INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-21. 16. 2000 12. 2000. INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ENDELIG VEDTÆGT for EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B, VALBY matr.nr. 16-ab Valby og samtlige ejerlejligheder hvori denne ejendom er opdelt, nemlig nr Vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 16. august 2000 og tinglyst den 12. september INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 10. Administration 1. Navn og påtaleret 11. Årsregnskab 2. Formål, medlemskab og hæftelse Revision 3. Tegningsret 12. Vedligeholdelse 4. Omfanget af de enkelte lejligheder Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v.. Fællesaktiver De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. 6. Fordelingstal 13. Opsparing til fælles vedligeholdelse og forbedring (Grundfond) 7. Generalforsamlinger 14. Varme- og varmtvandsanlæg 7.1. Dirigent og referat 1. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v Adgang og stemmeafgivning 16. Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse 7.3. Stemmeret og fuldmagt 17. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne 7.4. Forslag Indeksregulering 7.. Ordinær generalforsamling 18. Adgang til lejlighederne 7.6. Ekstraordinær generalforsamling 19. Udlejning 8. Bestyrelsens medlemmer 20. Husorden 9. Bestyrelsens pligter UNDERSKRIFTER Indledning: På ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag den 26. juli 2000 kl. 19:00 i Valby Medborgerhus, er det med 2/3 majoritet besluttet at foreningens vedtægt, oprindelig tinglyst den 2/ og senere ændret den 22/4-198 og 29/4-1996, tinglyst hhv. den 2/9-198 og 19/ , herefter får nedenfor anførte indhold. For fuldstændighedens skyld skal bemærkes, at bestemmelsen i den tidligere vedtægts 27, tinglyst den 19/ , indgår uændret nedenfor i 17, stk. 2. Nærværende vedtægt vil derfor være at begære tinglyst som forhøjet pantstiftende og servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 16-ab Valby, af areal iflg. tingbogen m², heraf vej 82,8 m², opdelt i ejerlejlighederne nr Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Endvidere respekteres de nu på de enkelte ejerlejligheder tinglyste ejerpantebreve med pålydende kr ,- gange fordelingstallet (i henhold til 6) samt tidligere vedtægts 27, lyst pantstiftende d. 19/ på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb af kr ,-. 1. Navn og påtaleret Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A, 76 B, Valby, og foreningens hjemsted er Københavns kommune. Dens bestyrelse er påtaleberettiget. 2. Formål, medlemskab og hæftelse Foreliggende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Stk. 2. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige tinglyste ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Ved køb af en ejerlejlighed er køber forpligtet til snarest muligt, og senest på overtagelsesdagen, at dokumentere og give ejerforeningen meddelelse om ejerskiftet. Foreningen skal være medlem af eventuelt vejlaug. Stk. 3. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk i forhold til deres fordelingstal, jfr. 6. Medlemskabet starter på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag.

2 Stk. 4. Den til enhver tid tinglyste ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af omkostninger, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid. Udebliver betalingen af ydelser til foreningen, er administrator berettiget til at opkræve et rykkergebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af bestyrelsen. 3. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Såfremt der efter 10 er ansat administrator, kan bestyrelsen meddele prokura til denne. - Foreningen kan ikke påtage sig nogen form for kaution. 4. Omfanget af de enkelte lejligheder En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør, med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur. Hver ejer af en beboelseslejlighed har herudover eneret til benyttelse af det til den pågældende lejlighed hørende pulterrum i kælderetagen. Stk. 2. Endvidere omfatter hver enkelt lejlighed alt, hvad der findes af ledninger og installationer og andet udstyr af hvilken som helst art i lejligheden, dog kun i det omfang, dette ikke i henhold til er forbeholdt fællesskabet. Stk. 3. Med hensyn til det særskilt indhegnede og som have benyttede areal mod sydøst ved nr. 76, er benyttelsesretten tillagt ejeren af ejerlejlighed nr. 1, hvorfor vedligeholdelsespligten også påhviler denne. Ejeren af ejerlejlighed nr. 1 kan - varigt eller midlertidigt - overdrage denne ret til andre medlemmer.. Fællesaktiver Fælles ejendomsret omfatter - efter forholdet mellem fordelingstallene, jfr. 6 - foreningens formue til enhver tid, samt ejendommens grund, bygningernes fundamenter, tage, ydermure, etageadskillelser og dertil hørende konstruktioner af enhver art, hoveddøre, trappegange med trapper og repos er, loftsrum, kældergange og fællesrum i kældrene (fyrrum, vaskerum, tørrerum og cykelrum), antenneanlæg, fjernvarmeanlæg, eventuelt vaskerianlæg og lignende, samt hegn. Stk. 2. Fælles er endvidere fællesarealer, de dele af forsynings- og afløbsledninger samt stik, sanitære og andre tekniske installationer af enhver art (herunder el-, gas- vand- og varmeinstallationer), som findes ikke blot i fælleslokaliteter, men også inden for hvert medlems særlige område, nemlig i det omfang sådanne ledninger og installationer tjener til brug ikke blot for den pågældende enkelte lejlighed, men for to, flere eller alle lejligheder. Stk. 3. På ejendommen har TeleDanmark indlagt hybridnet, som de enkelte medlemmer kan tilslutte sig individuelt. Vedligeholdelsen af hybridnettet påhviler TeleDanmark. 6. Fordelingstal Til hver lejlighed er knyttet en efter fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af foreningens og ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser. Medlemmernes fordelingstal er følgende: Ejerlejl. nr. Beliggenhed Areal Fordelingstal 1 Valbygårdsvej 76, stuen 126 m² 8 2 Valbygårdsvej 76, 1.sal 119 m² 8 3 Valbygårdsvej 76, 2.sal 67 m² 4 Valbygårdsvej 76, kld. 64 m² 2 6 Valbygårdsvej 76A, st.tv. Valbygårdsvej 76A, st.th. 67 m² 6 m² 7 8 Valbygårdsvej 76A, 1.tv. Valbygårdsvej 76A, 1.th. 67 m² 6 m² 9 10 Valbygårdsvej 76A, 2.tv. Valbygårdsvej 76A, 2.th. 67 m² 6 m² Valbygårdsvej 76A, 3.tv. Valbygårdsvej 76A, 3.th. 9 m² 8 m² 4 4

3 13 Valbygårdsvej 76B, st.tv. 6 m² 14 1 Valbygårdsvej 76B, st.th. Valbygårdsvej 76B, 1.tv. 67 m² 6 m² 16 Valbygårdsvej 76B, 1.th. 67 m² 17 Valbygårdsvej 76B, 2.tv. 6 m² Valbygårdsvej 76B, 2.th. Valbygårdsvej 76B, 3.tv. 67 m² 9 m² 4 20 Valbygårdsvej 76B, 3.th. 9 m² 4 21 Valbygårdsvej 76B, kld. 20 m² 1 I ALT m² 100 Stk. 2. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer, ligesom yderligere opdeling kræver samtykke fra alle medlemmer. Stk. 3. Ejerne af de fire ejerlejligheder i nr. 76 kan dog frit mellem sig aftale ændret udstykning vedrørende de to enkeltværelser på 2. sal - hvoraf eet nu henhører til nr. 1 og eet til nr. 2 - hvis de pågældende lejligheders samlede fordelingstal ikke ændres, og hvis eventuelle panthavere samtykker. 7. Generalforsamlinger Generalforsamlingerne er ejerforeningens øverste myndighed, og afvikles efter nedenstående retningslinjer Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af møderne. Referatet underskrives af dirigenten, referenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse Adgang og stemmeafgivning Adgang til generalforsamlingerne har foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere samt administrator og revisor. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt i vedtægten, ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal af de repræsenterede medlemmer. Selvom en lejlighed måtte have flere ejere, repræsenterer disse kun eet medlemskab. Stk. 2. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Stk. 3. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 2 måneder. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Stk. 4. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt og med tilslutning fra samtlige medlemmer Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret i forhold til sit fordelingstal. Enhver mødeberettiget kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige enhver myndig person eller bestyrelsen til at give møde og afgive stemme i stedet for sig. Såfremt en lejlighed ejes af 2 eller flere, kan disse dog kun afgive én stemme for lejligheden. Stk. 2. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Disse forslag, samt forslag som bestyrelsen måtte stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge

4 før generalforsamlingen. 7.. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: a) Valg af dirigent og referent. b) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. d) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. e) Indkomne forslag. f) Forelæggelse af budget til godkendelse. g) Valg af formand for bestyrelsen. h) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen. i) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. j) Valg af revisor. k) Eventuelt. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling varsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Varslingen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt foreløbig dagsordenen. Endelig indkaldelse udsendes sammen med årsregnskab og budget med forslag til fællesbidrag og endelig dagsorden senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Såvel varsling som indkaldelse kan ske ved, at bestyrelsen lader omdele en rundskrivelse til de enkelte lejligheder, bortset fra sådanne lejligheder, som ikke bebos af skødehaveren Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når et medlem i medfør af disse vedtægts 9, stk., forlanger det, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når administrator/kasserer forlanger det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 8. Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges en første og anden suppleant. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Såvel formanden som bestyrelsens øvrige medlemmer samt suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Afgår et bestyrelsesmedlem eller formanden mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 3. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om sin arbejdsform. 9. Bestyrelsens pligter Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af forsikringer

5 (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og løbende småfornyelser, som er påkrævede. Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator. Stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 1 medlem er til stede. Stk. 4. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.. En af bestyrelsen truffet afgørelse kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, inden 14 dage efter at medlemmet har fået kendskab til afgørelsen, indbringes for en generalforsamling. Tidspunktet for denne aftales med bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. 10. Administration Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Stk. 2. Administrator/kasserer skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Stk. 3. Administrator/kasserer udarbejder hvert år til forelæggelse på generalforsamlingen et budget, der viser foreningens forventede udgifter, såsom udgifter til kommunale afgifter, forsikringer, ren- og vedligeholdelse samt nødvendige fornyelser vedrørende fællesaktiver, elforbrug vedrørende fælleslokaliteter, vicevært, administration og revision. Om udgifter til opvarmning henvises til 14. Stk. 4. Til dækning af udgifterne i henhold til budgettet betaler medlemmerne i forhold til fordelingstal en ordinær ydelse, hvis nærmere størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ydelsen erlægges månedsvis forud. I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at lade administrator/kasserer opkræve en ekstraordinær ydelse - se dog 12.1, stk.. Opgørelse over de endelige udgifter ved ejendommens drift foretages af administrator/kasserer og foreningens revisor. 11. Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Bilagene til regnskabet skal ligge til gennemsyn hos administrator/kasserer Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

6 12. Vedligeholdelse Foreningen foretager nødvendig udvendig vedligeholdelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige fælles ruder og vinduer samt altaner, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg - dog med begrænsningerne jfr. 12.2, stk. 2. Bortskaffelse af storskrald besørges af foreningen med passende mellemrum. Stk. 2. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner/ paraboler, skilte, reklamer m.m. Stk. 3. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning. Stk. 4. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør 7.2, stk. 2 og 3, beslutte, at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig vedligeholdelse/fornyelse Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Det påhviler foreningen at ren- og vedligeholde alt, hvad der ifølge er undergivet fælles ejendomsret, og hvad der eventuelt yderligere anskaffes til fællesskabet, samt endvidere indgangsdøre til de enkelte lejligheder udvendigt, samt mur- og træværk, herunder vinduer udvendigt, både fællesskabets og de enkelte medlemmers (bortset fra ruder til de enkelte lejligheder), tilligemed altanerne. Alt det nævnte - fra indgangsdøre til altaner - skal holdes i ensartede farver for hele ejendommen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til enhver tid. Endvidere påhviler det foreningen at foretage istandsættelse - også i de enkelte lejligheder som følge af udefra påført vandskade eller lignende, for hvilke den pågældende lejlighed eller ejendommens drift har noget ansvar. Foreningens nævnte vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendige fornyelser. - Om varme- og varmtvands-anlægget henvises til 14. Stk. 2. Endvidere sørger ejerforeningen for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. - Dette er dog ikke gældende, hvis der i lejligheden er foretaget ændringer, der vanskeliggør adgangen til de pågældende ledninger. Stk. 3. Bestyrelsen er pligtig at foranledige afholdelsen af udgifter til ejendommens påkrævede vedligeholdelse og fornyelse i henhold til foranstående. Også selvom de pågældende foranstaltninger kun er til gavn for et enkelt eller enkelte medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser med hensyn til vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen er endelig. Dog kan ethvert medlem indbringe bestyrelsens undladelse af at afholde udgifter i henhold til stk. 1, 2 og 3 for en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Ingen af de i foregående punktum anførte afgørelser kan således indbringes for domstolene. Stk.. Vil vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifterne i et regnskabsår overstige det hertil budgetterede beløb med mere end 0%, skal udgifter herudover dog af bestyrelsen forelægges en generalforsamling til godkendelse, såvidt det overhovedet er muligt forinden påbegyndelsen af de pågældende arbejder. Stk. 6. Foreningen foranlediger og bekoster renovation med hensyn til almindeligt husholdningsaffald fra lejlighedernes beboere og affald hidhørende fra håndværksarbejder, som foreningen lader udføre De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Ren- og vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed og af pulterrum og andre områder, der er undergivet det enkelte medlems eneret til benyttelse, såsom havearealet ved nr. 76, påhviler alene den pågældende ejer. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, varmemålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør.

7 Stk. 3. Med hensyn til altaner og udvendigt mur- og træværk henvises til 12.1, stk. 1, idet ingen må foretage udvendig maling eller andet vedrørende det nævnte uden efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. - Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til 14, stk. 1. Stk. 4. Når udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er det enkelte medlem pligtigt samtidig at foranledige vinduerne malet og kittet indvendigt, forsåvidt dette efter bestyrelsens skøn er påkrævet. Stk.. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt forsømmes groft eller er til gene og risiko for andre beboere, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en af bestyrelsen fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb med renter og eventuelle omkostninger i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev og efter vedtægtens 17, stk. 2 og 3. Denne bestemmelse kan dog kun anvendes, hvis undladelse af at foretage vedligeholdelse vil bevirke, at brugsværdien eller salgsværdien af anden lejlighed i ejendommen forringes væsentligt. Stk. 6. Hvert medlem foranlediger og bekoster bortskaffelse fra ejendommen af affald udover det i 12.1 stk. 6 anførte, f.eks. affald fra håndværksarbejder, som medlemmet lader udføre i sin lejlighed. 13. Opsparing til fælles vedligeholdelse og forbedring (Grundfond) Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af de årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover. Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 14. Varme- og varmtvandsanlæg Varme- og varmtvandsanlæggets drift forestås af foreningen. Særskilt varmeregnskab opgøres hvert år pr. 1. juli. På varmeregnskabet medtages hvilke som helst udgifter til varme- og varmtvandsforsyningen, herunder til reparationer, også med fornyelseskarakter samt fornyelser i øvrigt. Vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af sådanne dele af installationerne, som i henhold til 4, stk. 2, alene tilhører hvert enkelt medlem, foranlediges og bekostes af dette. Endvidere sørger hvert enkelt medlem for maling og lignende af enhver del af installationerne, som befinder sig i lejligheden. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen opsættes flere eller ændrede radiatorer eller andet, som kan medføre et øget varme- eller varmtvandsforbrug i lejligheden - se også 1, stk.. Stk. 2. Forbruget af varme og varmt vand afregnes efter hhv. målere og haneandele. Administrator/ kasserer udarbejder et varmebudget, der godkendes af bestyrelsen. De månedlige á conto-beløb indbetales sammen med det månedlige bidrag til fællesudgifterne. Endeligt varmeregnskab, revideret af foreningens revisor, udsendes hvert år inden udgangen af oktober måned. Eventuelle restbeløb skal indbetales af medlemmerne senest én måned efter varmeregnskabets udsendelse. Ligeledes skal eventuelle indsigelser mod regnskabet fremsættes skriftligt inden for én måned over for administrator/kasserer, hos hvem alle bilag ligger til gennemsyn. 1. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v. Ethvert medlem må foretage hvilkesomhelst ændringer i den indre indretning af sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne skillerum (dog ikke bærende, jfr. nedenfor). Dette skal dog ske i overensstemmelse med love og andre offentlige forskrifter - herunder såvel generelle som specielle påbud - og må ikke medføre udgifter, gener eller risiko for andre medlemmer eller beboere af disses lejligheder. Stk. 2. Hvis de i stk. 1 omtalte ændringer medfører ændringer i andre lejligheder, kan disse kun gennemføres med samtykke af de pågældende andre medlemmer. Dog kan det på en generalforsamling bestemmes, at et medlem er pligtigt at finde sig i rørgennemføringer m.v. - Eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene såfremt en vægring findes rimelig.

8 Stk. 3. Forandringer der vedrører ejendommens ydre, f.eks. etablering af ændrede vinduer eller bærende konstruktioner af enhver art, eller som er synlige i fælleslokaliteter, må kun ske efter en generalforsamlings forudgående godkendelse og i øvrigt under samme vilkår, som angivet ovenfor og nedenfor. Det er dog tilladt at udskifte vinduesrammerne til rammer med termoglas, såfremt vinduets oprindelige profil og sprosseplaceringer i rammen fastholdes. Dog skal bestyrelsen godkende kvalitet og materialevalg, idet udvendig vedligeholdelse fortsat vil være et fællesanliggende. Stk. 4. I de tilfælde hvor særlig tilladelse fra bygningsmyndighederne eller andre myndigheder er påkrævet, er medlemmet forpligtet til - inden arbejdet påbegyndes - at tilstille bestyrelsen en kopi af byggetilladelse med tegning og eventuel beskrivelse, ligesom medlemmet efter arbejdets fuldførelse skal sende bestyrelsen kopi af ibrugtagningstilladelsen. Stk.. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand, varme, el og lignende, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes skriftligt fra bestyrelsen. Denne skal meddele tilladelsen, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending. Tilladelse gives altid under den forudsætning, at det pågældende medlem betaler eventuelle engangs- og løbende udgifter, som installationerne måtte medføre, at medlemmet er ansvarligt for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsynings- og afløbsledninger, og at medlemmet i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne ledninger, og den af det pågældende medlem foretagne installation har medvirket til den overbelastning, der medfører kravet om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen. Eventuelt med mulighed for forholdsmæssig refundering af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der benytter udvidelsen. Til sikkerhed for disse krav kan bestyrelsen kræve, at medlemmet indbetaler et depositum. Stk. 6. Uanset om særlig tilladelse til ombygning, nyinstallationer eller andet kræver tilladelse i henhold til foranstående eller ej, gælder det, at hvis ændringer, som et medlem eller andre beboere af dennes lejlighed udfører eller lader udføre, medfører en forøgelse af fællesudgifterne, f.eks. større forsikringspræmier, da påhviler det det pågældende medlem at betale hele merudgiften. Stk. 7. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til hos hvert medlem og hos bygningsmyndighederne og andre myndigheder at skaffe sig enhver ønsket oplysning om indretning og brug af lejligheden, såfremt der for bestyrelsen foreligger oplysninger, som tyder på, at der af det nuværende eller et tidligere medlem vedrørende den pågældende lejlighed er disponeret i strid med bestemmelserne i nærværende vedtægt. Om adgangen til besigtigelse henvises til Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse Hvis et medlem - eller andre, der benytter den pågældendes lejlighed - gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med pligtige pengeydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme påbud, som bestyrelsen eller administrator på dennes vegne pålægger i henhold til nærværende vedtægt, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for medejerne eller andre beboere i ejendommen, kan bestyrelsen - når medlemmet trods opfordring i anbefalet brev med et varsel på mindst 14 dage ikke bringer forholdet i orden - forlange, at medlemmet, respektive anden misligholdende beboer af lejligheden, fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsens afgørelse kan af det pågældende medlem ved anbefalet brev til bestyrelsens formand inden 14 dage efter afsendelsen af nævnte anbefalede brev fra bestyrelsen eller administrator indankes for en generalforsamling. Stk. 2. Foreningen kan i øvrigt søge sine krav gennemført ved umiddelbar fogedforretning eller andre retsforfølgningsskridt af enhver art for medlemmets regning. Også i en sådan

9 misligholdelsessituation har det pågældende medlem de i 9, stk., anførte rettigheder, dog under forudsætning af at det pågældende misligholdelsesforhold berigtiges af medlemmet, som ligeledes under alle forhold er pligtigt at berigtige enhver pengeskyld til foreningen og at holde denne skadesløs for omkostninger af enhver art, som måtte være påløbet for foreningen. Stk. 3. Af enhver restance over for foreningen - uanset restancens art - er bestyrelsen efter fremsendelse af 2. påkrav berettiget til at opkræve morarenter på 2% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto. 17. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne Til sikkerhed for betaling af de i 9, 13 og 14 anførte ydelser og ethvert øvrigt tilgodehavende, som foreningen - uanset årsag - måtte få hos de enkelte medlemmer, derunder udgifter i forbindelse med et medlems eller dennes husstands eller lejeres misligholdelse, er udstedt et ejerpantebrev med pålydende kr ,- gange fordelingstallet (i henhold til 6). Ejerpantebrevet, der giver pant i ejerlejligheden og dertil hørende andel af samtlige fælles rettigheder, henligger hos administrator som håndpant for nævnte krav. Stk. 2. Tidligere vedtægts 27 (Pantstiftelse), tinglyst den 19/ , benævnes herefter 17, stk. 2, og indgår med følgende ordlyd: "Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægt være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb af kr ,00, skriver femogtyvetusinde kroner". Stk. 3. Nærværende vedtægt vil yderligere være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for kr ,-. Panteretten respekterer alene de på hver enkelt ejerlejlighed i 17, stk. 1, nævnte ejerpantebreve, pantstiftende deklaration lyst d. 19/ for kr ,- (nærværende vedtægts 17 stk. 2), samt de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder. Stk. 4. Ved førstkommende ejerskifte/omprioritering af hver enkelt ejerlejlighed udgår de i stk. 1 nævnte ejerpantebreve af ejerforeningens håndpant, og vil være at aflyse af tingbogen Indeksregulering Den samlede pantstiftelse stor kr ,- vil være at regulere i takt med udviklingen i det af Danmarks Statistik beregnede reguleringsindeks for boligbyggeri, der pr. 1/ udgjorde 1,2. Basis er kr ,- på grundlag af reguleringsindeks 13 pr. 1/1-1999, idet der afrundes til nærmeste hele tusinde kr. 18. Adgang til lejlighederne Bestyrelsen er selv eller ved administrator berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder vedrørende fællesanlæg, ligesom medlemmerne og disses eventuelle lejere skal tillade adgang hertil for de af bestyrelsen eller administrator udpegede håndværkere m.v. med henblik på udførelsen af reparationer og andre håndværksarbejder, tilsyn, vurderinger og lignende. 19. Udlejning Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med højst 2-årig tidsbegrænset skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse af både kontrakt og lejer. Dog kan eet enkeltværelse altid frit udlejes, såfremt det samlede beboerantal i lejligheden ikke bringes op over antallet af værelser og kamre + én. Udlejning herudover, herunder af lejligheden i sin helhed, kan kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra såvel bestyrelsen, som fra samtlige pantekreditorer. Stk. 2. I tilfælde af hel eller delvis udlejning af en ejerlejlighed, har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Stk. 3. Hvor en ejerlejlighed udlejes i sin helhed, påhviler det det pågældende medlem at foranledige bestemmelserne i stk. 1 og 2 indføjet og fremhævet i lejekontrakten, samt at forelægge bestyrelsen, panthaverne og om fornødent huslejenævnet lejekontrakten til godkendelse. Bestyrelsens godkendelse kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed over for ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag.

10 20. Husorden Samtlige medlemmer, disses husstande og eventuelle lejere er forpligtet til at udøve benyttelsesadgangen på hensynsfuld måde over for de andre beboere i ejendommen og er forpligtede til at følge de bestemmelser, den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden fastsætter. Er ingen særlig husorden fastsat, gælder bestemmelserne i den til standardlejekontrakter knyttede husorden. Husdyrhold er ikke tilladt. Stk. 2. Ingen medlemmer, andre beboere af disses lejligheder eller tredjemand med ærinder til disse, må indkøre på, endsige parkere, på ejendommens grund. Indkørsel i kortvarigt af- eller pålæsningsøjemed er dog tilladt. Stk. 3. De enkelte medlemmer og andre beboere af disses lejligheder må ikke opsætte eller lade opsætte antenner/paraboler, skilte, reklamer m.m. eller andet på ejendommens loft, tag, altaner eller facader i øvrigt eller på ejendommens grund. Om antenneanlæg henvises i øvrigt til. VALBY, FREDAG DEN 24. AUGUST 2000 SOM TEGNINGSBERETTIGET BESTYRELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE VEDTÆGT: SÅLEDES VEDTAGET ENDELIGT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 16. AUGUST Jesper Skjold Lars Sonne Kristiansen Formand Allan Rasmussen TIL VITTERLIGHED OM UNDERSKRIFTERNES ÆGTHED, DATERINGENS RIGTIGHED OG UNDERSKRIVERNES MYNDIGHED: Advokat J. Kell Nielsen Frederiksgade København K.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere