EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011 anmeldte de danske myndigheder i henhold til artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 1 (i det følgende benævnt "EUF-traktaten") ovennævnte ordning på grundlag af EF-retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder 2 (i det følgende benævnt "risikokapitalretningslinjerne"). (2) Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 20. oktober 2011 og 23. januar 2012, som de danske myndigheder besvarede henholdsvis den 23. november 2011 og den 20. februar Den 27. marts 2012 fremsendte de danske myndigheder yderligere oplysninger. 2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 2.1. Formål (3) For at afhjælpe de små og mellemstore virksomheders ("SMV") mangel på egenkapital i Danmark indebærer ordningen skattelettelser for selskabsinvestorer, som investerer egenkapital direkte eller indirekte, gennem en udloddende investeringsforening, i SMV, der er hjemmehørende i Danmark. 1 EUT C 115 af , s EUT C 194, af , s Udenrigsminister Villy Søvndal Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2.2. Retsgrundlag, støttetildelende myndighed, varighed og budget (4) Ordningens retsgrundlag er lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (5) Den støttetildelende myndighed er Skatteministeriet. Støtten ydes automatisk, så snart de relevante objektive kriterier er opfyldt. Den støttetildelende myndighed har ingen skønsmæssige beføjelser. (6) Ordningen har en varighed på ti år, dvs. at den skal gælde indtil den 31. december De danske myndigheder iværksætter ikke ordningen, før Kommissionen har godkendt den. Ifølge de danske myndigheder vil tidsrammen på 10 år gøre det muligt at nå ordningens mål, fordi den giver investorerne en tilstrækkelig lang investeringshorisont til gavn for målvirksomhedernes tidlige vækstfase. (7) Det samlede budget i form af et skatteprovenutab for staten anslås til 405 mio. DKK (ca. 54 mio. EUR 3 ), og det årlige budget skønnes at blive 5 mio. DKK i 2015, 10 mio. DKK i 2016, 30 mio. DKK i 2017, 55 mio. DKK i 2018, 85 mio. DKK i 2019, 100 mio. DKK i 2020 og 120 mio. DKK i Støtteberettigede investeringer og støttens form (8) De investeringer, der er støtteberettigede i henhold til ordningen, er investeringer i form af tilførsel af egenkapital gennem erhvervelse af nytegnede aktier (i det følgende benævnt "iværksætteraktier") i målvirksomhederne (SMV). De støtteberettigede investeringer er begrænset til 18,7 mio. DKK (ca. 2,5 mio. EUR) pr. SMV i en periode på 12 måneder og skal opfylde alle de krav, der er fastsat i denne afgørelse Det gældende retsgrundlag i Danmark (9) Efter gældende dansk ret vil et selskab, der gennem investeringer i egenkapital ejer mindre end 10 % af aktierne i et andet selskab (porteføljeaktier), blive beskattet med almindelig selskabsskat 4 af afkastet og have ret til fradrag for eventuelle tab. Hvis investeringen udgør mindst 10 % af aktierne i et andet selskab (datterselskabsaktier), er afkastet af disse aktier skattefrit, og der er derfor ingen fradragsret for tab Skattefritagelse (10) I henhold til ordningen kan investorer, der ejer iværksætteraktierne i mindst tre år, blive fuldstændig fritaget for selskabsskat, dvs. at eventuelle kapitalgevinster eller eventuelt udbytte af iværksætteraktier ikke beskattes. Investorerne vil derfor være fritaget for skat af afkastet af deres investeringer i porteføljeaktier, der er iværksætteraktier. Hvis investor afstår iværksætteraktierne inden tre års ejertid, er aktierne skattepligtige. 3 ECB's vekselkurs pr : 1 EUR = 7,4498 DKK. 4 Den danske selskabsskattesat er på 25 %. 2

3 (11) Hvis investor har andre unoterede porteføljeaktier (f.eks. i samme målvirksomhed), som ikke er støtteberettigede i henhold til ordningen (dvs. som ikke er iværksætteraktier), beskattes aktierne efter de normale regler Fradrag for tab (12) Hvis investor lider tab på sine iværksætteraktier, kan tabet fradrages uanset ejertid. Tabet er kildeartsbegrænset og kan alene fradrages i øvrige gevinster på realisationsbeskattede aktier - dvs. gevinster på porteføljeaktier, og ikke i andre indtægter 5. (13) Hvis investor ejer både porteføljeaktier og iværksætteraktier i samme SMV, vil fradrag for tab, som fastsat i punkt (12) ovenfor, ifølge de danske myndigheder forhindre skattespekulation i henhold til den forskellige beskatning af iværksætteraktier og porteføljeaktier. Gevinster af iværksætteraktier er ikke skattefrie, hvis investor har haft fradragsberettigede tab på aktier i samme SMV i den periode, hvor investor har ejet iværksætteraktierne Støtteberettigede investorer (14) Ifølge de danske myndigheder er de investorer, der er berettigede til skattelettelser i henhold til ordningen, selskaber, som er omfattet af selskabsskatteloven 6. (15) Selskabsskatteloven gælder for anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital. (16) Selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, og hvor offentlige myndigheder (dvs. den danske stat, regionerne eller kommunerne) har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger, er dog udelukket fra ordningens anvendelsesområde 7. (17) Ifølge de danske myndigheder kan de støtteberettigede investorer også være udenlandske selskaber, som falder ind under den definition af "selskab i en medlemsstat", der er fastsat i artikel 2 i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 8. (18) Støtteberettigede investorer kan investere i målvirksomheder direkte eller indirekte, gennem en udloddende investeringsforening, forudsat at alle investeringsforeningens medlemmer er støtteberettigede investorer som omhandlet i denne afgørelse. Desuden skal de støtteberettigede investorer kunne påvise, at 5 Eksempel: En investor tegner i henhold til ordningen 500 iværksætteraktier i SMV 1 til en pris på 100 og 100 unoterede porteføljeaktier i SMV 2 til en pris på 100. Efter at have ejet aktierne i fem år sælger investor iværksætteraktiverne i SMV 1 til en pris på 80 og aktierne i SMV 2 til en pris på 320. Investor lider således tab på DKK på aktierne i SMV 1, men tjener samtidig DKK på aktierne i SMV 2. Gevinster af unoterede porteføljeaktier er skattepligtige. Tabet på investeringerne i iværksætteraktier kan trækkes fra gevinsten af de unoterede porteføljeaktier, hvilket betyder, at investor kun vil blive beskattet af DKK. 6 I henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2. 7 Som defineret i selskabsskattelovens 31 C. 8 EUT L 345 af , s. 8. 3

4 deres investeringer er overskudsorienterede og forvaltes på et kommercielt grundlag 9. (19) Endelig skal de støtteberettigede investorer være uafhængige af målvirksomheden Målvirksomhederne (20) Ordningen tager udelukkende sigte på SMV, der falder ind under EU's SMVdefinition 10, og som er skattepligtige efter den danske selskabsskattelov 11. (21) Udenlandske selskaber med fast forretningssted i Danmark er også støtteberettigede i henhold til ordningen. (22) De støttemodtagende SMV må ikke være børsnoterede, dvs. at de ikke må være optaget til officiel notering på en fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer. (23) Ifølge de danske myndigheder er ordningen ikke sektorspecifik. Målvirksomheden må dog ikke primært være aktiv inden for udlejning af fast ejendom eller opbevaring af kontanter, værdipapirer osv. Investeringer i virksomheder inden for værfts- 12, kul- 13 og stålindustrien 14 er udelukket. De danske myndigheder har bekræftet, at der i henhold til ordningen ikke vil blive ydet støtte til investeringer i eksportaktiviteter, og at investeringerne ikke vil afhænge af, om der anvendes indenlandske frem for importerede produkter. Ordningen finder heller ikke anvendelse på investeringer i kriseramte SMV, jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 15. (24) Ordningen udelukker finansiering ud over startfasen til mellemstore virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c) 16. De danske myndigheder har bekræftet, at definitionen af seed-, start- og ekspansionskapital i forbindelse med denne ordning vil være i overensstemmelse med Kommissionens definition i risikokapitalretningslinjernes punkt 2.2 (e), (f) og (h), nemlig: 9 I henhold til aktieavancebeskatningslovens 4 C, stk. 3, nr. 5). 10 Støttemodtagerne er SMV, som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (den generelle gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af , s. 3, og Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, EUT L 124 af , s Dvs. selskaber, der falder ind under selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1) eller 2) og 2, stk. 1, litra a). 12 Som defineret i rammebestemmelserne for statsstøtte til skibsbygning, EUT C 317 af s Højkvalitets-, middelkvalitets- og lavkvalitetskul af kategori A og B i henhold til det af FN s Økonomiske Kommission for Europa udarbejdede interne kul-klassificeringssystem. 14 Som defineret i bilag I til retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s EUT C 244 af , s Ikke-støtteberettigede områder defineres i regionalstøttekortet for Danmark , som blev godkendt ved Kommissionens beslutning N 693/06, EUT C 141 af , s

5 "seedkapital (igangsætterkapital)": finansiering med henblik på at studere, vurdere og udvikle et nyt koncept, der går forud for startfasen "startkapital": finansiering af produktudvikling og indledende markedsføring til virksomheder, som endnu ikke kommercielt afsætter deres varer eller tjenesteydelser og endnu ikke genererer overskud "ekspansionskapital": finansiering af vækst og ekspansion i en virksomhed uanset om denne balancerer eller giver overskud eller ej hvor formålet er øget produktionskapacitet, markeds- eller produktudvikling eller øget arbejdskapital. (25) Ifølge de danske myndigheder vil Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) påse, at der for hver investering i målvirksomhederne foreligger en detaljeret forretningsplan og en klar exitstrategi. Forretningsplanen skal indeholde detaljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudviklingen og fastlægge produktets fremtidige levedygtighed. Den skal kontrolleres af målvirksomhedens revisor Udloddende investeringforeninger (26) De udloddende investeringsforeninger, der er støtteberettigede i henhold til ordningen, er kollektive investeringsforeninger, som investerer i målvirksomhederne på deres medlemmers vegne. De støtteberettigede udloddende investeringsforeninger er juridiske personer, der udelukkende er oprettet af de støtteberettigede selskabsinvestorer, som defineret i punkt 2.4 ovenfor. I overensstemmelse med punkt (16) ovenfor kan selskabsinvestorer, hvor offentlige myndigheder har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger, ikke blive medlemmer af udloddende investeringsforeninger i forbindelse med denne ordning. (27) De støtteberettigede udloddende investeringsforeninger skal investere i iværksætteraktier i målvirksomhederne. Udloddende investeringsforeninger vil udstede omsættelige beviser for deres medlemmers indskud. Bevisernes værdi afspejler værdien af den udloddende investeringsforenings investeringer. Beviserne vil give de enkelte medlemmer af den udloddende investeringsforening samme forholdsmæssige andel af afkastet. (28) Udloddende investeringsforeninger er skattemæssigt gennemsigtige i den forstand, at deres medlemmer beskattes direkte, enten når de sælger investeringsbeviserne eller ved den årlige beskatning af beviserne 17. Ovenstående afspejler den beskatning, der ville have fundet sted, hvis den udloddende investeringsforenings medlemmer selv havde investeret direkte i målvirksomheden. (29) Ifølge de danske myndigheder skal mindst 70 % af den udloddende investeringsforenings samlede budget vedrørende investeringer i henhold til ordningen anvendes til egenkapital- eller kvasi-egenkapitalinvesteringer. 17 For selskaber finder den årlige beskatning sted på grundlag af markedsværdiprincipppet, jf. aktieavancebeskatningslovens 20 A. Det betyder, at beskatningen afhænger af, om værdien af investeringsforeningens portefølje stiger eller falder. 5

6 (30) Ifølge de danske myndigheder er udloddende investeringsforeninger en eksisterende form for kollektive investeringer i Danmark. Det kan derfor ikke udelukkes, at de i forvejen udfører andre typer investeringsaktiviteter end dem, der er omfattet af denne afgørelse. De danske myndigheder har bekræftet, at der i tilfælde, hvor de udloddende investeringsforeninger ikke blev eller ikke vil blive oprettet udelukkende med det formål at foretage investeringer i henhold til ordningen, skal foretages en klar adskillelse af aktiviteter og regnskaber mellem de forskellige typer investeringer for at undgå eventuel krydssubsidiering. (31) De danske myndigheder har bekræftet, at udloddende investeringsforeninger eller tilsvarende virksomheder, der foretager kollektive investeringer i omsættelige værdipapirer, og som ikke er hjemmehørende i Danmark, men etableret i en anden medlemsstat eller en anden EØS-stat, er omfattet af ordningen og vil blive behandlet på samme vilkår som hjemmehørende udloddende investeringsforeninger Overskudsorienterede investeringsbeslutninger (32) Ifølge de danske myndigheder skal de udloddende investeringsforeninger kunne påvise, at deres investeringer er overskudsorienterede og forvaltes på et kommercielt grundlag 18. Som anført i punkt (26) ovenfor, kan de udloddende investeringsforeningers medlemmer ikke være selskabsinvestorer, hvor offentlige myndigheder har bestemmende indflydelse. Det er derfor overvejende private investorer, som er medlemmer af de udloddende investeringsforeninger. (33) Som anført i punkt (25) ovenfor, skal der for hver investering i målvirksomheden udarbejdes en realistisk exitstrategi og en forretningsplan, som indeholder detraljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudviklingen, og som fastlægger produktets fremtidige levedygtighed Forvaltning (34) Ifølge de danske myndigheder forvaltes udloddende investeringsforeninger af professionelle fra den private sektor, som udvælges i overensstemmelse med normal kommerciel praksis. Den udloddende investeringsforenings bestyrelse, som repræsenterer foreningens medlemmer, udpeger en direktion, som skal varetage foreningens daglige ledelse, eller delegerer eventuelt ansvaret for den daglige ledelse til et forvaltningsselskab. Forvaltningsselskabet skal godkendes af Finanstilsynet 19. Den danske stat blander sig ikke i udvælgelsen af de udloddende investeringsforeningers ledelse. (35) Den udloddende investeringsforening indgår en forvaltningsaftale med forvaltningsselskabet om bl.a. reglerne for honorarer. Ifølge normal kommerciel praksis afspejler forvaltningsselskabets honorar afkastet af de investeringer, som dette selskab foretager på den udloddende investeringsforenings vegne. 18 I overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens 4 C, stk. 3, nr. 5). 19 Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og fører tilsyn med finansielle virksomheder, herunder investeringsforeninger. 6

7 (36) I betragtning af, at den udloddende investeringsforenings samlede kapital tilvejebringes af private selskabsinvestorer, ligger beslutningsprocessen i sidste instans hos disse investorer. (37) Udloddende investeringsforeninger er underlagt tilsyn i henhold til lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger. Finanstilsynet godkender især de udloddende investeringsforeningers vedtægter og påser, at de overholdes. Finanstilsynet udfører sit arbejde på grundlag af inspektioner på stedet samt de udloddende investeringsforeningers beretninger Kumulering med anden støtte (38) De danske myndigheder forpligter sig til at nedsætte de relevante støttelofter eller maksimale støtteberettigede beløb generelt med 50 % og med 20 % for målvirksomheder, der er beliggende i støtteberettigede områder, i de første tre år af den første risikokapitalinvestering og op til det samlede modtagne beløb, når den kapital, der stilles til rådighed for en målvirksomhed i henhold til denne ordning, anvendes til at finansiere en initialinvestering eller andre støtteberettigede omkostninger i henhold til andre gruppefritagelsesforordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre statsstøttedokumenter. (39) Denne nedsættelse finder ikke anvendelse på støtteintensiteter, der er fastsat i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation 20 eller eventuelle efterfølgende rammebestemmelser eller gruppefritagelser på dette område Overvågning og rapportering (40) De danske myndigheder forpligter sig til at overholde rapporterings- og overvågningsbestemmelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 7.1, og især at forelægge Kommissionen årsrapporter, som indeholder en oversigtstabel med angivelse af de investeringer, der er foretaget af den udloddende investeringsforening eller som led i ordningen, samt en liste over samtlige støttemodtagere i forbindelse med risikokapitalforanstaltninger. Rapporterne skal også indeholde en kortfattet beskrivelse af investeringsforeningernes virksomhed med nærmere oplysninger om overvejede og gennemførte transaktioner. (41) Ordningen vil ikke blive anvendt, før dens fulde ordlyd er offentliggjort på internettet. De danske myndigheder vil oplyse, på hvilken internetadresse ordningen offentliggøres. (42) De danske myndigheder forpligter sig til i mindst ti år at opbevare detaljerede fortegnelser over tildelingen af støtte til risikokapitalforanstaltningen. Disse fortegnelser skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan fastslås, om betingelserne i risikokapitalretningslinjerne er opfyldt, især hvad angår tranchens størrelse, virksomhedens størrelse (lille eller mellemstor), virksomhedens udviklingsstadium (igangsætter, opstart eller ekspansion), virksomhedssektor (helst fire cifre efter NACE-klassifikationen) samt oplysninger om foreningernes ledelse og de andre kriterier, der er nævnt i disse retningslinjer. 20 EUT C 323 af , s. 1. 7

8 3. VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM STATSSTØTTE (43) Kommissionen har vurderet den anmeldte ordning på grundlag af EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, og især på grundlag af risikokapitalretningslinjerne, som indeholder de særlige betingelser, der gælder for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i SMV. (44) For at en risikokapitalforanstaltning kan falde ind under EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal alle følgende fire kriterier være opfyldt: foranstaltningen skal indebære anvendelse af statsmidler foranstaltningen skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at give bestemte virksomheder en fordel fordelen skal være selektiv, dvs. være begrænset til bestemte virksomheder foranstaltningen skal kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. (45) I overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2 vil Kommissionen ved sin vurdering af, om risikokapitalforanstaltningerne udgør statsstøtte, undersøge, om foranstaltningen kan indebære støtte på mindst tre forskellige niveauer: støtte til investorer støtte til investeringsfonde, investeringsselskaber og/eller deres ledelse støtte til de virksomheder, hvori der investeres (målvirksomhederne) Statsstøtte til investorer (46) Når private investorer foretager investeringer på gunstigere vilkår end offentlige investorer eller på gunstigere vilkår, end hvis de ville havde foretaget sådanne investeringer uden foranstaltningen, anses de for at opnå en fordel, jf. risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2. (47) I den foreliggende sag vil de støtteberettigede investorer, dvs. private selskabsinvestorer med undtagelse af selskabsinvestorer, hvor de danske myndigheder har bestemmende indflydelse (se punkt (16) og (26) ovenfor), få skattelettelser som beskrevet i punkt 2.3 ovenfor. Skattelettelserne udgør et skatteprovenutab for den danske stat og er en undtagelse fra de normale danske skatteregler, der ikke kan begrundes som en logisk konsekvens af selve det danske skattesystem. Ordningen indebærer derfor en selektiv fordel for bestemte virksomheder, og denne fordel finansieres ved hjælp af statsmidler. Det kan heller ikke udelukkes, at de støtteberettigede investorer er involveret i aktiviteter, som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. (48) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den pågældende ordning skal betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, når det gælder investorerne. 8

9 3.2. Statsstøtte til en investeringsfond eller et investeríngsselskab (49) Hvad angår de udloddende investeringsforeninger, som opererer inden for rammerne af den anmeldte ordning, er Kommissionen af den opfattelse, at en investeringsfond snarere er et instrument til overførsel af støtte til investorer og/eller de virksomheder, hvori investeringen foretages, end en støttemodtager i sig selv (se risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2). Imidlertid kan f.eks. skattemæssige eller andre foranstaltninger, der indebærer direkte overførsler til fordel for investeringsselskaber eller eksisterende fonde med mange og forskelligartede investorer, som har karakter af selvstændige virksomheder, udgøre støtte, medmindre investeringerne foretages på vilkår, der ville være acceptable for en investor, som handler på almindelige markedsøkonomiske vilkår, og derfor ikke medfører nogen fordel for modtageren. (50) Ordningen i den foreliggende sag indebærer skattelettelser til de støtteberettigede investorer, som er medlemmer af udloddende investeringsforeninger, og ikke til selve de udloddende investeringsforeninger (se punkt (28) ovenfor). I overensstemmelse med fast retspraksis 21 har Kommissionen allerede fastslået følgende: "selv om de specialiserede investeringsvirksomheder ikke begunstiges direkte med en nedsat skattebyrde, som aftalt med deres tegnere, så får de alligevel en indirekte økonomisk fordel, eftersom den nedsatte skattebyrde på investeringer i investeringsvirksomheder gør det attraktivt for deltagerne at købe andele [deltage] i investeringsvirksomhederne" 22. De pågældende skattelettelser er en undtagelse fra de normale danske skatteregler og udgør et skatteprovenutab for den danske stat, dvs. at der er tale om statsmidler. De udloddende investeringsforeninger er virksomheder, fordi de er organiseret i selskabsform og konkurrerer på investeringsmarkederne. Ordningen vedrører kun udloddende investeringsforeninger, som er beskrevet i punkt 2.6 ovenfor, og som foretager støtteberettigede investeringer til skade for andre virksomheder, der udbyder alternative former for investeringer af tilsvarende art. Ordningen skal derfor betragtes som selektiv. Det kan heller ikke udelukkes, at de udloddende investeringsforeninger er involveret i aktiviteter, som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. (51) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den pågældende ordning skal betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, når det gælder de udloddende investeringsforeninger Statsstøtte til ledelsen (52) Der vil være tale om støtte til fondens ledelse eller forvaltningsselskabet, hvis deres honorar ikke fuldt ud afspejler det aktuelle markedsbaserede honorar i sammenlignelige situationer. Omvendt er der en formodning om, at der ikke foreligger støtte, hvis ledelsen eller forvaltningsselskabet vælges via en åben og 21 Se sag T-93/02, "En medlemsstats afståelse fra at opkræve skatter kan [ ] indebære en indirekte overførsel af statsmidler, som kan kvalificeres som støtte til fordel for andre økonomiske operatører end dem, som skattefordelen var rettet direkte til." præmis Kommissionens beslutning 2006/638/EF af , EUT L 268 af , s. 1, punkt (36), Se også sag T-424/05, Den Italienske Republik mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort, præmis

10 gennemsigtig udbudsprocedure, eller hvis de ikke modtager andre fordele fra statens side (se risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2). (53) Ifølge den anmeldte ordning blander staten sig ikke i udvælgelsen af de udloddende investeringsforenings ledelse eller forvaltningsselskabet, og den giver heller ikke ledelsen eller forvaltningsselskabet nogen fordele (se punkt (34) ovenfor). Forvaltningsselskabets honorar vil blive fastlagt efter normal kommerciel praksis af den udloddende investeringsforenings private selskabsinvestorer (dvs. medlemmerne), se punkt (35) ovenfor. Desuden vil de udloddende investeringsforeningers ledelse eller forvaltningsselskabet træffe kommercielle beslutninger på vegne af deres medlemmer, dvs. private selskabsinvestorer. (54) I betragtning af, at de udloddende investeringsforeningers valg af ledelse (eller forvaltningsselskabet) og deres honorar afgøres af markedet, mener Kommissionen ikke, at der er nogen grund til at tro, at honoraret ikke afspejler det aktuelle markedsbaserede honorar i sammenlignelige situationer. (55) Kommissionen konkluderer derfor, at der ikke er tale om statsstøtte efter EUFtraktatens artikel 107, stk. 1, til de udloddende investeringsforeningers ledelse eller forvaltningsselskaber Statsstøtte til målvirksomhederne (56) I tilfælde, hvor investeringen foretages på vilkår, der ville være acceptable for en privat investor, som handler på almindelige markedsøkonomiske vilkår, uden nogen form for statslig indgriben, betragtes de virksomheder, hvori der investeres, ikke som støttemodtagere, jf. risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2. (57) Hvis der er tale om støtte til investorerne, investeringsselskabet eller investeringsfonden, mener Kommissionen generelt (se især risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2), at støtten i hvert fald delvis gives videre til målvirksomhederne, og at der således også er tale om støtte på dette niveau. Dette er tilfældet, selv når investeringsbeslutningerne træffes af fondens ledelse ud fra en rent forretningsmæssig begrundelse. (58) Som anført i punkt (47) ovenfor, indebærer ordningen skattelettelser i forbindelse med investeringer i målvirksomheder, hvilket udgør et skatteprovenutab for den danske stat. Gennem den skattefordel, som de private selskabsinvestorer opnår, gør ordningen det derfor lettere for SMV at skaffe risikokapital, som ellers ikke ville være til stede, eller i hvert fald ikke ville kunne skaffes i samme omfang, hvis ordningen ikke blev gennemført. Ordningen medfører derfor en fordel for de SMV, hvori der investeres. Ordningen er selektiv, da det kun er investeringer i bestemte SMV, der er støtteberettigede i henhold til ordningen. Da det ikke kan udelukkes, at målvirksomhederne er aktive inden for samhandelen i EU, kan det heller ikke udelukkes, at ordningen påvirker konkurrencevilkårene og samhandelen. (59) Kommissionen konkluderer derfor, at der er tale om statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, til de SMV, hvori der foretages støtteberettigede investeringer. 10

11 3.5. Støttens lovlige karakter (60) Ved at anmelde ordningen inden gennemførelsen har de danske myndigheder opfyldt deres forpligtelser efter EUF-traktatens artikel 108, stk VURDERING AF STØTTENS FORENELIGHED 4.1. Kriterier for vurdering af foranstaltningens forenelighed (61) Da ordningen udgør statsstøtte til investorerne, de udloddende investeringsforeninger og målvirksomhederne, skal Kommissionen undersøge, om støtten er forenelig med det indre marked. I EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), er det fastsat, at støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene kan betragtes som forenelig med det indre marked, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Da ordningen vedrører tilførsel af risikokapital til SMV, bør risikokapitalretningslinjerne anvendes ved vurderingen af støttens forenelighed. (62) Ved vurderingen af risikokapitalforanstaltningers forenelighed vil Kommissionen bl.a. undersøge, om de tilskynder markedsinvestorerne til at stille risikokapital til rådighed for målvirksomhederne, og om de forventes at føre til, at investeringsbeslutningerne træffes på et kommercielt (dvs. et overskudsorienteret) grundlag. I risikokapitalretningslinjernes punkt 4.2 defineres de forskellige typer risikokapitalforanstaltninger, som Kommissionen mener kan frembringe dette resultat, og der nævnes i punkt 4.2 (d) skattemæssige inditamenter for at få investeringsfonde og/eller deres ledelse eller investorer til at foretage risikokapitalinvesteringer. I betragtning af, at ordningen medfører en skattefordel for de private selskabsinvestorer, som investerer direkte eller indirekte, gennem de udloddende investeringsforeninger, i målvirksomhederne, falder ordningen ind under risikokapitalretningslinjernes anvendelsesområde. (63) Risikokapitalretningslinjernes punkt 2.1 udelukker støtte til kriseramte virksomheder og til virksomheder inden for værfts-, kul- og stålindustrien. Risikokapitalretningslinjerne gælder heller ikke for støtte til eksportaktiviteter, dvs. støtte, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, til oprettelse og drift af distributionsnet eller andre løbende omkostninger i forbindelse med eksportaktiviteten, og heller ikke støtte, der er betinget af brug af indenlandske frem for importerede produkter. (64) Ordningen er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 2.1, idet den udelukker støtte til kriseramte virksomheder og til virksomheder inden for værfts-, kul- og stålindustrien. Betingelserne vedrørende de støtteberettigede investeringer omfatter heller ingen bestemmelser om, at støtten er betinget af målvirksomhedernes eksportaktiviteter eller deres brug af indenlandske frem for importerede produkter (se punkt (23) ovenfor). (65) Ordningen opfylder også risikokapitalretningslinjernes punkt 2.2 (b), der definerer privat egenkapital som egenkapitalinvesteringer i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Ifølge de danske myndigheder skal iværksætteraktier udstedes af SMV, der ikke er børsnoterede, dvs. at de ikke må være optaget til officiel notering 11

12 på en fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer (se punkt (22) ovenfor). (66) De investeringer, der foretages i henhold til ordningen, vedrører udelukkende nytegnede aktier, hvilket udelukker erstatningskapital (se punkt (8) ovenfor). Ved at begrænse investeringerne til nye aktier udelukkes pr. definition ledelsesopkøb (management buy-outs). Da erstatningskapital og buy-outs er udelukket, er ordningen i overensstemmelse med definitionen af venturekapital og privat egenkapital i henholdsvis punkt 2.2(i) og punkt 2.2(b) i risikokapitalretningslinjerne Vurdering efter risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3 (67) Kommissionen vil kun erklære en risikokapitalforanstaltning forenelig efter EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra c), hvis den konkluderer, at støtteforanstaltningen medfører øget tilførsel af risikokapital uden at påvirke samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. For at fastslå, om dette er tilfældet, anvender Kommissionen en afvejningstest i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 1.3, hvorved den undersøger foranstaltningens potentielle positive virkninger med hensyn til virkeliggørelse af et mål af fælles interesse i forhold til dens potentielle negative virkninger i form af fordrejning af konkurrencen og samhandelen. Kommissionen er den opfattelse, at støtten i forbindelse med en risikokapitalforanstaltning har tilskyndelsesvirkning, er nødvendig og står i rimeligt forhold til målet, således som det kræves i afvejningstesten, og at den samlede balance er positiv, når alle betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3 er opfyldt Investeringstranchers maksimumsniveau (68) I risikokapitalretningslinjernes punkt er det fastsat, at finansieringstrancher, uanset om de er helt eller delvis finansieret ved hjælp af statsstøtte, ikke må overstige 2,5 mio. EUR for hver SMV over hver periode på 12 måneder. Som påpeget ovenfor i punkt (8), er den maksimale årlige investeringstranche pr. målvirksomhed 18,7 mio. DKK (ca. 2,5 mio. EUR). Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Begrænsninger for igangsætter-, opstart- og ekspansionsfinansiering (69) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt skal risikokapitalforanstaltningen for små og mellemstore virksomheder i støtteberettigede områder begrænses til finansieringen frem til ekspansionsfasen. For mellemstore virksomheder i ikkestøtteberettigede områder skal den begrænses til finansieringen indtil startfasen. (70) Som påpeget i punkt (24) ovenfor kan SMV i støtteberettigede områder i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a), eller c), og små virksomheder i ikkestøtteberettigede områder modtage investeringer i form af start- og ekspansionskapital. For mellemstore virksomheder i ikke-støtteberettigede områder kan der ydes støtte til investeringer indtil startfasen, hvilket er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt Definitionen af igangsætter-, startog ekspansionskapital er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt

13 (71) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Egenkapital- og kvasi-egenkapitalinvesteringsinstrumenter (72) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt skal mindst 70 % af risikokapitalforanstaltningens samlede budget stilles til rådighed for egenkapitalog kvasi-egenkapitalinvesteringer i målvirksomhederne. Som påpeget i punkt (29) ovenfor i forbindelse med de udloddende investeringsforeninger opfylder ordningen dette krav. Hvad angår selskabsinvestorernes direkte investeringer i målvirksomhederne, vil de blive foretaget udelukkende i form af egenkapital, hvilket er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt (73) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Private investorers deltagelse (74) Det er fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.4, at mindst 30 % af finansieringen af de investeringer, der foretages i støtteberettigede områder, og 50 % i andre områder skal tilvejebringes af private investorer. I henhold til ordningen foretages investeringerne af de private selskabsinvestorer direkte eller indirekte gennem de udloddende investeringsforeninger. Dermed tilvejebringes den samlede finansiering af investeringerne af private selskabsinvestorer, som anført i punkt (16) og (26) ovenfor. (75) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er opfyldt Overskudsorienterede investeringsbeslutninger (76) Risikokapitalretningslinjernes punkt indeholder kumulative kriterier for vurderingen af, om investeringsbeslutningerne i henhold til ordningen er overskudsorienterede. (77) For det første skal der være tale om, at private investorer i væsentligt omfang foretager investeringer på et kommercielt grundlag direkte eller indirekte i målvirksomhedens egenkapital. Hvad angår den foreliggende ordning, leveres hele den kapital, som ordningen omfatter, af private investorer, som investerer direkte eller indirekte gennem de udloddende investeringsforeninger (se punkt (16) og (26) ovenfor). Staten er ikke involveret i investeringsbeslutningerne med undtagelse af fastsættelsen af reglerne for skattelettelserne i henhold til ordningen. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (a) er derfor opfyldt. (78) For det andet er det fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt (b), at der for hver investering skal foreligge en detaljeret forretningsplan, som fastlægger et projekts fremtidige levedygtighed. Kommissionen bemærker, at selskabsinvestorerne og de udloddende investeringsforeninger er retligt forpligtede til at foretage deres investeringer på et kommercielt grundlag (se punkt (18) og (32) ovenfor). Som anført i punkt (25) ovenfor, skal hver målvirksomhed have en forretningsplan, som indeholder detaljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudvikling, og som fastlægger projektets fremtidige levedygtighed. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (b) er derfor opfyldt. (79) For det tredje er det fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt (c), at der for hver investering skal foreligge en klar og realistisk exit-strategi. Kommissionen 13

14 bemærker, at der i henhold til ordningen skal være en klar og realistisk exitstrategi, som vurderes individuelt for hver investering (se punkt (25) ovenfor). Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) er derfor opfyldt. (80) Kommissionen erkender også, at selve skattelettelsens art påviser, at investeringerne er overskudsorienterede. I betragtning af at skattelettelsen i henhold til ordningen afhænger af de udloddende investeringsforeningers rentabilitet og de private selskabsinvestorers direkte investeringer, giver den investorerne et yderligere incitament til at søge rentable investeringer med de bedst mulige investeringsafkast. (81) Kommissionen konkluderer derfor, at ordningen er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.5, og at investeringsbeslutningerne er overskudsorienterede Kommerciel ledelse (82) Det kommercielle ledelseskriterium anses for opfyldt, når alle følgende betingelser i risikokapitalretningslinjernes punkt er opfyldt, hvilket sikrer, at foranstaltningen forvaltes på et kommercielt grundlag. (83) For det første skal der ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt (a) foreligge en aftale mellem fondsadministrationen og fondens deltagere, som indeholder bestemmelser om, at ledelsens honorar er resultatbetinget, og om fondens målsætninger og den påtænkte tidsplan for investeringerne. Som anført i punkt (35) ovenfor, indgår de udloddende investeringsforeninger en forvaltningsaftale med forvaltningsselskabet, som indeholder reglerne for forvaltningsselskabets honorar. Ifølge normal kommerciel praksis afspejler forvaltningsselskabets honorar afkastet af de investeringer, som dette selskab foretager på den udloddende investeringsforenings vegne, og dette sikrer, at investeringsbeslutningerne træffes på et kommercielt grundlag. Da det er et lovkrav, at de udloddende investeringsforeninger skal forvaltes på et kommercielt grundlag, forventes det, at forvaltningsaftalen fastlægger alle de nødvendige betingelser, herunder investeringernes formål og tidsplan, for at sikre at midlerne forvaltes på et kommercielt grundlag. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (a) er derfor opfyldt. (84) For det andet skal private markedsinvestorer i henhold til risikokapitalretningslinjernes punkt (b) være repræsenteret i den udloddende investeringsforenings beslutningstagning, f.eks. gennem en investorkomité eller en rådgivende komité. Kommissionen bemærker, at det kun er private selskabsinvestorer, der kan investere gennem de udloddende investeringsforeninger, og at de udloddende investeringsforeningers samlede kapital tilvejebringes af private selskabsinvestorer, som anført i punkt (36) ovenfor, hvilket viser, at beslutningstagningen i de udloddende investeringsforeninger i sidste instans ligger hos de private selskabsinvestorer. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (b) er derfor opfyldt. (85) Endelig er det i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) fastsat, at bedste praksis og lovbestemt tilsyn gælder for forvaltningen af fonden. I betragtning af at de udloddende investeringsforeninger skal forvaltes på et kommercielt grundlag med det formål at indtjene overskud, skulle det være i den kommercielle forvaltnings interesse at anvende den bedst mulige praksis. Kommissionen 14

15 bemærker, at de udloddende investeringsforeninger er underlagt lovbestemt tilsyn i henhold til lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, jf. punkt (37) ovenfor. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) er derfor opfyldt. (86) Hvad angår de direkte investeringer, er der ingen fondsadministrator involveret, da de private investorer selv er ansvarlige for deres investeringsbeslutninger og søger at optimere investeringsafkastet. Det ville være i investorernes interesse at anvende den bedste forvaltningspraksis med henblik på at opnå overskud. (87) Kommissionen konkluderer, at ordningen opfylder alle betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.6, og især at de udloddende investeringsforeninger forvaltes på kommercielt grundlag Sektorbestemt fokus (88) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt kan Kommissionen acceptere et sektorbestemt fokus for risikokapitalforanstaltninger. Denne bestemmelse finder ikke anvendelsse, da ordningen ikke har noget sektorbestemt fokus Konklusion (89) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at ordningen opfylder kriterierne i risikokapitalretningslinjernes punkt Kumulering (90) Ordningen er i overensstemmelse med kumuleringsreglerne i risikokapitalretningslinjernes punkt 6. Når kapital, der stilles til rådighed for målvirksomhederne i forbindelse med denne ordning, anvendes til finansiering af en initialinvestering eller andre støtteberettigede omkostninger i henhold til andre gruppefritagelsesforordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre statsstøttedokumenter, nedsættes de relevante støttelofter eller maksimale støtteberettigede beløb generelt med 50 % og med 20 % for målvirksomheder, der er beliggende i støtteberettigede områder, i de første tre år af den første risikokapitalinvestering og op til det samlede modtagne beløb. Denne nedsættelse finder ikke anvendelse på støtteintensiteter, der er fastsat i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation eller eventuelle efterfølgende rammebestemmelser eller gruppefritagelser på dette område Rapportering og overvågning (91) Risikokapitalretningslinjernes punkt 7 indeholder betingelserne for den årlige indberetning af risikokapitalforanstaltninger og for medlemsstaternes offentliggørelses- og registreringsforpligtelser. De danske myndigheder har forpligtet sig til at efterkomme rapporterings- og overvågningsbestemmelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 7. 15

16 4.5. Konklusion (92) Kommissionen konkluderer, at den anmeldte ordning opfylder betingelserne i EFretningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder. Kommissionen finder derfor, at ordningen er forenelig med det indre marked efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). 5. AFGØRELSE (93) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at ovennævnte ordning er forenelig med det indre marked i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Den har derfor besluttet ikke at rejse indvendinger. (94) Kommissionen minder de danske myndigheder om, at de i henhold til EUFtraktatens artikel 108, stk. 3, skal anmelde alle planer om refinansiering eller ændring af denne støtteordning til Kommissionen. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Har Kommissionen ikke inden for denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at dette brev offentliggøres i sin fulde ordlyd på det autentiske sprog på: Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktoratet for Statsstøtte Registreringskontoret for Statsstøtte 1049 Bruxelles Belgien Faxnr.: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 16

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven.

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 154 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-511-0060 Udkast (4) 16. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere