Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Dyssegårdsparken"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN ===================================================================== 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Dyssegårdsparken. Dens hjemsted er Næstved Kommune. 2. Foreningens formål er i overensstemmelse med deklaration af 12. Februar 1975, tinglyst den 28. April 1975 at administrere de til Dyssegårdsparkens udstykning hørende fællesarealer og fællesanlæg, fællesantenne, tilkørselsveje, veje, stier og gårde. Foreningen varetager den nødvendige drift, vedligeholdelse og renholdelse af alle fællesarealer og anlæg og afholder udgifterne til vedligeholdelse af belysningsanlæg i gårde og på stier. I det omfang det ikke ifølge den nævnte deklaration eller anden overenskomst påhviler den enkelte ejer eller Næstved Kommune, sørger Grundejerforeningen for nødvendig snerydning og grusning. 3. Medlem af foreningen er enhver ejer af ejendomme opført på parceller af martr. Nr. 7-A, Stenstrup by, Rønnebæk. Medlemskabet træder i kraft den dato, hvor man iflg. slutseddel, skøde eller anden form for adkomsterhvervelse overtager en af de forannævnte ejendomme. Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin ejendom, og medlemskabet vedvarer indtil en ny ejer indtræder som medlem. Udtræden kan dog tidligst finde sted fra det tidspunkt, da afståelse ved endeligt adkomstdokument dokumenteres for foreningen, og efter at vedkommende har berigtiget sin skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og erlagte indskud (jfr. 21) kan ikke fordres tilbagebetalt.

2 Stk. 4. Medlem er endvidere ejer/ejere af beboelsesejendomme, der er udlejede eller som henligger med udlejning eller salg for øje. For disse medlemmer gælder samme vilkår som i det foran og efterfølgende anførte, idet de deltager i Grundejerforeningens drifts- og vedligeholdelsesudgifter i henhold til 2 i forhold til det antal huse vedkommende har ejet i pågældende regnskabsperiode. 4. Stk.1. Hvert medlem er underkastet foreningens vedtægter samt de for bebyggelsen gældende bestemmelser, således som disse nu eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen vedtægtsbestemmelse pålægges det enkelte medlem byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser. Til sikkerhed for betaling af krav, som foreningen måtte have eller få mod den enkelte ejendoms ejer, herunder udgiften ved et medlems misligholdelse er ved foreningens deklaration lyst pantstiftende for kr ,00 i hver enkelt ejendom. Ved fremtidige ejerskifter fra nærværende vedtægters vedtagelsesdato udstedes et ejerpantebrev stort kr ,00, 10% p.a., der håndpantsættes til foreningen. Alle udgifter til etablering og tinglysning af ejerpantebrevet afholdes af køber. Den samlede pantesikkerhed overfor foreningen vi således efter fremtidige ejerskifter (fra 3. maj 2011) andrage kr ,00 for hver ejendom. I forbindelse med ejerskifte opkræves ny ejer et af bestyrelsen fastsat gebyr for registrering af ejerskifte. 5. Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 6. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er - inden for de ved vedtægternes fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt.

3 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budgetforslag vedr. driftsbidrag. 6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og to revisorsuppleanter. 9. Eventuelt. Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling må, for at kunne behandles, være indgivet til bestyrelsen skriftligt inden hvert års 20. februar. Alle personlige valg kan foreslås på selve generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 8. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 10 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 10. Ethvert af foreningens medlemmer, dennes værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Endvidere har et medlems ægtefælle, registrerede partner eller samlever adgang til generalforsamlingen, såfremt vedkommende bor i Dyssegårdsparken. Fuldmagt er ikke fornøden for disse personer. Fuldmagt overleveres dirigenten forinden stemmeafgivning finder sted. Ingen mødende kan have mere end een fuldmagt.

4 Ethvert medlem, der måtte være i restance med betaling af driftsbidrag eller gebyrer på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, mister sin adgangsret og stemmeret til generalforsamlingen og mister ligeledes valgbarhed. Adgang har ligeledes personer, hvis tilstedeværelse af bestyrelsen skønnes nødvendig f. eks. foreningens advokat, eksterne revisorer og personer ansat i Grundejerforeningen. Disse personer har ikke stemmeret. 11. Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Såfremt en ejendom ejes af flere i sameje, udøver ejerne stemmeretten i forening. Hvert medlem af Grundejerforeningen har een stemme for hver beboelsesejendom i Dyssegårdsparken, vedkommende ejer. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens vedtægter, dens opløsning eller sammenslutning med anden foreningen eller selskab fordres dog, at mindst ¾ af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en generalforsamling til behandling af sådanne emner ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede - men har ¾ af de fremmødte stemt for forslaget - indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages uden hensyn til de mødendes antal, såfremt ¾ af de fremmødte stemmer herfor. 12. På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen. Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisorer skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring derom. 13. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft.

5 Efter hver generalforsamling skal der udsendes et skriftligt referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger til samtlige grundejere. Dette kan ske som en særskilt meddelelse eller som en del af INFORMATION fra Grundejerforeningen. 14. Bestyrelsen består af formand, kasserer og tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for to år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem med adgang til generalforsamlingen eller dette medlems ægtefælle, samlever/ registrerede partner. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal have bopæl i Dyssegårdsparken. Stk. 4. Ethvert medlem med bopæl i Dyssegårdsparken er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af den for en toårig periode, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås. Stk. 5. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og to medlemmer afgår i lige år, kasserer og det tredje medlem i ulige år. Stk. 6. På generalforsamlingen vælges to suppleanter til bestyrelsen og en suppleant for kassereren. Suppleanterne vælges for 1 år. Fordelingen som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen afgøres af stemmetallet ved valget på generalforsamlingen, og i mangel af stemmetal ved lodtrækning. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter nummer såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde eller udtræder på grund af fraflytning eller andet. Samme forhold gælder for kasserersuppleanten. Stk. 7. Generalforsamlingen fastsætter vederlag til bestyrelsen. 15. Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og administrerer foreningens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden eller kassereren. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, som det i henhold til de enkelte medlemmers skøde, de på ejendommen lyste servitutter samt de for bebyggelsen gældende bestemmelser er pålagt foreningen at træffe, samt udøver tilsyn med foreningens område.

6 16. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret, og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes forfald næstformandens - stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Stk. 4. Kassereren er pligtig at lade tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens bestemmelser. Omkostningerne herved betales af Grundejerforeningen. 17. Ved behandling på bestyrelsesmøder, der angår et af bestyrelsens medlemmer personligt, herunder den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, har den pågældende ingen stemmeret, ligesom den pågældende, efter at der er givet den pågældende adgang til over for bestyrelsen at motivere sin stilling, ikke har ret til at være til stede under sagens behandling og afstemning. 18. Hver af de i alt 26 gårde etablerer et gårdudvalg efter egen bestemmelse. Gårdudvalgets formål er at skabe en naturlig kontakt til bestyrelsen for så vidt angår gårdens anliggender. Gårdudvalget, der refererer til bestyrelsen, repræsenterer gårdens anliggender. Bestyrelsen afholder 2 (to) årlige møder med 1 (een) repræsentant fra hvert gårdudvalg. Indkaldelse til møde mellem gårdudvalgene og bestyrelsen påhviler bestyrelsen og foretages med minimum 14 dages varsel. 19. Generalforsamlingen vælger to revisorer, der fungerer i eet år og samtidig vælges to suppleanter for revisorerne. Den ene af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

7 Revisorerne påtegner inden den ordinære generalforsamling det reviderede regnskab. 20. DRIFTSREGNSKAB. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 21. DRIFTSBIDRAG. Hvert indtrædende medlem betaler pr. parcel et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskud forfalder til betaling ved medlemskabets indtræden jf. 2, stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til driftsomkostninger (administration, vedlige- og renholdelse af fællesarealer, snerydning, belysning m.v.) Driftsbidrag (førnævnte bidrag i stk. 2) forfalder hver den første dag i hver måned og betales portofrit for foreningen til dennes kontor senest den femte dag i samme måned. Ved overtagelse af en ejendom i løbet af en måned, er det udtrædende medlem forpligtet til at betale driftsbidrag indtil udgangen af udtrædelsesmåneden. Såfremt noget medlem undlader rettidigt at betale driftsbidrag eller ekstraordinært bidrag til foreningen, er bestyrelsen straks berettiget til at opkræve et gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Når rettidig betaling til foreningen ikke finder sted, sender bestyrelsen et rykkerbrev til den adresse, som grundejeren har oplyst overfor foreningen. Såfremt noget medlem herpå undlader at betale det forfaldne beløb samt gebyr inden for 10 dage efter rykkerbrevets afsendelsesdato, er bestyrelsen berettiget til at overgive foreningens tilgodehavende til retslig inkasso. Stk. 4. Såfremt driftsbidrag ikke betales senest 10 dage efter rykkerbrevets afsendelsesdato, er bestyrelsen berettiget til - samtidig med at foreningens tilgodehavende overgives til retslig inkasso jf. stk at foretage lukning af radio/tv-signalerne til ejendommen. Gebyr for genåbning for radio/tv-signalerne fastsættes af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til at afvise at udleje forsamlingshuset samt udlåne værktøj m.m., såfremt driftsbidrag ikke betales senest 10 dage efter rykkerbrevets afsendelse.

8 22. Grundejerforeningen kan med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.M.B.A. indgå aftale om, at grundejerforeningen sammen med driftsbidraget opkrævet aconto varmebidrag til kraftvarmeværket samt opkræver henholdsvis udbetaler i henhold til det endelige varmeregnskab. For indbetaling og inddrivelse af de nærværende bestemmelser nævnte beløb gælder reglerne i Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Næstved Kommune overtager de foreningen tilhørende arealer med bygninger, ligesom den mulige formue skal tilfalde Næstved Kommune. Vedtægterne ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18. April 1989 den 20. April 1994 den 22. April 1997 den 27. April 1999 den 03. Maj 2011

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Platanparken, dens hjemsted er Albertslund kommune. 1.2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Love. Brønshøjgaards Haveby

Love. Brønshøjgaards Haveby Love for foreningen Brønshøjgaards Haveby stiftet den 25. februar 1917 Maj 2004 Lovene for Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby er vedtaget på generalforsamlinger i København den: 14/3 1917, 7/9 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere