Regnskabsmeddelelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 2012"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat

2 Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning, leverer rekordhøjt cash flow, vokser i strategisk vigtige markeder som fx det russiske og har samtidig forbedret virksomhedens lønsomhed. Årets resultat er det tredje stærke resultat i træk og viser, at vores strategi med at investere og skabe vækst i de nye voksende økonomier og markeder virker. Med klima- og energiløsninger som hoveddrivkraft skal denne position styrkes og udvikles de kommende år. Den globale usikkerhed synes ikke at aftage i Vi skal derfor udnytte det stærke momentum, vi har, til at fastholde væksten, styrke vores indtjening og øge virksomhedens cash flow. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Hovedpunkter for 2012 Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en ændring på 0% i forhold til det stærke. Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK mio. svarende til en forbedring på 3%, fra året før, når der korrigeres for den ekstra ordinære indtægt fra virksomhedsfrasalg på DKK 578 mio. i. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i, hvor virksomhedsfrasalg gav et ekstraordinært cash inflow på DKK mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev på DKK mio. mod DKK mio. i. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. året før. Udbyttet foreslås fastsat til 17% af årets koncernresultat svarende til 39,2% pr. aktie. Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen, Koncernchef og CEO, tlf.: Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: Mette Refshauge, Kommunikationsdirektør, tlf.: Side 2

3 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 4. Kvt. 4. Kvt Ændring i % 2012 Ændring i % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % % Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) % % Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger % % Resultat af primær drift (EBIT) % % Finansielle poster, netto % % Resultat af fortsættende aktiviteter før skat % % Periodens resultat af ophørte aktiviteter *** *** Periodens resultat % % Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Nettorentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet *** heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver % heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter % Frit cash flow % Frit cash flow før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet % Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 7,6 8,4 0,8 10,8 10,9 0,1 EBIT margin (%) 8,1 8,5 0,4 12,5 11,0-1,5 EBITDA margin (%) 13,6 15,0 1,4 17,5 16,8-0,7 RONA (%) 24,0 22,2-1,8 Egenkapitalens forrentning (%) 9,0 18,0 9 Soliditetsgrad (%) 44,8 51,1 6,3 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 36,8 19,0-17,8 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,5-0,3 Antal medarbejdere (ultimo) % Side 3

4 Danfoss leverer nyt stærkt resultat Danfoss gentog i 2012 rekordresultatet fra og leverede samtidig et rekordhøjt frit cash flow på den underliggende forretning. Baggrunden var målrettet gennemførelse af Core & Clear strategien, kombineret med høje vækstrater i Rusland og USA, der opvejede kinesisk nedgang i starten af året. Omsætning og EBIT, mio. DKK Resultatgennemgang Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i, svarende til en ændring på 0%. Korrigeret for ændringer i valutakurser og frasalg, var der tale om et fald på 2%. Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende. Salget blev gennem hele året drevet af høj efterspørgsel på klima- og energiløsninger, hvor især det russiske marked med 24% præsterede høj vækst. Omvendt oplevede det kinesiske marked nedgang i årets første halvdel som følge af de kinesiske myndigheders bevidste opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Udviklingen på det kinesiske marked stabiliseredes i andet halvår. Brasilien og Indien fastholdt udviklingen fra året før og alle fire BRIK-markeder figurerer fortsat blandt Danfoss 15 største markeder. Også koncernens største marked, det amerikanske, leverede fortsat positiv vækst på 12%. Det europæiske marked leverede samlet set nulvækst efter en stærk start på året, der især var drevet af høje salgstal på det tyske marked for solar inverters som følge af udskudte ændringer til de tyske tilskudsordninger til solenergi. Omsætning 2012 () Fordelt på regioner Danfoss Climate & Energy segmentet oplevede stigende vækst gennem 2012 efter en afdæmpet start på året og præsterede en samlet vækst på 3%. Korrigeret for udsving i valutakurser, hvor den stærke amerikanske dollar slog igennem, blev væksten på 0%. Efter en stærk start på året oplevede Sauer-Danfoss segmentet omsætningsnedgang i årets sidste halvdel, hovedsageligt som følge af opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægsektor samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentet rapporterede således en samlet fremgang på 1%, som korrigeret for udsving i valutakurser svarede til en nedgang på 4%. Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i svarende til en vækst på 1%, som kan hen-føres til Danfoss målrettede strategiske tiltag kombineret med stram styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for den ekstraordinære gevinst på DKK 578 mio. fra fra-salgene af Danfoss Water Controls og Danfoss Geared Motors var der tale om en vækst på 3% i indtjeningen på den primære forretning. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Side 4

5 De finansielle poster viste en omkostning på DKK 371 mio. mod en omkostning på DKK mio. i. Det skyldes hovedsageligt en reduktion af koncernens hensættelser til uudnyttede aktieprogrammer som følge af lavere kurs på Danfoss-aktien samt faldende renteomkostninger i forbindelse med det lavere gældsniveau. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. i. Resultatet udviklede sig i 2012 bedre end forventet. Balancegennemgang Egenkapitalen var på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Stigningen i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets positive resultat fraregnet udbetalt udbytte. De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Den nettorentebærende gæld faldt til DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i det frie cash flow som følge af højere indtjening på den primære drift samt den mindre kapitalbinding i varelagre. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (84%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. Koncernen rådede pr. 31. december 2012 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på DKK mio. og pengestrøm fra investeringer på DKK mio., udgjorde DKK mod DKK mio. ved udgangen af, hvor det frie cash flow blev ekstraordinært påvirket med DKK mio. fra virksomhedsfrasalg mod en negativ påvirkning i 2012 på DKK 191 mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev således på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af svarende til en forbedring på 45%. Innovation Danfoss innovationsaktiviteter er koncentreret om at udvikle energieffektive og performanceforbedrende produkter til gavn for koncernens kunder og de samfund, de lever i. Danfoss investerede i 2012 DKK mio. i innovation mod DKK mio. i. Målt som procent af omsætningen var der tale om, at investeringsniveauet steg til 3,9% mod 3,7% året før. Danfoss har både investeret i at styrke sin innovative kapacitet gennem videreudbygning af sit produktudviklingsprogram og gennem lanceringen af en række nye konkrete produkter i Danfoss indgav i løbet af året 152 nye patentansøgninger mod 143 året før, og koncernen fik i alt udstedt 244 patenter mod 223 patenter i. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal patenter således mod året før. Vidensressourcer For at Danfoss kan fastholde og udbygge sin ledende markedsposition inden for sine kerneforretningsområder, er det afgørende, at virksomheden kan tiltrække og fastholde medarbejdere med den rette viden og de rigtige kompetencer. Danfoss har særlige incitamentsordninger for at sikre fastholdelse af nøglemedarbejdere og -ledere. Derudover arbejder Danfoss løbende på at opbygge og udvikle medarbejdernes kompetencer via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse. Danfoss har i 2012 blandt andet væsentligt udvidet udbuddet af e-learning for medarbejderne gennem Danfoss Business System. Derudover afholder Investeringer, forskning og udvikling Medarbejdere fordelt på lande Side 5

6 Danfoss mindst én gang årligt medarbejderudviklingssamtaler. De skal understøtte den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og dermed sikre, at deres arbejdskraft forbliver attraktiv. Medarbejderforhold Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere mod ved udgangen af. Faldet skyldes hovedsageligt, at Danfoss i slutningen af gennemførte en række tilpasninger til de globale markedsvilkår, som fik effekt i første halvdel af Geografisk fordeler koncernens medarbejdere sig med i Europa eksklusive Danmark (: 8.001), i Nordamerika inklusive Mexico (: 3.971), Latinamerika 451 (: 458), i Asien- Pacific inklusiv Kina (: 4.919) og 54 i Afrika-Mellemøsten (: 58). I Danmark var der ved udgangen af 2012 ansat medarbejdere mod året før. af uafhængige Sauer-Danfoss bestyrelsesmedlemmer til at overveje Danfoss forslag. Efter enstemmig indstilling fra den særlige komité, indgik og offentliggjorde Danfoss og Sauer-Danfoss den 1. marts 2013 en fælles fusionsaftale med henblik på, at Danfoss erhverver de 24,4% af Sauer-Danfoss, som Danfoss endnu ikke ejer, for en kontantpris på USD 58,50 per aktie. Ifølge aftalens vilkår skulle Danfoss indlede et købstilbud inden ti forretningsdage efter aftalens indgåelse. Købstilbuddet var ved årsrapportens offentliggørelse endnu ikke afsluttet, og der er ingen garanti for, at købstilbuddet vil ende med, at en endelig transaktion vil blive gennemført. Ændringer i direktionen Med udgangen af 2012 gik koncerndirektør & CDO Nis Storgaard på pension. Direktionen består herefter af Koncernchef & CEO Niels B. Christiansen og koncerndirektør & COO Kim Fausing. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2012 Den 5. november tog Danfoss endnu et skridt i sin strategi for at øge sin tilstedeværelse på det indiske marked med erhvervelsen af et grundstykke ved Chennai, hvor koncernen over de kommende år vil opføre betydelige produktions- og udviklingsfaciliteter. Med virkning fra 31. december fik Danfoss fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for yderligere at styrke sin position på det globale marked for kommercielle kompressorer med variabel hastighed. Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i 2012 Den 14. maj frasolgte Danfoss sin forretning for energirådgivning Danfoss Solutions A/S med 23 medarbejdere til Scan Energi A/S. Den 1. november 2012 frasolgte Danfoss forretningsområdet Danfoss Sea Recovery med speciale i afsaltning af havvand og i alt 61 medarbejdere til Parker Hannifin Corporation. Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Den 28. november 2012 meddelte Danfoss offentligheden og bestyrelsen i Sauer-Danfoss, at Danfoss ville foreslå at erhverve alle aktier i Sauer-Danfoss, som Danfoss ikke allerede ejer, for USD 49 per aktie. Efterfølgende nedsatte bestyrelsen i Sauer-Danfoss en særlig komité Side 6

7 Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Side 7

8 Danfoss Climate & Energy Segmentbeskrivelse Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions, Danfoss Commercial Compressors og Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende inden for klima- og energiområdet. Segmentet fokuserer på at levere energieffektive og klimavenlige løsninger til en række udvalgte brancher. Divisionerne har en ledende rolle i forskning, udvikling, produktion, salg og servicering af mekaniske og elektroniske produkter til det globale marked for køling og air conditioning, komfort og opvarmning, styring af elektromotorer samt til en række industrier, hvor energiforbrug har betydning. Markedsudvikling Danfoss Climate & Energy fastholdt samlet set det rekordhøje omsætnings-niveau fra. Salget udviklede sig som forventet gennem året med stigende vækst i årets sidste halvdel. Især salget på det russiske marked imponerede med to-cifrede vækstrater, drevet af stor efterspørgsel på varme- og fjernvarmeløsninger samt powerelektronik. Væksten i Nordamerika blev bedre end ventet med 8%. På det europæiske marked blev omsætningen fastholdt til trods for, at især de sydeuropæiske markeder fortsat var præget af den finansielle krise, mens det kinesiske marked viste samlet nedgang. Segmentudvikling Danfoss fortsattte i 2012 målrettet udviklingen af Danfoss Climate & Energy-segmentet. Investeringsniveauet i produktudvikling blev fastholdt på 4,2% af omsætningen. Derudover tog Danfoss fat på at udbygge segmentets position på det indiske marked med købet af en grund ved Chennai, der skal huse betragtelige produktions- og produktudviklingsfaciliteter, ligesom segmentet også blev styrket gennem opkøbet af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors. Resultatudvikling Segmentet fastholdt i 2012 omsætningen og forbedrede samtidig indtjeningen som resultat af, at segmentet tidligt tilpassede kapaciteten til de mere afmålte vækstrater og samtidig fortsatte implementeringen af forbedringsaktiviteter som led i Core & Clear strategien. Omsætningen udgjorde således DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en stigning på 3%. Korrigeret for effekten af valutakursændringer samt tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 0%. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK mio. imod DKK mio før. EBIT-margin steg således til 11,3% fra 10,5% i. Hoved- og nøgletal for Danfoss Climate & Energy Omsætning og EBIT, mio. DKK Hoved- og nøgletal mio. Hoved- for DKK Danfoss og nøgletal Climate for & Danfoss EnergyClimate & Energy mio. DKK mio. DKK RESULTATOPGØRELSE 2012 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat Nettoomsætning af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) BALANCE BALANCE Immaterielle BALANCE anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle Immaterielle anlægsaktiver anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Totale Materielle aktiver anlægsaktiver Totale aktiver Totale aktiver ANDRE OPLYSNINGER Anlægsinvesteringer 935 ANDRE OPLYSNINGER ANDRE OPLYSNINGER Afskrivninger 835 Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer Omsætning 2012 () Fordelt på regionerafskrivninger Afskrivninger ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Antal medarbejdere EBIT margin 10,5% NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin EBIT margin 10,5% 11,3% 10,5% Side 8

9 Sauer-Danfoss Segmentbeskrivelse Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn til design, fremstilling og salg af energieffektive og performanceforbedrende hydrauliske og elektroniske systemer og komponenter, der hovedsageligt anvendes i mobile køretøjer. Virksomheden opererer inden for følgende områder: køretøjer til landbrug, bygge & anlæg, materialehåndtering, haveog parkvedligeholdelse samt specialmaskiner. Danfoss ejer 76% af aktierne i Sauer-Danfoss, der er noteret på New York Stock Exchange, og virksomhedens aktiekurs kan følges under fondskursen SHS. Tallene i afsnittet er de officielle Sauer-Danfoss tal udregnet efter US GAAP og ikke de tal, der indgår i koncernregnskabet for Danfoss, hvor de er indregnet efter IFRS. Markedsudvikling Sauer-Danfoss oplevede generel markedsafmatning gennem Det Nord- og Sydamerikanske marked oplevede en fremgang på 7% mens omsætningen i Asien og Stillehavsregionen og i Europa faldt med henholdsvis 19% og 10%. Det skyldes primært opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægssektor og kinesiske begrænsninger på finansiering af byggeri samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentudvikling Sauer-Danfoss fastholdt i 2012 sine investeringer i produktudvikling, der lå på 3,4% af omsætningen mod 3,1% i. Samtidig fastholdt Sauer-Danfoss også sine langsigtede investeringer i udviklingen af det kinesiske marked. Virksomheden påbegyndte blandt andet opførelsen af en ny fabrik i Haiyan, som skal fremstille produkter, der er specielt målrettet mod det kinesiske marked. Resultatudvikling Segmentet oplevede henover året et fald i omsætning og indtjening. Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en stigning på 1%. Korrigeret for effekten af valutakursændringer samt tilkøb og frasalg var der imidlertid tale om et fald på 4%. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK mio. imod DKK mio. året før. EBIT-margin faldt således til 16,7% fra 17,8% i. Omsætning og EBIT, mio. DKK Omsætning 2012 () Fordelt på regioner Hoved- og nøgletal Hoved- for og Sauer-Danfoss nøgletal for Sauer-Danfoss Inc. Inc. Hoved- og nøgletal for Sauer-Danfoss Inc. mio. DKK (US GAAP) mio. DKK (US GAAP) mio. DKK (US GAAP) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning RESULTATOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift Nettoomsætning (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) BALANCE BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Totale Materielle aktiver anlægsaktiver Totale aktiver Totale aktiver ANDRE OPLYSNINGER ANDRE OPLYSNINGER Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer ANDRE OPLYSNINGER Afskrivninger Afskrivninger Anlægsinvesteringer Afskrivninger ANTAL MEDARBEJDERE 472 ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere ANTAL MEDARBEJDERE NØGLETAL Antal medarbejdere NØGLETAL EBIT margin 17,8% 16, EBIT margin NØGLETAL 17,8% 16,7% EBIT margin 17,8% Side 9

10 Resultatopgørelse Mio. DKK 4. Kvt. 4. Kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat i associerede/joint ventures Finansielle poster netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 14 Side 10

11 Balance Mio. DKK 2012 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer 85 0 Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 15 Side 11

12 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK 2012 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld Aktionærerne: Køb (-)/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser 3 0 Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørte aktiviteter Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 16 Side 12

13 Specifikation af egenkapital Mio. DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i i alt Totalindkomst i i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Køb af egne aktier/kapitaludvidelse Transaktioner med ejere i i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst 2012 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i i alt Totalindkomst i i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Kapitaludvidelse/køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Transaktioner med ejere i i alt Egenkapital 31. december Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 17 Side 13

14 Noter Anvendt regnskabspraksis Noter Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reportin Standards), som også er anvendt i denne regnskabsmeddelelse. En detaljeret beskrivelse af de anvend regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for. Anvendt regnskabspraksis Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), som også er anvendt i denne regnskabsmeddelelse. Anvendte En detaljeret valutakurser beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporterings periodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Anvendte valutakurser Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporterings-periodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta Ultimo kurser 2012 Ultimo kurser Gns. kurser 2012 Gns. kurser EUR 7,43 7,46 7,45 7,44 GBP 8,86 9,13 8,59 9,18 USD 5,77 5,66 5,36 5,79 Side 14 Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION

15 g te - Hoved- og nøgletal pr. kvartal Hoved- og nøgletal pr. kvartal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt Kvt Kvt Kvt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 11,2 11,2 12,8 7,6 10,8 9,9 11,4 12,8 8,4 10,9 EBIT margin (%) 11,2 17,2 12,9 8,1 12,5 9,5 11,5 12,9 8,5 11,0 EBITDA margin (%) 16,2 21,9 17,8 13,6 17,5 14,6 16,4 17,9 15,0 16,8 Soliditetsgrad (%) 40,0 39,1 42,2 44,8 44,8 44,7 45,1 49,0 51,1 51,1 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 56,4 49,5 39,2 36,8 36,8 34,6 35,7 24,0 19,0 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 Geografiske hovedtal: Omsætning EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten Total Antal medarbejdere Europa eksklusive Danmark Nordamerika inklusive Mexico Latinamerika Asien-Pacific inklusive Kina Afrika-Mellemøsten Danmark I alt I alt eksklusiv frasolgte selskaber/aktiviteter Side 15 Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION

16 Yderligere information kan findes på Danfoss hjemmeside: Dato for udsendelse: 20. marts 2013 Denne regnskabsmeddelelse er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 3. kvartal 213 Danfoss har kurs mod et solidt resultat www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss har kurs mod et solidt resultat...3 Hoved- og nøgletal...4 Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere