ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2007, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 17 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: 10. Økonomisk status pr. 31. december Anmodning om vedtægtsændringer for Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune Forespørgsel om ferieboliger Havnefronten 2, Bogense Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr Emmelev A/S Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Emmelev A/S Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Udvidelse af Odense Lufthavn Høring om fælles takstsystem i FynBus Byggemodning af boligområde ved Stenløkkevej i Otterup Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune Godkendelse af vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Godkendelse af sygeplejestruktur samt kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen i Nordfyns Kommune Forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Ansøgning fra Skamby Friskole om belåning af bygninger Principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Hårslev Lån til betaling af ejendomsskat Meddelelser LUKKET PUNKT: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere samt godkendelse af åbningstid til en restaurationsvirksomhed LUKKET PUNKT: Køb af jord LUKKET PUNKT: Tilbud på postlister til Nordfyns Kommunes hjemmeside...39

3 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Økonomisk status pr. 31. december 2006 Sagsnr Økonomichefen orienterer om økonomisk status pr. 31. december 2006 for de 3 gamle kommuner. Materialet udleveres på mødet. Økonomiudvalget den 11. januar 2007: Udsættes til næste møde. Til efterretning. 11. Anmodning om vedtægtsændringer for Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Sagsnr J.nr Advokat Søren Olesen fremsender på vegne af bestyrelsen for ovennævnte legat, hvor han er antaget som administrator, forslag til nye vedtægter. Vedtægtsændringerne er en konsekvens af kommunesammenlægningen og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Brev og vedtægter fra advokat Søren Olesen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Vedtægtsændringerne indstilles godkendt. Dette medfører, at borgmester Bent Dyssemark, socialudvalgsformand Gert Rasmussen og gruppeleder for bl.a. Vigerslevområdet træder ind i bestyrelsen. Socialudvalgets indstilling godkendt.

4 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Administrationen fremsender forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune pr. 1. januar På baggrund af møder mellem repræsentanter for SSP-udvalgene i Bogense, Søndersø og Otterup foreslås det, at der nedsættes et overordnet SSP-Udvalg med styringsmæssig og økonomisk kompetence. Herudover foreslås nedsat 3 SSP-Arbejdsgrupper, sammensat af nøglepersoner i lokalområdet og med tæt kontakt til målgruppen. En gennemgående figur er gadeplanmedarbejderen, der deltager i Arbejdsgruppernes møder ad hoc og sikrer informationen til udvalget. Søndersø Kommune har en årrække gennemført sommerferieaktiviteter for skolebørn. Der ønskes en drøftelse af, om hele Nordfyns Kommune bør være omfattet af disse aktiviteter. Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune, udarbejdet af Lene H. Hansen og senest revideret den 8. januar Økonomiske oplysninger: Der er på budget 2007 afsat kr. til SSP-arbejdet. Herudover er der afsat kr. til omkostningerne ifm. gadeplanmedarbejder, incl. nuværende medarbejders løn. Udgifterne til sommerferieaktiviteter i Søndersø Kommune androg i kr. Det anbefales, at forslaget til den fremtidige SSP-struktur indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Strukturen indstilles godkendt med følgende ændringer: Gademedarbejderen skal være permanent medlem af arbejdsgrupperne. De 3 arbejdsgrupper skal have en repræsentant fra klubberne. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt.

5 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Forespørgsel om ferieboliger Havnefronten 2, Bogense Sagsnr J.nr Bogense Kommune vedtog den 14. december 2006 lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte. Nordfyns Kommune modtog den 23. januar 2007 en forespørgsel om, hvorvidt der er bopælspligt i delområde V i lokalplan Der er i lokalplan under 3.4b anført, at området må bruges til boligformål. Dette i sig selv angiver ikke, hvorvidt der er bopælspligt på arealet eller ej. Det kan resultere i, at der f.eks. kan opføres ferieboliger i delområde V. Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, hvad området ønskes brugt til. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at der udarbejdes ny lokalplan med henblik på at sikre, at der opføres helårsboliger (med bopælspligt). Det indstilles, at der udarbejdes en ny lokalplan for hele Bogense bymidte til erstatning for lokalplan Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev Sagsnr J.nr Lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev ved Østergade Klaus Berntsensvej, har været i offentlig høring. Der var ved fristens udløb indkommet 2 indsigelser. Naboer har fortaget en underskriftsindsamling, hvor 5 omkringboende har følgende indsigelser: Bygningshøjde på 8 m er for høj, de mener ikke det svare til tæt lav bebyggelse. Ønsker området tilsluttes kloakledning i Østergade, da de har problemer med kloakeringen på Klaus Berntsensvej. Odense Bys Museer fremsender ønske om at blive adviseret om opstart af byggemodningen i så god tid som muligt.

6 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 21 Teknik og Miljø bemærkninger til ovenstående. I kommuneplanens rammer og tidligere lokalplan (lokalplan nr. 69) er området udlagt med en maks. bygningshøjde på 8,0 m. Kloakken vil blive tilsluttet hovedledningen i Østergade. Advisering af museet fremgår af pkt. Arkæologiske interesser side 8. Indsigelser fra naboer. Kortbilag. Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Indsigelsen om højde tages ikke til følge. Kloaktilslutning sker til hovedledning i Østergade. Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. 15. Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr Bogense Kommune modtog den 19. september 2006 Naturklagenævnets afgørelse på klagerne over lokalplan "Feriecenter ved Kristianslund" Naturklagenævnet kendte lokalplanen ugyldig, da de ikke fandt den tilstrækkeligt præcis med hensyn til udlæg af interne færdselsveje og parkeringsarealer, udstykning, boligernes størrelse og nærmere antal samt placering af administrationsbygning, fælles faciliteter m.v. Bogense Kommune har ladet Aarstiderne Arkitekter udarbejde et nyt forslag til lokalplan, der har en væsentlig større detaljerings- og præcisionsgrad end den nyligt underkendte lokalplan. Desuden redegør den i højere grad for hensigterne bag bestemmelserne i lokalplanen.

7 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 22 Der er i høringsperioden ikke indgået nogen indsigelser. Nordfyns Kommune har dog, for at præcisere bestemmelserne, justeret en smule på nogle tekniske elementer i lokalplanen. Lokalplan Feriecenter ved Kristianslund i Bogense. Notat fra Naturgas Fyn. Ophævelse af landbrugspligt. Naturklagenævnets afgørelse på klager over lokalplan Det indstilles, at Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Indstilles godkendt. 16. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr Emmelev A/S Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 750, Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 Emmelev Mølle A/S. Kommuneplantillægget har til formål at fastlægge rammer for lokalplanlægning i forbindelse med udvidelse af erhvervsområdet, hvilket er en forudsætning for gennemførelse af lokalplan L-E3-05 vedrørende udvidelse af erhvervsområdet ved Emmelev A/S. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag: 1. Beboerne Norupvej 65, 71 og 82 gør indsigelse i fælles skrivelse af 9. december 2006 imod lugtgener (bl.a. saltsyre), øget støj hele døgnet og øget lastbiltrafik, der medfører nedsat trafiksikkerhed for cyklister.

8 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Fyns Amt 14. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 3. Naturgas Fyn 19. december 2006 gør opmærksom på, at der ligger en naturgasledning i området. 4. Odense Bys Museer 21. december 2006 oplyser om eksisterende arkæologiske fund i området og anmoder om, at de omtales i lokalplanen. 5. Danmarks Naturfredningsforening 8. januar 2007 bemærker, at de anser beskrivelse af lugtforurening og forslag til overvågningsprogram for mangelfuld. 6. Beboer på Norupvej 112 gør i skrivelse af 3. januar 2007 indsigelse imod lugtgener, støjgener og øget trafik. Det fremgår af indsigelsen, at det også er på vegne af grundejere på Nørregade 28, Norupvej 100, Norupvej 118 og Norupvej Beboer på Bellisvænget 41 gør i skrivelse af 7. januar 2007 indsigelse imod forslagene med henvisning til lugtgener, virksomhedens manglende overholdelse af de miljømæssige forskrifter og forøget belastning af trafiksikkerhed og vejnet. Bemærkninger: Ad.1 Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Ad 2 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 3 Naturgasledningen bør omtales i teksten i kommuneplantillæg. Ad 4 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 5 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 6 Indsigelsen er ikke underskrevet af nogen af de omtalte grundejere. Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Ad 7 Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Kopi af de 7 indkomne indsigelser og bemærkninger. Kommuneplantillæg nr. 39. Indstilling: Det indstilles, at kommuneplantillæg nr. 39 vedtages med den redaktionelle ændring, at der tilføjes følgende pkt. 8 i Rammebestemmelser:

9 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: At beskytte den nedgravede ø 125 gasledning langs lokalplanområdets nordlige skel. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Ole Taustrup Hansen og Morten Andersen indstiller, at planen godkendes med de indstillede redaktionelle ændringer. Oversendes til afgørelse i kommunalbestyrelsen. 17. Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Emmelev A/S Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 751, forslag til lokalplan L-E3-05 Udvidelse af erhvervsområde ved Emmelev A/S. Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af erhvervsområdet at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, adgangsforhold og beplantning, samt at overføre området fra landzone til byzone. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag: 8. Beboerne Norupvej 65, 71 og 82 gør indsigelse i fælles skrivelse af 9. december 2006 imod lugtgener (bl.a. saltsyre), øget støj hele døgnet og øget lastbiltrafik, der medfører nedsat trafiksikkerhed for cyklister. 9. Fyns Amt 14. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 10.Naturgas Fyn 19. december 2006 gør opmærksom på, at der ligger en naturgasledning i området. 11.Odense Bys Museer 21. december 2006 oplyser om eksisterende arkæologiske fund i området og anmoder om, at de omtales i lokalplanen. 12.Danmarks Naturfredningsforening 8. januar 2007 bemærker, at de anser beskrivelse af lugtforurening og forslag til overvågningsprogram for mangelfuld. 13.Ejer af Norupvej 112 gør i skrivelse af 3. januar 2007 indsigelse imod lugtgener, støjgener og øget trafik. Det fremgår af indsigelse, at det også er på vegne af grundejere på Nørregade 28, Norupvej 100, Norupvej 118 og Norupvej 128.

10 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Ejer af Bellisvænget 41 gør i skrivelse af 7. januar 2007 indsigelse imod forslaget med henvisning til lugtgener, virksomhedens manglende overholdelse af de miljømæssige forskrifter og forøget belastning af trafiksikkerhed og vejnet. Bemærkninger: Ad1 Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Som det fremgår af lokalplanen skal miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes, også ved beboerne på Norupvej. Ad 2 Amtet oplyser, at kommunens tilsagn den 13. december 2006 om at ændre følgende formulering i lokalplanredegørelses tekst Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhvervsvirksomhed. til følgende: Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhvervsvirksomhed, der ikke overstiger miljøklasse 6-7. medfører, at amtet ikke har indsigelse imod lokalplanen. Ad 3 Naturgasledningen bør beskrives som følgende tilføjelse til 8: Stk. 8.4 Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages anlægsaktivitet indenfor den 4 m sikkerhedszone, der omgiver naturgasledningen i lokalplanområdets nordlige skel. Ad 4 De eksisterende arkæologiske fund bør omtales i lokalplanens redegørelse om fortidsminder. Ad 5 Som det fremgår af Forslag til overvågning i miljørapporten har kommunen vurderet, at der ikke etableres selvstændige programmer til overvågning af lokalplanens miljøpåvirkning, idet det antages at det almindelige kommunale tilsyn med overholdelse af lokalplanens retningslinier og virksomhedens miljøgodkendelse er tilstrækkelig. Fyns Amt har ikke haft bemærkninger eller indsigelse imod denne kommunale vurdering. Ad 6 Indsigelsen er ikke underskrevet af nogen af de omtalte grundejere. Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Som det fremgår af lokalplanen skal miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes, også ved beboerne på Nørregade og Norupvej. Ad 7 Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Med henvisning til flere indsigelser imod støj- og lugtgener skal der bemærkes, at der i forbindelse med en ansøgning fra virksomheden om udvidelse af produktionen skal gennemføres en VVM-screening og evt. tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Der skal i den anledning gennemføres en fornyet vurdering af de miljømæssige forhold.

11 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 26 De trafikale forhold med flere lastbiler på vejene og eventuelle konsekvenser for trafiksikkerhed indgår i kommunens vejplanlægning og trafiksikkerhedsplan. Kopi af de 7 indkomne indsigelser og bemærkninger. Lokalplan L-E3-05. Det indstilles, at lokalplan L-E3-05 vedtages med de redaktionelle ændringer, der er omtalt i Ad 2, Ad 3 og Ad 4. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Ole Taustrup Hansen og Morten Andersen indstiller, at planen godkendes med de indstillede redaktionelle ændringer. Oversendes til afgørelse i kommunalbestyrelsen. 18. Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Udvidelse af Odense Lufthavn Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 752, et forslag til lokalplan L-E1-O5 for udvidelse af Odense Lufthavn. Lokalplanen har til formål at give mulighed for forlængelse af start- og landingsbane med tilhørende aktiviteter. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger: 15.AirAlpha 21. november 2006 har bemærkninger om forundersøgelse af eventuelle fortidsminder bør foretages inden anlægsarbejdet opstartes. 16.Fyns Amt 7. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 17.Odense Bys Museer 18. december 2006 har ingen yderligere kommentarer.

12 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 27 Bemærkninger: Ad 1 Uden betydning for lokalplanens vedtagelse, da de indsendte bemærkninger ikke er relevante i forhold til lokalplanproceduren og det politiske beslutningsgrundlag for vedtagelse af lokalplanen. Det henføres til de efterfølgende initiativer. Ad 2 Amtet oplyser, at kommunens tilsagn den 23. november 2006 om at ændre formuleringen af 3.1 til følgende: Området må kun anvendes til start- og landingsbane medfører, at amtet ikke har bemærkninger til lokalplanen. Amtet henstiller, at støjkonsekvensområderne indarbejdes i den nye kommuneplan for Nordfyns Kommune. Ad 3 Uden betydning for lokalplanens vedtagelse. Kopi af de 3 indkomne bemærkninger. Lokalplan L-E1-O5 Udvidelse af Odense Lufthavn. Det indstilles, at lokalplanen vedtages med den rettelse af 3.1, der er aftalt med Fyns Amt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt med den indstillede rettelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Christian Sommerlund kan ikke gå ind for en vedtagelse af lokalplanen, som betyder en udvidelse af start- og landingsbanen. 19. Høring om fælles takstsystem i FynBus Sagsnr J.nr K04 Det nye Trafikselskab på Fyn FynBus - skal have et fælles takstsystem. Det skal kunne samordne de forskellige ønsker til billetsystemer og takster på både regionalruter, lokalbusser og bybusser. Det betyder, at der skal opkræves samme billetpris i både de lokale og de regionale busser i Nordfyns Kommune.

13 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 28 Generelt betyder ændringen, at prisen på de regionale ruter falder og prisen på de lokale ruter stiger. Der er udarbejdet et høringsforslag, som indeholder forslag til hvorledes det fælles takstsystem kan opbygges. Takst/rabatter: FynBus foreslår følgende takst for en kontantbillet i 2007 med fremskrivning i 2008: Antal Gl. FynBus Ny pris i zoner pris i kr. kr Ovenstående priser er for én voksen. (Billetprisen i Bogense er pt. kr. 12 for en voksen og i Otterup kr. 9). Det foreslås i oplægget, at der fremover ikke skal gives rabat til pensionister ved køb af kontantbilletter (alm. billet) og på turkort - kun på periodekort. Både de regionale ruter og lokalruterne har hidtil kørt med halv pris til pensionister. Hvis Nordfyns Kommune fortsat ønsker pensionistrabatten, skal kommunen selv betale differencen. Anslået udgift til pensionistrabat: Lokalbus: Antal billetter til lokalbussen i Bogense solgt som enkeltbilletter samt 10-turskort: bill. Antal billetter til lokalbussen i Otterup solgt som enkeltbilletter samt 10-turskort: bill. Samlet udgift til rabat: kr % = kr. 10 x billetter: kr (prisen er beregnet ud fra en 2-zones billet) Regionalbus: De økonomiske beregninger kommer fra FynBus, og vil senest foreligge til mødet. Børnerabatten (halv pris) fastholdes. Det foreslås ligeledes, at der skal være en mindstebetaling på 2 zoner, dog med den rabat, at man på 1-zone-ture får fratrukket kr. 5, så turen koster kr. 15.

14 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 29 De fleste lokale ture vil kunne foretages inden for 2 zoner. Skolekort skal købes af kommunen ved FynBus og udleveres til de børn kommunen ønsker at betale kørslen for. - (jævnfør de retningslinier der vedtages i Nordfyns Kommune). Billettyper Der kan fremover kun købes 10-turskort øvrige flerturskort foreslås afskaffet i Bogense og Otterup har der også været 40-turskort. Der indføres efterbetalingskort fungerer som et benzinkort. Disse efterbetalingskort fungerer således, at man trækkes efter en tur, og jo flere ture man kører, des billigere bliver det. Hvis kommunen vil give rabat til f.eks. pensionister kan denne rabat reguleres her. Zoner Der er i oplægget foreslået en række ændringer af zoner som berører ruter i Nordfyns Kommune Der foretages en række tilpasninger, så zonegrænserne følger kommunegrænserne, og så der bliver en mere jævn fordeling af zonestørrelserne, hvilket kan anbefales. Der foretages ligeledes zonejusteringer, som betyder, at lokale ruter kan køres inden for 2 zoner, hvilket ligeledes kan anbefales. Grænsen mellem zone 79 og 80 flyttes mod vest, hvilket betyder 1 zone mindre mellem Vissenbjerg og Morud. Ændringen kan anbefales. Følgende ønskes ændret i forhold til det foreslåede Det foreslås, at zone 14/95 ved Særslev forbliver øst for Særslev, hvilket betyder dyr rejse for passagerer fra Særslev til f.eks. Søndersø. Nordfyns Kommune foreslår, at zonegrænsen flyttes vest for Særslev, hvilket betyder, at rejsen bliver 1 zone billigere for passagerer der rejser mod Odense, hvor i mod det kun for rejsende mod Bogense bliver 1 zone dyrere. Hvis denne ændring fortages vil en enkeltbillet fra Særslev til Søndersø vil komme til at koste kr. 20. En enkelt fra Særslev til Bogense vil komme til at koste kr. 30. Denne ændring giver en mindre billetindtægt på kr , som skal finansieres af Nordfyns Kommune. Ændringen vil betyde en mindre indtægt på kr til Regionen. En repræsentant fra FynBus deltog i mødet. Notat fra Teknik og Miljø

15 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 30 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at det foreslåede takstsystem godkendes, dog forslås det, at zonegrænsen øst for Særslev flyttes til vest for Særslev. Det indstilles ligeledes, at der gives mulighed for pensionistrabat. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog med den tilføjelse, at zonen omkring Særslev (zone 95) nedlægges. 20. Byggemodning af boligområde ved Stenløkkevej i Otterup Sagsnr J.nr For at kunne imødekomme efterspørgslen efter byggegrunde vedtog Otterup Kommune i september 2006 lokalplan O-B19-02 for et boligområde ved Stenløkkevej. Lokalplanen er opdelt i områderne A-G, hvor A-E ejes af Nordfyns Kommune. Områderne A-D er udlagt til parcelhusbyggeri og område E er udlagt til tæt/lav byggeri. Det vurderes at der i område D kan udstykkes ca. 15 grunde, i område E ca. 26 grunde til tæt/lav byggeri og i område A, B og C i alt kan udstykkes ca. 30 grunde. Odense Bys Museer har lavet forundersøgelse af en del af området (område D og E) og har på baggrund heraf fremsendt budget på kr ,95 for arkæologiske undersøgelser på delområdet. Museet har endvidere fremsendt budget for forundersøgelse af det resterende område (område A, B og C) på kr ,25. COWI har fremsendt overslag på kr vedr. projektering af området. Notat af 24. januar 2007 fra Gitte Clemmensen. Økonomiske oplysninger: Der er i budgettet for 2007 ikke afsat midler til byggemodningsprojekter, hvorfor der søges om en tillægsbevilling. Samtidig er der ej heller budgetteret med indtægter for grundsalg.

16 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 31 Teknik og Miljø anbefaler at Der frigives kr til arkæologiske undersøgelser/forundersøgelser, landmåler og projektering. Arkæologiske undersøgelser og forundersøgelser iværksættes. Byggemodningsprojekt udarbejdes for områderne A-E og anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation Udgifterne til arkæologiske undersøgelser af byggegrunde i Nordfyns Kommune finansieres fremover ved at indregne 10 kr./m² ved prisfastsættelsen af alle byggegrunde. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at Administrationens indstilling følges. Indstilles godkendt. Tillægsbevillingen på kr indstilles finansieret som forbrug af likvide aktiver. 21. Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Administrationen fremsender forslag til kompetencer på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune. Forslaget er udarbejdet iht. notat om Overordnede retningslinier for kompetencer i Nordfyns Kommune. Såvel de Overordnede retningslinier som forslaget til Kompetencer på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune er tilpasset anbringelsesreformen og den ændrede reform pr. 1. januar Notat om Overordnede retningslinier for kompetencer i Nordfyns Kommune af 8. november Forslag til kompetenceplan på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune af 9. januar Der ligger yderligere bilag i papirsagen.

17 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 32 Det anbefales, at forslaget til Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. 22. Godkendelse af vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Sagsnr J.nr Bruger- og pårørenderåd skal etableres i henhold til Lov om social service. Bruger- og pårørenderåd nedsættes i tilknytning til plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerne af tilbud efter Lov om social service får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet. Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd. Oversigt over institutioner omfattet af oprettelsen af Bruger- og pårørenderåd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Indstilles godkendt. Sendes retur med henblik på vedtægterne sendes til høring i relevante fora.

18 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Godkendelse af sygeplejestruktur samt kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til organisering samt kvalitetsstandarder for sygepleje i Nordfyns Kommune. Afdelingsleder Anette Andersen gennemgår rapporten på mødet. Rapporten Hjemmesygeplejen i fremtiden i Nordfyns Kommune samt kvalitetsstandarder for sygepleje. Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. 24. Forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Familieudvalget besluttede den 5. december 2006 at sende et forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune til høring i skolebestyrelserne med de ændringer, som udvalget vedtog på mødet. Høringsfristen fastsattes til 8. januar Der er ved høringsfristens udløb indkommet 14 høringssvar. De indkomne høringssvar. Sammendrag af høringssvar, tilføjet oprindeligt udkast af 5. december Undervisningsafdelingens indstilling på baggrund af indkomne høringssvar, dateret 10. januar 2007.

19 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 34 Følgebrev til Familieudvalget af 10. januar Det anbefales, at forslaget til Styrelsesvedtægt indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Indstilles godkendt med følgende ændringer: Bilag 3: Pkt Klassedannelse indskrivning ændres til: Indskrivning og optagelse af elever foregår på distriktsskolen. Bilag 4: Pkt. 4.1 Opgaverelaterede ressourcenøgler: Minimumstildelingen på kl. hæves fra 740 timer 750 timer. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt. 25. Ansøgning fra Skamby Friskole om belåning af bygninger Sagsnr J.nr Skamby Friskole anmoder i skrivelse af 20. december 2006 om Nordfyns Kommunes tilladelse til, at skolens bygninger stilles som sikkerhed for en forhøjelse af skolens kassekredit med kr Skamby Friskole startede 1. august 2005 med 35 elever. Elevtallet pr. 5. september 2006 var på 29, hvilket er det tal, der udløser statstilskud for indeværende skoleår. Elevtallet pr. 1. januar 2007 var 34, og der er indskrevet 10 elever til børnehaveklassen pr. 1. august Skolen angiver at være inde i en positiv udvikling, og målet er at nå op på 50 elever næste skoleår. Skolen har udarbejdet drifts- og likviditetsbudget for årene Iflg. budgettet forventes balance i regnskabet for 2007 og overskud efterfølgende år, mens der aktuelt er et kreditbehov på kr fordelt på de første 3 kvartaler af 2007.

20 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 35 I revisionsselskabet Deloitte s konklusion anføres, at selskabet ikke er bekendt med forhold, der afkræfter, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet. Selskabet anfører videre, at de faktiske resultater for skolen sandsynligvis vil afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige. Ansøgning fra Skamby Friskole af 20. december Budget for Skamby Friskole for med uafhængig revisors (Deloitte) erklæring på budgettet Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Skamby Friskole købte Skamby Skoles bygninger af Søndersø Kommune for en krone med den klausul, at bygningerne skal tilbageskødes til kommunen, såfremt der ikke længere drives skole på ejendommen. Desuden indgik i aftalen, at bygningerne kun måtte belånes efter skriftlig aftale med sælger. Sagen forelægges til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Det indstilles, at anmodningen ikke imødekommes, da Familieudvalget principielt er af den opfattelse, at der ikke gives underskudsgaranti til driften. Familieudvalget ønsker en dialog med Skamby Friskole om skolens fremtid. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt. 26. Principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater Sagsnr J.nr Efter spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden holde sig underrettet om kommunalbestyrelsens indstilling til, at der gives tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i kommunen. Kommunens indstilling er vejledende.

21 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 36 Såfremt kommunens holdning er, at Spillemyndigheden ikke bør udstede tilladelse vil myndigheden ved afgørelsen lægge vægt på om kommunens indstilling indeholder et eller flere af følgende punkter: Kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens tolkning ikke giver mulighed for etablering af en spillehal, inkl. beslutning om fremtidige lokalplaner. Kommunen nedlægger forbud efter planlovens 12 eller 14. Kommunen henviser til, at spillehallen ligger i umiddelbar nærhed af kirke, skole eller lignende. Kommunen henviser til at spillehallen er beliggende i et område med sociale problemer og spillehallen vil give anledning til yderligere problemer i området. Der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den slet ikke vil have spillehaller i kommunen og der ikke findes nogen i forvejen. Søndersø Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 1. september 2003 at man ikke ønsker gevinstgivende spilleautomater i Søndersø Kommune. Der er spillehaller i både Bogense og Otterup. Lov om gevinstgivende spilleautomater. Der ønskes en principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Nordfyns Kommune. Det indstilles, at der ikke er noget principielt til hinder for at give tilladelse. Tilladelse gives efter individuel ansøgning. 27. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Hårslev Sagsnr J.nr Spillemyndigheden fremsender ved skrivelse af 8. december 2006 ansøgning fra Spilorama A/S om opstilling af 6 gevinstgivende spilleautomater på adressen Hårslev Købmanden, Bogensevej 87, Søndersø.

22 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 37 Efter spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden holde sig underrettet om kommunalbestyrelsens indstilling til, at der gives tilladelse til opstilling af spilleautomater i kommunen. Høringsskrivelse af 8. december 2006 fra Spillemyndigheden. Lov om gevinstgivende spilleautomater. Anbefales godkendt. 28. Lån til betaling af ejendomsskat Sagsnr J.nr I henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter yder kommunerne efter anmodning fra ejere af ejendomme nævnt i loven - lån til ejendomsskatter samt udgifter til tilslutning til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt under forsætning af, at lovens øvrige betingelser er opfyldt. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der desuden skal ydes lån til vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler samme ejendom. Ingen af de 3 gamle kommuner har før sammenlægningen praktiseret at yde lån ud over de lovbestemte. Der er i alt ca. 170 aktive lånesager med et samlet tilgodehavende på ca. kr Som sikkerhed for lån med påløbne renter tinglyses der et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med pant i ejendommen. Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal have panteret inden for den senest ansatte ejendomsværdi. Når skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevet eller ejerpantebrevets pålydende. Pantebrevet har som udgangspunkt oprykkende prioritet. Kommunen har dog pligt til at rykke for lån, som ydes efter reglerne i realkreditloven, såfremt disse lån optages til indfrielse af eksisterende lån med tillæg af omkostningerne ved omlægningen.

23 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 38 Notat af 31. januar 2007 vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven. De Kommunale skattelove. Indenrigsministeriets skrivelse af 23. februar Det anbefales, at der ydes lån til ejendomsskat jf. ejendomsskattebilletten og til udgifter til tilslutning, hvor der er tilslutningspligt (i overensstemmelse med lovgivningen) at lån bevilges fra førstkommende forfaldsdag. at borgerservice bemyndiges til at yde lån og give tilladelse til rykningspåtegning samt underskrive papirer til tinglysningen og diverse papirer i forbindelse med lånet. at rykningspåtegning i forbindelse med optagelse af helt nye lån kan ske inden for 80% af den offentlige ejendomsværdi at man lader kreditforeningen eller banken udfærdige rykningspåtegningerne. Udgiften hertil påhviler låntager. Administrationens indstilling indstilles godkendt. 29. Meddelelser Sagsnr o Stormrådet fremsender den 25. januar 2007 Beretning om Stormrådets virksomhed for perioden 1. september august På grund af Beretningens format ligger den kun på papirsagen. Til efterretning.

24 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: LUKKET PUNKT: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere samt godkendelse af åbningstid til en restaurationsvirksomhed Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Køb af jord Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Tilbud på postlister til Nordfyns Kommunes hjemmeside Sagsnr J.nr

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde Side nr. 1 til side nr. 11 19.01.2006 Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl.17.25 og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere