A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013"

Transkript

1 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 21. november 2013 kl Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Knud Spangsø (KS) Kurt Timmermann (KT) Lillian Strangholt (LS) Lars Karlson (LK) Lars B. Christensen (LC) Lone Jakobsen (LJ) Lisbeth Tversted (LT) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Afbud/Fraværende Lisbeth Tversted (LT) Dagsorden Side 22. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Principgodkendelse af renoveringsoversigt Handleplan for de otte 1-værelses boliger i afdeling Profilering af boligforeningerne i RandersBolig Åbningstider for driftscenter samt arbejdstider for ejd. funktionærer Finansiering af adkomstberigtigelser og tinglysning i Langå Korte orienteringssager Næste bestyrelsesmøde Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 2

3 22. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsordenen KS bød velkommen til mødet, og konstaterede at Lisbeth Tversted var fraværende uden forinden at have meldt afbud. Dagsordenen var udsendt rettidigt pr. mail den 14. november, og der er eftersendt en revideret dagsorden den 15. november, hvor der er tilføjet et punkt om profilering af boligforeningerne i RandersBolig. Punktet indgår som nummer 27 i dagsordenen. Den reviderede dagsorden blev godkendt af bestyrelsen. 23. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. september 2013 skal godkendes af bestyrelsen. Referatet er udsendt pr. mail den 8. oktober til bestyrelsen. Der medbringes en kopi af referatet til underskrift til mødet Det indstilles at bestyrelsen godkender referatet Referatet blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. 24. Revisionsprotokol Revisionsprotokol medbringes til mødet og fremlægges til orientering. Uanmeldt beholdningseftersyn Revisionsinstituttet har den 3. september i år gennemført uanmeldt beholdningseftersyn for A/B Gudenå. Revisionsinstituttet angiver i sit protokollat at der generelt er styr på beholdningen af midler samt afstemning heraf, men angiver samtidig kommentarer i to forhold. I det følgende gives en redegørelse for disse. Bankkonto for indskudslån Randers Kommune har som led i deres pligt til at yde indskudslån til indflyttere der ikke har midler til kontant at indbetale indskuddet lavet aftale med Sparekassen Kronjylland om dette pengeinstitut udlåner midler til de relevante beboere. Sparekassen Kronjylland har som betingelse stillet, at boligforeningen administrerer opkrævningen af låneydelser hos beboerne og indbetaler midler til særskilt konto i sparekassen. Ordningen er meget ressourcekrævende for RandersBolig og de væsentligste grunde hertil er: Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 3

4 RandersBolig har ikke adgang til hvad den enkelte beboer har af restgæld på lånet. Eftersom der er tale om lån med variabel rente og løbetid kendes tidspunktet for indfrielse af lån ikke før end lånet er indfriet. Dette betyder, at beboere der har indfriet deres lån opkræves for meget der senere skal refunderes. Dette skal gøres manuelt for hver enkelt relevant beboer. Det eksakte beløb den enkelte beboer skal betale hver måned varierer grundet den variable rente. Herved skal opkrævningen løbende reguleres og da det eksakte beløb den enkelte skal betale først kendes når betaling til bank er gennemført sker der mange reguleringer hver måned. Banken sender kontoudskrift med opkrævning for samtlige ca. 100 beboere i A/B Gudenå, der har indskudslån. Det medfører, at hvert enkelt kontonummer manuelt skal sammenholdes med et bolignummer for at kunne lave afstemningen. Som revisor angiver, har kontoen i Sparekassen Kronjylland, hvor beboernes ydelser på indskudslån, ikke været afstemt siden den 31. marts Dette forhold er efterfølgende bragt i orden og den er nu afstemt frem til og med 30. september Ovennævnte manuelle og tidsmæssigt ressourcekrævende forhold er baggrunde for at denne opgave er blevet skubbet, idet andre opgaver i økonomiafdelingen har fået højere prioritet. Ledelsen for RandersBolig havde inden det uanmeldt beholdningseftersyn sat fokus på området og prioriteret det daglige arbejde så afstemningen netop blev bragt ajour med udløbet af regnskabsåret 2012/2013, hvilket hermed er sket. Fremadrettet vil afstemning ske løbende og månedsvis. Videre søges der indgået en dialog med Sparekassen Kronjylland om at indrette samarbejdet parterne imellem bedre således at afstemning kan foregå lettere. Endelig søges der udarbejdet elektroniske værktøjer der ligeledes kan mindske ressourceforbruget ved afstemningen. Bogføring af terminsydelser Bogføring af terminsbetalinger sker maskinelt ved indlæsning med oplysninger om de enkelte lån som modtages kvartalsvis fra de respektive realkreditinstitutter. Selve konteringen af bogføringen sker ud fra regler, der sættes op i systemet og som overholder brugen af standardkontoplanen der er angivet i driftsbekendtgørelsen. RandersBolig anvender i dag en stærkt reduceret form af standardkontoplanen, der er beskrevet nøje i driftsbekendtgørelsen. Ved konverteringen fra KTP til EG Bolig blev der ikke lavet en konvertering af kontoplaner, idet dette ville medføre en øget risiko for at den samlede konvertering blev mere tidskrævende og at der kunne opstå fejl ved konverteringen. Herved har det ikke været muligt at indlæse bogføringen af terminsbetalingerne maskinelt. I det forgangne er der blevet lavet analyser hvorledes en konvertering fra nuværende kontoplan til standardkontoplan skal forløbe. Der vil ikke blive lavet en fuldstændig konvertering af kontoplanen, men i den forgangne uge er Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 4

5 kontogrupperne hvor der bogføres terminsbetalinger blevet konverteret og konteringsreglerne for de enkelte lån er indlæst i EG Bolig. Således har det været muligt at bogføre samtlige terminsbetalinger i afdelingerne. Ved gennemførelsen af konverteringen af denne del af kontoplanen har det samtidig været muligt at oprette et lånekartotek der sikrer bedre overblik med lån i afdelingerne samt hvornår disse indfris. Dette giver bedre mulighed for at tilrettelægge økonomien i fremtiden. Det skal understreges, at der er blevet betalt samtlige terminer i året, idet betaling sker uafhængigt af bogføringen gennem PBS. Fremadrettet vil der blive bogført når terminer forfalder, idet dette vil ske automatisk. Det indstilles at bestyrelsen underskriver revisionsprotokollatet JHE redegjorde for forretningsgangen i arbejdet med banken, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev herefter revisionsprotokollatet. 25. Principgodkendelse af renoveringsoversigt Som led i bestræbelserne på at skabe et bedre overblik over ressourcer og indsatsområder arbejder administrationen pt. med at udvikle et redskab til at vurdere og prioritere de enkelte afdelingers renoveringsbehov ud fra et økonomistyringsperspektiv. Det vil sige, at der arbejdes på at systematisere data for de enkelte afdelinger, således at det bliver muligt for bestyrelsen at danne sig et overblik over afdelingernes individuelle og samlede stand. På denne baggrund gøres det muligt for bestyrelsen at prioritere de enkelte afdelingers renoveringsbehov, ud fra afdelingernes egen formåen og boligforeningens økonomiske rammer. Et udkast til renoveringsoversigten forventes klar til næste bestyrelsesmøde den 16. januar Det indstilles at bestyrelsen principgodkender udarbejdelsen af renoveringsoversigten DLA redegjorde for at årsagen til iværksættelsen af renoveringsoversigten er at skabe mulighed for at prioritere indsatser imellem afdelingerne. I lyset af afdelingernes økonomiske situation er der ekstra fokus på procedurerne for opstart af nye sager, der sikre afdelingernes økonomi, inden arbejdet i afdelingerne igangsættes. Bestyrelsen var positivt indstillede over renoveringsoversigtens muligheder, og afventer den endelige godkendelse af skemaet på næste bestyrelsesmøde i januar Bestyrelsen principgodkendte udarbejdelsen af renoveringsoversigten Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 5

6 26. Handleplan for de otte 1-værelses boliger i afdeling 21 På bestyrelsesmødet den 26. september 2013 gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med ombygningen af de otte 1-værelses boliger til fire 2- værelses boliger efter skitsen, der blev fremlagt ved sidste møde. Bestyrelsen besluttede også, at henvendelsen fra projektvirksomheden aps. skulle undersøges nærmere. Ligeledes skulle det undersøges, hvorvidt der allerede er en sag oprettet i Landsbyggefonden (LBF), og i så fald, hvad denne indeholder. Sagen i LBF Det er blevet undersøgt, om der er en igangværende sag i LBF. Der er oprettet en sag for afdelingen i systemet, hvori der er skitseringer til et renoveringsprojekt af boligerne, og der er fundet dokumentation for at LBF har afsat kr. i støttet lån til projektet. Skitseringen samt dokumentationen for det afsatte beløb fra LBF er de første skridt til gennemførelsen af en helhedsplan for afdelingen, og det skal understreges, at der ikke er tale om et tilsagn fra LBF, om at afdelingen modtager kr. I stedet er der tale om at arbejdet hen imod tilsagnet fra LBF og gennemførelsen af en helhedsplan er en lang proces, der strækker sig over en længere årrække. Henvendelsen fra projektvirksomheden Administrationen har afholdt møde med Projektselskabet Aps, der ønsker at opkøbe grunden, hvor boligerne er placeret. Projektvirksomheden ønsker på vegne af en kunde, at benytte grunden til at opføre en dagligvarebutik samt parkeringsplads. På mødet blev mulighederne drøftet, og administrationen oplyste projektvirksomheden om den forventede tidshorisont på et eventuelt opkøb af grunden, samt boligforeningens nødvendige økonomiske krav til en eventuel privat køber af grunden. På mødet angav projektvirksomheden at kunden ville betale kr. for grunden med bygningerne, da kunden selv står for nedrivning. Ved frasalg af én del af en almen boligafdeling skal provenuet ved frasalget anvendes til at indfri oprindelig belåning forholdsvis. Det vil sige, at den andel af belåningen der vedrører det frasolgte skal indfris. I afdeling 21 er der ét oprindeligt lån der betales terminsydelser på og dette vil være indfriet i 2014 hvorfor der ikke kan indfris på dette lån. Der vil derfor ikke blive besparelser i terminsydelser på dette lån. Herefter henstår der lån fra Landsbyggefonden på ca. 4 mio. kr. og dette lån skal nedbringes forholdsvis. Skønsmæssigt vil det være 6 % af lånet der skal indfris, idet arealet af de frasolgte boliger udgør denne andel af afdelingens samlede boligareal. Herved vil hovedstolen på lånet kun blive nedbragt ganske lidt og det vil derfor i praksis ikke give nogen besparelse for afdelingen når der skal betales terminsydelser på lån fra Landsbyggefonden. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 6

7 Overskud fra handlen efter nedbringelse af lån og dækning af øvrige omkostninger tilfalder dispositionsfonden og kan eventuelt gives til afdelingen som tilskud. Afdelingen har siden udlejning af ungdomsboligerne blev stoppet stort set ikke brugt midler til at vedligeholde disse. Der vil derfor ikke fremkomme driftsmæssige besparelser på frasalg. Der vil være en nedsættelse i ejendomsskat og forsikring men den vil formentligt højst andrage kr. årligt (2013/2014 niveau). Den nødvendige lejeindtægt vil derfor være kr. jf. budget for 2013/2014. Hidtil har der i budgettet været regnet med en lejeindtægt fra ungdomsboligerne. Ved et frasalg kan der ikke længere regnes med denne indtægt idet boligerne ikke længere er indeholdt i afdelingen. Siden 2010 er lejetab dækket af dispositionsfonden hvorfor afdelingen ikke har mærket tab af leje. Ved fremtidig budgettering må den nødvendige lejeindtægt komme fra de resterende boliger. Det vil i forhold til budgettet for 2013/2014 betyde en stigning i lejen på lige under 8 %. Det betyder lejestigning på mellem 168 kr./mdr. og 546 kr./mdr. Det vil kun være muligt, at bibeholde nuværende lejeniveau med tilskud fra dispositionsfonden svarende til ca kr. årligt. Frasalg af almene boliger skal godkendes af Randers Kommune, Landsbyggefonden samt ministerium for by, bolig og landdistrikter. Det er en lang proces og chancerne for accept er lille, da der ikke ses en økonomisk fordel for afdelingen. Ustøttet sammenlægning af boligerne Som anført i dagsorden for bestyrelsesmødet den 26. september 2013 er der udarbejdet et skitseprojekt hvor boligerne sammenbygges 2 og 2, således at der fremkommer 4 2-rums boliger med niveau-fri adgang samt mulighed for egen lille terrasse. Projektet er foreløbigt beregnet til at ville have en samlet anlægsudgift på 1,5 mio. kr. Finansiering Projektet vil skulle finansieres med optagelse af 30-årigt realkreditlån med fast rente. Med nuværende rente- og kursniveau vil den årlige ydelse på lånet være ca kr. Lejeniveau i hele afdelingen Lejen i de nuværende 1-rums boliger udgør 948 kr./m²/år og er dermed væsentlig højere end de øvrige boliger i afdelingen samt det samlede gennemsnitlige lejeniveau på 727 kr./m²/år for 2013/2014. Nye sammenbyggede boliger med større arealer end de nuværende 1-rums boliger skønnes ikke at kunne udlejes, idet lejen vil komme til at udgøre ca kr. pr. mdr. hvilket er samme leje som eksisterende 2-rums boliger med 67 m² i afdelingen. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 7

8 Det foreslås derfor, der foretages lejeudligning således at førstegangslejen for de sammenbyggede boliger sættes til 727 kr./m²/år svarende til den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen. Herved bliver den månedlige leje for de nye boliger på kr. pr. mdr. Afdelingen vil herved mangle lejeindtægt svarende til ca kr. i 2013/2014 foruden udgiften til projektfinansieringen på kr. pr år. For at afdelingens beboere ikke skal blive belastet af såvel sammenbygning af boligerne og den foreslåede lejeudligning vil det være nødvendigt med et tilskud fra dispositionsfonden til at dække disse udgifter i afdelingen. Der er derfor som minimum behov for et tilskud på kr. årligt fra dispositionsfonden og i hele lånets løbetid. Afdelingen har for nuværende stort set ingen henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og der er iværksat trappestigning af den årlige henlæggelse hertil i de næste 4-5 år. For hurtigere at kunne øge den årlige henlæggelse foreslås det derfor, at det samlede tilskud fra dispositionsfonden sættes til kr. årligt svarende til det nuværende lejetab for ungdomsboligerne. Tilskuddet foreslås ydet i hele lånets løbetid men med en årlig reduktion på kr. svarende til 1 kr./m²/år og bortfald efter lånets indfrielse. Det anbefales at afviklingskadencen på lånet evalueres af organisationsbestyrelsen i Det indstilles at bestyrelsen: Godkender den ustøttede sammenlægning af boligerne til fire 2- værelsesboliger og hermed principgodkender, at der ydes støtte fra dispositionsfonden med op til kr. pr. år. Bevilliger kr. til at kontrahere med en arkitekt til projektet Den endelige beslutning om projektet træffes når der foreligger endeligt budget. Dispositionsfondsstøtten samt afviklingskadencen af samme evalueres ultimo Bestyrelsen drøftede behandlingen af sagen i LBF samt muligheden for at nedsætte huslejen for de nye 2-værelses boliger, som en positiv mulighed for udlejningen af lejemålene. Bestyrelsen udtrykte optimisme i forhold til muligheden for udlejning af boligerne efter renoveringen. Bestyrelsen godkendte herefter den ustøttede sammenlægning af boligerne til fire 2-værelsesboliger og principgodkendte hermed også, at der ydes støtte fra dispositionsfonden med op til kr. pr. år. Bestyrelsen bevilligede også kr. til at kontrahere med en arkitekt til projektet. Det blev også vedtaget at den endelige beslutning om projektet træffes, når der foreligger endeligt budget. Dispositionsfondsstøtten samt afviklingskadencen af samme evalueres ultimo Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 8

9 27. Profilering af boligforeningerne i RandersBolig Bestyrelsen i RandersBolig har besluttet at fremhæve de individuelle boligforeninger under RandersBolig. Indledningsvist sker dette ved at gennemføre ændringer af logoet på brevpapiret der anvendes af RandersBolig, og ændring af skiltning på bygningen på Marsvej. Boligforeningerne under Fælleskontoret er i øjeblikket repræsenteret ved Fælleskontorets logo. Brevpapir Som følge af ovenstående skal brevpapiret, der sendes ud i regi af boligforeningerne, således ikke længere bære RandersBoligs logo, men i stedet for dette, indføres logoet for de enkelte boligforeninger. Det forventes, at det nye brevpapir tages i brug indenfor kort tid, men har bestyrelsen kommentarer eller ændringsforslag til brevpapirets design, viderebringes disse gerne til RandersBoligs bestyrelse. Skiltning Fremhævelsen af de enkelte boligforeninger via skiltningen på facaderne af administrationsbygningen på Marsvej er også under udarbejdelse. Arbejdet med skiltningen er dog ikke endeligt fastlagt, og bestyrelsens kommentarer om dette viderebringes således også gerne til RandersBoligs bestyrelse. Udkastet til brevpapiret samt logoernes placering på bygningsfacaden er vedlagt dagsordenen som bilag. Det indstilles at bestyrelsen: Drøfter de vedlagte udkast til fremhævelse af de enkelte boligforeninger i RandersBolig Godkender anvendelsen af Fælleskontorets logo på brevpapir og skilte i regi af A/B Gudenå Der var en god debat om valget af logo. Følgende muligheder blev drøftet: - Anvendelse af Fælleskontorets logo i den fladere version, der også fremgår af A/B Gudenås hjemmeside. - Alle boligforeninger under Fælleskontoret anvender Fælleskontorets logo, med tydelig benævnelse af de enkelte boligforeninger under logoet. - Anvendelse af træet som i øjeblikket anvendes af RandersBolig, med benævnelse af A/B Gudenå i stedet for RandersBolig. Bestyrelsen besluttede at udsætte dette punkt til næste møde i januar, og forsætte med anvendelsen af RandersBoligs brevpapir indtil da. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 9

10 28. Åbningstider for driftscenter samt arbejdstider for ejd. funktionærer Der arbejdes i driften med at gøre ejendomsfunktionærerne mere synlige for beboerne i afdelingerne. Dette medfører at der indføres nye åbningstider i driftscenteret, hvor der også vil indgå en dag om ugen, hvor der vil være sent åbent. Ligeledes vil ejendomsfunktionærerne fremover ikke møde før kl. 7 om morgenen, og dermed også gå senere hjem. Disse ændringer kan også ses i lyset af drøftelsen af samme emner på sidste bestyrelsesmøde den 26. september I dag er ejendomsfunktionærernes arbejdstider forskellige, da de er ansat på forskellige tidspunkter og under forskellige vilkår. Mødetiderne er kl. 6.00, kl og kl. 7.00, med tilsvarende forskellige tidspunkter, hvor de går hjem. På møde med ejendomsfunktionærerne den 8. oktober 2013, blev de orienteret om de forestående ændringer af arbejdstider samt nye åbningstider i driftscenteret, hvilket blev taget til efterretning. De nye åbnings- og arbejdstider vil træde i kraft fra 1. februar Nye arbejdstider: Mandag torsdag kl Fredag kl Pauser: Kl (betales af boligforeningen) Kl (egen betaling) Nye åbningstider i driftscenteret: Mandag onsdag kl Torsdag kl samt kl Fredag kl Ejendomsmesteren har ansvaret for at den sene åbningstid bliver bemandet. Men det vil hovedsageligt være ejendomsmesteren eller ejendomsmesterassistenten som bemander den. Den ekstra arbejdstime vil blive afspadseret efter aftale Det indstilles at bestyrelsen godkender: Ændringen i driftscenterets åbningstider Ejendomsfunktionærernes ændrede arbejdstider Bestyrelsen drøftede ændringerne, og var interesserede i ejendomsfunktionærernes reaktion på disse ændringer. Administrationen oplyste om at ændringerne finder sted i henhold til ejendomsfunktionærernes overenskomst, og i dette perspektiv er indenfor rammerne af hvad ledelsen kan regulere. Bestyrelsen er af den opfattelse at ændringen medfører øget synlighed af ejendomsfunktionærerne og en oplevelse af bedre service for beboerne med hensyn til renholdelsen i afdelingerne. Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen både ændringen i ejendomsfunktionærernes arbejdstider og driftscenterets åbningstider. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 10

11 29. Finansiering af adkomstberigtigelser og tinglysning i Langå På bestyrelsesmødet i september blev bestyrelsen orienteret om at tinglysningen af afdelingerne i Langå var kommet på plads. Den endelige sammenlægning af de tidligere afdelinger 1-4 i Langå til afdeling 17 i A/B Gudenå afventes stadig. Udgiften til advokatbistanden i sådanne sager tilfalder normalt afdelingerne. Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget den første regning for advokatbistanden for adkomstberigtigelserne på kr Det forventes at regningen for tinglysningen af sammenlægningen af afdelingerne til afdeling 17 vil anløbe kr I lyset af de pågældende afdelingers økonomiske situation bedes bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt afdelingerne skal pålignes denne udgift, eller om udgiften i dette tilfælde skal dækkes af boligforeningen via dispositionsfonden. Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til finansieringen af ovenstående. JHE redegjorde for status i sagerne. I lyset af afdelingernes økonomiske situation godkendte bestyrelsen at boligforeningens dispositionsfond dækker udgifterne til adkomstberigtigelserne i afdelingerne. 30. Korte orienteringssager A) Udbedring af fejl og mangler efter udskiftning af vinduer og terrassedøre i afdeling 11, Drosselhaven Efter et langvarigt forløb med forhandlinger mellem advokater, bank og vinduesproducent er der indgået en aftale om udbedring af fejl og mangler på vinduer og terrassedøre der blev udskiftet i Arbejdet med udbedringen i afdelingen påbegyndes i uge 47 og forventes afsluttet i uge 48. Udbedringen omfatter i første omgang justering af vinduesrammer og udskiftning af defekte beslag. Eventuel indvendig malerbehandling udføres på et senere tidspunkt. Det kan blive nødvendigt at demontere og genmontere enkelte vinduer og terrassedøre. Omfanget registreres under udbedringen i uge 47 og 48. Dette arbejde forventes udført efter nytår. Der vil snarest blive fremsendt plan for arbejdets udførelse med forventede datoer. Beboerne anmodes herefter om at træffe aftale med nabo eller ejendomsfunktionær om adgangsmulighed, i de tilfælde hvor de ikke er hjemme på de forventede tidspunkter. Afdelingens beboere er blevet orienteret om ovenstående primo november. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE redegjorde for at det forventes at sagen kan lukkes inden jul. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 11

12 B) Status for vinduesrenovering i afdeling 15: Tinglysningsretten I forbindelse med godkendt renoveringsprojekt i afdelingen skal der optages lån til finansiering af samme. I forbindelse med tinglysningen af dette lån, blev det opdaget, at et tidligere indfriet byggelån fra boligforeningen til afdelingen fortsat var tinglyst som et pantebrev på ejendommen. Eftersom det er et ejerpantebrev kan det ikke blot aflyses men skal mortificeres. Det betyder, at tinglysningsretten skal sikre, at der ikke er andre kreditorer end den oprindelige erhverver af ejerpantebrevet der har penge til gode hos afdelingen. Dette med baggrund i, at ejerpantebreve kan sælges frit og derved er et ihændehaverbevis. Denne proces tager tid, idet der dels skal afholdes retsmøde, og der skal ske indrykning af annonce i statstidende både før og efter mortificering. Processen er opstartet og tager normalt mellem 6-18 måneder og hyppigst et år. Det undersøges for tiden, om det kan lade sig gøre, at stille garanti over for det realkreditinstitut der vil yde afdelingen lån til renoveringsprojektet, idet det herved umiddelbart kan startes. Der indhentes pris på garanti fra boligforeningens bankforbindelse. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen har modtaget en henvendelse fra Nordea, der principielt gerne vil stille garanti for boligforeningen, men der afventes endeligt tilsagn om dette fra banken. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. C) Orientering om udviklingen i RandersBolig Der orienteres om aktuelle sager og relevante udviklinger i RandersBolig Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA orienterede om Randers Kommune er trådt ind i sagen om Møllevænget & Storgaardens ønske om at træde ud af RandersBolig. Møllevænget & Storgaarden har, efter kommunens indtræden i sagen, aflyst det varslede ekstraordinære repræsentantskabsmøde ultimo november i år, og accepteret et krav om ikke at afholde rep.møder i resten af Boligforeningen arbejder dog videre med ønsket om at træde ud af RandersBolig. Bestyrelsen i Møllevænget & Storgaarden har yderligere bedt Randers Kommune indtræde som mægler mellem boligforeningen og RandersBolig, hvilket kommunen har accepteret. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 12

13 Der skal laves vedtægtsændringer ved repræsentantskabsmødet i RandersBolig i juni 2014, da stiftelsesdokumentet, der blev vedtaget af alle boligforeningerne ved indtrædelsen i RandersBolig, udløber. Der er nedsat et udvalg fra bestyrelsen i RandersBolig bestående af Jan Guldmann, formand for Randers Boligforening af 1940; Thorkild Westergaard Andersen, formand for Møllevænget & Storgaarden og Allan Rasmussen, formand for A/B Andelsbo der blandt andet arbejder med dette fremadrettet. I Randers Kommunes egenskab af mægler mellem parterne, har kommunen indkaldt udvalget fra bestyrelsen i RandersBolig til et møde omkring situationen. DLA forsikrede bestyrelsen om at uanset udfaldet af situationen i Møllevænget & Storgaarden vil DAB stå ved deres engagement i RandersBoligs boligforeninger. DAB vil således sørge for at der blive fundet en løsning for alle boligforeninger, der ønsker det, hvis konstellationen for RandersBolig ikke kan forsætte, som det er i dag. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. D) Styringsdialogmøde i Randers Kommune Der afholdes styringsdialogmøde mellem Randers Kommune og A/B Gudenå den 19. september Fra boligforeningen deltager formand Knud Spangsø og næstformand Kurt Timmermann. Fra administrationen deltager kontorchef Dennis Larsen og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KS orienterede om styringsdialogmødet, og DLA redegjorde for at der nu er udført forvaltningsrevision af administrationen, som det har været efterspurgt. Der er blevet udarbejdet et notat, som nærmere redegør for forvaltningsrevisionen. Notatet blev omdelt til bestyrelsen, og vil indgå i revisionens gennemgang af boligforeningens regnskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. E) Åstedsforretning afdeling 15 Oprettelse af støjdæmpende mur Der har været afholdt åstedsforretning med repræsentanter fra Vejdirektoratet i afdeling 15, da der skal opføres en støjdæmpende mur mellem afdelingen og motorvejen i andet halvår af Det blev aftalt at afdelingen lægger jorden til opbygningen af muren, mod at få opført muren uden omkostning for afdelingen. Formand Knud Spangsø, næstformand Kurt Timmermann samt inspektør Gert Hølund var til stede på mødet. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 13

14 Den støjdæmpende mur bliver dog kun opført, hvis alle lodsejere langs dette stykke af motorvejen godkender projektet, og alle parter er endnu ikke blevet hørt i sagen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning KS orienterede om forløbet, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. F) Evt. andre sager DLA orienterede om at administrationen har afholdt møde med en projektvirksomhed, der ønsker at arbejde med at udvide og ombygge Fakta på Hadsundvej beliggende i afdeling 14. Der er nogle administrative udfordringer med dette, der gør at arbejdet med udvidelsen af Fakta må forventes at blive et noget langstrakt forløb. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 31. Næste bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøder i 2014 Fastlagt dato Møde Noter Torsdag den 16. januar Bestyrelsesmøde Med revisor 2014 Torsdag den 20. marts 2014 Formøde før repræsentantskabsmødet Torsdag den 22. maj Bestyrelsesmøde Torsdag den 4. Bestyrelsesmøde september 2014 Torsdag den 27. november 2014 Bestyrelsesmøde I Langå Andre møder i 2014 Dato Møde Noter Torsdag den 20. februar Budgetcafe 2014 Torsdag den 20. marts 2014 kl Repræsentantskabsmøde Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 14

15 Afdelingsmøder i 2014 Uge 15, 17, 18 Dato Afdeling Lokale Mandag Mødelokalet R. Hougårds Vej 5 Mandag Centrumgården Mandag Centrumgården Tirsdag Festsalen R. Hougårds Vej 5 Tirsdag Centrumgården Onsdag Centrumgården Onsdag Fælleshuset Møllevej Torsdag Centrumgården Torsdag Festsalen Lodsejervej 9 Tirsdag Fælleslokalet Grenåvej 12 Tirsdag Marsvej? Tirsdag Festsalen Fabersvej 40 Onsdag Festsalen R. Hougårds Vej 5 Onsdag Festsalen R. Hougårds Vej 27 A Torsdag Fælleslokalet Falkevej Torsdag Mødelokalet R. Hougårds Vej 27 A Torsdag Fælleshuset på Møllevej 85 Mandag Festsalen R. Hougårds Vej 27 A Tirsdag Mødelokalet R. Hougårds Vej 5 Tirsdag Festsalen R. Hougårds Vej 27 A Torsdag Rep. Møde Restaurant Tronborg Bestyrelsen tog møde kalenderne til efterretning, og vil fordele afdelingsmøderne imellem sig på det kommende møde i januar. 32. Eventuelt LJ orienterede om at Mogens Vive, der er formand for Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 er indtrådt i stedet for Kurt Helge Andersen, tidligere formand i Møllevænget & Storgaarden i BL-sammenhæng. LJ ønsker at genopstille til BL-posten, og hun fik bestyrelsens opbakning til dette. Samtidig luftede LJ tanken om at andre fra bestyrelsen kan melde sig som stemmetæller til valget. LK orienterede om at der er mange fejl under de enkelte afdelinger på RandersBoligs hjemmeside. Han foreslog at det var en opgave der kunne lægges ud til de enkelte afdelingsbestyrelser at bringe i orden. LK rejste også et spørgsmål omkring den generelle linje for renovering ved fraflytning. DLA orienterede om at det er ejendomsmestrene der har ansvaret for udførelsen af synet, og de er blevet instrueret i dette af inspektørerne. Afdelingsbestyrelserne har mulighed for at have indflydelse for standarden for lejemålene igennem den årlige Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 15

16 budgetlægning og markvandring, hvor de kan give udtryk for deres ønsker for lejemålenes generelle stand. Standen for lejemålene i afdelingen skal herefter sanktioneres at afdelingens beboere på afdelingsmødet, via udgifterne i budgetterne til istandsættelse. KS spørger til muligheden for at begrænse søgekriterierne ved opskrivning som aktivt boligsøgende på RandersBoligs hjemmeside, således at beboerne ikke modtager tilbud de reelt ikke er interesserede i. JHE redegjorde for at begrænsningerne eller mangel på samme beror på opsætningen af it-løsningen for hjemmesiden. Der er mulighed for at opsætte mange nye kriterier for sin boligsøgning, men hvis beboerne oplever, at disse ikke lever op til deres forventninger, er de velkomne til at henvende sig i boligbutikken for assistance. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 16

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra bestyrelsesmøde (formøde til repræsentantskabsmøde) Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Restaurant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 Referat til bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Hundested almennyttige Boligselskab REFERAT

Hundested almennyttige Boligselskab REFERAT den 8. marts 2016 MDR-2015-01073 Side 1 af 10 Initialer 2800 / Lejer 08-03-2016 13:00 08-03-2016 16:00 Referat af bestyrelsesmøde i Hundested almennyttige Boligselskab 8. marts 2016 kl. 13:00 på Hundested

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl Boligforeningen Lillebælt Bestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl. 16.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede var: Alex Gren (AG), Karin

Læs mere