ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV"

Transkript

1 ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV af JAKOB HIMMELSTRUP Thisted Kommune, 7700 Thisted PETER THORUP Tousiggård, 7700 Thisted SØREN ØDUM KVL, Arboretet, 2960 Hørsholm ESHØJ PLANTATION. A 100 YEAR OLD DENDROLOGICALLY RICH RECREATIONAL FOREST AT THISTED, NW-JUTLAND Key words: Dendrology, afforestation, exotics, urban forest, Denmark, woodland management, provenance.»enestående«er nok den rette betegnelse for disse 16 ha sydskrænter mod Limfjorden, 4 km øst for Thisted. For mens alle større, kendte plantager er anlagt af stat, kommune eller godsejere, er Eshøj Plantage planlagt og bekostet af en sammenslutning af planteglade borgere i Thisted og omegn. E.M. Dalgas' tanker bredte sig efter 1864, navnlig i det vestjyske og ikke mindst i Thy, hvor»træer«normalt var krat af elm, ahorn og hyld, plantet vest for gårdene og af vinden pisket til et skråtag over længerne. Initiativtager var her først og fremmest tandlæge Johs. M. Nielsen, der med ildhu og stor botanisk viden kunne inspirere sin første bestyrelse. Og 17. aug enedes man om at danne et aktieselskab med det formål at opkøbe jord og plante træer, dels for at skabe en lystskov for byens borgere, dels for i almindelighed at bøde på det nøgne Thy-landskab (fig. 1). Kapital blev tilvejebragt ved salg af aktier å 100 kr. til byens og omegnens beboere (fig. 2). Mange var interesserede, og det blev næsten en modesag at deltage i projektet. I den første bestyrelse sad foruden tandlægen kendte borgere som sagf. Johnsen, branddir. Dolleris, apoteker Rafn og doktor Thomsen. Arealet, man havde på hånden, var sydvendte hedebakker på stejle skrænter ned til Limfjorden. Det kunne»erholdes«fra 2 gårdejere for den»svimlende«sum af 2000 kr. Halvdelen blev straks udbetalt, mens resten blev stående på aktier. Sagkyndig bistand fik man hos skovrider ved Hedeselskabet»Leiut-

2 J i p. j u GU/J, yf>pua/ cåiaa. H'j - O^Åi^cUtö^aCK. oældx A. rj&xolua. lå Qjlcnli. aj a^ jlaao( yu QIAaso/UØL ji^j oj\ JjiyJUzAAÆ(ÅIjL O^AA. ØJ Q^j JtA QFJUIACUAs As tsaaxav^a. - ^UA/ MAAAAJLM cut JAØUA Jaouo-CISL AAS^ tjj^aa C^ø^CKA-cÅsLyJxJL /C ^ ds>jlaj\ AÆAxÅ^, oj. (TL-WX^AJ. OFYSV^T OHYICÅLÄY Oft AAMOC( Ho.oo0 a 4 <5o oj^o f ^(KoJjidsui oj\ ^ajl&ofsjlju^ f /^MyOAAAAAAA^Jtvv/ <^ÆAA- OAA )(JtAA J^oJUhÅjlL sl* (OYIMOA/ A/ JLA ^ ØFNX /LAA.<kd<AA>L ÅAaj^K. M^AAAJl/} JUX (^KJUJIJU ^^^^(XAA^AAAA^; TM SØCAAJKOLJBD ^djl^aaasu J^jJlo^^å J^Xy ojujl 0/NAAJi^^A^AAAA^Ay. JJJLA oa XniAAM^vH. yl'ulcxijla, ^ fnxlrc^cuu & a^ (x/)- olöuaaaa vi XKAA. AAA^W? VouaaJI C\A WAK^IL^'vaaa^ ctlaaj I^VAAJOAAAJL ^^ JU^MA. jla ox/u(hyvlay (nka^fl^jtø MA Mwijfii o > AiXA/vd cijju ^(yilin^; <axi^cajuv (JV-IAAAJMA,, ^JCUAJJCL^. qj/mllvl^s F C^RAA, ØFT ^AI ød ^ M V J / W Å M4 AKAajl ^PIA/VOAA/VJU v^xa fhj^ J^M^JhJU /AAFIXUY (TFLV ( ^K ^ A I J J U ^AJZA^HAAXAUU. _ ^ ^Å /C^aa^ÅJ^ÅjlLIx^jiA avujjta. qahasl, ^KAAA^OIAA^ kay cojv^aaajcwua. f <&J)[ÄjlLÖjeAA^ Ax a^ (KX - a^åoma Fig. 1: Udsnit af protokollen fra Aktieselskabet Eshøj Plantages stiftelse og start.

3 nant«bruun, landinsp. Bille og gartner C.P. Jespersen (P. Thorups bedstefar), som alle påtog sig opgaven vederlagsfrit. Man startede i datidens gængse stil. Hvor terrænet tillod det, blev der pløjet; men plantehuller måtte håndgraves! (6 kr. pr. 1000). Man plantede bjergfyr, hvidgran, rødgran og ædelgran. Der blev anlagt gangstier, og borgerne lagde søndagsturen ud til Eshøj Plantage (fig. 3, 4). Nye bestyrelser, nye aktionærer. Blandt de første bemærkes F.C. Leerhøy, N.P. Thykier, blandt de sidste»arbejderforeningen«(verdens første brugsforening), samt som donatorer Morsø Bank og flere dødsboer. I 1907 opstod tanken om en pavillon. Den blev anlagt på den grønne forstrand som samlingspunkt og regnly, blev meget populær, men med tiden dyr i drift, især da man fik restauratør, hærværk og vintertilsyn. I de store år var der endog dampskibsfart derud fra havnen. Skoler kunne søge om tilladelse til at benytte pavillonen; men i 1944 måtte man sælge dette tilholdssted. Også persongalleriet fornyedes: E. Nordentoft Nielsen, H. Dolleris og V.Jespersen afløste deres fædre og guldsmed A. Henningsen fik tilsyn med vildt og krybskytter. Kommunen fik flere aktier, da driften blev for dyr. Og i 1979 overtog Thisted Kommune arealet med skovservitut. Sønnesønnen af initiativtageren, A. Nordentoft Nielsen, skrev under. Efter kommunens overtagelse (med Fonden for Træer og Miljø's opbakning) har den daglige drift været varetaget af stadsgartneren (J. Himmelstrup). Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Arboret i Hørsholm (ved S. Ødum) har bistået med rådgivning og mange nye træarter, og også Institut for Landskabsplanter i Hornum (ved P.E. Brander) har leveret planter. For nutidens besøgende har J. Himmelstrup af Thisted Kommune fået trykt et lille hefte, der indeholder orientering om historien, et sti-kort og en botanisk oversigt over rigdommen af arter. Svampenes ca. 150 arter er bestemt af Birgit Nordentoft Nielsen. Dette hefte kan fås på turistkontoret, GI. Rådhus, og selskaber kan ved henvendelse på kommunens kontorer anmode om at få kyndig vejleder med på turen. Ad Fårtoftvej-Eshøjvej kommer man direkte ned i plantagen. Den strækker sig fra sten- og bronzealderhøjene på bankens top 44 m over fjorden som en foldet vifte med tre dale lige ned til kystklinter og strandbred (fig. 5, fig. 6). Hvor pavillonen engang lå, er der grøn forstrand, mens havstokken opfyldes af sorte flintknolde, udvasket af de underliggende lag af skrivekridt og andre senone dannelser, overlejret med nyere kridt som blegekridt og limsten, smeltevandssand og øverst en stenet sandmoræne med frodige kulturlag. Terrænforholdene betinger, at kold luft»drænes«ned mod fjorden,

4 Nr, $ % Aktieselskabet Eshøj Plantage" erkender herved, at " T i k S m er Deltager i nævnte Selskab med et Aktiebeløb af ET HUNDREDE KRONER og som saadan har en forholdsvis Andel i alle Selskabets Ejendele og Rettigheder overensstemmende med Vedtægterne, Thisted, 4m /fæ^v»? v Fig. 2: En af tandlæge Johs. M. Nielsens aktier i plantagen.

5 Fig. 3: Folkeliv på stranden ved pavillonen udfor Eshøj Plantage, ca Thisted Kommune. Fig. 4: Ædelgran (Abies alba) og bjergfyr (Pinus mugo) ved stien til festpladsen i den midterste dal. Fot. ca

6 Fig. 5: Skovparti med bøg (Fagus sylvatica) m.v. i den midterste dal. Fot. Klaus Madsen okt Fig. 6: 80-årige bøge (Fagus sylvatica) i den østre dal. Fot. Klaus Madsen okt

7 Fig. 7: Skovparti med Chamaecyparis lawsonianaved den østre dal. Fot. Klaus Madsen Fig. 8: Elm, hassel, birk og anemoner i Eshøj Plantage. Fot. P. Thorup forår 1990.

8 hvilket kan forklare den gode udvikling af frostfølsomme arter som bl.a. Nothofagus procera og N. obliqua. Plantningen er meget varieret med løvfældende og stedsegrønt, og de meget store træer af fremmed oprindelse vidner om belæste botanikeres dybe interesse. Der er gammel taksskov, majestætiske Chamaecyparis (fig. 7), Thuja eller Tilia langs stierne. Disse og nyplantede partier findes på kort i omtalte hefte og i revideret udgave her. Men intet kort kan beskrive skovbundens myldrende flora: anemoner, hvide, gule, blå; Primula, Doronicum, konvaller, Asarum m.m. (fig. 8). Stedet er en oplevelse for alt folket fra børnehaver og joggere til søndagsspadserende og botanikere. I disse år, hvor fornyet politisk interesse for og vilje til skovrejsning begynder at sætte sig spor i landskabet, plantes nu mange nye, bynære skove med særlige publikumshensyn. De behøver langtfra alle at være tilnærmet samme»opskrift«med valg af mere traditionelle - fortrinsvis»danske«- træarter. Som Eshøj Plantage idag fremstår, inspirerer den til etablering af andre bynære, artsrige og oplevelsesrige skove med et med tiden overordentlig rigt og varieret, tilknyttet plante- og dyreliv (fig. 9-14). Summary In August 1895 a group of citizens in Thisted founded a corporation for afforestation of a 16 ha S-facing hilly heathland towards the fiord 4 km E of Thisted town. The main purpose was to create a leisure woodland to the benefit of the local population in an almost treeless part of the country. The founders started with traditional pioneer species such as Pinus mugo, Picea abies, P. glauca and Abies alba. During the following decades three generations of the dentist-dynasty Nordentoft Nielsen with great management skill and dendrologicai knowledge changed to trees less common in Denmark and introduced a variety of woodland herbs for groundcover. Since 1977 the municipality has managed the plantation and in cooperation with Hørsholm Arboretum increased the number of exotic species, represented in most cases by origins from defined native populations. Today Eshøj Plantation is an outstanding oasis much used by the public for recreation, jogging and botanizing among the variety of trees, herbs and fungi. Træer og buske i Eshøj Plantage Arter, der i listen og på kortene er uden numre, er plantet i Eshøjs første 50-års periode. For de senere årtiers plantninger er plantningsåret angivet. Arter, som er modtaget fra Arboretet i Hørsholm, er angivet

9 Fig. 9: Parti med taks (Taxus baccata) under bestand af stilkeg (Quercus robur). Fot. J. Himmelstrup Fig. 10: Flor af hvid anemone (Anemone nemorosa) i blandet løvskov. Fot. J. Himmelstrup april 1990.

10

11 med Arboretets registreringsnummer efterfulgt af en skråstreg og de to sidste cifre for formeringsåret. Et H foran et nummer angiver, at arten er fra Institut for Landskabsplanter i Hornum (aktiviteterne er nu flyttet til Havebrugscentret i Årslev), og at nummeret refererer til registreringen der. Artens naturlige geografiske hovedudbredelse er angivet. Er den præcise oprindelse af et planteparti kendt, er dette oplyst. Listen nedenfor er ordnet alfabetisk efter det botaniske (latinske) slægts- og artsnavn. Søger man udfra et dansk navn, kan denne indledende oversigt være til hjælp. Ahorn Akacie Ask Avnbøg Birk Brombær Bærmispel Bøg Ceder Cypres Douglasgran Eg El Elm Ene Falsk Akacie Fyr Gedeblad Gran Guldregn Gyvel Hassel Hestekastanie Hindbær Hjertetræ Hyld Hæg Hønsebenstræ Kaprifolie»Kastanie«Kastanie Kirsebær Kornel Kristtorn Kvalkved Lind Acer Robinia Fraxinus Carpinus Betula Rubus Amelanchier Fagus Cedrus Chamaecyparis Cupressus Pseudotsuga Quercus Alnus Ulmus Juniperus Robinia Pinus Lonicera Picea Laburnum Sarothamnus Corylus Aesculus Rubus Cerddiphyllum Sambucus Prunus Thujopsis Lonicera Aesculus Castanea Prunus Comus Ilex Viburnum Tilia

12 Lærk Larix. Løn Acer Mammuttræ Sequoiadendron Pebertræ Daphne Pil Salix Platan Platanus Poppel Populus Pære Pyrus Ribs Ribes Røn Sorbus Snebær Symphoricarpos Sumpcypres Taxodium Sydbøg Nothofagus Syren Syringa Taks Taxus Tempeltræ Ginkgo Tjørn Crataegus Tornblad Ulex Trompettræ Catalpa Tulipantræ Liriodendron Valnød Juglans Vandgran Metasequoia Æble Malus Ædelgran Abies Ær Acer Ærtebusk Caragana

13 Fig. 12: Cercidiphyllum japonicum i høstfarver. Planter fra Hornum, no. 8097/82, af frø fra bestand i Göteborg Botaniske Have. Fot. J. Himmelstrup 1993.

14 Fig. 13: Parti fra festpladsen i midterste dal med bl.a. Abies veitchii og Pinus strobus. Fot. J. Himmelstrup Fig. 14: Skovparti efter tynding og med unge træer af Metasequoia glyptostroboides 109/79 og Abies koreana 257/77. Bemærk grenvoldene, som skaber bundlæ. Fot. P. Thorup 1995.

15 Abies A. alba A. bornmuelleriana A. concolor A. grandis A. homolepis A. koreana A. lasiocarpa A. nephrolepis A. nordmanniana A. pinsapo ssp. maroccana A. sachalinensis A. sibirica A. spectabilis Acer A. campestre A. ginnala A. negundo A. pensylvanicum A. platanoides A. p. 'Crimson King' A. pseudoplatanus A. p.f. purpureum A. rubrum A. rufinerve A. saccharinum A. saccharum A. tataricum Ædelgran Almindelig ædelgran Langnålet ædelgran Kæmpegran Skruegran Koreansk ædelgran Klippe-ædelgran Nordmannsgran Spansk ædelgran Sibirisk ædelgran Løn Navr Ildløn Askbladet løn Spids-løn Ahorn, Ær Rød løn Sølv-løn Sukkerløn Russisk løn Syd- og Mellemeuropas bjerge. Tyrkiet. 301/76 Balu, Nordøst-Tyrkiet. Sydvestlige Nordamerika. Vesdige Nordamerika. Japan. Sydkorea. 257/77, 349/77, 354/77, 358/77, Cheju-do, m, Korea. Vestlige Nordamerika 371/71, Hungry Horse, 1800 m, Montana. Nordøst-Asien 72/88. Plantage i Finland, Tuusula no Kaukasus. Marokko. (A. pinsapo iøvrigt i sydligste Spanien) 423/90 Talassemtane, 1600 m, Marokko. Nordøstlige Asien. 308/76 Mustila Aboret, Finland. 387/76 Mt. Daireku, Japan. 722/71 Yamabe Forest, Japan Nord-Rusland og Sibirien. Himalaya. 1/89 Ghorepani, 3000 m, Nepal. Europa og Vestasien. Nordøstasien. 272/79 Nord-Kina Nordamerika. Østlige Nordamerika. Europa og Vestasien Rødbladet haveform af s.-l. Mellemeuropa. Form af ahorn med rød bladunderside. Østlige Nordamerika Japan Østlige Nordamerika. Østlige Nordamerika. Sydøsteuropa og Vestasien.

16 Aesculus A. x carnea A. hippocastanum Alnus A. glutinosa A. incana A. viridis Amelanchier A. laevis A. spicata Ar alia A. elata Araucaria A. araucana Hestekastanie Rød hestekastanie Almindelig hestekastanie El Rød-el Hvid-el Grøn-el Bærmispel Bærmispel Aks-bærmispel Aralie Fandens spadserestok Araucaria Krydsning mellem A. hippocastanum og den amerikanske A. pavia. Albanien og Grækenland. Europa og Sibirien, Marokko. Nord- og Mellemeuropa og Vestasien. Mellemeuropas bjerge. Østlige Nordamerika. Østlige Nordamerika Nordøstlige Asien. Sydvestlige Sydamerika. 351/87 Lago Norquinco, Neuquen, Argentina. Betula Birk B. albo-sinensis var. septen- Kobber-birk trionalis B. costata B. ermanii B. lutea Gul-birk B. mandshurica B. papyrifera B. pendula B. pubescens B. schmidtii B. utilis Papir-birk Vorte-birk Dun-birk Kina. Podet materiale af træ selekteret opr. i Aksel Olsens Planteskole, Kolding. Nordøstlige Asien. 456/82 Mt. Chiri, Korea Nordøstlige Asien Østlige Nordamerika. Nordøstlige Asien. 382/81 Sibirien. Nordlige Nordamerika. Europa og Vestasien, Marokko. Nordlige Europa og Asien. Nordøstlige Asien. 391/83 Vladivostok, Sibirien Himalaya. Caragana C. arborescens Carpinus C. betulus Ærtebusk Sibirisk ærtebusk Avnbøg Almindelig avnbøg 1989, Sibirien. Europa og Vestasien.

17 Castanea C. sativa Catalpa C. bignonioides Cedrus C. libani Cercidiphyllum C. japonicum C. magnificum Chamaecyparis C. lawsoniana C. obtusa Clethra C. barbinervis Kastanie Ægte kastanie Trompettræ Ceder Linanon-ceder Hjertetræ»Cypres«Lawson-cypres Sol-cypres Konvalbusk 1986, Sydeuropa og Vestasien. 383/91 af frø fra gammelt træ, Rungstedvej, Hørsholm. 1987, sydøstlige USA. Vestasien. 380/85 Kumluca 1350 m, Antalya, Tyrkiet. H 8097 Nikko, Japan H 8453 Nikko, Japan Siskyou Mts., m, Oregon-California. Japan. 855/77 Odaigahara, 1400 m. H 8455 Hikosan, Japan Cornus C. alternifolia C. controversa C. kousa C. nuttallii Kornel Østasiatisk blomster-kornel Vestamerikansk blomster -kornel Østlige Nordamerika. 536/81 Massachusetts. Østasien. Japan og Korea. 110/82 Forstbotanisk Have. Vestlige Nordamerika. 661/82 Forstbotanisk Have. Corylus Hassel C. avellana Almindelig hassel C. a. 'Fusco-Rubra' Blod-hassel C. colurna Tyrkisk hassel C. comuta var. californica Crataegus Tjørn C. laevigata Almindelig hvid-yørn C. monogyna Engriflet hvid-tjørn Europa og Vestasien. Rødbladet haveform Balkan og Vestasien. Arten i Nordamerika, varieteten mod vest. 92/91 Portland, Oregon. Europa. Europa og Vestasien.

18 Cryptomeria Cryptomeria C. japonica var. sinensis Japan og Kina. 7/81 Kina. Cupressus C. sempervirens Daphne D. mezereum Eucommia E. ulmoides Fagus F. orientalis F. sylvatica F. s. 'Asplenifolia' F. s. f. purpurea Fraxinus F. americana F. excelsior F lanuginosa F. mandshurica F pennsylvanica F. platypoda F. rotundifolia Ginkgo G. biloba Ilex I. aquifolium Cypres Almindelig cypres Pebertræ, Dafne Pebertræ Eucommia Eucommia Bøg Orientalsk bøg Almindelig bøg Bregne-bøg Blod-bøg Ask Almindelig ask Mandschurisk ask Tempeltræ Kristtorn Almindelig kristtorn Sydeuropa og Vestasien. Europa og Vestasien. Kina. 17/85 Hwang Shan, 1200 m, Anhwei, Kina. Bulgarien, Tyrkiet, Kaukasus, Iran. Europa. Østlige Nordamerika. 238/76 New Hampshire. Europa og Vestasien. Japan. 783/77 Tateyama, 1100 m. Nordøstlige Asien. 95/89 Dailing, Heilungkiang, Kina. Øsdige Nordamerika. Kina. 163/8: Chinlin-Shan, 1500 m, Shensi. Vestasien. 1203/77 Mirabad, 900 m, Elbrus, Iran Japan. Europa, Marokko, Vest- Juglans J. regia Juniperus J. communis Valnød Almindelig valnød Ene Almindelig ene Sydøsteuropa til Kina. Nordlige Europa, Asien og Nordamerika.

19 Laburnum L. anagyroides Larix L. decidua L. gmelinii var. principis -ruprechtii L. kaempferi L. sibirica L. sibirica var. rossica Liriodendron L. tulipifera Lonicera L. periclymenum L. xylosteum Mahonia M. aquifolium Malus M. asiatica M. baccata M. pumila M. sargentii M. sylvestris Metasequoia M. glyptostroboides Nothofagus N. antarctica N. betuloides N. obliqua N. procera Guldregn Almindelig guldregn Lærk Europæisk lærk Japansk lærk Sibirisk lærk Tulipantræ Gedeblad Almindelig gedeblad Vild kaprifolie Dunet gedeblad Æble Bær-æble Sød-æble Sargents æble Skovæble Vandgran Sydbøg Sydeuropas bjerge. Mellemeuropas bjerge. Nordkina. 162/80. Yenshan, 375 m, Hubei. Japan. Nordrusland og Sibirien. 281/79 Plantage i Estland. 278/79 Plantage i Estland Østlige Nordamerika. Europa. Europa. Vestlige Nordamerika. Korea. 1128/77 Cheju-do, 1500 m. Nordøstlige Asien. Europa og Asien Japan Europa. Kina. 109/79, vestlige Hubei. Sydlige Sydamerika. Sydvestligste Sydamerika. 207/92 Lago Escondido, Ildlandet. Sydlige Sydamerika. 167/79 Rahue, 800 m, Neuquen, Argentina. Sydlige Sydamerika. 1281/77 Mahuidamehe, 700 m, Cautin, Chile. 1283/77 plantage, England. 166/79 Lago Tromen, 900 m, Neuquen, Argentina.

20 N. pumilio Picea P. abies P. engelmannii P. glauca P. koraiensis P. mejeri P. omorika P. sitchensis Pinus P. contortavax. contorta P. mugo P. rigida P. sylvestris P. strobiformis P. strobus Platanus P. x acerifolia Populus P. alba P. x canadensis P. canescens P. tremula P. trichocarpa Gran Rød-gran Engelmann-gran Hvid-gran Serbisk gran Sitka-gran Fyr Klit-fyr Bjerg-fyr Beg-fyr Skov-fyr Weymouth-fyr Platan Almindelig platan Poppel Sølv-poppel Landevej s-poppel Grå-poppel Bævreasp Vestamerikansk balsampoppel Sydlige Sydamerika. 122/79 Ushuaia, 100 m, Ildlandet, Argentina. 123/79 Mt. Olivia, 200 m, Ildlandet, Argentina. 233/92 Paso Garibaldi, Ildlandet, Argentina. Mellem- og Nordeuropa. Vestlige Nordamerika. 233/78 Paintrock, Wyoming. Nordlige Nordamerika. Nordøstlige Asien. 465/82 Kwang-neung, Korea. 166/88 Kina. Serbien. Nordamerikas vestkyst. Nordamerikas vestkyst. Mellemeuropas bjerge. Østlige Nordamerika. Europa og Asien. Sydvestlige Nordamerika. 505/81 Coconino, Arizona. Østlige Nordamerika. Krydsning mellem P. occidentalis fra Nordamerika og P. orientalis fra Sydøsteuropa-Vestasien. Sydl. Europa, Nordafrika, Vestasien. Krydsning mellem P. nigra fra Sydeuropa og P. deltoides fra Nordamerika. Sydøsteuropa, Vestasien. Klon af balsam-poppel fra østlige Nordamerika. Europa og Asien Nordvestlige Nordamerika.

21 Prunus P. avium P cerasifera P. mahaleb P. padus P. serotina Pseudotsuga P. menziesii Pyrus P. communis Quercus Q. cerris Q. petraea Q. robur Q. rubra (Q. borealis) Kirsebær, Blomme Fugle-kirsebær Mirabel Weichsel Hæg Glansbladet hæg Douglasgran Pære Vild pære Eg Tyrkisk eg, Frynse-eg Vinter-eg Stilk-eg Rød-eg Europa og Vestasien. Sydøsteuropa og Vestasien. Mellem- og Sydeuropa, Vestasien. Europa og Asien. Østlige Nordamerika. Vestlige Nordamerika. Sydøsteuropa og Vestasien. Sydøsteuropa og Vestasien. Europa og Tyrkiet. Europa og Vestasien. Østlige Nordamerika. Ribes R alpinum R rubrum R uva-crispa Robinia R. pseudoacacia Rosa R canina R rugosa Rubus R caesius R fruticosus R idaeus R laciniatus Salix S. aurita S. caprea S. cinerea S. matsudana 'Tortuosa' Sambucus S. nigra S. racemosa Ribs Fjeld-ribs Ribs Stikkelsbær Robinie,»Akacie«Rose Hunde-rose Rynket rose, hyben-rose Brombær Korbær Brombær Hindbær Fliget brombær Pil Øret-pil Selj e-pil Grå-pil Proptrækker-pil Hyld Almindelig hyld Drue-hyld Europa. Europa. Europa. Østlige Nordamerika. Europa og Vestasien. Nordøstlige Asien. Europa og Asien. Europa. Samlenavn for flere småarter. Europa og Asien. Europa. Navn ikke entydigt. Europa og Asien. Europa og Asien. Europa og Asien Kina. Europa og Vestasien. Europa og Asien.

22 Sarothamnus S. scoparius Sequoiadendron S. giganteum Sorbus S. aucuparia S. intermedia Spiraea S. salicifolia Symphoricarpos S. x chenaultii S. rivularis (S. albus) Syringa S. vulgaris Taxodium T. distichum Taxus T. baccata Thuja T. plicata Thujopsis T. dolabrata Gyvel Almindelig gyvel Mammuttræ Røn Almindelig røn Selje-røn, Bornholmsk røn Spiræa Snebær Rød snebær Almindelig snebær Syren Almindelig syren Sumpcypres Taks Almindelig taks Thuja Kæmpe-thuja Hønsebenstræ Vesteuropa Sierra Nevada, Californien. Europa og Vestasien. Østersøområdet. Europa og Asien. Krydsning mellem sydvestamerikanske forældre. Vestlige Nordamerika. Sydøsteuropa Sydvestlige USA. Vesteuropa og bjerge i Sydeuropa, Nordafrika og Vestasien. Vestlige Nordamerika. Japan. Tilia T. americana T. cordata T. europaea T. platyphyllos Lind Amerikansk lind Småbladet lind, skov-lind Park-lind Storbladet lind Østlige Nordamerika. Europa og Vestasien. Europa. Formodet krydsning mellem T. cordata og T. platyphyllos. Europa. Tsuga T. heterophylla T. mertensiana Tsuga, Skarntydegran Vestlige Nordamerika. 64/82 Juneau, Alaska. 8/82 Portage, Alaska. 446/88 Seward, Alaska.

23 Ulex U. europaeus Ulmus U. carpinifolia U. c. f. suberosa U. glabra U. pumila Viburnum V. opulus Zelkova Z. schneideriana Z. serrata Tornblad Elm Småbladet elm Kork elm Skov-elm, storbladet elm Sibirisk elm Kvalkved Kvalkved, ulvsrøn Zelkova Vesteuropa. Europa, Nordafrika, Vestasien Europa. Europa og Vestasien. Central- og Østasien. 464/84 Uzbekistan. Europa og Asien. Kina. 114/80 Chekiang. Japan, Kora, Kina. 153/84 Jin-ju, Korea.

24 Oversigt over de mest markante arter fra Eshøj Plantages første 50 års periode A. I området findes: Acer platanoides, spidsløn; Acer pseudoplatanus, alm. ahorn; Acer rubrum, rød løn. A. p. f. purpureum, ahorn, rød bladunderside; Pinus sylvestris, skovfyr. B. Grupper med birk: Betula papyrifera, papirbirk; Betula pubescens, dunbirk; Betula pendula, vortebirk. C. Under C findes en lille gruppe af Robinia pseudoacacia, falsk akacie. D. Her findes fordelt over arealet træer af Carpinus betulus, avnbøg. E. Dækker flere grupper fordelt over plantagen af Chamaecyparis lawsoniana, lawsoncypres; Thujaplicata, amerikansk kæmpe-thuja (eksp. med stammeomkreds på 200 cm). F. Fordelt over plantagen er der plantet grupper af Quercus robur, stilk-eg; Q. petraea, vinter-eg; Q. rubra, rød-eg. G. Under G er der plantet Quercus cerris, frynseeg. H. Herunder er der plantet grupper af Larix gmelinii; L. decidua, europæisk lærk; L. kaempferi, japansk lærk. I. Ved bogstav I står en gruppe af Tilia americana, amerikansk lind. J. Grupper af Abies procera, sølvgran; A. grandis, kæmpegran (omkreds 250 cm); A. alba, alm. ædelgran. K. Samlet gruppe af Aesculus hippocastanum, hestekastanie. L. Herunder er der plantet Tilia platyphyllos, storbladet lind. M. Under M findes der grupper af Pseudotsuga menziesii, douglasgran. Det største eksemplar har en omkreds på 220 cm. N. Langs Limfjorden findes der grupper af Populus canescens, gråpoppel; P. alba, sølvpoppel. O. Under O findes nogle få store eksempler af Salix caprea, seljepil. P. I området findes nogle enkeltstående Abies nordmanniana, nordmannsgran med en stammeomkreds på 240 cm. R. Grupper af Prunus avium, fuglekirsebær. S. Nogle få eksempler af Acer pensylvanicum. T. Områder med bøge: Fagus sylvatica, alm. bøg; F. orientalis, orientalsk bøg; F. sylvatica f. purpurea, blodbøg. U. Ren gruppe af Taxus baccata, alm. taks.

25 jabiespinsapo / v sspmaroc^na423/90 S^na423/90 V x /, \ Nothofagusbetfilotdys207^2 ^ ^^C^stanea sitiva 1 I / K / I Araucaria aj4ucana351/87 ^ \ j J' J\ / i \ \ i V- N ^Fraxinusmandshurica95/89 v. \ \ X V \ \ \ \ \ ^ ^ucommhrottfs5^s157/88 X i \ * _ 1 \ Abiesnephärtap ^ Abies spectabilis1/89 V Eshøj Plantage 1994 Limfjorden

26 Eshø] Plantage 1991/92 Limfjorden

27

28

29

30 Skovbundsflora i Eshøj Iøjnefaldende arter. Bregnefamilien Dryopteris austriaca Polypodium vulgäre Pteridium aquilinum Desmerurt Adoxa moschatellina Græsfamilien Melica uniflora Gøgeurtfamilien Listera ovata Kodriverfamilien Primula vulgaris Konvalfamilien Convallaria majalis Polygonatum multiflomm Polygonatum verticillatum Kransbladfamilien Asperula odorata Kurveblomstfamilien Doronicum pardalianches Petasites hybridus Læbeblomstfamilien Lamium galeobdolon Origanum vulgäre Maskeblomstfamilien Veronica montana Nellikefamilien Stellaria holostea Ranunkelfamilien Anemone appennina Anemone nemorosa Anemone ranunculoides Ficaria verna Skærmblomstfamilien Torilis japonica Smalbladet mangeløv Engelsød Ørnebregne Desmerurt Enblomstret flitteraks Æg-fliglæbe Storblomstret kodriver Liljekonval Storkonval (Salomons segl) Krans-konval Skovmærke Gemserod Rød hestehov Guldnælde, barsvælg Alm. merian Bjerg-ærenpris Stor fladstjerne Blegblå anemone Hvid anemone (hvidsimmer) Gul anemone Vorterod Hvas randfrø

31 Slangerodsfamilien As arum europaeum Surkløverfamilien Oxalis acetosella Vintergrønfamilien Pyrola minor Violfamilien Viola canina Viola hirta Viola silvestris Vortemælkfamilien Mercurialis perennis Ærteblomstfamilien Lathyrus montanus Lathyrus silvestris Hasselurt Skovsyre Liden vintergrøn Hunde-viol Håret viol Skov-viol Alm. bingelurt Kratfladbælg Skovfladbælg

32 Svampe fundet i Eshøj Plantage, sept.-okt Ametysthatte Laccaria amethystina Violet ametysthat - laccata rosella Rød ametysthat Blækhatte Coprinus plicatilis - silvaticus - micaceus - astramentarius - dissiminatus - comatus Bredblad Stropharia coronilla - aeruginosa Bruskbold Scleroderma verrucosum Bruskhat Marasmiellus perforans - ramealis Bævresvampe Auricularia auricula-judae Tremella mesenterica - encephala Exidia truncata Calocera viscosa - cornea Dacromyces deliquescens Tubifero ferruginea Champignons Agaricus silvicola - arvensis Fladhatte Collybia dryophila - butyracea - asema - peronata - confluens - fuscopurpurea Flammehat Gymnopilus pennetrans Hjulbækhat Rusporet blækhat Glimmer-blækhat Alm. blækhat Bredsået blækhat Parykblækhat Ager-bredblad Spanskgrøn bredblad Stilket bruskbold Nålebruskhat Gren-buskhat Judasøre Gul bævresvamp Fyrrens bævresvamp Egens bævresvamp Guldgaffel (mindre form, løvtræ) Tåresvamp Orange myxomycet Gulhvid champignon Ager-champinon Løvfladhat Keglestokket fladhat Horngrå fladhat Bestøvlet fladhat Knippefladhat Purpurbrun fladhat Plettet flammehat

33 Fluesvampe Amanita muscaria - spissa - rubescens - phalloides - virosa - pantherina - citrina Fnughat Tubaria fusfuracea Foldhatte Helvella macropus - crispa - lacunosa Grynhatte Cystoderma carcharias - amianthinum Cystoderma cinnabarium Hjelmhatte Galerina marginata - hypnorum Honningsvamp Armillaria mellea Huesvampe Mycena alcalina - epipterygia - galericulata - galopoda - polygramma -pura - sanquinolenta - vitilis - vulgaris Jordtunge Geoglossum hirsutum Kantareller Chantarellus cibarius - lutescens tubaeformis Hygrophoropsis aurantica Rød fluesvamp Grå fluesvamp Rødmende fluesvamp (perlefluesvamp) Grøn fluesvamp Hvid fluesvamp Panterfluesvamp Kugleknoldet fluesvamp Kliddet fnughat Højstokket foldhat Kruset foldhat Grubet foldhat Rødgrå grynhat Okkergul grynhat Cinnober grynhat Randbæltet hjelmhat Moshjelmhat Honningsvamp Stinkende huesvamp Gulstokket huesvamp Toppet huesvamp Hvidmælket huesvamp Mangestribet huesvamp Skær huesvamp Rødmælket huesvamp Blankstokket huesvamp Klæbrig huesvamp Håret jord tunge Kantarel Trompet-kantarel Orangekarantel

34 Koralsvampe Ramaria invalii - strida Kulkernesvampe Diatrybe disciforme Hypoxylon fragiforme Rhytisma acerina Ustulina deusta Xylaria hypoxylon - polymorpha Kødkernesvamp Nectria dnnabarina Køllesvampe Clavaria cristata - helvola Clavaris rugosa Lædersporesvampe Bjergkandera adusta Trametes hirsuta - versicolor Tyromyces subcaesius Tyromyces caesius Schizopora paradoxa Tyromyces stipticus Lædersvampe Stereum hirsutum - purpureum - rugo sum - sanquinolentum Thelephora terrestris Thelepora palmata Merulius tremmellosus Munkehat Melanoleuca melaleuca Muslingesvampe Crepidotus molle Mælkehatte Lactarius blennius - ichoratus - mitissimus - pallidus Gran-koralsvamp Rank-koralsvamp Kantskive Kuljordbær Ahorns rynkeplet Kulsvamp Grenet stødsvamp Stødkøllesvamp Zinnobersvamp Kam-køllesvamp Orangegul køllesvamp Rynket køllesvamp Sveden sodporesvamp Håret læderporesvamp Broget læderporesvamp Blålig-bleg kødporesvamp Blålig kødporesvamp Tandsvamp Bitter kødporesvamp Gul lædersvamp Purpur lædersvamp Rynket lædersvamp Blødende lædersvamp Fliget frynsesvamp Grenet frynsesvamp Bævrende åresvamp Sorthvid munkehat Blød muslingesvamp Dråbeplettet mælkehat (gullig, rødbrun midte, zonet, kalkbund) Mild mælkehat Bleg mælkehat

35 - quietus - rufus - subdulcis - turpis - vietus Mørkhatte Psathyrella caput-medusae - hydrophila - lacrymabunda - gracilis Netbladhat Paxillus involutus - atrotomentosus Parasolhatte Lepiota acutesquamosa - grangei - rhacodes Pigsvamp Hydnum repandum Poresvampe Heterobasidion annosum Ganoderma applanatum Pælerodshat Oudemansiella radicata Ridderhatte Tricholoma glaucocanum - lascivum - nudum - sulphureum - terreum Rødblad Entoloma nitidum - majalis - nidorus Rørhatte Boletus calopus - edulis - suillus granulatus variegatus - xerocomus badius - s c aber - piperatus Ege-mælkehat Rødbrun mælkehat Sødlig mælkehat Olivenbrun mælkehat Violet mælkehat Medusa-mørkhat Lysstokket mørkhat Grædende mørkhat Rødegget mørkhat Alm. netbladhat Sortfiltet netbladhat Pigget parasolhat Grønskællet parasolhat Rabarberparasolhat Pigsvamp Rodfordærver Flad lakporesvamp Pælerodshat (Violet hat og stok) Stinkende ridderhat Violet hekseringsridderhat Svolvridderhat Jordfarvet ridderhat Stålblå rødblad Maj-rødblad Stinkende rødblad Skønfodet rørhat Karl Johan rørhat Kornet rørhat Broget rørhat Brunstokket rørhat Brun birkerørhat Peber-rørhat

36 Skivesvampe Bulgaria inquinans Coryne sarcoides Hellotium citrinum Rutstroemia firma Skælhatte Pholiota lenta - mutabilis Skærmhat Pluteus cervinus Skørhatte Russula claroflava - risagallina - fellea - mairei - nigricans - nitida - quelletii Slørhatte Cortinarius cinnamomeus - bolaris - decoloratus - obtusus - semisanguinus Spatelsvamp Spathularia flavida Stilkporesvampe Polyporus brumalis Stjernebolde Geastrum triplex Støvbolde Lycoperdon excipuliforme - perlatum - pyriforme - umbrinum Svovlhatte Hypholoma dispersum - fasciculare - sublateritium - capnoides Afsmittende topsvamp Kødfarvet sejgbæger Citrongul risbæger Grenbæger (på eg) Løvskælhat Foranderlig skælhat Sodfarvet skærmhat Birkeskørhat Abrikos skørhat Galde-skørhat Lille gift-skørhat Sværtende skørhat Skinnende skørhat Quelets skørhat Kanel-slørhat Cinnoberskællet slørhat Lerbrun slørhat Randstribet slørhat Cinnoberbladet slørhat Gul spatelsvamp Vinterstilkporesvamp Kødet stjernebold Højstokket støvbold Krystal-støvbold Pære-støvbold Umbrabrun støvbold Enlig svovlhat Knippe-svovlhat Teglrød svovlhat Gransvovlhat

37 Sæksporesvampe Otidea leporina - onotica Peziza repanda - succosa Tragthatte Clitocybe clavipes dealbata - infundibuliformis - inversa - nebularis - odora Trævlhatte Inocybe jlocculosa - geophylla - lacera - patouillardii - mixtilis Skælhat Pholiota mutabilis Tåreblad Hebeloma crustiliniforme - sacchariolens - sinapizans Vokshatte Hygrophorus citrinus - conicus - hypothejus - niveus Østershat Pleurotus ostreatus Hareøre bægersvamp Æseløre bægersvamp Udbredt bægersvamp Gulmælket bægersvamp Køllestokket tragthat Bleg tragthat Kæmpe-tragthat Alm. tragthat Brunstænket tragthat Tågetragthat Anis-tragthat Fnugget trævlhat Alm. trævlhat Laset trævlhat Giftig trævlhat Randknoldet trævlhat Foranderlig skælhat Alm. tåreblad Sødtduftende tåreblad Ræddike tåreblad Citrongul vokshat Kegle-vokshat Frostsneglehat Snehvid vokshat Østershat Med tak til Prof. Peter Hirsch, Kiel. Institut fur Algemeine Mikrobiologie. Birgit Nordentoft Nielsen, Kornvej 8, Thisted.

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon PRÆSENTATION Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk PRÆSENTATION Holms Planteskole ligger lidt syd for Østervrå by midt i Vendsyssel på kanten af den Jyske Ås. Planteskolen er grundlagt

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

Ekskursion til Langeland 20. august 2005

Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Program: Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing Mødetid: Kl. 10.00 Dagens program: Kl. 10.00-11.00 Apotekerhaven i Rudkøbing Kl. 11.15-12.30

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Prisliste for Bøllemosevej 9-11, Uvelse DK 3550 Slangerup CVR: DK30601432 Tlf. +45 48 18 75 27 - Fax. +45 48 18 74 81 mail@treeseed.com www.treeseed.com Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Nåletræ

Læs mere

Prisliste frø 2015/2016

Prisliste frø 2015/2016 Prisliste frø 2015/2016 Price list seed 2015/2016 Prisliste frø Hermed præsenteres vores prisliste på frø for sæsonen 2015/2016. De anførte priser er vejledende, og vi giver gerne tilbud på større mængder

Læs mere

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K.

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. I midten af forrige århundrede var det - navnlig efter cholera epidemien - tydeligt, at voldene måtte

Læs mere

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE Af JOHAN LANGE Navnet Stensbygård kendes først fra 1872, da den nuværende hovedbygning blev opført af justitsråd PETER MALLING. Før den tid benævntes ejendommen

Læs mere

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412 Pris liste på større træer. Kontakt Christian på tlf. 86451905, eller lav en aftale om besøg i planteskolen. Udvalget er næsten ubegrænset så har du ønsker udover det på listen send da en mail eller ring

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2016 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2015 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

Pris- og sortimentsliste

Pris- og sortimentsliste Pris- og sortimentsliste 2009 / 2010 www.johansens-planteskole.dk Suså planteskole 2 Indhold Kontaktpersoner Sæson 2009 / 2010 Plantekvalitet / Signaturforklaring Nåletræer Løvtræer til skov Landskabsplanter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Læs mere

Ekskursion til Lolland september 1996

Ekskursion til Lolland september 1996 Ekskursion til Lolland 14-15 september 1996 Ca 40 medlemmer deltog i ekskursionen. Fuglsang Lørdag den 14. september kl. 10 mødte ca. 45 deltagere ved indgangen til Fuglsang park, hvor foreningens formand

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

PLANTEKATALOG. Frijsenborg & Wedellsborg

PLANTEKATALOG. Frijsenborg & Wedellsborg PLANTEKATALOG Frijsenborg & Wedellsborg På Frijsenborg planteskole skaber vi også grundlaget for fremtidens skovdrift. På Frijsenborg og Wedellsborg godser er planter til godsernes skovkulturer, juletræs-

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 F.1 Populus trichocarpa Planteopformeringsstationen Planteopformeringsstationen ;Mark NO-bed 3 F.102 b Quercus robur

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne

Læs mere

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år SKOVPLAN FOR VEJLESØPARKEN 2007 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Historisk baggrund side 3 Skovplan 2007-2016 side 4 Planteliste side 6 Parcel 1 side 7 Parcel 2 side 8 Parcel 3 side 9 Parcel 4 side 10 Parcel

Læs mere

HOFMANSGAVES HAVE. af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup

HOFMANSGAVES HAVE. af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup HOFMANSGAVES HAVE af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup Ude på de flade marker ved nordvestsiden af Odense Fjord ligger Hofmansgave. Til den ca. 480 ha store gård hører blandt andet

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

Retningslinjer for arbejder ved træer

Retningslinjer for arbejder ved træer Retningslinjer for arbejder ved træer Avnbøgetræer er lav allergene træer. Gravning - plantning www.kk.dk/vejpladspark Indhold Gravning ved træer 3 Rødder 3 Beskyttelse 3 Erstatning 3 Plantning af træer

Læs mere

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen,

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-X Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09 MOSES PLANTESKOLE v/anders Højmose Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 9738 4443 eller 4072 4443 Mail: hojmosesplanteskole@mail.dk www.hojmosesplanteskole@.dk Side 1 Forår 2012 Dato: Debitornr.: 04-02-2013 Navn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger BEK nr 191 af 02/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-25 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål university of copenhagen Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

På kanten mellem by og land. Beplantning

På kanten mellem by og land. Beplantning På kanten mellem by og land Beplantning Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Åben og lukket Skoven Skov og krat 6 Fremtidssyn Træer som skulpturer Markering af skulpturer

Læs mere

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde - for Padborg Erhvervsområde Vejledning til virksomhederne i Padborg Beplantningsstrategi PADBORG Plant 3 træer! BEPLANTNINGSVEJLEDNING fra Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde - Grøn tematisering Denne

Læs mere

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift PEFC DK 007-1 Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Marts 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION 1 2. DEFINITIONER 1 BILAG 1: KORT MED OPDELING I

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 DDF's udlandseksursion 1993 foregik i det for nylig delte Tjekkoslovakiet. Turen var tilrettelagt af Find Günther Christensen og Søren Ødum. Der var

Læs mere

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Letland er et meget oplagt ekskursionsmål fordi landet stadig er rigt på naturområder og skove. Arealet er på 63.700 km 2 og opdelt i 4 regioner, hvoraf vi besøgte

Læs mere

Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet

Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet i lavskov Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011.

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Baggrund. Herbicidscreening i priklebede 2010 foretaget af DJF Flakkebjerg på Akkerup Planteskole viste ved bedømmelsen af skader

Læs mere

Priser efterår 2015 - forår 2016. Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole

Priser efterår 2015 - forår 2016. Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole Priser efterår 2015 - forår 2016 Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole 1782-26.10.2015 PRISLISTE 2015/16 Plantekvalitet/-størrelse Plantekvaliteten

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103]

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103] HESEDE PLANTESKOLE ved JOHAN LANGE På Gisselfeld Kloster Skovdistrikt, nærmere betegnet i Hesede Skov ca. 2 km vest for traktørstedet Villa Gallina ligger den nu forlængst nedlagte Hesede Planteskole,

Læs mere

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Beplanting omkring kunstgræsbaner Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Hvem er jeg? (Andersen, 2003) Agenda Hvad kan træer bidrage med? Hvilke problemer kan træer skabe under

Læs mere

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 Af FR. PALUDAN Øst for Herlufsholm på en gruset ås grænsende mod jernbanen og Rådmandshave blev i november 1890 taget de første skridt til anlæggelse af en samling af nåletræer.

Læs mere

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen Hørsholm Kirkegård af Henrik Clausen Jens Bornøs Vej 12 2970 Hørsholm Hørsholm Kirkegård er en af landets mest særprægede. Da Hirscholm sogn blev et selvstændigt kirkesogn, blev det nødvendigt at skaffe

Læs mere

BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm &

BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm & BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm & Alix og Gunnar Seidenfaden Borsholmgård, 3100 Hornbæk Pinetets tilblivelse og beliggenhed Under den danske forst-delegations rejse gennem Kina i

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge Udgangs- Hkomst Frøavls- Voksested År matiale Navn Abies L.126 Udpeget Koreagran Abies koreana Juletræ + Park 2003 12 Klon Årslev L.179 Udpeget Koreagran Abies koreana 2007 4 Klon Hornum Ac: L.047 Udpeget

Læs mere

Priser efterår forår Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole

Priser efterår forår Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole Priser efterår 2016 - forår 2017 Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole 2119-11.08.2016 PRISLISTE 2016/17 Plantekvalitet/-størrelse Plantekvaliteten

Læs mere

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2010 Document

Læs mere

Conifera er anlæggets grønne skulptur

Conifera er anlæggets grønne skulptur Nåletræer De fl este nåletræer er stedsegrønne, men dog med visse undtagelser som lærk og tempeltræ m.fl. Kendetegnet for et nåletræ er, at den altid får kogler. De fl este nåletræer, der anvendes til

Læs mere

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe Side 1 0001 0002 0003 0004 0005 0010 0011 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1020 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1125 1126 1135 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1225 1226 1235 1250 1251 1301 1302

Læs mere

Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII. Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII. Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI

Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII. Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII. Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI Bilagsoversigt BILAGSOVERSIGT I Bilag 1 Spørgeskema II Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af den anvendte GIS model VII Bilag 3 Bilag 3 Segmentanalyse XII Bilag 4 Tabeloversigt med behandlet data XXVI Bilag

Læs mere

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder

Vejledning om naturpleje i sommerhusområder Vejledning om naturpleje i sommerhusområder November 2003 Udgiver: Nykøbing-RørvigKommune DragsholmKommune TrundholmKommune OdsherredNaturskole OdsherredStatsskovdistrikt OdsherredMiljøråd Tekstogtilrettelæggelse:

Læs mere

ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD

ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD Af P. CHR. NIELSEN og EGON LARSEN På åsen på Gammelkjøgegaard skovdistrikt i afd. 101 A og 103 findes en mindre arboretplantning, der er påbegyndt i 1928. Professor i plantefysiologi

Læs mere

Svampe-kursus. Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen

Svampe-kursus. Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen Svampe-kursus Hygrocybe calyptriformis, Rosenrød vokshat, Elbjerg 4/10-2008. Foto: Jacob Heilmann- Clausen Mols Bjerge 3.-5. oktober 2008 Kort om kurset I weekenden 3.-5. oktober blev der afholdt svampekursus

Læs mere

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Frøindsamling, import, produktion, opbevaring og markedsføring Sags.nr. 14-362-000010 Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. KSL Den 29. oktober Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST Ref. KSL Den 29. oktober Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Hørup Skov NOTAT Referat fra møde den 21.10 2015 i skovrejsningsrådet for Hørup Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00022 Ref. KSL Den 29. oktober 2015 Mødedeltagere: Bent Kjær Hansen, Frederikssund Kommune Jan Petersen,

Læs mere

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15.

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. Fremtidens bytræer Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 1 Specielle vilkår for træproduktion Gartnerierhvervet karakteriseret ved

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Notat. Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Notat Referat fra møde den 28.10 2014 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Østsjælland J.nr. NST-203-00035 Mødedeltagere: Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune Kristel H.J. Hansen, Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 5. juni ankomst til Prag om aftenen efter en bustur gennem Tyskland, hvor vi bl.a. passerede gennem Dresden og videre til Pirna. Vi kørte langs Elben og passerede

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-2 Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard marts 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

VILDE ARTER AF NÅLETRÆER I DANMARK

VILDE ARTER AF NÅLETRÆER I DANMARK VILDE ARTER AF NÅLETRÆER I DANMARK HENRY NIELSEN Ahorngade 11, 4. tv. DK-2200 København N. Wild Species of Conifers in Denmark Key words: Danish conifers. Indigenous, escaped and naturalised species and

Læs mere

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Planteavlsstationen. Skovfrø. Efteråret 2004

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Planteavlsstationen. Skovfrø. Efteråret 2004 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Planteavlsstationen Skovfrø Efteråret 2004 Foråret 2005 Frøforsyning Planteavlsstationen koncentrerer frøforsyningen om de bedste provenienser til forskellige anvendelser.

Læs mere

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Tilrettelægger og faglig leder på første del af turen var Poul Søndergaard, og Smyril Line, Danmark stod for det praktiske arrangement. I

Læs mere

Best Practice Neonectria ædelgrankræft

Best Practice Neonectria ædelgrankræft Best Practice Neonectria ædelgrankræft S e n i o r r å d g i v e r I b e n M. T h o m s e n I n s t i t u t f o r G e o v i d e n s k a b o g N a t u r f o r v a l t n i n g ( I G N ) F o r s k e r Ve

Læs mere

Teknisk Afdeling. Genplantningsplan

Teknisk Afdeling. Genplantningsplan Teknisk Afdeling Genplantningsplan Drift og pleje af bytræer - Ærø Kommune 2014-2015 Forord Ærø har ikke de store parker eller kilometerlange alléer som det ses andre steder i landet. Til gengæld har øen

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Ole Madsen Denne guide har korte beskrivelser af havens mest seværdige træer og buske, stauder og urter og kan hjælpe gæsten til en udbytterig rundtur - på egen

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet

Gødningsbeholdere i landskabet Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Titel: Gødningsbeholdere

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Tjekliste over spisesvampe

Tjekliste over spisesvampe Tjekliste over spisesvampe Juli 2010 Internetudgave Tjeklisterne til brug ved kontrol omfatter lister over svampe, som betragtes som spiselige svampe til kommerciel anvendelse. Listen er udarbejdet på

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Voorraadlijst

Voorraadlijst Voorraadlijst 2015-2016 Boomkwekerij Richard de Bie BV Bredaseweg 15B 4881 DC Zundert Tel: 0765974051 mob. 0653285471 Fax; 0765976800 Dit is een schattingslijst, aantallen kunnen veranderen, en er kan

Læs mere

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk. 8504-12-288 PKB Direkte tlf. 77 32 05 04 Dato 17.06.08 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt

Læs mere

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han >

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han > Dansk: Bøg Latin: Fagus sylvatica De fleste bøgetræer har grå, tynd og glat bark. Kun meget gamle træer kan udvikle tyk skorpebark. Bladene er ægformede. De 3- kantede nødder sidder i en hård skål som

Læs mere

Forslag LOKALPLAN NR. 111. Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale

Forslag LOKALPLAN NR. 111. Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale Forslag LOKALPLAN NR. 111 Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale August 2008 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ved- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge (2. reviderede & udvidede version)

Ved- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge (2. reviderede & udvidede version) Ved- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge (2. reviderede & udvidede version) Jens Reddersen, Jens Henrik Petersen & Jørgen Christiansen NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE

Læs mere

Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale

Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale LOKALPLAN NR. 111 Sommerhusområde ved Fællesskovgård, Ulvshale April 2009 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR?

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? af Per Hartvig Dansk Botanisk Forening og Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K. Escaped woody garden plants - a problem

Læs mere

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005 Skanderborg Bakker ::: Designguide november 2005 Indhold Landskab Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Beplantning langs veje Beplantning på støjvold Fælles grønninger Skovområder Beplantning

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

2016/17. Holm's Planteskole SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE. Telefon

2016/17. Holm's Planteskole SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE. Telefon SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE 2016/17 Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk NGR. 2/1s med turborod NGR. 2/1s turborod efter en vækstsæson Plantekvalitet kommer nedefra De

Læs mere

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Faculty of Agricultural Sciences Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Institut for Havebrugsproduktion Forskningscenter Aarslev Martin.Jensen@agrsci.dk

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen Fremavl af Skovtræer Status 2 Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen i Indhold : side 1. Indledning 1 2. Målsætning for fremavlsprogrammet 2 3. Fremavlspakken 2 4. Samarbejdspartnere 3

Læs mere

SALLING Planteskole, Beholdningsliste: Ult. November 2016

SALLING Planteskole, Beholdningsliste: Ult. November 2016 Antal Storbl. Roser Kval./Alder Størrelse 25 Erotika A 695 Ingrid bergman A 120 Isabella Rosselline A 100 Karen Blixen A 225 Nostalgie A 70 Pascali A 150 Peace A 150 Queen elizabeth A 55 Tivoli 150 (n)

Læs mere

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x.

Læbælter. Dybdepløjet / reolpløjet. Antal Rækker. Alm. pløjet Renhold Ingen renhold. 1a 3 x x. 1c 3 x x. 1d 3 x x. 1f 6 x x x. Læbælter Læbælter - nr. 1 på demonstrationsarealet Der er en meget lang tradition for at plante læbælter i Danmark. Rundt omkring står der stadig rester af de første enkeltrækkede læbælter af sitka- eller

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere