BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015"

Transkript

1 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre Styrker nydanske drenges uddannelsesparathed Er til stede nationalt og lokalt

2 Brug for alle unge - på vej til 2015 Baggrund Brug for alle unge blev etableret i 2003 og er forankret i Integrationsministeriet. Brug for alle unges formål er at bidrage til, at alle unge, uanset etnisk baggrund, skal have lige muligheder for at få en uddannelse og komme i arbejde. Konkret handler det om at få flere nydanske unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge fungerer som en rådgivningsenhed i forhold til eksterne aktører, der arbejder med at fremme andelen af nydanske unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, såsom skoler og kommuner. Herudover gennemfører Brug for alle unge kampagner rettet mod nydanske unges valg af uddannelse. Med satspuljeaftalen 2010 er der sikret finansiering af Brug for alle unge til og med Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt. Udfordring Nyeste fremskrivninger fra Undervisningsministeriets viser, at 83,8 pct. af alle unge, som i 2009 forlod 9. klasse, forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tallet for de nydanske drenge er 69,0 pct., mens dette gælder for 82,9 pct. af de etnisk danske drenge. For nydanske og etnisk danske piger er tallet henholdsvis 81,0 pct. og 86,7 pct. Det er således hos de nydanske drenge, at udfordringen i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse er størst. Frafaldet er højest på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor frafaldsprocenten blandt nydanskere er ca. dobbelt så stor som for etnisk danske unge. Og i de kommende år vil antallet af nydanske unge stige markant. Flere undersøgelser peger på, at utilstrækkelig faglighed er den vigtigste direkte årsag til den lave gennemførelse af ungdomsuddannelser blandt nydanske drenge. PISA Etnisk 2005 viste således, at op mod 50 pct. af alle nydanske unge forlader grundskolen med utilstrækkelige læsekundskaber til, at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. For etniske danskere er tallet til sammenligning omkring 20 pct. En undersøgelse gennemført af Rambøll for Undervisningsministeriet i viser, at nydanske drenge ofte oplever et højt forventningspres men lav faglig støtte hjemmefra. Undersøgelsen viser, at dette ofte fører til, at nydanske drenge danner en modkultur til skolekulturen. Denne modkultur påvirker de nydanske drenges motivation for læring og bidrager dermed negativt til deres utilstrækkelige faglighed. En anden årsag til nydanske drenges lavere gennemførelsesprocent på ungdomsuddannelserne er, at deres valg af uddannelse ofte ikke svarer til deres faglige kompetencer, eller at de mangler motivation til at vælge den uddannelse, som de kunne komme ind på. Mange nydanske unges uddannelsesvalg samler sig om relativt få ungdomsuddannelsesmuligheder, og de benytter sig derved ikke af den bredde, der er særligt i de erhvervsfaglige uddannelser. En vigtig årsag hertil er, at de nydanske unge og deres forældre har et 1 Rambøll Management Consultning og Simon Calmar Andersen for Undervisningsministeriet, oktober 2009, Mehmet og modkulturen En undersøgelse af drenge med etnisk minoritetsbaggrund. 1

3 begrænset kendskab til mulighederne i det danske uddannelsessystem. En anden årsag er, at nogle nydanske forældre forbinder erhvervsrettede uddannelser med lav prestige. Målgruppe Den primære målgruppe for Brug for alle unges indsats frem mod 2015 vil være nydanske unge i alderen 13 til 20 år, som er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette medfører et særligt fokus på nydanske drenge. Brug for alle unge vil fortsat yde rådgivning på landsplan. Samtidigt vil Brug for alle unge fokusere indsatsen i et antal udvalgte lokalområder, hvor der vil blive arbejdet intensivt med flere aktiviteter på samme tid. Denne tilgang forventes at styrke indsatsens effekt og synlighed i forhold til ungemålgruppen. Ved udvælgelsen af lokalområderne vil der bl.a. blive lagt vægt på antallet og andelen af nydanske unge samt det generelle uddannelses- og beskæftigelsesniveau i området. Forventede resultater Brug for alle unge vil frem mod 2015 have bidraget til, at flere nydanske unge har påbegyndt og gennemført en ungdomsuddannelse. Dette gælder særligt for nydanske drenge. Dette vil kunne påvises i de udvalgte lokalområder, hvor Brug for alle unge efter endt indsats vil have bidraget til at højne andelen af nydanske unge særligt nydanske drenge der er påbegyndt og fortsat er indskrevet på en ungdomsuddannelse. Strategi vejen går gennem forbedring af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer For at opnå de forventede virkninger arbejder Brug for alle unge med at forbedre de nydanske unges særligt drengenes faglige, sociale og personlige kompetencer, der betragtes som centrale i forbindelse med den unges uddannelsesparathed og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. Ungepakke II. For at opnå dette vil Brug for alle unge samarbejde med en række aktører, som alle kan påvirke den unges motivation, faglighed og viden om ungdomsuddannelserne. I denne sammenhæng inddrages tillige de unges forældre. Indsatsområder og aktiviteter Brug for alle unge vil fortsat støtte oprettelse af lokale etniske ung-til-ung og forældre-til-forældre rådgivningskorps samt alternative lektiecaféer over hele landet. Begge indsatser er i vid udstrækning baseret på inddragelse af frivillige. Sideløbende vil Brug for alle unge etablere netværk mellem de aktører, der implementerer disse indsatser, og dermed fremme lokal forankring. I de udvalgte lokalområder vil Brug for alle unge arbejde tæt sammen med forskellige aktører. Valget af aktører vil afhænge af den konkrete lokale kontekst og inddrage f.eks. bolig-, frivillige og etniske organisationer, ungdomsklubber, skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, det private erhvervsliv og de unges forældre. Indsatsen i lokalområderne vil, hvor relevant, involvere de unge i udformningen af de forskellige aktiviteter, såsom formen på lektiehjælp og temaerne for ung-til-ung rådgivning. En række aktiviteter vil tillige rettes 2

4 mod inddragelse af de unges forældre. Inddragelsen af de unge og deres forældre forventes at styrke de unges motivation for deltagelse og fremme forældrenes opbakning. Målsætning for 2011 Konkret vil Brug for alle unge i løbet af 2011 have etableret minimum fem nye lektiecaféer og fem nye etniske rådgivningskorps blandt unge og forældre på nationalt niveau. Herudover vil der være etableret minimum tre geografisk afgrænsede netværk vedr. lektiecaféer og rådgivningskorps, hvor relevante fagprofessionelle og frivillige samles for at udvikle indsatsen, herunder ved at dele viden og erfaringer. På lokalt niveau vil Brug for alle unge have etableret et samarbejde med et antal udvalgte lokalområder med høj koncentration af nydanske drenge. De konkrete målsætninger for de lokale indsatser vil blive defineret lokalt men ligge indenfor den ovenfor angivne ramme. Se bilag 1 for yderligere information om konkrete målsætninger for Ressourcer Der er tre til fire udgående konsulenter samt administrativt personale knyttet til Brug for alle unge. Herudover er indsatsen suppleret med et centralt og ca. 15 lokale etniske rådgivningskorps fordelt udover landet. Rådgivningskorpsene består af frivillige nydanske unge og forældre, der indgår i dialog med unge, forældre og andre om nydanske unges udfordringer i forhold til uddannelse. Koordination med øvrige indsatser Brug for alle unge har et tæt samarbejde med Fastholdelseskaravanen, der er et tværministerielt projekt mellem Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet. Fastholdelseskaravanens aktiviteter er målrettet nydanske unges gennemførelse af erhvervsfaglige uddannelser og indsatsen løber frem til udgangen af Herudover koordineres Brug for alle unges indsats med Integrationsministeriets øvrige indsatser, herunder projekter støttet via ansøgningspuljer og ministeriets partnerskabskommuner samt med andre ministeriers indsatser målrettet samme målgruppe. 3

5 Model over Brug for alle unges tilgang Udfordringen er Utilstrækkeligt fagligt niveau blandt nydanske drenge i grundskolen Modkultur til skolen blandt nydanske drenge Utilstrækkelige faglige, personlige og sociale kompetencer blandt nydanske drenge ift. at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Utilstrækkelig viden om det danske uddannelsessystem hos nydanske forældre Snævert uddannelsesvalg blandt nydanskere, der ikke altid svarer til kompetencer Nydanske drenge gennemfører i mindre grad end andre en ungdomsuddannelse Stort frafald blandt nydanske drenge på erhvervsfaglige uddannelser Vores målgruppe, og dem vi arbejder sammen med, er Primær målgruppe: Nydanske unge mellem 13 og 20 år, særligt de nydanske drenge Sekundær målgruppe: Nydanske forældre og påvirkere, som f.eks. lærere og vejledere Samarbejdspartnere: Bolig-, frivillige og etniske organisationer, ungdomsklubber, skoler, UU-vejledninger, det private erhvervsliv og de unges forældre Vi arbejder med udvikling og implemtering af Alternative former for lektiehjælpsordninger målrettet nydanske drenge Etnisk ung-til-ung og forældre-til-forældre rådgivning Kompetencehuse - motivationsskabende på de unges præmisser og centrum for øvrige aktiviteter Oplysning om ungdomsuddannelserne til nydanske unge og deres forældre Rådgivning af og samarbejde med skoler og UU-vejledninger om de nydanske unges udfordringer Intenvise afklarings- og vejledningsforløb målrettet de unge Vi vil skabe følgende resultater, særligt i de udvalgte lokalområder Forbedre de faglige, personlige og sociale kompetencer hos nydanske drenge i grundskolen og første år herefter. Dette måles på bl.a. aktivt fritidsliv, bredde i uddannelsesvalg og faglige kompetencer Herudover måles på udviklingen i lokalområdets unges uddannelsesparathed samt på optag og fastholdelse i ungdomsuddannelse Flere nydanske unge - særligt de nydanske drenge - påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse Effekt 4

6 Bilag 1: Målsætninger for Brug for alle unge 2011 Lektiehjælp i alternative rammer Etnisk ung-til-ung rådgivning Etnisk forældre-tilforældre rådgivning Kompetencehuse Oplysning til unge og forældre om ungdomsuddannelserne Intensive afklarings- og vejledningsforløb for unge Rådgivning af og samarbejde med skoler og UU-centre Indsats Konkret vil vi i 2011 Landsdækkende støtte til Oprette minimum fem lektiecaféer på oprettelse af lektiecaféer i landsplan samt tre understøttende alternative rammer baseret netværk på frivillig indsats samt Herudover oprette lektiehjælpstilbud i netværksdannelse minimum to udvalgte lokalområder Oprettelse og udvikling i lokalt regi Landsdækkende støtte til oprettelse af ung-til-ung rådgivningskorps samt til netværksdannelse Oprettelse og udvikling i lokalt regi Landsdækkende støtte til oprettelse af forældre-tilforældre rådgivningskorps samt til netværksdannelse Oprettelse og udvikling i lokalt regi Udvikling af koncept for kompetencehuse med deltagelse af nydanske unge. Det er tanken at øvrige aktiviteter på lokalt plan tilknyttes dette sted Målrettede oplysningskampagner om uddannelsesvalg Forsøg med udvikling og udrulning af forløb, der kan fremme de unges uddannelsesparathed Etniske ung-til-ung og forældre-til-forældre rådgivere involveres i besøg på skoler og UU-vejledninger, for bl.a. at styrke lærere og vejlederes interkulturelle kompetencer samt anvise konkrete tilgange til at arbejde med nydanske unge og deres forældre Forsøg med anvendelse af etniske rådgivere i samspil med fremskudt UUvejledning Oprette minimum fem ung-til-ung rådgivningskorps på landsplan samt tre understøttende netværk Herudover oprette ung-til-ung rådgivningskorps i min. to udvalgte lokalområder Oprette minimum fem forældre-tilforældre rådgivningskorps på landsplan samt tre understøttende netværk Herudover oprette forældre-til-forældre rådgivningskorps i minimum to udvalgte lokalområder Oprette eller understøtte kompetencehuse i minimum to udvalgte lokalområder, hvortil knyttes andre aktiviteter rettet mod unges udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer Gennemføre oplysningskampagner rettet mod unge og forældre i minimum to udvalgte lokalområder Udvikle og gennemføre forløb i minimum to udvalgte lokalområder Gennemføre aktiviteter i minimum to udvalgte lokalområder, der fremmer forståelse hos skoler og UU vejledninger om nydanske unge drenges situation; herunder drengenes ressourcer og drømme Etablere samarbejde med UU-vejledningen i minimum to lokalområder om fremskudt vejledning i samspil med etniske rådgivere 5

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere