TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/ Forslag til procedure vedr. STU elevers forsømmelser Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger Redegørelse for pladssituationen Evaluering af sommerferieaktiviteter Den aktuelle situation på udvalgsområdet Orientering om styrkelse af IT-netværket på skolerne Tildeling af støtteressoucer til Vejlederkorpset, oktober Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Dagsorden godkendt. 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den b) Statistik fra Familieafdelingen c) Årshjulet 2015 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-c tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fam.afd. statistik september Tilgang afgang /15 2 Åben Fam.afd. statistik september Anbringelsesstatistik /15 3 Åben Fam.afd. statistik september Sagsstatistik /15 4 Åben Referater fra skolebestyrelsesmøder /15 5 Åben Årshjul /15 Tiltrådt Udvalget blev orienteret om formandsbeslutning om fremsendelse af ansøgning til ministeriet om medvirken til forsøg på skoleområdet omkring konfirmationsforberedelse. 3

5 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/16. Sagsnr.: 15/28098 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning orienterer Børne- og Skoleudvalget om Årsrapport for 2014/15 og Målsætninger for 2015/16 for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Målsætning UU Tårnby /15 2 Åben Årsrapport 2014/15 UU Tårnby /15 3 Åben Tal om unge og uddannelse UU Tårnby /15 Tiltrådt 4

6 4. Forslag til procedure vedr. STU elevers forsømmelser Sagsnr.: 15/28098 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby oplever at en del af STU eleverne har en del forsømmelser erfaringen er også at finde i andre UU Centre. UU har udarbejdet forslag til nedbringelse af fraværet der hermed fremsendes til Børneog Skoleudvalgets godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der gøres opmærksom på, at der i forhold til STU-elever kan være tale om skrøbelige unge, hvor det må forventes, at forsømmelsesprocenten vil være højere end på andre uddannelser. UU arbejder meget på at sikre, at vi får hurtig besked fra uddannelsesstederne omkring forsømmelser. Uddannelsesstederne er af UU blevet orienteret om, at et af kriterierne for at stå på leverandørlisten er hurtig opfølgning på forsømmelser. STU vejlederne følger op, så snart de får oplyst, at fraværsprocenten er stigende. I langt de fleste tilfælde giver en opfølgning det resultat, at fraværsprocenten falder til tilfredsstillende niveau. STU loven giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan stoppe et uddannelsesforløb, hvis den unge ikke passer uddannelsen. UU ønsker, I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at få mindsket fraværsprocenten, at få godkendt en procedure for advarsel/stop af uddannelsen, hvis fraværet overstiger 25 %. Forvaltning og Ungdommens Uddannelsesvejledning foreslår: 1. At der, når UU får viden om frafaldet, tages kontakt til den unge, evt. familie og uddannelsessted for at undersøge, hvad der kan være af hindringer for at passe uddannelsen og lave aftaler om at mindske frafaldet. 2. Hvis frafaldet ikke mindskes, tages der igen kontakt og der sendes et advarselsbrev. 3. Ved stadigt fravær stoppes uddannelsen. Visitationsudvalget adviseres inden brev afsendes. 5

7 LOVGRUNDLAG STU Lov: Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3stk.4 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag til nedbringelse af sygefravær for eleverne i STU godkendes. Tiltrådt Udvalget besluttede at fastsætte procenten for forsømmelser/fravær til 20 %. 6

8 5. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. Sagsnr.: 15/25432 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo september 2015 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ultimo september 2015 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. og en mindreindtægt på i alt kr., i alt en nettomerudgift på i alt kr. Med baggrund i det forventede regnskab for 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 som det fremgår af punktet Økonomi. ØKONOMI Serviceområder Udgifter Indtægter Netto (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) Forventet regnskab pr. ult. Sept Alm. Undervisning Specialundervisning- og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning- og faglige uddan Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt Det samlede resultat udgør således netto kr. indeholdende løn og drift. Forvaltningen har i 2015 fulgt budgettet tæt. 7

9 Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der pr. september 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til udvalgets driftsområder i 2015, med undtagelse af lønområdet, således at dette først opgøres endeligt efter udgangen af oktober måned Der gøres opmærksom på, at lønpuljer til aflønning af plejefamilier m.m. under serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap indgår i bevillingsansøgningen på nuværende tidspunkt. Der vil således være behov for at ansøge fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt kr. til driftsudgifter og indtægter med baggrund i opfølgningen pr. ult. september Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer, 2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget /15 Tiltrådt. 1. Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. 8

10 6. Redegørelse for pladssituationen Sagsnr.: 15/22177 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender redegørelse for pladssituationen 2016, der viser behovet for pladser på daginstitutionsområdet, herunder 0-5 års området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet redegørelse for pladssituationen Der henvises til medsendte bilag om pladsredegørelsen. Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om, at der fremsendes indstilling til Økonomiudvalgets møde den , om forslag til nedjustering af 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret PÅTEGNING Den 27. oktober 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at personalet i henhold til kommunens personalepolitik skal tilbydes anden beskæftigelse i forbindelse med nedjustering/lukning af vuggestue- og børnehavepladser. I forbindelse med ovennævnte anbefaler Organisations- og Personaleafdelingen, at Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et midlertidigt ansættelsesstop på daginstitutionsområdet, herunder SFO er og Klubber, gældende pædagoger og pædagogmedhjælpere, således at der vil være ledige stillinger at overflytte personalet til i forbindelse med nedjustering/lukning på området. Det skal præciseres, at der ved stillingsledighed stadig kan ansættes medarbejdere, herunder vikarer i midlertidige stillinger, indtil det er muligt at overflytte overflødiggjorte medarbejdere. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at redegørelsen for pladssituationen 2016 drøftes og tages til efterretning, 2. at forvaltningen fremsender forslag til Økonomiudvalgets møde den , om nedjusteringer af pladskapaciteten på 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pladsredegørelse /15 Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om lukning/nedjustering af vuggestue- og børnehavepladser svarende til mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Det anbefales tillige, at lukning/nedjustering af pladskapaciteten sker i perioden marts juli måned 2016 i forbindelse med overflytningen af børn fra vuggestue til børnehave og børnehave til SFO. 10

12 7. Evaluering af sommerferieaktiviteter 2015 Sagsnr.: 15/28168 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Forvaltningen skal orientere udvalget om evaluering af sommerferieaktiviteter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 734 børn har været tilmeldt sommeraktiviteterne Hvor mange børn, der reelt har været kendes ikke, da kun få aktører har udfyldt og returneret de fremsendte tilmeldingslister. Udbuddet af aktiviteter har været lidt mindre end sidste år - 39 aktiviteter i 2015 mod 66 i Udbydernes oplevelser: Klub Tårnby Klub Tårnby har i år bidraget med 2 ugers strandprojekt samt en række enkeltaktiviteter. Klubberne oplever generelt, at det har fungeret godt. Aktiviteterne har for det meste været godt besøgt. Særligt strandugerne har trukket mange besøgende, både fra klubberne og løse besøgende. Klubberne oplever i øvrigt, at antallet og omfanget af aktiviteterne har nået grænsen for, hvad området kan stille op til, primært af hensyn til personaleressourcerne. Deltagelsen i sommeraktiviteterne er i noget omfang begyndt at gå ud over klubbernes egne interne aktiviteter for medlemmerne. Klubberne foreslår, at der næste år er 2 ugers klub på stranden og 2 uger med åben klub aktiviteter i distrikt midt. Det oplyses, at klubberne i den første uge afholder fælles koloni til Vilde Vulkaner, og i den sidste uge er der fælles forberedelse med skolerne. Samtidig gøres der opmærksom på, at klubbernes økonomi har bidraget til sommeraktiviteterne i et vist omfang. Ungdomsskolen Ungdomsskolen har afviklet de to store ud af kommunen arrangementer: Sommerland Sjælland samt Zoologisk have. Begge ture er et hit, og der har som altid været meget stor tilslutning til turene (45/44 børn på hver tur), og dertil kommer en venteliste på 41 børn. Foreningslivet blev repræsenteret af: FDF, Amager karate, Shogun og NTK Amager Tennisklub. Specielt Tennis og Karate er efterspurgte, men alle 4 foreninger oplevede fint fremmøde. Ungdomsskolen har kontaktet flere foreninger, men oplever at de er svære at overtale når der ikke følger lidt økonomi med, da foreningerne skal bruge tid og ressourcer. 11

13 Svømmehallen tilbød to uger med svømning, men måtte aflyse den ene uge pga. reparationer. Der kom ca. 50 børn i løbet af ugen. Kulturzonen Der var store forventninger til Akrobatikugen i uge 32. Der var nemlig engageret en akrobat og performer til at undervise i luftakrobatik, kinesisk pæl, slap line, fysisk teater og dans. Der var 10 tilmeldte, 8 piger og 2 drenge, hvoraf kun 7 piger mødte op. De fremmødte var dog meget interesserede og mødestabile og fik en spændende uge på Kulturzonen, med af et afsluttende show for deres forældre om fredagen. Der blev i øvrigt annonceret via facebook og hjemmeside, samt direkte henvendelse med ca. 500 personlige mails til alle daværende og kommende elever, samt ventelisteelever på musikskolen. Biblioteket Tårnby Bibliotekerne havde åbent hele sommeren. Børnene kunne spille seje spil med deres venner, se film i Boxen på Hovedbiblioteket og i multirummet på Vestamager Bibliotek, eller lege og hygge sig på børnebiblioteket. Låne gode bøger, musik, spil eller film med på ferien. (Der er ikke tal på hvor mange unge der var mødt op, men der var mange, især i det dårlige vejr). Som noget i nyt sommeren 2015 kunne man også spille Minecraft, prøve 3d print, programmere i Lego Mindstorm, prøve forskellige gadgets, scratch og makey. Workshops var gratis, men krævede billet. Der var et par workshops om ugen i ugerne , 31 og 32, og der deltog over 120 børn (ml. 8 og 25 pr. workshop). Naturskolen Havde to aktiviteter i uge 27, hvor der var en lille gruppe på ca. 12 børn som stort set alle var gamle kendinge, der kendte konceptet med at holde sommerferie på Naturskolen. I uge 31 var der budt ind med kajakdage. Desværre var der kun børn tilmeldt til en dag. Det virker ikke som om, der er det store behov for aktiviteter i den uge i alderen fra 12 år. Skolefritidsområdet(SFO) Der var meget lavt fremmøde og ofte ingen tilmeldinger ud over egne SFO-børn. Udfordringen er, at forældrene afleverer deres barn i et kontrolleret pasningstilbud og at barnet ikke selv kan transportere sig til et ønsket sommer aktivitetstilbud - og SFO en, herunder personalet har ikke tid til at hente eller bringe hvert enkelt barn. Efter skolereformen og SFO ernes organisatoriske tilhørsforhold til folkeskolerne, er pædagogernes arbejdstid i høj grad defineret af et samlet fokus på en fælles opgaveløsning. Dette betyder at pædagogerne ikke har den samme tid i fritidsdelen, som tidligere og har færre uger i sommerferien til at afholde deres ferie, hvilket betyder, at der er en stor del af pædagogerne, der er fraværende og færre pædagoger til at dække den fulde åbningstid. Flere SFO er har i mange år brugt den første uge i sommerferien til at tage på forskellige kolonier og efter skolereformen er indført har både denne aktivitet og skolesamarbejdet bundet personaletimer op, som også er gældende i den sidste uge i skolernes sommerferie, hvor de fleste pædagoger forventes tilbage fra ferie for at deltage i det skoleforberedende arbejde, kurser m.v. I erkendelse af ovenstående udfordringer anbefales skolefritidsordningerne til at samarbejde med hinanden, for at kunne løfte opgaven med at finde medarbejdertimer til 12

14 sommeraktiviteter. Dette er dog en udfordring både for de skolefritidsordninger, der ligger på flere matrikler, men også for de skolefritidsordninger der ligger på én matrikel. De aktivitetsfællesskaber, der opstod under planlægningen af sommeraktiviteter 2015, og med udførelse på en enkelt matrikel, genererede ikke flere børn, så dette synes ikke at være svaret på udfordringerne med tilmeldinger for børn i aldersgruppen 6-9 år. Skolefritidsordningernes evaluering peger på, at det er vanskeligt at opfylde ønsket om at lave sommeraktivitetstilbud, der trækker andet end egne børn, og til disse aktiviteter er der ikke den store tilmelding fra egne børn, da det opfattes af forældrene som noget der jo alligevel sker i SFO en! Skolefritidsordningernes ledelser opfordrer til, at revurdere skolefritidsordningernes deltagelse i sommeraktiviteterne og vil, hvis dette ønske ikke kan imødekommes, arbejde for en anden og mere samlet løsning på tværs af de enkelte skoledistrikter. Tårnbygårdsskolens børn deltager ikke i enkelte arrangementer, men ville kunne profitere af ét samlet arrangement. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen drøftes og tages til efterretning. Tiltrådt. Udvalget besluttede endvidere at SFO er fremadrettet ikke deltager i Sommerferieaktiviteter og forvaltningen fremsender forslag om afsættelse af ekstra midler til Sommerferieaktiviteterne fremover i forbindelse med inddragelse af diverse foreninger. 13

15 8. Den aktuelle situation på udvalgsområdet Sagsnr.: 15/26134 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på udvalgsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fastholdelse af SFO-børn herunder 3. klasser /15 2 Åben Notat til Børne- og Skoleudvalgsmødet den /15 Forvaltningen forelagde statusnotater, som vedhæftes referatet. Notaterne indeholder skemaplanlægning i forbindelse med valgfag samt fastholdelse af SFO-børn, herunder 3. klasser. 14

16 9. Orientering om styrkelse af IT-netværket på skolerne Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen orienterer udvalget om styrkelse af IT-netværket på skolerne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. Tiltrådt 15

17 10. Tildeling af støtteressoucer til Vejlederkorpset, oktober 2015 Sagsnr.: 15/9262 Sagsansvarlig: abe.uk RESUMÉ Forvaltningen har modtaget nye ansøgninger fra daginstitutioner om vejledertimer til børn, som Børne- og Skoleudvalget bedes træffe beslutning om. Derudover er der forslag til ændringer i et eksisterende vejlederforhold. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har modtaget 3 nye vejlederansøgninger og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at yde vejlederressourcer til dem, samt et vejledningsforhold der indstilles flere timer til. Forvaltningen vil til mødet orientere udvalget om ansøgninger og timeoversigt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag om nye vejlederforhold og ændringer af vejlederforhold godkendes. Tiltrådt 16

18 11. Eventuelt Sagsnr.: 15/22188 Sagsansvarlig: sij.uk Intet Mødet sluttede kl

19 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Fam.afd. statistik september Tilgang afgang (204122/15) 2. Fam.afd. statistik september Anbringelsesstatistik (204121/15) 3. Fam.afd. statistik september Sagsstatistik (204119/15) 4. Referater fra skolebestyrelsesmøder (209813/15) 5. Årshjul 2015 (210560/15) 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Årsrapport 2014/15 og Målsætninger 2015/ Målsætning UU Tårnby (214017/15) 2. Årsrapport 2014/15 UU Tårnby (214016/15) 3. Tal om unge og uddannelse UU Tårnby (214006/15) 5. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. 1. Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget (195152/15) 6. Redegørelse for pladssituationen 1. Pladsredegørelse 2016 (214144/15) 8. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 1. Fastholdelse af SFO-børn herunder 3. klasser (221883/15) 2. Notat til Børne- og Skoleudvalgsmødet den (221533/15) 18

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere