UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal."

Transkript

1 j.nr UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet) 1 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, 8 i lov nr af 26. december 2013, 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og 6 i lov nr af 23. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1 og stk. 2, ændres 58 pct. til: 61 pct. 2. I 12, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel til: 95 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. 3. I 13, stk. 1 og stk. 3, ændres 92 pct. til: 93 pct. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Lovens 1 har virkning fra og med tilskudsåret Stk. 1. De kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har et samlet beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. denne lovs 1 samt lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og hvor dette i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, ydes et tilskud. Tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige tab, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 2. De kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, og hvor denne i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, betaler et bidrag. Bidraget fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i ,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 4. De kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Hvis det samlede 1

2 bidrag overstiger det samlede tilskud, anvendes nettobidraget til finansiering af en forhøjelse af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med henblik på, at økonomi- og indenrigsministeren i 2016 og 2017 kan yde et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Hvis det samlede tilskud overstiger det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 5. For tilskudsåret 2016 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 pr. 1. juli 2015 en foreløbig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. Ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 opgøres en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 for tilskudsåret Forskellen mellem den foreløbige og den endelige beregning for den enkelte kommune afregnes ved midtvejsreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for Den samlede forskel mellem den foreløbige og den endelige beregning for kommunerne under ét for 2016 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 6. For tilskudsåret 2017 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Gældende ret 2.2. Regeringens overvejelser og forslag 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 2. februar 2015 indgået aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Partierne er enige om en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job. Det skønnes, at den foreslåede refusionsomlægning vil løfte den strukturelle beskæftigelse med ca personer i 2020 og medføre et samlet provenu på 2,1 mia. kr. i perioden Der er enighed om, at refusionsomlægningen ikke skal indebære utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne. Derfor skal omlægningen ses i sammenhæng med en samlet plan for tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem på kort og på længere sigt. Der er enighed om følgende plan for tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem på kort og på længere sigt: For det første gennemføres med virkning fra 1. januar 2016 en initial tilpasning af udligningssystemet med et øget udligningsniveau, som bl.a. vil virke til gavn for yderkommuner. Det sker ved, at udligningsniveauet i landsudligningen øges, mens grænserne for henholdsvis overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses. 3

4 For det andet etableres en midlertidig kompensationsordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 procent af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent i 2017, samt et loft som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Midlerne fra det absolutte gevinst- og tabsloft anvendes til en forhøjelse af tilskuddet efter lovens 16 og reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation. For det tredje igangsættes et arbejde i Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar Partierne er enige om at medvirke til at gennemføre udligningsændringer, så der ikke sker utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen, således at disse kan træde i kraft fra Nærværende lovforslag udmønter elementerne i aftalen af 2. februar 2015, der vedrører tilpasningerne i det kommunale tilskuds- og udligningssystem med hensyn til de initale tilpasninger i udligningssystemet og etableringen af en midlertidig kompensationsordning i 2016 og Der henvises til det samtidig fremsatte forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet m.v.), der udmønter elementerne i aftalen af 18. juni 2014, der vedrører omlægningen af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter. 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Gældende ret Det generelle tilskuds- og udligningssystem består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Staten yder hvert år et bloktilskud til kommunerne. En del af bloktilskuddet går til at finansiere landsudligningsordningen og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til indbyggertallet. Formålet med udligningssystemet er at udligne forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. Der er forskelle i kommunernes vilkår både på udgiftssiden og på indtægtssiden. Kommunernes vigtigste indtægtskilder er indkomstskat og grundskyld. Men kommunernes indtægtsmuligheder er forskellige på grund af forskelle i befolkningens indkomster og forskelle i grundværdierne. På udgiftssiden er der forskelle i efterspørgslen efter de kommunale tilbud og ydelser. Disse forskelle skyldes i vidt omfang forskelle i befolkningens alderssammensætning og forskelle i den socioøkonomiske struktur i kommunen. Til brug for udligningen opgøres den enkelte kommunes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Beskatningsgrundlaget er et udtryk for kommunens beskatningsmuligheder og består af en sammenvejning af udskrivningsgrundlaget for indkomstskat og de afgiftspligtige grundværdier. Udgiftsbehovet er de beregnede udgifter en kommune står over for som følge af befolkningens behov for kommunale tilbud og ydelser. Landsudligningen omfatter alle landets kommuner og er bygget op omkring en udligning af forskelle mellem kommunernes strukturelle underskud, som er forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Ud over den generelle udligningsordning, som omfatter alle landets kommuner, findes der en særlig hovedstadsudligning, som omfatter de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning. Hovedstadsudligningen er ligesom landsudligningen opbygget som en nettoudligning, hvor der beregnes et strukturelt underskud eller overskud for hver kommune som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud omfatter de kommuner uden for hovedstadsområdet, hvor kommunens strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige 4

5 strukturelle underskud. Dette tilskud finansieres som ovenfor nævnt af det statslige bloktilskud til kommunerne. I systemet er desuden fastsat regler om et overudligningsloft. Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 92 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 92 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning. Det er typisk kommuner, som har en relativ lav skatteprocent, som ved et vist udligningsniveau bliver omfattet af overudligningsordningen. For en kommune, som betaler til udligningen indebærer det, at kommunen skærmes af for en del af betalingen. Omvendt, hvis der er tale om en kommune, som er modtager fra udligningen, betyder det, at kommunen modtager mindre i udligningstilskud, hvis den er i overudligning. Staten yder endvidere hvert år et beskæftigelsestilskud til kommunerne til finansiering af kommunernes udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet omfatter kommunernes nettoudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, løntilskud til arbejdsgivere, der ansætter forsikrede ledige i løntilskudsjob, personlig assistance til handicappede, befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige og hjælpemidler bortset fra undervisningsmaterialer til forsikrede ledige og beskæftigede. Systemet indeholder herudover nogle særlige tilskudsordninger med henblik på at kunne tage hensyn til særlige forhold, som ikke opfanges af det generelle udligningssystem. Herunder ydes bl.a. et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner ( 16) og et tilskud til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Regeringens overvejelser og forslag Det nye refusionssystem som foreslået i det samtidigt fremsatte forslag om til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet m.v.) indebærer, at refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. i de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge og 20 pct. efter uge 52. Ændringerne i refusionssatser vil samlet set indebære, at kommunerne fremover modtager en mindre andel af udgifterne på en række forsørgelsesudgifter via statslige refusioner. Til gengæld øges bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet med et tilsvarende beløb. Samlet set er det nye refusionssystem derfor udgiftsneutralt. Da fordelingen af statsrefusioner og fordelingen af bloktilskud ikke er ens for de enkelte kommuner, vil der umiddelbart blive tale om en nettogevinst eller et nettotab. Disse virkninger forstærkes over årene, idet refusionsomlægningen indfases over en længere periode i takt med, at der sker en udfasning af ydelserne til de personer, der har fået tilkendt førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse i det gamle refusionssystem. Samlet ville der således uden tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet være tale om væsentlige byrdefordelingsmæssige forskydninger, som øges over tid og ændrer den økonomiske fordeling mellem kommunerne. I aftalen af 2. februar 2015 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er der enighed om en plan for håndtering af de nævnte byrdefordelingsmæssige konsekvenser. Planen består af tre elementer, som samlet set skal medføre, at der ikke sker utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen. For det første initiale tilpasninger i udligningssystemet, som øger udligningsniveauet, for det andet en overgangsordning i form af en midlertidig kompensation for tab over en vis størrelse og for det tredje et fremadrettet arbejde med henblik på ændringer i tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2018, herunder under hensyntagen til forskelle i kommunernes befolkningssammensætning. 5

6 Der er enighed om, at der bør gennemføres tilpasninger i udligningssystemet, samtidig med at refusionsomlægningen træder i kraft med henblik på at undgå utilsigtede byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne som følge af refusionsomlægningen. Der foreslås en initial tilpasning af udligningssystemet, som får virkning fra 2016, som består i, at udligningsniveauet øges ved forskellige tiltag, som skal ses i sammenhæng: En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. Det svarer til, at den samlede udligningsprocent for hovedstadskommuner øges fra 85 til 88 pct. og for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud fra 90 til 93 pct. En mindre opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct., hvilket indebærer, at det højere udligningsniveau har gennemslag for flere kommuner. En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at kommuner, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud per indbygger, får ekstra tilskud. Den samlede tilpasning giver allerede fra det første år overordnet set anledning til en væsentlig reduktion i de fordelingsmæssige konsekvenser mellem de enkelte kommuner og herunder en bedre balance i virkningerne set mellem hovedstaden og resten af landet. Der foreslås endvidere etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Midlerne fra den yderligere begrænsning, som efter de foreløbige beregninger ved aftaleindgåelsen forventes at være et positivt beløb, hvor bidragene overstiger kompensationsbeløbene, reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation. Midlerne overføres til tilskudsrammen til særlig vanskeligt stillede kommuner efter 16. Kompensationen beregnes endeligt med udgangspunkt i de seneste oplysninger ved regnskab Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Formålet med lovforslaget er at imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne af refusionsomlægningen, som foreslået i det samtidigt fremsatte forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Omlægning af refusionssystemet m.v.). Refusionsomlægningen og nærværende lovforslag om tilpasninger i udligningssystemet vil samlet set give anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Forskydningerne begrænses dog derved, at kommuner med beregnede tab/gevinster på over henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017, modtager et tilskud eller betaler et bidrag svarende til afvigelsen i forhold til disse grænser. Herudover begrænses de absolutte gevinster og tab til højst 10 mio. kr. i 2016 og til højst 20 mio. kr. i For at sikre, at kompensationen i 2016 og 2017 så vidt muligt afspejler den aktuelle situation i kommunerne, beregnes den midlertidige kompensationsordning endeligt med udgangspunkt i de oplysninger, som kendes med de kommunale regnskaber for En endelig beregning af den enkelte kommunes kompensation for 2016 og 2017 kan således beregnes i foråret I første omgang beregnes en foreløbig kompensation for 2016 i foråret 2015 med udgangspunkt i regnskaberne for 2014, således at denne kan meldes ud til kommunerne i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2016 pr. 1. juli

7 Herefter beregnes en endelig kompensation for 2016 og 2017 i foråret 2016 med udgangspunkt i regnskaberne for 2015, der meldes ud til kommunerne i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2017 pr. 1. juli I bilag 2 er vist tabeller, som viser de foreløbigt beregnede byrdefordelingsmæssige forskydninger for den enkelte kommune af refusionsomlægningen og tilpasningerne i udligningssystemet nævnt i 1 og 3 i henholdsvis 2016 og Kolonne 1 i tabellerne viser den beregnede virkning af refusionsomlægningen efter den initiale udligningstilpasning i kr. Kolonne 2 viser den beregnede virkning af den midlertidige kompensation for tab eller gevinst på henholdsvis over 0,1 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag i 2016 og over 0,2 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag i Beløbet er i kr. Kolonne 3 viser den beregnede virkning af den midlertidige kompensation for tab eller gevinst på henholdsvis over 10 mio. kr. i 2016 og over 20 mio. kr. i 2017 i kr. Kolonne 4 viser den samlede beregnede virkning i henholdsvis 2016 og 2017, og kolonne 5 viser den samlede beregnede virkning i pct. af kommunens beskatningsgrundlag. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget er sendt i høring hos KL. 7

8 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser / mindreudgifter Samlet set vil refusionsomlægning og nærværende lovforslag give anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Beregnede tab og gevinster på over 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2017 modtager dog tilskud og betaler bidrag svarende hertil. Herudover begrænses absolutte gevinster og tab til højst 10 mio. kr. i 2016 og til højst 20 mio. kr. i Ingen Administrative konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser / merudgifter Ingen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Forslaget er et led i de initiale tilpasninger i udligningssystemet med henblik på at modvirke de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen. Forslaget indebærer, at det generelle udligningsniveau i landsudligningen forhøjes fra 58 til 61 pct. Forhøjelsen betyder, at kommunerne med et strukturelt underskud, jf. udligningslovens 2, stk.1, modtager 61 pct. mod hidtil 58 pct. af dette underskud i udligningsbidrag fra landsudligningen, hvorimod kommuner med et strukturelt overskud, jf. udligningslovens 2, stk. 2, skal bidrage med 61 pct. af overskuddet mod hidtil 58 pct. Den del af finansieringen af det yderligere tilskud, som ikke dækkes ved yderligere bidrag, finansieres over bloktilskuddet. Der sker ikke ændringer i udlignings- og tilskudsprocenterne for hverken den særlige hovedstadsudligning eller ordningen vedr. kommuner med et højt strukturelt underskud. Vedr. ændring i den særlige overudligningsbestemmelse henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3. Til nr. 2 Forslaget er det andet led i de initiale tilpasninger i udligningssystemet med henblik på at modvirke de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen. 8

9 Forslaget indebærer, at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at kommuner, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud per indbygger, får ekstra tilskud. En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud betyder, at kommunerne uden for hovedstadsområdet, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, der overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, modtager ekstra tilskud. Ved at nedsætte grænsen til 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud vil flere kommuner bliver omfattet af ordningen. Hertil kommer, at de kommuner, der allerede er omfattet af ordningen, som følge af ændringen vil få beregnet et højere tilskud. Til nr. 3 Forslaget er det tredje led i de initiale tilpasninger i udligningssystemet med henblik på at modvirke de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen. Forslaget indebærer, at grænsen for overudligning forhøjes fra 92 til 93 pct. Herved sikres et gennemslag af forhøjelsen af det generelle udligningsniveau, jf. lovforslagets 1, nr. 1, også for de kommuner, som i dag er omfattet af overudligningsbestemmelsen. Forhøjelsen af grænsen for overudligning indebærer, at gruppen af kommuner, der betaler til udligningen og samtidig er i overudligning, skal betale et øget bidrag til udligningen. Kommuner, der modtager fra udligningen og samtidig er i overudligning, får omvendt øget det beløb de modtager fra udligningen. Til 2 Loven træder i kraft den 1. juli 2015 og har virkning fra og med tilskudsåret Det fremgår af loven, at tilskuds- og udligningsbeløb for et tilskudsår skal udmeldes til kommunerne senest den 1. juli i året før tilskudsåret. Det har stor betydning for kommunernes budgetlægning, at de kender tilskuds- og udligningsbeløb inden budgetvedtagelsen, så de kan indgå som forudsætninger for udarbejdelsen af budgettet. På den baggrund foreslås det, at lovforslaget kan stadfæstes efter vedtagelsen med henblik på, at kommunerne kan få meddelelse om deres tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 senest den 1. juli Til 3 Det indgår i den politiske aftale af 2. februar 2015 om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, at der skal etableres en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2017 samt at der etableres et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i I det omfang midlerne fra gevinst- og tabsloftet udgør et positivt nettobeløb, hvilket forventes ud fra de foreløbige beregninger, anvendes disse til en forhøjelse af puljen efter lovens 16 og reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation. Den foreslåede midlertidige kompensationsordning indebærer, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af den foreslåede refusionsomlægning og foreslåede tilpasningerne i udligningssystemet, som overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2016 og 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2017, modtager et tilskud svarende til den del af tabet, der overstiger grænseværdien på henholdsvis 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i Den midlertidige kompensationsordning indebærer endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssigt gevinst som følge af den foreslåede refusionsomlægning og foreslåede tilpasningerne i udligningssystemet, som overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2016 og 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag i 2017, betaler et bidrag svarende til den del af gevinsten, der overstiger 9

10 grænseværdien på henholdsvis 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i En eventuel forskel mellem samlet tilskud og samlet bidrag opkræves eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal, dvs. den samme fordelingsnøgle, som anvendes for den del af bloktilskuddet, der ikke anvendes til udligning. Gevinst- og tabsloftet, som foreslås etableret i form af et loft der yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017 udgør en yderligere kompensation i forhold til ordningen, som kompenserer for tab og gevinster over 0,1 henholdsvis 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017, og virkningen af det yderligere loft beregnes således efter, at beløbene i denne ordning er beregnet. Et positivt nettobidrag fra begrænsningen af de absolutte gevinster og tab anvendes til finansiering af særtilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Midlerne overføres til tilskudsrammen til særlig vanskeligt stillede kommuner efter 16. Midlerne fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Hvis tilskuddet overstiger bidraget finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. For at sikre at kompensationen i 2016 og 2017 så vidt muligt afspejler den aktuelle situation i kommunerne, beregnes den midlertidige kompensationsordning endeligt på baggrund af de oplysninger, som kendes med de kommunale regnskaber for En endelig beregning af den enkelte kommunes kompensation for 2016 og 2017 kan således beregnes i foråret De byrdefordelingsmæssige virkninger beregnes af Økonomiog Indenrigsministeriet på baggrund af bidrag vedrørende virkninger af refusionsomlægningen fra Beskæftigelsesministeriet. I første omgang beregnes en foreløbig kompensation for 2016 i foråret 2015 med udgangspunkt i regnskaberne for 2014, således at denne kan meldes ud til kommunerne i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2016 pr. 1. juli Samtidig fastsættes forhøjelsen af særtilskudspuljen for 2016 endeligt på baggrund heraf. Afregningen af den foreløbige kompensation for 2016 sker i 12-delsrater i løbet af Herefter beregnes i foråret 2016 en endelig kompensation som følge af den midlertidige kompensationsordning for 2016 og 2017 med udgangspunkt i regnskaberne for 2015, således at denne kan meldes ud til kommunerne i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2017 pr. 1. juli Samtidig fastsættes forhøjelsen af særtilskudspuljen for Afregningen af den endelige kompensation for 2017 sker i 12-delsrater i løbet af Afregningen af efterreguleringen af kompensationen for 2016 sker i de tre sidste måneder af En eventuel forskel mellem samlet tilskud og samlet bidrag i den yderligere midlertidige kompensationsordning i den endelige beregning for 2016 i forhold til den foreløbige beregning opkræves eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. 10

11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 Kapitel 2 Landsudligning 2. En kommune, hvis udgiftsbehov efter 3 er større end kommunens beregnede skatteindtægter efter 6, modtager et udligningstilskud. En kommunes udligningstilskud beregnes som 58 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Stk. 2. En kommune, hvis udgiftsbehov efter 3 er mindre end kommunens beregnede skatteindtægter efter 6, betaler et udligningsbidrag. En Kommunes udligningsbidrag beregnes som 58 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, 8 i lov nr af 26. december 2013 og 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk.1 og stk. 2, ændres 58 pct. til: 61 pct.. Kapitel 4 Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 12. Der ydes et årligt tilskud til de kommuner uden for hovedstadsområdet, hvor forskellen mellem kommunens udgiftsbehov efter 3 pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter efter 6 pr. indbygger overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. Stk. 2. Tilskuddet pr. indbygger efter stk. 1 beregnes som 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov efter 3 pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter efter 6 pr. indbygger, der overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. Det samlede tilskud fremkommer ved at gange med kommunens indbyggertal. 2. I 12, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel til: 95 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. Kapitel 5 Overudligning 13. For kommunerne uden for hovedstadsområdet gælder det, at hvis en stigning i en kommunes udskrivningsgrundlag ville påføre kommunen et 11

12 samlet tab efter 2 og 12, som overstiger 92 pct. af gevinsten i form af øget provenu af indkomstskat, korrigeres tilskud efter 12. Stk. 2. Den samlede korrektion efter stk. 1 fordeles i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal i hele landet. Stk. 3. For kommunerne i hovedstadsområdet gælder det, at hvis en stigning i en kommunes udskrivningsgrundlag ville påføre kommunen et samlet tab efter 2 og 7, som overstiger 92 pct. af gevinsten i form af øget provenu af indkomstskat, korrigeres tilskud eller bidrag efter I 13, stk. 1 og stk. 3, ændres 92 pct. til: 93 pct. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Lovens 1 har virkning fra og med tilskudsåret Stk. 1. De kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har et samlet beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. denne lovs 1 samt lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og hvor dette i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, ydes et tilskud. Tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige tab, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 2. De kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, og hvor denne i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, betaler et bidrag. Bidraget fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i ,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 12

13 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 4. De kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Hvis det samlede bidrag overstiger det samlede tilskud, anvendes nettobidraget til finansiering af en forhøjelse af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med henblik på, at økonomi- og indenrigsministeren i 2016 og 2017 kan yde et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Hvis det samlede tilskud overstiger det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 5. For tilskudsåret 2016 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 pr. 1. juli 2015 en foreløbig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. Ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 opgøres en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 for tilskudsåret Forskellen mellem den foreløbige og den endelige beregning for den enkelte kommune afregnes ved midtvejsreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for Den samlede forskel mellem den foreløbige og den endelige beregning for kommunerne under ét for 2016 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. Stk. 6. For tilskudsåret 2017 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. 13

14 Bilag 2. 14

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Maj 2014 21.05.2014 Præsentationens titel - april 2012

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Reform af refusionssystemet - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Baggrund og disposition Bagom reform: Hvem (forligskreds), hvad (reformen), hvornår (ikrafttrædelse), hvorfor (transparens),

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2017

Kommunal udligning og generelle tilskud 2017 Kommunal udligning og generelle tilskud 2017 Juni 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2017 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU?

HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU? PI XI BOG I NFORMATI ONOM UDLI GNI NGSI NDSATSEN HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU? Kampagnen har til formål at sikre en mere retfærdig landsudligning. I hovedstaden vil vi gerne

Læs mere

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler Udligningsreform Et Danmark i reel balance Michael Ziegler Udligningssystemets formål Det overordnede formål med udligningssystemet er at tilvejebringe nogenlunde ligelige økonomiske vilkår i alle kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Udligning af selskabsskat Midtvejsregulering af tilskuddet for 2010 m.v Midtvejsregulering af statstilskuddet for

Udligning af selskabsskat Midtvejsregulering af tilskuddet for 2010 m.v Midtvejsregulering af statstilskuddet for Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem...5 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger...5 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning...7 1.3. Valg af budgetteringsmetode...10 1.3.1.

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere