INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-21. 16. 2000 12. 2000. INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ENDELIG VEDTÆGT for EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B, VALBY matr.nr. 16-ab Valby og samtlige ejerlejligheder hvori denne ejendom er opdelt, nemlig nr Vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 16. august 2000 og tinglyst den 12. september INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 10. Administration 1. Navn og påtaleret 11. Årsregnskab 2. Formål, medlemskab og hæftelse Revision 3. Tegningsret 12. Vedligeholdelse 4. Omfanget af de enkelte lejligheder Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v.. Fællesaktiver De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. 6. Fordelingstal 13. Opsparing til fælles vedligeholdelse og forbedring (Grundfond) 7. Generalforsamlinger 14. Varme- og varmtvandsanlæg 7.1. Dirigent og referat 1. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v Adgang og stemmeafgivning 16. Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse 7.3. Stemmeret og fuldmagt 17. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne 7.4. Forslag Indeksregulering 7.. Ordinær generalforsamling 18. Adgang til lejlighederne 7.6. Ekstraordinær generalforsamling 19. Udlejning 8. Bestyrelsens medlemmer 20. Husorden 9. Bestyrelsens pligter UNDERSKRIFTER Indledning: På ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag den 26. juli 2000 kl. 19:00 i Valby Medborgerhus, er det med 2/3 majoritet besluttet at foreningens vedtægt, oprindelig tinglyst den 2/ og senere ændret den 22/4-198 og 29/4-1996, tinglyst hhv. den 2/9-198 og 19/ , herefter får nedenfor anførte indhold. For fuldstændighedens skyld skal bemærkes, at bestemmelsen i den tidligere vedtægts 27, tinglyst den 19/ , indgår uændret nedenfor i 17, stk. 2. Nærværende vedtægt vil derfor være at begære tinglyst som forhøjet pantstiftende og servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 16-ab Valby, af areal iflg. tingbogen m², heraf vej 82,8 m², opdelt i ejerlejlighederne nr Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Endvidere respekteres de nu på de enkelte ejerlejligheder tinglyste ejerpantebreve med pålydende kr ,- gange fordelingstallet (i henhold til 6) samt tidligere vedtægts 27, lyst pantstiftende d. 19/ på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb af kr ,-. 1. Navn og påtaleret Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A, 76 B, Valby, og foreningens hjemsted er Københavns kommune. Dens bestyrelse er påtaleberettiget. 2. Formål, medlemskab og hæftelse Foreliggende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Stk. 2. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige tinglyste ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Ved køb af en ejerlejlighed er køber forpligtet til snarest muligt, og senest på overtagelsesdagen, at dokumentere og give ejerforeningen meddelelse om ejerskiftet. Foreningen skal være medlem af eventuelt vejlaug. Stk. 3. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk i forhold til deres fordelingstal, jfr. 6. Medlemskabet starter på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag.

2 Stk. 4. Den til enhver tid tinglyste ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af omkostninger, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid. Udebliver betalingen af ydelser til foreningen, er administrator berettiget til at opkræve et rykkergebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af bestyrelsen. 3. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Såfremt der efter 10 er ansat administrator, kan bestyrelsen meddele prokura til denne. - Foreningen kan ikke påtage sig nogen form for kaution. 4. Omfanget af de enkelte lejligheder En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør, med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur. Hver ejer af en beboelseslejlighed har herudover eneret til benyttelse af det til den pågældende lejlighed hørende pulterrum i kælderetagen. Stk. 2. Endvidere omfatter hver enkelt lejlighed alt, hvad der findes af ledninger og installationer og andet udstyr af hvilken som helst art i lejligheden, dog kun i det omfang, dette ikke i henhold til er forbeholdt fællesskabet. Stk. 3. Med hensyn til det særskilt indhegnede og som have benyttede areal mod sydøst ved nr. 76, er benyttelsesretten tillagt ejeren af ejerlejlighed nr. 1, hvorfor vedligeholdelsespligten også påhviler denne. Ejeren af ejerlejlighed nr. 1 kan - varigt eller midlertidigt - overdrage denne ret til andre medlemmer.. Fællesaktiver Fælles ejendomsret omfatter - efter forholdet mellem fordelingstallene, jfr. 6 - foreningens formue til enhver tid, samt ejendommens grund, bygningernes fundamenter, tage, ydermure, etageadskillelser og dertil hørende konstruktioner af enhver art, hoveddøre, trappegange med trapper og repos er, loftsrum, kældergange og fællesrum i kældrene (fyrrum, vaskerum, tørrerum og cykelrum), antenneanlæg, fjernvarmeanlæg, eventuelt vaskerianlæg og lignende, samt hegn. Stk. 2. Fælles er endvidere fællesarealer, de dele af forsynings- og afløbsledninger samt stik, sanitære og andre tekniske installationer af enhver art (herunder el-, gas- vand- og varmeinstallationer), som findes ikke blot i fælleslokaliteter, men også inden for hvert medlems særlige område, nemlig i det omfang sådanne ledninger og installationer tjener til brug ikke blot for den pågældende enkelte lejlighed, men for to, flere eller alle lejligheder. Stk. 3. På ejendommen har TeleDanmark indlagt hybridnet, som de enkelte medlemmer kan tilslutte sig individuelt. Vedligeholdelsen af hybridnettet påhviler TeleDanmark. 6. Fordelingstal Til hver lejlighed er knyttet en efter fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af foreningens og ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser. Medlemmernes fordelingstal er følgende: Ejerlejl. nr. Beliggenhed Areal Fordelingstal 1 Valbygårdsvej 76, stuen 126 m² 8 2 Valbygårdsvej 76, 1.sal 119 m² 8 3 Valbygårdsvej 76, 2.sal 67 m² 4 Valbygårdsvej 76, kld. 64 m² 2 6 Valbygårdsvej 76A, st.tv. Valbygårdsvej 76A, st.th. 67 m² 6 m² 7 8 Valbygårdsvej 76A, 1.tv. Valbygårdsvej 76A, 1.th. 67 m² 6 m² 9 10 Valbygårdsvej 76A, 2.tv. Valbygårdsvej 76A, 2.th. 67 m² 6 m² Valbygårdsvej 76A, 3.tv. Valbygårdsvej 76A, 3.th. 9 m² 8 m² 4 4

3 13 Valbygårdsvej 76B, st.tv. 6 m² 14 1 Valbygårdsvej 76B, st.th. Valbygårdsvej 76B, 1.tv. 67 m² 6 m² 16 Valbygårdsvej 76B, 1.th. 67 m² 17 Valbygårdsvej 76B, 2.tv. 6 m² Valbygårdsvej 76B, 2.th. Valbygårdsvej 76B, 3.tv. 67 m² 9 m² 4 20 Valbygårdsvej 76B, 3.th. 9 m² 4 21 Valbygårdsvej 76B, kld. 20 m² 1 I ALT m² 100 Stk. 2. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer, ligesom yderligere opdeling kræver samtykke fra alle medlemmer. Stk. 3. Ejerne af de fire ejerlejligheder i nr. 76 kan dog frit mellem sig aftale ændret udstykning vedrørende de to enkeltværelser på 2. sal - hvoraf eet nu henhører til nr. 1 og eet til nr. 2 - hvis de pågældende lejligheders samlede fordelingstal ikke ændres, og hvis eventuelle panthavere samtykker. 7. Generalforsamlinger Generalforsamlingerne er ejerforeningens øverste myndighed, og afvikles efter nedenstående retningslinjer Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent, der ikke behøver at være medlemmer af foreningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af møderne. Referatet underskrives af dirigenten, referenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse Adgang og stemmeafgivning Adgang til generalforsamlingerne har foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere samt administrator og revisor. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt i vedtægten, ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal af de repræsenterede medlemmer. Selvom en lejlighed måtte have flere ejere, repræsenterer disse kun eet medlemskab. Stk. 2. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Stk. 3. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 2 måneder. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Stk. 4. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt og med tilslutning fra samtlige medlemmer Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret i forhold til sit fordelingstal. Enhver mødeberettiget kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige enhver myndig person eller bestyrelsen til at give møde og afgive stemme i stedet for sig. Såfremt en lejlighed ejes af 2 eller flere, kan disse dog kun afgive én stemme for lejligheden. Stk. 2. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Disse forslag, samt forslag som bestyrelsen måtte stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge

4 før generalforsamlingen. 7.. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: a) Valg af dirigent og referent. b) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. d) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. e) Indkomne forslag. f) Forelæggelse af budget til godkendelse. g) Valg af formand for bestyrelsen. h) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen. i) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. j) Valg af revisor. k) Eventuelt. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling varsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Varslingen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt foreløbig dagsordenen. Endelig indkaldelse udsendes sammen med årsregnskab og budget med forslag til fællesbidrag og endelig dagsorden senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Såvel varsling som indkaldelse kan ske ved, at bestyrelsen lader omdele en rundskrivelse til de enkelte lejligheder, bortset fra sådanne lejligheder, som ikke bebos af skødehaveren Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når et medlem i medfør af disse vedtægts 9, stk., forlanger det, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når administrator/kasserer forlanger det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 8. Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges en første og anden suppleant. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Såvel formanden som bestyrelsens øvrige medlemmer samt suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Afgår et bestyrelsesmedlem eller formanden mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 3. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om sin arbejdsform. 9. Bestyrelsens pligter Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af forsikringer

5 (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og løbende småfornyelser, som er påkrævede. Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator. Stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 1 medlem er til stede. Stk. 4. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Stk.. En af bestyrelsen truffet afgørelse kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, inden 14 dage efter at medlemmet har fået kendskab til afgørelsen, indbringes for en generalforsamling. Tidspunktet for denne aftales med bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. 10. Administration Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Stk. 2. Administrator/kasserer skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Stk. 3. Administrator/kasserer udarbejder hvert år til forelæggelse på generalforsamlingen et budget, der viser foreningens forventede udgifter, såsom udgifter til kommunale afgifter, forsikringer, ren- og vedligeholdelse samt nødvendige fornyelser vedrørende fællesaktiver, elforbrug vedrørende fælleslokaliteter, vicevært, administration og revision. Om udgifter til opvarmning henvises til 14. Stk. 4. Til dækning af udgifterne i henhold til budgettet betaler medlemmerne i forhold til fordelingstal en ordinær ydelse, hvis nærmere størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ydelsen erlægges månedsvis forud. I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at lade administrator/kasserer opkræve en ekstraordinær ydelse - se dog 12.1, stk.. Opgørelse over de endelige udgifter ved ejendommens drift foretages af administrator/kasserer og foreningens revisor. 11. Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Bilagene til regnskabet skal ligge til gennemsyn hos administrator/kasserer Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

6 12. Vedligeholdelse Foreningen foretager nødvendig udvendig vedligeholdelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige fælles ruder og vinduer samt altaner, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg - dog med begrænsningerne jfr. 12.2, stk. 2. Bortskaffelse af storskrald besørges af foreningen med passende mellemrum. Stk. 2. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner/ paraboler, skilte, reklamer m.m. Stk. 3. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning. Stk. 4. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør 7.2, stk. 2 og 3, beslutte, at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig vedligeholdelse/fornyelse Foreningens ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Det påhviler foreningen at ren- og vedligeholde alt, hvad der ifølge er undergivet fælles ejendomsret, og hvad der eventuelt yderligere anskaffes til fællesskabet, samt endvidere indgangsdøre til de enkelte lejligheder udvendigt, samt mur- og træværk, herunder vinduer udvendigt, både fællesskabets og de enkelte medlemmers (bortset fra ruder til de enkelte lejligheder), tilligemed altanerne. Alt det nævnte - fra indgangsdøre til altaner - skal holdes i ensartede farver for hele ejendommen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til enhver tid. Endvidere påhviler det foreningen at foretage istandsættelse - også i de enkelte lejligheder som følge af udefra påført vandskade eller lignende, for hvilke den pågældende lejlighed eller ejendommens drift har noget ansvar. Foreningens nævnte vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendige fornyelser. - Om varme- og varmtvands-anlægget henvises til 14. Stk. 2. Endvidere sørger ejerforeningen for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedernes fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. - Dette er dog ikke gældende, hvis der i lejligheden er foretaget ændringer, der vanskeliggør adgangen til de pågældende ledninger. Stk. 3. Bestyrelsen er pligtig at foranledige afholdelsen af udgifter til ejendommens påkrævede vedligeholdelse og fornyelse i henhold til foranstående. Også selvom de pågældende foranstaltninger kun er til gavn for et enkelt eller enkelte medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser med hensyn til vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen er endelig. Dog kan ethvert medlem indbringe bestyrelsens undladelse af at afholde udgifter i henhold til stk. 1, 2 og 3 for en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Ingen af de i foregående punktum anførte afgørelser kan således indbringes for domstolene. Stk.. Vil vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifterne i et regnskabsår overstige det hertil budgetterede beløb med mere end 0%, skal udgifter herudover dog af bestyrelsen forelægges en generalforsamling til godkendelse, såvidt det overhovedet er muligt forinden påbegyndelsen af de pågældende arbejder. Stk. 6. Foreningen foranlediger og bekoster renovation med hensyn til almindeligt husholdningsaffald fra lejlighedernes beboere og affald hidhørende fra håndværksarbejder, som foreningen lader udføre De enkelte medlemmers ren- og vedligeholdelsespligt m.v. Ren- og vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed og af pulterrum og andre områder, der er undergivet det enkelte medlems eneret til benyttelse, såsom havearealet ved nr. 76, påhviler alene den pågældende ejer. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, varmemålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør.

7 Stk. 3. Med hensyn til altaner og udvendigt mur- og træværk henvises til 12.1, stk. 1, idet ingen må foretage udvendig maling eller andet vedrørende det nævnte uden efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. - Om varme- og varmtvandsanlægget henvises til 14, stk. 1. Stk. 4. Når udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er det enkelte medlem pligtigt samtidig at foranledige vinduerne malet og kittet indvendigt, forsåvidt dette efter bestyrelsens skøn er påkrævet. Stk.. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt forsømmes groft eller er til gene og risiko for andre beboere, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en af bestyrelsen fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb med renter og eventuelle omkostninger i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev og efter vedtægtens 17, stk. 2 og 3. Denne bestemmelse kan dog kun anvendes, hvis undladelse af at foretage vedligeholdelse vil bevirke, at brugsværdien eller salgsværdien af anden lejlighed i ejendommen forringes væsentligt. Stk. 6. Hvert medlem foranlediger og bekoster bortskaffelse fra ejendommen af affald udover det i 12.1 stk. 6 anførte, f.eks. affald fra håndværksarbejder, som medlemmet lader udføre i sin lejlighed. 13. Opsparing til fælles vedligeholdelse og forbedring (Grundfond) Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af de årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover. Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 14. Varme- og varmtvandsanlæg Varme- og varmtvandsanlæggets drift forestås af foreningen. Særskilt varmeregnskab opgøres hvert år pr. 1. juli. På varmeregnskabet medtages hvilke som helst udgifter til varme- og varmtvandsforsyningen, herunder til reparationer, også med fornyelseskarakter samt fornyelser i øvrigt. Vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af sådanne dele af installationerne, som i henhold til 4, stk. 2, alene tilhører hvert enkelt medlem, foranlediges og bekostes af dette. Endvidere sørger hvert enkelt medlem for maling og lignende af enhver del af installationerne, som befinder sig i lejligheden. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen opsættes flere eller ændrede radiatorer eller andet, som kan medføre et øget varme- eller varmtvandsforbrug i lejligheden - se også 1, stk.. Stk. 2. Forbruget af varme og varmt vand afregnes efter hhv. målere og haneandele. Administrator/ kasserer udarbejder et varmebudget, der godkendes af bestyrelsen. De månedlige á conto-beløb indbetales sammen med det månedlige bidrag til fællesudgifterne. Endeligt varmeregnskab, revideret af foreningens revisor, udsendes hvert år inden udgangen af oktober måned. Eventuelle restbeløb skal indbetales af medlemmerne senest én måned efter varmeregnskabets udsendelse. Ligeledes skal eventuelle indsigelser mod regnskabet fremsættes skriftligt inden for én måned over for administrator/kasserer, hos hvem alle bilag ligger til gennemsyn. 1. Ændringer i lejlighedernes indretning m.v. Ethvert medlem må foretage hvilkesomhelst ændringer i den indre indretning af sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne skillerum (dog ikke bærende, jfr. nedenfor). Dette skal dog ske i overensstemmelse med love og andre offentlige forskrifter - herunder såvel generelle som specielle påbud - og må ikke medføre udgifter, gener eller risiko for andre medlemmer eller beboere af disses lejligheder. Stk. 2. Hvis de i stk. 1 omtalte ændringer medfører ændringer i andre lejligheder, kan disse kun gennemføres med samtykke af de pågældende andre medlemmer. Dog kan det på en generalforsamling bestemmes, at et medlem er pligtigt at finde sig i rørgennemføringer m.v. - Eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene såfremt en vægring findes rimelig.

8 Stk. 3. Forandringer der vedrører ejendommens ydre, f.eks. etablering af ændrede vinduer eller bærende konstruktioner af enhver art, eller som er synlige i fælleslokaliteter, må kun ske efter en generalforsamlings forudgående godkendelse og i øvrigt under samme vilkår, som angivet ovenfor og nedenfor. Det er dog tilladt at udskifte vinduesrammerne til rammer med termoglas, såfremt vinduets oprindelige profil og sprosseplaceringer i rammen fastholdes. Dog skal bestyrelsen godkende kvalitet og materialevalg, idet udvendig vedligeholdelse fortsat vil være et fællesanliggende. Stk. 4. I de tilfælde hvor særlig tilladelse fra bygningsmyndighederne eller andre myndigheder er påkrævet, er medlemmet forpligtet til - inden arbejdet påbegyndes - at tilstille bestyrelsen en kopi af byggetilladelse med tegning og eventuel beskrivelse, ligesom medlemmet efter arbejdets fuldførelse skal sende bestyrelsen kopi af ibrugtagningstilladelsen. Stk.. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand, varme, el og lignende, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes skriftligt fra bestyrelsen. Denne skal meddele tilladelsen, hvis der ikke kan fremsættes berettiget indvending. Tilladelse gives altid under den forudsætning, at det pågældende medlem betaler eventuelle engangs- og løbende udgifter, som installationerne måtte medføre, at medlemmet er ansvarligt for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsynings- og afløbsledninger, og at medlemmet i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne ledninger, og den af det pågældende medlem foretagne installation har medvirket til den overbelastning, der medfører kravet om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen. Eventuelt med mulighed for forholdsmæssig refundering af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der benytter udvidelsen. Til sikkerhed for disse krav kan bestyrelsen kræve, at medlemmet indbetaler et depositum. Stk. 6. Uanset om særlig tilladelse til ombygning, nyinstallationer eller andet kræver tilladelse i henhold til foranstående eller ej, gælder det, at hvis ændringer, som et medlem eller andre beboere af dennes lejlighed udfører eller lader udføre, medfører en forøgelse af fællesudgifterne, f.eks. større forsikringspræmier, da påhviler det det pågældende medlem at betale hele merudgiften. Stk. 7. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til hos hvert medlem og hos bygningsmyndighederne og andre myndigheder at skaffe sig enhver ønsket oplysning om indretning og brug af lejligheden, såfremt der for bestyrelsen foreligger oplysninger, som tyder på, at der af det nuværende eller et tidligere medlem vedrørende den pågældende lejlighed er disponeret i strid med bestemmelserne i nærværende vedtægt. Om adgangen til besigtigelse henvises til Foreningens beføjelser ved et medlems misligholdelse Hvis et medlem - eller andre, der benytter den pågældendes lejlighed - gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med pligtige pengeydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme påbud, som bestyrelsen eller administrator på dennes vegne pålægger i henhold til nærværende vedtægt, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for medejerne eller andre beboere i ejendommen, kan bestyrelsen - når medlemmet trods opfordring i anbefalet brev med et varsel på mindst 14 dage ikke bringer forholdet i orden - forlange, at medlemmet, respektive anden misligholdende beboer af lejligheden, fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsens afgørelse kan af det pågældende medlem ved anbefalet brev til bestyrelsens formand inden 14 dage efter afsendelsen af nævnte anbefalede brev fra bestyrelsen eller administrator indankes for en generalforsamling. Stk. 2. Foreningen kan i øvrigt søge sine krav gennemført ved umiddelbar fogedforretning eller andre retsforfølgningsskridt af enhver art for medlemmets regning. Også i en sådan

9 misligholdelsessituation har det pågældende medlem de i 9, stk., anførte rettigheder, dog under forudsætning af at det pågældende misligholdelsesforhold berigtiges af medlemmet, som ligeledes under alle forhold er pligtigt at berigtige enhver pengeskyld til foreningen og at holde denne skadesløs for omkostninger af enhver art, som måtte være påløbet for foreningen. Stk. 3. Af enhver restance over for foreningen - uanset restancens art - er bestyrelsen efter fremsendelse af 2. påkrav berettiget til at opkræve morarenter på 2% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto. 17. Foreningens sikkerhed for tilgodehavender hos medlemmerne Til sikkerhed for betaling af de i 9, 13 og 14 anførte ydelser og ethvert øvrigt tilgodehavende, som foreningen - uanset årsag - måtte få hos de enkelte medlemmer, derunder udgifter i forbindelse med et medlems eller dennes husstands eller lejeres misligholdelse, er udstedt et ejerpantebrev med pålydende kr ,- gange fordelingstallet (i henhold til 6). Ejerpantebrevet, der giver pant i ejerlejligheden og dertil hørende andel af samtlige fælles rettigheder, henligger hos administrator som håndpant for nævnte krav. Stk. 2. Tidligere vedtægts 27 (Pantstiftelse), tinglyst den 19/ , benævnes herefter 17, stk. 2, og indgår med følgende ordlyd: "Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægt være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb af kr ,00, skriver femogtyvetusinde kroner". Stk. 3. Nærværende vedtægt vil yderligere være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for kr ,-. Panteretten respekterer alene de på hver enkelt ejerlejlighed i 17, stk. 1, nævnte ejerpantebreve, pantstiftende deklaration lyst d. 19/ for kr ,- (nærværende vedtægts 17 stk. 2), samt de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder. Stk. 4. Ved førstkommende ejerskifte/omprioritering af hver enkelt ejerlejlighed udgår de i stk. 1 nævnte ejerpantebreve af ejerforeningens håndpant, og vil være at aflyse af tingbogen Indeksregulering Den samlede pantstiftelse stor kr ,- vil være at regulere i takt med udviklingen i det af Danmarks Statistik beregnede reguleringsindeks for boligbyggeri, der pr. 1/ udgjorde 1,2. Basis er kr ,- på grundlag af reguleringsindeks 13 pr. 1/1-1999, idet der afrundes til nærmeste hele tusinde kr. 18. Adgang til lejlighederne Bestyrelsen er selv eller ved administrator berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder vedrørende fællesanlæg, ligesom medlemmerne og disses eventuelle lejere skal tillade adgang hertil for de af bestyrelsen eller administrator udpegede håndværkere m.v. med henblik på udførelsen af reparationer og andre håndværksarbejder, tilsyn, vurderinger og lignende. 19. Udlejning Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med højst 2-årig tidsbegrænset skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse af både kontrakt og lejer. Dog kan eet enkeltværelse altid frit udlejes, såfremt det samlede beboerantal i lejligheden ikke bringes op over antallet af værelser og kamre + én. Udlejning herudover, herunder af lejligheden i sin helhed, kan kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra såvel bestyrelsen, som fra samtlige pantekreditorer. Stk. 2. I tilfælde af hel eller delvis udlejning af en ejerlejlighed, har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Stk. 3. Hvor en ejerlejlighed udlejes i sin helhed, påhviler det det pågældende medlem at foranledige bestemmelserne i stk. 1 og 2 indføjet og fremhævet i lejekontrakten, samt at forelægge bestyrelsen, panthaverne og om fornødent huslejenævnet lejekontrakten til godkendelse. Bestyrelsens godkendelse kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed over for ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag.

10 20. Husorden Samtlige medlemmer, disses husstande og eventuelle lejere er forpligtet til at udøve benyttelsesadgangen på hensynsfuld måde over for de andre beboere i ejendommen og er forpligtede til at følge de bestemmelser, den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden fastsætter. Er ingen særlig husorden fastsat, gælder bestemmelserne i den til standardlejekontrakter knyttede husorden. Husdyrhold er ikke tilladt. Stk. 2. Ingen medlemmer, andre beboere af disses lejligheder eller tredjemand med ærinder til disse, må indkøre på, endsige parkere, på ejendommens grund. Indkørsel i kortvarigt af- eller pålæsningsøjemed er dog tilladt. Stk. 3. De enkelte medlemmer og andre beboere af disses lejligheder må ikke opsætte eller lade opsætte antenner/paraboler, skilte, reklamer m.m. eller andet på ejendommens loft, tag, altaner eller facader i øvrigt eller på ejendommens grund. Om antenneanlæg henvises i øvrigt til. VALBY, FREDAG DEN 24. AUGUST 2000 SOM TEGNINGSBERETTIGET BESTYRELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE VEDTÆGT: SÅLEDES VEDTAGET ENDELIGT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 16. AUGUST Jesper Skjold Lars Sonne Kristiansen Formand Allan Rasmussen TIL VITTERLIGHED OM UNDERSKRIFTERNES ÆGTHED, DATERINGENS RIGTIGHED OG UNDERSKRIVERNES MYNDIGHED: Advokat J. Kell Nielsen Frederiksgade København K.

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Ejerforeningen Dybbølhus

Ejerforeningen Dybbølhus Ejerforeningen Dybbølhus Anmelder: Matr.nr. 1166 Udenbys Vester Kvarter, København BXPAdvokater ApS Ejerlejlighederne nr. 1-58 inkl. Vesterbrogade 12 Sønder Boulevard 51-53 og Dybbølsgade 36-38 1620 København

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov

Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov Vedtægt for Eierforeninsen Sletterhagevei 23. 25 og 27. Risskov Marr. nr. : s4 mx vej lby By S{tL+å6'* som vedtaget på ekstraordinær generatforsamling Anmelder 2 r= PARLKASEN ØISTIYLLA -I Frederiksbjerg

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Birkegade 28/Guldbergsgade 11

Vedtægter. for. Ejerforeningen Birkegade 28/Guldbergsgade 11 Anmelder: Matr.nr. 1568 Udenbys Klædebo Ejl. nr. 1-24 Guldbergsgade 11/Birkegade 28 Boligexperten Vesterbrogade 24, 3.th 1620 København V Tlf. 31 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Birkegade 28/Guldbergsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Orient Hill Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Stk. 1. Ejerforeningens navn er Orient Hill Beliggende Orient Hill Alanya Stk. 2. Ejerforeningen har hjemsted i Alanya

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger.

Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger. Sammenskrevet version med teksterne fra allongerne inkluderet. For retsgyldig version af teksten henvises til de tinglyste vedtægter og allonger. VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WILLEMOESGADE 32 36 Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere