GN Store Nord Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord Årsrapport 2008"

Transkript

1 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Tlf.: Fax:

2 INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Oversigt over 2008 og forventninger til GN Netcom 11 GN ReSound 17 Fjerde kvartal Risikostyring 20 God selskabsledelse 24 Aktionærinformation 25 Investororienterede specifikationer 29 Bestyrelse og direktion 30 Ledelsespåtegning og uafhængig revisonspåtegning 32 Indhold 33 Resultatopgørelse 34 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 37 Totalindkomstopgørelse og egenkapital 38 Noter 74 Kapitalandele i datter- og associerede selskaber Ordforklaring og nøgletalsdefinitioner findes på indersiden af bagsiden. Koncernens hovedtal findes på indersiden af forsiden. PROFIL GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab. I dag som en headsetforretning (GN Netcom) samt en forretning for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr (GN ReSound). De to forretninger drives som særskilte enheder. Det børsnoterede selskab GN Store Nord A/S består af et lille sekretariat, som varetager koncernkonsolidering, IR & kommunikation, skat, juridiske forhold, treasury og risikostyring. GN Netcom har en førende position inden for udvikling og markedsføring af headset til contact centre og kontorer (CC&O) samt af headset og speakerphones til mobiletelefoner (Mobile). GN Netcom markedsfører alle headset under Jabra-brandet. GN Netcom er også OEM-leverandør til en række globale kunder herunder mobiltelefon-, pc- og PDA-producenter. GN Netcom havde pr. 31. december 2008 ca medarbejdere. GN ReSound har en førende position inden for udvikling og markedsføring af avancerede høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Høreapparaterne sælges under mærkerne ReSound, Beltone og Interton. GN ReSounds datterselskab GN Otometrics producerer og markedsfører audiologisk diagnoseudstyr under mærkerne Madsen, Aurical og ICS. GN ReSounds produktion foregår hovedsageligt på fabrikken i Xiamen i Kina. GN ReSound havde pr. 31. december 2008 ca medarbejdere. GN har ca. 45,000 navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejer knap 75% af aktiekapitalen. Ca. 30% af selskabets aktier anslås at være ejet af udenlandske aktionærer. GN er noteret på NASDAQ OMX København. Bluetooth navnet og varemærket ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens.

3 Koncernens Hovedtal (DKK mio.) Indtjening - Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (37) (21) (60) (66) (117) Årets resultat for fortsættende aktiviteter (94) (56) Årets resultat (67) (56) Indtjening - Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (EBITA) Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld* (245) (720) (1.387) (1.516) (1.592) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (273) (751) (722) (661) (607) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (231) (183) (95) Udbytte Moderselskabets udbyttebetaling Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger Omstrukturering/engangsomkostninger** Omstrukturering/engangsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (128) Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill Investeringer i ophørende aktiviteter (1. januar september 2006) I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af andre langfristede aktiver Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle aktiver Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 15,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 EBITA-margin 13,2 % 13,2 % 3,9 % 4,9 % 1,2 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 16,2 % 17,8 % 4,6 % 5,3 % 1,2 % Egenkapitalens forrentning 11,2 % 17,1 % 6,8 % (1,4)% (1,2)% Soliditetsgrad 75,3 % 66,1 % 59,6 % 57,2 % 57,2 % Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 2,40 4,04 1,71 (0,33) (0,27) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 2,38 4,00 1,69 (0,33) (0,27) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 4,50 3,94 2,39 2,35 2,51 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo året Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Engangsomkostninger er kun medtaget fra 2007 og frem. I tidligere år er kun omstruktureringsomkostninger medtaget.

4 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden "Back to Basics" Til vores aktionærer 2008 var et udfordrende år for GN. Vi implementerede en række større forandringstiltag og blev direkte ramt af den finansielle krise, der spredte sig til den globale økonomi i efteråret GN Netcom igangsatte sit mest omfattende og vidtrækkende turnaound-program nogensinde i forretningens historie og GN ReSound fik en ny ledelse var også året, hvor medarbejderne i GN Netcom og GN ReSound udviklede og lancerede nye, spændende og prisbelønnede headset og høreapparater, hvilket viser GN s innovative styrke. Ved generalforsamlingen i marts meddelte tidligere bestyrelsesformand Mogens Hugo, at med den nye virksomhedsstruktur, en ny ledelse på plads i begge forretninger og en ny strategi, var tiden kommet, hvor han skulle give stafetten videre til en ny formand og en ny bestyrelse. Ved den ekstraordinære generalforsamling i juni blev der valgt en ny bestyrelse, og jeg fik den ære at blive valgt til bestyrelsesformand. Fem af GN s seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i mindre end to år. I løbet af sommeren og efteråret 2008 indledte både GN Netcom og GN ReSound tiltag med klart definerede mål: at øge omsætningen, nedbringe driftsudgifterne, øge lønsomheden og forbedre vores "Operational Excellence". GN Netcom FAST-programmet (Focused and Simplifying Turnaround), som GN Netcom har lanceret, er et omfattende omstruktureringsprogram, der skal gøre op med den utilfredsstillende indtjening i Mobile-forretningen og styrke lønsomheden i CC&O-forretningen. Programmet vil forenkle hele organisationen og skabe en efterspørgselsdreven supply chain for Mobile headset og en forenklet supply chain for CC&O headset. Det omfatter også et styrket fokus på udvalgte kernemarkeder, nøglekunder og nøgleprodukter. Vi tilpasser virksomheden til et lavere omkostningsniveau, og vi har allerede opnået gode resultater med programmet. I 2008 opnåede GN Netcom fuld kontrol over sit omkostningsgrundlag, men desværre blev omsætningen kraftigt ramt af den globale økonomiske krise. FAST-programmet fortsætter med yderligere tiltag planlagt for første halvår GN ReSound Genopbygningen af GN ReSound er kommet godt fra start. Forretningen og organisationen stabiliserede sig i løbet af året. Takket være en imponerende portefølje af nye produkter inden for alle prissegmenter og alle tre mærker (ReSound, Beltone og Interton) formåede selskabet i andet halvår 2008 at skabe omsætningsvækst i et ellers fladt globalt høreapparatmarked. I 2009 skal vi, på trods af de svækkede globale økonomiske udsigter, fortsat styrke grundlaget for vedvarende lønsom vækst og vækst i markedsandele. Det har vi produkterne og en produkt-pipeline til at kunne gøre. Der er nu foretaget væsentlige tiltag til at reducere omkostningerne og forbedre vores løbende cash flow. Vi har en omfattende intern viden om nedbringelse af omkostningerne og om omstrukturering fra GN Netcom, og jeg er overbevist om, at vi med succes kan overføre denne viden til GN ReSound. Fremtiden Alle disse ændringer er afgørende i vores bestræbelser på at forbedre GN's præstationer og sikre lønsom vækst. Den nye bestyrelse tilfører stor værdi i denne proces og er med til at opgradere vores selskabsledelse. Vi har tilpasset bestyrelsens sammensætning, så den bedre svarer til vores virksomhedsstruktur, og vi har oprettet to bestyrelseskomiteer: en revisionskomite og en vederlagskomite. GN s væsentligste opgave i 2009 er at komme Back-to-Basics. Vi skal være ekstremt dedikerede samt mere fokuserede, effektive og målrettede i alt, hvad vi gør og i de valg, vi træffer. Vi gør gode fremskridt med vores igangværende omstruktureringstiltag, men hvis vores turnaround skal lykkes, må vi fortsætte med at prioritere i alt, hvad vi gør. Vi kommer til, og vi vil træffe nogle svære valg. De programmer, vi søsatte i sommer, er begyndt at vise resultater, og vores produktpipeline for 2009 indeholder en række meget lovende produkter fra begge forretninger. På trods af den økonomiske krise og den uro, der er på vores markeder, mener jeg, at vi er ved at lægge kimen til en positiv udvikling i GN i de kommende år. Selskabet gennemgår i øjeblikket en omfattende forandringsproces, som også påvirker alle vores medarbejdere, og jeg vil gerne takke alle for deres store engagement og store indsats. Vi har det fælles mål at få GN tilbage på sporet, så selskabet kan skabe værdi. Vi vil skabe værdi ved at fokusere på det, vi skal være gode til innovation og kommercialisering. Vi skal blive bedre til at omdanne innovation til forretningsmæssig succes på en omkostningseffektiv måde. Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det! Som formand for GN og på vegne af GN s bestyrelse og hele virksomheden lover jeg, at vi alle arbejder meget hårdt på at nå dette mål. I 2009 vil vores kortsigtede fokus, i lyset af markedsuroen, primært være at skabe cash flow og forbedre vores indtjening. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN Store Nord årsrapport

5 Ledelsens beretning Oversigt over 2008 og forventninger til 2009 Oversigt over 2008 og forventninger til 2009 GN s koncernresultat for 2008 svarer til de forventninger, der blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal den 6. november GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår, men resultatet, især i GN Netcom, blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. GN Netcoms omstruktureringsprogram FAST udvikler sig bedre end planlagt og skaber væsentligt større omkostningsreduktioner end tidligere forventet. GN ReSound har i andet halvår genvundet kunder og genopbygget sin troværdighed. GN Re- Sound holder fast i sin langsigtede vækststrategi, men på kort sigt er fokus på at skabe en slankere og mere kundeorienteret forretning og dermed væsentligt nedbringe omkostningerne før udgangen af Omsætning og resultat GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (2)%. Valutakursbevægelser påvirkede omsætningen med (4)%. Bruttoresultatet var på DKK mio. Faldet i forhold til 2007 skyldtes hovedsageligt den lavere omsætning. Modsat forbedredes bruttomarginen med ét procentpoint til 52%, primært som følge af en relativt mindre omsætningsandel fra headset-forretningen og en relativt større andel fra høreapparater, som har en højere bruttomargin. Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK mio. og omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 453 mio. Begge beløb steg en smule i forhold til Ultimo 2008 var driftsomkostningerne på "run-rate" basis dog blevet væsentligt reduceret. EBITA udgjorde DKK 65 mio. I EBITA indgår engangsomkostninger på DKK 107 mio. vedrørende omstruktureringsprogrammet i GN Netcom. Andel af resultat i associerede virksomheder var på DKK 0 mio., amortisering af erhvervede immaterielle aktiver var DKK (31) mio. og finansielle poster udgjorde netto DKK (117) mio. DPTG/TPSA voldgiftssagen forløber i overensstemmelse med den fastlagte tidsplan. Den 25. februar 2009 udstedte voldgiftsretten instrukser til eksperterne om, hvordan kravet skal beregnes uden præjudice for en endelig afgørelse. Dette giver ikke GN anledning til at ændre kravet. Resultat før skat blev DKK (83) mio. mod DKK (100) mio. i Balancen udgjorde DKK mio. pr. 31. december Immaterielle aktiver i alt udgjorde DKK mio., som hovedsageligt består af goodwill på DKK mio. og aktiverede udviklingsomkostninger på DKK 790 mio. De materielle aktiver udgjorde DKK 714 mio., hvoraf over halvdelen relaterer sig til GN s hovedkontor på Lautrupbjerg i Ballerup. Egenkapitalen udgjorde DKK mio., svarende til en egenkapitalandel på 57%, mod DKK mio. (57%) ultimo Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december 2007, hvilket primært er en konsekvens af det frie cash flow på DKK (95) mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for For yderligere oplysninger om finansielle forhold i GN Netcom og GN ReSound henvises til forretningernes ledelses beretninger. FORVENTNINGER TIL 2009 GN forbereder sig aktivt på vanskelige markedsforhold i Der planlægges omfattende omkostningsreduktioner i såvel GN Netcom som GN ReSound. Det samlede EBITA for GN forventes at blive på ca. samme niveau som i 2008, på trods af at omsætningen ventes at falde væsentligt til et niveau på ca. DKK 5 mia., hvilket svarer til den forventede markedsudvikling. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (175) mio. Når der ses bort fra de sædvanlige sæsonudsving, forventes en løbende forbedring af kvartalsresultaterne igennem hele 2009 som følge af den gradvise implementering af de omfattende turnaround-tiltag i såvel GN Netcom som GN ReSound. Cash flow fra investeringsaktivitet, herunder aktiverede udviklingsprojekter, forventes at falde kraftigt i forhold til Der forventes et væsentligt, positivt frit cash flow for 2009, hvorimod det frie cash flow var negativt i Forventningerne udtrykkes med cirkatal og er forbundet med væsentlig usikkerhed på grund af den globale økonomiske krise. Forventningerne til 2009 er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 5,50. GN Netcom Omsætningen for GN Netcom forventes at være ca. DKK 2 mia. På baggrund af denne omsætning forventes et EBITA inklusive engangsposter at være ca. DKK (100) mio. I løbet af de seneste måneder er omstruktureringsprogrammet FAST blevet væsentligt udvidet, og programmet vil skabe væsentligt større omkostningsreduktioner end tidligere forventet. Denne udvikling er indeholdt i ovenstående EBITA-forventninger. GN ReSound Omsætningen for GN ReSound forventes at være ca. DKK 3 mia. På baggrund af denne omsætning forventes et EBITA på ca. DKK 200 mio. Den udmeldte plan om at skabe en slankere og mere konkurrencedygtig organisation i GN ReSound vil nedbringe omkostningerne med en væsentlig positiv indvirkning allerede i Denne udvikling er indeholdt i ovenstående EBITA-forventninger. Øvrige Aktiviteter For Øvrige aktiviteter forventes et EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret mv. samt omkostningerne forbundet med sekretariatet, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet oversigt Helår 2008 Helår 2007 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst (9)% 5% - (2)% (13)% (2)% - (7)% Bruttoresultat Bruttomargin 40% 60% - 52% 39% 61% - 51% EBITA (71) 163 (27) (41) 294 EBITA-margin (2,9)% 5,1% - 1,2% 1,2% 9,5% - 4,9% 4 GN Store Nord årsrapport 2008

6 Ledelsens beretning for GN Netcom Indledning af adm. dir. Toon Bouten Forretningsområder Brand Headset til contact centre Komfort, lydkvalitet, akustisk chokbeskyttelse og holdbarhed er de væsentligste kriterier for headset til contact centre Læs mere på side 6 GN Netcom overgik de planlagte omstruktureringstiltag i 2008 og fik omkostningsgrundlaget under kontrol. Uheldigvis blev denne meget positive udvikling i GN Netcom kraftigt overskygget af den negative udvikling på de globale markeder. Som følge heraf fik GN Netcom et skuffende resultat for 2008, som lå under det, der var forventet tidligere på året. Headset til kontorer Jabras håndfrie og trådløse løsninger hjælper brugerne til at styre deres opgaver mere effektivt samtidig med, at de kommunikerer. Læs mere på side 7 Nøgletal for 2008 GN Netcoms primære mål for 2009 er at opnå et EBITA-nulresultat på run rate-basis for Mobile ultimo 2009 samt at forbedre lønsomheden i CC&O headset. Vi er overbeviste om, at FAST-programmet har den forventede virkning og har derfor yderligere udvidet planerne for omstrukturering af forretningen i FASTprogrammet. Med kombinationen af et stærkt fokus på omkostningerne, nye innovative produkter fra både Mobile og CC&O headset i vores pipeline for 2009 og sidst, men ikke mindst vores utroligt engagerede medarbejdere, er jeg overbevist om, at vi vil nå vores ambitiøse mål for Læs mere om GN Netcom på de følgende sider. Headset til IP-telefoni og Unified Communications GN Netcom markedsfører en række forskellige headset til Unified Communication og almindelig IPtelefoni. Læse mere på side 8 Headset til mobiltelefoner Den væsentligste funktionalitet for alle GN Netcoms Bluetooth headset er, at de er nemme at bruge, er komfortable og har en fantastisk lyd, hvilket gør dem til nogle af verdens bedste headset. Læs mere på side 9 GN Netcom - Omsætning DKK mio GN Netcom - EBITA (inkl. omstr. omk.) DKK mio GN Netcom A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 DK-2750 Ballerup Tlf: GN Store Nord årsrapport

7 Ledelsens beretning GN Netcom YDERLIGERE OMSTRUKTURERING OG OM- KOSTNINGSBESPARELSER GN Netcom har med lanceringen af FAST-programmet (Focused And Simplifying Turnaround) i juni 2008 øget omfanget af omstrukturering af forretningen. FAST forventes at medføre årlige omkostningsreduktioner på mindst DKK 300 mio., hvilket er mindst DKK 150 mio. mere end tidligere forventet. Det væsentligt højere mål for omkosningsreduktionerne skyldes, at der i de tidlige faser af FAST viste sig mulighed for at opnå væsentlige effektivitets- og strukturforbedringer i de fleste dele af værdikæden, ikke blot i Mobile headset men også inden for CC&O headset. En væsentlig del af omkostningsreduktionerne ved FASTprogrammet stammer fra omstruktureringen af supply chain, der effektivt understøtter de nye forretningsmodeller. I begyndelsen af oktober 2008 oprettedes to nye fokuserede supply chain-organisationer, der understøtter henholdsvis CC&O headset og Mobile headset, og den nye supply chain-struktur vil være i fuld drift ultimo første halvår Den nye supply chain-model betyder, at Mobileforretningen nu anvender en fuldstændig, ordredrevet forretningsmodel. Kunderne i Nordamerika, Europa og Asien vil få leverancer gennem et enkelt fulfillmentcenter i Asien, der vil have to ugers leveringstid fra ordren modtages. CC&O-forretningen bevæger sig i to etaper mod en tilsvarende enkel supply chain med et hoved-fulfillmentcenter i Asien samt et delcenter i Europa og et i Nordamerika. Før lanceringen af FAST betjente Mobile ca. 700 kunder. Fokus er nu på de ca. 100 større kunder, der tidligere stod for 90% af omsætningen. Den mistede omsætning opvejes af et større og mere målrettet fokus på disse ca. 100 kunder. Produktporteføljen er nu også væsentligt mere fokuseret, især i Mobile headset. Ultimo 2008 havde Mobile reduceret antallet af produkter væsentligt til færre produkter på konfigurérbare platforme. I lyset af de globale økonomiske udsigter og de negative forventninger til markedet for headset vil GN Netcom fortsat fokusere på at skabe en mere effektiv og fleksibel organisation i Med disse samlede tiltag forventes Mobile at opnå et EBITA-nulresultat på run rate-basis ultimo 2009 ligesom at lønsomheden i CC&O headset forventes at blive forbedret. De samlede omstruktureringsomkostninger i forbindelse med FAST-programmet forventes at være op til ca. DKK 250 mio., hvoraf DKK 107 mio. er udgiftsført i Året 2008 Omsætningen i GN Netcom var på DKK mio., svarende til en organisk vækst på (9)%. EBITA blev DKK (71) mio. eller DKK 36 mio. før indregning af engangsomkostninger på DKK 107 mio. GN Netcom opnåede større omkostningsbesparelser end tidligere forventet, og omkostningsgrundlaget er under kontrol. Mens processen stod på forværredes markedsforholdene dog, og virkningen af de omfattende omkostningsbesparelser blev mere end opvejet af omsætningsfaldet. Omsætningen for CC&O headset var DKK mio. i 2008, svarende til en organisk vækst på (6)% i forhold til På trods af den negative vækst var GN Netcom i stand til at udnytte sin stærke position på europæiske markeder og vandt markedsandele inden for CC&O headset i forhold til Markedet for CC&O headset er kraftigt påvirket af den >> Headset TIL CONtact Centre Holdbare headset, der er skabt til at gøre det nemt og bekvemt Headset til contact centre anvendes af medarbejdere, der taler i telefon mellem fire og otte timer dagligt. Komfort, lydkvalitet, akustisk chokbeskyttelse og holdbarhed er de væsentligste kriterier for headset til contact centre. Alle GN Netcoms headsetløsninger til contact centre overholder de nyeste lovkrav vedrørende støj. Dette betyder, at headsettet automatisk beskytter mod høje lyde og akustisk chok, der overstiger EU s grænseværdier (anbefalet niveau på 85 db (A) over tidsvægtet gennemsnitlig periode). Støjreduktion er endnu et væsentligt kriterium for headset. GN Netcoms støjreducerende mikrofoner sikrer, at kunden ikke kan høre baggrundsstøj fra medarbejderens nærmeste arbejdsomgivelser. Holdbarhed er også meget vigtigt, og derfor udsættes GN Netcoms headset for meget skrappe tests, så det sikres, at de kan holde til de belastende contact center-miljøer. Læs mere på Jabra BIZ 2400 vil blive lanceret i april GN Store Nord årsrapport 2008

8 globale økonomiske opbremsning og især af krisen inden for det største vertikale CC&O segment, finansielle tjenesteydelser, som udgør ca. 25% af markedet for contact center og kontorheadset. Virksomhederne udviser generelt større omkostningsbevidsthed, hvilket medfører, at eksisterende brugere forlænger levetiden på deres headset, samt at førstegangsbrugere er mere afventende med at investere. Omsætningen for Mobile headset var DKK mio. i 2008, svarende til en organisk vækst på (14)% i forhold til året før. Det samlede mobilmarked oplevede negativ vækst for første gang nogensinde. Omsætningen i Mobiles nordamerikanske forretning forbedredes dog noget, bl.a. på grund af indførelsen af lovgivning om håndfri tale under kørsel i visse stater i USA. Ikke desto mindre viste flere europæiske markeder tegn på svækkelse. Samtidig skabes der ikke den forventede omsætning fra OEMprogrammerne med større mobiltelefonproducenter. Dette vedrører især én mobilleverandør som følge af et markant fald i dennes salg af mobiltelefoner. GN Netcom har i dag en bredere OEM-kundeportefølje end tilfældet har været i tidligere år, men som altid afhænger omsætningen fra OEM-programmerne af salget af de mobiltelefoner, som headsettet sælges sammen med, og af salget gennem OEM-kanalerne. Geografisk fordelt kom 48% af GN Netcoms samlede omsætning i 2008 fra Europa, 44% fra Nordamerika og 8% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 40% mod 39% sidste år. Bruttomarginen påvirkedes af en nedskrivning af varebeholdninger vedrørende såvel færdigvarer som delkomponenter, primært i Mobile headset. Med sin nye efterspørgselsdrevne supply chain-struktur, der bygger på en ordredrevet strategi, vil Mobile headset føre et begrænset færdigvarelager, hvilket vil medføre et kraftigt mindsket behov for nedskrivninger. Bruttomarginen påvirkes desuden af ca. DKK 18 mio. i omstruktureringsomkostninger i forbindelse med FAST (svarende til 1 procentpoint i bruttomarginen). EBITA for GN Netcom blev på DKK (71) mio. (EBITA-margin på (2,9)%) mod DKK 35 mio. (EBITA-margin på 1,2%) i Omkostninger til salg, distribution og administration udgjorde DKK 868 mio. (en run-rate pr. ultimo 2008 på ca. DKK 750 mio. når der bortses fra omstruktureringsomkostninger) mod DKK 879 mio. i 2007, hvilket viser, at omstruktureringstiltagene i GN Netcom er begyndt at slå kraftigt igennem. Omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 171 mio. mod DKK 180 mio. i I ovenstående EBITA på (71) mio. indgår engangsomkostninger på DKK 107 mio. vedrørende FAST-omstruktureringsprogrammet, hvoraf driftsomkostninger udgjorde DKK 89 mio. og produktionsomkostninger udgjorde DKK 18 mio. GN Netcom nedbragte arbejdskapitalen væsentligt i 2008 efter en generel forbedring af alle de væsentlige parametre, men en del af påvirkningen skyldtes naturligvis også det lavere omsætningsgrundlag. Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 362 mio. pr. 31. december 2008 mod DKK 573 mio. ultimo I løbet af året faldt varelagrene med DKK 72 mio. til DKK 271 mio. og gæld til leverandører bidrog med en stigning på 27 mio. i forhold til ultimo 2007 positivt til nedbringelsen af arbejdskapitalen. Den positive udvikling i arbejdskapitalen afspejles i GN Netcoms cash flow, der var positivt for andet år i træk på trods af den negative indtjening. GN Netcoms cash flow fra driftsaktiviteter før skat og finansielle poster udgjorde DKK 363 >> Headset til Kontorer Med håndfri og trådløse løsninger får du hænderne fri Læs mere på Jabra GN9350e blev lanceret i april Kontormedarbejdere taler i gennemsnit i telefon/softphone mellem en og fire timer dagligt. Komfort, anvendelighed og lydkvalitet er alle væsentlige og nødvendige funktioner i et headset. I dag foregår kontormedarbejdernes arbejde ikke blot ved skrivebordet, men også andre steder på kontoret. Det kan også foregå hjemme, eller når de er på farten. Når man skal kunne følge med i arbejdspladsens hektiske hverdag, bliver evnen til at "multi-taske" en nødvendig del af arbejdsdagen. Jabras håndfrie og trådløse løsninger hjælper brugerne til at styre deres opgaver mere effektivt samtidig med, at de kommunikerer. GN Netcoms opgave er at gøre det nemmere for kunden. Med det ergonomiske design lægger brugerne knap nok mærke til de har headsettet på. De støjdæmpende mikrofoner reducerer baggrundsstøj og hjælper brugeren med at øge produktiviteten i støjfyldte miljøer, hvilket skaber et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø. GN Store Nord årsrapport

9 Ledelsens beretning GN Netcom mio. mod DKK 144 mio. i Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (145) mio. mod DKK (128) mio. i Antallet af medarbejdere i GN Netcom faldt til ca pr. 31. december 2008 mod ca ved udgangen af Som tidligere meddelt udløber administrerende direktør for GN Netcom Toon Boutens ansættelseskontrakt ultimo september GN Store Nord og Toon Bouten har været i dialog om en mulig forlængelse af hans ansættelseskontrakt, og det er nu konkluderet, at den ikke vil blive forlænget efter september GN Netcom har indgået forlig med ATL i sagen om udskiftning af batterier. Udfaldet er som forventet og har ikke nogen væsentlig indvirkning på resultatet. DRIFT Markedsforhold Markedet for contact center og kontorheadset blev i høj grad ramt af den verdensomspændende økonomiske krise i 2008, hvor især den finansielle sektor, som udgør ca. 25% af omsætningen inden for contact center og kontorheadset, var hårdt ramt. Contact center og kontormarkedet faldt med 8-10% i 2008 og forventes at falde væsentligt mere i På trods af de dystre udsigter på kort sigt forventer GN Netcom, som er en af verdens førende headsetproducenter med en markedsandel på ca. 30% inden for contact center og kontorheadset, fortsat et langsigtet vækstpotentiale på dette marked. Headsetpenetrationen på kontormarkedet hos de ca. 200 mio. mennesker i den vestlige verden, der taler i telefon mindst to timer dagligt, er under 10%, hvorfor der fortsat er et væsentligt potentiale i dette markedssegment. Endvidere viser en undersøgelse foretaget af Datamonitor i 2008, at virksomhederne og contact centrene i 2009 vil øge deres investeringer i Unified Communications-teknologier (UC) på trods af den globale økonomiske afmatning. Det forventes, at antallet af adgangspunkter til softphones (softphone: et software-program, der anvendes til internettelefoni) vil stige med en to-cifret vækstrate i Med væksten i IPtelefoni, softphones og internettelefoni via mobiltelefonen er der behov for professionelle UCheadset af høj kvalitet eller multi-use løsninger, så brugerne får fuld udnyttelse af UC, samtidig med at der opnås fuld medarbejdertilfredshed og forøget produktivitet. En stigning i antallet af fjernmedarbejdere, dvs. medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og medarbejdere hos contact centre, vil også øge efterspørgslen for headset. GN Netcom har en komplet portefølje af UC-produkter og har indgået en række aftaler med førende producenter af UC-løsninger. GN Netcom er fortsat verdens største udbyder af mobilheadset med en markedsandel på ca. 20% var det første år, hvor markedet for mobilheadset oplevede en negativ udvikling i markedsværdi. Dette skyldtes primært den negative udvikling i fjerde kvartal og især inden for OEM-kunder. På grund af den globale økonomiske situation forventes markedet fortsat at falde i løbet af Markedet for Bluetooth-headset er dog stadig meget underudviklet på globalt plan, hvor gennemsnittet af antal Bluetooth-headset pr. solgt mobiltelefon med Bluetooth-teknologi udgør 9%, og således har markedet et meget kraftigt langsigtet vækstpotentiale. USA er det mest modne marked for Bluetooth-headset, hvor antal Bluetooth-headset pr. solgt Bluetoothmobiltelefon anslås til ca. 20%. >> Headset til IP-TELEfoni og UNified COmMUNiCations Stereo- og monoheadset som giver dig den bedst mulige oplevelse af din PC GN Netcom markedsfører en række forskellige headset til Unified Communication og almindelig IP-telefoni, som er en teknologi, hvor tale overføres via internettet ved hjælp af en internetprotokol baseret på åben standard. GN Netcoms produkter giver mulighed for at vælge mellem en lang række stereo- og mono-headset, der alle giver brugeren den optimale lydoplevelse på computeren. GN s headset er ideelle for brugerne, der skal tale eller videochatte, til IP-telefoni på pc en, interaktive kurser og endda til spil eller musik ja, til hvad som helst, du vil lytte til på din pc. GN Netcom har i samarbejde med Microsoft udviklet en række trådede og trådløse headset, der er optimeret til Microsoft Office Communicator 2007, et program, der indeholder en række teknologier som unified messaging/voice mail, instant messaging og telefoni. En undersøgelse, som Datamonitor foretog i januar 2009 viste sågar, at GN Netcom er blandt de fem mest troværdige leverandører af Unified Communication-løsninger. M5390 USB blev lanceret i februar Læs mere på 8 GN Store Nord årsrapport 2008

10 GN Netcom gik ind på markedet for Bluetooth speakerphones til biler med lanceringen af et enkelt produkt i slutningen af 2007 og endnu et produkt lanceredes medio Denne kategori af håndfrit udstyr oplever stærkere vækst end headset målt på såvel antal solgte enheder som værdi, og dette har udgjort et væsentligt vækstområde for mobilprodukter. Selvom markedet i Stillehavsregionen udviser større vækstrater end Europa og Nordamerika, udgør Europa og Nordamerika stadig en meget stor del af den samlede markedsværdi. Salg GN Netcoms mobilheadset sælges globalt gennem teleoperatører, operatørbutikker, forbrugerelektronikkanaler samt detailforhandlere på massemarkedet. OEM-kunder, der blandt andet tæller førende mobiltelefonproducenter, aftager næsten en tredjedel af GN's mobilheadset målt på antal solgte enheder. Efterspørgslen fra OEM-kunder svinger betydeligt fra kvartal til kvartal, men er en vigtig årsag til, at GN kan opretholde produktion med afgørende store volumener på mobilheadset og speakerphones. Det anslås, at uafhængige mærker som Jabra udgør lidt over 50% af alle mobilheadset, der sælges på markedet, mens de resterende mobilheadset er af et mobiltelefonmærke og leveres af OEM-leverandører. GN Netcoms CC&O headset sælges primært gennem indirekte distributionskanaler, hvor en stor andel er rettet mod forhandlere og større slutkunder. Salget til de ti største headsetkunder udgjorde 32% af GN Netcoms omsætning. Den største headsetkunde tegnede sig for ca. 7% af GN Netcoms samlede omsætning. GN Netcoms udvikling af kontorprodukter havde fortsat fokus på Unified Communications-produkter med henblik på at styrke sin førende position inden for dette hurtigt voksende markedssegment. I kontorforretningen lanceredes Jabra M5390 i sommerperioden. Dette nyskabende Bluetooth headset er rettet mod ledere og kontoransatte, der med en fuldt integreret løsning i et enkelt headset har brug for at kunne skifte mellem forskellige kommunikationsenheder, f.eks. mellem en kontortelefon, internettelefoni eller en mobiltelefon. Jabra M5390 kombinerer lyden og rækkevidden fra et kontorheadset med brugervenligheden fra et mobilt headset. Dette er det første kontorheadset med en kombination af den seneste langtrækkende Bluetooth teknologi med bredbåndslyd, hvilket skaber en klar og tydelig lydkvalitet og sikrer GN Netcom en fordel i forhold til konkurrenterne. I foråret lancerede GN Netcom desuden en forbedring af Jabra GN9300-serien af trådløse headset til traditionel telefoni og IP-telefoni, som giver øget komfort med en forbedret rækkevidde, en ny mikrofonarm og et mikrofonkoncept, der mindsker gener fra blæst og øger komforten. Denne produktserie skiller sig ud fra konkurrerende produkter gennem sin omkostningseffektive og fremtidssikrede teknologi, som giver brugerne mulighed for frit at skifte mellem traditionel telefoni og IP-telefoni uden at skulle give afkald på headsettets gode lyd. I contact center-segmentet lancerede GN Netcom en ny version af den store succes, Jabra GN2100. Denne forbedrede udgave giver medarbejderne i contact centrene mulighed for at >> Headset Til Mobiltelefoner Elegante trådløse headset der giver dig frihed til moderne kommunikation Den væsentligste funktionalitet for alle GN Netcoms Bluetooth mobilheadset er at de er nemme at bruge, er komfortable og har en fantastisk lyd, hvilket gør dem til nogle af verdens bedste headset. Med vores headset oplever brugeren frihed bevægelsesfrihed uanset om de går, er på arbejde eller blot går rundt omkring i byen. Det store udvalg af Jabra headset og speakerphones til bilen giver ægte valgfrihed. De giver brugeren mulighed for at foretage håndfrie opkald den perfekte løsning, når forskellige lande rundt om i verden har indført lovgivning, der kræver at mobiltelefoner skal kunne betjenes håndfrit i bilen. GN Netcom er kendt for sine innovative headset og var de første til at lancere headset med Bluetooth-teknologi. For nylig lanceredes Jabra BT530 med Noise Blackout, et headset med dobbelte mikrofoner kombineret med avanceret DSP-teknologi. Jabra BT530 blev lanceret i august 2008 Læs mere på GN Store Nord årsrapport

11 Ledelsens beretning GN Netcom bære deres headset på fire forskellige måder, hvilket gør dette headset til markedets mest fleksible løsning. I første halvår af 2009 bliver porteføljen af headset til contact centre væsentligt styrket ved lanceringen af Jabra BIZ 2400, et headset med en række forbedringer, der skaber en hidtil ukendt lydkvalitet, komfort og holdbarhed. I februar blev porteføljen af kontorheadset udvidet med lanceringen af Jabra M5390 USBheadsettet, som er et Bluetooth-headset, der automatisk skaber forbindelse til mobiltelefoner og softphones ved hjælp af den medfølgende USB Bluetooth adapter til pc. Endvidere er M5390 USB optimeret til Microsoft Office Communicator (OC) og den forbinder til OC softphones via sin plug-n-play funktionalitet. GN Netcom sendte en række mobilprodukter på markedet i Først på året lancerede Mobile-forretningen et nyt headset: Jabra JX20 Pura Titanium Edition. JX20 Pura headsettet er designet af det danske designhus Jacob Jensen og er en videreudvikling af Jabra JX10 headsettet. Desuden lanceredes Jabra BT2050, med et markant design og klar lyd, og Jabra BT4010, hvor brugeren hurtigt og nemt kan se batteristand, om headsettet har forbindelse, og om der bliver ringet op. GN Netcom introducerede også Jabra BT530, som er det første headset med Noise Blackout. Med de dobbelte mikrofoner kombineret med avanceret DSP-teknologi eliminerer headsettet baggrundsstøj uden at give køb på den naturlige stemmekvalitet. Headsettet er udstyret med intelligent volumenkontrol, og det justerer automatisk niveauet af den modtagne lyd, så brugeren får en optimal lydoplevelse. Samtidig har det akustisk chokbeskyttelse, der beskytter øret mod høje stemmer eller pludselig, voldsom støj. Jabra BT530 er designet med komfort og det intuitive for øje, og det giver en ren, klar lyd hele dagen. Samtidig er det nemt at forlænge batteriets levetid med den indbyggede tænd/sluk-knap. I 2008 lanceredes desuden en Bluetooth speakerphone, Jabra SP700, som bl.a. kan sende opkald og musik fra mobiltelefonen til bilens stereoanlæg. Salgspriser Konkurrencen på alle headsetmarkeder skærpes til stadighed, men producentpriserne for CC&O headset lå generelt stabilt i På markedet for mobilheadset oplevedes sidste år et fald i den estimerede gennemsnitspris på ca. 15%, hvilket var et mindre fald end i de foregående år. Produktion og distribution GN Netcom producerede i 2008 ca. 25 mio. headset og andre produkter via sine underleverandører. Alle GN Netcoms headset produceres i Asien, og hovedparten af dem produceres i Kina. Alle headset blev produceret af underleverandører, idet produktionen på GN s fabrik i Xiamen, Kina ophørte i 4. kvartal Størstedelen af komponenterne til GN Netcoms headset købes i Asien. I begyndelsen af oktober 2008 oprettedes to nye fokuserede supply chain-organisationer, der understøtter henholdsvis CC&O headset og Mobile headset, og den nye supply chain-struktur vil være i fuld drift ultimo 1. halvår Den globale indkøbsafdeling fortsætter som fælles supportfunktion for begge forretningsenheder. Den nye supply chain-model betyder, at Mobileforretningen nu anvender en fuldt udviklet, ordredrevet forretningsmodel. Kunderne i Nordamerika, Europa og Asien vil få leverancer gennem et enkelt fulfillmentcenter i Asien, der vil have to ugers leveringstid fra ordren modtages. CC&O-forretningen bevæger sig i to trin mod en tilsvarende enkel supply chain med et hoved-fulfillmentcenter i Asien samt et delcenter i Europa og et i Nordamerika. Forskning og udvikling GN Netcom lancerede i 2008 et væsentligt antal nye produkter på markederne for Mobile og CC&O headset. Flere af produkterne var baseret på GN Netcoms nye, tredjegenerations Bluetoothplatform. Denne fælles platform skaber væsentlige udviklingssynergier og giver stadig mulighed for fleksibelt design. En lang række OEM Bluetooth produkter blev udviklet til forskellige kunder i løbet af året, og et teknisk kompliceret produkt blev leveret til en bestemt kunde. En række større CC&O-programmer, som påbegyndtes i 2008, er nu godt i gang og udvikler sig som forventet mod produktlancering i I løbet af 2008 lancerede GN Netcom desuden multi-use kontorløsninger, dvs. kontorheadset, der kan bruges i kommunikationen med tre forskellige typer udstyr, som f.eks. internettelefoni, en mobiltelefon eller en fastnettelefon, og som giver væsentligt forbedret kvalitet. Der blev lanceret en række programmer til omkostningsoptimering af eksisterende produkter, som medførte væsentlige besparelser for selskabet. For at kunne opfylde kravene fra de to forretningsenheder, der blev oprettet i 2008, Mobile headset og CC&O headset, allokerede udviklingsafdelingen dedikerede ressourcer til at understøtte produktudviklingen i én af de to forretningsområder. I den forbindelse beskæftiger GN Netcoms udviklingsafdeling i København sig hovedsageligt med CC&O-programmerne, mens udviklingsafdelingen i Xiamen primært er rettet mod Mobile. Udviklingscentret i Aalborg betjener begge enheder. Herved skabes en omkostningseffektiv og konkurrencedygtig organisation. Medarbejdere Som led i GN Netcoms organisationsudvikling indledte HR-afdelingen en række projekter og tiltag i En global medarbejderundersøgelse blev gennemført i begyndelsen af året efterfulgt af en række globale og lokale aktiviteter som opfølgning på undersøgelsens konklusioner. Som et vigtigt skridt i videreudviklingen af GN Netcoms organisation gennemførte HRafdelingen desuden en global organisationsudviklingsproces (ODP Organizational Development Process), der omfattede alle GN Netcoms medarbejdere på verdensplan. Som led i deres personlige udvikling har ca. 50 ledere fra en række af GN Netcoms forskellige afdelinger og kontorer gennemført lederudviklingskurser. HR-afdelingen var stærkt involveret i håndteringen af medarbejderdelen af FAST-programmet, der lanceredes i juni, med levering af data til styregruppen for FAST-programmet. Afdelingen fokuserede på at støtte de medarbejdere, der blev berørt af nedskæringer ved at hjælpe dem til jobsøgning og med anden støtte. En række seminarer i forandringsledelse blev afholdt i efteråret med henblik på at udstyre medarbejderne og lederne i GN Netcom med en række værktøjer til forståelse og håndtering af forandringer. I samarbejde med bestyrelsens vederlagskomite og direktionen har HR-afdelingen udviklet en ny global vederlagsstrategi for GN Netcom. Formålet med denne nye strategi er at sikre meget bedre samspil mellem den faktiske forretningsstrategi og hver enkelt medarbejders aflønning. Strategien blev godkendt af bestyrelsen i december, og den vil blive indarbejdet i løbet af GN Store Nord årsrapport 2008

12 Ledelsens beretning for GN ReSound Indledning af adm. dir. Mike van der Wallen Brand-beskrivelser Brands ReSound ReSound-brandet leverer fremragende lydkvalitet gennem banebrydende løsninger. Læs mere på side blev et begivenhedsrigt år for GN ReSound. I kølvandet på den opgivne salgsproces var prioriteringen at stabilisere forretningen, vinde de tabte kunder tilbage og retablere troværdigheden. Den negative udvikling Beltone Beltone er GN ReSounds stærke detaill-brand. i markedsandelen i 2007 blev vendt, da GN ReSound i 2008 lancerede en Læs mere på side 13 lang række nye produkter, herunder de innovative og præmierede høreapparater dot by ReSound og be by Nøgletal for 2008 ReSound. Således gik GN ReSound ind i 2009 med en af branchens nyeste og mest komplette produktporteføljer. I løbet af 2008 udviklede organisationen sig videre i retning mod at blive en konkurrencedygtig aktør med en stærk resultatorienteret kultur. Målet er at skabe en slankere og mere kundeorienteret organisation samtidig med, at omkostningerne reduceres væsentligt i perioden indtil ultimo Ledelsen Interton Interton er GN ReSounds "valuefor-money" brand rettet mod forhandlerleddet. Læs mere på side 14 GN ReSound - Omsætning DKK mio i GN ReSound har med stolthed set, hvordan hele organisationen har taget del i processen og bidraget med nyskabende ideer til, hvordan selskabet kan forbedre sin effektivitet og struktur og sine processer ved at gøre dem mindre komplekse og eliminere dobbeltarbejde. GN Otometrics GN Otometrics er verdens førende udbyder af audiologisk måleudstyr. GN ReSound - EBITA DKK mio Læs mere om GN ReSound på de følgende sider. Læs mere på side GN ReSound A/S Lautrupbjerg 9 Postboks Ballerup Tlf: GN Store Nord årsrapport

13 Ledelsens beretning GN ReSound VEJEN GENNEM STORMEN GN ReSound er begyndt på en flerårig udvikling for at gøre forretningen væsentligt mere bæredygtig og lønsom. Kompleksiteten og vigtigheden af denne udvikling blev katalyseret af den salgsproces, der blev opgivet i 2007, og i de dramatiske omvæltninger i verdensøkonomien i Den nye ledelse, der blev indsat i 2008, har tilført kompetencer inden for forandringsledelse og effektivitetsforbedringer ved at udnytte "best practices" internt og eksternt. Resultatet var udviklingen og den efterfølgende implementering af en ny femårig strategi, der baserer sig på organisk vækst. Det er af allerstørste vigtighed, at tilliden til GN ReSound genskabes ved at selskabet konstant udviser stærke resultater og når sine mål. En plan for at forbedre de kommercielle kompetencer er blevet gennemført med held på væsentlige markeder, og den globale udrulning af planen er påbegyndt. Selskabet genvandt tabt forretning samt markedsandele på trods af de stadigt vanskeligere markedsforhold. Tiltag, der skal øge lønsomheden og forbedre cash flow, blev fremskyndet efterhånden som den negative udvikling i verdensøkonomien tog til i andet halvår af I januar 2009 havde selskabet afviklet omkring 250 stillinger, svarende til ca. 7% af den globale organisation. GN ReSound indfører yderligere væsentlige omstruktureringstiltag i løbet af 2009 med henblik på at klare sig igennem den nuværende økonomiske afmatning og skabe en slank og kundefokuseret organisation. Disse tiltag vil reducere selskabets løbende omkostningsgrundlag, arbejdskapitalen og investeringer. Foreløbige skøn peger på, at det årlige omkostningsgrundlag kan reduceres med mere end DKK 200 mio. på "run-rate" basis pr. ultimo 2009 og med væsentlig påvirkning allerede i Året 2008 Omsætningen for GN ReSound blev DKK mio. for 2008, svarende til en positiv organisk vækst på 5%. EBITA for GN ReSound var på DKK 163 mio. Omsætningen for Høreapparater i 2008 blev på DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5% i forhold til 2007 med to-cifrede vækstrater i andet halvår. Da markedsværditilvæksten har været flad i tredje og fjerde kvartal 2008, viser det klart, at GN ReSound med sin organiske vækst har vundet noget af den forretning tilbage, som blev tabt i 2007, mens selskabet stadig var til salg. Væksten i antal solgte enheder for året var 12%. De nuværende markedsforhold uden for den offentlige sektor er fortsat svage og endda faldende i visse markeder. Den globale recession har drejet efterspørgselsmønstret i retning mod produkter i lavere prissegmenter. Omsætningen for audiologisk diagnoseudstyr blev DKK 325 mio., svarende til 2% organisk vækst. Bruttomarginen for GN ReSound blev 60% mod 61% i Bruttomarginen blev påvirket af ekstraordinære nedskrivninger på varebeholdninger på DKK 30 mio., som primært var udløst af integrationen og flytningen af Intertons varebeholdninger. Bruttomarginen var RESOUND ReSound - "Rediscover Hearing" Læs mere på ReSound-brandet leverer fremragende lydkvalitet gennem banebrydende løsninger, der kombinerer omtanke og design med stærk teknologi, alt sammen baseret på dybtgående audiologisk viden og en grundlæggende indsigt i brugernes behov. En række nyskabelser i høreapparatbranchen er blevet introducetet gennem ReSound-mærket: lanceringen af ReSoundAIR med åben tilpasning betød, at det endelig blev muligt at undgå at lukke ørekanalen til. "be by ReSound ", der blev lanceret i 2008, banede vejen for en helt ny kategori høreapparater, IOT (Invisible Open Technology) og verdens mindste bag øret -apparat "dot by ReSound " blev også lanceret i "be by ReSound " blev lanceret i april GN Store Nord årsrapport 2008

14 på 61%, når der bortses fra ekstraordinære GN ReSound nedbragte arbejdskapitalen væ- og værktøjsmaskiner til brug for de mange nye nedskrivninger. sentligt i fjerde kvartal 2008 efter en stigning i produktlanceringer i tredje kvartal. Tilgodehavender fra salg udgjor- EBITA for GN ReSound blev DKK 163 mio. de DKK 744 mio. kroner mod DKK 665 mio. GN ReSound havde ca medarbejdere pr. (EBITA-margin på 5,1%) mod DKK 300 mio. ultimo Varelagre blev øget med DKK 31. december 2008, en stigning fra ca (9,5%) i EBITA for Audiologisk diagno- 17 mio. i forhold til ultimo 2007 og udgjorde året før. seudstyr blev på DKK 14 mio. Omkostninger DKK 391 mio. pr. 31. december Gæld til til salg, distribution og administration mv. leverandører udgjorde DKK 206 mio. ved ud- DRIFT udgjorde DKK mio. mod DKK gangen af 2008 sammenlignet med DKK 211 Markedsforhold mio. 2007, påvirket af øgede omkostninger mio. pr. ultimo Det globale marked for høreapparater voksede til opstarten af vækstfremmende tiltag tidligt i 2008 med 2-3% til lige under 9 millioner på året, inflation og den almindelige genop- GN ReSounds cash flow fra driftsaktiviteter før enheder. bygning af organisationen efter den opgivne skat og finansielle poster udgjorde DKK 296 salgsproces. Omkostningsførte udviklings- mio. mod DKK 457 mio. i 2007 som følge af Høreapparatmarkedet opdeles traditionelt i omkostninger udgjorde DKK 282 mio. mod den lavere indtjening samt den øgede arbejds- fire prissegmenter på baggrund af kundernes DKK 254 mio. i Stigningen skyldes et kapital som følge af omsætningsstigningen. prispræferencer, nemlig Top, Plus, Basic og behov for en ekstraordinær nedskrivning af Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde Budget. Værdien af det samlede marked er aktiverede udviklingsprojekter på DKK 25 mio. DKK (443) mio. mod DKK (348) mio. i hidtil steget med 5-6% årligt, og efterspørgs- Driftsudgiftsgrundlaget vil blive reduceret væ- GN ReSound s cash flow var i 2008 negativt len har været rettet mod Top- og Plus-segmen- sentligt i påvirket af afholdte udgifter vedrørende den terne. GN ReSound har en global markedsan- opgivne salgsproces og mindre opkøb, herun- del på ca. 17% målt på volumen og er dermed Geografisk fordelt kom 44% af GN ReSounds der de udstående 51% af aktierne i den indi- verdens fjerdestørste høreapparatproducent. samlede omsætning fra Europa, 38% fra Nordamerika og 18% fra Asien og resten af ske distributør GN ReSound India Private Ltd. Endvidere blev der indkøbt nye produktions- I USA, der er verdens største høreapparatmarked, fortsatte faldet i vækstraterne fra verden. BELTONE Beltone - alle har ret til god hørelse Beltone er GN ReSounds stærke detailbrand og er med mere end 65 år på markedet et af Nordamerikas mest anerkendte navne inden for sundhedsydelser for folk med nedsat hørelse. Beltone er bygget op omkring en meget stærk distributions- og servicemodel. Beltones løsninger udvikles ved hjælp af den seneste høreteknologi og passer til stort set enhver livsstil og alle typer nedsat hørelse. Beltone Reach blev lanceret i juli I USA markedsføres Beltone høreapparater gennem et forhandlernetværk med flere end forretninger. Læs mere på GN Store Nord årsrapport

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Årsrapport 2011 GN STORE NORD

Årsrapport 2011 GN STORE NORD Årsrapport 2011 GN STORE NORD GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 info@gn.com www.gn.com CVR-nr. 24257843 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 24257843 Den globale udvikling er afhængig af kommunikation C. F. Tietgen (1829-1901), grundlægger af GN Store Nord Indhold Årsrapport 2012 Forord fra bestyrelsesformanden...4

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1 Årsrapport 26 1 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

William Demant Holding A/S

William Demant Holding A/S Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 William Demant Holding A/S Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Begivenheder i året 7 Bestyrelsens beretning 8 Øget fokus

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions

ÅRSRAPPORT 2013/14. We transform wireless wisdom into solutions ÅRSRAPPORT 2013/14 We transform wireless wisdom into solutions 2 RTX årsrapport 2013/14 Indhold Beretning 4 højdepunkter for 2013/2014 6 Kære Aktionær 8 Finansielle Hovedpunkter for RTX i 2013/14 10 Hoved-

Læs mere

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013 CVR: 10239680 årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning SKARP FOKUS PÅ UDVIKLING, OMKOSTNINGSREDUKTIONER OG LANGSIGTET VÆRDISKABELSE... 3 ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER...

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere