EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011 anmeldte de danske myndigheder i henhold til artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 1 (i det følgende benævnt "EUF-traktaten") ovennævnte ordning på grundlag af EF-retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder 2 (i det følgende benævnt "risikokapitalretningslinjerne"). (2) Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 20. oktober 2011 og 23. januar 2012, som de danske myndigheder besvarede henholdsvis den 23. november 2011 og den 20. februar Den 27. marts 2012 fremsendte de danske myndigheder yderligere oplysninger. 2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 2.1. Formål (3) For at afhjælpe de små og mellemstore virksomheders ("SMV") mangel på egenkapital i Danmark indebærer ordningen skattelettelser for selskabsinvestorer, som investerer egenkapital direkte eller indirekte, gennem en udloddende investeringsforening, i SMV, der er hjemmehørende i Danmark. 1 EUT C 115 af , s EUT C 194, af , s Udenrigsminister Villy Søvndal Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 2.2. Retsgrundlag, støttetildelende myndighed, varighed og budget (4) Ordningens retsgrundlag er lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (5) Den støttetildelende myndighed er Skatteministeriet. Støtten ydes automatisk, så snart de relevante objektive kriterier er opfyldt. Den støttetildelende myndighed har ingen skønsmæssige beføjelser. (6) Ordningen har en varighed på ti år, dvs. at den skal gælde indtil den 31. december De danske myndigheder iværksætter ikke ordningen, før Kommissionen har godkendt den. Ifølge de danske myndigheder vil tidsrammen på 10 år gøre det muligt at nå ordningens mål, fordi den giver investorerne en tilstrækkelig lang investeringshorisont til gavn for målvirksomhedernes tidlige vækstfase. (7) Det samlede budget i form af et skatteprovenutab for staten anslås til 405 mio. DKK (ca. 54 mio. EUR 3 ), og det årlige budget skønnes at blive 5 mio. DKK i 2015, 10 mio. DKK i 2016, 30 mio. DKK i 2017, 55 mio. DKK i 2018, 85 mio. DKK i 2019, 100 mio. DKK i 2020 og 120 mio. DKK i Støtteberettigede investeringer og støttens form (8) De investeringer, der er støtteberettigede i henhold til ordningen, er investeringer i form af tilførsel af egenkapital gennem erhvervelse af nytegnede aktier (i det følgende benævnt "iværksætteraktier") i målvirksomhederne (SMV). De støtteberettigede investeringer er begrænset til 18,7 mio. DKK (ca. 2,5 mio. EUR) pr. SMV i en periode på 12 måneder og skal opfylde alle de krav, der er fastsat i denne afgørelse Det gældende retsgrundlag i Danmark (9) Efter gældende dansk ret vil et selskab, der gennem investeringer i egenkapital ejer mindre end 10 % af aktierne i et andet selskab (porteføljeaktier), blive beskattet med almindelig selskabsskat 4 af afkastet og have ret til fradrag for eventuelle tab. Hvis investeringen udgør mindst 10 % af aktierne i et andet selskab (datterselskabsaktier), er afkastet af disse aktier skattefrit, og der er derfor ingen fradragsret for tab Skattefritagelse (10) I henhold til ordningen kan investorer, der ejer iværksætteraktierne i mindst tre år, blive fuldstændig fritaget for selskabsskat, dvs. at eventuelle kapitalgevinster eller eventuelt udbytte af iværksætteraktier ikke beskattes. Investorerne vil derfor være fritaget for skat af afkastet af deres investeringer i porteføljeaktier, der er iværksætteraktier. Hvis investor afstår iværksætteraktierne inden tre års ejertid, er aktierne skattepligtige. 3 ECB's vekselkurs pr : 1 EUR = 7,4498 DKK. 4 Den danske selskabsskattesat er på 25 %. 2

3 (11) Hvis investor har andre unoterede porteføljeaktier (f.eks. i samme målvirksomhed), som ikke er støtteberettigede i henhold til ordningen (dvs. som ikke er iværksætteraktier), beskattes aktierne efter de normale regler Fradrag for tab (12) Hvis investor lider tab på sine iværksætteraktier, kan tabet fradrages uanset ejertid. Tabet er kildeartsbegrænset og kan alene fradrages i øvrige gevinster på realisationsbeskattede aktier - dvs. gevinster på porteføljeaktier, og ikke i andre indtægter 5. (13) Hvis investor ejer både porteføljeaktier og iværksætteraktier i samme SMV, vil fradrag for tab, som fastsat i punkt (12) ovenfor, ifølge de danske myndigheder forhindre skattespekulation i henhold til den forskellige beskatning af iværksætteraktier og porteføljeaktier. Gevinster af iværksætteraktier er ikke skattefrie, hvis investor har haft fradragsberettigede tab på aktier i samme SMV i den periode, hvor investor har ejet iværksætteraktierne Støtteberettigede investorer (14) Ifølge de danske myndigheder er de investorer, der er berettigede til skattelettelser i henhold til ordningen, selskaber, som er omfattet af selskabsskatteloven 6. (15) Selskabsskatteloven gælder for anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital. (16) Selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, og hvor offentlige myndigheder (dvs. den danske stat, regionerne eller kommunerne) har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger, er dog udelukket fra ordningens anvendelsesområde 7. (17) Ifølge de danske myndigheder kan de støtteberettigede investorer også være udenlandske selskaber, som falder ind under den definition af "selskab i en medlemsstat", der er fastsat i artikel 2 i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 8. (18) Støtteberettigede investorer kan investere i målvirksomheder direkte eller indirekte, gennem en udloddende investeringsforening, forudsat at alle investeringsforeningens medlemmer er støtteberettigede investorer som omhandlet i denne afgørelse. Desuden skal de støtteberettigede investorer kunne påvise, at 5 Eksempel: En investor tegner i henhold til ordningen 500 iværksætteraktier i SMV 1 til en pris på 100 og 100 unoterede porteføljeaktier i SMV 2 til en pris på 100. Efter at have ejet aktierne i fem år sælger investor iværksætteraktiverne i SMV 1 til en pris på 80 og aktierne i SMV 2 til en pris på 320. Investor lider således tab på DKK på aktierne i SMV 1, men tjener samtidig DKK på aktierne i SMV 2. Gevinster af unoterede porteføljeaktier er skattepligtige. Tabet på investeringerne i iværksætteraktier kan trækkes fra gevinsten af de unoterede porteføljeaktier, hvilket betyder, at investor kun vil blive beskattet af DKK. 6 I henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2. 7 Som defineret i selskabsskattelovens 31 C. 8 EUT L 345 af , s. 8. 3

4 deres investeringer er overskudsorienterede og forvaltes på et kommercielt grundlag 9. (19) Endelig skal de støtteberettigede investorer være uafhængige af målvirksomheden Målvirksomhederne (20) Ordningen tager udelukkende sigte på SMV, der falder ind under EU's SMVdefinition 10, og som er skattepligtige efter den danske selskabsskattelov 11. (21) Udenlandske selskaber med fast forretningssted i Danmark er også støtteberettigede i henhold til ordningen. (22) De støttemodtagende SMV må ikke være børsnoterede, dvs. at de ikke må være optaget til officiel notering på en fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer. (23) Ifølge de danske myndigheder er ordningen ikke sektorspecifik. Målvirksomheden må dog ikke primært være aktiv inden for udlejning af fast ejendom eller opbevaring af kontanter, værdipapirer osv. Investeringer i virksomheder inden for værfts- 12, kul- 13 og stålindustrien 14 er udelukket. De danske myndigheder har bekræftet, at der i henhold til ordningen ikke vil blive ydet støtte til investeringer i eksportaktiviteter, og at investeringerne ikke vil afhænge af, om der anvendes indenlandske frem for importerede produkter. Ordningen finder heller ikke anvendelse på investeringer i kriseramte SMV, jf. Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 15. (24) Ordningen udelukker finansiering ud over startfasen til mellemstore virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a) og c) 16. De danske myndigheder har bekræftet, at definitionen af seed-, start- og ekspansionskapital i forbindelse med denne ordning vil være i overensstemmelse med Kommissionens definition i risikokapitalretningslinjernes punkt 2.2 (e), (f) og (h), nemlig: 9 I henhold til aktieavancebeskatningslovens 4 C, stk. 3, nr. 5). 10 Støttemodtagerne er SMV, som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (den generelle gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af , s. 3, og Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, EUT L 124 af , s Dvs. selskaber, der falder ind under selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1) eller 2) og 2, stk. 1, litra a). 12 Som defineret i rammebestemmelserne for statsstøtte til skibsbygning, EUT C 317 af s Højkvalitets-, middelkvalitets- og lavkvalitetskul af kategori A og B i henhold til det af FN s Økonomiske Kommission for Europa udarbejdede interne kul-klassificeringssystem. 14 Som defineret i bilag I til retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s EUT C 244 af , s Ikke-støtteberettigede områder defineres i regionalstøttekortet for Danmark , som blev godkendt ved Kommissionens beslutning N 693/06, EUT C 141 af , s

5 "seedkapital (igangsætterkapital)": finansiering med henblik på at studere, vurdere og udvikle et nyt koncept, der går forud for startfasen "startkapital": finansiering af produktudvikling og indledende markedsføring til virksomheder, som endnu ikke kommercielt afsætter deres varer eller tjenesteydelser og endnu ikke genererer overskud "ekspansionskapital": finansiering af vækst og ekspansion i en virksomhed uanset om denne balancerer eller giver overskud eller ej hvor formålet er øget produktionskapacitet, markeds- eller produktudvikling eller øget arbejdskapital. (25) Ifølge de danske myndigheder vil Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) påse, at der for hver investering i målvirksomhederne foreligger en detaljeret forretningsplan og en klar exitstrategi. Forretningsplanen skal indeholde detaljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudviklingen og fastlægge produktets fremtidige levedygtighed. Den skal kontrolleres af målvirksomhedens revisor Udloddende investeringforeninger (26) De udloddende investeringsforeninger, der er støtteberettigede i henhold til ordningen, er kollektive investeringsforeninger, som investerer i målvirksomhederne på deres medlemmers vegne. De støtteberettigede udloddende investeringsforeninger er juridiske personer, der udelukkende er oprettet af de støtteberettigede selskabsinvestorer, som defineret i punkt 2.4 ovenfor. I overensstemmelse med punkt (16) ovenfor kan selskabsinvestorer, hvor offentlige myndigheder har bestemmende indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger, ikke blive medlemmer af udloddende investeringsforeninger i forbindelse med denne ordning. (27) De støtteberettigede udloddende investeringsforeninger skal investere i iværksætteraktier i målvirksomhederne. Udloddende investeringsforeninger vil udstede omsættelige beviser for deres medlemmers indskud. Bevisernes værdi afspejler værdien af den udloddende investeringsforenings investeringer. Beviserne vil give de enkelte medlemmer af den udloddende investeringsforening samme forholdsmæssige andel af afkastet. (28) Udloddende investeringsforeninger er skattemæssigt gennemsigtige i den forstand, at deres medlemmer beskattes direkte, enten når de sælger investeringsbeviserne eller ved den årlige beskatning af beviserne 17. Ovenstående afspejler den beskatning, der ville have fundet sted, hvis den udloddende investeringsforenings medlemmer selv havde investeret direkte i målvirksomheden. (29) Ifølge de danske myndigheder skal mindst 70 % af den udloddende investeringsforenings samlede budget vedrørende investeringer i henhold til ordningen anvendes til egenkapital- eller kvasi-egenkapitalinvesteringer. 17 For selskaber finder den årlige beskatning sted på grundlag af markedsværdiprincipppet, jf. aktieavancebeskatningslovens 20 A. Det betyder, at beskatningen afhænger af, om værdien af investeringsforeningens portefølje stiger eller falder. 5

6 (30) Ifølge de danske myndigheder er udloddende investeringsforeninger en eksisterende form for kollektive investeringer i Danmark. Det kan derfor ikke udelukkes, at de i forvejen udfører andre typer investeringsaktiviteter end dem, der er omfattet af denne afgørelse. De danske myndigheder har bekræftet, at der i tilfælde, hvor de udloddende investeringsforeninger ikke blev eller ikke vil blive oprettet udelukkende med det formål at foretage investeringer i henhold til ordningen, skal foretages en klar adskillelse af aktiviteter og regnskaber mellem de forskellige typer investeringer for at undgå eventuel krydssubsidiering. (31) De danske myndigheder har bekræftet, at udloddende investeringsforeninger eller tilsvarende virksomheder, der foretager kollektive investeringer i omsættelige værdipapirer, og som ikke er hjemmehørende i Danmark, men etableret i en anden medlemsstat eller en anden EØS-stat, er omfattet af ordningen og vil blive behandlet på samme vilkår som hjemmehørende udloddende investeringsforeninger Overskudsorienterede investeringsbeslutninger (32) Ifølge de danske myndigheder skal de udloddende investeringsforeninger kunne påvise, at deres investeringer er overskudsorienterede og forvaltes på et kommercielt grundlag 18. Som anført i punkt (26) ovenfor, kan de udloddende investeringsforeningers medlemmer ikke være selskabsinvestorer, hvor offentlige myndigheder har bestemmende indflydelse. Det er derfor overvejende private investorer, som er medlemmer af de udloddende investeringsforeninger. (33) Som anført i punkt (25) ovenfor, skal der for hver investering i målvirksomheden udarbejdes en realistisk exitstrategi og en forretningsplan, som indeholder detraljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudviklingen, og som fastlægger produktets fremtidige levedygtighed Forvaltning (34) Ifølge de danske myndigheder forvaltes udloddende investeringsforeninger af professionelle fra den private sektor, som udvælges i overensstemmelse med normal kommerciel praksis. Den udloddende investeringsforenings bestyrelse, som repræsenterer foreningens medlemmer, udpeger en direktion, som skal varetage foreningens daglige ledelse, eller delegerer eventuelt ansvaret for den daglige ledelse til et forvaltningsselskab. Forvaltningsselskabet skal godkendes af Finanstilsynet 19. Den danske stat blander sig ikke i udvælgelsen af de udloddende investeringsforeningers ledelse. (35) Den udloddende investeringsforening indgår en forvaltningsaftale med forvaltningsselskabet om bl.a. reglerne for honorarer. Ifølge normal kommerciel praksis afspejler forvaltningsselskabets honorar afkastet af de investeringer, som dette selskab foretager på den udloddende investeringsforenings vegne. 18 I overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens 4 C, stk. 3, nr. 5). 19 Finanstilsynet er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og fører tilsyn med finansielle virksomheder, herunder investeringsforeninger. 6

7 (36) I betragtning af, at den udloddende investeringsforenings samlede kapital tilvejebringes af private selskabsinvestorer, ligger beslutningsprocessen i sidste instans hos disse investorer. (37) Udloddende investeringsforeninger er underlagt tilsyn i henhold til lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger. Finanstilsynet godkender især de udloddende investeringsforeningers vedtægter og påser, at de overholdes. Finanstilsynet udfører sit arbejde på grundlag af inspektioner på stedet samt de udloddende investeringsforeningers beretninger Kumulering med anden støtte (38) De danske myndigheder forpligter sig til at nedsætte de relevante støttelofter eller maksimale støtteberettigede beløb generelt med 50 % og med 20 % for målvirksomheder, der er beliggende i støtteberettigede områder, i de første tre år af den første risikokapitalinvestering og op til det samlede modtagne beløb, når den kapital, der stilles til rådighed for en målvirksomhed i henhold til denne ordning, anvendes til at finansiere en initialinvestering eller andre støtteberettigede omkostninger i henhold til andre gruppefritagelsesforordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre statsstøttedokumenter. (39) Denne nedsættelse finder ikke anvendelse på støtteintensiteter, der er fastsat i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation 20 eller eventuelle efterfølgende rammebestemmelser eller gruppefritagelser på dette område Overvågning og rapportering (40) De danske myndigheder forpligter sig til at overholde rapporterings- og overvågningsbestemmelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 7.1, og især at forelægge Kommissionen årsrapporter, som indeholder en oversigtstabel med angivelse af de investeringer, der er foretaget af den udloddende investeringsforening eller som led i ordningen, samt en liste over samtlige støttemodtagere i forbindelse med risikokapitalforanstaltninger. Rapporterne skal også indeholde en kortfattet beskrivelse af investeringsforeningernes virksomhed med nærmere oplysninger om overvejede og gennemførte transaktioner. (41) Ordningen vil ikke blive anvendt, før dens fulde ordlyd er offentliggjort på internettet. De danske myndigheder vil oplyse, på hvilken internetadresse ordningen offentliggøres. (42) De danske myndigheder forpligter sig til i mindst ti år at opbevare detaljerede fortegnelser over tildelingen af støtte til risikokapitalforanstaltningen. Disse fortegnelser skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan fastslås, om betingelserne i risikokapitalretningslinjerne er opfyldt, især hvad angår tranchens størrelse, virksomhedens størrelse (lille eller mellemstor), virksomhedens udviklingsstadium (igangsætter, opstart eller ekspansion), virksomhedssektor (helst fire cifre efter NACE-klassifikationen) samt oplysninger om foreningernes ledelse og de andre kriterier, der er nævnt i disse retningslinjer. 20 EUT C 323 af , s. 1. 7

8 3. VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM STATSSTØTTE (43) Kommissionen har vurderet den anmeldte ordning på grundlag af EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, og især på grundlag af risikokapitalretningslinjerne, som indeholder de særlige betingelser, der gælder for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i SMV. (44) For at en risikokapitalforanstaltning kan falde ind under EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal alle følgende fire kriterier være opfyldt: foranstaltningen skal indebære anvendelse af statsmidler foranstaltningen skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at give bestemte virksomheder en fordel fordelen skal være selektiv, dvs. være begrænset til bestemte virksomheder foranstaltningen skal kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. (45) I overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2 vil Kommissionen ved sin vurdering af, om risikokapitalforanstaltningerne udgør statsstøtte, undersøge, om foranstaltningen kan indebære støtte på mindst tre forskellige niveauer: støtte til investorer støtte til investeringsfonde, investeringsselskaber og/eller deres ledelse støtte til de virksomheder, hvori der investeres (målvirksomhederne) Statsstøtte til investorer (46) Når private investorer foretager investeringer på gunstigere vilkår end offentlige investorer eller på gunstigere vilkår, end hvis de ville havde foretaget sådanne investeringer uden foranstaltningen, anses de for at opnå en fordel, jf. risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2. (47) I den foreliggende sag vil de støtteberettigede investorer, dvs. private selskabsinvestorer med undtagelse af selskabsinvestorer, hvor de danske myndigheder har bestemmende indflydelse (se punkt (16) og (26) ovenfor), få skattelettelser som beskrevet i punkt 2.3 ovenfor. Skattelettelserne udgør et skatteprovenutab for den danske stat og er en undtagelse fra de normale danske skatteregler, der ikke kan begrundes som en logisk konsekvens af selve det danske skattesystem. Ordningen indebærer derfor en selektiv fordel for bestemte virksomheder, og denne fordel finansieres ved hjælp af statsmidler. Det kan heller ikke udelukkes, at de støtteberettigede investorer er involveret i aktiviteter, som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. (48) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den pågældende ordning skal betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, når det gælder investorerne. 8

9 3.2. Statsstøtte til en investeringsfond eller et investeríngsselskab (49) Hvad angår de udloddende investeringsforeninger, som opererer inden for rammerne af den anmeldte ordning, er Kommissionen af den opfattelse, at en investeringsfond snarere er et instrument til overførsel af støtte til investorer og/eller de virksomheder, hvori investeringen foretages, end en støttemodtager i sig selv (se risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2). Imidlertid kan f.eks. skattemæssige eller andre foranstaltninger, der indebærer direkte overførsler til fordel for investeringsselskaber eller eksisterende fonde med mange og forskelligartede investorer, som har karakter af selvstændige virksomheder, udgøre støtte, medmindre investeringerne foretages på vilkår, der ville være acceptable for en investor, som handler på almindelige markedsøkonomiske vilkår, og derfor ikke medfører nogen fordel for modtageren. (50) Ordningen i den foreliggende sag indebærer skattelettelser til de støtteberettigede investorer, som er medlemmer af udloddende investeringsforeninger, og ikke til selve de udloddende investeringsforeninger (se punkt (28) ovenfor). I overensstemmelse med fast retspraksis 21 har Kommissionen allerede fastslået følgende: "selv om de specialiserede investeringsvirksomheder ikke begunstiges direkte med en nedsat skattebyrde, som aftalt med deres tegnere, så får de alligevel en indirekte økonomisk fordel, eftersom den nedsatte skattebyrde på investeringer i investeringsvirksomheder gør det attraktivt for deltagerne at købe andele [deltage] i investeringsvirksomhederne" 22. De pågældende skattelettelser er en undtagelse fra de normale danske skatteregler og udgør et skatteprovenutab for den danske stat, dvs. at der er tale om statsmidler. De udloddende investeringsforeninger er virksomheder, fordi de er organiseret i selskabsform og konkurrerer på investeringsmarkederne. Ordningen vedrører kun udloddende investeringsforeninger, som er beskrevet i punkt 2.6 ovenfor, og som foretager støtteberettigede investeringer til skade for andre virksomheder, der udbyder alternative former for investeringer af tilsvarende art. Ordningen skal derfor betragtes som selektiv. Det kan heller ikke udelukkes, at de udloddende investeringsforeninger er involveret i aktiviteter, som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. (51) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den pågældende ordning skal betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, når det gælder de udloddende investeringsforeninger Statsstøtte til ledelsen (52) Der vil være tale om støtte til fondens ledelse eller forvaltningsselskabet, hvis deres honorar ikke fuldt ud afspejler det aktuelle markedsbaserede honorar i sammenlignelige situationer. Omvendt er der en formodning om, at der ikke foreligger støtte, hvis ledelsen eller forvaltningsselskabet vælges via en åben og 21 Se sag T-93/02, "En medlemsstats afståelse fra at opkræve skatter kan [ ] indebære en indirekte overførsel af statsmidler, som kan kvalificeres som støtte til fordel for andre økonomiske operatører end dem, som skattefordelen var rettet direkte til." præmis Kommissionens beslutning 2006/638/EF af , EUT L 268 af , s. 1, punkt (36), Se også sag T-424/05, Den Italienske Republik mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort, præmis

10 gennemsigtig udbudsprocedure, eller hvis de ikke modtager andre fordele fra statens side (se risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2). (53) Ifølge den anmeldte ordning blander staten sig ikke i udvælgelsen af de udloddende investeringsforenings ledelse eller forvaltningsselskabet, og den giver heller ikke ledelsen eller forvaltningsselskabet nogen fordele (se punkt (34) ovenfor). Forvaltningsselskabets honorar vil blive fastlagt efter normal kommerciel praksis af den udloddende investeringsforenings private selskabsinvestorer (dvs. medlemmerne), se punkt (35) ovenfor. Desuden vil de udloddende investeringsforeningers ledelse eller forvaltningsselskabet træffe kommercielle beslutninger på vegne af deres medlemmer, dvs. private selskabsinvestorer. (54) I betragtning af, at de udloddende investeringsforeningers valg af ledelse (eller forvaltningsselskabet) og deres honorar afgøres af markedet, mener Kommissionen ikke, at der er nogen grund til at tro, at honoraret ikke afspejler det aktuelle markedsbaserede honorar i sammenlignelige situationer. (55) Kommissionen konkluderer derfor, at der ikke er tale om statsstøtte efter EUFtraktatens artikel 107, stk. 1, til de udloddende investeringsforeningers ledelse eller forvaltningsselskaber Statsstøtte til målvirksomhederne (56) I tilfælde, hvor investeringen foretages på vilkår, der ville være acceptable for en privat investor, som handler på almindelige markedsøkonomiske vilkår, uden nogen form for statslig indgriben, betragtes de virksomheder, hvori der investeres, ikke som støttemodtagere, jf. risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2. (57) Hvis der er tale om støtte til investorerne, investeringsselskabet eller investeringsfonden, mener Kommissionen generelt (se især risikokapitalretningslinjernes punkt 3.2), at støtten i hvert fald delvis gives videre til målvirksomhederne, og at der således også er tale om støtte på dette niveau. Dette er tilfældet, selv når investeringsbeslutningerne træffes af fondens ledelse ud fra en rent forretningsmæssig begrundelse. (58) Som anført i punkt (47) ovenfor, indebærer ordningen skattelettelser i forbindelse med investeringer i målvirksomheder, hvilket udgør et skatteprovenutab for den danske stat. Gennem den skattefordel, som de private selskabsinvestorer opnår, gør ordningen det derfor lettere for SMV at skaffe risikokapital, som ellers ikke ville være til stede, eller i hvert fald ikke ville kunne skaffes i samme omfang, hvis ordningen ikke blev gennemført. Ordningen medfører derfor en fordel for de SMV, hvori der investeres. Ordningen er selektiv, da det kun er investeringer i bestemte SMV, der er støtteberettigede i henhold til ordningen. Da det ikke kan udelukkes, at målvirksomhederne er aktive inden for samhandelen i EU, kan det heller ikke udelukkes, at ordningen påvirker konkurrencevilkårene og samhandelen. (59) Kommissionen konkluderer derfor, at der er tale om statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, til de SMV, hvori der foretages støtteberettigede investeringer. 10

11 3.5. Støttens lovlige karakter (60) Ved at anmelde ordningen inden gennemførelsen har de danske myndigheder opfyldt deres forpligtelser efter EUF-traktatens artikel 108, stk VURDERING AF STØTTENS FORENELIGHED 4.1. Kriterier for vurdering af foranstaltningens forenelighed (61) Da ordningen udgør statsstøtte til investorerne, de udloddende investeringsforeninger og målvirksomhederne, skal Kommissionen undersøge, om støtten er forenelig med det indre marked. I EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), er det fastsat, at støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene kan betragtes som forenelig med det indre marked, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Da ordningen vedrører tilførsel af risikokapital til SMV, bør risikokapitalretningslinjerne anvendes ved vurderingen af støttens forenelighed. (62) Ved vurderingen af risikokapitalforanstaltningers forenelighed vil Kommissionen bl.a. undersøge, om de tilskynder markedsinvestorerne til at stille risikokapital til rådighed for målvirksomhederne, og om de forventes at føre til, at investeringsbeslutningerne træffes på et kommercielt (dvs. et overskudsorienteret) grundlag. I risikokapitalretningslinjernes punkt 4.2 defineres de forskellige typer risikokapitalforanstaltninger, som Kommissionen mener kan frembringe dette resultat, og der nævnes i punkt 4.2 (d) skattemæssige inditamenter for at få investeringsfonde og/eller deres ledelse eller investorer til at foretage risikokapitalinvesteringer. I betragtning af, at ordningen medfører en skattefordel for de private selskabsinvestorer, som investerer direkte eller indirekte, gennem de udloddende investeringsforeninger, i målvirksomhederne, falder ordningen ind under risikokapitalretningslinjernes anvendelsesområde. (63) Risikokapitalretningslinjernes punkt 2.1 udelukker støtte til kriseramte virksomheder og til virksomheder inden for værfts-, kul- og stålindustrien. Risikokapitalretningslinjerne gælder heller ikke for støtte til eksportaktiviteter, dvs. støtte, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, til oprettelse og drift af distributionsnet eller andre løbende omkostninger i forbindelse med eksportaktiviteten, og heller ikke støtte, der er betinget af brug af indenlandske frem for importerede produkter. (64) Ordningen er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 2.1, idet den udelukker støtte til kriseramte virksomheder og til virksomheder inden for værfts-, kul- og stålindustrien. Betingelserne vedrørende de støtteberettigede investeringer omfatter heller ingen bestemmelser om, at støtten er betinget af målvirksomhedernes eksportaktiviteter eller deres brug af indenlandske frem for importerede produkter (se punkt (23) ovenfor). (65) Ordningen opfylder også risikokapitalretningslinjernes punkt 2.2 (b), der definerer privat egenkapital som egenkapitalinvesteringer i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Ifølge de danske myndigheder skal iværksætteraktier udstedes af SMV, der ikke er børsnoterede, dvs. at de ikke må være optaget til officiel notering 11

12 på en fondsbørs eller på et marked for unoterede værdipapirer (se punkt (22) ovenfor). (66) De investeringer, der foretages i henhold til ordningen, vedrører udelukkende nytegnede aktier, hvilket udelukker erstatningskapital (se punkt (8) ovenfor). Ved at begrænse investeringerne til nye aktier udelukkes pr. definition ledelsesopkøb (management buy-outs). Da erstatningskapital og buy-outs er udelukket, er ordningen i overensstemmelse med definitionen af venturekapital og privat egenkapital i henholdsvis punkt 2.2(i) og punkt 2.2(b) i risikokapitalretningslinjerne Vurdering efter risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3 (67) Kommissionen vil kun erklære en risikokapitalforanstaltning forenelig efter EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra c), hvis den konkluderer, at støtteforanstaltningen medfører øget tilførsel af risikokapital uden at påvirke samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. For at fastslå, om dette er tilfældet, anvender Kommissionen en afvejningstest i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 1.3, hvorved den undersøger foranstaltningens potentielle positive virkninger med hensyn til virkeliggørelse af et mål af fælles interesse i forhold til dens potentielle negative virkninger i form af fordrejning af konkurrencen og samhandelen. Kommissionen er den opfattelse, at støtten i forbindelse med en risikokapitalforanstaltning har tilskyndelsesvirkning, er nødvendig og står i rimeligt forhold til målet, således som det kræves i afvejningstesten, og at den samlede balance er positiv, når alle betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3 er opfyldt Investeringstranchers maksimumsniveau (68) I risikokapitalretningslinjernes punkt er det fastsat, at finansieringstrancher, uanset om de er helt eller delvis finansieret ved hjælp af statsstøtte, ikke må overstige 2,5 mio. EUR for hver SMV over hver periode på 12 måneder. Som påpeget ovenfor i punkt (8), er den maksimale årlige investeringstranche pr. målvirksomhed 18,7 mio. DKK (ca. 2,5 mio. EUR). Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Begrænsninger for igangsætter-, opstart- og ekspansionsfinansiering (69) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt skal risikokapitalforanstaltningen for små og mellemstore virksomheder i støtteberettigede områder begrænses til finansieringen frem til ekspansionsfasen. For mellemstore virksomheder i ikkestøtteberettigede områder skal den begrænses til finansieringen indtil startfasen. (70) Som påpeget i punkt (24) ovenfor kan SMV i støtteberettigede områder i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra a), eller c), og små virksomheder i ikkestøtteberettigede områder modtage investeringer i form af start- og ekspansionskapital. For mellemstore virksomheder i ikke-støtteberettigede områder kan der ydes støtte til investeringer indtil startfasen, hvilket er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt Definitionen af igangsætter-, startog ekspansionskapital er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt

13 (71) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Egenkapital- og kvasi-egenkapitalinvesteringsinstrumenter (72) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt skal mindst 70 % af risikokapitalforanstaltningens samlede budget stilles til rådighed for egenkapitalog kvasi-egenkapitalinvesteringer i målvirksomhederne. Som påpeget i punkt (29) ovenfor i forbindelse med de udloddende investeringsforeninger opfylder ordningen dette krav. Hvad angår selskabsinvestorernes direkte investeringer i målvirksomhederne, vil de blive foretaget udelukkende i form af egenkapital, hvilket er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt (73) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er derfor opfyldt Private investorers deltagelse (74) Det er fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.4, at mindst 30 % af finansieringen af de investeringer, der foretages i støtteberettigede områder, og 50 % i andre områder skal tilvejebringes af private investorer. I henhold til ordningen foretages investeringerne af de private selskabsinvestorer direkte eller indirekte gennem de udloddende investeringsforeninger. Dermed tilvejebringes den samlede finansiering af investeringerne af private selskabsinvestorer, som anført i punkt (16) og (26) ovenfor. (75) Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt er opfyldt Overskudsorienterede investeringsbeslutninger (76) Risikokapitalretningslinjernes punkt indeholder kumulative kriterier for vurderingen af, om investeringsbeslutningerne i henhold til ordningen er overskudsorienterede. (77) For det første skal der være tale om, at private investorer i væsentligt omfang foretager investeringer på et kommercielt grundlag direkte eller indirekte i målvirksomhedens egenkapital. Hvad angår den foreliggende ordning, leveres hele den kapital, som ordningen omfatter, af private investorer, som investerer direkte eller indirekte gennem de udloddende investeringsforeninger (se punkt (16) og (26) ovenfor). Staten er ikke involveret i investeringsbeslutningerne med undtagelse af fastsættelsen af reglerne for skattelettelserne i henhold til ordningen. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (a) er derfor opfyldt. (78) For det andet er det fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt (b), at der for hver investering skal foreligge en detaljeret forretningsplan, som fastlægger et projekts fremtidige levedygtighed. Kommissionen bemærker, at selskabsinvestorerne og de udloddende investeringsforeninger er retligt forpligtede til at foretage deres investeringer på et kommercielt grundlag (se punkt (18) og (32) ovenfor). Som anført i punkt (25) ovenfor, skal hver målvirksomhed have en forretningsplan, som indeholder detaljer vedrørende produkt-, salgs- og rentabilitetsudvikling, og som fastlægger projektets fremtidige levedygtighed. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (b) er derfor opfyldt. (79) For det tredje er det fastsat i risikokapitalretningslinjernes punkt (c), at der for hver investering skal foreligge en klar og realistisk exit-strategi. Kommissionen 13

14 bemærker, at der i henhold til ordningen skal være en klar og realistisk exitstrategi, som vurderes individuelt for hver investering (se punkt (25) ovenfor). Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) er derfor opfyldt. (80) Kommissionen erkender også, at selve skattelettelsens art påviser, at investeringerne er overskudsorienterede. I betragtning af at skattelettelsen i henhold til ordningen afhænger af de udloddende investeringsforeningers rentabilitet og de private selskabsinvestorers direkte investeringer, giver den investorerne et yderligere incitament til at søge rentable investeringer med de bedst mulige investeringsafkast. (81) Kommissionen konkluderer derfor, at ordningen er i overensstemmelse med risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.5, og at investeringsbeslutningerne er overskudsorienterede Kommerciel ledelse (82) Det kommercielle ledelseskriterium anses for opfyldt, når alle følgende betingelser i risikokapitalretningslinjernes punkt er opfyldt, hvilket sikrer, at foranstaltningen forvaltes på et kommercielt grundlag. (83) For det første skal der ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt (a) foreligge en aftale mellem fondsadministrationen og fondens deltagere, som indeholder bestemmelser om, at ledelsens honorar er resultatbetinget, og om fondens målsætninger og den påtænkte tidsplan for investeringerne. Som anført i punkt (35) ovenfor, indgår de udloddende investeringsforeninger en forvaltningsaftale med forvaltningsselskabet, som indeholder reglerne for forvaltningsselskabets honorar. Ifølge normal kommerciel praksis afspejler forvaltningsselskabets honorar afkastet af de investeringer, som dette selskab foretager på den udloddende investeringsforenings vegne, og dette sikrer, at investeringsbeslutningerne træffes på et kommercielt grundlag. Da det er et lovkrav, at de udloddende investeringsforeninger skal forvaltes på et kommercielt grundlag, forventes det, at forvaltningsaftalen fastlægger alle de nødvendige betingelser, herunder investeringernes formål og tidsplan, for at sikre at midlerne forvaltes på et kommercielt grundlag. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (a) er derfor opfyldt. (84) For det andet skal private markedsinvestorer i henhold til risikokapitalretningslinjernes punkt (b) være repræsenteret i den udloddende investeringsforenings beslutningstagning, f.eks. gennem en investorkomité eller en rådgivende komité. Kommissionen bemærker, at det kun er private selskabsinvestorer, der kan investere gennem de udloddende investeringsforeninger, og at de udloddende investeringsforeningers samlede kapital tilvejebringes af private selskabsinvestorer, som anført i punkt (36) ovenfor, hvilket viser, at beslutningstagningen i de udloddende investeringsforeninger i sidste instans ligger hos de private selskabsinvestorer. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (b) er derfor opfyldt. (85) Endelig er det i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) fastsat, at bedste praksis og lovbestemt tilsyn gælder for forvaltningen af fonden. I betragtning af at de udloddende investeringsforeninger skal forvaltes på et kommercielt grundlag med det formål at indtjene overskud, skulle det være i den kommercielle forvaltnings interesse at anvende den bedst mulige praksis. Kommissionen 14

15 bemærker, at de udloddende investeringsforeninger er underlagt lovbestemt tilsyn i henhold til lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, jf. punkt (37) ovenfor. Betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt (c) er derfor opfyldt. (86) Hvad angår de direkte investeringer, er der ingen fondsadministrator involveret, da de private investorer selv er ansvarlige for deres investeringsbeslutninger og søger at optimere investeringsafkastet. Det ville være i investorernes interesse at anvende den bedste forvaltningspraksis med henblik på at opnå overskud. (87) Kommissionen konkluderer, at ordningen opfylder alle betingelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 4.3.6, og især at de udloddende investeringsforeninger forvaltes på kommercielt grundlag Sektorbestemt fokus (88) Ifølge risikokapitalretningslinjernes punkt kan Kommissionen acceptere et sektorbestemt fokus for risikokapitalforanstaltninger. Denne bestemmelse finder ikke anvendelsse, da ordningen ikke har noget sektorbestemt fokus Konklusion (89) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at ordningen opfylder kriterierne i risikokapitalretningslinjernes punkt Kumulering (90) Ordningen er i overensstemmelse med kumuleringsreglerne i risikokapitalretningslinjernes punkt 6. Når kapital, der stilles til rådighed for målvirksomhederne i forbindelse med denne ordning, anvendes til finansiering af en initialinvestering eller andre støtteberettigede omkostninger i henhold til andre gruppefritagelsesforordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre statsstøttedokumenter, nedsættes de relevante støttelofter eller maksimale støtteberettigede beløb generelt med 50 % og med 20 % for målvirksomheder, der er beliggende i støtteberettigede områder, i de første tre år af den første risikokapitalinvestering og op til det samlede modtagne beløb. Denne nedsættelse finder ikke anvendelse på støtteintensiteter, der er fastsat i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation eller eventuelle efterfølgende rammebestemmelser eller gruppefritagelser på dette område Rapportering og overvågning (91) Risikokapitalretningslinjernes punkt 7 indeholder betingelserne for den årlige indberetning af risikokapitalforanstaltninger og for medlemsstaternes offentliggørelses- og registreringsforpligtelser. De danske myndigheder har forpligtet sig til at efterkomme rapporterings- og overvågningsbestemmelserne i risikokapitalretningslinjernes punkt 7. 15

16 4.5. Konklusion (92) Kommissionen konkluderer, at den anmeldte ordning opfylder betingelserne i EFretningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder. Kommissionen finder derfor, at ordningen er forenelig med det indre marked efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). 5. AFGØRELSE (93) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at ovennævnte ordning er forenelig med det indre marked i henhold til EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Den har derfor besluttet ikke at rejse indvendinger. (94) Kommissionen minder de danske myndigheder om, at de i henhold til EUFtraktatens artikel 108, stk. 3, skal anmelde alle planer om refinansiering eller ændring af denne støtteordning til Kommissionen. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Har Kommissionen ikke inden for denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at dette brev offentliggøres i sin fulde ordlyd på det autentiske sprog på: Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktoratet for Statsstøtte Registreringskontoret for Statsstøtte 1049 Bruxelles Belgien Faxnr.: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 16

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig Vedr.: Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S Hr. udenrigsminister 1 SAGSFORLØB (1) De danske myndigheder henvendte sig den

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 26.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 25/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN EU-retningslinjer for MEDDELELSE

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere