Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 30

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bofællesskabet Vesterparken Vesterparken Ringe Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Martin Nolfi (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Midt har den 24 februar 2016 foretaget et uanmeldt tilsyn ved Bofællesskabet Vesterparken. Bofællesskabet Vesterparken blev i 2015 regodkendt af Socialtilsyn Midt. Bofællesskabet Vesterparken er et botilbud iht. Almenboliglovens 105, stk.2, hvor ydelserne leveres jf. Servicelovens Side 2 af 30

3 85 og 83. Bofællesskabet Vesterparken er en del af Bo & aktivitetstilbuddet Viften. Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning. Der er 8 pladser i tilbuddet. Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Vesterparken er: - Et tilbud hvor størstedelen af borgerne har et relevant og givende beskæftigelsestilbud. - Et tilbud, der formår at skabe hensigtsmæssige rammer og betingelser for udvikling af borgernes selvstændighed. - Et tilbud, hvor det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkende tilgang til borgerne. - Et tilbud der har fokus på at ensrette den pædagogiske tilgang ved at påbegynde implementering af KRAP. - Et tilbud der har en hensigtsmæssig dokumentation og som har fokus på at skærpe dokumentationen yderligere. - Et tilbud, hvor borgerne medinddrages i meget med stor respekt for den enkelte borgers trivsel og integritet. - Et tilbud der er ledet af en kompetent leder med strategier og visioner. - Et tilbud med kompetente medarbejdere med høj etik og respekt for den enkelte borger. - Et tilbud med en bæredygtig økonomi - Et tilbud, hvor de fysiske rammer er hensigtsmæssige til målgruppen og understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 3 af 30

4 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet vil ved de fremtidige tilsyn have en særlig opmærksomhed på ensretningen af den pædagogiske praksis. Side 4 af 30

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Denne tilsynsrapport bygger både på datakilder fra 2015 og I 2015: 141 handleplaner - Vikarforbrug i Beskrivelse af sygedommen Dystrofia Myotonica type 1 - APV - Beskrivelse af tema dage - Fraværsrapport - Stamoplysninger på borgere - Ansøgningsskema vedr. regodkendelse - Nyansatte og fratrådte medarbejdere - Handleplan APV - Oplysninger om leder - App kursus - Funktionsbeskrivelser - Beredskab for krisehjælp - Rapport fra Arbejdstilsynet - Værdier i Viften. Observation Interview Interviewkilder 2016: Budgetter, Funktionsbeskrivelser, SMITTE-model, Mail vedr. samtykke, Program for KRAP kursus, Fraværsstatestik, Manua særligt for Mål og indsatser i SMITTE, Oversigt over 141 Handleplaner. Besigtigelse af fællesrummene. Tilsynet havde under det uanmeldte tilsyn mulighed for interviewe 1 medarbejder. Tilsynet har efterfølgende interviewet lederen pr. telefon. Ledelse Medarbejdere Side 5 af 30

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vesterparken 3-13, 5750 Ringe (Uanmeldt) Lone Christensen Martin Nolfi Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Tilsynskonsulenterne har gennemgået følgende kriterier med dertilhørende indikatorer 1,2,3,8,9,11,12 og 13. De øvrige kriterier er overført fra regodkendelsesrapporten i Socialtilsynet blev ikke præsenteret for forhold, som gav anledning til ændringer i forhold til de overførte kriterier. Temavurderingerne fra regodkendelsesrapporten i 2015 er kun ændret, hvis der har været væsentlige ændringer på kriterium- eller indikator niveau ellers er disse overført. Tilsynskonsulenterne har ved dette uanmeldt tilsyn haft en særlig fokus på at belyse i hvilket omfang, der har været fokus på den faglige udvikling og dokumentationen. Side 6 af 30

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 30

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Størstedelen af borgerne i Bofællesskabet Vesterparken er i et relevant og givende beskæftigelsestilbud. Bofællesskabet Vesterparken formår på en meget tilfredsstillende måde at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til borgernes beskæftigelsestilbud. Vesterparken har meget stor fokus på borgerens trivsel i beskæftigelsestilbuddet. Borgernes beskæftigelsessituation er beskrevet i funktionsbeskrivelserne, dog fremgår målene for beskæftigelsen ikke tydelig og målbar. Socialtilsynet har ved tilsynet i 2016 igen belyst dette tema, uden at det har givet anledning til at ændre ved den overordnede tema vurdering. Det er Socialtilsynets vurdering, at Vesterparken i funktionsbeskrivelsen inkluderer konkrete og målbare mål for borgernes beskæftigelsessituation. Socialtilsynet mener stadig at dette udviklingspunkt er aktuelt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Vesterparken i støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i Side 8 af 30

9 borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse forhold til deres beskæftigelsestilbud. 6 ud af 8 borgere er i et relevant og givende beskæftigelsestilbud. Borgere er glade for at komme på arbejde og de er lette at motivere. De er glade og stolte over deres arbejde. I forbindelse med det uanmeldte tilsyn i 2016 observerede Socialtilsynet, hvorledes en medarbejder kontinuerligt og støttende motiverede en borger til at komme på arbejde. Samme medarbejder gav andre eksempler på, hvad Vesterparken gør for at understøtte at borgerne kommer af sted på arbejde på en "god og tryg måde". Der er et tæt samarbejde med beskæftigelsestilbuddene, som også deltager i handleplansmøderne. Borgernes beskæftigelsessituation er beskrevet i funktionsbeskrivelserne, det er Socialtilsynets anbefaling, at målene for beskæftigelsen fremstår tydeligere heri. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i 4 (i Indikatoren er i opfyldt. Der er et tæt og et godt samarbejde mellem Vesterparken og borgerenes beskæftigelsessted. Inden det årlige handleplansmøde fremsender beskæftigelsesstederne deres handleplaner til Vesterparken. Beskæftigelsesstederne inviteres ligeledes med til handleplansmøderne, hvilket sikre at der arbejdes i samme retning med og for den enkelte borger. I forbindelse med tilsynet i 2016 blev Socialtilsynet endvidere bekræftet i det tætte og progressive samarbejde, der er mellem Vesterparken og beskæftigelsesstederne. En medarbejdere udtalte i den forbindelse: "Ifbm. status laver job og botilbud hvert sit oplæg til mål og koordinerer ved behov". I vurderingen er det endvidere medtaget, at i de i øvrigt meget konkrete og overskuelige funktionsbeskrivelser, kunne målene for borgernes beskæftigelse med fordel opstilles mere konkret. Indikatoren er i opfyldt. 6 ud af 8 borger er i et eksternt beskæftigelsesstilbud. Alle borger som det Socialtilsyn enten har talt med eller hørt om har udtrykt meget stor tilfredshed med tilbuddet. Medarbejderne udtaler, at hvis borgeren ikke er tilfredse med deres beskæftigelsestilbud eller der er Side 9 af 30

10 form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse problemstillinger i tilbuddet, ja så handler Vesterparken på det i samarbejde med borgerne. Et overordnet kendetegn for Vesterparken er i følge medarbejderne, at de i samarbejde med borgerne forfølger borgerens ønsker, behov og frustrationer. De interviewede borger og pårørende er enige i dette synspunkt. Ovenstående beskrivelse er lavet i forbindelse med regodkendelsen i På baggrund af interview med medarbejder er det stadig Socialtilsynets vurdering, at vurderingen stadig er dækkende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Vesterparken i samspil med borgerne på en meget tilfredsstilende måde, formår at skabe hensigtsmæssige rammer og betingelser for udvikling af borgernes selvstændighed. Borgernes individuelle funktionsbeskrivelser indeholder mål for udvikling af selvstændighed og sociale relationer. Borgerne er en del af bylivet i det omgivende samfund på forskellig vis, og understøttes i at indgå i fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, samt kontakt med deres familie og netværk ud fra borgernes ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets vurdering, at Vesterparken har relevant fokus på at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette afspejler sig blandt andet i borgernes individuelle funktionsbeskrivelser, som indeholder mål for dette. Medarbejderne yder en stor indsats i forhold til, at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed løbende bliver udviklet. Side 10 af 30

11 I følge både medarbejdere og leder er det overordnet set Vesterparkens væsentligste arbejdspunkt, at gøre den enkelte borger, så selvstændig som mulig. Vurderingen af dette kriterium er lavet i Socialtilsynet vurderer stadig, at denne er retvisende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Vesterparken opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Dette er Socialtilsynets vurdering på baggrund af interviews med medarbejdere, borgere samt gennemgang af fremsendte funktionsbeskrivelser. Medarbejderne kom i den forbindelse med følgende udtalelser: "Det er vores mål at gøre borgeren så selvstændige som muligt. - " Vi kan mærke at de bliver mere og mere selvstændige. De rykker grænser. " - "Kerneværdien er respekten for borgeren, det er altid udgangspunktet for vores arbejde med borgerne." Ovenstående vurdering er lavet i Socialtilsynet blev ved tilsynet i 2016 bekræftet i, at ovenstående vurdering stadig er retvisende. Socialtilsynet fik deslige understøttet vurderingen ved at gennemgå en række handleplaner på computeren sammen med en medarbejder, hvori det fremgik, at målene for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed fremstod konkret og individuelt. Vurderingen blev deslige understøttet ved, at en interviewet medarbejder kunne give en række eksempler på, at borgerne var inddraget i arbejdet omkring udarbejdelse af målene. Indikatoren er i meget opfyldt. På baggrund af diverse interviews er det Socialtilsynets vurdering, at borgerne i Bofællesskabet Vesterparken i meget indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Der var eksempler på flere borgere der gik til både hockey og svømning i lokalområdet. Nogle går til banko. Endvidere har flere af borgerne venner i lokalområdet. Side 11 af 30

12 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Medarbejderne tilkendegiver, at de ikke blander sig i borgernes sociale relationer med mindre de bliver indbudt til det eller oplever relationerne som problematiske. Ovenstående vurdering er lavet i Socialtilsynet krydstjekkede denne med en medarbejder i forbindelse med tilsynet i 2016 og står derfor stadig inde for vurderingen. Medarbejderne tilkendegiver overfor Socialtilsynet, at borgerne har den kontakt med deres netværk som de ønsker. Borgerne er selvhjulpne og klarer som oftest selv kontakten til familie og netværk. Skulle der være behov for hjælp, så støtter medarbejderne op om borgernes ønsker og behov. Dette blev der givet et par eksempler på under interviewene med medarbejderne. En pårørende understøtterne ovenstående vurdering. Vurderingen er overført fra 2015, men stadig retvisende i 2016, hvilket vurderes på baggrund af interview med en medarbejder. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Dele af nedenstående tema vurdering er overført fra Socialtilsynet står stadig inde for vurderingen. Målgruppen i Bofællesskabet Vesterparken er voksne udviklingshæmmede. Det er en væsentlig del af Vesterparkens målsætning at arbejde med borgerens selvstændighed. Dette arbejde udføres på en hensigtsmæssig måde. Arbejdet med borgerne tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og med fokus på at skabe sunde og bærerdygtige relationer. Vesterparken har i 2016 planlagt undervisning i KRAP med det formål at ensrette den pædagogiske indsats. - Socialtilsynet anbefaler, at fremtidige borger der visiteres til Vesterparken matcher Vesterparkens målsætning. - Socialtilsynet anbefaler at Vesterparken systematisk beskriver, hvilke og hvordan tilbuddet kan anvende faglige tilgange og metoder, så tilbuddets metodeanvendelse bliver tydeligere for medarbejderne, og for visiterende kommuner. Socialtilsynet er af Vesterparkens leder gjort opmærksom på, at dette er planlagt til at påbegynde i Socialtilsynet har valgt fortsat at lade dette Side 12 af 30

13 I forhold til dokumentation har Vesterparken lavet væsentlige forbedringer, der sikrer en givende og målbar dokumentation. Medarbejderne formår at skabe gode rammer således, at borgerne i Vesterparken sikres medinddragelse og medindflydelse. Borgerne i Vesterparken trives og såvel borgere som pårørende udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Såvel den fysiske som psykiske trivsel understøttes med respekt for den enkelte borgeres integritet. Magtanvendelser forekommer ikke og overgreb forebygges hensigtsmæssigt. udviklingspunkt stå til trods for at der er varslet undervisning i KRAP i Socialtilsynet vil lave opfølgning på dette ved de kommende tilsyn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen i Vesterparken er voksne udviklingshæmmede. Det er en del af Vesterparkens målsætning at gøre borgerne så selvhjulpne, at de på sigt bliver i stand til at flytte i egen lejlighed. Socialtilsynet anbefaler, at Vesterparken er opmærksomme på ikke at visitere borgere ind, som grundet tyngde og kompleksitet ikke matcher Vesterparkens målsætning. Socialtilsynet bemærker sig ved den positive udvikling, der har været på Vesterparken siden sidste tilsyn vedr. dette kriterium. Dels er der planlagt undervisning i KRAP med det formål at ensrette den pædagogiske indsats og deslige erfarede Socialtilsynet klare forbedringer i den daglige dokumentation. Side 13 af 30

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i 4 (i Indikatoren er i opfyldt. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede. Kognitivt og socialt er størstedelen af borgergruppen velfungerende. Det er en del af Vesterparkens målsætning at gøre borgerne så selvhjulpne, at de på sigt bliver i stand til at flytte i egen lejlighed. Metodemæssigt fremstår Vesterparken ikke helt tydelig. Den daglige leder er klar over denne problemstilling og tilkendegiver overfor Socialtilsynet, at dette vil blive opprioriteret i Dette gælder i øvrigt også for de øvrige bofællesskaber under denne leder. Socialtilsynet har forståelse for lederens strategiske valg og Socialtilsynet vil i 2016 med skærpet opmærksomhed følge den faglige udvikling. I følge de interviewede medarbejdere er Vesterparken "gennemsyret af relations pædagogik". Derudover udtaler medarbejderne: "vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dennes individualitet - vi ser det enkelte menneske som en helhed og på en holistisk måde - vi arbejder anerkendende og med jeg støttende samtaler". Ovenstående er vurderingen fra Socialtilsynet vurderer stadig, at denne er gældende. I forbindelse med interview med lederen blev Socialtilsynet gjort opmærksom på, at der i 2016 allerede er planlagt et KRAP forløb med det formål at skabe en mere tydelig og ensrettet pædagogisk praksis. Det planlagte KRAP forløb har indvirket på den scoringsmæssige vurdering af denne indikator. Indikatoren er i opfyldt. Set i forhold til at Vesterparken er at mindre bofællesskab med en relativ sparsom normering er det Socialtilsynets vurdering, at der udarbejdes nogle grundige funktionsbeskrivelser, som indeholder mål for den enkelte borger. Vesterparken har som de andre tilbud under Viften været i gang med at implementere en ny skabelon i forhold til funktionsbeskrivelser, denne skabelon er udarbejdet af en administrativ medarbejder i Viften. Socialtilsynet anerkender det faglige løft, som denne implementering har Side 14 af 30

15 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med 4 (i 4 (i medført. Det er Socialtilsynets vurdering, at Vesterparken har været inde i en god udvikling siden tilsynet i 2015 i forhold til at implementere en grundigere dokumentation. Vesterparken har siden sidste tilsyn ansat en medarbejder, der blandt andet har til opgave at sikre en mere kvalitativ dokumentation. Denne medarbejder er deslige en del af en fælles projektgruppe under Viften, der har til formål at implementere og ensarte en givende og meningsfyldt dokumentation. Socialtilsynet observerede i forbindelse med det uanmeldte tilsyn, hvorledes dokumentationen på en hensigtsmæssig måde foregår i EKJ. Socialtilsynet fik også fremvist hvorledes en SMITTE-model understøtter det målarbejde, der foregår i Vesterparken. Indikatoren er i opfyldt. Som belyst i ovenstående indikator er det Socialtilsynets vurdering, at Vesterparkens dokumentation har været i en positiv udvikling. Når en borger flytter ind på Vesterparken påbegyndes udarbejdelsen af en funktionsbeskrivelse inkluderende mål fra 141 handleplanerne. Hvert andet år afholdes der 141 handleplansmøder, hvor indsatsen reguleres. Det modsatte år afholdes der statusmøde/opfølgningsmøde. Det er medarbejdernes fornemmelse, at de visiterende sagsbehandlere generelt set er tilfredse med indsatsen. Socialtilsynet har i forbindelse med det unameldte tilsyn modtaget en opgørelse over, hvor mange af borgerene på Vesterparken, der har en 141 handleplan. Dette har 5 ud af 8 borgere. Socialtilsynet anbefaler, at Vesterparken henvender sig til sagsbehandlerne for at modtage 141 handleplaner på de resterende 3 borgere. Indikatoren er i opfyldt. Socialtilsynet er både i forbindelse med tilsynet i 2015 og 2016 blevet bekendtgjorte med eksempler Side 15 af 30

16 relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. på, hvad Vesterparken i samarbejder med relevante eksterne aktører gør for at understøtte at målene for borgerne opnås. Her er der blevet givet eksempler på, hvorledes der har været et tæt samarbejde med lokale idræts organisationer, som fx hockey- og svømmeklubber. Endvidere er der i vurderingen medtaget det nære og givende samarbejde med borgerens arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Vesterparken understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at medarbejderne vedvarende og individuelt har fokus på at understøtte borgernes indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet, ud fra deres funktionsniveau, ønsker og behov. Borgerinddragelse understøttes af beboerrådsmøde som afholdes i Vesterparken en gang i kvartalet. Socialtilsynet interviewede den borger, der er formand for beboerrådet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Indikatoren er i meget opfyldt. Såvel borger, pårørende, medarbejdere som leder giver Socialtilsynet en lang række eksempler på, at borgerne i Vesterparken i meget bliver hørt, respekteret og anerkendt. Eksemplerne blev givet både i forhold til den enkelte borger, men også i forhold til Vesterparken som gruppe. Indikatoren er i meget opfyldt. Socialtilsynet har ikke hørt eller set noget der ikke indikerede, at borgerne i Vesperparken til fulde har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 16 af 30

17 Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering at Vesterparken på en hensigtsmæssig måde og med respekt for den enkelte borgers integritet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikatoren er i meget opfyldt. Socialtilsynet havde under tilsynet mulighed for at tale med både medarbejdere, borger og pårørende. Alle var de enige om, at der generelt set var en meget af trivsel blandt Vesterparkens borger. Indikatoren er i meget opfyldt. Medarbejderne tilkendegiver at "Borgeren har med støtte fra Vesterparken adgang til relevante sundhedsydelser". Denne udtalelse understøttes at borger og pårørende. Medarbejderne udtaler endvidere, at omkring borgernes fødselsdag modtager borgerne et årligt sundhedstjek ved egen læge. Indikatoren er i meget opfyldt. Socialtilsynet har i vurderingen af denne indikator blandt andet lagt vægt på: - En gang om året modtager borgerne et sundhedstjek ved egen læge - Hver dag kl går personalet en tur med de borger der ønsker det - Personalet motivere og støtter op om borgernes fritidsaktiviteter - Maden i det fælles køleskab er nøglehulsmærket - Etc. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Magtanvendelser vil ikke forekomme i Vesterparken. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at den pædagogiske indsats i Vesterparken er tilpasset borgernes funktionsniveau og adfærd. Side 17 af 30

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikatoren er i meget opfyldt. Grundet borgernes funktionsniveau og medarbejderens værdige og respektfulde tilgang synes det usandsynligt, at magtanvendelser vil forekomme i Vesterparken. Medarbejderne udtaler, at der ikke bliver foretaget magtanvendelser. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen I tilfælde af en evt. magtanvendelse er det Socialtilsynets skønsmæssige vurdering, at Vesperparken vil dokumentere og følge op på magtanvendelsen med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Af ovennævnte grund bedømmes indikatoren i meget at være opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Risikoen for overgreb er minimal på Vesterparken. Hvis risikoen for overgreb skulle forekomme forebygger Vesterparken på en hensigtsmæssig måde. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikatoren er i meget opfyldt. Overgreb forekommer ikke i Vesterparken, hverken borgerne i mellem eller overgreb på medarbejderne. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at den pædagogiske indsats i tilbuddet er tilpasset borgernes funktionsniveau og adfærd. En medarbejder giver et eksempel på en borger, hvor risikoen for overgreb kunne forekomme. Her er der udarbejdet en manual i samarbejde med borgeren, som denne følger når denne oplever indre vrede. Manualen er i følge medarbejderen medvirkende til at borgerens adfærd ikke udmønter sig i verbale trusler. Side 18 af 30

19 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Indikatoren er i meget opfyldt. Der er ikke et beredskab til forebyggelse af overgreb, da det ikke har relevans for medarbejderne og borgerne i Vesterparken. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Det er Socialtilsynets vurdering, at lederen af Vesterparken har relevante ledelsesmæssige kompetencer, som blandt andet lægger vægt på at uddelegere ansvar og opgaver. Medarbejdergruppen er meget selvkørende, hvilket virker fordrende for medarbejderne og ikke mindst for borgerne. Medarbejderne ved, hvor de har deres daglige leder og ved, at de altid kan trække på denne, når dette er nødvendigt. Lederen tager sig tid til at indgå i debat og evt. opposition med medarbejdergruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er Socialtilsynets vurdering, at Vesterparken har en faglig kompetent ledelse. Foruden lederens uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og medarbejdernes udtalelser, så har Socialtilsynet i vurderingen vægtet højt, at lederen i forbindelse med tilsynet har givet eksempler på strategisk og faglig kompetent ledelse. Side 19 af 30

20 Dette har Socialtilsynet blandt andet observeret ved, at ledelsen valgte målrettet at ansætte et personale med en kompetence profil, der matchede Vesterparkens behov/mangler. Endvidere har Socialtilsynet bemærket det ved, at både medarbejdere og leder har givet eksempler på, at ledelsen tør indgå i konstruktiv debat/opposition med Vesterparkens faste personalegruppe. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i Indikatoren er i meget opfyldt. Socialtilsynet har modtaget cv for overordnet leder af Viften, som består af 5 botilbud i Fåborg - Midtfyn Kommune. Der er derudover to afdelingsledere i Viften, ledelsesteamet har daglig base på Palleshave bo- og aktivitetscenter. Af cv et fremgår at lederen har en relevant socialfaglig grunduddannelse, erfaring med målgruppen, ledelseserfaring og 3 moduler i diplomuddannelse i ledelse. Lederen udtaler at denne deltager i hvert andet p-møde i tilbuddet, og har fokus på om medarbejderne har den nødvendige kontakt til lederen. Lederen gør meget ud af at uddelegerer opgaver og beslutninger til medarbejderne i Vesterparken. Medarbejderen udtaler at de har en leder med relevante faglige og personlige kompetencer. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at ledelsen har socialfaglig uddannelse, erfaring med målgruppen, ledelseserfaring og uddannelse, derudover medarbejdernes udtalelser. Ovenstående vurdering er lavet i forbindelse med regodkendelsen i Socialtilsynet vurderer stadig at den er retvisende. Indikatoren er i opfyldt. Ledelsen udtaler at ledergruppen har mulighed for at benytte supervision efter behov, det kan både være internt fra kommunens HR afdeling, eller ekstern supervision. Medarbejderne udtaler at de har personalemøder hver 14 dag. Disse bliver blandt andet brugt på sparring. I det daglige er muligheden for sparring begrænset, da der arbejdes meget alene. Medarbejderne udtaler deslige, at de kan benytte sig af VSIO. I forbindelse med tilsynet i 2016 bliver Side 20 af 30

21 der givet et konkret eksempel på, at der er oprettet en VISO sag på en af Vesterparkens borgere. Lederen tilkendegav i forbindelse med regodkendelsen i 2015, at "det fremadrettet er hensigten, at lederen vil samle de 3 bofællesskaber til fælles sparring en gang i kvartalet. Dette vil i følge lederen bidrage til en bredere og mere udviklende sparring"socialtilsynet er enig i denne betragtning og har tillagt det værdi i bedømmelsen af denne indikator. I forbindelse med tilsynet i 2016 blev Socialtilsynet gjort opmærksom på, at dette var trådt i kraft. En medarbejder fortæller endvidere, at der er lavet aftale med en psykolog om at yde supervision omkring temaet "ny gruppe" og hvad teamet kan gøre for at få den ny gruppe til at fungere optimalt. Dette er iværksat nu, da teamet er fuldt besat. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Vesterparkens daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne udtaler, at der er uddelegeret meget ansvar til dem, hvilket de sætter pris på. De er aldrig i tvivl om, hvor de har deres daglige leder og ved, at de altid kan trække på denne, når dette er nødvendigt. En langtidssygemelding har trukket store veksler på det faste personale, men der er nu fundet en hensigtsmæssig løsning. Borger og pårørende tilkendegiver endvidere, at Vesterparken daglige drift varetages kompetent. I forbindelse med opstart af den sidste ansatte medarbejder bemærker Socialtilsynet, at lederen med fordel kunne have haft en tættere kontakt med denne. Endvidere bemærker Socialtilsynet, at der ikke er afholdt 3 måneders samtale eller indkaldt til en samtale. Side 21 af 30

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikatoren er i meget opfyldt. Følgende er medtaget i vurderingen. 1. Pårørende og borger tilkendegiver tilstrækkelig kontakt til kompetente medarbejdere. 2. Medarbejderne tilkendegiver tilstrækkelig kontakt til borgerne, set i forhold til borgernes behov. 3. Som belyst i indikator 10A vurderer Socialtilsynet, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4. Alle faste stillinger er besat af personaler med relevante kompetencer. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i Ovenstående vurdering er lavet dels på baggrund af udtalelser fra tilsynene i 2015 og Indikatoren er i meget opfyldt. Den faste kerne af medarbejderne har været ansat i en lang årrække i Vesterparken. En medarbejder har været langtidssygemeldt. Denne stilling er nu besat af fast personale. Indikatoren er i opfyldt. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet i 2016 gennemgået sygefraværet det forgangne år. Med undtagelse af en langtidssygemelding finder Socialtilsynet sygefraværet acceptabelt. Den ansatte med langtidssygemeldingen er nu fratrådt og stillingen er genbesat. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i Vesterparken besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at borgernes behov imødekommes, og at medarbejderne indgår i et Side 22 af 30

23 respektfuldt og værdigt samspil med borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i Vesterparken besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynets noterer sig medarbejderens meget respektfulde og værdige tilgang til borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Med udgangspunkt i interview med 2 medarbejdere samt gennemgang af dokumenter mv. vurderer Socialtilsynet, at den samlede medarbejdergruppe i meget har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Med i vurderingen er ligeledes medtaget, at lederen udtaler, at der ultimo 2015 bliver ansat en pædagog med it kompetencer, for at fremme dette kompetence område. Med udgangspunkt i interview med medarbejderne samt tilkendegivelser fra borger og pårørende, så er det Socialtilsynets vurdering at: Det i meget er afspejlet i medarbejderens samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 2 Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Socialtilsyn Midt har ved budgetbehandlingen konstateret, at tilbuddet ikke har budgetteret med finansieringsudgifter vedrørende kapitaludlæg. Der bør fremadrettet medregnes forrentning af kapitaludlægget i Side 23 af 30

24 Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen fremadrettet vil blive baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er først lovpligtigt for kommunale tilbud at indberette nøgletallene, når tilbuddet er godkendt af socialtilsynet. budgettet vedrørende ejendom, kapitalapparat og driftskapital. Budgettet skal indeholde alle forventede indtægter og udgifter ved den aktivitet, der er omfattet af Socialltilsyn Midts Tilsyn, herunder lokaleomkostninger til fællesarealer, administrationsomkostninger mv. Socialtilsyn Midt vurderer, at der for tilsynet er en vis gennemskuelighed i økonomien på baggrund af det indberettede budget, men da der ikke indsendes regnskab for tilbuddet er der ikke fuld gennemskuelighed i økonomien for tilsynet. Tilsynet har godkendt budgettet for 2016 på det foreliggende grundlag. Socialstyrelsen har udarbejdet og offentliggjort et nyt budgetskema i september Tilbuddet har anvendt det gamle budgetskema ved indberetning af budget Socialtilsyn Midt gør i den forbindelse opmærksom på, at man fra og med budget 2017 kun behandler budgetter indberettet i det nye budgetskema, som skal hentes på Tilbudsportalen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen fremadrettet vil blive baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er først lovpligtigt for kommunale tilbud at indberette nøgletallene året efter tilbuddet er godkendt af socialtilsynet. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Tilsynet har godkendt tilbuddets budget for Side 24 af 30

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren kan derfor ikke bedømmes og er ikke tillagt værdi i temakonklusionen. Budgettet for tilbuddet er politisk godkendt i Byrådet og Socialtilsyn Midt antager på denne baggrund, at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsynet vurderer, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud, da der jf. regnskabsbekendtgørelsen ikke kan ske henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet i bliver der givet anlægsbevillinger fra centralt hold i de offentlige tilbud og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Socialtilsyn Midt vurderer, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Tilsynet vurderer, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budget 2016 for tilbuddet. Socialtilsyn Midt har godkendt budgettet på det foreliggende grundlag. Side 25 af 30

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Med udtagelse af den uoverensstemmelse der er belyst i indikator 12a så er det Socialtilsynets vurdering at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 2 (i lav grad Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år. Tilbudsportalen konstateret, at der er uoverensstemmelse mellem de på Tilbudsportalen indberettede timetal for medarbejdere (svarende til 3,5 årsværk) og den i budgettet indberettede normering (5 årsværk). Da der er tale om fordeling af flere kommunale tilbuds samlede personaleressourcer, er det ikke muligt for tilsynet at foretage en vurdering af, om tilbuddets budget afspejler målgruppen for så vidt angår personalenormeringen. Tilsynet kan således ikke udelukke, at tilbuddets takst reelt er medfinansierende for personaleressourcer på andre af kommunens tilbud. Af ovennævnte grund er indikatoren kun opfyldt i lav grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland. Overordnet set anses takstberegningen for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at der ikke er gennemskuelighed i tilbuddets økonomi overfor de visiterende kommuner på baggrund af de indberettede oplysninger på Tilbudsportalen. Den manglende gennemskuelighed skyldes, at Socialtilsyn Midt ikke har et regnskab fra tilbuddet og dermed ikke kan verificere de indberettede regnskabsnøgletal samt det forhold, at tilbuddets budgetnøgletal ikke offentliggøres på Tilbudsportalen. Side 26 af 30

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes, da målingen kun sker på baggrund af nøgletal fra årsrapporten og ikke på baggrund af budgetnøgletallene. Indberetning af regnskabsnøgletal er først lovpligtigt for tilbuddet efter tilsynets regodkendelse. Da der ikke indsendes regnskaber fra de kommunale og regionale tilbud, vil det ikke være muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Indikatoren er ikke tillagt værdi i temakonklusionen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Bofællesskabet Vesterparken består af to huse i et plan, hvor borgerne har hver sin lille lejlighed med mulighed for te køkken. Vesterparken ligger i rolige omgivelser i gåafstand til Ringe centrum. Vesterparkens fysiske rammer er hensigtsmæssige til målgruppen og understøtter borgernes udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering, at Vesterparkens fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 27 af 30

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i 4 (i Indikatoren er i opfyldt. Borgerne tilkendegav stor tilfredshed med de fysiske rammer i bofællesskabet. Dog blev der givet udtryk, at lejlighederne var lige det mindste. Endvidere blev Socialtilsynet informeret om, at Vesterparken havde haft problemer med rotter. Problemet skulle nu være løst, men de gener der var, medens der var rotter i bofællesskabet prægede naturligvis borgernes trivsel. Indikatoren er i opfyldt. Med undtagelse af lejlighedernes størrelse, så er det Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer målgruppens særlige behov. Indikatoren er i meget opfyldt. De fysiske rammer afspejler i meget, at det er borgernes hjem, det være sig både borgernes lejligheder samt fællesrummene. Vesterparkens fysiske rum er lyse, hjemmelige og rare at være i. Side 28 af 30

29 Side 29 af 30

30 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Error: Subreport could not be shown. Takster Side 30 af 30

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Kernehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Kernehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Kernehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere