår distribution af evalueringsresultatet til lærerteamet som behandler det på førstkommende møde og påskriver deres konklusion. Klasselærer forestår distribution af evalueringsresultatet til uddannelseschefen/studienævnet som færdigbehandler lærerteamets konklusioner og dokumenterer dette i studienævnets konklusion. Semestrets undervisningsemner : Dato / år Semester Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

13 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 6 af 6 Afsnit: Procedurer Dokument: Evaluering Lærerteams på maskinmester-/skibsmaskinist- og HF-Søfartuddannelserne Navne på ordstyrer og klasserepræsentant : Evaluering behandlet af lærerteam Dato / år - Konklusion Evaluering behandlet af uddannelseschef / studienævn Dato / år Konklusion Rettet den 26/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

14 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Procedurer Dokument: Uddannelsesteams / fagudvalg Procedure for fagudvalg 1. Formål Formålet med denne procedure er, at fagudvalg fagligt og pædagogisk planlægger, udvikler og opdaterer uddannelserne samt udarbejder modulbeskrivelser i henhold til MARTEC s målsætninger og politikker for området samt de til uddannelserne hørende uddannelsesplaner og bekendtgørelser. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for alle uddannelser 3. Definitioner Fagudvalg: En fagrelevant gruppe af ansatte, der varetager opgaver iht. denne procedure. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde Fagudvalgets overordnede opgave er, at udarbejde, vedligeholde og videreudvikle MARTEC s undervisningsplaner og modulbeskrivelser under hensyntagen til de retningslinjer der kommer enten fra interne grupper (ledelse, lærerteams osv.) eller eksterne interessenter og myndigheder (Styrelsen, Energiministeriet osv.) som MARTEC s uddannelser er underlagt. Uddannelseschefen nedsætter efter behov fagudvalg, som arbejder ud fra et på forhånd fastlagt kommissorium. 6. Ansvar Uddannelseschefen har ansvaret for at sammensætte fagudvalg til de konkrete opgaver og behov. De enkelte fagudvalg har ansvaret for at denne procedure følges. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 2

15 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser Eksamen og lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser 1. Formål Formålet med denne procedure er, at lærerteams forbereder, planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser. 3. Definitioner Lærerteam: den gruppe af lærere, der underviser på et givet kursus. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 4. Grundlag, referencer og bilag. Procedure for teamorganisering Procedure for meritgodkendelse 5. Fremgangsmåde Lærerteamets opgaver er at sikre følgende: Planlægning af undervisningen Lærerteamet skal planlægge og gennemføre undervisningen iht. gældende bekendtgørelse/uddannelsesplan/studieordning og undervisningsplan afhængig af uddannelsesretning. Planlægning og koordinering af kursus/skoleophold Inden kursusstart planlægger og organiserer lærerteamet i samarbejde med uddannelseslederen undervisningen på kurset, herunder Koordinering af fagrækkefølge og undervisningsforløb Planlægning af evt. studieture Planlægning af evalueringsmetode (se nedenfor) Planlægning af eksamen/prøver Litteraturliste Inden kursusstart udarbejder lærerteamet en samlet litteraturliste til kurset, der afleveres i administrationen. Præsentation af kurset Lærerteamet skal ved undervisningens begyndelse informere kursisterne om kurset i henhold til procedure Præsentation af kursus. Uddannelseslederen sætter lærere på skemaet til afholdelse af intro. Lærerne som skal afholde intro, kopierer materiale fra intro mappen til udlevering. Teamet sørger for, i samarbejde med uddannelseslederen, at indholdet i intro-mappen opdateres. Rettet den 18/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

16 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser Undervisningen Lærerteamet skal undervise kursisterne og sikre de i undervisningsplanen definerede mål nås. En vurdering af om målene nås, gennemføres ved en afsluttende prøve/eksamen. Indstilling til eksamen Lærerteamet har et samlet ansvar for at indstille kursisterne til eksamen. Kriterierne for indstilling til eksamen er beskrevet i undervisningsplanerne, men det påhviler den enkelte underviser i samråd med lærerteamet at foretage den endelige indstilling til alle kursets prøver/eksaminer. Lærerteamet giver uddannelseslederen besked om evt. kursister der ikke kan indstilles til eksamen. Lærerteamet bør løbene bedømme de enkelte studerendes standpunkt, mhp vejledning ifm. indstilling til eksamen. Den løbende bedømmelse kan iht. Bekendtgørelsen om kvalitetssikring af maritime uddannelser f.eks. ske på baggrund af: Skriftlige og mundtlige opgavebesvarelser Observationer af handlinger og adfærd Studieaktivitet Samtale Kursisterne bør i god tid inden afsluttende prøve/eksamen orienteres om deres standpunkt og vejledes om evt. nødvendige forbedringstiltag. Prøve/Eksamen Lærerteamet udarbejder udkast til eksamensopgaver. Udkastet udleveres til en person i teamet som ikke har deltaget i udarbejdelsen. Denne person gennemlæser opgaven og kommer med kommentarer. I god tid før prøven kopieres opgavesættene og opbevares herefter aflåst. Efter endt eksamination puttes de rettede opgaver i en brun kuvert og der udfyldes en forside til denne. Kuverten afleveres til administrationen som sørger for arkiveringen. Kursisterne skal i god tid informeres mundtligt og skriftligt om afvikling af eksamen, herunder kriterier for at bestå. En særskilt procedure er gældende for almindelige forhold og betingelser under eksamen. Oplysning om eksamensresultater før endelig karakter offentliggøres, må ikke forekomme. Under hele forløbet med henholdsvis udarbejdelse og tilretning af eksamensopgaverne, påhviler det enhver, som er involveret i forløbet, ikke at videregive nogen form for oplysninger vedrørende eksamensopgavernes indhold til eksaminanderne eller andre udenforstående personer. Meritgodkendelse Rettet den 18/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

17 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser Tildeling af merit til kursister i henhold til gældende bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Uddannelseslederen modtager og førstegangsbehandler i samarbejde med uddannelseschefen de indkomne anmodninger om merit fra eleverne. Uddannelseslederen videregiver herefter sagerne til de respektive lærerteams, der behandler og udtaler sig om meritanmodningerne, herunder hvorvidt de er enige i førstegangsbehandlingen. Efter lærerteamets behandling afholdes der i tilfælde af uoverensstemmelser (med førstegangsbehandlingen) et møde med uddannelseslederen og uddannelseschefen. Ved tvivlstilfælde, anvendes proceduren for operativt interview Efter endt behandling udarbejder uddannelseslederen en meritliste, som indeholder kursistens navn, nr. og fag hvori der er tildelt merit. Al dokumentation vedr. tildeling af merit afleveres til uddannelseslederen og opbevares/arkiveres iht. gældende regler herfor. Ekskursioner/studieture I forbindelse med kursister og elevers deltagelse i studieture, ekskursioner og lignende, påhviler det lærerteamet, at sørge for de rent praktiske tiltag omkring afviklingen af disse aktiviteter, herunder indgåelse af aftale med besøgsstedet bestilling af evt. transport, evt. i samarbejde med administrationen ændringer i skemaet i samarbejde med uddannelseslederen, hvis studieturen/ekskursionen nødvendiggør dette. EVALUERINGER (Der skal foretages to separate evalueringer a og b): a) Lærernes evaluering af undervisningen (se endvidere Procedure for lærernes evaluering af undervisningen ) Lærerteamet skal efter undervisningens afslutning og før en evt. ferie/undervisningsfri periode udarbejde en samlet evaluering af undervisningen. Evalueringen skal mindst omfatte: Væsentlige afvigelser fra undervisningsplanen Forslag til forbedringer af undervisningen Effektiviseringsforslag Opdatering af undervisningen under hensyntagen til evt. nye bekendtgørelser, lærebogsmateriale, kontakt til erhvervet mv. Evalueringen dokumenteres i referatet fra lærerteammødet, der sendes til uddannelseschefen. b) Kursisternes evaluering af undervisningen Rettet den 18/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

18 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 4 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Lærerteams på skibsassistent-, skibsmekaniker- samt efteruddannelseskurser Lærerteamet skal i forbindelse med afslutningen af kurset sikre, at kursisterne får mulighed for at evaluere undervisningen. Evalueringen kan: enten foretages af lærerne enkeltvis, eller foretages af lærerteamet som en samlet evaluering af hele semesterets undervisning Resultatet af evalueringen forelægges under alle omstændigheder uddannelseschef og uddannelsesleder, der efterfølgende følger op på evalueringen mhp. forbedringer af undervisningen. 6. Ansvar Uddannelseschefen har uddelegeret det fulde ansvar for gennemførelsen af undervisningen til lærerteamet. Gennemførelsen af undervisningen tager udgangspunkt i en faglig-pædagogisk forberedelse og gennemførelse af undervisningen, efter undervisningsplanen retningslinjer. Lærerteamet skal ved fx mødereferater kunne dokumentere varetagelse af opgaverne i denne procedure. Rettet den 18/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 4

19 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Meritgodkendelse Procedure for meritgodkendelse 1. Formål Formålet med denne procedure er, at beskrive de retningslinjer hvorefter studerende og kursister kan tildeles merit for dele af MARTEC s uddannelser, således der sikres en ensartet behandling af meritansøgninger på de enkelte uddannelsesretninger. 2. Anvendelse/omfang Proceduren finder anvendelse ved merit godkendelse af kursister og studerendes tidligere uddannelse eller erhvervserfaring ved MARTEC s uddannelser og kurser. Proceduren finder anvendelse på MARTEC ifm. behandling og godkendelse af merit for danske uddannelser eller dele heraf. 3. Definitioner Ved danske uddannelser forstås en maritim uddannelse. Ved kompetencegivende dele af uddannelsen forstås emner der afsluttes med udstedelse af bevis for bestået uddannelse, herunder radiouddannelse, duelighedsbevis i sejlads for fiskere og duelighedsbevis i motorpasning mv. Ved ikke kompetencegivende fag forstås fag og emner, hvor der efter endt evaluering ikke udstedes særskilt bevis for gennemført/godkendt uddannelse. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bekendtgørelse nr. 386 af 19. maj 2004 "Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser" 5. Fremgangsmåde Studerende og kursister, der ønsker at opnå merit skal ansøge MARTEC herom. Ansøgning om merit skal indeholde behørig dokumentation for de kvalifikationer der ligger til grund for ansøgningen. Meritgodkendelse af kompetencer opnået ved andet end anerkendte uddannelser, f.eks. erhvervserfaring kan kun godkendes efter særskilt bedømmelse eller evt. aflæggelse af prøve eller gennemførelse af operativt interview. Uddannelse opnået ved undervisning eller prøver i henhold til bestemmelser for anden uddannelse kan ikke godkendes til udstedelse af bevis for maritim uddannelse. Ansøgning om merit behandles af skolens ledelse ved uddannelseschefen, der i alle tilfælde førstegangbehandler ansøgningen, evt. i samarbejde med den områdeansvarlige koordinator. Ansøgningen kan herefter sendes videre til faglige teams, som fx lærerteams eller uddannelsesteams til udtalelse, men den endelige beslutning om tildeling af merit ligger hos uddannelseschefen. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

20 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Meritgodkendelse Kompetencegivende dele af uddannelsen. Der kan gives merit for en maritim uddannelse, der mindst opfylder de krav, som er beskrevet i Søfartsstyrelsens uddannelsesplan eller bekendtgørelse for pågældende uddannelse hvori der søges meritoverførsel til. Ikke kompetencegivende dele af uddannelsen. Der kan gives merit for fag, når eleven kan dokumentere en maritim uddannelse, der mindst opfylder de delemner der behandles i faget og delemnerne ikke indgår i de tværfaglige opgaver, idet det det her anses, at delemnerne samlet indgår i den tværgående forståelse for uddannelsens teoretiske og praktiske mål. Efter endt behandling meddeles ansøgeren om beslutningen. Ved meritgodkendelse fritages den studerende eller kursisten for deltagelse og bedømmelse i det pågældende fag. 6. Ansvar Ansøgeren: 5.1 Uddannelseschefen: afsnit 5.4 og 5.7 Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

21 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Planlægning af eksamen Procedure for planlægning af eksamen 1. Formål Formålet med denne procedure er, at sikre at eksamener planlægges og tilrettelægges samt sikre, at de personer der på den ene eller den anden måde er involveret i eksamen i god tid inden eksamen får de nødvendige oplysninger for, at eksamen bliver afholdt under hensyntagen til Søfartsstyrelsens retningslinjer samt MARTEC s målsætninger. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure er gældende for alle uddannelser på MARTEC, gælder dog ikke for Skoleskibet. 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag Bilag 1: checkliste Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde På Maskinmesterskolen: Uddannelseschefen fastsætter dato for eksamen i samråd med koordinatorer, studieadministrationen og lærerne. Koordinatorerne udarbejder i samarbejde med administrationen en eksamensplan med tid, sted og eksaminator. De studerende tilmelder sig eksamen. Tilmeldingslister udarbejdes af studieadministrationen. Tilmeldingerne godkendes af lærerteams og uddannelseschefen. Herefter får de studerende ved opslag meddelelse om indstillingerne. Studieadministrationen offentliggør eksamensplanen ved opslag på skolen og på lærerværelset samt på MARTEC s hjemmeside. Uddannelseschefen og koordinator skaffer censorer i henhold til MARTEC s procedure på området. Kontorlederen skaffer det nødvendige tilsyn til skriftlige eksamener. Eksaminator har ansvar for, at eksaminanderne ved mundtlig eksamen får besked på, hvornår de skal møde på eksamensdagen. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 3

22 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Planlægning af eksamen Uddannelseschefen, kontorlederen eller en af ledelsen udpeget person starter og stopper de skriftlige eksamener. På Søfartsskolen: Uddannelseslederen udarbejder i samarbejde med uddannelseschefen i god tid før eksamen en eksamensplan for de enkelte klasser, med angivelse af tidspunkt og fag iht. checkliste bilag 1 til denne procedure. Uddannelseslederen offentliggør eksamensplanen for lærere og kursister/elever. Uddannelseslederen påsætter lærere, censorer og observatører til de enkelte eksaminer og sørger i øvrigt for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med eksamensafviklingen. Kursister, der iht. procedure for lærerteam ikke kan indstilles til eksamen, får besked af uddannelseslederen. Fælles: Eksaminanderne gøres ved opslag opmærksomme på bestemmelser for eksaminander samt klagemuligheder i forbindelse med eksamen. Det er eksaminandernes ansvar at sætte sig ind i disse bestemmelser. Studieadministrationen fremstiller karakterlister. Alle udfyldte karakterlister afleveres i administrationen. Rettede og censurerede skriftlige besvarelser opbevares i administrationens arkiv iht. Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. 6. Ansvar Uddannelseschefen, kontorlederen og koordinator/uddannelsesleder har ansvaret for denne procedure. Eksaminator har ansvaret for at karakterlisten i udfyldt og underskrevet stand afleveres til studieadministrationen. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 3

23 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Planlægning af eksamen Bilag 1 Checkliste for afvikling af eksaminer på Søfartsskolen Eksamensmåned og år: Klasse(r): Aktivitet Deadline Ansvar Dato/initialer Fastsættelse af eksamensdatoer og eksamensplan 3 uger før eksamen Uddannelseschef og uddannelsesleder Udpegning af censorer 2 uger før eksamen Uddannelseschef og uddannelsesleder Instruks/vejledning for afholdelse af eksamen Lærerteam/ eksaminator Udlevering af instruks/vejledning til elever Senest 3 uger efter kursusstart Lærerteam/ eksaminator Udarbejdelse af eksamensopgaver 1 uge før eksamen Lærerteam/ eksaminator SK 1 SK 2 SV 3 SV 4 SM Kopiering af opgaver 2 dage før eksamen Lærerteam/ eksaminator SK 1 SK 2 SV 3 SV 4 S M Udarbejdelse af karakterlister Indskrivning af karakterer Evaluering af instrukser/vejledninger 1 uge før eksamen Umiddelbart efter afholdt eksamen Snarest efter afholdt eksamen Uddannelsesleder og administrationen Administrationen Lærerteam Evaluering af undervisning Snarest efter afholdt eksamen Lærerteam Referat fra lærerteammøde fremsendes til uddannelseschefen. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 3

24 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Bestemmelser for eksaminander Procedure, Bestemmelser for eksaminander 1. Formål Formålet med denne procedure er dels, at sikre ens retningslinjer ved afholdelse af eksamener/prøver på MARTEC, dels at sikre at eksaminanderne er orienterede om disse retningslinjer før eksamen/prøven. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder ved eksamener på MARTEC, gælder dog ikke for Skoleskibet. 3. Definitioner Eksamensansvarlig: Uddannelseschefen og kontorlederen. Tilsynsførende: En af MARTEC ansat person, der har ansvaret for tilsynet med eksaminanderne under skriftlige eksamener. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde Uddannelseschefen sikrer, at de studerende orienteres om bestemmelserne for eksaminander. Hver eksaminand har et eksamensnummer/studienummer, som anvendes ved eksamen. Eksaminanderne skal møde på den fastsatte dag og tid i eksamenslokalet. Til skriftlig eksamen skal eksaminanderne være på plads i eksamenslokalet 5 minutter før tidspunktet for eksamens begyndelse. Møder en eksaminand ikke rettidigt til en skriftlig eller mundtlig eksamen/prøve, skal den pågældende som hovedregel udelukkes fra at deltage i eksamen, som da betragtes som ikke bestået. Den eksamensansvarlige kan dog undtagelsesvis tillade den pågældende at deltage i eksamen, når der gives fyldestgørende grunde til forsinkelsen, og det tillige i tilfælde af skriftlig eksamen efter alle omstændigheder antages for sikkert, at den pågældende ikke har kunnet få nogen som helst meddelelse om opgaven. Hvis en eksaminand på grund af sygdom ikke møder til en eksamen eller må forlade denne, skal der senest 2 hverdage herefter sendes fyldestgørende lægeattest herom til skolen. I modsat fald vil de ikke aflagte eksamener blive betragtet som ikke bestået. Eksaminanderne skal rette sig efter de anvisninger, der gives af den eksamensansvarlige eller de tilsynsførende. En eksaminand, der udviser upassende opførsel, kan bortvises fra eksamen. Ved skriftlig eksamen må der kun benyttes papir, der udleveres af MARTEC, medmindre andet er aftalt eller det fremgår af opgaven. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

25 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Bestemmelser for eksaminander Besvarelsen af opgaven skal afleveres på det udleverede papir samt og hvor det fremgår af opgaveteksten på udleverede bilag. Eksaminanderne skal udfylde navn og eksamensnummer på alt papir, der afleveres. Til brug for aflevering af besvarelsen udleveres et afleveringsomslag. Eksaminanden skal påføre afleveringsomslaget navn, eksamensnummer, dato, underskrift samt oplysning om antal papirark, inklusive eventuelle bilag som placeres i afleveringsomslaget. Skrive- og tegnerekvisitter skal eksaminanderne selv medbringe. Oplysninger om de hjælpemidler, som er nødvendige og tilladte til de enkelte eksamener og som skal medbringes af eksaminanden, vil blive meddelt eksaminanderne inden eksamen. Er ikke-tilladte hjælpemidler medtaget, skal de, inden eksamen begynder, afleveres til den tilsynsførende. Eksaminander, der overtræder denne bestemmelse, kan bortvises fra eksamen. Tvivlsspørgsmål omkring hjælpemidler stilles til den eksamensansvarlige, som afgør om hjælpemidlet er tilladt eller ej. Under eksamen er det forbudt eksaminanderne at give eller modtage hjælp vedrørende forståelsen eller løsningen af de stillede opgaver eller at forsøge herpå. En eksaminand, der utvivlsomt overtræder denne bestemmelse, bortvises straks. Den pågældendes besvarelse vil ikke blive bedømt, og vedkommende vil ikke blive tilladt at fortsætte eksamener ved denne eksamenstermin. Under eksamen må eksaminanderne under ingen omstændigheder henvende sig til hinanden. Ønsker en eksaminand at henvende sig til en tilsynsførende, tilkendegiver vedkommende dette ved at række en arm i vejret og vente indtil den tilsynsførende kommer til stede. Ønsker en eksaminand at forlade eksamenslokalet, må dette kun ske efter indhentet tilladelse hos en tilsynsførende og kun under ledsagelse. En eksaminand, der uden tilladelse forlader den anviste plads, kan bortvises. En eksaminand, der måtte finde noget utydeligt i de givne opgaver, kan ved henvendelse til en tilsynsførende søge fornøden oplysning i passende omfang. Det er eksaminandens ansvar, at besvarelsen skrives, så det er læseligt for eksaminator og censor. Når eksaminanden er færdig med sin besvarelse, eller når den tilladte tid er udløbet, skal besvarelsen afleveres. De papirark, der skal indgå i besvarelsen, skal placeres i det udleverede afleveringsomslag. Udleveret papir, som ikke skal indgå i besvarelsen, skal ikke afleveres. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

26 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 3 Afsnit: Procedurer Dokument: Bestemmelser for eksaminander Eksaminanden skal forblive på sin plads, indtil en tilsynsførende har kontrolleret afleveringsomslagets indhold og ved sin underskrift har bekræftet antallet af papirark, der indgår i besvarelsen. Såfremt eksaminanden ønsker at aflevere besvarelsen, inden tiden er udløbet, skal vedkommende ved at række armen i vejret, tilkalde en tilsynsførende og eksaminanden skal forblive på sin plads indtil aflevering har fundet sted og den tilsynsførende har givet tilladelse til at eksaminanden kan forlade eksamenslokalet. Eksaminanden må i dette tilfælde ikke bringe noget af det udleverede papir herunder opgaveteksten ud af eksamenslokalet. Sådant papir skal efterlades på bordet og afhentes, efter at tiden for besvarelsen er udløbet. De sidste 15 minutter før eksamens/prøvens afslutning kan eksaminanden ikke aflevere sin besvarelse og bør af hensyn til de øvrige eksaminander ikke forlade sin plads. En studerende kan indgive klage vedrørende eksamen til MARTEC senest 7 ugedage efter, at karakteren er meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: Eksamensforløbet Eksaminationsgrundlaget, dvs. eksamensopgaven og eksamensspørgsmål set i forhold til pensum eller Bedømmelsen 6. Ansvar Uddannelseschefen har ansvaret for at eksaminanderne er oplyst om denne procedure. Kontorlederen har ansvaret for at de tilsynsførende er oplyst om denne procedure. Eksamensansvarlige, tilsynsførende og eksaminanderne har ansvaret for, at denne procedure følges. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

27 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Bestemmelser for tilsynsførende ved eksamen Procedure, Bestemmelser for tilsynsførende ved eksamen 1. Formål Formålet med denne procedure er, i henhold til MARTEC s procedurer og bestemmelser, at sikre korrekt gennemførelse af skriftlige eksamener. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder ved skriftlige eksamener på MARTEC, gælder dog ikke for Skoleskibet. 3. Definitioner Eksamensansvarlig: Uddannelseschefen og kontorlederen Tilsynsførende: En af MARTEC ansat person, der har ansvaret for tilsynet med eksaminanderne under skriftlige eksamener. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde Det skal sikres, at tilsynsførende er bekendt med denne procedure samt proceduren bestemmelser for eksaminander Den tilsynsførende skal være til stede 15 minutter før prøven begynder. Inden de skriftlige opgaver udleveres, påser tilsynsførende at eksaminanderne påbegynder udfyldelse af navn, nummer mv. på udleveret papir samt at der på bordene kun er fremlagt de hjælpemidler, der er nødvendige eller tilladte. Den tilsynsførende skal sørge for, at der hersker absolut ro i eksamenslokalet, og skal have opmærksomheden rettet mod eksaminanderne, således at indbyrdes kommunikation mellem disse er udelukket. Hvis forsøg på indbyrdes kommunikation konstateres, foretages øjeblikkelig indberetning til den eksamensansvarlige, der afgør, hvad der videre skal foretages i sagen. Den tilsynsførende må under ingen omstændigheder give oplysninger om opgaverne, deres forståelse og besvarelse, og må ikke på nogen måde tilkendegive, om en opgave er rigtigt eller forkert besvaret. Rettes der forespørgsler angående opgaverne, skal den tilsynsførende straks lade forespørgslerne gå videre til den eksamensansvarlige. Den tilsynsførende skal sikre at ingen (udover den eksamensansvarlige) kontakter eksaminanderne under eksamen uden at den eksamensansvarlige har givet tilladelse hertil. Anmoder en eksaminand om tilladelse til at forlade eksamenslokalet, skal tilsynsførende sikre, at dette sker under ledsagelse, og normalt må kun én eksaminand ad gangen forla- Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

28 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Bestemmelser for tilsynsførende ved eksamen de eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke forlade eksamenslokalet, før en anden har overtaget tilsynet. Den tilsynsførende skal meddele eksaminanderne, når der resterer 30 minutter af tiden til besvarelse. Når tiden til besvarelse af opgaverne er udløbet, skal den tilsynsførende sørge for, at eksaminanderne afbryder arbejdet, men forbliver i lokalet, indtil afleveringen af besvarelserne for den enkelte eksaminand har fundet sted. Den tilsynsførende skal påse, at eksaminanders aflevering af besvarelser sker i overensstemmelse med Bestemmelser for eksaminander. Den tilsynsførende skal herunder kontrollere og ved sin underskrift bekræfte, at det antal ark, som eksaminanden har påført afleveringsomslaget også er afleveret. Den tilsynsførende sorterer besvarelserne i den rækkefølge, eksaminanderne er opført på navnelisten. Tilsynsførende skal marker på listen om besvarelsen er modtaget ud for hver eksaminand. Det skal tydeligt markeres, fra hvilke eksaminander på listen der eventuelt ikke er modtaget besvarelse fra. Den tilsynsførende afleverer besvarelserne og navnelisten til den eksamensansvarlige. 6. Ansvar Kontorlederen har ansvaret for at de tilsynsførende er oplyst om denne procedure. Den tilsynsførende har ansvaret for, at følge denne procedure. Rettet den 25/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

29 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Anvendelse af PC til skriftlig eksamen Procedure for anvendelse af pc til skriftlig eksamen 1. Formål Formålet med denne procedure er at sikre ensartede regler for de eksaminander, der ønsker at bruge pc ved skriftlig eksamen. 2. Anvendelse og omfang Denne procedure er gældende ved alle uddannelser på MARTEC, gælder dog ikke for Skoleskibet. 3. Definitioner Eksamensansvarlig: Uddannelseschefen, kontorlederen eller en af disse bemyndiget person. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bestemmelser for deltagere ved de maritime uddannelser. 5. Fremgangsmåde Retningslinjer for gennemførelse af skriftlig eksamen ved brug af pc 1. Eksaminanden må anvende pc ved skriftlig eksamen, med mindre andet er oplyst. Den studerende skal selv medbringe og har selv det fulde ansvar for pc en, strømforsyning mv. og at det udarbejdede materiale kan afleveres som papirudskrift. Anvendelse af PC er må ikke virke unødig forstyrrende for de øvrige eksaminander. 2. Skolen sørger for, at der er mulighed for at udprinte en papirudskrift af besvarelsen. Som hovedregel foregår udprintning enten via USB-stik på opstillet stationær pc med printer udenfor eksamenslokalet eller direkte via netværksprinteren i eksamenslokalet. Hvis andet er tilfældet orienteres eksaminanderne specielt herom inden eksamensstart. 3. Det er ikke tilladt at udveksle eller forsøge at udveksle nogen form for oplysninger og data. Hvis dette foregår, betragtes det som eksamenssnyd. 4. Eksaminationens varighed er uafhængig af de anvendte hjælpemidler. 5. Udskrift af besvarelsen kan foregå i de sidste 30 minutter af eksaminationstiden. 6. Eksaminanden henvender sig til den tilsynsførende når besvarelsen ønskes udskrevet. Forinden er den færdige besvarelse lagret på det flytbare medie. Eksaminanden foretager selv udskriften på den af skolen opstillede PC tilsluttet printer evt. med hjælp fra den eksamensansvarlige eller på netværksprinteren i eksamenslokalet. 7. Besvarelsen skal ved prøvens ophør foreligge som papirudskrift, idet det alene er det udskrevne, der gøres til genstand for bedømmelse. Som det fremgår af procedure skal alt papir der afleveres være udfyldt med navn og eksamensnummer. 8. Ved bedømmelsen af eksamensbesvarelsen tages der ikke hensyn til problemer af individuel karakter dvs. problemer med hardware, software, mistet data på grund af manglende backup e.l. Rettet den 1/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 3

30 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Anvendelse af PC til skriftlig eksamen 9. I tilfælde af, at der opstår problemer med det anvendte udstyr, besvares opgaven om nødvendigt med almindelige skriveredskaber. Besvarelser afleveret på elektronisk form modtages ikke. 10. Skolen forbeholder sig ret til at overvåge datatrafik under eksamen. 11. Opstår der kollektive tekniske problemer i form af f.eks. strømsvigt, som gør anvendelse af PC er umulig, træffer den eksamensansvarlige afgørelse om det videre forløb af den pågældende eksamen. Hvis der opstår problemer med udskrift af eksamensbesvarelserne, som ikke kan henføres til de studerende træffer den eksamensansvarlige ligeledes afgørelse om hvorvidt besvarelserne kan udskrives efter prøvens ophør. 12. Skolens systemadministrator/eksamensansvarlige skal på anmodning herom have adgang til pc en. 13. Det skal sikres, at eksaminanderne er informeret om indholdet i denne procedure. 6. Ansvar Den eksamensansvarlige har ansvaret for pkt. 11 og 13. Eksaminanden har ansvaret for at overholde denne procedure. Rettet den 1/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 3

31 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Procedure for afholdelse af SRC-prøver Procedure for afholdelse af SRC-prøver 1. Formål Denne procedure skal sikre, at SRC-prøver bliver planlagt og afholdt i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder ved planlægning og afholdelse af SRC-prøver på MARTEC. 3. Definitioner SRC-prøve: Short Range Certificate radioprøve. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. Søfartsstyrelsens vejledning om Maritim SRC radioprøve. Søfartsstyrelsens vejledning Praktisk afvikling af SRC Radioprøver, bilag 1: afholdelse af prøver. 5. Fremgangsmåde 5.1. Planlægning af prøver Prøver bestilles i god tid hos Søfartsstyrelsen (SOF). Minimum antal ved prøverne er 6-8 prøvedeltagere. Prøvedeltagerne får tilsendt blanket Tilmelding SRC-prøve med besked om at udfylde og indsende blanketten vedlagt pasfoto til SFS senest 14 dage før prøven Afholdelse af prøver Censor: Uddannelsesleder på Søfartsskolen eller en af uddannelseschefen udpeget person er censor ved prøven. I forbindelse med undervisning i SRC kan underviser(e) ikke være censor(er). Alternativt kan censor være fra SFS Kommer censor fra SFS, medbringer vedkommende opgaver m.m. Kommer censor fra MARTEC, afsendes opgavesættene og et antal facitlister fra SFS i anbefalet brev senest 3 hverdage før prøvens afholdelse Censor kontrollerer, at brevet indeholder det nødvendige antal af selve prøven samt svarskemaer. Endvidere skemaer Resultat af SRC-radioprøver. Brevet opbevares aflåst i administrationen på afd. Nord (søfartsskolen) indtil prøven, hvor censor får brevet udleveret Lokale for prøveafholdelse klargøres. Der skal tages højde for, at bordene ikke placeres for tæt, så deltagerne fristes til at kigge hos sidemanden. Evt. le- Rettet den 28/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

32 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Procedure for afholdelse af SRC-prøver veres to forskellige opgavesæt således, at personer ved siden af hinanden ikke løser samme opgavesæt Ved ankomst til lokalet registrerer censor prøvedeltagerne ved afkrydsning på en deltagerliste. Såfremt prøvegebyr til SFS ikke er betalt, kan prøvedeltageren undtagelsesvis få adgang til lokalet, men det oplyses over for vedkommende, at certifikat ikke fremsendes, før gebyret er modtaget i SFS Prøvedeltagerne skal forevise gyldig legitimation (pas, kørekort el. lign.) med billede for at få adgang til prøvelokalet Ved prøvens begyndelse oplyses følgende: - Varighed 75 minutter - Det er tilladt at gå før tiden - Tilladt hjælpemiddel: Tillæg til Radiostationer i skibe - Konstateret snyd og forsøg på snyd medfører bortvisning - Husk at overføre svaret for hver opgave til svarskemaet - Det er kun svarskemaet der skal afleveres og kommer i betragtning ved retning af opgaven. - Såfremt der rettes på svarskemaet skal det gøres tydeligt. Er der tvivl om det anførte svar, betragtes opgaven som fejlagtigt besvaret - Opgaverne rettes løbende og deltagerne kan få oplyst resultatet efter prøven Er der to forskellige opgavesæt til prøven uddeles samme opgave kun til hver anden deltager. Opgavesæt med tilhørende svarskema uddeles, men ingen må begynde besvarelsen, før der bliver givet besked. Der skrives navn og CPRnr. på svarskemaet. Vejledningen på opgavesættet omtales kort I takt med, at opgaverne afleveres, rettes de af censor med retteark/facitliste tilsendt fra SFS. Tvivlsspørgsmål omkring det faglige indhold af opgaverne rettes til SFS Censor registrerer, hvilke opgaver der er forkert besvaret på et resultatskema, som udfyldes og uddeles til prøvedeltagerne efter prøven. På forsiden af svarskemaet noteres antal opgaver med fejl i hver af de 4 grupper, samt hvorvidt den samlede prøve er bestået eller ej. Endelig noteres det på svarskemaet, om resultatet er oplyst til deltageren Snarest muligt efter endt prøve indsendes samtlige svarskemaer med anbefalet post til Søfartsstyrelsen. 6. Ansvar Uddannelseschefen har ansvar for at denne procedure overholdes. Uddannelsesleder: 5.1 MARTEC s censor: Rettet den 28/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

33 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Dispensationer i forbindelse med eksamen (ordblinde) Procedure for dispensationer i forbindelse med eksamen (ordblinde) 1. Formål Denne procedure har til formål at fastsætte retningslinjerne for dispensation fra de fastsatte bestemmelser vedr. prøver og eksamener for studerende, der er ordblinde. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for maskinmesteruddannelsen, skibsmaskinistuddannelsen og HF-Søfart uddannelsen samt adgangskurset til maskinmesteruddannelsen. 3. Definitioner Ordblindhed: Dokumenterede betydelige vanskeligheder med læsning og/eller skrivning. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. BEK 1289 af 14/ pkt. 8 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129103#k11) 5. Fremgangsmåde Den studerendes ansøgning om dispensation skal indgives til uddannelseschefen eller studievejlederen senest 2 uger inden eksamensdatoen. En ansøgning om dispensation skal indeholde oplysninger om: Hvilken eksamen der søges dispensation til og Hvorfor der søges dispensation og Hvad der søges om (f.eks. forlænget eksamenstid, særskilt eksamens lokale, særlige hjælpemidler f.eks. pc med handicapkompenserende software) En ansøgning om dispensation skal være begrundet og dokumenteret af en fagperson (læge, læsepædagog, VUC eller lign.) Dokumentationen for ordblindhed er kun påkrævet ved første ansøgning om dispensation. Administrationen tager kopi af dokumentationen og opbevarer den resten af den studerendes studietid. Afgørelse: En ansøgning om dispensation afgøres endeligt af skolens ledelse. Helt eller delvist afslag på en ansøgning kan ikke ankes til anden myndighed. 6. Ansvar Studievejlederen og uddannelseschefen har ansvaret for, at denne procedure følges ved behandling af ansøgninger om dispensation. Rettet den 1/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

34 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: Dispensationer i forbindelse med eksamen (ordblinde) Ansøgningsskema vedr. Forlænget forberedelsestid ved mundtlige prøver og/eller Forlænget eksamenstid ved skriftlige prøver Studerende med dokumenterede sprogvanskeligheder som følge af anden etnisk baggrund, ordblindhed og andet kan søge om forlænget forberedelsestid og/eller eksamenstid. Navn: Cpr. Semester: Der kan søges om maks. 50 % ekstra forberedelsestid til mundtlige eksamener og Der kan søges om maks. 25 % ekstra eksamenstid ved skriftlige eksamener Jeg søger om ekstra tid til: Dato Fag Mundtlig (M) Skriftlig (S) Varighed Dato Underskrift Rettet den 1/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

35 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 1 Afsnit: Procedurer Dokument: Dispensationer i forbindelse med eksamen (DK andetsprog) Procedure for dispensationer i forbindelse med eksamen (Dansk som andetsprog) 1. Formål Denne procedure har til formål at fastsætte retningslinjerne for dispensation fra de fastsatte bestemmelser vedr. prøver og eksamener for studerende, der har dansk som andetsprog. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for maskinmesteruddannelsen, skibsmaskinistuddannelsen og HF-Søfart uddannelsen samt adgangskurset til maskinmesteruddannelsen. 3. Definitioner Dansk er andetsprog, når det ikke er ens modersmål, men det læres i Danmark. 4. Grundlag, referencer og bilag. Bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. BEK 1289 af 14/ pkt. 8 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129103#k11) 5. Fremgangsmåde Den studerendes ansøgning om dispensation skal indgives til uddannelseschefen eller studievejlederen senest 2 uger inden eksamensdatoen. En ansøgning om dispensation skal indeholde oplysninger om: Hvilken eksamen der søges dispensation til og Hvorfor der søges dispensation og Hvad der søges om (f.eks. forlænget eksamenstid, brug af ordbøger) En ansøgning om dispensation skal være begrundet og den studerende skal dokumentere, at vedkommende har dansk som andetsprog. Dokumentationen for dansk som andetsprog er kun påkrævet ved første ansøgning om dispensation. Administrationen tager kopi af dokumentationen og opbevarer den resten af den studerendes studietid. Afgørelse: En ansøgning om dispensation afgøres endeligt af skolens ledelse. Helt eller delvist afslag på en ansøgning kan ikke ankes til anden myndighed. Ansøgning om forlænget eksamenstid pga. dansk som andetsprog imødekommes normalt kun i op til to år efter optagelse på MARTEC 6. Ansvar Studievejlederen og uddannelseschefen har ansvaret for, at denne procedure følges ved behandling af ansøgninger om dispensation. Rettet den 1/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

36 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: skriftlig evaluering af de studerende på værkstedsskolen Procedure for skriftlig evaluering af de studerende på værkstedskolen 1. Formål Formålet med denne procedure er at sikre, at de studerende evalueres løbende. 2. Anvendelse og omfang Denne procedure er gældende for maskinmesterstuderende, der undervises på maskinteknisk afdeling og skal følges ved evaluering af de studerende. Evaluering af de studerende udføres efter hvert gennemført delmodul og modul. Evalueringen danner grundlag for den samlede vurdering af den studerende ved semestrets afslutning. 3. Definitioner Evaluering af de studerende: Evalueringen er skriftlig og udtrykkes med et tal, der henviser til kvaliteten af det udførte arbejde. Kvaliteten bestemmes ved at emnet overholder x antal ud af y antal målepunkter. 4. Grundlag, referencer og bilag De anvendte instruktioner er angivet under punkt 5. Skemaer til intern evaluering findes i en dertil indrettet mappe mærket bedømmelseslister. 5. Fremgangsmåde Ved evaluering af de studerende skal benyttes interne skemaer, som opbevares på maskinteknisk afdeling. Efter at hvert skema er udfyldt, beregnes i % forholdet mellem det opnåede antal point og det maksimale opnåelige antal point. Hvert resultat indføres i den pågældende studerendes datablad i elevkartoteket. Hvor den samlede karakter beregnes ud fra det gennemsnitlige %-tal, der herefter konverteres til en karakter efter 7 trinsskalaen, og anvendes internt som årskarakter. Der etableres en ekstern afsluttende eksamen efter Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Instruktionerne findes i mapperne som opbevares på maskinteknisk afdeling: Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

37 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 2 Afsnit: Procedurer Dokument: skriftlig evaluering af de studerende på værkstedsskolen Teknisk dokumentation nr. 1 Værkstedsteknik nr. 2 Materialelære nr. 3 Grundskolen nr. 4 Drejning nr. 5 Fræsning nr. 6 Elektrodesvejsning nr. 7 MAG svejsning nr. 8 TIG svejsning nr. 9 Gas svejsning / skæring nr. 10 Plade / rørarbejde nr. 11 Motorlære nr. 12 Ellære nr. 13 Hydraulik nr. 14 Køleteknik nr Ansvar Værkstedsafdelingens leder har ansvaret for at proceduren overholdes. Værkstedsafdelingens leder har ansvaret for at den rigtige karakter indføres i den studerendes datablad i elevkartoteket. Lærerne har ansvaret for at give den studerende point efter en objektiv faglig begrundelse. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 2

38 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Studievejledning Procedure for studievejledning 1. Formål Formålet med denne procedure er, at fastlægge retningslinjer for hvilken studievejledning MARTEC tilbyder studerende på skolen samt potentielle ansøgere til skolen. 2. Anvendelse/omfang Denne procedure gælder for på MARTEC. 3. Definitioner 4. Grundlag, referencer og bilag. 5. Fremgangsmåde MARTEC har oprettet en studievejlederfunktion. Målsætningen for denne studievejledning på MARTEC er: At støtte de studerendes udvikling i forhold til de faglige, sociale og karrieremæssige, der kræves afhængigt af uddannelsesretning At ansøgere til MARTEC bliver støttet i deres valg ved hjælp af oplysning og tilbud om evt. optagelsessamtale At de studerende støttes til gennemførelse af studiet ved gennemførelsesvejledning At støtte den studerende i forhold til karrieremæssige forhold ved udslusningsvejledning Rent praktisk er den samlede studievejledning opdelt mellem en uddannelsesmæssig del, der varetages af studievejlederen og en administrativ del, der varetages af studieadministrationen. DEN UDDANNELSESMÆSSIGE STUDIEVEJLEDNING Denne studievejledning har fokus på vejledning af potentielle ansøgere, herunder vejledningsarrangementer samt vejledning af studerende indskrevet ved uddannelsen. Den uddannelsesmæssige studievejledning omfatter både faglige, sociale og karrieremæssige forhold. Den uddannelsesmæssige studievejledning tilbyder vejledning på 3 områder: 1. Vejledning til dem, der påtænker at begynde på uddannelse på MARTEC (indslusningsvejledning). 2. Vejledning til de studerende, der går på uddannelse på MARTEC mhp. gennemførelse af denne (gennemførselsvejledning). 3. Vejledning til studerende, der skal forlade uddannelsen (udslusningsvejledning). Denne studievejledning varetages af den centrale studievejleder i faglige spørgsmål evt. i samarbejde med en af MARTEC s koordinatorer eller uddannelseschefen. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 1

39 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Studievejledning Formålet med indslusningsvejledningen er at potentielle ansøgere danner sig et realistisk beslutningsgrundlag at træffe deres valg af studie på. MARTEC søger herved at minimere frafald på uddannelserne. Der vejledes om optagelse, uddannelsesforløb, krav og forventninger, muligheder og planlægning, meritregler, job- og ansættelsesmuligheder, uddannelsens værdigrundlag, sociale aktiviteter, fysiske rammer med mere. Målsætninger for indslusningsvejledningen At studievejledning er let tilgængelig for vejledningssøgende, og at disse har mulighed for at få et realistisk billede af uddannelsen. Dette indbefatter: - At MARTEC s hjemmeside ifm. studievejledning er brugervenlig og opdateret - At MARTEC s hjemmeside klart angiver, hvorledes uddannelsessøgende kan komme i kontakt med en vejleder - At den vejledningssøgende kan komme i kontakt med en vejleder - At skriftlige henvendelser besvares senest efter 5 hverdage. Dog ikke i ferieperioder (3 sidste uger af juli, uge 42 samt mellem jul og nytår) - At studievejlederen kan henvise til andre vejledende instanser, der kunne være behov for - At uddannelsen efter skøn deltager i nationale og regionale vejledningsarrangementer i samarbejde og koordineret med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i området - Hvis afviste ansøgere henvender sig, tilbydes de begrundelse for afslag samt vejledning Kollektive vejledningsarrangementer inden studiestart er typisk: - Åbent hus Formålet med gennemførselsvejledningen er, at give de studerende oplysning og vejledning om de betingelser og muligheder, som de har, så de kan gennemføre studiet på den mest hensigtsmæssige måde. Gennemførelsesvejledningen foretages normalt af studievejlederen i samarbejde med en koordinator eller underviser på uddannelsesretningen. Målsætninger for gennemførselsvejledning: At de studerende ved kontakt til studievejleder indledende informeres om oplysnings- og tavshedspligt, sagsbehandling samt evt. arkivering af sagsakter At de studerende kan søge vejledning hos en neutral vejleder At alle lovdokumenter, der vedrører studerende i relation til studiet, er tilgængelige på uddannelsens hjemmeside At studerende i introduktionsforløb på studiet bliver informeret om studiets opbygning og indhold samt om vejledningsmuligheder undervejs At alle studerende, der ikke består eksamen, skal gå om eller påtænker at forlade uddannelsen eller studiestedet tilbydes vejledning At alle studerende får mulighed for individuel personlig vejledning og oplysning i forhold til: o Personlige problemer, som har betydning for studiet. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 1

40 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Studievejledning o Tvivl om studievalg o Studietræthed o Dispensationsansøgning o Orlov o Eksamens nervøsitet o Studieteknik o Ikke beståede prøver o Overflytning til og fra en anden uddannelsesinstitution Personlig vejledning foregår på studievejlederkontoret. Der er angivet faste træffetider, hvor mindre spørgsmål kan afklares uden forudgående aftale. I dette tidsrum kan der ligeledes aftales tidspunkt for vejledning af længere varighed. Ved samtalens begyndelse bliver den studerende informeret om studievejlederens tavshedspligt. Samtalen forgår som en dialog mellem den studerende og studievejlederen, hvor den studerendes egen indsigt og løsningsforslag er i fokus. Problemfeltet søges afklaret, så det er mulig at planlægge tiltag eller yderligere aftaler, der kan igangsætte en udvikling mod løsning af problematikken. Problematikkerne, der rejses, kan dreje sig om ovennævnte forhold vedr. de personlige forhold Vejledningsaktiviteter ift. gennemførelse er typisk: Introduktionsdag med administration, uddannelseschef, samt undervisere og evt. ældre studerende Individuel vejledning af studerende Formålet med udslusningsvejledningen er, at give studerende, der forlader uddannelsen, overblik over hvilke fremtidsmuligheder der er for dem. Ligeledes at give støtte til at træffe valg og handle derpå. Udslusningsvejledning gives dels til studerende der gennemfører uddannelsen dels til studerende, der forlader uddannelsen undervejs. Målsætninger for udslusningsvejledningen: at studerende, der afslutter uddannelsen er orienteret om beskæftigelses og videreuddannelsesmuligheder at studerende får mulighed for vejledning ifm. jobsøgning at alle, der påtænker at stoppe på studiet får en samtale med studievejleder mhp. afklaring af årsagen hertil, samt evt. udarbejdelse af handleplan for en fremtid udenfor MARTEC s uddannelsesretninger Vejledningsaktiviteter ift. udslusning er typisk: Informationsmøde for afgangshold om videreuddannelsesmuligheder evt. indbydes også tidligere dimittender eller andre færdiguddannede til dette møde Information fra faglige organisationer om løn- og ansættelsesforhold o.lign. Generel information om ansøgningsskrivning, Individuel hjælp til ansøgningsskrivning, afklaring af om man skal respondere på et stillingsopslag etc. Den administrative studievejledning Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 1

41 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 4 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: Studievejledning Denne vejledning har fokus på vejledning af de studerende der går på uddannelse på MARTEC samt de studerende der skal påbegynde studie på MARTEC. Formålet med den administrative studievejledning er at oplyse, vejlede og servicere igangværende studerende og kursister samt at administrere de studerendes personlige oplysninger og nødvendige data i forhold til elevadministrationssystemet Målsætningerne for den administrative vejledning er: At studerende der søger en af MARTEC s uddannelser kan få vejledning omkring økonomiske forhold, herunder SU, SVU, dagpenge mv. At studerende som allerede studerer eller er kursist på MARTEC kan få vejledning omkring økonomiske forhold, herunder SU, SVU, dagpenge mv. At vejledningssøgende kan få vejledning vedr. de praktiske forhold i forbindelse med optag på uddannelserne, herunder økonomi, boligforhold osv. At administrere de studerendes og kursisters individuelle adgangsgivende dokumentation og nødvendige data i forhold til elevadministrationssystemet At koordinere henvendelser, telefoniske, elektroniske og personlige og sikre at disse henvendelser kommer til rette vedkommende, ved uddannelsesmæssige spørgsmål normalt studievejlederen I samarbejde med studievejlederen at udsende informationsmateriale At medvirke ved planlægning og koordinering af vejledningsarrangementer At medvirke ved opdatering af informationsmaterialer At betjene vejledningssøgende om generelle forhold, herunder lærebøger, kopiering osv. osv. Den administrative studievejledning varetages af MARTEC s studieadministration 6. Ansvar Alle med opgaver i forbindelse med vejledning af studerende har ansvaret for at denne procedure følges. Rettet den 14/ / Dokument: Godkendt af PAN Version 1

42 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: afholdelse af operativt interview Procedure for afholdelse af operativt interview 1. Formål Formålet med denne procedure er, at sikre korrekt fremgangsmåde ved afholdelse af operativt interview, således det til enhver tid sikres, at evt. merit på baggrund af interviewet sker med størst mulig sikkerhed for, at personen der interviewes har tilstrækkelige kompetencer/kvalifikationer til at opnå denne merit. 2. Anvendelse og omfang Denne procedure anvendes på alle uddannelser, hvor operativt interview indgår som et led i den overordnede uddannelsesplan. Proceduren kan desuden anvendes i de tilfælde, hvor en studerende søger meritoverførsel fra andre uddannelser og/eller kompetencer. Proceduren finder ligeledes anvendelse, hvor der i skolens kvalitetssystem er beskrevet afholdelse af operativt interview som evalueringsform. 3. Definitioner Operativt interview er en samtale, hvor der sker en konkret bedømmelse af specifikke kvalifikationer. Interviewer: En af skolens ledelse udpeget person, der planlægger og gennemfører interviewet. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bilag: skema til dokumentation af konklusionen af operativt interview 5. Fremgangsmåde Ved afholdelse af et operativt interview i forbindelse med opstart på en uddannelse indkaldes hver studerende til et interview med en varighed og et indhold i henhold til uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse. Uddannelsesplanen kan eksempelvis fastlægge i hvilket omfang, der skal fokuseres på teoretisk forståelse frem for praktisk kendskab eller omvendt. Den studerende skal ligeledes være orienteret om baggrunden for og formålet med interviewet på en sådan måde, at vedkommende har mulighed for at forberede sig på interviewet. Hvis det operative interview anvendes i forbindelse med generelle meritsager eller som evaluering af fagemner som beskrevet i kvalitetssystemet, indgås der en aftale med den studerende om tidspunkt for afholdes af interviewet. Den studerende skal ligeledes være orienteret om baggrunden for og formålet med interviewet på en sådan måde, at vedkommende har mulighed for at forberede sig på interviewet. Et operativt interview i denne sammenhæng kan variere rent tidsmæssigt fra gang til gang. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

43 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: afholdelse af operativt interview Afholdes et operativt interview jf. (slut)evaluering på et undervisningsforløb, afholdes dette i henhold til den beskrivelse der findes i skolens kvalitetssystem vedrørende evalueringen af dette specifikke undervisningsforløb. Det betyder dog, at nedenstående regler for afholdelse af operativt interview stadig finder anvendelse. Inden den studerende indkaldes til interview, skal det nøje planlægges hvilke emner der skal berøres/behandles i interviewet og hvad interviewet evt. skal afstedkomme. Det skal herigennem sikres, at alle emner, der evt. på baggrund af interviewet kan meritoverføres eller bestås, behandles under interviewet. Inden den studerende indkaldes til interview, skal det nøje planlægges hvilke emner der skal berøres/behandles i interviewet og hvad interviewet evt. skal afstedkomme. Det skal herigennem sikres, at alle emner, der evt. på baggrund af interviewet kan meritoverføres eller bestås, behandles under interviewet. Interviewet skal behandle emnerne tilstrækkeligt dybdegående til, at interviewerne på baggrund af interviewet har sikkerhed for og kan dokumentere, at den studerendes kvalifikationer/kompetencer er tilstrækkelige/utilstrækkelige, i henhold til uddannelsesplanen, til at der kan opnås/gives afslag på merit eller bestås/ikke bestås. Hvis det på baggrund af interviewet vurderes, at en person ikke er kvalificeret til at opnå merit i eller bestå et eller flere af de behandlede emner, skal interviewerne redegøre for dette overfor personen, og der skal i den forbindelse eller snarest muligt herefter, anvises en mulighed for vedkommende til at kvalificere sig. Hvis der i forlængelse af et operativt interview tildeles en studerende merit for et eller flere fagemner, skal dette registreres i elevadministrationssystemet med angivelse af dato og baggrund for tildeling af merit. Dette gælder også når interview anvendes som evalueringsform på et undervisningsforløb. Uanset om en studerende opnår eller får afslag på merit, skal denne altid have en tilbagemelding på forløbet af det operative interview, herunder konklusionen på interviewet. Denne tilbagemelding sker umiddelbart i forlængelse af interviewet eller snarest muligt herefter. Samme fremgangsmåde anvendes i forbindelse med interview ved evaluering af undervisningsforløb. For at sikre korrekt gennemførelse og bedømmelse af interviewet skal de personer, der fra skolens side planlægger og gennemfører interviewet have: en uddannelsesmæssig baggrund på mindst samme niveau, som den uddannelse der interviewes omkring, kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder, en relevant faglig kompetence indenfor det område vedkommende skal behandle i forbindelse med interviewet, kende uddannelsens anvendelsesmuligheder. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

44 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 3 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: afholdelse af operativt interview Skolens ledelse udpeger det antal interviewere den finder tilstrækkeligt (dog altid mindst to personer) til at dække de fagområder et interview forventes at skulle omhandle således, at ovenstående krav tilgodeses. Interviewerne orienteres om formålet med det operative interview således disse kan planlægge og gennemføre interviewet. Ved bedømmelse af et interview, anvendes de almindelige regler for bedømmelse jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 513 om karakterskala og anden bedømmelse. Den person, der skal interviewes, skal inden interviewet påbegyndes, orienteres omkring hvilken form for bedømmelse der anvendes i forbindelse med interviewet, og hvilke kriterier der er mht. beståelse eller opnåelse af merit. Konklusionen på interviewet skal dokumenteres på nedenstående bilag. 6. Ansvar Skolens ledelse og de udpegede interviewere har ansvaret for denne procedure. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

45 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 4 af 4 Afsnit: Procedurer Dokument: afholdelse af operativt interview Operativt interview Deltagere fra MARTEC: Studerende: Formål: Sted: Dato: Konklusion: Underskrifter: Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

46 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 1 af 12 Afsnit: Procedurer Dokument: gennemførelse af praktik Procedure for gennemførelse af praktik 1. Formål Formålet med denne procedure er, at fastlægge retningslinjer for praktik og praktikvejledning, med det formål at den studerende skal få størst muligt udbytte af praktikken. 2. Anvendelse og omfang Proceduren skal anvendes i alle tilfælde, hvor en maskinmesterstuderende i henhold til uddannelsesplan og/eller bekendtgørelse skal gennemføre praktik. 3. Definitioner Praktik er et uddannelsesforløb henlagt til en praktikplads i en virksomhed, hvor den studerende skal opnå konkrete færdigheder. 4. Grundlag, referencer og bilag Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 5. Fremgangsmåde 1. Se følgende sider 2. Efter endt praktik indkaldes den/de studerende til et evalueringsmøde med lederen af værkstedsafdelingen. Her skal den/de studerende mundtligt evaluere praktikperioden, herunder også relevansen set i forhold til undervisningen på værkstedsafdelingen. Den/de studerende skal give deres eget bud på, hvilke emner og materialer der burde inddrages i værkstedsskoleundervisningen og evt. hvilke ting der burdes tages ud eller nedprioriteres. På baggrund af mødet udarbejder lederen af værkstedsafdelingen et kort skriftligt notat omkring konklusionerne og forslag til forbedring af værkstedskurset. 6. Ansvar Skolens ledelse og læreren har ansvar for denne procedure. Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

47 MARTEC Frederikshavn, Kvalitetssystem Side 2 af 12 Afsnit: Procedurer Dokument: gennemførelse af praktik PRAKTIKVEJLEDNING FOR MASKINMESTERSTUDERENDE PÅ MARTEC Version 1 Oktober 2006 Rettet den 30/ / Dokument: Godkendt af ERM Version 1

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.50 af 17. august 2015 side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere