Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Torvebo Årsrapport for 2010/ regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr Hjemmeside: K Ø B E N H A V N K Ø G E Medlem af RevisorGruppen Danmark Internationalt samarbejde: Clarkson Hyde medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax A/S

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER 11 PASSIVER EGENKAPITAL 14 NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT BUDGET FOR ÅRET 2011/ BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 23

3 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Torvebo Elbagade 37-43/Maltagade 2-14/Højdevej 30-36/Grækenlandsvej København S CVR-nr ADMINISTRATION Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax

4 2. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010/11 for Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 212 stilling samt resultat. Endvidere oplyses, at der bestyrelsen bekendt ikke er verserende retssager, udover hvad der fremgår af årsrapporten, og at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions- garanti- og lignende forpligtelser. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 18. april 2011 BESTYRELSEN: Jack Petersen Jørgen Pedersen Karen Pedersen (formand) Kim Olsen Jeanet Ingemann Som foreningens administrator: ADMINISTRATOR: Hanne Menné Nina Pagh

5 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i andelsboligforeningen Torvebo Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Torvebo for regnskabsåret 1. februar januar 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og andelsboligforeningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal samt bilag med supplerende oplysninger om ejendommen, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. februar januar 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 18. april 2011 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter og udgifter kan henføres til begivenheder, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Foreningen er skattepligtig af den andel af årets resultat, som kan henføres til erhvervsmæssig virksomhed med udlejning til andre end andelshavere i foreningen. Den beregnede skat vedr. udlejning for regnskabsåret er indregnet i resultatopgørelsen. Betalt prioritetsafdrag Et beløb svarende til årets betalte afdrag på prioritetsgæld er henlagt af årets resultat til en reservefond under egenkapitalen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom måles til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af de forbedringsarbejder på ejendommen som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Op- eller nedskrivning er ført på reservefond under egenkapitalen. Under hensyntagen til det retvisende billede af årsrapporten og andelsboligforeningslovens bestemmelser om værdiansættelse, foretages der ikke afskrivninger på ejendommen. Der er ikke afsat udskudt skat vedr. ejendommen, idet foreningen ikke har til hensigt at sælge det sidst udlejede lejemål eller opløse andelsboligforeningen med et deraf følgende salg af ejendommen.

8 6. Hensatte forpligtelser Der er i hensat i alt kr til fremtidig større vedligeholdelse, jf. årsrapportens side 12. Hensættelsen omfatter en generel hensættelse til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser på ejendommen. Beløbet indregnes under hensatte forpligtelser i balancen, idet der er væsentlig usikkerhed med hensyn til størrelsen af de fremtidige udgifter hertil samt tidspunktet for afholdelsen af udgifterne., Gældsforpligtelser Foreningens prioritetsgæld måles til kontantværdi. Kursregulering af prioritetsgælden til kontantværdien pr. statusdagen er ført på kursreguleringsfond prioritetsgæld under foreningens egenkapital. ANDELSVÆRDIER I henhold til bestemmelserne i Andelsboligforeningsloven og foreningens vedtægter er udarbejdet forslag fra bestyrelsen til priser på andelene til godkendelse på generalforsamlingen. Prisforslaget fremgår som særskilt note.

9 7. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. FEBRUAR JANUAR ORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER / /11 Budget kr. Ordinære indtægter: Boligafgift - medlemmer Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Leje - ikke medlemmer Leje - ikke medlemmer, erhverv Kælderleje - medlemmer Kælderleje - ikke medlemmer Restancegebyrer Renteindtægter Andre indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT Ordinære udgifter: Prioritetsrenter Renter lånekonto, Nykredit 48 Ejendomsskatter Grundskyld Renovation m.v indbetalt af erhvervslejemål Vandafgifter Forsikringer El-forbrug transport

10 8. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. FEBRUAR JANUAR / /11 Budget kr transport Vicevært incl. afløser Trappevask Vinduespolering Arbejdsgiverbidrag Snerydning Anden renholdelse (rengøringsartikler m.v.) Håndværkerudgifter Maler Snedker og tømrer Murer VVS - installatør El - installatør Kloakarbejde Gårdsplads og vej Låseservice Anden vedligeholdelse (værktøj m.v.) Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Hensat til vinduesservice Elektrolyse Ventilation Antenne signallevering, Copy-Dan m.v indbetalt af medlemmer Administrationshonorar Varmeregnskabshonorar Revision og udarbejdelse af årsrapport, budget, skatteopgørelse m.v transport

11 9. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. FEBRUAR JANUAR / /11 Budget kr transport PBS - gebyrer Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Bestyrelseshonorar Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon og internet Tilskud til fester og kurser Medielicens Hensat til indvendig vedligeholdelse Ejendommens andel i varmeudgifter ORDINÆRE UDGIFTER I ALT Resultat af ordinær drift: Ordinære indtægter Ordinære udgifter Resultat af ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag

12 10. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. FEBRUAR JANUAR / /11 Budget kr. - EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER - Ekstraordinære indtægter: 0 Skadedyrsbekæmpelse betalt af andelshaver Lønsumsafgift Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter: 0 Renovering af kælderhalse og gårdbelægning overført fra hensættelser Kældervinduer overført fra hensættelser Kælderisolering overført fra hensættelser Omkostning ved omprioritering Ekstraordinære udgifter i alt Resultat af ekstraordinær drift ÅRETS SAMLEDE RESULTAT Ordinære indgifter Ordinære udgifter Resultat af ordinær drift Resultat af ekstraordinær drift Årets resultat afdrag på prioritetsgæld Årets samlede resultat efter afdrag

13 11. BALANCE PR. 31. JANUAR A K T I V E R - Ejendommens værdikonto: Saldo iflg. sidste årsrapport, kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober opskrivning til kontantværdi pr. 1. oktober (Kontant ejendomsværdi iflg. alm. vurdering pr. 1. oktober 2010 kr ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Grundejernes Investeringsfond 18 b 430 Restance boligafgift Flytteafregninger Tilgodehavende lønsumsafgift Forudbetalt energimærkning 3 år Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER Kassebeholdning formand Kassebeholdning forening 315 Kassebeholdning kasserer Indestående Danske Bank A/S, aftaleindlånskonto Indestående Danske Bank A/S, erhvervskonto LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

14 12. BALANCE PR. 31. JANUAR P A S S I V E R - EGENKAPITAL Hensat til vinduesservice Saldo iflg. sidste årsrapport årets hensættelser anvendt hensættelse Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Saldo iflg. sidste årsrapport årets hensættelser anvendt til vinduer anvendt til kælderisolering anvendt gårdsanering HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

15 13. BALANCE PR. 31. JANUAR 2011 Prioritetsgæld: Udløbsår % Restgæld iflg. sidste status Afdrag Restgæld Husejernes Kreditkasse , Nykredit (badeværelsesog ventilationsrenovering) , Nykredit (bredbånd) , Nykredit (gårdrenovering) , Nykredit (tag) , Nykredit (kælderskakte m.v.) , Nykredit (tag) , Nyt lån: Nykredit (tag) , indfrielse kursregulering af prioritetsgæld, overført til egenkapitalen Prioritetsgæld omregnet til kontantværdi Forudbetalt løbende boligafgift 250 Skyldig A-skat m.v Skyldige omkostninger Skyldige prioritetsrenter Varmeregnskab 2010/11 Indgåede bidrag afholdte udgifter Indvendig vedligeholdelse Mellemregning med administrator Forudbetalt leje og deposita GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

16 14. BALANCE PR. 31. JANUAR 2011 EGENKAPITAL Aktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser EGENKAPITAL I ALT Egenkapitalen kan specificeres således: Andelskapital: Saldo iflg. sidste årsrapport Reservefond: Saldo iflg. sidste årsrapport betalte prioritetsafdrag opskrivning af ejendom omkostninger og kurstab i forbindelse med omlægning af lån Kursreguleringsfond prioritetsgæld: Saldo iflg. sidste årsrapport årets kursregulering Egenkapital i øvrigt: Saldo iflg. sidste årsrapport Årets samlede resultat EGENKAPITAL I ALT

17 15. NOTER Note 1. Prioritetsgæld Til sikkerhed for prioritetsgæld er der udstedt pantebreve med pant i foreningens ejendom. Prioritetsgælden specificeres således: HUSEJERNES KREDITKASSE NYKREDIT NYKREDIT Lånetype Obligationslån Kontantlån Kontantlån Hovedstol Rentesats 5,00% 4,90% 3,68% Restløbetid, år 12 år 12 år og 6 mdr. 2 år og 9 mdr. Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 100,00 100,00 100,00 Kursværdi NYKREDIT NYKREDIT NYKREDIT Lånetype Kontantlån Obligationslån Kontantlån m/variabel rente og rentemax. 5% Hovedstol Rentesats 4,67% 3,26% 4,72% Restløbetid, år 13 år og 9 mdr. 24 år og 9 mdr. 15 år og 9 mdr. Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 100,00 95,65 99,55 Kursværdi

18 16. NYKREDIT Lånetype Kontantlån Hovedstol Rentesats 4,20% Restløbetid, år 28 år og 3 mdr. Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 93,52 Kursværdi (i alt kr ) Der betales afdrag på alle lån. 6 lån er fastforrentede og 1 lån er med variabel rente og rentemax. på 5%. Ejerpantebreve: Ejerpantebrev kr med pant i foreningens ejendom beror i pengeinstitut. Ejerpantebrevet er til fri disposition. Foreningen har pr. 31 januar 2011 ingen renteswapaftaler. Note 2. Skattekrav ved ophør med erhvervsmæssig virksomhed Landsskatteretten og Østre Landsret har afsagt kendelse/dom om, at andelsboligforeninger skal beskattes, når den erhvervsmæssige virksomhed ophører, d.v.s. når den sidste lejelejlighed eller erhvervslejemål overgår til andel. Ophørsbeskatningen vil efter kendelsens ordlyd omfatte avancen på samtlige de lejelejligheder og erhvervslejemål, andelsboligforeningen har solgt fra og med den 19. maj Til orientering kan det oplyses, at andelsboligforeningen fra og med den 19. maj 1994 har solgt 10 lejelejligheder. Pr. statusdagen har andelsboligforeningen 1 usolgt lejelejlighed samt 2 usolgte erhvervslejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Ophørsskatten kan først opgøres når den erhvervsmæssige virksomhed ophører, d.v.s. i det regnskabsår hvor den sidste lejelejlighed eller erhvervslejemål afhændes eller alternativt ved andelsboligforeningens ophør. Ved beregningen af ophørsskatten, skal ejendommens handelsværdi på ophørstidspunktet lægges til grund. Ejendommens handelsværdi vil som udgangspunkt blive fastsat til senest kendte offentlige ejendomsvurdering på ophørstidspunktet.

19 17. Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig, idet andelsboligforeningen ikke agter at afhænde den sidste lejelejlighed/det sidste udlejede erhvervslejemål. Som en følge heraf, er der i årsrapporten ikke afsat beløb til dækning af en senere ophørsskat på de lejelejligheder/erhvervslejemål andelsboligforeningen har solgt fra og med den 19. maj Note 3. Andelsværdier Egenkapital før reservation og regnskabsmæssige hensættelser Regnskabsmæssige hensættelser Egenkapital iflg. årsrapport Reserveret til imødegåelse af fald i egenkapitalen på grund af kursregulering af gælden, fremtidige større vedligeholdelsesarbejder m.v Forslag til samlet andelspris I årsrapporten og ved beregning af andelsværdier er ejendommen optaget til seneste offentlige ejendomsværdi. Ejendommen er ikke valuarvurderet. Egenkapitalen fordeles iflg. vedtægternes 6 stk. 2 efter indskud. Generalforsamlingen har bestemt, at egenkapitalen fordeles efter boligafgiftskrone (boligafgift marts 2011 kr ,75). Andelsprisen pr. boligafgiftskrone udgør kr = 303, ,75 Den enkelte andelshavers indskud fremgår af andelshavernes andelsbevis. I henhold til vedtægternes 10 foreslår bestyrelsen værdien af andelene fastsat til kr. 303,00 pr. boligafgiftskrone (boligafgift marts 2011 kr ,75) (sidste år kr. 323,53) gældende for perioden 1. juni maj Den foreslåede værdi af andelene udgør i alt kr (sidste år kr ), hvilket ligger indenfor den samlede maksimale værdi, opgjort i henhold til 5 stk. 2 litra C (kontant ejendomsværdi) i lov om andelsboligforeninger m.v. kr Ved bestyrelsens forslag til andelspriser er der indarbejdet regnskabsmæssige hensættelser til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder på kr , samt en yderligere reservation på kr til imødegåelse af fald i foreningens egenkapital, i alt kr Reglerne vedrørende overdragelse af andelene findes i vedtægternes 8-11.

20 18. Tillæg til note vedr. andelsværdi Under henvisning til Vestre Landsretsdom af 12. januar 1995 skal vi gøre opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Note 4. Garantier og sikkerhedsstillelser Foreningen har stillet garanti for 9 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt kr Note 5. Eventualforpligtelser Ingen

21 19. Andelsboligforeningen Torvebo Likviditetsoversigt pr. 31. januar / kr. Disponible beløb: Grundejernes Investeringsfond 18 b 400 Restance boligafgift Flytteafregninger Tilgodehavende lønsumsafgift Forudbetalt energimærkning 3 år Forudbetalte omkostninger Kassebeholdning formand Kassebeholdning forening 300 Kassebeholdning kasserer Indestående Danske Bank A/S, aftaleindlånskonto Indestående Danske Bank A/S, erhvervskonto Diverse gældsposter: Forudbetalt løbende boligafgift 300 Skyldig A-skat m.v Skyldige omkostninger Skyldige prioritetsrenter Varmeregnskab 2010/ Indvendig vedligeholdelse Mellemregning med administrator LIKVIDITETSOVERSKUD FØR HENSÆTTELSER PR. 31. JANUAR Hensat til større vedligeholdelsesarbejder LIKVIDITETSOVERSKUD EFTER HENSÆTTELSER PR. 31. JANUAR

22 20. Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud efter hensættelser pr. 1. februar Formuetilgang i årets løb: Årets ordinære overskud Årets ekstraordinære overskud Stigning i forudbetalt leje og deposita Optagelse af lån Formueafgang i årets løb: Afdrag på prioritetsgæld Kurstab ved indfrielse af lån Indfrielse af lån LIKVIDITETSOVERSKUD EFTER HENSÆTTELSER PR. 31. JANUAR

23 21. Andelsboligforeningen Torvebo Budget for året 2011/12 - I N D T Æ G T E R /12 kr. Ordinære indtægter: Boligafgift - medlemmer Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Leje - ikke medlemmer Leje - ikke medlemmer, erhverv Kælderleje - medlemmer Kælderleje - ikke medlemmer Renteindtægter Ordinære udgifter: - U D G I F T E R - Prioritetsrenter Ejendomsskatter Grundskyld Renovation m.v Vandafgifter Forsikringer El-forbrug Vicevært incl. afløser Trappevask Vinduespolering Arbejdsgiverbidrag Snerydning Anden renholdelse (rengøringsartikler m.v.) Håndværkerudgifter Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Hensat til vinduesservice Elektrolyse Ventilation Administrationshonorar Varmeregnskabshonorar Revision og udarbejdelse af årsrapport, budget, skatteopgørelse m.v Indarbejdelse af supplerende oplysninger i årsrapport 2010/11 og 2011/ transport

24 22. transport PBS - gebyrer Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Bestyrelseshonorar Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon og internet Tilskud til fester og kurser 500 Medielicens Hensat til indvendig vedligeholdelse Ejendommens andel i varmeudgifter Resultat af ordinær drift: Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud af ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag Ekstraordinære udgifter: Låsesystem hensat til større vedligeholdelsesarbejder, anvendt Resultat af ekstraordinær drift 0 LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET 2011/12 Likviditetsoverskud pr. 1. februar Ordinært resultat efter afdrag Ekstraordinært resultat 0 Likviditetsoverskud pr. 31. januar Der er pr. 31. Januar 2012 hensat kr til større vedligeholdelsesarbejder og kr til vinduer. Foranstående budget for perioden 1. februar januar 2012 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

25 23. BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 1. Arealer og ejendommens værdi Ejendommens areal udgør i henhold til Bygnings-og Boligregistret (BBR) m2, som består af: 174 boligandele erhvervsandel 91 1 lejemål 58 2 erhvervslejemål 183 Areal i alt m 2 Kontant ejendomsværdi ved den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 udgør kr , hvilket svarer til en kontantværdi på kr pr. m². 2. Andelshavernes hæftelsesforhold Iflg. vedtægternes 6 hæfter medlemmerne alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen. Dog hæfter medlemmerne solidarisk for prioritetsgæld og lån i pengeinstitutter med sikkerhed i ejerpantebrev i det omfang, kreditorerne har taget forbehold herom. Det kan oplyses, at iflg. administrator har realkreditinstituttet ikke taget forbehold herom. 3. Forsikringsmæssige forhold Ejendommen er forsikret hos Gjensidige Forsikring. Forsikringen omfatter bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, svamp, insekt, glas og kumme, retshjælp og bestyrelsesansvar. Der er i forsikringspolicen ikke anført individuelle forbehold. Med hensyn til forsikringssummer og selvrisiko ved eventuel skade samt vilkår iøvrigt henvises til ejendommens police med tilhørende forsikringsbetingelser. 4. Supplerende oplysninger om pris ved handel med andele Ved handel med andele til de i note 3 opgjorte andelsværdier indgår ejendommen i andelsværdiberegningen med en værdi på kr (kr pr. m²) minus hensættelser og reservation kr (kr pr. m²) eller netto kr Denne værdi svarer på totalbasis - med et areal for ejendommen på m² - til en kontantværdi kr pr. m². 5. Andre oplysninger Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen er ikke udarbejdet.

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2009/10 50. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår

GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår GLB REVISION Andelsboliqforeningen Halgreen Arsrapport for 212l13 5. reqnskabsår Statsautoriserede RevisorerA/S I København Køge I glb.dk I CVR nr. 3 82 19 63 VedVesterpoft6.5. I 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TELEMARKEN ÅRSRAPPORT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TELEMARKEN ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere