Regnskabsmeddelelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 2012"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat

2 Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning, leverer rekordhøjt cash flow, vokser i strategisk vigtige markeder som fx det russiske og har samtidig forbedret virksomhedens lønsomhed. Årets resultat er det tredje stærke resultat i træk og viser, at vores strategi med at investere og skabe vækst i de nye voksende økonomier og markeder virker. Med klima- og energiløsninger som hoveddrivkraft skal denne position styrkes og udvikles de kommende år. Den globale usikkerhed synes ikke at aftage i Vi skal derfor udnytte det stærke momentum, vi har, til at fastholde væksten, styrke vores indtjening og øge virksomhedens cash flow. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Hovedpunkter for 2012 Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en ændring på 0% i forhold til det stærke. Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK mio. svarende til en forbedring på 3%, fra året før, når der korrigeres for den ekstra ordinære indtægt fra virksomhedsfrasalg på DKK 578 mio. i. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i, hvor virksomhedsfrasalg gav et ekstraordinært cash inflow på DKK mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev på DKK mio. mod DKK mio. i. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. året før. Udbyttet foreslås fastsat til 17% af årets koncernresultat svarende til 39,2% pr. aktie. Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen, Koncernchef og CEO, tlf.: Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: Mette Refshauge, Kommunikationsdirektør, tlf.: Side 2

3 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 4. Kvt. 4. Kvt Ændring i % 2012 Ændring i % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % % Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) % % Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger % % Resultat af primær drift (EBIT) % % Finansielle poster, netto % % Resultat af fortsættende aktiviteter før skat % % Periodens resultat af ophørte aktiviteter *** *** Periodens resultat % % Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Nettorentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet *** heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver % heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter % Frit cash flow % Frit cash flow før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet % Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 7,6 8,4 0,8 10,8 10,9 0,1 EBIT margin (%) 8,1 8,5 0,4 12,5 11,0-1,5 EBITDA margin (%) 13,6 15,0 1,4 17,5 16,8-0,7 RONA (%) 24,0 22,2-1,8 Egenkapitalens forrentning (%) 9,0 18,0 9 Soliditetsgrad (%) 44,8 51,1 6,3 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 36,8 19,0-17,8 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,5-0,3 Antal medarbejdere (ultimo) % Side 3

4 Danfoss leverer nyt stærkt resultat Danfoss gentog i 2012 rekordresultatet fra og leverede samtidig et rekordhøjt frit cash flow på den underliggende forretning. Baggrunden var målrettet gennemførelse af Core & Clear strategien, kombineret med høje vækstrater i Rusland og USA, der opvejede kinesisk nedgang i starten af året. Omsætning og EBIT, mio. DKK Resultatgennemgang Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i, svarende til en ændring på 0%. Korrigeret for ændringer i valutakurser og frasalg, var der tale om et fald på 2%. Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende. Salget blev gennem hele året drevet af høj efterspørgsel på klima- og energiløsninger, hvor især det russiske marked med 24% præsterede høj vækst. Omvendt oplevede det kinesiske marked nedgang i årets første halvdel som følge af de kinesiske myndigheders bevidste opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Udviklingen på det kinesiske marked stabiliseredes i andet halvår. Brasilien og Indien fastholdt udviklingen fra året før og alle fire BRIK-markeder figurerer fortsat blandt Danfoss 15 største markeder. Også koncernens største marked, det amerikanske, leverede fortsat positiv vækst på 12%. Det europæiske marked leverede samlet set nulvækst efter en stærk start på året, der især var drevet af høje salgstal på det tyske marked for solar inverters som følge af udskudte ændringer til de tyske tilskudsordninger til solenergi. Omsætning 2012 () Fordelt på regioner Danfoss Climate & Energy segmentet oplevede stigende vækst gennem 2012 efter en afdæmpet start på året og præsterede en samlet vækst på 3%. Korrigeret for udsving i valutakurser, hvor den stærke amerikanske dollar slog igennem, blev væksten på 0%. Efter en stærk start på året oplevede Sauer-Danfoss segmentet omsætningsnedgang i årets sidste halvdel, hovedsageligt som følge af opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægsektor samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentet rapporterede således en samlet fremgang på 1%, som korrigeret for udsving i valutakurser svarede til en nedgang på 4%. Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i svarende til en vækst på 1%, som kan hen-føres til Danfoss målrettede strategiske tiltag kombineret med stram styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for den ekstraordinære gevinst på DKK 578 mio. fra fra-salgene af Danfoss Water Controls og Danfoss Geared Motors var der tale om en vækst på 3% i indtjeningen på den primære forretning. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Side 4

5 De finansielle poster viste en omkostning på DKK 371 mio. mod en omkostning på DKK mio. i. Det skyldes hovedsageligt en reduktion af koncernens hensættelser til uudnyttede aktieprogrammer som følge af lavere kurs på Danfoss-aktien samt faldende renteomkostninger i forbindelse med det lavere gældsniveau. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. i. Resultatet udviklede sig i 2012 bedre end forventet. Balancegennemgang Egenkapitalen var på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Stigningen i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets positive resultat fraregnet udbetalt udbytte. De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Den nettorentebærende gæld faldt til DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af. Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i det frie cash flow som følge af højere indtjening på den primære drift samt den mindre kapitalbinding i varelagre. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (84%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. Koncernen rådede pr. 31. december 2012 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på DKK mio. og pengestrøm fra investeringer på DKK mio., udgjorde DKK mod DKK mio. ved udgangen af, hvor det frie cash flow blev ekstraordinært påvirket med DKK mio. fra virksomhedsfrasalg mod en negativ påvirkning i 2012 på DKK 191 mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev således på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af svarende til en forbedring på 45%. Innovation Danfoss innovationsaktiviteter er koncentreret om at udvikle energieffektive og performanceforbedrende produkter til gavn for koncernens kunder og de samfund, de lever i. Danfoss investerede i 2012 DKK mio. i innovation mod DKK mio. i. Målt som procent af omsætningen var der tale om, at investeringsniveauet steg til 3,9% mod 3,7% året før. Danfoss har både investeret i at styrke sin innovative kapacitet gennem videreudbygning af sit produktudviklingsprogram og gennem lanceringen af en række nye konkrete produkter i Danfoss indgav i løbet af året 152 nye patentansøgninger mod 143 året før, og koncernen fik i alt udstedt 244 patenter mod 223 patenter i. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal patenter således mod året før. Vidensressourcer For at Danfoss kan fastholde og udbygge sin ledende markedsposition inden for sine kerneforretningsområder, er det afgørende, at virksomheden kan tiltrække og fastholde medarbejdere med den rette viden og de rigtige kompetencer. Danfoss har særlige incitamentsordninger for at sikre fastholdelse af nøglemedarbejdere og -ledere. Derudover arbejder Danfoss løbende på at opbygge og udvikle medarbejdernes kompetencer via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse. Danfoss har i 2012 blandt andet væsentligt udvidet udbuddet af e-learning for medarbejderne gennem Danfoss Business System. Derudover afholder Investeringer, forskning og udvikling Medarbejdere fordelt på lande Side 5

6 Danfoss mindst én gang årligt medarbejderudviklingssamtaler. De skal understøtte den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og dermed sikre, at deres arbejdskraft forbliver attraktiv. Medarbejderforhold Danfoss Koncernen havde ved udgangen af medarbejdere mod ved udgangen af. Faldet skyldes hovedsageligt, at Danfoss i slutningen af gennemførte en række tilpasninger til de globale markedsvilkår, som fik effekt i første halvdel af Geografisk fordeler koncernens medarbejdere sig med i Europa eksklusive Danmark (: 8.001), i Nordamerika inklusive Mexico (: 3.971), Latinamerika 451 (: 458), i Asien- Pacific inklusiv Kina (: 4.919) og 54 i Afrika-Mellemøsten (: 58). I Danmark var der ved udgangen af 2012 ansat medarbejdere mod året før. af uafhængige Sauer-Danfoss bestyrelsesmedlemmer til at overveje Danfoss forslag. Efter enstemmig indstilling fra den særlige komité, indgik og offentliggjorde Danfoss og Sauer-Danfoss den 1. marts 2013 en fælles fusionsaftale med henblik på, at Danfoss erhverver de 24,4% af Sauer-Danfoss, som Danfoss endnu ikke ejer, for en kontantpris på USD 58,50 per aktie. Ifølge aftalens vilkår skulle Danfoss indlede et købstilbud inden ti forretningsdage efter aftalens indgåelse. Købstilbuddet var ved årsrapportens offentliggørelse endnu ikke afsluttet, og der er ingen garanti for, at købstilbuddet vil ende med, at en endelig transaktion vil blive gennemført. Ændringer i direktionen Med udgangen af 2012 gik koncerndirektør & CDO Nis Storgaard på pension. Direktionen består herefter af Koncernchef & CEO Niels B. Christiansen og koncerndirektør & COO Kim Fausing. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2012 Den 5. november tog Danfoss endnu et skridt i sin strategi for at øge sin tilstedeværelse på det indiske marked med erhvervelsen af et grundstykke ved Chennai, hvor koncernen over de kommende år vil opføre betydelige produktions- og udviklingsfaciliteter. Med virkning fra 31. december fik Danfoss fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for yderligere at styrke sin position på det globale marked for kommercielle kompressorer med variabel hastighed. Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i 2012 Den 14. maj frasolgte Danfoss sin forretning for energirådgivning Danfoss Solutions A/S med 23 medarbejdere til Scan Energi A/S. Den 1. november 2012 frasolgte Danfoss forretningsområdet Danfoss Sea Recovery med speciale i afsaltning af havvand og i alt 61 medarbejdere til Parker Hannifin Corporation. Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Den 28. november 2012 meddelte Danfoss offentligheden og bestyrelsen i Sauer-Danfoss, at Danfoss ville foreslå at erhverve alle aktier i Sauer-Danfoss, som Danfoss ikke allerede ejer, for USD 49 per aktie. Efterfølgende nedsatte bestyrelsen i Sauer-Danfoss en særlig komité Side 6

7 Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Side 7

8 Danfoss Climate & Energy Segmentbeskrivelse Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions, Danfoss Commercial Compressors og Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende inden for klima- og energiområdet. Segmentet fokuserer på at levere energieffektive og klimavenlige løsninger til en række udvalgte brancher. Divisionerne har en ledende rolle i forskning, udvikling, produktion, salg og servicering af mekaniske og elektroniske produkter til det globale marked for køling og air conditioning, komfort og opvarmning, styring af elektromotorer samt til en række industrier, hvor energiforbrug har betydning. Markedsudvikling Danfoss Climate & Energy fastholdt samlet set det rekordhøje omsætnings-niveau fra. Salget udviklede sig som forventet gennem året med stigende vækst i årets sidste halvdel. Især salget på det russiske marked imponerede med to-cifrede vækstrater, drevet af stor efterspørgsel på varme- og fjernvarmeløsninger samt powerelektronik. Væksten i Nordamerika blev bedre end ventet med 8%. På det europæiske marked blev omsætningen fastholdt til trods for, at især de sydeuropæiske markeder fortsat var præget af den finansielle krise, mens det kinesiske marked viste samlet nedgang. Segmentudvikling Danfoss fortsattte i 2012 målrettet udviklingen af Danfoss Climate & Energy-segmentet. Investeringsniveauet i produktudvikling blev fastholdt på 4,2% af omsætningen. Derudover tog Danfoss fat på at udbygge segmentets position på det indiske marked med købet af en grund ved Chennai, der skal huse betragtelige produktions- og produktudviklingsfaciliteter, ligesom segmentet også blev styrket gennem opkøbet af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors. Resultatudvikling Segmentet fastholdt i 2012 omsætningen og forbedrede samtidig indtjeningen som resultat af, at segmentet tidligt tilpassede kapaciteten til de mere afmålte vækstrater og samtidig fortsatte implementeringen af forbedringsaktiviteter som led i Core & Clear strategien. Omsætningen udgjorde således DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en stigning på 3%. Korrigeret for effekten af valutakursændringer samt tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 0%. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK mio. imod DKK mio før. EBIT-margin steg således til 11,3% fra 10,5% i. Hoved- og nøgletal for Danfoss Climate & Energy Omsætning og EBIT, mio. DKK Hoved- og nøgletal mio. Hoved- for DKK Danfoss og nøgletal Climate for & Danfoss EnergyClimate & Energy mio. DKK mio. DKK RESULTATOPGØRELSE 2012 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat Nettoomsætning af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) BALANCE BALANCE Immaterielle BALANCE anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle Immaterielle anlægsaktiver anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Totale Materielle aktiver anlægsaktiver Totale aktiver Totale aktiver ANDRE OPLYSNINGER Anlægsinvesteringer 935 ANDRE OPLYSNINGER ANDRE OPLYSNINGER Afskrivninger 835 Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer Omsætning 2012 () Fordelt på regionerafskrivninger Afskrivninger ANTAL MEDARBEJDERE ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Antal medarbejdere EBIT margin 10,5% NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin EBIT margin 10,5% 11,3% 10,5% Side 8

9 Sauer-Danfoss Segmentbeskrivelse Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn til design, fremstilling og salg af energieffektive og performanceforbedrende hydrauliske og elektroniske systemer og komponenter, der hovedsageligt anvendes i mobile køretøjer. Virksomheden opererer inden for følgende områder: køretøjer til landbrug, bygge & anlæg, materialehåndtering, haveog parkvedligeholdelse samt specialmaskiner. Danfoss ejer 76% af aktierne i Sauer-Danfoss, der er noteret på New York Stock Exchange, og virksomhedens aktiekurs kan følges under fondskursen SHS. Tallene i afsnittet er de officielle Sauer-Danfoss tal udregnet efter US GAAP og ikke de tal, der indgår i koncernregnskabet for Danfoss, hvor de er indregnet efter IFRS. Markedsudvikling Sauer-Danfoss oplevede generel markedsafmatning gennem Det Nord- og Sydamerikanske marked oplevede en fremgang på 7% mens omsætningen i Asien og Stillehavsregionen og i Europa faldt med henholdsvis 19% og 10%. Det skyldes primært opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægssektor og kinesiske begrænsninger på finansiering af byggeri samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentudvikling Sauer-Danfoss fastholdt i 2012 sine investeringer i produktudvikling, der lå på 3,4% af omsætningen mod 3,1% i. Samtidig fastholdt Sauer-Danfoss også sine langsigtede investeringer i udviklingen af det kinesiske marked. Virksomheden påbegyndte blandt andet opførelsen af en ny fabrik i Haiyan, som skal fremstille produkter, der er specielt målrettet mod det kinesiske marked. Resultatudvikling Segmentet oplevede henover året et fald i omsætning og indtjening. Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i svarende til en stigning på 1%. Korrigeret for effekten af valutakursændringer samt tilkøb og frasalg var der imidlertid tale om et fald på 4%. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK mio. imod DKK mio. året før. EBIT-margin faldt således til 16,7% fra 17,8% i. Omsætning og EBIT, mio. DKK Omsætning 2012 () Fordelt på regioner Hoved- og nøgletal Hoved- for og Sauer-Danfoss nøgletal for Sauer-Danfoss Inc. Inc. Hoved- og nøgletal for Sauer-Danfoss Inc. mio. DKK (US GAAP) mio. DKK (US GAAP) mio. DKK (US GAAP) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning RESULTATOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift Nettoomsætning (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) BALANCE BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Totale Materielle aktiver anlægsaktiver Totale aktiver Totale aktiver ANDRE OPLYSNINGER ANDRE OPLYSNINGER Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer ANDRE OPLYSNINGER Afskrivninger Afskrivninger Anlægsinvesteringer Afskrivninger ANTAL MEDARBEJDERE 472 ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere ANTAL MEDARBEJDERE NØGLETAL Antal medarbejdere NØGLETAL EBIT margin 17,8% 16, EBIT margin NØGLETAL 17,8% 16,7% EBIT margin 17,8% Side 9

10 Resultatopgørelse Mio. DKK 4. Kvt. 4. Kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat i associerede/joint ventures Finansielle poster netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 14 Side 10

11 Balance Mio. DKK 2012 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer 85 0 Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 15 Side 11

12 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK 2012 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld Aktionærerne: Køb (-)/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser 3 0 Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørte aktiviteter Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 16 Side 12

13 Specifikation af egenkapital Mio. DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i i alt Totalindkomst i i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Køb af egne aktier/kapitaludvidelse Transaktioner med ejere i i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst 2012 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i i alt Totalindkomst i i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Kapitaludvidelse/køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Transaktioner med ejere i i alt Egenkapital 31. december Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 17 Side 13

14 Noter Anvendt regnskabspraksis Noter Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reportin Standards), som også er anvendt i denne regnskabsmeddelelse. En detaljeret beskrivelse af de anvend regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for. Anvendt regnskabspraksis Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards), som også er anvendt i denne regnskabsmeddelelse. Anvendte En detaljeret valutakurser beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporterings periodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Anvendte valutakurser Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporterings-periodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta Ultimo kurser 2012 Ultimo kurser Gns. kurser 2012 Gns. kurser EUR 7,43 7,46 7,45 7,44 GBP 8,86 9,13 8,59 9,18 USD 5,77 5,66 5,36 5,79 Side 14 Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION

15 g te - Hoved- og nøgletal pr. kvartal Hoved- og nøgletal pr. kvartal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt Kvt Kvt Kvt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 11,2 11,2 12,8 7,6 10,8 9,9 11,4 12,8 8,4 10,9 EBIT margin (%) 11,2 17,2 12,9 8,1 12,5 9,5 11,5 12,9 8,5 11,0 EBITDA margin (%) 16,2 21,9 17,8 13,6 17,5 14,6 16,4 17,9 15,0 16,8 Soliditetsgrad (%) 40,0 39,1 42,2 44,8 44,8 44,7 45,1 49,0 51,1 51,1 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 56,4 49,5 39,2 36,8 36,8 34,6 35,7 24,0 19,0 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 Geografiske hovedtal: Omsætning EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten Total Antal medarbejdere Europa eksklusive Danmark Nordamerika inklusive Mexico Latinamerika Asien-Pacific inklusive Kina Afrika-Mellemøsten Danmark I alt I alt eksklusiv frasolgte selskaber/aktiviteter Side 15 Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse 2012, 20. marts 2013 DRAFT VERSION

16 Yderligere information kan findes på Danfoss hjemmeside: Dato for udsendelse: 20. marts 2013 Denne regnskabsmeddelelse er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Indhold Beretning og regnskab Ledelsesberetning for.................................. 4 Danfoss Divisioner.........................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT

LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 1. LEDELSESBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Profil 4 Hoved- og nøgletal 5 1. Ledelsesberetning Ledelsens beretning for 2013 8 Regnskabsberetning 12 Risikostyring 15 2. Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere