Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af generalforsamling Onsdag den 22. april 2015 (229 fremmødte, 45 fuldmagter) Formand Jan Eriksen bød velkommen til de fremmødte på årets ordinære generalforsamling. På formandens opfordring, rejste forsamlingen sig og der blev afholdt et øjebliks stilhed for at mindes de mange medlemmer/venner der var faldet bort i det forgangne år. Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Krüger, der var ingen andre forslag og Niels Krüger blev valgt med akklamation. Dirigent Niels Krüger forklarede, at indkaldelse til den ordinære generalforsamling var udsendt allerede d. 11. marts Der var dog på først planlagte generalforsamlingsdag d. 26. marts 2015 et så stort fremmøde, at det ikke var praktisk muligt at gennemføre generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev derfor udsat til d. 22. april På trods af vedtægterne, der siger at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned, konstaterede dirigent Niels Krüger, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed. Formand Jan Eriksen forklarede, at beretningen for året 2014 bestod af den skriftlige beretning, der var fremsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen samt generalforsamlingens mundtlige beretning. I forbindelse med den mundtlige beretning ville alle bestyrelsesmedlemmer få taletid inden for de områder, som de har været ansvarlige for Formanden fortalte at generalforsamlingen, såfremt bestyrelsens beretning forhåbentlig blev godkendt, samtidig skulle godkende, at bestyrelsen i forbindelse med ændringen af klubbens sponsorat og bankforbindelse fra Danske Bank til Jyske Bank havde etableret en kredit i Jyske Bank på 5 millioner og et ejerpantebrev på 1 million, sidstnævnte var til sikkerhed for klubbens engagement dette forhold skulle godkendes af klubbens generalforsamling. Formanden fortalte om nye tider i golfsporten i form af afskaffet indskudsbetaling og ingen ventetider. I 2014 var der 151 medlemmer som forlod Roskilde Golf Klub - cirka 10 % - dette var en udfordring for klubben. Der var dog ifølge Dansk Golf Union tale om medlemstilbagegang over hele landet i gennemsnit 12 %. Det at fastholde medlemmer var også tema på DGU s repræsentantskabsmøde. I gamle dage, da der var venteliste, blev klubbens medlemmer golfuddannet i de år, hvor de spillede på par 3 banen. Dette sker ikke mere, nu er klubbens prøvemedlemmer godkendt til 18-huls banen efter 3-4 måneder og derfor er behovet for større tolerance og mere åbenhed større. Formand Jan Eriksen fortalte at bestyrelse får hjælp - først og fremmest af de cirka 100 frivillige og nå det var lykkedes at bremse medlemstilbagegangen i Roskilde Golf Klub, var det pga. klubbens gode mentorer, de vellykkede kaninaftener og en stab der skabte platformen for de nye medlemmer. Af den grund kunne klubben fastholde og se nye medlemmer komme ind i stor set det samme antal som de medlemmer der forlod klubben. Formand Jan Eriksen fortalte at DGU for et par år siden havde etableret et andet fantastisk værktøj til at fastholde medlemmer, nemlig Golfspilleren i centrum i f m dette var der blevet udsendt spørgeskemaer til stort set alle medlemmer i løbet af året dette gjorde at klubben har haft et 1

2 sammenligningsgrundlag og med besvarelserne har bestyrelsen fået et godt redskab at arbejde ud fra. Bestyrelsen har altid prøvet efter bedste evne at tilpasse Roskilde Golf Klub til de nye tider. Herunder har det været en forudsætning, at forbedre økonomien for at imødekomme kravene til forbedringer i f m 18 hullers banen, 9-hullers banen, træningsanlægget, bygninger, maskiner og diverse services. Formand Jan Eriksen fortalte, at han og næstformand Jan Grønbech var de ansvarlige i bestyrelsen for klubber i klubben, de havde løbende og efter behov afholdt møder med disse klubber. Sidste år besluttede bestyrelsen, at ændre tidsbestillingen i Golfbox for klubberne i klubben. Ved sæsonstart 2015 var det nye system sat i gang således, at klubberne i klubben havde fortrinsret til bestilling i 12 dage og 2 døgn før spilledag åbnedes eventuelt ledige tider for alle spillere. Fra sæsonstart 2015 var alle boldrender fjernet. Golfmanager Thomas Wichmann gav herefter en gennemgang af den nye tidsbestilling, ved samtidig visning af tidsbestillings skærmbilleder i Golfbox. Formand Jan Eriksen fortalte at kommunikationen i det forgange var blevet meget bedre, der var kommet et nyt nyhedsbrev, der havde været flere annoncer i lokalaviser og der var blevet reklameret for Golfens Dag i den lokale biograf. Formanden fortalte om naturen og miljøet omkring klubben, der var underlagt fantastisk strenge krav fra myndighederne. Formanden forklarede bl.a. at der overhovedet ikke måtte ændres/klippes i de levende hegn på banen og heller ikke ved skovlinjen og vandet. Men der var blevet åbnet for, at klubben nu kunne ansøge om flytning af gult teested på hul 11, så teestedet kunne komme ud i svinget ved søen. Bestyrelsen håbede at dette kunne blive udført i 2016 det ville dog ikke kunne blive et teested med jord, men et forhøjet teested med måtte. Den mundtlige beretning fortsatte herefter via bestyrelsesmedlemmerne. Torben Madsen ansvarlig for sportsudvalget og sponsorudvalget. Torben Madsen fortalte, at Roskilde Golf Klub primært er en motionsklub men også om fordelene ved at have den gode og aktive eliteafdeling som klubben har. Torben Madsen fortalte lidt om klubbens hold i divisionerne, juniorholdturneringerne samt de 10 hold der spiller i Regions Golf regi. Derefter nævnte Torben Madsen de spillere som har udmærket sig ved deltagelse i individuelle turneringer gennem året. De frivillige holdledere blev takket og ikke mindst klubbens Pro er Lasse Frølich og Martin Hansen fik en stor tak for deres store arbejde og engagement i sportsudvalget. Torben Madsen fortalte herefter kort om sponsorudvalget, der ved godt og vedvarende arbejde havde lykkedes med at få nye og spændende sponsorer, samt samtidig havde kunnet fastholde de gode gamle og trofaste sponsorer. Torben Madsen forklarede, at uden sponsorerne ville Roskilde Golf Klub ikke være den samme klub og der blev arbejdet målrettet på at tilgodese klubbens sponsorer mest muligt. Torben Madsen takkede til slut alle klubbens sponsorer. Bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz ansvarlig for matchudvalg og regnskab. Bo Sponholtz fortalte at matchudvalget i år havde fået tilgang af nye medlemmer, dette var meget positivt, da der sidste år kun var i alt 5 medlemmer til at afholde alle klubturneringerne, klubmesterskaberne samt divisionsrækkerne. Det blev fortalt, at turneringsudvalget i år har ændret lidt på turneringsafviklingerne, så der altid laves 3 lige store rækker dette betyder selvfølgelig, at man ikke altid kan regne med at spille i den samme række, men det er lettere og fungerer bedre i forhold til afviklingen samt sponsorpræmierne. Afgørelsen ved lige score i turneringerne er også ændret fra handicap til bedst på dagen først på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 sidste hul og derefter lodtrækning. Bo Sponholtz pointerede at matchfee en på kr. 100,00 går til matchafvikling og klubbens økonomi generelt. Den har aldrig gået til bespisning af turneringsdeltagerne. Såfremt der er bespisning efter turneringen, er det helt og aldeles en beslutning taget af matchsponsoren. 2

3 Bestyrelsesmedlem Brian Harder ansvarlig for 18-huls banen. Brian Harder startede med at takke greenkeeperstaben for det fantastiske arbejde de udfører på hele anlægget. Fremtidsplaner for banen for eksempel i f m hvornår der topdresses, kan ses på klubbens hjemmeside. Brian Harder fortalte, at det var planlagt at nogle greens skulle ændres, men da dette er en meget bekostelig affære er projektet lige nu sat på ønskelisten der kan ikke sættes tidsperspektiv på endnu. Brian Harder fortalte, at det var virkelig dejligt at klubben nu, gennem formand Jan Eriksens arbejde/møde med kommunen, kunne få sendt ansøgning afsted til kommunen vedrørende flytning af gult teested på hul 11. Der blev også fortalt om et nyt tiltag, der kaldes projekt Grønt Anlæg det går ud på at klubbens medlemmer tildeles et hul, hvor de er ekstra ansvarlige for standen i forbindelse med nedslagsmærker og diverse skrald. Dette tiltag gør selvfølgelig ikke, at medlemmet fritages for det almindelige ansvar på resten af banen. Bestyrelsesmedlem Michael Donstrup fortalte at han i det forgange år har samarbejdet med de andre bestyrelsesmedlemmer på en masse forskellige opgaver, det havde været både spændende og lærerigt - men ikke altid lige sjovt, da der skulle træffes mange svære beslutninger. Michael Donstrup fortalte, at han har rodet med alt fra juniorer, sponsorer, elite- og sportsudvalg, par 3 bane, træningsområde samt ejendomme. Der var gennem det forgangne år hele tiden kommet nye projekter til og det kostede desværre altid en formue. I forbindelse med træningsområdet havde bestyrelsen en plan om overdækning af klubbens drivingrange, dette projekt ville virkelig kunne give klubben et løft og bestyrelsen håbede, at overdækningen blev godkendt til opførsel. Bestyrelsesmedlem Flemming Hvid Hansen ansvarlig for par 3 banen. Flemming Hvid Hansen fortalte, at der var blevet afholdt møder og lagt fremtidsplaner om udvidelse af klubbens par 3 bane i et samarbejde med Vilvorde Tekniske Skole. Roskilde Golf Klub ville i den forbindelse kunne anvende noget af Vilvorde Tekniske Skoles område, der støder op til par 3 banen. Vilvorde ville i forbindelse med skolens uddannelse af greenkeepere lave nye huller og løbende ændre på de eksisterende huller på klubbens par 3 banen. Dette samarbejde håbede bestyrelsen på kunne igangsættes indenfor 1 2 år. Flemming Hvid Hansen fortalte også om klubbens populære kaninaftener, som der altid er mange tilmeldte til. Næstformand Jan Grønbech ansvarlig for bygninger og ejendomme samt personale. Jan Grønbech ridsede klubbens forskellige ejendomme op og fortalte hvilke der var eget og lejet. De langsigtede planer på byggeområdet var ændring af adgangsforhold i klubhuset, således at indgangen ikke lå i et hjørne med nærmere centrum i bygningen f.eks. ved shoppen. På lang sigt ønskede bestyrelsen også at udnytte førstesalen på stuehuset på Gedvadgård (greenkeepergården) for at forbedre faciliteterne for personalet. De mere kortsigtede planer indenfor 1-2 år var udskiftning af oliefyr på Gedvadgård da det nuværende oliefyr var kostbart både i drift og vedligeholdelse. Der var i den forbindelse også arbejdet med alternativ energi i form af jordvarme. Jan Grønbech fortalte desuden om et akut behov for at ændre omklædnings- og badefaciliteterne for greenkeeperstaben. Klubben havde i 2014 fået et krav om at lave et rengøringsvenligt rum oppe i Fru Rasmussen Hus dette rum står nu stort set færdigt. Jan Grønbech fortalte at der i 2015 bliver opsat 44 nye bagrum til golfudstyr i baghallen og at der også skal etableres en ny rengøringsplads til udstyr indeholdende både vand og luft ved baghallen. Jan Grønbech fortalte at han derudover, i samarbejde med formand Jan Eriksen, havde brugt meget tid på klubber i klubben. Formand Jan Eriksen afsluttede bestyrelsens mundtlige beretning, med lidt statistik fra medlemmernes besvarelser i Golfspilleren i Centrum, formanden fortalte også at bestyrelsen nedsætter et vedtægtsudvalg, da klubbens vedtægter trænger til en gennemgribende modernisering. Til sidst lidt statistik vedrørende den meget populære Super Greenfee Ordning, hvor der i 2014 blev spillet 267 flere runde af Roskilde Golf Klub medlemmer på udebane end de runder, der blev spillet i Roskilde Golf Klub af SGO spillere fra de andre medlemsklubber. 3

4 Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge. Golfmanager Thomas Wichmann fremlagde drift regnskabet for året Årets overskud blev på kr når posten på projekthensættelse på knap en ½ million var fratrukket. I forbindelse med klubbens likviditet var der budgetteret med en forbedring på en ½ million, dette var også realiseret. Bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz fremlagde balancen og forklarede hvorfor der har været nogle ekstraafskrivninger for året og at klubben i 2014 havde købt jorden som drivingrangen ligger på. Bo Sponholtz fortalte, at klubbens økonomi var sund, så man samlet på balancen var halvdelen af klubbens aktivsum finasieret af egenkapitalen, det var rigtig pænt. Der var nogle få spørgsmål fra salen, omkring højere markedsføringsomkostningerne og omkring klubbens hjemmeside. Disse blev besvaret af Golfmanager Thomas Wichmann. Dirigenten Niels Krüger spurgte efterfølgende forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til regnskabet Regnskabet 2014 blev godkendt med decharge. 4. Budget for regnskabsår 2015 samt fastsættelse af medlemskontingent. Golfmanager Thomas Wichmann fremlagde budgettet for året 2015, samt bestyrelsens forslag til uændret kontingentsatser for året Året 2015 var budgetteret med et overskud på kr Kontingent 2016: Seniorer kr Ungseniorer kr Juniorer kr Mikroer kr. 500 Par-3 kr SemiFlex kr Der var enkelte spørgsmål fra salen i forhold til budgetlægningen, de blev besvaret af Bo Sponholtz. Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller yderligere spørgsmål til budgettet 2015 og til kontingentsatserne for Budgettet for året 2015 og kontingentsatserne for 2016 blev godkendt. Dirigent Niels Krüger gav ordet til formand Jan Eriksen. Formand Jan Eriksen fortalte, at den lokale ildsjælspris stiftet af Bent Østergaard vanen tro skulle uddeles på generalforsamlingen. Efter en kortere indledning om vigtigheden af klubbens fødekæde i form af juniorafdelingens arbejde og en begrundelse for valget af prismodtageren, som havde gjort en kæmpe indsat i juniorafdeling i gennem flere år, kunne Formand Jan Eriksen afsløre, at årets modtager af ildsjælsprisen var formanden for juniorudvalget Kim Lyseen. Kim Lyseen fik under stor akklamation overrakt ildsjælsprisen samt blomster. Kim Lyseen takkede mange gange for prisen og benyttede lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i juniorarbejdet, da udvalget manglede frivillige. 4

5 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: Der var indkommet 3 forslag fra medlemmer ingen forslag fra bestyrelsen. Forslag 1 fra Tutter Blume. Tutter Blumes forslag om ændringer til anlægget var stort set blevet besvaret igennem bestyrelsens mundtlige beretning. Forslagsstilleren ønskede blot at få opklaret hvad tidsperspektiverne var i forhold til overdækning på drivingrangen, opgradering af indspil- og øve område, samt opgradering af par 3 banen. Michael Donstrup oplyste, at bestyrelsen håbede at få overdækning af drivingrangen på plads inden vinterhalvåret - så vintertræningen ville kunne afholdes i egen klub. I forbindelse med indspil og øve område fortalte Michael Donstrup, at i henhold til tilbud ville en renovering koste cirka en million kr. klubben må prøve at finde pengene og der blev arbejdet på dette, men det var et mere langsigtet projekt. Flemming Hvid Hansen fortalte, i forbindelse med forslag om opgradering af par 3 banen f.eks. ved udskiftning af udslagsmåtter, at der hele tiden havde været måtter på par 3 banen, men at udskiftning ligesom alt muligt andet kostede penge. Forslag 2 fra Per Skovgaard. Forslag om ny vaskeplads, hvor der ikke lukkes for vandet i vinterhalvåret og forslag om klipning af hegnet på begge sider af hul 10, da det dårlige udsyn fra teested på hul 10 kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for andre spillere. Jan Grønbech fortalte, at det ville være muligt at holde vaskepladsen åbent en større del af året, men han turde ikke love, at det kunne blive hele året. Bestyrelsen var ved at undersøge hvor dybt vandledningerne i området lå, da det kunne være at de skulle omlægges. Jan Eriksen fortalte, at det var forbudt for klubben, at beskære de levende hegn på banen, så løsningen var at man som spiller, var meget påpasselig ved udslag på gult teested på hul 10. Forslag 3 fra Holger Hersbøll. Dirigent Niels Krüger oplyste at Holger Hersbølls forslag egentlig ikke var et forslag men en holdning. Holger Hersbøll fortalte, at han var meget bekymret for klubben. Holger følte, at klubben skulle være for klubbens medlemmer, dem som betaler fuldt kontingent. Holger sagde, at der de sidste par år, var ændret en masse ting for klubbens medlemmer, nu ville bestyrelsen bl.a. styre klubberne i klubben, blodrenden var blevet afskaffet, den var ellers altid ledig til at spille og møde golfvenner. Og hvor der før var en god restaurant havde klubben nu i bedste fald en frokoststue eller et cafeteria. Holger Hersbøll mente, at bestyrelsen var ved at ødelægge klubben, Formand Jan Eriksen var enig med både Holger Hersbøll og Dirigent Niels Krüger i at Holger Hersbølls indslag ikke havde noget at gøre med et forslag, men at det var en holdningstilkendegivelse. Jan Eriksen sagde at holdninger var politik og det var demokrati. Det korte svar, forklarede Jan Eriksen, var at såfremt man er utilfreds med en bestyrelse så vælter man den men når det var sagt, var det bestemt også godt at kunne give plads til diskussioner. Jan Eriksen fortalte, at før den tidligere restauratørs kontrakt udløb, fik restauratøren betænkningstid i forhold til nytegning af kontakt og valgte ikke at ansøge, derfor gik bestyrelsen i gang med at finde en ny 5

6 restauratør. Efter bedste evne valgte bestyrelsen den forpagter, der var bedst kvalificeret og der var fra bestyrelsens side hele tiden løbende dialog med klubbens restauratør. Jan Eriksen afsluttede med at forklare at bestyrelsen altid har arbejdet ud fra at gøre Roskilde Golf Klub til en bedre klub - ud fra bestyrelsens opfattelse. 6. Valg af formand hvert andet år (ulige år): Formand Jan Eriksen ønskede ikke genvalg. Kim Møller Behrend ønskede at stille op til formandsposten, og gav på opfordring fra dirigent Niels Krüger en kort beskrivelse af sig selv og hans ønsker for Roskilde Golf Klub. Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesformandsposten. Kim Møller Behrend blev valgt som formand med akklamation fra salen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Flemming Hvid Hansen, Bo Sponholtz og Jan Grønbech. Flemming Hvid Hansen var indstillet på genvalg, Bo Sponholtz og Jan Grønbech ønskede ikke genvalg. Jens Krøis ønskede at stille op til bestyrelsen og gav en kort beskrivelse af sig selv. Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre forslag til bestyrelseskandidater, da dette ikke var tilfældet blev Flemming Hvid Hansen genvalgt og Jens Krøis nyvalgt til bestyrelsen. Dirigent Niels Krüger fortalte at bestyrelsen efter denne generalforsamling var indskrænket med et medlem bestyrelsen var stadigvæk lovlig, da den ifølge vedtægterne skulle bestå af 4-6 menige medlemmer. Bestyrelsen består fremover af følgende medlemmer: Formand Kim Møller Behrend, bestyrelsesmedlemmer Jens Krøis, Torben Madsen, Flemming Hvid Hansen, Brian Harder og Michael Donstrup. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter: Bestyrelsen foreslog genvalg af Freddy Falk og Ole Filtenborg. Freddy Falk blev valgt som 1. suppleant og Ole Filtenborg blev efter eget ønske valgt som 2. suppleant. 9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma: Bestyrelsen anbefalede genvalg af RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt. 10. Eventuelt Dirigent Niels Krüger spurgte om der var nogle som ønskede ordet under eventuelt. Følgende emner ønskede forsamlingen, at bestyrelsen skulle behandle og tage stilling til: 6

7 Kurt Christensen foreslog at bestyrelsen skulle arbejde hen imod, at der 2-3 gange årligt blev afholdt medlemsmøder, hvor medlemmerne kunne stille spørgsmål og forslag til bestyrelsen. Dette for at forbedre kommunikationen i klubben og derved også eliminere rygtedannelser. Bestyrelsesmedlem Flemming Hvid Hansen efterlyste nogle ildsjæle som kunne tænke sig at genoprette et par 3 bane udvalg. Den afgåede Formand Jan Eriksen, takkede derefter dirigenten for at have ført klubben gennem generalforsamlingen i god ro og orden. Jan Eriksen takkede og glædede sig over fremmødet til generalforsamlingen 274 stemmer i form af 229 fremmødte + fuldmagter et fællesskab med demokrati. Jan Eriksen ønskede tillykke til de nyvalgte og genvalgte bestyrelsesmedlemmer og takkede for samarbejdet til bestyrelsen og de ansatte. Jan Grønbech fik en ekstra tak for sit fantastiske arbejde i bestyrelsen i mere end 15 år. Jan Eriksen afsluttede med at minde de fremmødte om at det er lettere at forlade en klub end et fællesskab. Afgået bestyrelsesmedlem Bo Sponholtz takkede herefter for bestyrelsessamarbejdet og specielt den afgået formand Jan Eriksen for hans indsats i bestyrelsen. Bo Sponholtz fortalte, at de sidste 2 år havde være meget travle i Roskilde Golf Klubs bestyrelse. Bestyrelsen havde i denne periode været nødt til at skifte både Chefgreenkeeper, Golfmanager og Restauratør. Disse udskiftninger var ikke blevet gjort ud fra ønsker, men pga. omstændighederne. Bo Sponholtz påpegede, at klubben i hans bestyrelsesperiode havde nydt godt af Jan Eriksens formandskab, blandt andet i forbindelse med hans store berøringsflader, via Naturstyrelsen samt hans lederegenskaber. Jan Eriksen var også gået foran ved at professionalisere bestyrelsesarbejdet i golfklubben, en forretningsorden samt en organisationsplan var bl.a. blevet indført. Bo Sponholtz fortalte, at man måtte sande, at Roskilde Golf Klub var en klub hvor selv terrassevarmerne havde en klar mening om hvordan klubben skulle køres, og sidstnævnte medlemmer mente i hvert fald, at være bedre end den siddende bestyrelse - dette gjaldt formentlig også for den nyvalgte bestyrelse. Desværre fik Jan Eriksen og Jan Grønbech nok og ønskede ikke genvalg, dette mente Bo Sponholtz at alle medlemmer skulle beklage. Bo Sponholtz afsluttede med endnu engang at takke Jan Eriksen for hans indsats og han var sikker på at de nyvalgte og resten af bestyrelsen fremover ville gøre alt for at følge op og gøre et godt stykke arbejde. Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål. Dirigent Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet. Efter den årlige ordinære generalforsamling i Roskilde Golf Klub, består bestyrelsen af nedenstående 6 medlemmer: Kim Møller Behrend, formand Torben Madsen Jens Krøis Flemming Hvid Hansen Brian Harder Michael Donstrup Dirigent Niels Krüger Referent Helle Nørregaard Holmquist 7

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00

MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00 MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00 Referat Formanden, Leif Schou Iversen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var repræsenteret ved 73 fremmødte og 24

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere