Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)"

Transkript

1 Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) i høring med frist for bemærkninger senest 24. august Sektoren har nedenstående kommentarer til det forelagte udkast. 24. august 2009 Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefon Fax Tidsmæssige og tekniske udfordringer Det bemærkes indledningsvis, at ændringer modtaget så tæt på opstart af digital tinglysning ikke kan nå at blive tilrettet i systemer og dokumenter inden 8. september I relation til ændringer til pantebrevsformularer som følge af bilagene til bekendtgørelsen, skal vi bede om, at krav til ændringer til formularerne helt bortfalder, således at det bliver de eksisterende krav til formularer, som også ved digital tinglysning fremadrettet skal imødekommes. Alternativt skal vi anmode om en 12 måneders overgangsperiode, hvor både nye og gamle udgaver kan anvendes. Behovet for den forholdsvise lange overgangsperiode er begrundet i, at mange lånetilbud udstedes med en gyldighed på op til 6 måneder, hvorfor den systemmæssige implementering af nye formularkrav selv med en 12 måneders overgangsperiode skal være fuldt systemmæssigst testet og implementeret allerede efter 6 måneder. Se nærmere om dette under kommenterer til bilag i afsnittet "Uddybning af tidsmæssige og tekniske udfordringer". Kontakt Tine Brynjulfsson Direkte Journalnr. 722/22 Dok. nr v1 Vi vil endvidere bede om, at vi fremadrettet varsles i væsentlig bedre tid om ændringer, som medfører rettelse af juridiske formuleringer, dokumenter eller systemer, som direkte eller indirekte indgår i den digitale tinglysning. Hvis sådanne ændringer skal lykkes i praksis, skal den tekniske implementering i god tid aftales og afklares mellem Domstolsstyrelsen, Domstolsstyrelsens tekniske leverandør og sektorens teknikere. Hvis det skal være muligt sideløbende at arbejde med flere typer af pantebrevsformularer, skal sektorens teknikere ligeledes inddrages i, hvad der løsningsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt, og hvad der rent systemmæssigt kan lade sig gøre.

2 Side 2 Ad 1: Det anføres, at dokumenter skal være forsynet med digital signatur, men det anføres ikke, hvilke personer der stilles krav om, skal signere. Der ønskes en præcisering af dette. Fx. "alle der er angivet ved CPR-/CVR-nr." Ad 2, stk. 2: Her står, at Tinglysningsretten skal meddele årsagen til, at noget udtages til manuel behandling. Det gør Tinglysningsretten imidlertid ikke i testen. Vi får blot at vide, at dokumentet er udtaget til manuel behandling og så en tidsangivelse for, hvornår vi kan forvente svar på den manuelle prøvelse. Det er således muligt, at Tinglysningsretten ikke kan leve op til dette krav i første omgang. Ad 4, stk. 1: Af bestemmelsen fremgår, at man kan vedhæfte et digitalt bilag til et anmeldt dokument. Den løsning er Domstolsstyrelsen gået bort fra i den endelige løsning. Nu skal man referere til et bilag i Bilagsbanken. Denne bestemmelse bør således tilrettes i overensstemmelse med den nye løsning. Ad 4, stk. 2: Vi formoder, at denne formulering skal tolkes således, at alle bilag kan indsendes på papir. I så fald er vi tilfredse med formuleringen. Ad 5: Vi foreslår, at der står anmeldes i stedet for oprettes, idet en system-tilsystem-bruger ikke "opretter" dokumentet ved brug af systemopkoblingen. Ad 9, stk. 2: Det bør tydeliggøres, at der skal angives et UMA-nr., som inden tinglysningen indhentes hos Tinglysningsretten. Ad 10, stk. 1, nr. 3, 20, stk. 1, nr. 5, 27, stk. 1, nr. 2 og 39, stk. 1 Generelle bemærkninger vedrørende "byrder": Det undrer os, at man i 10, stk. 1, nr. 3, 20, stk. 1, nr. 5, 27, stk. 1, nr. 2 og 39, stk. 1 benytter ordet "byrder", da man i tingbogen os bekendt fremover alene opererer med ordet "servitutter". Ad 10, stk. 2 og 20, nr. 7: Der bør stå, at pantstiftende dokumenter "kan" i stedet for "skal" indeholde oplysninger om ægtefælle. Denne oplysning er ikke et krav i dag og bør alene fremstå som en mulighed. Bemærk, at dette har væsentlig betydning for sektoren, da et krav ellers vil betyde, at sektoren skal til at rette i dokumenter og systemer, hvilket er uforholdsmæssigt så tæt på opstart af digital tinglysning, særligt henset til, at det ingen tinglysningsmæssig betydning har. Det fremgår af 20 nr. 7, at et pantstiftende dokument skal indeholde

3 oplysning om samtykke fra adkomsthavers ægtefælle, jf. RVL 18 og i givet fald ægtefællens CPR-nr. Samtykkekravet i RVL 18 indebærer ikke, at ægtefællens eventuelle tiltræden skal fremgå af det tinglyste dokument, idet forholdet alene er et anliggende pantsætter, ægtefælle og panthaver imellem og dermed ikke relevant for tredjemand, der søger oplysning herom i tingbogen. RVL 18 indeholder ikke formkrav til samtykket, og af en note i Karnov fremgår da også, at samtykket kan gives såvel skriftligt som mundtligt. Der fremgår heller ikke noget krav om det i den gældende tinglysningsbekendtgørelse, hverken af lovtekst eller bilag til bekendtgørelsen. Side 3 Bemærk dog, at der er et ønske om, at ægtefællesamtykket skal være en mulighed også på et digitalt tinglysningsdokument, men det må ikke være et krav. Domstolsstyrelsen har tidligere givet tilsagn om, at hvis rollen "ægtefælle" er på dokumentet, og dokumentet signeres digitalt, så validerer de også den digitale signatur fra ægtefællen og opbevarer den på det tinglyste dokument, men ægtefællens rolle og signatur har ikke nogen tinglysningsmæssig betydning. Ad 19, stk. 1: Vi foreslår, at det præciseres, om der ud over hovedstolen skal angives, hvilken valuta beløbet er angivet i. Ad 19, stk. 3: Det bør tydeliggøres, at der blot er tale om en mulighed, således at kautionistens tiltræden "kan" tinglyses, men at det ikke er et krav. Det skal således tydeligt fremgå, at det kun er, hvis kautionisten er oprettet som digital rolle på dokumentet, og kautionistens tiltrædelse sker ved digital signatur, at hans CPR-nr. eller CVR-nr. skal fremgå. Det skal fortsat være muligt at indhente en kaution på et løst kautionsdokument, idet det er vidt forskelligt, hvordan de forskellige aktører har valgt deres løsninger her. Domstolsstyrelsen har tidligere givet tilsagn om, at hvis rollen "kautionist" er på dokumentet, og dokumentet signeres digitalt, validerer de også den digitale signatur fra kautionisten og opbevarer den på det tinglyste dokument, men kautionistens rolle og signatur har ikke nogen tinglysningsmæssig betydning. Ad 20: Bemærkning vedrørende underpant: Det er for snævert kun at nævne underpant i ejerpantebreve, da vi forudsætter, at der også kan lyses underpant i negotiable pantebreve. Det er lidt uklart, hvordan samspillet mellem de enkelte paragraffer skal håndteres: Tinglysningslovens 1 omhandler alle pantebreve Tinglysningslovens 1 a omhandler kun ejerpantebreve 20 i bekendtgørelsesudkastet nævner kun underpant i ejerpantebreve. Hvad gælder for underpant i andre pantebreve? 22 i bekendtgørelsesudkastet (" og underpant") er ikke begrænset til underpant i ejerpantebreve

4 I 25 i bekendtgørelsesudkastet er stk. 1-4 gældende for alle pantebrevstyper og kun stk. 5 begrænset til at gælde underpant i ejerpantebreve. 26 er ikke begrænset til underpant i ejerpantebreve. Side 4 Der ønskes en præcisering af, at underpant kan tages i alle typer af pantebreve herunder også omsætningspantebreve dog bortset fra realkreditpantebreve med rektaklasul, samt en supplerende beskrivelse af det, som alene gælder for underpant i ejerpantebreve. Bemærkning vedrørende ejerpantebreve Opremsningen 1)-8) angives ikke at gælde for underpant i ejerpantebreve. Det vil sige, at opremsningen gælder for selve ejerpantebrevet men her kan vi ikke opfylde alle punkter. Oplysninger i henhold til pkt. 3 og 4 angives aldrig i et ejerpantebrev. Der er jo et underliggende gældsforhold, som ikke tinglyses. Bemærkning vedrørende implicit fuldmagt Herudover mener vi, der mangler en mulighed for at angive en fuldmagtshaver (såkaldt "implicit fuldmagt"). Ad 20, nr. 3 og 4: Digital tinglysning er indrettet efter nogle lister både for så vidt angår lånetyper og lånevilkår. Bestemmelserne bør kobles op på disse lister, så det ikke står åbent for fortolkning, hvad der ligger i begreberne. Fx ønskes i denne forbindelse en præcisering af, hvilke lånetyper der er tale om. Er det kontantlån, obligationslån, øvrige? Der bør i øvrigt stå "særlige" lånevilkår" i 20, nr. 4. Ad 20, nr. 7: Se bemærkninger under 10, stk. 2. Ad 20, nr. 8: Der bør stå, at pantstiftende dokumenter "kan" i stedet for "skal" indeholde oplysninger om meddelelseshaver. Dette er ikke et krav i dag og bør alene fremstå som en mulighed. Mange vil ikke længere gøre brug af denne mulighed, idet de gennem digital tinglysning i stedet kan tegne abonnement på ejendommen og få de nødvendige informationer ad den vej. Navnlig i tilfælde hvor det fremgår direkte af den tinglyste panteret i øvrigt, hvem der er kreditorer og dermed har interesse i at få oplysninger om tvangsauktion og ekspropriation, giver pligten i nr. 8 ikke mening. Ad 21: Opfyldelse af krav i sidste punktum er ikke praktisk muligt, idet vi i så fald i de fleste tilfælde skal indhente alle disse oplysninger om lånevilkår hos et fremmed institut og indtaste disse i respektpåtegningen. Der er i øvrigt tale om en omfattende opgave, hvis institutter skal gengive lånevilkår, som så

5 skal indeholde alt det, der er opremset i 20, stk. 1, nr. 4 (pantebrevets særlige bestemmelser). Flere af de punkter, som nu nævnes som krav i bekendtgørelsen er ikke indeholdt i den tekniske løsning (XML-skemaet til fremtidig respekt). Hvis bekendtgørelseskravene opretholdes, har vi således ikke den nødvendige tekniske løsning til at imødekomme dette. Bestemmelsen om fremtidig respekt i 21 er en meget vigtig bestemmelse for finanssektoren, idet det i forbindelse med etl vil blive betydeligt mere udbredt at benytte fremtidig respekt. Det vil ofte være den eneste mulighed, hvis vi skal gøre to dokumenter fx. et realkreditpantebrev og et efterstående ejerpantebrev klar til kundens underskrift samtidig. Vi kan ikke tinglyse det ene dokument fx. realkreditpantebrevet, før vi har kundens underskrift, og derfor kender vi heller ikke det dokument UUID på realkreditpantebrevet, som ejerpantebrevet skal respektere. Derfor kan vi ikke bruge den "almindelige respekt", som altid kræver det konkrete UUID på det dokument, som skal respekteres. Vi vil således stort set altid være henvist til at benytte fremtidig respekt, og så skal anvendelsesmulighederne være håndterbare også i praksis! Det er kritisk, at der bringes overensstemmelse mellem bekendtgørelse og teknik. Side 5 Ad 22: Almindelige betingelser (A) gælder for et ejerpantebrev, men det giver ikke mening at angive, om et ejerpantebrev er et sælgerpantebrev. Et ejerpantebrev er aldrig et sælgerpantebrev, og vi angiver det ikke i dag på ejerpantebreve. Forslag vedr. SDO/SDRO ordet endvidere ændres til kan i stedet indeholde og for så vidt angår realkreditpantebreve og B, at ordet dog ændres til i stedet indeholde. Ad 24, stk. 1: En påtegning på et tinglyst dokument skal indeholde oplysning om tinglysningsdato og tinglysningsnummer for det pågældende dokument. Påtegninger indeholder ikke oplysning om tinglysningsdato for det tinglyste dokument. Der er ikke nogen steder i XML-strukturen, hvor vi kan angive tinglysningsdato. Vi skal endvidere anmode om en tydelig definition af "tinglysningsnummer", som skal kunne refereres direkte i de termer, som anvendes i den tekniske løsning. Er det UUID, der menes med "tinglysningsnummer"? Endelig står der ingen steder i bekendtgørelsen, at dokumenter, der tinglyses, tildeles et nummer, så det fx kan defineres, hvornår hvilke dokumenter modtager hvilken ID. Ad 24, stk. 3: Der står "Afvises en påtegning, vil alle efterfølgende påtegninger blive afvist, medmindre anmelder har anmodet om andet". Sætningen er ok, bortset fra ordet "efterfølgende". Hvis vi fremsender en samlet pakke med 5

6 påtegninger til lysning og påtegning, og nr. 3 i pakken ikke kan lyses, er det iflg. teksten "kun" påtegning nr. 4 og 5, som afvises. Den hidtidige aftale med Domstolsstyrelsen har været "alt eller intet". Det vil sige, hvis en vilkårlig påtegning i en samlet pakke ikke kan lyses, så afvises hele pakken i eksemplet altså alle 5 påtegninger medmindre andet er angivet i procesinstruktionen til Tinglysningsretten. Så formuleringen skal angive, at der kan være tale om pakker af påtegninger, og hvis der er det, så gælder "alt eller intet" medmindre andet er anført. Side 6 Ad 25: Se under 20 bemærkninger vedrørende underpant, som også gælder 25. Ad 25, stk. 4: Bør ændres, så der også indarbejdes nedlysninger. Fx "Ændres pantebrevets hovedstol ved en forhøjelse eller nedlysning, medfører dette ikke automatisk ændring af underpantsætningsbeløbet". Ad 27: Det bør præciseres, at ordet "eventuel" i pkt. 3 også gælder for pkt. 4. Og henvisningen i pkt. 4 er næppe korrekt, når den er angivet som 27. Den skal være 28. Stk. 1 afliver desværre muligheden for at angive "den til enhver tid værende panthaver" som påtaleberettiget. Sektoren har rejst problemstillingen over for Domstolsstyrelsen, men har ikke modtaget svar endnu. Med den formulering, der er lavet, er vi i tvivl om, hvorvidt vi ved ejerskifte skal have ændret de påtaleberettigede (= sælger skal udgå og køber skal indtræde). Vi havde den opfattelse, at vi kunne anvende "herskende ejendom" til at dække påtaleretten til ejerne det ser ikke umiddelbart sådan ud (medmindre det er det, der er beskrevet i stk. 3 i samme ). Dette er særdeles vigtigt at få afklaret, da det i givet fald er en ny opgave i alle ejerskiftesager, hvor der er tinglyst servitutter. Ad 47, stk. 3: Der er behov for en præcisering af sætningen "Anmodning om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten", idet der er tvivl om, hvad der menes med det. Er det servicen kaldet "DokumentRevisionssporHent", hvor man henter historiske oplysninger? Eller er der tale om noget andet? Ad 47, stk.4: "Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 2..." Menes der ikke stk. 3? Ad 48 stk. 2: Indeholder muligheden for, at abonnementet kan begrænses til udvalgte ekspeditionstyper. Dette er p.t. ikke muligt, men vi anbefaler, at bestemmelsen fastholdes, så vi på længere sigt sikrer en mere fleksibel og situationsbestemt mulighed for anvendelse af abonnementet.

7 Side 7 Ad 48, stk. 5: Det fremgår, at hvis en angivet -adresse eller systemadresse, jf. stk. 3, ikke kan anvendes, så ophører abonnementet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at Tinglysningsretten ikke har pligt til at reagere på et negativt svar fra en mailserver. Det kan ske, at der er tale om en periodisk fejl, som indehaver af mailen ikke selv er opmærksom på, og en vigtig meddelelse kan således mistes. Ad 49/50: I Tinglysningsloven anvises hvilke pantebreve, der automatisk konverteres. Vi antager, at det alene er disse, der er tale om i relation til konvertering i henhold til 49 og 50. Der ønskes i øvrigt en angivelse af, hvordan Tinglysningsretten svarer på en konvertering af et pantebrev. Er det fx ved mail eller system-til-system. Det bør også fremgå, hvad svaret indeholder. Ad 49, stk. 4: I stk. 4 er anført "samtidig hermed", uanset at det ikke er teknisk muligt, at foretage flere ekspeditioner samtidigt i den digitale tinglysning. Sætningen bør derfor omformuleres, så der ikke står "samtidig". Der bør tilføjes et "eventuelt" efter "og", da det ikke er et krav for at aflyse uden konvertering, at der skal tinglyses et nyt tilsvarende pantebrev. Ad Bilag Vi har observeret følgende ændringer i forhold til de eksisterende pantebrevsformularer A og B. Vedr. pantebrevsformular A Hedder nu Almindelige betingelser (A) Pkt. 1: i stedet for på side 1 står der nu i pantebrevet Pkt. 3. som er ophævet, tages helt ud, hvormed pkt. 4 i dag bliver til pkt. 3 osv. Da pkt. 3 er taget ud, er henvisningerne i betingelserne lavet om. I stedet for pkt., kalder man det nr. Vedr. pantebrevsformular B Hedder nu Almindelige betingelser (B) Pkt. 2, 3. punktum har fået ny formulering Pkt. 3: i stedet for på side 1 står der nu i pantebrevet I stedet for pkt. kalder man det nr. Ad Bilag 3 Almindelige betingelser (B): Den tidligere formulering i nr. 2, 3. punktum er at foretrække, da den gengiver kundens rettigheder og muligheder og ikke blot henviser uspecifikt til FIL.

8 Øvrige bilag Vi kan ikke udelukke, at der kan være udfordringer med de øvrige bilag, da der ikke har været mulighed for en systematisk gennemgang af detaljerne på dette fremskredne tidspunkt. Side 8 Uddybning af tidsmæssige og tekniske udfordringer Det rent juridiske og indholdsmæssige i forhold til ændringerne har vi ikke indsigelser mod (bortset fra en enkelt kommentar ad bilag 3 ovenfor), men systemmæssigt giver ændringerne kritiske udfordringer, idet det ikke kan lade sig gøre at tilrette, kode og teste ændringer i systemløsninger med kort frist. Når vi ser på hvor få og umiddelbart ubetydelige ændringer, der ønskes indført i formularerne, vil vi i øvrigt anbefale, at Justitsministeriet overvejer at gå helt bort fra disse ændringer og i stedet fastholde de eksisterende formularer. Det vil koste sektoren og Domstolsstyrelsen uforholdsmæssigt meget at gennemføre disse ændringer, uanset om det sker nu eller senere, idet der altid vil være tale om en eller anden form for glidende overgang, hvilket betyder, at der i givet fald skal udvikles et dobbeltsystem, hvor der sideløbende kan henvises til henholdsvis gamle og nye versioner af en given formular. Umiddelbart er det teknisk/praktisk problematisk, hvis der på nuværende tidspunkt indføres forskellige versioner af samme dokument eller helt nye betegnelser for noget, der er næsten det samme. Dels fordi opbygningen af kommunikationen (systemer på begge sider og brugerformularer) ikke understøtter andre værdier end de allerede definerede, ligesom den løsning, som implementeres primo september heller ikke kan understøtte, at den samme værdi (eksempelvis B for formular B/alm. betingelser B) kan findes i forskellige versioner. En sådan mulighed for sideløbende henvisning til to versioner af den samme formular skal i givet fald først aftales, udvikles, kodes og testes, før den kan bringes i anvendelse. Vi skal på den baggrund anmode om, at der i forhold til den nært forestående implementering af etl holdes fast i de nuværende pantebrevsformularer A, B, C, SDRO m.fl. Hvis der holdes fast i, at ændringer i formularerne skal gennemføres, skal vi bemærke følgende: Det skal være muligt, at anvende de nuværende Pantebrevsformular A, B, C, SDRO m.fl. uændret i en periode på minimum 12 måneder efter igangsættelsen af digital tinglysning. Det skyldes, at alle nuværende lånetilbud og de i den forbindelse udstedte pantebreve refererer til de bestående pantebrevsformularer. Der er mange lånetilbud, som allerede er udstedt med gyldighedsperiode på op til 6 måneder. Tilsvarende skal de nye bestemmelser frivilligt kunne tages i brug inden for en overgangsperiode på minimum 12 måneder, men de kan først kræves

9 som eneste gyldige mulighed efter overgangsperiodens slutning. Inden vi kan gå over til de nye bestemmelser, så skal vi finde en sikker teknik til at referere til henholdsvis gammel og ny løsning, og vi skal fra den dag, den enkelte aktør går over til den nye løsning, fortsat kunne modtage og tinglyse de pantebreve, som vi har ude med reference til de gamle (nuværende) pantebrevsformularer. Side 9 På den måde sikres Domstolsstyrelsen, Tinglysningsretten, Tinglysningsrettens tekniske leverandører og finanssektoren 6 måneder til udvikling, test og implementering af en fælles teknisk løsning, som kan håndtere sideløbende henvisning til både de gamle formular og de nye almindelige betingelser. Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten har i pressen annonceret, at der må forventes en vis indkøringsperiode efter implementeringen af Den digitale tingbog den 8. september 2009, hvor der vil være behov for at tilrette e- TL system. Set i lyset af dette er det således finanssektorens anbefaling, at der lovgivningsmæssigt sker så få ændringer som muligt i denne for projektet kritiske periode. En overgangsperiode på 9 måneder er således et kritisk minimum, som imidlertid vil øge risikobilledet for projektet. Konklusionen er på den baggrund, at vi skal bede om en overgangsperiode på 12 måneder. Sektoren står naturligvis til rådighed, såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Tine Brynjulfsson og Thomas Nørby Dahl Direkte

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

Høring over bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet Den finansielle sektor har modtaget udkast

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om fremtidsfuldmagter

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om fremtidsfuldmagter H Ø R I N G Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Specialkonsulent Helene Bendtsen sendt pr. e-mail til hbe@jm.dk Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om fremtidsfuldmagter

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 Søren Gjesse Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com tlf: +45 3614 5912 Copyright 2006, Computer Sciences Corporation Agenda Siden sidst Anmeldelsesdokument

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

SERVITUT. Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført

SERVITUT. Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført SERVITUT Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Lars Ingild Petersen Havmøllevej 10 CPR: 010253-**** Susanne Lykke Ingildsen Hovdigevej 20 CPR: 160659-**** Thomas Lykke Regnbuen 1 CPR:

Læs mere

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere