ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2007, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 17 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: 10. Økonomisk status pr. 31. december Anmodning om vedtægtsændringer for Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune Forespørgsel om ferieboliger Havnefronten 2, Bogense Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr Emmelev A/S Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Emmelev A/S Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Udvidelse af Odense Lufthavn Høring om fælles takstsystem i FynBus Byggemodning af boligområde ved Stenløkkevej i Otterup Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune Godkendelse af vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Godkendelse af sygeplejestruktur samt kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen i Nordfyns Kommune Forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Ansøgning fra Skamby Friskole om belåning af bygninger Principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Hårslev Lån til betaling af ejendomsskat Meddelelser LUKKET PUNKT: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere samt godkendelse af åbningstid til en restaurationsvirksomhed LUKKET PUNKT: Køb af jord LUKKET PUNKT: Tilbud på postlister til Nordfyns Kommunes hjemmeside...39

3 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Økonomisk status pr. 31. december 2006 Sagsnr Økonomichefen orienterer om økonomisk status pr. 31. december 2006 for de 3 gamle kommuner. Materialet udleveres på mødet. Økonomiudvalget den 11. januar 2007: Udsættes til næste møde. Til efterretning. 11. Anmodning om vedtægtsændringer for Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat Sagsnr J.nr Advokat Søren Olesen fremsender på vegne af bestyrelsen for ovennævnte legat, hvor han er antaget som administrator, forslag til nye vedtægter. Vedtægtsændringerne er en konsekvens af kommunesammenlægningen og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Brev og vedtægter fra advokat Søren Olesen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Vedtægtsændringerne indstilles godkendt. Dette medfører, at borgmester Bent Dyssemark, socialudvalgsformand Gert Rasmussen og gruppeleder for bl.a. Vigerslevområdet træder ind i bestyrelsen. Socialudvalgets indstilling godkendt.

4 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Administrationen fremsender forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune pr. 1. januar På baggrund af møder mellem repræsentanter for SSP-udvalgene i Bogense, Søndersø og Otterup foreslås det, at der nedsættes et overordnet SSP-Udvalg med styringsmæssig og økonomisk kompetence. Herudover foreslås nedsat 3 SSP-Arbejdsgrupper, sammensat af nøglepersoner i lokalområdet og med tæt kontakt til målgruppen. En gennemgående figur er gadeplanmedarbejderen, der deltager i Arbejdsgruppernes møder ad hoc og sikrer informationen til udvalget. Søndersø Kommune har en årrække gennemført sommerferieaktiviteter for skolebørn. Der ønskes en drøftelse af, om hele Nordfyns Kommune bør være omfattet af disse aktiviteter. Forslag til struktur for SSP-arbejdet i Nordfyns Kommune, udarbejdet af Lene H. Hansen og senest revideret den 8. januar Økonomiske oplysninger: Der er på budget 2007 afsat kr. til SSP-arbejdet. Herudover er der afsat kr. til omkostningerne ifm. gadeplanmedarbejder, incl. nuværende medarbejders løn. Udgifterne til sommerferieaktiviteter i Søndersø Kommune androg i kr. Det anbefales, at forslaget til den fremtidige SSP-struktur indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Strukturen indstilles godkendt med følgende ændringer: Gademedarbejderen skal være permanent medlem af arbejdsgrupperne. De 3 arbejdsgrupper skal have en repræsentant fra klubberne. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt.

5 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Forespørgsel om ferieboliger Havnefronten 2, Bogense Sagsnr J.nr Bogense Kommune vedtog den 14. december 2006 lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte. Nordfyns Kommune modtog den 23. januar 2007 en forespørgsel om, hvorvidt der er bopælspligt i delområde V i lokalplan Der er i lokalplan under 3.4b anført, at området må bruges til boligformål. Dette i sig selv angiver ikke, hvorvidt der er bopælspligt på arealet eller ej. Det kan resultere i, at der f.eks. kan opføres ferieboliger i delområde V. Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, hvad området ønskes brugt til. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at der udarbejdes ny lokalplan med henblik på at sikre, at der opføres helårsboliger (med bopælspligt). Det indstilles, at der udarbejdes en ny lokalplan for hele Bogense bymidte til erstatning for lokalplan Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev Sagsnr J.nr Lokalplan nr. 119 for et boligområde i Særslev ved Østergade Klaus Berntsensvej, har været i offentlig høring. Der var ved fristens udløb indkommet 2 indsigelser. Naboer har fortaget en underskriftsindsamling, hvor 5 omkringboende har følgende indsigelser: Bygningshøjde på 8 m er for høj, de mener ikke det svare til tæt lav bebyggelse. Ønsker området tilsluttes kloakledning i Østergade, da de har problemer med kloakeringen på Klaus Berntsensvej. Odense Bys Museer fremsender ønske om at blive adviseret om opstart af byggemodningen i så god tid som muligt.

6 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 21 Teknik og Miljø bemærkninger til ovenstående. I kommuneplanens rammer og tidligere lokalplan (lokalplan nr. 69) er området udlagt med en maks. bygningshøjde på 8,0 m. Kloakken vil blive tilsluttet hovedledningen i Østergade. Advisering af museet fremgår af pkt. Arkæologiske interesser side 8. Indsigelser fra naboer. Kortbilag. Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Indsigelsen om højde tages ikke til følge. Kloaktilslutning sker til hovedledning i Østergade. Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. 15. Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr Bogense Kommune modtog den 19. september 2006 Naturklagenævnets afgørelse på klagerne over lokalplan "Feriecenter ved Kristianslund" Naturklagenævnet kendte lokalplanen ugyldig, da de ikke fandt den tilstrækkeligt præcis med hensyn til udlæg af interne færdselsveje og parkeringsarealer, udstykning, boligernes størrelse og nærmere antal samt placering af administrationsbygning, fælles faciliteter m.v. Bogense Kommune har ladet Aarstiderne Arkitekter udarbejde et nyt forslag til lokalplan, der har en væsentlig større detaljerings- og præcisionsgrad end den nyligt underkendte lokalplan. Desuden redegør den i højere grad for hensigterne bag bestemmelserne i lokalplanen.

7 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 22 Der er i høringsperioden ikke indgået nogen indsigelser. Nordfyns Kommune har dog, for at præcisere bestemmelserne, justeret en smule på nogle tekniske elementer i lokalplanen. Lokalplan Feriecenter ved Kristianslund i Bogense. Notat fra Naturgas Fyn. Ophævelse af landbrugspligt. Naturklagenævnets afgørelse på klager over lokalplan Det indstilles, at Lokalplan Område til feriecenter ved Kristianslund i Bogense vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at planen godkendes endeligt. Indstilles godkendt. 16. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr Emmelev A/S Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 750, Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 Emmelev Mølle A/S. Kommuneplantillægget har til formål at fastlægge rammer for lokalplanlægning i forbindelse med udvidelse af erhvervsområdet, hvilket er en forudsætning for gennemførelse af lokalplan L-E3-05 vedrørende udvidelse af erhvervsområdet ved Emmelev A/S. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag: 1. Beboerne Norupvej 65, 71 og 82 gør indsigelse i fælles skrivelse af 9. december 2006 imod lugtgener (bl.a. saltsyre), øget støj hele døgnet og øget lastbiltrafik, der medfører nedsat trafiksikkerhed for cyklister.

8 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Fyns Amt 14. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 3. Naturgas Fyn 19. december 2006 gør opmærksom på, at der ligger en naturgasledning i området. 4. Odense Bys Museer 21. december 2006 oplyser om eksisterende arkæologiske fund i området og anmoder om, at de omtales i lokalplanen. 5. Danmarks Naturfredningsforening 8. januar 2007 bemærker, at de anser beskrivelse af lugtforurening og forslag til overvågningsprogram for mangelfuld. 6. Beboer på Norupvej 112 gør i skrivelse af 3. januar 2007 indsigelse imod lugtgener, støjgener og øget trafik. Det fremgår af indsigelsen, at det også er på vegne af grundejere på Nørregade 28, Norupvej 100, Norupvej 118 og Norupvej Beboer på Bellisvænget 41 gør i skrivelse af 7. januar 2007 indsigelse imod forslagene med henvisning til lugtgener, virksomhedens manglende overholdelse af de miljømæssige forskrifter og forøget belastning af trafiksikkerhed og vejnet. Bemærkninger: Ad.1 Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Ad 2 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 3 Naturgasledningen bør omtales i teksten i kommuneplantillæg. Ad 4 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 5 Uden betydning for vedtagelse af tillæg til kommuneplan. Henhører under lokalplanen. Ad 6 Indsigelsen er ikke underskrevet af nogen af de omtalte grundejere. Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Ad 7 Kommuneplantillæg nr. 39 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) med rammebestemmelser for udarbejdelse af lokalplaner for området. Kommuneplantillæg kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Kopi af de 7 indkomne indsigelser og bemærkninger. Kommuneplantillæg nr. 39. Indstilling: Det indstilles, at kommuneplantillæg nr. 39 vedtages med den redaktionelle ændring, at der tilføjes følgende pkt. 8 i Rammebestemmelser:

9 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: At beskytte den nedgravede ø 125 gasledning langs lokalplanområdets nordlige skel. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Ole Taustrup Hansen og Morten Andersen indstiller, at planen godkendes med de indstillede redaktionelle ændringer. Oversendes til afgørelse i kommunalbestyrelsen. 17. Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Emmelev A/S Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 751, forslag til lokalplan L-E3-05 Udvidelse af erhvervsområde ved Emmelev A/S. Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af erhvervsområdet at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, adgangsforhold og beplantning, samt at overføre området fra landzone til byzone. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag: 8. Beboerne Norupvej 65, 71 og 82 gør indsigelse i fælles skrivelse af 9. december 2006 imod lugtgener (bl.a. saltsyre), øget støj hele døgnet og øget lastbiltrafik, der medfører nedsat trafiksikkerhed for cyklister. 9. Fyns Amt 14. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 10.Naturgas Fyn 19. december 2006 gør opmærksom på, at der ligger en naturgasledning i området. 11.Odense Bys Museer 21. december 2006 oplyser om eksisterende arkæologiske fund i området og anmoder om, at de omtales i lokalplanen. 12.Danmarks Naturfredningsforening 8. januar 2007 bemærker, at de anser beskrivelse af lugtforurening og forslag til overvågningsprogram for mangelfuld. 13.Ejer af Norupvej 112 gør i skrivelse af 3. januar 2007 indsigelse imod lugtgener, støjgener og øget trafik. Det fremgår af indsigelse, at det også er på vegne af grundejere på Nørregade 28, Norupvej 100, Norupvej 118 og Norupvej 128.

10 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Ejer af Bellisvænget 41 gør i skrivelse af 7. januar 2007 indsigelse imod forslaget med henvisning til lugtgener, virksomhedens manglende overholdelse af de miljømæssige forskrifter og forøget belastning af trafiksikkerhed og vejnet. Bemærkninger: Ad1 Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Som det fremgår af lokalplanen skal miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes, også ved beboerne på Norupvej. Ad 2 Amtet oplyser, at kommunens tilsagn den 13. december 2006 om at ændre følgende formulering i lokalplanredegørelses tekst Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhvervsvirksomhed. til følgende: Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhvervsvirksomhed, der ikke overstiger miljøklasse 6-7. medfører, at amtet ikke har indsigelse imod lokalplanen. Ad 3 Naturgasledningen bør beskrives som følgende tilføjelse til 8: Stk. 8.4 Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages anlægsaktivitet indenfor den 4 m sikkerhedszone, der omgiver naturgasledningen i lokalplanområdets nordlige skel. Ad 4 De eksisterende arkæologiske fund bør omtales i lokalplanens redegørelse om fortidsminder. Ad 5 Som det fremgår af Forslag til overvågning i miljørapporten har kommunen vurderet, at der ikke etableres selvstændige programmer til overvågning af lokalplanens miljøpåvirkning, idet det antages at det almindelige kommunale tilsyn med overholdelse af lokalplanens retningslinier og virksomhedens miljøgodkendelse er tilstrækkelig. Fyns Amt har ikke haft bemærkninger eller indsigelse imod denne kommunale vurdering. Ad 6 Indsigelsen er ikke underskrevet af nogen af de omtalte grundejere. Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Som det fremgår af lokalplanen skal miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes, også ved beboerne på Nørregade og Norupvej. Ad 7 Lokalplan L-E3-05 udgør kun det planlægningsmæssige grundlag (i henhold til planloven) for udvidelse af erhvervsområdet. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om de miljømæssige krav, begrænsninger og vilkår, der er knyttet til virksomhedens drift. Med henvisning til flere indsigelser imod støj- og lugtgener skal der bemærkes, at der i forbindelse med en ansøgning fra virksomheden om udvidelse af produktionen skal gennemføres en VVM-screening og evt. tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Der skal i den anledning gennemføres en fornyet vurdering af de miljømæssige forhold.

11 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 26 De trafikale forhold med flere lastbiler på vejene og eventuelle konsekvenser for trafiksikkerhed indgår i kommunens vejplanlægning og trafiksikkerhedsplan. Kopi af de 7 indkomne indsigelser og bemærkninger. Lokalplan L-E3-05. Det indstilles, at lokalplan L-E3-05 vedtages med de redaktionelle ændringer, der er omtalt i Ad 2, Ad 3 og Ad 4. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Ole Taustrup Hansen og Morten Andersen indstiller, at planen godkendes med de indstillede redaktionelle ændringer. Oversendes til afgørelse i kommunalbestyrelsen. 18. Endelig vedtagelse af Lokalplan L-E Udvidelse af Odense Lufthavn Sagsnr J.nr Otterup Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 12. oktober 2006, pkt. 752, et forslag til lokalplan L-E1-O5 for udvidelse af Odense Lufthavn. Lokalplanen har til formål at give mulighed for forlængelse af start- og landingsbane med tilhørende aktiviteter. Lokalplanforslaget har været fremlagt i en høringsperioden fra 14. november 2006 til 9. januar Der er i høringsperioden indkommet følgende bemærkninger: 15.AirAlpha 21. november 2006 har bemærkninger om forundersøgelse af eventuelle fortidsminder bør foretages inden anlægsarbejdet opstartes. 16.Fyns Amt 7. december 2006 har bemærkninger (men ikke indsigelser) vedrørende forhold til regionplan og støj. 17.Odense Bys Museer 18. december 2006 har ingen yderligere kommentarer.

12 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 27 Bemærkninger: Ad 1 Uden betydning for lokalplanens vedtagelse, da de indsendte bemærkninger ikke er relevante i forhold til lokalplanproceduren og det politiske beslutningsgrundlag for vedtagelse af lokalplanen. Det henføres til de efterfølgende initiativer. Ad 2 Amtet oplyser, at kommunens tilsagn den 23. november 2006 om at ændre formuleringen af 3.1 til følgende: Området må kun anvendes til start- og landingsbane medfører, at amtet ikke har bemærkninger til lokalplanen. Amtet henstiller, at støjkonsekvensområderne indarbejdes i den nye kommuneplan for Nordfyns Kommune. Ad 3 Uden betydning for lokalplanens vedtagelse. Kopi af de 3 indkomne bemærkninger. Lokalplan L-E1-O5 Udvidelse af Odense Lufthavn. Det indstilles, at lokalplanen vedtages med den rettelse af 3.1, der er aftalt med Fyns Amt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt med den indstillede rettelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Christian Sommerlund kan ikke gå ind for en vedtagelse af lokalplanen, som betyder en udvidelse af start- og landingsbanen. 19. Høring om fælles takstsystem i FynBus Sagsnr J.nr K04 Det nye Trafikselskab på Fyn FynBus - skal have et fælles takstsystem. Det skal kunne samordne de forskellige ønsker til billetsystemer og takster på både regionalruter, lokalbusser og bybusser. Det betyder, at der skal opkræves samme billetpris i både de lokale og de regionale busser i Nordfyns Kommune.

13 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 28 Generelt betyder ændringen, at prisen på de regionale ruter falder og prisen på de lokale ruter stiger. Der er udarbejdet et høringsforslag, som indeholder forslag til hvorledes det fælles takstsystem kan opbygges. Takst/rabatter: FynBus foreslår følgende takst for en kontantbillet i 2007 med fremskrivning i 2008: Antal Gl. FynBus Ny pris i zoner pris i kr. kr Ovenstående priser er for én voksen. (Billetprisen i Bogense er pt. kr. 12 for en voksen og i Otterup kr. 9). Det foreslås i oplægget, at der fremover ikke skal gives rabat til pensionister ved køb af kontantbilletter (alm. billet) og på turkort - kun på periodekort. Både de regionale ruter og lokalruterne har hidtil kørt med halv pris til pensionister. Hvis Nordfyns Kommune fortsat ønsker pensionistrabatten, skal kommunen selv betale differencen. Anslået udgift til pensionistrabat: Lokalbus: Antal billetter til lokalbussen i Bogense solgt som enkeltbilletter samt 10-turskort: bill. Antal billetter til lokalbussen i Otterup solgt som enkeltbilletter samt 10-turskort: bill. Samlet udgift til rabat: kr % = kr. 10 x billetter: kr (prisen er beregnet ud fra en 2-zones billet) Regionalbus: De økonomiske beregninger kommer fra FynBus, og vil senest foreligge til mødet. Børnerabatten (halv pris) fastholdes. Det foreslås ligeledes, at der skal være en mindstebetaling på 2 zoner, dog med den rabat, at man på 1-zone-ture får fratrukket kr. 5, så turen koster kr. 15.

14 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 29 De fleste lokale ture vil kunne foretages inden for 2 zoner. Skolekort skal købes af kommunen ved FynBus og udleveres til de børn kommunen ønsker at betale kørslen for. - (jævnfør de retningslinier der vedtages i Nordfyns Kommune). Billettyper Der kan fremover kun købes 10-turskort øvrige flerturskort foreslås afskaffet i Bogense og Otterup har der også været 40-turskort. Der indføres efterbetalingskort fungerer som et benzinkort. Disse efterbetalingskort fungerer således, at man trækkes efter en tur, og jo flere ture man kører, des billigere bliver det. Hvis kommunen vil give rabat til f.eks. pensionister kan denne rabat reguleres her. Zoner Der er i oplægget foreslået en række ændringer af zoner som berører ruter i Nordfyns Kommune Der foretages en række tilpasninger, så zonegrænserne følger kommunegrænserne, og så der bliver en mere jævn fordeling af zonestørrelserne, hvilket kan anbefales. Der foretages ligeledes zonejusteringer, som betyder, at lokale ruter kan køres inden for 2 zoner, hvilket ligeledes kan anbefales. Grænsen mellem zone 79 og 80 flyttes mod vest, hvilket betyder 1 zone mindre mellem Vissenbjerg og Morud. Ændringen kan anbefales. Følgende ønskes ændret i forhold til det foreslåede Det foreslås, at zone 14/95 ved Særslev forbliver øst for Særslev, hvilket betyder dyr rejse for passagerer fra Særslev til f.eks. Søndersø. Nordfyns Kommune foreslår, at zonegrænsen flyttes vest for Særslev, hvilket betyder, at rejsen bliver 1 zone billigere for passagerer der rejser mod Odense, hvor i mod det kun for rejsende mod Bogense bliver 1 zone dyrere. Hvis denne ændring fortages vil en enkeltbillet fra Særslev til Søndersø vil komme til at koste kr. 20. En enkelt fra Særslev til Bogense vil komme til at koste kr. 30. Denne ændring giver en mindre billetindtægt på kr , som skal finansieres af Nordfyns Kommune. Ændringen vil betyde en mindre indtægt på kr til Regionen. En repræsentant fra FynBus deltog i mødet. Notat fra Teknik og Miljø

15 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 30 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at det foreslåede takstsystem godkendes, dog forslås det, at zonegrænsen øst for Særslev flyttes til vest for Særslev. Det indstilles ligeledes, at der gives mulighed for pensionistrabat. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog med den tilføjelse, at zonen omkring Særslev (zone 95) nedlægges. 20. Byggemodning af boligområde ved Stenløkkevej i Otterup Sagsnr J.nr For at kunne imødekomme efterspørgslen efter byggegrunde vedtog Otterup Kommune i september 2006 lokalplan O-B19-02 for et boligområde ved Stenløkkevej. Lokalplanen er opdelt i områderne A-G, hvor A-E ejes af Nordfyns Kommune. Områderne A-D er udlagt til parcelhusbyggeri og område E er udlagt til tæt/lav byggeri. Det vurderes at der i område D kan udstykkes ca. 15 grunde, i område E ca. 26 grunde til tæt/lav byggeri og i område A, B og C i alt kan udstykkes ca. 30 grunde. Odense Bys Museer har lavet forundersøgelse af en del af området (område D og E) og har på baggrund heraf fremsendt budget på kr ,95 for arkæologiske undersøgelser på delområdet. Museet har endvidere fremsendt budget for forundersøgelse af det resterende område (område A, B og C) på kr ,25. COWI har fremsendt overslag på kr vedr. projektering af området. Notat af 24. januar 2007 fra Gitte Clemmensen. Økonomiske oplysninger: Der er i budgettet for 2007 ikke afsat midler til byggemodningsprojekter, hvorfor der søges om en tillægsbevilling. Samtidig er der ej heller budgetteret med indtægter for grundsalg.

16 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 31 Teknik og Miljø anbefaler at Der frigives kr til arkæologiske undersøgelser/forundersøgelser, landmåler og projektering. Arkæologiske undersøgelser og forundersøgelser iværksættes. Byggemodningsprojekt udarbejdes for områderne A-E og anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation Udgifterne til arkæologiske undersøgelser af byggegrunde i Nordfyns Kommune finansieres fremover ved at indregne 10 kr./m² ved prisfastsættelsen af alle byggegrunde. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2007: Det indstilles, at Administrationens indstilling følges. Indstilles godkendt. Tillægsbevillingen på kr indstilles finansieret som forbrug af likvide aktiver. 21. Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Administrationen fremsender forslag til kompetencer på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune. Forslaget er udarbejdet iht. notat om Overordnede retningslinier for kompetencer i Nordfyns Kommune. Såvel de Overordnede retningslinier som forslaget til Kompetencer på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune er tilpasset anbringelsesreformen og den ændrede reform pr. 1. januar Notat om Overordnede retningslinier for kompetencer i Nordfyns Kommune af 8. november Forslag til kompetenceplan på Børne- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune af 9. januar Der ligger yderligere bilag i papirsagen.

17 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 32 Det anbefales, at forslaget til Kompetenceplan for Børne- og Ungeområdet indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. 22. Godkendelse af vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Sagsnr J.nr Bruger- og pårørenderåd skal etableres i henhold til Lov om social service. Bruger- og pårørenderåd nedsættes i tilknytning til plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerne af tilbud efter Lov om social service får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet. Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd. Oversigt over institutioner omfattet af oprettelsen af Bruger- og pårørenderåd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Indstilles godkendt. Sendes retur med henblik på vedtægterne sendes til høring i relevante fora.

18 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: Godkendelse af sygeplejestruktur samt kvalitetsstandarder for hjemmesygeplejen i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til organisering samt kvalitetsstandarder for sygepleje i Nordfyns Kommune. Afdelingsleder Anette Andersen gennemgår rapporten på mødet. Rapporten Hjemmesygeplejen i fremtiden i Nordfyns Kommune samt kvalitetsstandarder for sygepleje. Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2007: Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. 24. Forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Familieudvalget besluttede den 5. december 2006 at sende et forslag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune til høring i skolebestyrelserne med de ændringer, som udvalget vedtog på mødet. Høringsfristen fastsattes til 8. januar Der er ved høringsfristens udløb indkommet 14 høringssvar. De indkomne høringssvar. Sammendrag af høringssvar, tilføjet oprindeligt udkast af 5. december Undervisningsafdelingens indstilling på baggrund af indkomne høringssvar, dateret 10. januar 2007.

19 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 34 Følgebrev til Familieudvalget af 10. januar Det anbefales, at forslaget til Styrelsesvedtægt indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Indstilles godkendt med følgende ændringer: Bilag 3: Pkt Klassedannelse indskrivning ændres til: Indskrivning og optagelse af elever foregår på distriktsskolen. Bilag 4: Pkt. 4.1 Opgaverelaterede ressourcenøgler: Minimumstildelingen på kl. hæves fra 740 timer 750 timer. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt. 25. Ansøgning fra Skamby Friskole om belåning af bygninger Sagsnr J.nr Skamby Friskole anmoder i skrivelse af 20. december 2006 om Nordfyns Kommunes tilladelse til, at skolens bygninger stilles som sikkerhed for en forhøjelse af skolens kassekredit med kr Skamby Friskole startede 1. august 2005 med 35 elever. Elevtallet pr. 5. september 2006 var på 29, hvilket er det tal, der udløser statstilskud for indeværende skoleår. Elevtallet pr. 1. januar 2007 var 34, og der er indskrevet 10 elever til børnehaveklassen pr. 1. august Skolen angiver at være inde i en positiv udvikling, og målet er at nå op på 50 elever næste skoleår. Skolen har udarbejdet drifts- og likviditetsbudget for årene Iflg. budgettet forventes balance i regnskabet for 2007 og overskud efterfølgende år, mens der aktuelt er et kreditbehov på kr fordelt på de første 3 kvartaler af 2007.

20 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 35 I revisionsselskabet Deloitte s konklusion anføres, at selskabet ikke er bekendt med forhold, der afkræfter, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet. Selskabet anfører videre, at de faktiske resultater for skolen sandsynligvis vil afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige. Ansøgning fra Skamby Friskole af 20. december Budget for Skamby Friskole for med uafhængig revisors (Deloitte) erklæring på budgettet Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Skamby Friskole købte Skamby Skoles bygninger af Søndersø Kommune for en krone med den klausul, at bygningerne skal tilbageskødes til kommunen, såfremt der ikke længere drives skole på ejendommen. Desuden indgik i aftalen, at bygningerne kun måtte belånes efter skriftlig aftale med sælger. Sagen forelægges til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. januar 2007: Det indstilles, at anmodningen ikke imødekommes, da Familieudvalget principielt er af den opfattelse, at der ikke gives underskudsgaranti til driften. Familieudvalget ønsker en dialog med Skamby Friskole om skolens fremtid. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt. 26. Principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater Sagsnr J.nr Efter spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden holde sig underrettet om kommunalbestyrelsens indstilling til, at der gives tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i kommunen. Kommunens indstilling er vejledende.

21 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 36 Såfremt kommunens holdning er, at Spillemyndigheden ikke bør udstede tilladelse vil myndigheden ved afgørelsen lægge vægt på om kommunens indstilling indeholder et eller flere af følgende punkter: Kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens tolkning ikke giver mulighed for etablering af en spillehal, inkl. beslutning om fremtidige lokalplaner. Kommunen nedlægger forbud efter planlovens 12 eller 14. Kommunen henviser til, at spillehallen ligger i umiddelbar nærhed af kirke, skole eller lignende. Kommunen henviser til at spillehallen er beliggende i et område med sociale problemer og spillehallen vil give anledning til yderligere problemer i området. Der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den slet ikke vil have spillehaller i kommunen og der ikke findes nogen i forvejen. Søndersø Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 1. september 2003 at man ikke ønsker gevinstgivende spilleautomater i Søndersø Kommune. Der er spillehaller i både Bogense og Otterup. Lov om gevinstgivende spilleautomater. Der ønskes en principiel drøftelse af opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Nordfyns Kommune. Det indstilles, at der ikke er noget principielt til hinder for at give tilladelse. Tilladelse gives efter individuel ansøgning. 27. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Hårslev Sagsnr J.nr Spillemyndigheden fremsender ved skrivelse af 8. december 2006 ansøgning fra Spilorama A/S om opstilling af 6 gevinstgivende spilleautomater på adressen Hårslev Købmanden, Bogensevej 87, Søndersø.

22 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 37 Efter spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden holde sig underrettet om kommunalbestyrelsens indstilling til, at der gives tilladelse til opstilling af spilleautomater i kommunen. Høringsskrivelse af 8. december 2006 fra Spillemyndigheden. Lov om gevinstgivende spilleautomater. Anbefales godkendt. 28. Lån til betaling af ejendomsskat Sagsnr J.nr I henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter yder kommunerne efter anmodning fra ejere af ejendomme nævnt i loven - lån til ejendomsskatter samt udgifter til tilslutning til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt under forsætning af, at lovens øvrige betingelser er opfyldt. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der desuden skal ydes lån til vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler samme ejendom. Ingen af de 3 gamle kommuner har før sammenlægningen praktiseret at yde lån ud over de lovbestemte. Der er i alt ca. 170 aktive lånesager med et samlet tilgodehavende på ca. kr Som sikkerhed for lån med påløbne renter tinglyses der et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med pant i ejendommen. Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal have panteret inden for den senest ansatte ejendomsværdi. Når skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevet eller ejerpantebrevets pålydende. Pantebrevet har som udgangspunkt oprykkende prioritet. Kommunen har dog pligt til at rykke for lån, som ydes efter reglerne i realkreditloven, såfremt disse lån optages til indfrielse af eksisterende lån med tillæg af omkostningerne ved omlægningen.

23 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: 38 Notat af 31. januar 2007 vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven. De Kommunale skattelove. Indenrigsministeriets skrivelse af 23. februar Det anbefales, at der ydes lån til ejendomsskat jf. ejendomsskattebilletten og til udgifter til tilslutning, hvor der er tilslutningspligt (i overensstemmelse med lovgivningen) at lån bevilges fra førstkommende forfaldsdag. at borgerservice bemyndiges til at yde lån og give tilladelse til rykningspåtegning samt underskrive papirer til tinglysningen og diverse papirer i forbindelse med lånet. at rykningspåtegning i forbindelse med optagelse af helt nye lån kan ske inden for 80% af den offentlige ejendomsværdi at man lader kreditforeningen eller banken udfærdige rykningspåtegningerne. Udgiften hertil påhviler låntager. Administrationens indstilling indstilles godkendt. 29. Meddelelser Sagsnr o Stormrådet fremsender den 25. januar 2007 Beretning om Stormrådets virksomhed for perioden 1. september august På grund af Beretningens format ligger den kun på papirsagen. Til efterretning.

24 Økonomiudvalget 8. februar 2007 Side: LUKKET PUNKT: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere samt godkendelse af åbningstid til en restaurationsvirksomhed Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Køb af jord Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Tilbud på postlister til Nordfyns Kommunes hjemmeside Sagsnr J.nr

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 2007, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 15. februar 2007 Side: 39 Fraværende: Børge Nielsen.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2007, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 30. januar 2007 Side: 7 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 18. januar 2007 Side: 7 Fraværende:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 2. februar 2004 Flemming Lefèvre P. 8940

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere