BILAG I PRODUKTRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN PROCOMVAX injektionsvæske, suspension Haemophilus b konjugat (meningokok proteinkonjugat) og Hepatitis B (rekombinant) vaccine 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Polyribosylribitolphosphat (PRP) fra Haemophilus influenzae type b som PRP-OMPC 7,5 µg Neisseria meningitidis OMPC (ydermembran proteinkonjugat fra stammen B11 af Neisseria meningitidis, undergruppe B) 125µg Hepatitis B overflade-antigen, adsorberet, fremstillet i rekombinante gærceller (Saccharomyces cerevisiae) 5,0 µg i 0,5 ml. 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske (suspension). 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer PROCOMVAX er indiceret til vaccination af spædbørn i alderen 6 uger til 15 måneder mod invasive infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b samt infektioner forårsaget af alle kendte subtyper af hepatitis B virus. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Indgivelsesmåde TIL INTRAMUSKULÆR ADMINISTRATION Må ikke injiceres intravenøst, intradermalt eller subkutant. Dosering Spædbørn født af HBsAg-negative mødre bør vaccineres med tre doser PROCOMVAX à 0,5 ml, helst i alderen 2, 4 og måneder. Kan man ikke nøjagtigt følge det anbefalede vaccinationsprogram, bør der gå ca. 2 måneder mellem 1. og 2. dosis, og intervallet mellem 2. og 3. dosis bør gives så tæt som muligt på 8 til 11 måneder. Alle 3 doser skal administreres for at fuldføre vaccinationsprogrammet. Børn som får en dosis hepatitis B vaccine ved fødslen eller kort tid derefter kan ligeledes gives PROCOMVAX i alderen 2, 4 og måneder. Børn som ikke er vaccineret ifølge det anbefalede vaccinationsprogram Vaccinationsprogrammer for børn, som ikke er vaccineret ifølge det anbefalede vaccinations-program, bør afpasses individuelt. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller nogen af hjælpestofferne. Personer, som udvikler symptomer på hypersensitivitet efter en injektion, bør ikke vaccineres yderligere med vaccinen.

3 På grund af risiko for immuntolerance (nedsat evne til at udvikle antistofsvar ved senere udsættelse for PRP-antigen), anbefales PROCOMVAX ikke til spædbørn yngre end 6 uger. Det er blevet anbefalet at vaccination udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber. Alle vacciner kan dog administreres til spædbørn med mindre alvorlige symptomer såsom diaré eller mild øvre luftvejsinfektioner. Spædbørn med moderat eller alvorlig sygdom med feber bør kun vaccineres så snart sygdommens akutte fase er overstået. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Som ved alle andre vacciner skal fornødne behandlingsfaciliteter inkl. adrenalin være tilgængelige til øjeblikkelig anvendelse, såfremt en anafylaktisk eller overfølsomhedsreaktion skulle forekomme. PROCOMVAX må ikke blandes med andre vacciner i samme sprøjte. Spædbørn født af HBsAg-positive mødre bør få hepatitis B immunglobulin samt Hepatitis B Vaccine (Rekombinant) ved fødslen, og derefter fuldføre et vaccinationsprogram mod hepatitis B. Det er ikke undersøgt, hvordan PROCOMVAX efterfølgende administreres til at fuldføre et vaccinationsprogram mod hepatitis B hos spædbørn født af HBsAg-positive mødre, som ved fødslen fik hepatitis B immunglobulin eller spædbørn født af mødre, hvis HBsAg-status er ukendt. Hos spædbørn med blødningsforstyrrelser som hæmofili eller trombocytopeni bør der træffes særlige forholdsregler mod risikoen for hæmatom efter injektion. Eftersom PROCOMVAX ikke er undersøgt hos patienter med maligne sygdomme eller personer som i øvrigt har nedsat immunitet, er det ukendt, hvorvidt sådanne personer udvikler et antistofsvar. PROCOMVAX beskytter ikke mod invasive infektioner forårsaget af andre typer Haemophilus influenzae end type b, ej heller mod invasive infektioner (såsom meningitis eller sepsis) som skyldes andre mikroorganismer. PROCOMVAX giver ikke beskyttelse mod infektioner som skyldes andre leverpatogener. På grund af den lange inkubationstid for hepatitis B, kan latent infektion forekomme, når vaccinen gives. Hos disse patienter beskytter vaccinen muligvis ikke mod hepatitis B. Det er muligt at PROCOMVAX ikke inducerer en beskyttende antistoftiter umiddelbart efter vaccination, og at et beskyttende antistofsvar ikke opnås hos alle vaccinerede. Som det også er rapporteret for Haemophilus b polysaccharidvaccine og en anden Haemophilus b konjugatvaccine, kan tilfælde af Haemophilus b sygdom opstå i ugen efter vaccinationen, inden vaccinens beskyttende effekt har kunnet indtræde. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Anvendelse sammen med andre vacciner Immunogenicitetsresultater fra åbne kliniske afprøvninger viser at PROCOMVAX kan administreres samtidig med DTP (Difteri, Tetanus og helcelle Pertussis vaccine), OPV (Oral Poliomyelitis vaccine), IPV (inaktiveret poliomyelitis vaccine) og Merck M-M-R (levende mæslinge-parotitis-rubella vaccine) ved at anvende separate sprøjter og på forskellige injektionssteder for de injicerbare vacciner. Desuden viser begrænsede immunogenicitets-resultater fra en åben, kontrolleret klinisk afprøvning at PROCOMVAX kan administreres samtidig med DTaP (Difteri, Tetanus og acellulær Pertussis vaccine) ved at anvende separate sprøjter og på forskellige injektionssteder for de injicerbare vacciner. Effektiviteten af helcelle eller acellulære pertussisvacciner administreret samtidig med PROCOMVAX er ikke påvist ved studier i marken. 4.6 Graviditet og amning 2

4 Ikke relevant. Kun beregnet til børn. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke relevant. Kun beregnet til børn. 4.8 Bivirkninger I kliniske afprøvninger med administration af 7350 doser PROCOMVAX til 2993 raske spædbørn i alderen 6 uger til 15 måneder, blev der i almindelighed vist god tolerance. Af disse spædbørn var 1177 med i kliniske afprøvninger, hvor de fleste fik PROCOMVAX samtidig med andre registrerede børnevacciner. Af disse blev 1110 monitoreret med henblik på både alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger. De resterende 1816 spædbørn var med i afprøvninger, hvor PROCOMVAX blev administreret samtidig med enten en forsøgsvaccine af typen pneumokok polysaccharid proteinkonjugat eller en forsøgsvaccine af typen difteri, tetanus, pertussis og inaktiveret poliovaccine. Afprøvningerne blev overvåget med henblik på alvorlige bivirkninger. Af de 2993 børn, som fik PROCOMVAX, fik 33 alvorlige bivirkninger i løbet af 14 dage efter vaccination. Efter den kliniske investigators vurdering var ingen af de alvorlige bivirkninger vaccinerelaterede. En af disse afprøvninger var et randomiseret, multicenterstudie, hvor 882 spædbørn i forholdet 3:1 blev valgt til at modtage enten PROCOMVAX eller Merck Haemophilus b konjugat vaccine (meningokok proteinkonjugat) (Merck PRP-OMPC vaccine) samt Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine i alderen 2, 4 og måneder. Børnene blev monitoreret daglig i 5 dage efter hver injektion med henblik på lokale og systemiske reaktioner. De fleste børn modtog DTP og OPV samtidig med de 2 første doser PROCOMVAX eller Merck PRP-OMPC vaccine eller Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine. For alle 3 doser PROCOMVAX fandtes ikke nogen væsentlige forskelle i hyppigheden af bivirkninger mellem PROCOMVAX og de monovalente vacciner Merck PRP-OMPC vaccine og Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine. Dog var irritabilitetsfrekvensen statistisk set højere efter alle 3 injektioner med PROCOMVAX tilsammen og efter den første injektion med PROCOMVAX sammenlignet med de monovalente vacciner. Ligeledes var frekvensen af usædvanlig højrøstet gråd statistisk set højere efter den 2. injektion med PROCOMVAX end efter den 2. injektion med de monovalente vacciner. Følgende lokale og systemiske reaktioner blev rapporteret hos =Error! No bookmark name given. 1.0% af børnene indenfor 5 dage efter injektion med PROCOMVAX: Smerte/ømhed, erytem, hævelse/induration på injektionsstedet; feber (>38,3 ºError! No bookmark name given.c rektalt), anoreksi, opkastning, diaré; irritabilitet, døsighed, gråd inkl. usædvanlig højrøstet gråd, langvarig gråd (> 4 timer), og gråd ikke specificeret på anden vis; mellemørebetændelse. Ved efterfølgende doser er der ikke rapporteret bivirkninger som er hyppigere eller mere alvorlige. Eventuelle bivirkninger Desuden er der rapporteret en del forskellige bivirkninger ved anvendelse af enten Merck PRP-OMPC vaccine eller Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine efter markedsføring hos spædbørn og børn i alderen op til 71 måneder. Disse bivirkninger angives nedenfor. Flydende Merck PRP-OMPC vaccine Overfølsomhed I sjældne tilfælde angioødem Hæmatologiske/Lymfevej Lymfadenopati Nervesystemet Feberkramper 3

5 Hud Steril absces på injektionsstedet; smerte på injektionsstedet Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine Hyppige reaktioner Lokale reaktioner omkring injektionsstedet: Forbigående ømhed, erytem og induration Sjældne reaktioner - Forhøjelse af leverenzymværdien, træthed, feber, utilpashed, influenza-lignende symptomer, bronchospasmelignende symptomer, serumsyge, trombocytopeni - Svimmelhed, hovedpine, parastæsier - Kvalme, opkastning, diaré, abdominalsmerter - Arthralgia, myalgia - Hududslæt, kløe, urticaria, anafylaksi - Hypotension, synkope - Paralyse (Bell's paralyse), neuropati, neuritis (inklusive Guillain Barré syndrom), myelitis (inklusive myelitis transversa), encephalitis, optisk neuritis - Angioødem, erytem multiforme - Lymfadenopati 4.9 Overdosering Der er ingen data tilgængelige med hensyn til overdosering. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: vaccine, ATC kode : J07CA PROCOMVAX er en steril bivalent vaccine fremstillet af de antigen-komponenter der indgår i Merck PRP-OMPC vaccine og Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine. Disse komponenter består af Haemophilus influenzae type b kapselpolysaccharider (PRP), som kovalent bindes til et ydermembran proteinkonjugat (OMPC) af Neisseria meningitidis og til hepatitis B overflade-antigen (HBsAg) som er fremstillet på basis af rekombinant gærkultur. Den beskyttende virkning af de enkelte komponenter i PROCOMVAX er blevet etableret ved studier i marken udført med de monovalente vacciner. Kliniske studier - Immunogenicitet for PROCOMVAX Immunogeniciteten for PROCOMVAX (7,5 µg Haemophilus b PRP, 5,0 µg HBsAg) blev vurderet ved en række kliniske afprøvninger omfattende 3353 spædbørn og børn i alderen 6 uger til 15 måneder. I disse afprøvninger blev immunogeniciteten for PROCOMVAX vurderet i form af en serie på 3 doser administreret til spædbørn, som henholdsvis tidligere fik / ikke fik en dosis hepatitis B vaccine kort tid efter fødslen. PROCOMVAX blev også anvendt til at fuldføre vaccinationsprogrammet for Hib eller hepatitis B hos børn, som tidligere havde fået primær-immuniseringen med en anden Hib vaccine (2 eller 3 doser afhængig af typen) og 2 eller 3 doser hepatitis B vaccine. Nedenunder opsummeres antistofsvar som observeredes hos børn, der fik PROCOMVAX under disse forhold. Antistofsvar på PROCOMVAX hos børn, som ikke tidligere er vaccineret med Hib eller hepatitis B vaccine Tabel 1 summerer antistofsvarene hos spædbørn i et åbent, randomiseret, velkontrolleret multicenterstudie. I dette studie fik 882 spædbørn ca. 2 måneder gamle, som ikke tidligere havde fået 4

6 nogen Hib eller hepatitis B vaccine, enten 3 doser PROCOMVAX eller flydende Merck PRP-OMPC vaccine + Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine administreret i alderen ca. 2, 4 og måneder. Antallet af vaccinerede børn, som udviklede klinisk signifikante antistofniveauer for anti-prp (% med > 0,15 mikrog/ml og > 1.0 mikrog/ml efter 2. dosis) og anti-hbs (% med =Error! No bookmark name given. 10 mie/ml efter 3. dosis) var omtrent det samme hos børn som fik PROCOMVAX som hos børn der fik Merck PRP-OMPC vaccine og Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine (Tabel 1) samtidigt. I dette studie udviklede 98,4% af de vaccinerede børn et beskyttende antistofniveau af anti-hbs (=Error! No bookmark name given.10 mie/ml) efter 3. dosis PROCOMVAX. I forbindelse med administration af PROCOMVAX blev GMT for anti-hbs målt til 4467,5 mie/ml, mens GMT for anti- HBs i forbindelse med samtidig administration af monovalent Merck PRP-OMPC vaccine samt monovalent Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine blev målt til 6943,9 mie/ml. Til trods for, at forskellen er statistisk signifikant (p=0,011), er begge værdier langt højere end 10 mie/ml, hvilket niveau tidligere er fastsat som beskyttende mod hepatitis B infektion. En forskel i GMT mellem to vaccinationsprogrammer kan efter et antal år medføre en forskelsretention på =Error! No bookmark name given.10 mie/ml anti-hbs, men dette er tilsyneladende ikke af klinisk signifikans på grund af den immunologiske hukommelse. Tabel 1 Antistofsvar på PROCOMVAX, flydende Merck PRP-OMPC vaccine og Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine hos børn som ikke tidligere er vaccineret med Hib eller hepatitis B vaccine Vaccine ~ Alder (mdr.) Tidspunkt N Anti-PRP % børn med Anti-PRP GMT N % børn Error! Anti-HBs GMT >0,15 µg/ml >1,0 µg/ml (µg/ ml) Anti-HBs B k k mie/ml PROCOMVAX (7,5 µg PRP, 5,0 µg HBsAg) /15 13/16 Inden vaccination efter 1. dosis efter 2. dosis inden 3. dosis efter 3. dosis ,4 88,9 94,8 77,0 99,3 4,7 51,5 72,4 22,1 92,6 0,1 1,0 2,5 0,4 9, ,6 34,3 92,1 79,0 98,4 0,6 4,2 113,9 32,3 4467,5 Flydende Merck PRP-OMPC vaccine (7,5 µg PRP) + Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine (5,0 µg HBsAg) /15 13/16 Inden vaccination efter 1. dosis efter 2. dosis inden 3. dosis efter 3. dosis Flere end 3/4 af spædbørnene i studiet fik DTP og OPV samtidig med de to første doser PROCOMVAX eller Merck PRP-OMPC vaccine samt Merck Hepatitis B (rekombinant) vaccine, og ca. 1/3 fik MMR sammen med 3. dosis af disse vacciner i alderen 12 eller 15 måneder. 33,7 90,1 95,2 80,2 98,9 5,8 53,5 76,3 28,9 92,3 0,1 1,1 2,8 0,5 10, ,1 41,9 98,4 96, ,5 5,3 255,7 197,5 6943,9 Antistofsvar på PROCOMVAX hos spædbørn, som tidligere er vaccineret med hepatitis B vaccine ved fødslen Kliniske afprøvninger blev udført for at vurdere antistofsvar på en serie på 3 doser PROCOMVAX hos spædbørn, som tidligere fik en dosis hepatitis B vaccine ved fødslen. Tabel 2 summerer anti-prp og anti-hbs respons hos spædbørn som i to kliniske afprøvninger fik PROCOMVAX i alderen 2, 4 og måneder. 5

7 Tabel 2 Antistofsvar på PROCOMVAX hos spædbørn tidligere vaccineret med hepatitis B vaccine ved fødslen Studie Studie 1 ~ Alder (mdr.) Tidspunkt N /15 15/16 Inden vaccination efter 1. dosis efter 2. dosis inden 3. dosis efter 3. dosis Anti-PRP % børn med Anti-PRP GMT N Anti-HBs % børn >0,15 µg/ml >1,0 µg/ml (µg/ml) Error! Bookmark not defined.10 mie /ml 24,4 5,9 0, , Ikke målt ,6 81,1 3, ,2 71,3 21,8 0, , ,2 11, ,9 Anti-HBs GMT mie/ml 2, ,2 55,7 3500,7 Studie Inden vaccination efter 1. dosis efter 2. dosis inden 3. dosis efter 3. dosis ,8 88, , ,1 76,5 23, ,2 0,9 2,8 0,4 8, ,7 81, , ,7 35,2 281,8 64,1 3913,4 Spædbørn i disse studier fik DTP og OPV eller IPV samtidig med de 2 første doser PROCOMVAX, medens den 3. dosis PROCOMVAX blev administreret samtidig med DTaP, OPV og MMR i alderen mdr. (Studie 1) eller blot MMR i alderen 15 mdr. (Studie 2). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Ikke relevant. 5.3 Prækliniske oplysninger Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Formuleringen indeholder aluminiumhydroxid og natriumborat i 0,9% natriumklorid. 6.2 Uforligeligheder Må ikke blandes med andre vacciner eller andre lægemidler i samme sprøjte. 6.3 Opbevaringstid 24 måneder. Udløbsdatoen angives på etiketten og pakningen. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares mellem +2 ºError! No bookmark name given.c og +8 ºError! No bookmark name given.c (i køleskab). Må ikke fryses. 6.5 Emballage (art og indhold) 0,5 ml suspension i hætteglas (type 1 flintglas). 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering og bortskaffelse Vaccinen skal anvendes som leveret. Ingen opløsning er påkrævet. Efter omhyggelig omrystning er PROCOMVAX en svagt uigennemsigtig, hvid suspension. Parenterale lægemidler bør inspiceres visuelt for fremmede partikler og misfarvning forud for injektion, i det omfang opløsningen og beholderen muliggør det. 6

8 Omrystes før brug. Omhyggelig omrystning er påkrævet for at opnå suspensionen af vaccinen. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pasteur Mérieux MSD 8, rue Jonas Salk F LYON Frankrig 8. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 7

9 BILAG II A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE OG FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 8

10 A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE OG FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer Fremstiller af Haemophilus B konjugat og Hepatitis B overflade-antigen: Merck & Co. Inc. Sumneytown Pike West Point Pennsylvania USA En positiv tilsynsrapport blev udsendt den den 17. november 1998 af Ministerie van Volksgeszondheid, Welzijn, en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk, Nederlandene. Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2003 PC Haarlem Nederlandene Virksomhedsgodkendelse udstedt 27. januar 1998 af Ministerie van Volksgeszondheid, Welzijn, en Sport, Inspectie voor de gezondheidszorg, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk, Nederlandene. B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres efter recept. ANDRE BETINGELSER Officiel batchfrigivelse: i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 89/342/EØF vil den officielle batchfrigivelse blive foretaget af et statsligt laboratorium eller et laboratorium udpeget hertil. 9

11 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 10

12 A. ETIKETTERING 11

13 PAKNING - ENDOSIS HÆTTEGLAS PROCOMVAX injektionsvæske, suspension Haemophilus b konjugat (meningokok proteinkonjugat) og Hepatitis B (rekombinant) vaccine 1 éndosis hætteglas = 0,5 ml Administreres intramuskulært 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 7,5 µg PRP fra Haemophilus influenzae type b som PRP-OMPC 125µg Neisseria meningitidis OMPC 5,0 µg hepatitis B overflade-antigen fremstillet i rekombinante gærceller Aluminiumhydroxid og natriumborat i 0,9% natriumklorid Opbevares ved +2 C - +8 C (i køleskab) Må ikke fryses Omrystes grundigt før brug Opbevares utilgængeligt for børn Lægemiddel, receptpligtigt EU/./../../ Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pasteur Mérieux MSD 8, rue Jonas Salk F LYON Frankrig Batch: UDLØBSDATO: 12

14 ETIKET, ENDOSIS HÆTTEGLAS PROCOMVAX Haemophilus b konjugat (meningokok proteinkonjugat) og Hepatitis B (rekombinant) vaccine 1 dosis = 0,5 ml Injektionsvæske (suspension), administreres intramuskulært Opbevares ved +2 C - +8 C (i køleskab) Må ikke fryses Omrystes grundigt før brug Batch : UDLØBSDATO: Batch: UDLØBSDATO: PROCOMVAX Batch: UDLØBSDATO: PROCOMVAX 13

15 B. INDLÆGSSEDDEL 14

16 PROCOMVAX injektionsvæske, suspension Haemophilus b konjugat (meningokok proteinkonjugat) og Hepatitis B (rekombinant) vaccine Hvad er PROCOMVAX? PROCOMVAX [Haemophilus b konjugat (meningokok proteinkonjugat) og Hepatitis B (rekombinant) vaccine] er indiceret til vaccination mod invasive infektioner (hjerne- og rygmarvsbetændelse, infektioner i blodet osv.) forårsaget af Haemophilus influenzae type b (Hib) bacterium og mod leverbetændelse forårsaget af alle kendte subtyper af hepatitis B virus (HBV) hos spædbørn i alderen 6 uger til 15 måneder født af HBsAg negative mødre. En vaccinedosis på 0,5 ml indeholder som aktive stoffer 7,5 µg Haemophilus b polyribosylribitolphosphat (PRP) konjugeret til 125 µg OMPC (ydermembran proteinkonjugat af Neisseria meningitidis) og 5,0 µg HBsAg fremstillet i rekombinante gærceller. PROCOMVAX indeholder tillige følgende hjælpestoffer: aluminiumhydroxid, natriumborat i 0,9% natriumklorid. PROCOMVAX fås som enkeltdosis hætteglas (0,5 ml). Indehaver af markedsføringstilladelsen: Pasteur Mérieux MSD 8 rue Jonas Salk F Lyon Frankrig Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Merck, Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 PO. Box 581 NL-2003 PC Haarlem The Netherlands Hvorfor har min læge anbefalet/administreret PROCOMVAX? Deres læge har anbefalet/administreret PROCOMVAX for at hjælpe med at beskytte Deres barn imod invasive infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b (hjerne- og rygmarvsbetændelse, infektioner i blodet osv.) og imod leverbetændelse forårsaget af alle kendte subtyper af hepatitis B virus (HBV). Vaccinen kan administreres til de fleste spædbørn i alderen 6 uger til 15 måneder. Hvad bør jeg vide inden vaccination med PROCOMVAX? Hvem bør ikke vaccineres med PROCOMVAX? Alle som er allergiske overfor nogle af indholdsstofferne i vaccinen. Spædbørn i alderen under 6 uger. Vaccination bør udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber. Spædbørn født af HBsAg-positive mødre. Hvad bør jeg fortælle min læge inden mit barn vaccineres med PROCOMVAX? De bør fortælle Deres læge om Deres barns eventuelle nuværende eller tidligere helbredsmæssige problemer, inkl. allergiske reaktioner efter en tidligere dosis PROCOMVAX. Anvendelse hos børn PROCOMVAX kan anvendes hos spædbørn i alderen 6 uger til 15 måneder. Kan mit barn vaccineres med PROCOMVAX samtidig med andre vacciner? PROCOMVAX kan administreres samtidig med primærimmuniseringen omfattende difteri-tetanuspertussis vaccine (DTP) og oral poliovaccine (OPV). I alderen 12 til 15 måneder kan barnet samtidig vaccineres med PROCOMVAX og Merck MMR (levende mæslinge-parotitis-rubella vaccine) eller 15

17 OPV, eller ved 15 måneders alderen med en boosterdosis difteri-tetanus-acellulær pertussis vaccine (DTaP) til børn som har fået primærimmunisering med DTP. PROCOMVAX er blevet administreret samtidig med primærimmunisering for DTaP og forstærket inaktiveret poliovaccine (IPV) til et begrænset antal spædbørn. Ingen alvorlige vaccinerelaterede bivirkninger blev rapporteret. Data for antistofsvar er tilfredsstillende for PROCOMVAX, men i øjeblikket ikke tilgængelige, hvad DTaP angår. De kan henvende Dem til Deres læge for yderligere oplysninger. Øvrige forsigtighedsregler Som ved lignende vacciner, kan der muligvis opstå tilfælde af Haemophilus b infektion i ugen efter vaccination, inden vaccinens beskyttelse indtræder. Da hepatitis B infektion kan være tilstede i længere tid uden at blive diagnosticeret, kan en person være inficeret allerede på vaccinationstidspunktet. Vaccinen giver muligvis ikke beskyttelse mod hepatitis B i sådanne tilfælde. Hvordan er vaccinationsprogrammet for PROCOMVAX? Spædbørn bør vaccineres med 3 doser PROCOMVAX à 0,5 ml. Spædbørn født af HBsAg-negative mødre bør vaccineres med tre doser PROCOMVAX à 0,5 ml, helst i alderen 2, 4 og måneder. Kan man ikke nøjagtigt følge det anbefalede vaccinationsprogram, bør der gå ca. 2 måneder mellem 1. og 2. dosis, og intervallet mellem 2. og 3. dosis bør sættes så tæt som muligt på 8 til 11 måneder. Alle 3 doser skal administreres for at fuldføre vaccinationsprogrammet. Hvordan administreres PROCOMVAX? PROCOMVAX skal injiceres i lårmusklen. Hvad skal jeg gøre hvis mit barn springer en injektion over? Deres læge bestemmer hvornår den manglende dosis skal gives. Hvilke bivirkninger kan PROCOMVAX give? Enhver vaccine kan give bivirkninger. Generelt set tolereredes PROCOMVAX godt i kliniske forsøg. Bivirkninger omfatter lokale reaktioner på injektionsstedet som f.eks. smerte, ømhed, rødme og hævelse. Øvrige bivirkninger omfatter irritabilitet, døsighed, feber, diaré, opkastning, nedsat appetit, mellemørebetændelse og usædvanlig højrøstet gråd. De bedes straks meddele lægen enhver bivirkning eller andre usædvanlige symptomer. Hvis tilstanden varer ved eller forværres, henvend Dem til lægen. De bedes også informere lægen om Deres barn har haft symptomer, der tyder på en allergisk reaktion efter en hvilken som helst dosis vaccine i vaccinationsprogrammet. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om PROCOMVAX? Ikke alle oplysninger om vaccinen findes her i indlægssedlen. Har De yderligere spørgsmål, bedes De henvende Dem til lægen, som har samtlige oplysninger med henblik på ordination. 16

18 Hvordan skal PROCOMVAX opbevares? PROCOMVAX skal opbevares i køleskabet ved +2 Error! No bookmark name given.c - +8 Error! No bookmark name given.c. MÅ IKKE FRYSES. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på etiketten. Opbevares utilgængelig for børn. Hvornår blev denne indlægssedlen sidst revideret? Indlægssedlen blev sidst revideret d. 17

19 12. ANDRE OPLYSNINGER For yderligere oplysninger om præparatet bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Avenue Jules Bordet, 13 Avenue Jules Bordet, 13 B-1140 BRUXELLES/BRUSSEL B-1140 BRUXELLES Tel: Belgique/Belgien Tel: Danmark Nederland Toldbodgade 57 Avenue Jules Bordet, 13 DK-1253 KØBENHAVN K B-1140 BRUSSEL Tel: België Tel: Deutschland Österreich Chiron Behring GmbH & Co PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT Postfach AUSTRIA Ges.m.b.H D MARBURG Richard Strauss Strasse 33 Tel: A-1230 WIEN Tel: Ελλάδα Portugal UCB PHARMA Lda Via Di Villa Troili 56 Rua Gregorio Lopes - Lote I Ρώμη P-1400 LISBOA Ιταλία Tel: Tel: España Suomi/Finland Calle Joseta Valcarcel, 40, 3 Toldbodgade 57 E MADRID DK-1253 KØBENHAVN K Tel: Tanska Tel: France Sverige 8, rue Jonas Salk Toldbodgade 57 F LYON DK-1253 KØBENHAVN K Tel: Danmark Tel: Ireland Belgard Road Tallaght IRL-DUBLIN 24 Tel: United Kingdom Mallards Reach Bridge Avenue MAIDENHEAD BERKSHIRE SL6 1QP-UK Tel:

20 Italia Via Di Villa Troili 56 I ROMA Tel:

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Infanrix Penta, injektionsvæske, suspension. Difteri (D), tetanus (T), pertussis (acellulær, komponent) (Pa), hepatitis B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktiveret)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gardasil, injektionsvæske. Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform BILAG A EMEA s procedurenr. Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej Emballage Indhold (koncentration) Pakningsstørrelse EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral opløsning Oral anvendelse Flaske (PET) 180

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVAMYS 27,5 mikrogram/pust næsespray, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et pust afgiver 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE 1 Medlemsland Østrig Belgien Danmark Estland Finland Frankrig

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Humira, 40 mg injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab. Adalimumab

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere