SIDE 1. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 1. Årsrapport 2013"

Transkript

1 SIDE 1 Årsrapport 2013

2 Indhold CVR-nr Fondsoplysninger m.v. 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 5. Fokus, fornyelse og partnerskaber 6. Strategiske indsatsområder 7. årets projekter 8. Status Naturområder 9. benyttelse 10. årets nye projekter 11. finansielt resultat 12. Bestyrelsen årsregnskab 13. resultatopgørelse 14. Balance - aktiver 15. Balance - passiver 16. Anvendt regnskabspraksis 17. Noter side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 SIDE 9 side 10 side side 14 side side 19 side 20 side 21 side 22 side 23 side side 27-29

3 1. Fondsoplysninger SIDE 4 2. Ledelsepåtegning SIDE 5 Fonden Aage V. Jensen Naturfond Kampmannsgade 1, København V Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Aage V. Jensen Naturfond. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 29. december 2006 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 31/ Direktør DIREKTION Direktør Anders Skov Anders Skov Bestyrelse Advokat Leif Skov, formand Direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm, næstformand Professor Katherine Richardson Christensen Professor Bent Aaby Advokat Sys Rovsing Bestyrelse Leif Skov, formand Revision Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nils Wilhjelm, næstformand Sys Rovsing Pengeinstitut Danske Bank Katherine Richardson Christensen Bent Aaby Hjemmeside

4 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning SIDE 6 SIDE 7 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Haugbyrd Statsautoriseret revisor Naturfondens formål At støtte naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved: At erhverve, eje og drive naturarealer. At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer. At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. Fonden støtter kun projekter i Danmark. Vision, mission og værdier For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejdsmetoder. At bevare, beskytte, udvikle og synliggøre danske naturværdier gennem samarbejde om vigtige naturprojekter Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper. Fonden finder det har stor betydning for naturbeskyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse for dens værdier. At give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur - i dag og i fremtiden

5 5. Fokus, fornyelse og partnerskaber SIDE 8 6. Strategiske indsatsområder SIDE 9 Naturforvaltning kræver nytænkning og øget samarbejde Danmark har en rig natur med store værdier og er et velstående land, hvor forudsætningerne for at prioritere naturen og passe på naturen fra generation til generation er til stede. Det kræver dog mange ressourcer og betydelige økonomiske midler at bevare, beskytte og udvikle naturen. Der er brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen for naturen. Både det offentlige, fonde, etablerede organisationer, virksomheder og private skal kunne byde ind med deres økonomiske eller arbejdsmæssige indsats. Vi må konstatere, at på trods af den store indsats er naturtilstanden i Danmark kun faldende. Natur- og Landbrugskommissionen skrev i april 2013: at mange af vores naturarealer er i en dårlig tilstand og gror til på grund af for høj belastning med næringsstoffer og manglende pleje, at mange vådområder påvirkes fortsat af næringsstoffer og drænes og afvandes, at skovene drives for intensivt og mangler især gamle træer og dødt ved for at kunne tilgodese truede arter og levesteder, og at den danske natur er for opsplittet og består af mange steder af små arealer, der gør det svært for arterne at sprede sig og danne levedygtige bestande. Derfor, og på grund af den manglende pleje af den eksisterende natur, er den biologiske mangfoldighed under pres. I Aage V. Jensen Naturfond vurderer vi derfor, at der er behov for en modernisering af den måde, som vi forvalter naturen på i Danmark og vi ønsker at tage aktivt del i den nødvendige modernisering. Det kræver andre måder at arbejde sammen på og nye måder at gribe forvaltningen af naturen an på det er nødvendigt at være nytænkende. Naturfondens bestyrelse har i 2013 gennemført en omfattende strategiproces. Fokus for Fonden Strategien for de kommende år tager udgangspunkt i, at Fondens bestyrelse, ledelse og medarbejdere aktivt udvikler og fortsat forbedrer den måde, hvorpå Fonden arbejder. I forbindelse med fastlæggelsen af strategien er der i bestyrelsen i løbet af 2013 blevet drøftet en række overordnede forhold vedrørende Fondens arbejde: Bestyrelsen har konkluderet, at for at fremme effekten af vores arbejde og skabe basis for gode naturoplevelser i Danmark vil vi i strategiperioden: Fokusere vores indsats både på egne naturarealer og hvad angår donationer og deltagelse i projekter, så vi udnytter vores ressourcer mest hensigtsmæssigt. Fremme samarbejde omkring naturbeskyttelse og i højere grad virke som katalysator inden for nye indsatsområder. Søge nye løsninger og eksperimentere med nye projekter. Arbejde aktivt med at styrke Fondens viden og kompetencer. Kommunikere endnu mere til danskerne om naturoplevelser og vores aktiviteter. Måle effekten af vores arbejde. For Fondens egne arealer skal historikken omkring hvert areal kortlægges og evalueres i strategiperioden, således at arealernes nuværende status ses i forhold til, hvorfor arealerne er blevet købt, hvad der er gjort på arealerne, og hvad effekten af indsatsen har været. På baggrund af denne kortlægning skal fremtidige planer for naturforvaltningen på arealerne fastlægges. Ligeledes skal formålet med og rammerne for aktiviteterne inden for forskning og formidling præciseres. Finde løsninger, der kan skaleres op og kopieres Identificere barrierer og muligheder for optimal udvikling Tage ansvar og deltage i projekter/ processor Opgradere egne arealer Identificere de rette samarbejdspartnere Iværksættende Få en betydende donorrolle, dvs. igangsætte og drive aktiviteter samt opnå stærke partnerskaber. Opbygge evidensbaserede erfaringer Stratetiske indsatsområder Bestyrelsen har besluttet at koncentrere Aage V. Jensen Naturfonds indsats inden for tre strategiske indsatsområder: Forbedrende Øge naturværdierne på egne arealer, dvs. at optimere forvaltningen og øge naturoplevelserne på Naturfondens arealer. Iværksættende Få en betydende donorrolle, dvs. igangsætte og drive aktiviteter samt opnå stærke partnerskaber. Påvirkende Deltagelse i og støtte til projekter, der kan medvirke til at fremme den overordnede naturdagsorden. Strategiske indsatsområder Forbedrende Øge naturværdierne på egne arealer, dvs. at optimere forvaltningen og øge naturoplevelserne på Naturfondens arealer. Optimere vilkår for naturens udvikling Politisk og folkelig opbakning og forståelse Øge bevidsthed om natur - begejstre Påvirkende Deltagelse i og støtte til projekter, der kan medvirke til at fremme den overordnede naturdagsorden. Etablere eksempler til efterlevelse Støtte samfundsaktører, der taler naturens sag Øge naturoplevelse og kendskab Flere ud i naturen I løbet af strategiperioden er det målet af skabe større sammenhæng i Fondens aktiviteter, herunder i højere grad at fokusere på Fondens indsatsområder. Via indsatsen på disse tre områder ønsker vi at blive opfattet som naturens frontløber vi ønsker at blive opfattet som aktive, fremadrettede, dynamiske og alternativt tænkende. Det kræver større synlighed om vores aktiviteter i forhold til en række af vores vigtige interessenter, og derfor vil der også i strategiperioden blive arbejdet mere aktivt med at styrke kommunikationen fra Aage V. Jensen Naturfond.

6 7. Årets projekter SIDE Status for naturfondens ejendomme 2013 SIDE 11 De samlede uddelinger til projekter i 2013 er på knap 203 millioner kr. Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift af egne naturområder i Danmark. På de 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse. Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. Støtten til en række eksterne projekter er fortsat i I år er der givet støtte til følgende nye projekter: 1. DCE, Aarhus Universitet - Overvågning og analyse af fuglelivet i Vejlerne 2. Søborg Sø - Konsulentrapport vedr. genopretning 3. Naturstyrelsen - Projekt: Grøn omstilling - naturpleje som driftsgren 4. CMEC, Københavns Universitet - Basismonitering at terrestrisk natur ved Filsø 5. Vesthimmerlands Kommune - Tilskud til broforbindelse ved Vilsted Sø 6. Lille Vildmose Centeret - Udstilling 7. Inst. For Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Naturstyrelsen - Kortlægning af handlingskræven de naturområder - undersøgelses- og indsatsprojekt for skovene 8. A. K. Sverdrup Lauridsen - Konsekvensvurdering af fredninger på arealer ved Filsø 9. Biologisk Institut, Københavns Universitet Forskningsprojekt vedr. fiskebestandens udvikling ved Filsø 10. SydProduktion - 4 film om Filsøs historie 11. Nordfyns Turistbureau - Inspirationskogebog med nordfynske oplevelser 12. Kjeld Hansen - Fremstilling af Det Tabte Land som e-bog 13. Biologisk Institut, Syddansk Universitet Ph.D. projekt: Kolonisering og habitatudvikling ved Gyldensteen Strand efter oversvømmelse 14. Tange Sø - Konsulentrapport vedr. fosfor- og kvælstofreguleringen 15. WWF - Danskerne og havet - projekt vedr. havets natur, bl.a. med overvågning ved hjælp af citizen science 16. Danmarks Naturfredningsforening Biodiversitet, der hvor du bor - projekt vedr. udvik ling af biodiversitets indikatorer ved hjælp af citizen science 17. Biologisk Institut, Syddansk Universitet Køb af analyse- og overvågningsudstyr og tillæg til undersøgelsesprojektet ved havet ved Gyldensteen Strand 18. SkovByKon og Skovdyrkerforeningen Feltstudier, analyse og skrivearbejde vedr. naturgen opretning af vandmiljø på skovrejsnings arealer til brug for udarbejdelse af metodehåndbog 19. Den Danske Naturfond - Tilskud til oprettelse af fonden Bjerget Medlemmer af lokalforeningen af Danmarks Naturfredningsforening har i flere år gennemført en systematisk bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på Bjerget. Bjørnebanden som de går under lokalt er efterhånden kommet helt i bund med bekæmpelse af Kæmpebjørnekloen på arealerne, og hjælper nu naboer med bekæmpelsen. Filsø Genetableringen af søen blev gennemført ultimo 2012, så 2013 var det første år, hvor udviklingen af naturen ved søen kunne følges. Dyrelivet indfandt sig hurtigt. Især mange ynglende og meget sjældne fugle. Ornitologer fra hele landet valfartede for bl.a. at observere ynglende havørn, blåhals og sandterne samt masser af rastende skestorke. Fugletårnene ved Peterholm, Storeholm og Kirkebyvad stod klare til at tage imod efterhånden også med information og kikkerter til publikum. Publikum fik forøget adgang til området via en nyetableret asfalteret cykelsti langs Porsmosevej. Ny folder samt nye vejvisningsskilte blev udarbejdet. Antallet af besøgene oversteg alle forventninger. Lokale ornitologer har sammen med Københavns Universitet overvåget naturens udvikling intensivt. Vi ser frem til at få de første resultater. På anlægssiden kom der en ny stor ø syd for Dæmningsvejen, et nyt stem mellem Søndersøen og Mellemsøen, en ny midlertidig parkeringsplads ved Filsøgård med udsigt og picnicplads, en ny vandresti mod søen uden om Filsøgård og 5 nye vandhuller til padder på Kirkeodden samt en masse bænke. I plantagen ved Kirkebyodde blev der skovet sitkagran og tyndet skovfyr. På Filsø Hede blev der fjernet bjergfyr, som havde spredt sig ud fra Lange Plantage. Gyldensteen strand Et stort fokusområde for Naturfonden i 2013 har været Gyldensteen Strand. Anlægsprojektet med at etablere 3 km nye diger, 13 øer i Kystlagunen samt 7 øer i den nye Engsø kom godt fra start med de bedst tænkelige vejrforhold. Arbejdet stod færdigt i september, hvorefter digerne skulle have tid til at sætte sig hen over vinteren. Pumperne til Engsøen blev slukket, hvorefter vandet langsomt steg og gav liv på de tidligere dyrkede jorde. Parallelt med jordarbejderne påbegyndtes en større ombygning af Eriksholms hovedbygning, tærskeladen og et nyt Naturrum med skolestue til besøgende og skoler. 4 parkeringspladser blev etableret. Stier til publikum på Langø blev udbedret og nye stier etableret. Velkomstskilte og særlig information om byggeprojekterne hjalp de besøgende til at forstå projektets omfang. Syddansk Universitet og lokale ornitologer udførte intensive undersøgelser som forberedelse til indvielsen af projektet. Stormen Bodil var tæt på at indvie projektet allerede i december, hvor vandstand og bølger var meget tæt på at gennembryde de gamle diger. Gudenåengene Bisonfolden i Vorup Enge var rammen for et storstilet forsøg med høslæt på de våde arealer. Særlige maskiner fra bl.a. Holland viste deres duelighed og høstede store mængder biomasse. Dette var en del af et forsøg med at omdanne biomasse fra våde enge til biogas. Seancen, som blev overværet af mange fagfolk og naturplejere, blev filmet til projektet Naturpleje som driftsgren i landbruget. I 2013 afsluttede fem ornitologer fire års fugletællinger. Optællingerne viser bemærkelsesværdige forskelle mellem antallet af ynglende og rastende fugle på fondens tre engarealer, som giver stof til eftertanke i den følgende pleje.

7 8. Status for naturfondens ejendomme 2013 SIDE Status for naturfondens ejendomme 2013 SIDE 13 Hulsig Hede Tæt på Hulsig er der nogle tidligere landbrugsarealer, som Naturrådet vurderede havde potentiale til noget spændende. Området blev ryddet, hegnet og kreaturer blev sat ud. Ved gennemgang i juni taltes mindst 6000 orkideer fordelt på bakke-gøgelilje, purpur-gøgeurt og plettet gøgeurt et meget smukt syn og nye arter på området! Engen benyttes nu også af de lokale traner, storspover og tornskader. havørn ynglede og skulle sikres ro. Det lykkedes, og der kom unger på vingerne ligesom for kongeørnen i Høstemark Skov. Lille Vildmose I Tofte og Høstemark Skove fortsatte udmøntningen af driftsplanerne med afvikling af sitkagran og udvikling af naturlig hydrologi. Mariagerfjord Kommune og fonden afbrændte et hedeparti i den sydlige del af Tofte Skov i det tidlige forår. Flammerne sprang, så resultatet blev ikke de planlagte 1-2 ha, men 20 ha. Plejen viste sig på kort sigt at have stor naturmæssig værdi. Udviklingen af det afbrændte areal følges over de kommende år. Der er opsat en række mindre hegninger, så kronvildtet og vildsvinene ikke har adgang til hele brandfladen. Københavns Universitet gennemførte en storstilet monitering af Tofte Skov samtidig med, at ornitologerne overvågede fuglelivet. Moniteringen måtte begrænses, da både kongeørn og havørn ynglede og skulle sikres ro. Det lykkedes, og der kom unger på vingerne ligesom for kongeørnen i Høstemark Skov. I Mellemområdet er LIFE-projektet nu i fulde omdrejninger. Planlægning og tilladelser er i afsluttende faser til sikring og genskabelse af især højmosen. Vandstanden er hævet i flere af de afgravede fenner, og det har givet et fantastisk rigt fugleliv. Stylteløberen fra sidste år kom igen og ynglede succesfuldt. Den kommende pleje af Mellemområdet har været drøftet i Udfaldet bliver en kombineret afgræsning med krondyr og elge, som i de første 5-10 år kombineres med kreaturgræsning. Sidst - men ikke mindst - er Lille Vildmose udpeget som verdens første klima-ramsar-område til binding af CO₂, hvilket skabte stor medieopmærksomhed. Kåsegård Fondens område på Bornholm har været genstand for særlig indsats. Flere nåletræsbevoksninger er fjernet, og på tidligere afskovede områder er afgræsningen suppleret med fjernelse af selvsået birk for at genskabe den gamle højlyng. For de besøgende er der udarbejdet en fornyet plan, som omlægger vandreruter og skaber en rundtur med en ny natursti over den fredede Kåsegårds Løkke. Mjels Sø For at bidrage til en positiv udvikling i vandkvaliteten og samtidig øge søens rekreative værdi blev der i årene udsat stk. geddeyngel. Fiskeriet har været forvaltet af Sportsfiskerforeningen Nordborg, der også holder opsyn med området. Resultaterne ses her 8 år efter genskabelsen af søen. Geddeynglen har udviklet sig meget positivt. Der meldes nu om fangster af gedder over 1 meter og over 11 kg! Forvaltningen af søen sker fortsat i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune. Ovstrup Hede Krondyrsbestanden har gennem årene vokset sig meget stor, hvilket sammen med en voksende bestand af dådyr og rådyr giver en megen fin pleje af heden. Landbrugere, som er naboer til området, oplever imidlertid et stort græsningstryk på deres marker. Naturfonden arrangerede derfor en række reguleringsjagter i samarbejde med naboerne. Mere end 80 hinder og kalve blev taget ud, og arrangementet var en succes i mere end en forstand. Det meget vildt tiltrækker store rovdyr, og området besøges nu af både ulv og kongeørn. Der er bevilget penge til opsætning af perleuglekasser, som vil komme op inden ynglesæsonen Perleuglen yngler kun få km fra Ovstrup Hede. Råbjerg Hede Frederikshavn Kommune er fredningsmyndighed for området og udfører en vedvarende pleje af arealerne. Dette samarbejde fortsatte i 2013, hvor der igen blev ryddet opvækst af fyr på heden. Fonden har desuden gennemført en kraftig lysstilling af sitka, fyr og birk i den sydøstlige del af Råbjerg Hede. Lysstillingen gavner planten Djævelsbid, som hedepletvingen er afhængig af, og som findes på et naboareal. Vi håber, at hedepletvinge etablerer sig på fondens arealer i løbet af få år. Råbjerg Mose For få år siden påbegyndtes afgræsning af engarealerne ved Stor Rød. Tranen er indvandret og ses hyppigt fouragerende, og den sjældne sommerfugl, hedepletvinge, er begyndt at sprede sig fra naboparcellen ind på vores areal. Et samarbejde med Realdania om adgang til det meget spændende system af rimmer og dobber har mundet ud i forsøg med udlægning af en prototype på pontoner. Tanken er, at give offentligheden adgang til det svært tilgængelige område og samtidig kunne formidle naturen. Råbjerg Mose er desuden med i et Life-projekt, hvor især rydninger på fondens og naboarealerne genåbner smukke udsyn og skaber levesteder for den meget lysafhængige natur. Rågø Fonden har nedrevet en række gamle bygninger på øen og opført en mindre materielbygning ved den nu nedlagte Rågøgård. Da der var entreprenørmaskiner på øen blev der ved samme lejlighed gravet 4 vandhuller til grønbroget tudse og strandtudser. Et havørnepar har igen i 2013 ynglet på øen, hvilket også skete i 2010 og Fonden har igangsat en undersøgelse af den forskningsmæssige værdi af de genbevarede træer og buske samt muligheder for brug i en større national sammenhæng. Vaserne Naturfonden har udvidet sit engagement ved Vaserne ved at erhverve 35 ha. Fonden ejer de nu de centrale og væsentlige dele af dette spændende område. Sammen med Rudersdal Kommune og Fugleværnsfonden er der planlagt informationsmateriale, fornyelse af fugletårn til et handicapvenligt tårn samt fundet placering til to nye fugleskjul. Vejlerne Sommeren i 2013 blev et ekstremt år for Vejlerne. Det viste sig at være den tørreste sommer i over 20 år. Grundet tørken kunne store arealer, som ellers har været meget fugtige, nu slås med alm. landbrugsmaskiner. Dette blev udnyttet til fulde, så der var hektisk aktivitet hen over sommeren. Fuglemæssigt var der tilbagegang for rørdrum, klyde, havterne, sortterne og vibe og fremgang for fokusarterne engryle og brushane. De mange ynglende og rastende traner synes at have negativ indflydelse på de ynglende fugle på Bygholmengen, hvilket er en naturlig omkostning. Æbelø Egehjorten havde sit sidste levested i Danmark på Æbelø. Af samme grund har Naturfonden taget positivt imod en anmodning fra Naturstyrelsen om en genudsætning - som én af ti lokaliteter i Danmark. Der er etableret et leje af dødt ved, som skal tjene som ammestue for larverne, når de ankommer. På grund af mangel på larver ankom der ingen til Æbelø i Vi håber at modtage nogen i Genetableringen af sumpskov som foreskrevet i fredningen er nu afsluttet. Bestanden af dådyr og muflon opretholder et højt græsningstryk, som fortsat har indflydelse på skovens foryngelse og urteopvækst. Der kommer mange besøgende på Æbelø, så det er nødvendigt med særlig skiltning til beskyttelse af ynglende havørn. Havørneparret fik to unger i Flere par af de eksotiske piroler ynglende igen i år på Æbelø. Ølundgård På trods af den meget varme og udtørrende sommer har der været meget fine yngletal for fuglene ved Ølundgård, og for første gang ynglede sorthalset lappedykker. Fonden har arbejdet aktivt med at hæve vandstanden yderligere i 4-talsstranden og i Mellemstykket.

8 9. Benyttelse SIDE Nogle af årets nye projekter SIDE 15 I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, fastsat forud for fondens overtagelse, for at beskytte den sårbare natur. Til gengæld er der gjort meget ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved besøgscentre, fugletårne m.v. På alle de øvrige (25) naturarealer er der almindelig adgang, og det er tilfredsstillende at konstatere det meget store og stigende antal besøgende på fondens ejendomme. Ud over de mange besøgende foregår der en række moniterings- og forskningsprojekter dels af studerende og forskere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner, dels af mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der findes på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre mulighed for den fremadrettede drift af disse. Der har i 2013 været 30 studerende fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet i gang med specialeprojekter på fondens ejendomme, heraf 18 kandidat afhandlinger, 7 bachelor afhandlinger og en Phd afhandling. De mange specialeprojekter berører de fleste af naturfondens ejendomme og vedrører meget forskellige og relevante problemstillinger. Som eksempler er følgende projekter med udgangspunkt i vores ejendomme afsluttet i 2013: Har forvaltningen af engfugle i Skandinavien (inkl. Vejlerne) indflydelse på populations størrelsen? Bestands- og diversitetsudviklingen hos ynglefugle i dansk naturskov (Høstemark Skov) over 22 år. Vurdering af næringsstoffrigivelse fra markerne ved Gyldensteen Gods, når de oversvømmes med havvand CO₂-afgivelse fra markerne ved Gyldensteen strand før og efter oversvømmelse med havvand; et lokalt, nationalt og globsalt perspektiv. Udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig efter oversvømmelse af marker med havvand ved Gyldensteen Strand Biodiversitet hvor du bor Den grundlæggende idé i projektet er at involvere naturinteresserede danskere i et storstilet projekt, som skal hjælpe med at målrette den kommunale naturforvaltning. Projektet skal lede til varige naturforbedringer i alle 98 kommuner efter samme model, som PISA- undersøgelserne har ført til politisk fokus på folkeskolen. DN vil i samarbejde med forskere på Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) udvikle, teste og implementere et sæt af enkle, men sigende, lokale indikatorer for tilstanden i den biologiske mangfoldighed. Baggrund I den seneste revision af den danske rødliste er ud af Danmarks mindst flercellede organismer gennemgået. Af disse har arter (21 procent) en rødlistekategori (regionalt uddøde, truede eller næsten truede) 66 procent af vores EU-beskyttede heder, klitter, enge og overdrev har ugunstig bevarings-status, og alle skovnaturtyperne vurderes nu at være i ugunstig bevaringsstatus. Der er altså et akut behov for handling for at forbedre tilstanden. Kommunalreformen i 2006 pålægger de 98 kommuner hovedansvaret for den nationale natur-forvaltning, men ultimo 2013 foreligger der ingen dansk handlingsplan og ingen officielle danske mål, der kan samordne indsatserne for at bevare biodiversiteten i Danmark samt indikere, hvornår eller om det overordnede mål om at standse tabet af biodiversitet nås. Formål og resultater Projektets formål er at gøre biodiversitet håndgribeligt for flere borgere og motivere kommunale politikere m.fl. til konkrete forbedringer for naturen lokalt ved at udvikle redskaber til - og gennemføre - en løbende registrering og formidling af tilstand og udvikling for biodiversiteten på kommunalt niveau i årene Projektet vil udvikle et sæt af simple indikatorer om elementer af biodiversitet, som tilsammen giver et troværdigt udsagn om tilstand og udvikling af biodiversitet på kommunalt niveau. Projektet vil generere et enestående, offentligt tilgængeligt datasæt af ny viden om biodiversiteten i Danmark på lokalt niveau i årene som vil bidrage til den nødvendige nationale vurdering i Projektet skaber forudsætninger og motivation for konkret handling i kommunerne til fordel for biodiversiteten i form af nye lokale data, som giver overblik og kan fungere som prioriteringsredskab, samt i form af en god samarbejdsrelation og handlingsanvisende indikatorer. Projektet skaber nye samarbejdsrelationer mellem relevante forskningsgrupper på universiteterne og Danmarks største grønne organisation og ny videns-udveksling med politikere lokalt og nationalt.

9 10. Nogle af årets nye projekter SIDE Nogle af årets nye projekter SIDE 17 Danskerne og havet Formålet med dette projekt er at sikre en bedre bevarelse af naturen i de danske havområder. De overordnede målsætninger for projektet er at: Skabe politisk opbakning til bedre beskyttelse af Danmarks havområder under igangværende og kommende politiske initiativer. Engagere danskerne i beskyttelsen af den marine danske natur ved at skabe forståelse og viden om naturværdierne i de danske havområder. Indsamle viden og data for en række bestemte lokaliteter i danske havområder, med fokus primært på den kystnære natur. Baggrund Med den godt km. lange kyststrækning er Danmarks kystlinje en af de længste i verden set i forhold til landets areal. De danske kystnaturtyper er vores væsentligste bidrag til verdens samlede biodiversitet. Vores kystklitter og klitheder er specielle, og ligeledes er Vadehavet særegent for Nordvesteuropa. De stene-de og sandede lavvandede kyster i de indre farvande danner livsgrundlag for et utal af unikke arter. I Kattegat findes mange af de unikke boblerev, ligesom der også findes store stenrev og stenvægge, der danner grobund for et rigt dyreliv. Selvom den marine natur er allestedsnærværende, ved hverken forskere, forvaltere, politikere eller den almene dansker nok om livet i havet. Det kan ofte være svært både for politikere og for den almene dansker at forholde sig til, hvad der foregår under havoverfladen. Derfor ligger beskyttelsen og bevaringen af vores havnatur meget lavt på den politiske dagsorden, selvom havnaturen presses af såvel erhvervsinteresser som klimaforandringer. Der ligger derfor en stor opgave i at udbrede kendskabet til de danske hav- områder og deres værdier, så der kan skabes folkelig opbakning til sagen. Folkelige kystarrangementer - opdag havet WWF vil afholde en række arrangementer ved kysterne rundt omkring i landet, som skal give almindelige danskere mulighed for selv at opleve havnaturen. En Opdag Havet dag vil foregå i selskab med en biolog/naturvejleder fra WWF. Arrangementet vil blandt andet indeholde vandreture langs stranden, hvor naturvejlederen fortæller om flora og fauna, og der vil være mulighed for snorkling og øvelser, hvor deltagere selv skal identificere dyr og planter. Der vil også være sjove aktiviteter målrettet de yngre deltagere, hvor havnatur og dyrearter formidles i børnehøjde. Det er desuden hensigten, at en vigtig del af arrangementet bliver indsamling og registrering af biologisk data. Projektet vil strække sig over i alt tre år - fra starten af 2014 og til slutningen af Grøn omstilling Naturpleje som driftsgren Naturfonden har taget initiativ til et projekt i samarbejde med organisationen Landbrug og Fødevare, Naturstyrelsen under Miljøministeriet og Naturerhvervsstyrelsen under Fødevareministeriet. Projektet vedrører kortlægning og udvikling af metoder til vedligeholdelse af naturarealer registreret under 3. (i Naturbeskytteselsloven) og tilgrænsende arealer. Første del af projektet har været en indsamling af oplysninger om samlet arealstørrelse og fordeling, antallet af ejendomme og arealernes naturtyper. Resultatet blev, at naturplejeindsatsen omfatter et samlet areal på ca ha. fordelt på ejendomme. Langt den største del af disse ejendomme indeholder et meget lille naturareal under 2. ha., hvor naturplejen ret enkelt kan gennemføres af ejeren. På de større arealer er naturplejen derimod langt mere krævende, og forskellige metoder skal tages i brug for at løse problemerne. Andel del af projektet indeholder naturpleje på 5 demo-arealer, som dækker de forskellige naturtyper. Hér afprøves de forskellige plejemetoder. De væsentligste metoder er: afgræsning med kvæg, slåning og høst af den afslåede vegetation. Desuden indsamling af oplysninger om metoder der anvendes i andre lande, specielt om anvendelsen af maskiner. Udvikling af nye maskiner indgår også i projektet. I tilknytning til projektet undersøges to tilgrænsende områder. Værdien af den afslåede vegetation til energiformål (biogas). Det påregnes, at produktionen bliver lønsom, således at vedligeholdelsesomkostningerne kan reduceres. Endvidere vil kravene til en uddannelse som NaturplejeLandmand blive gennemgået. Projektet forventes afsluttet i 2014 og udgivet som et katalog med 20 konkrete forslag på løsning af de nødvendige plejeforanstaltninger. Naturstyrelsen har været projektansvarlig.

10 10. Årets nye projekter SIDE Finansielt resultat SIDE 19 Naturindhold i Naturstyrelsens skove på Vestsjælland Fonden har i april 2014 publiceret en rapport med en kortlægning af naturindholdet i nogle af Naturstyrelsens skove i Vestsjælland. Formålet med projektet var endvidere at udvikle en generel metode til registrering af særlig værdifulde naturtyper, økosystemer og sjældne arter. Målet med registreringen er at kunne tilvejebringe en plan for en prioriteret indsats for naturgenopretningen på de pågældende arealer. Indsatsen skal gennemføres af Naturstyrelsen selv, hvad enten der er tale om tilvejebringelse af vådområder, fjernelse af uønsket opvækst og evt. træbevoksning. Planen kan endvidere indeholde udpegning af mindre biotoper, hvor størrelsen er kritisk for bevarelsen af sjældne arter og økosystemer, og hvor tilvejebringelse af mere sammenhængende arealer er nødvendig. Gennemførelsen af store naturgenopretningsprojekter kan være så ressourcekrævende, at hjælp udefra kan blive nødvendig. Fonde, virksomheder og enkeltpersoner kan i disse tilfælde med donationer give en hjælpende hånd til bevarelsen af biodiversitet og værdifuld natur. Naturstyrelsen og København Universitet har stået for gennemførelsen af projektet var samlet set et år, hvor global vækst tog til primært drevet af USA og Europa. Foråret bød på en kort afmatning, men den blev hurtigt afløst af fornyet acceleration. Således fortsatte den globale erhvervstillid med at stige i årets sidste kvartal og nåede niveauer, der ikke var set siden foråret Risikable aktiver, herunder aktier og virksomhedsobligationer med lav kreditværdighed, gav generelt set gode afkast, mens de mindre risikobetonede obligationer, herunder statsobligationer, var under pres. De stigende renter og skuffende vækst gjorde, at såvel aktier som obligationer fra nye markeder faldt. Årets resultat af investeringer i værdipapirer og øvrige finansielle indtægter bidrog netto med 27,0 mio. kr., hvortil kom et positivt nettoresultat fra en erhvervsudlejningsejendom på 3,3 mio. kr. Forventninger til 2014 I Europa synes gældskrisen nu endelig at være på retur, og faktisk overraskede økonomiske nøgltal fra de fleste lande positivt i starten af Også den Amerikansk økonomi udviser styrke, primært forårsaget af pæne stigningstakter i det private forbrug. Derimod er høj vækst i nye markeder og Kina afløst af nervøsitet om udsigterne på mellemlangt sigt. Aktier er nu på et niveau, der kræver indtjeningsvækst for fortsatte kursstigninger. Den stigende økonomiske vækst giver gode muligheder herfor. Relativt set er aktier stadig den mest attraktive aktivklasse, og allokeringen til netop aktier forventes øget i løbet af året. Amerikanske og europæiske aktier vil udgøre den helt overvejende majoritet. Vi forventer moderate rentestigninger i Afkastet på statsog realkreditobligationer bliver derfor lavt i en periode. Året forventes at give positive afkast, omend de første måneder kan blive udfordrende. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

11 12. Bestyrelsen 13. Resultatopgørelse SIDE 20 SIDE 21 Bestyrelsen Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den daglige ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra et indstillingsudvalg. Et medlem, som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. Et til to medlemmer udpeges af stifter. Medlemmerne sidder for en periode på fire år med mulighed for genudpegning, dog maksimalt to gange. Bestyrelsen modtager hver kr. i årligt vederlag. Habilitet Aage V. Jensens Naturfond s bestyrelse anvender sædvanlige habilitetsprincipper i forbindelse med uddelingen af fondens midler. Fondens bestyrelse kan ikke søge midler fra fonden, og ansøgninger, hvori indgår et fagligt samarbejde med et bestyrelsesmedlem, behandles uden det pågældende bestyrelsesmedlems tilstedeværelse. Note 1 2 Nettoomsætning Omkostninger naturejendomme: Drifts- og ejendomsomkostninger Afskrivning af materielle anlægsaktiver Bruttoresultat Fondsmæssige administrationsomkostninger Depot- og bankgebyrer samt managementhonorar til bank Andre driftsindtægter: Arv og gaver Resultat af investeringsejendom Resultat før finansielle poster Indtægt af andele i interessentskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat, tilbageført hensættelse af udskudt skat m.v t.kr Der har i 2013 været gennemsnitlig 14 heltidsstillinger i fonden, fordelt over hele landet. 3 Årets resultat Resultatdisponering Uddelinger (Eksterne) Overføres til overført resultat I alt disponeret

12 14. Balance - Aktiver SIDE Balance - Passiver SIDE 23 Note t.kr. Note t.kr. Anlægsaktiver 4 Egenkapital Grunde og bygninger, naturejendomme Grunde og bygninger, investeringsejendom Produktionsanlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver i alt Andele i interessentskaber Finansielle anlægsaktiver i alt Grundkapital Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Hensatte uddelinger Anlægsaktiver i alt Hensatte forpligtelser i alt Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende gaver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Obligationslån Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Bevilgede uddelinger Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualposter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13 16. Anvendt regnskabspraksis SIDE Anvendt regnskabspraksis SIDE 25 Generelt Årsrapporten for Aage V. Jensen Naturfond for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter følgende uændrede regn-skabspraksis: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage-førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, så-fremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. I netto-omsætningen indgår tilskud. Drifts- og ejendomsomkostninger Drifts- og ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til natur- og vildtpleje, naturformidling, publikumsfaciliteter, kulturanlæg, kultur- og bevoksningspleje, ejendomsskatter, forsikringer, vedligeholdelse, projektomkostninger, lønninger og øvrige omkostninger vedrørende naturejendommene. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter honorarer til bestyrelse og øvrige kontorholdsomkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed va- luta, samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Hensatte uddelinger Hensatte uddelinger, ført under hensatte forpligtelser, omfatter uddelinger, der er vedtaget af fondens bestyrelse, og endeligt tilsagn er meddelt modtageren, men hvor der ikke er foretaget endelig konkretisering, hvad angår beløb eller tidspunkt. Bevilgede uddelinger Bevilgede uddelinger, ført under kortfristede gældsforpligtelser, består af foretagne uddelinger, der er disponeret, både hvad angår formål/modtager som beløb og tidspunkt, men som på statustidspunktet endnu ikke er betalt. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostprisen reduceres med modtagne betalinger vedrørende fredning og rådighedsindskrænkning. Der afskrives ikke på naturarealer og grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger, naturejendomme % Bygninger, investeringsejendom 30 0% Produktionsanlæg og maskiner 5 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Andele i interessentselskab måles til skønnet dagsværdi. Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede værdipapirer måles til skønnet dagsværdi.

14 16. Anvendt regnskabspraksis 17. Noter til årsregnskab SIDE 26 SIDE 27 Egenkapital Grundkapitalen er fondens kapital, der er indskudt ved fondens stiftelse samt senere gaver, der er ydet til forhøjelse af grundkapitalen. Gaver i form af kontantbeløb og værdi af naturejendomme, der er ydet umiddelbart efter fondens stiftelse, er posteret direkte på overført resultat og er reduceret med den herpå hvilende skatteforpligtelse. Øvrige senere gaver indtægtsføres i resultatopgørelsen. Skat & gældsforpligtelser Aktuel skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-skatter. Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatte-forpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultat-opgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amor-tiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter under passiver indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Note 1 2 Fondsmæssige administrationsomkostninger Bestyrelseshonorarer Revisionshonorar Advokathonorar Kommunikation og brochure Konsulentydelser, revisor Bestyrelsesmøde og rejseomkostninger Årsafgift Erhvervsstyrelsen Kontorholdsomkostninger Øvrige omkostninger Skat af årets resultat Beregnet skat af skattepligtig indkomst Udbytteskat, ikke refusionsberettiget Årets regulering af udskudt skat Nedsættelse af udskudt skat, ændret skatteprocent Indtægtsført skat Hensættelse til udskudt skat Ved salg af ejendomme Efterregulering ved manglende udbetaling af hensatte beløb til donationer Vedrørende obligationslån t.kr Hensættelse Uddelinger Eksterne uddelinger Interne uddelinger, omkostninger og projekter vedrørende egne naturejendomme, køb og forbedringer m.v. vedrørende egen naturejendomme I alt

15 17. Noter til årsregnskab SIDE Noter til årsregnskab SIDE 29 Note 4 Egenkapital Grundkapital Overført resultat I alt Note 6 Eventualposter m.v. Egenkapital Overført af årets resultat Eventualaktiver Ingen Egenkapital Grundkapitalen fremkommer således: , kontant , kontant forhøjelse Pr omfatter egenkapitalen følgende: Grundkapital Vedr. grunde og bygninger, naturejendomme m.v I øvrigt I alt 7 Eventualforpligtelser Der foreligger solidarisk hæftelse for deltagelse i interessentskaber, hvis samlede gældsforpligtelser udgør 0,5 mio.kr. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser I investeringsejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 26,7 mio. kr er tinglyst ejerpantebreve på i alt 31,0 mio. kr. og skadeløsbrev på 5,0 mio. kr. Ejerpantebrevene og skadesløsbrevet er ikke stillet til sikkerhed. Endvidere er ejerforeningsvedtægter lyst pantstiftende for 0,5 mio. kr. til sikkerhed for forpligtelser overfor ejerforening. Grundkapital Grunde og bygninger m.v. Udskudt skat, i tilfælde af eventuelt salg af grunde og bygninger m.v. Omsætningsaktiver med fradrag af gældsforpligtelser og grundkapital Udskudt skat, ved manglende udbetaling af hensatte beløb til donationer m.v I naturejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 54,1 mio. kr. er tinglyst ejerpantebrev på kr. Ejerpantebrevet er ikke stillet til sikkerhed 5 Obligationslån (medarbejderobligationer) Beløbet forfalder således: 0-1 år 1-5 år Efter 5 år

16 SIDE 30

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 05 65 63 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V CVR-nr. 31 87 49 47 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby CVR-nr. 32 30 53 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere