Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C"

Transkript

1 Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C Frederiksberg, 29. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29. marts 2012 Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Tilstede var: Opgang 4, 3. sal 18 Nils Kjærby og Karin Jakobsen Opgang 4, 2. sal th 14 Jan Christensen og Mark Lauberg Opgang 4, 2. sal tv 14 Nicolas Bjørndal Opgang sal tv 14 Carsten Topholt Opgang 4, stuen tv 14 Lotte Rydeng Opgang 4, stuen th 14 Margit Ebbesen Kælder 32 Peter Bangsbo Opgang 6, 2. sal th 13 Henrik Høier Opgang 6, 2. sal th 14 Sofie Thorn Vangsgaard og Martin Bakkegaard Opgang 6, st.th 17 Anna Alcaraz (delvist) Fuldmagt til formand: Opgang 6, st.th 17 Anna Alcaraz Opgang 6, 1. sal 17 Niels Valentin Opgang 6 B 6 Anne Mette Stæhr Referent: Nils Kjærby 1. Valg af dirigent/referent Nils Kjærby og Karin Jakobsen valgt enstemmigt som hhv dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Vedørende bestyrelsens sammensætning skete der en ændring i løbet af året, da Poul Bastrup, der var formand, trådte ud af bestyrelsen, da de igangsatte salg af deres lejlighed. Følgelig overtog Carsten Topholt formandsposten og Nils Kjærby Jensen indtrådte i bestyrelsen - fra at være suppleant. Vedrørende beboersammensætningen har vi fået nye ejere i nr. 6, 2. sal, som vi gerne vil byde velkommende. Og der er kommet nye lejere i baghuset - nr. 6B. Derudover er gennemsnitsalderen i foreningen faldet betydeligt. Siden sidst er der kommet 7 nye børn til, og der var to i forvejene plus to børnebørn, som jævnligt er på besøg. Jeg synes, at vi skal

2 prøve at tage hensyn til den nye beboersammensætning i forhold til de kommende projekter for foreningne - herunder gården og adgang til gården. I 2011 har vi gennemført en række meget ambitiøse projekter meget succesfuldt: - Vi har fået sat altaner op - Vi har skiftet vinduerne ud på bagtrapperne (ved genbrug af de vinduer,der blev til overs ved altanopsætningen) - Vi har fået repareret soklen - Vi har fået udskiftet træværket på baghuset - Vi har gennemført to meget ambitiøs arbejdsdage, der bl.a. indebar, at - baghuset og alle vægge er blevet malet - at alle fællesarealer fremstår i oprydt og god stand - at træerne fra naboen i nr 2 er blevet beskåret m.v. Derudover har bestyrelsen netop færdiggjort projektet vedr. tinglysning af foreningens nye vedtægter samt oprettelse af nye ejerpantebreve, så foreningens krav over for de enkelte beboere ved manglende betaling af fællesudgifterne el lign. bliver opdateret og ensartet. Tinglysningen har flere grunde trukket meget ud, og de har medført flere udgifter end umiddelbart forventet - men dog er budgettet overholdt. Bestyrelsen skal beklage, at processen dels har været så langstrakt, og dels at udgifterne til tinglysningen af vedtægter og ejerpantebreve har været så omfattende. VEdr. udgifterne skal det dog bemærkes, at halvdelen af udgifterne vedr. afgifter til staten, som er uomgængelige. Advokatudgifterne blev højere end forventet. Som følge deraf vil bestyrelsen opfordre til, at der fremadrettet dels overvejes grundigt, når der anvendes ekstern bistand. Endvidere at der sikres et overblik over de endelige udgifter, inden der indgås aftaler med eksterne. Bestyrelsens ambitiøse forslag til arbejdsplan skal også ses i lyset af, at ekstern bistand er forholdsvis dyr for foreningen, og at vi har vist gentagne gange, at vi kan gøre mange ting selv. I 2011 skete der også nogle væsentlige begivenheder, som får betydning fremadrettet. Vi havde den store oversvømmelse på Frederiksberg i sommeren, hvilke medførte en oversvømmelse af kælderen. På den baggrund foreslår bestyrelsen nu, at vi installere automatiske lukkemekanismer på kloakkerne i kælderen, så det ikke sker igen. Endvidere har Frederiksberg kommune besluttet - eller man planlægger i hvert fald - at udvide Skolen ved Søerne på Filippavej - vores genbo på den anden side af gården. Udbygningen får ikke betydning for lysindfald m.v. i vores gård eller i lejlighederne, men det får betydning for vores udsyn. Endvidere skal der ifølge de første planer installeres terasser, så der kan komme begrænset indkig. Til gengæld bliver der bygget en slags levende naturvæg ind mod os. Og al brug af skolens arealer uden for efter dagtimerne og i weekenden ophører. Som følge af kommunens planer om skolebyggeriet satte vi vores gårdprojekt lidt på hold, samtidig med at vi har foretaget en rundspørge blandt alle beboerne om yderligere ønsker i forhold til den plan, der blev fremlagt ved sidste generalforsamling.

3 Seneste nyt fra kommunen er, at planerne om byggeriet trækker ud, og de råder os derfor til, at vi ikke skal holde pause med vores gårdsanering pga skolebyggeriet, da det dels kan trække ud, dels ikke vil få konsekvenser for os. Endvidere har kommunen - på bestyrelsen opfordring undersøgt vores træ i gården - som er sundt og raskt. Vedr. gårdprojektet lavede bestyrelsen en rundspørge blandt beboerne, og de indkomne forslag til ændringer og svar i forhold til det fremsatte forslag var begrænsede. Der var dog stort ønske om at få løst cyjelparkerings-udfordringen, og et flertal hældte stadig mod, at der skal ske opsparing til projektet. Bestyrelsen er til gengæld blevet opmærksom på, at der kan søges midler fra Frederiksberg kommune til gårdsaneringen, som bestyrelsen opfordrer foreningen til at prøve. Vedrørende den øvrige vedligeholdelse og forbedring af ejendommen har bestyrelsen fremlagt et forslag til arbejdsplan, som drøftes på et senere punkt på dagsordenen. Endvidere har bestyrelsen i det fremlagte budget taget højde for, at der dels kan ske en forbedring af kloakkerne, at der kan ske rensning af faldstammerne ved køkkenerne, og at udgiftene forbundet med forslagene i arbejdsplanen kan finansieres. Afslutningsvis har bestyrelsen opgraderet foreningens hjemmeside, så en række praktiske oplysninger m.v. nu fremgår af hjemmesiden, så foreningens beboere kan blive mere selvkørende uafhængigt af bestyrelsen. Som et eksempel er der nu kommet fin drift, rengøring og vedligeholdelse af vaskerummet, som udføres af brugerne. /Carsten Topholt 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Jan Christensen gennemgik årsregneskabet, som efterfølgende blev enstemingt godkendt (inklusive fuldmagter). Han havde følgende kommentarer. Indtægter: Stort set fulgt budget, dog lidt over pga flere brugere af vaskeriet. Udgifter: Vand blevet billigere, EL er steget pga ændrede opkrævningsperioder falder tilbage i kommende år. Vores forbrug er uændret.. Der har ikke været nogen problemer med varmeanlæg og ny energimærkning i 2011 blev væsentlig billigere end det hensatte beløn. Forsikring er blevet lidt dyrere og der er varslet yderligere stigninger. 30% er forhandlet ned af mæglere til pr år. Der er taget højde for stigningen i budget for Vedligeholdesespost brugt til lidt blikkenslager samt El-arbejde. En større post er tømrerarbejde, som kostede ca , inklusive udskiftning af vinduer på bagtrappe. Reparation af sokkel etc mod forventet Ekstern bistand er arkitekt + advokat på Valentin mod budget på Vicevært omkostninger lavere end budgetteret pga mild vinter. I alt et overskud på mod forventet Balance: varmeregnskab købt mere end indkrævet. Murerregning reserverret + revisorhonorar (betalt i januar).

4 Henrik Høier beder om forklaring på den meget høje regning for tinglysning er tinglysningsafgifter advokatudgifter. Vedtægterne er pantstiftende.. Beløbet er urimeligt højt, men Carsten Topholt mener ikke, at der er noget at vinde ved at køre en sag. Manglende kontinuitet i bestyrelsen gives skylden. Lotte Rydeng kommenterer, at beløbet kunne være forhandlet, men det er nu for sent. Fremadrettet foreslår Carsten Topholt, at vi prøver at være bedre til at sikre, at vi ikke pludselig får store regninger/større regninger end forventet.. Ny advokat på sagen skulle endvidere være en af årsagerne til den højere regning. Henrik Høier mener ikke, at der er fulgt tilstrækkeligt op på sagerne Nicolas Bjørndal vil gerne vide hvad vi har fået udaf tinglysningen. Får forklaret, at nye vedtægter er tinglyst, inklusive kælderlejlighedens (Peter Bangsbo) parkeringsrettigheder, så således at gårdsagen kan lukkes. Herudover skulle vi få lavere udgifter i forbindelse med skadesløsbreve fremadrettet. 4. Vedligeholdelsesplan til godkendelse Carsten Topholt fremlægger en vedligeholdelsesplan, som omfatter kloakrenovering, rensning af falstammer på køkkensiden sant arbejdsdagsprojekter.. Hvert punkt behandles separat. 4.a Kloakrenovering 2012 Carsten Topholt fremlægger forslag. Forskellige tilbud er indhentet og bestyrelsen har besluttet at tilbud fra Lyngholm er billigst og mest troværdigt, og de har tidligere udført kloakarbejde for os. Benyttelse af grundfond kræver flertal. Jan Christensen spørger, om der kommer ekstra regninger (reparationer etc.). Carsten Topholt bekræfter, at det er alt inklusive og arbejdet skulle tage en uge. Peter Bangsbo siger, at en uge er acceptabelt og at han arrangerer med sine lejere. Fyrrum er ikke et problem, da der er en pumpebrønd, forklarer Margit.Ebbesen. Jan Christensen mener, at vi skal have tjekket, om fyrrum alligevel skal med. Carsten Topholt foreslår, at vi giver mandat til at inkludere fyrrum på den måde at den nye bestyrelse indhenter tilbud og sikrer, at vedligeholdelsespris holder. Kan det holdes indenfor max. 20 % over nuværende tilbud, er der givet mandat. Ellers må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslag vedtaget enstemmigt (inklusive fuldmagter). 4.b Faldstammer Faldstammerne trænger til en gennemgang. Der er afsat kr. i budgettet fir Den nye bestyrelse sørger for det videre forløb. 4.c Arbejdsdag se punkt 6. Arbejdsdage 5. Gårdprojekt På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at alle foreningens medlemmer skulle komme med input til plan. Input har primært været, at der skulle tages mere hensyn til cykler, og at der skal spares op fil gårdforbedring.. Carsten Topholt redegør for, at der kan ansøges om midler hos kommunen (frist 1/5).. Ikke så store chancer, men det foreslås, at vi nedsætter et nyt gårdudvalg, som sætter et forslag sammen, som indsendes inden 1/5. Jan Christensen spørger om der er en fast fordeling ml. kommunen og foreningen. Carsten Topholt siger nej så vi binder os ikke til at skulle betale en andel af budget for indsendt forslag. Nicolas Bjørndal, Lotte Rydeng samt enten Sofie Thorn Vangsgaard eller Martin Bakkegaard udgør det nye gårdudvalg. 6. Arbejdsdage

5 Carsten Topholt indleder med at kommentere, hvor utroligt langt vi er kommet med få midler og foreslår, at vi vælger en koordinator samt uddelegerer opgaverne i aften. Jan Christensen mener, at nogle af projekterne er for voldsomme samt at vi ikke har den nødvendige kompetence. Henrik Høier supplerer med, at vi måske i visse tilfælde skal have professionel hjælp. Dette er der bred enighed om. Henrik Høier sætter spørgsmåltegn ved port til gården. Carsten Topholt mener godt, at vi selv kan gøre det. Margit Ebbesen fortæller, at der er krav fra kommunen om at diverse forhold skal opfyldes og der skal ansøges om tilladelse. Anna Alcaraz må forlade mødet, men giver Carsten Topholt mandat til at stemme for budget samt kloakforslag.. Jan mener, at vi skal definere formål med port (holde folk inde og/eller ude). Carsten Topholt har fået forslag fra beboere om at holde børn inde, og uvedkommende ude og mener at det er en let opgave. Nicolas Bjørndal undersøger mulighederne og taler med kommunen (som del af gårdudvalget). Udover porten var der følgende forslag til fordeling af arbejde på arbejdsdage: Bagtrappe 4; vinduer, karme: Nicolas Bjørndal. Bagtrappe 6; vinduer, karme: Opgangen fordeler selv arbejdet. Bagtrappe 6; rense trapper og lakering af trappe: Beboerne på hver etage renser sit afsnit. For stort arbejde at lakere. Bagtrappe 4; rense trapper og lakering af trappe: Beboerne på hver etage enser sit afsnit. For stort arbejde at lakere. Sokkel reparationer: Carsten Topholt vil undersøge hvad der skal gøres Murværk reparation: Ingen valgt Træ trænger til beskæring. Indtil videre tages beskæring af listen, da der er enighed om, at det er for farligt at vi selv gør det. Oprydning af fællesarealer: Niels Valentin (eller fremlejere) Døre i 6B: Anne Mette Stæhr Havemøbler: Anna og Eddie Alcaraz sørger for at rense og oliere. Da opgaverne i høj grad koordineres i hver opgang, er der ikke noget egentligt behov for at sætte en fælles dato for arbejdsweekend. 7. Fremlæggelse af budget til godkendelse Jan Christensen gennemgår budget. Indtægter budgetteret med uændrede opkrævninger, inklusive opkrævninger til grundfond. Ikke varslet store ændringer i udgifter. Budget i henhold til varslede stigninger. Opsparing til energimærkning. Penge afsat til opstart af varmesæson er afsat så bestyrelsen har et vist råderum, eks. i forb.m. arbejdsweekend. Faldstammer: Pris baseret på Lyngholm, flere tilbud bør evt. indhentes (overslag 2500 x 3). Advokatudgifter baseret på faktisk regning. Underskud som følge af Lyngholm dækkes af grundfond. Stadig konfortabelt beløb i egenkapital. Budget vedtaget emstemmingt inklusive fuldmagter. 8. Valg af bestyrelse og suppleant Nils Kjærby og Anna Alcaraz ønsker ikke at genopstille. Carsten Topholt vil muligvis fortsætte og Lotte Rydeng vil eventuelt gerne stille op. Herefter mangler der endnu en kandidat, da der skal være mindst tre medlemmer i bestyrelsen. Henrik Høier og Karin Jakobsen vil om nødvendigt stille op for at sikre kontinuitet (begge har tidligere siddet i bestyrelsen), hvis Carsten Topholt ikke ønsker at

6 fortsætte. Carsten Topholt trækker sig, og Henrik Høier, Lotte Rydeng og Karin Jakobsen stiller op som ny bestyrelse. Ingen modkandidater, ingen stemmer i mod. Mark Lauberg melder sig som suppleant. Den nye bestyrelse er vedtaget. 9. Valg af revisor. Finn Elkjær genvalgt enstemmigt. 10. Eventuelt Margit Ebbesen har medbragt prøve på sejldug i antracitgrå, da hun ikke ønsker at have sort sejldug (jvf. husorden).. Farven godkendt til alle etager udover Danasvej 4, 3. sal, som beholder den nuværende sejldug (sort).. Carsten Topholt gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke er vicevært, men at man kontakter bestyrelsen, hvis man opdager noget, som kræver en større indsats.. Man skal have bestyrelsens mandat til at gå videre med projekter. Carsten Topholt påpeger ligeledes, at vi mangler en webmaster til at vedligeholde vores hjemmeside, nu da Poul Bastrup er fraflyttet ejendommen Nils Kjærby forslår, at vi finder en, som kan hjælpe os. Bestyrelsen kigger på sagen. Nicolas Bjørndal kommenter, at der har været fald i vandtrykket, hvilket de fleste andre beboere nikker genkendndende til. ligeledes har oplevet. Nicolas Bjørndal undersøger sagen med kommunen. Lotte Rydeng vil gerne skifte dør og vil høre om reglerne. Reglerne er, at døren skal matche øvrige døre, som har forskellige nuancer/glans, men ellers er rimelig ens. Der er ikke fastlagt regler omkring bagdøre, men de skal være brandsikrede. Dirigent afslutter mødet og siger tak til Carsten Topholt for indsats som formand. Bilag: Budget 2012 Regnskab 2011 Forslag vedrørende kloakrenovation Serviceaftale højtvandslukker

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Ejerforeningen Fyensgade 7

Ejerforeningen Fyensgade 7 Ejerforeningen Fyensgade 7 v / Jonna Kokholm Fyensgade 7, st.th. 2200 København N tlf. 4131 5002 2200@fyensgade7.dk Søndag d. 28. februar 2010 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2010 SØNDAG den 21. MARTS

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere