B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis"

Transkript

1 B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard

2 Indhold F0rste afsnit: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN OG JURAEN Kap. 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab 19 I. Den erhvervsjuridiske opgave 19 II. Eksempler pä erhvervsjuridiske ledelsesproblemer 26 A. Mundtlige aftaler 26 B. Vedtagelse af almindelige leveringsbetingelser 32 C. Produktinformation 35 III. Internationalisering og juridisk virksomhedsstyring 45 IV. Erhvervsjuraens genstand 48 Kap. 2. Retten i samfundet 52 I. Betydningen af ordet ret 52 II. Rettens funktioner 52 III. Retssikkerhed 53 Kap. 3. Erhvervsvirksomheden og retssystemet 55 I. Hvad skaber retten? 55 A. Lovgivning og andre bindende regier 57 B. Retssaedvaner 59 C. Retsafg0relser 60 D. Forholdets natur 61 E. Fortolkning 62 II. Forholdet til offentlige myndigheder Folketingets ombudsmand 68 III. Forholdet til andre erhvervsdrivende og forbrugere 68 A. Selvregulering 68 B. Tvistl0sning 70 C. Den enkelte virksomheds indflydelse pä retskilderne 74 IV. EU 75 A. Den europaeiske integrationsproces 75 B. EU's institutioner 76 C. Faellesskabsrettens retskilder 78

3 D. Forholdet mellem dansk ret og EU-ret 79 V. Internationale regier i 0vrigt 82 VI. Domstolssystemet og retssager 83 A. Oversigt over domstolene 83 B. Civile sager 85 C. Straffesager 88 D. Retssager af international karakter 89 VII. Juridisk informationss0gning 92 Andet afsnit: VIRKSOMHEDENS AFS^ETNING Kap. 4. Aftaler ogfuldmagt 97 I. Aftaleindgäelse 97 A. Oversigt over den retlige regulering. Lovvalget 97 B. Formkrav 98 C. L0ftet og dets retlige betydning 99 D. Aftaleindgäelse ved tilbud og accept Tilbuddet og dets tilbagekaldelse Tilbudsmodtagerens reaktion Kravene til accept Tilbud eller opfordring til tilbud? Hensigtserklseringer mv. 110 E. Andre modeller for aftaleindgäelse 111 F. Aftaleretlig bundethed ved passivitet? 112 G Aftaleindgäelse internationalt Lowalgsproblemet Regelforskelle CISG 116 H. Saerligt om vedtagelse af standardvilkär 117 II. Ugyldige l0fter 119 A. L0ftegiverens person 119 B. Falsk og forfalskning 120 C. Omstaendigheder ved l0ftets afgivelse 120 D. iendrede forholds betydning 125 E. Den aftaleretlige generalklausul 127 F. L0ftets indhold i0vrigt 130 G. Konkurrence- og kundeklausuler 130 H. Retsvirkning af l0ftets ugyldighed 132

4 I. Lovvalget 132 III. Aftalers fortolkning og udfyldning 133 IV. Tegning og fuldmagt 135 A. Fuldmagtsformer 137 B. Fuldmagts oph0r 139 C. Fuldmagtens ugyldighed 140 D. Hvornär er hovedmanden bundet? 140 E. Forholdet mellem fuldmaegtigen og tredjemand 142 F. Prokura 143 G. Tegning 144 H. Personen eller virksomheden 146 I. Kommission Begrebet Retsforholdet mellem kommissionar og kommittent Forholdet til tredjemand Selvindtraede 150 J. Handelsagenter m.v. 150 K. Mseglere 152 V. Forbrugeraftaler 153 A. Lov om visse forbrugeraftaler (»d0rsalgsloven«) 154 B. Fortrydelsesret ved k0b af fast ejendom Lovens omräde Fortrydelsesret/tilbagetraeden 159 C. Timeshareaftaler 159 Kap. 5. K0b 161 I. Orienterende oversigt 161 II. Reglerne i k0beloven 164 A. Nogle grundbegreber 164 B. Parternes forpligtelser Salgsgenstanden og dens levering K0besummen og dens betaling 179 C. Aftalens misligholdelse m.v Forsinkelse fra saelgerens side Mangler ved salgsgenstanden Vanhjemmel Forsinkelse fra k0berens side K0berens manglende betalingsevne K0berens fordringshavermora 209 D. Saerligt om auktionssalg 210

5 III. Internationale k0b 211 A. Anvendelsesomrädet for CISG. Lowalgsregler 211 B. Fortolkning 213 C. Indhold 213 IV. K0b af fast ejendom 218 Kap. 6. Tjenesteydelser 222 I. Indledning 222 II. Entrepriseforhold 223 III. Godstransport 228 Kap. 7. Virksomhedens afscetningskanaler 233 I. Etablering pä udenlandske markeder 234 II. Selektiv distribution og forhandlerforhold 235 III. Eneforhandling 236 IV Franchising 239 Tredje afsnit: VIRKSOMHEDENS SKADEFORVOLDELSE Kap. 8. Erstatningsretten 245 I. Erstatning uden for kontrakt 245 A. Culpa-reglen 245 B. Ansvar for undladelser 247 C. Praesumptionsansvar 248 D. Objektivt ansvar Driftsherreansvar Milj0ansvar Ansvar for faerdselsskader Arbejdsgiver/arbejdstager-ansvar Ansvar for dyr 253 E. B0rns erstatningsansvar 254 F. Ansvar og forsikring 254 G. 0vrige erstatningsbetingelser 255 II. Erstatning i kontraktforhold 257 III. Produktansvar 257 A. Dansk ret 257 B. Det internationale perspektiv Lowalg 260

6 2. Vasrneting og fuldbyrdelse De saerlige forhold i U.S.A 262 Kap. 9. Aftaler om forsikring 265 I. Indledning 265 II. Almindelige regier om forsikringsaftaler 267 A. Terminologi 267 B. Aftalens indgäelse 268 C. Aftalens indhold 270 III. Skadeforsikring 272 A. Akadeforsikringens omräde 272 B. Forsikringssummen 273 C. Forsikringsydelsen 274 D. Farefor0gelse 275 E. Selskabets regresret 275 IV. Summaforsikring 276 A. Almindelige regier 276 B. Livsforsikring 277 C. Anden summaforsikring 280 V. Saerligt om produktansvarsforsikring 281 A. Forsikringsmuligheden 281 B. Forsikringsbehovet Analysen Virksomhedens art Virksomhedens produkter og ydelser Virksomhedens markeder Daskningssum Selvrisiko Samspillet med salgsvilkär og indk0bsvilkär 284 Fjerde afsnit: VIRKSOMHEDENS FINANSIERING OG KREDITGIVNING Oversigt 289 Kap. 10. Kreditk0b og retten til varen 290 I. Kreditk0b 290 A. Reguleringsbaggrund og -formal 290 B. Kreditaftalelovens omräde og fravigelighed 291

7 1. Kreditaftaler og kreditk0b - begreb og former Undtagne kreditaftaler og -k0b Aftalefrihed og beskyttelsespraeceptivitet Bevisbyrdeplacering 295 C. Kreditaftalelovens generelle beskyttelsesregler 295 D. Oplysningspligt i forbrugerkredit 296 E. Forbrugerens indsigelser og krav i trepartsforhold 297 F. Ansvar for kontokortmisbrug 298 G. K0b med ejendomsforbehold Begreb og aftalefrihed Gyldighedsbetingeler Kreditors fyldestg0relsesmuligheder Opg0relsen af parternes 0konomiske mellemvserende H. Fyldestg0relse i forbrugerk0b uden ejendomsforbehold Forbud mod pant i det solgte Fyldestg0relse ved tilbagetagelse 302 I. Ejendomsforbehold i internationale k0b 303 II. Leasing 303 A. Begreb og funktion 303 B. Kontraktens indhold 304 III. Konsignation 306 IV. Ejendomsrettens overgang 308 A. Forholdet mellem parterne 308 B. Forholdet til parternes kreditorer K0berens forhold til saslgerens kreditorer Saelgerens forhold til k0berens kreditorer 310 V. Vindikation og ekstinktion 310 Kap. 11. Kreditaftaler 313 Oversigt 313 I. Almindelige fordringer og gaeldsbreve 314 A. Forholdet mellem debitor og kreditor Begreb og funktion Gaeldsforpligtelsens indhold 316 B. Transport af fordringer Forholdet mellem debitor og overdrageren Forholdet mellem debitor og erhververen Forholdet mellem overdrageren og erhververen Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 333

8 5. Forholdet mellem flere konkurrerende erhververe (Dobbeltsalg) Retsregler til vaern for skyldneren (Legitimationsvirkningen) 336 II. Dematerialiserede vaerdipapirer 337 III. Veksler og checks 339 A. Veksler 339 B. Checks 343 Kap. 12. Sikkerhedfor gceld 346 A. Oversigt 346 B. Kaution 346 C. Pantsietning 350 D. Lowalg 357 Kap. 13. Pant ifast ejendom 358 I. Tinglysningssystemets indretning 358 A. Tinglysningssystemet 358 B. Grundlaget for tinglysning 359 C. Tinglysningsdommerens pr0velse 359 D. Lysning og aflysning 360 II. Tinglysningens retsvirkninger 361 A. Prioritetsvirkningen 361 B. Ekstinktionsreglen i III. Pantebreve 364 A. Pantebrevets udstedelse 364 B. Rente og afdrag 365 C. Oprykningsret. Ejerpant 365 D. Ejerpantebreve 368 E. Overdragelse af pantebreve 368 IV. Den pantsatte ejendom 369 A. Hvad omfatter panteretten 369 B. Naermere om tilbeh0ret. tl C. Konflikt mellem tilbeh0r og ejendomsforbehold. tl V. Misligholdelse og fyldestg0relse 372 A. Misligholdelse af pantebreve 372 B. Panthaverens fyldestg0relse 372

9 Kap. 14. Kreditorforf0lgning 375 I. Oversigt 375 II. Konkurs 376 A. Konkursens begreb og formal 376 B. Betalingsstandsning 376 C. Konkursens indtraeden 377 D. Konkursboets behandling 379 E. Kreditorernes fyldestg0relse 380 F. Omst0delse 382 G. Konkursboets slutning 387 III. Akkord 387 A. Begreb og formal 387 B. Tvangsakkord 388 C. Frivillig akkord 389 IV. Gaeldssanering 390 V. Individualfori0lgning 391 A. Pengekrav 391 B. Krav om andet end penge 393 Femte afsnit: VIRKSOMHEDENS ORGANISATION OG PERSONALE Oversigt 397 Kap. 15. De forskellige virksomhedsformer 398 Kap. 16. Interessentskaber 405 I. Begreb og funktion 405 II. Retsforholdet mellem interessenterne 406 A. Finansieringen 406 B. Ledelsen 406 C. Udbyttets fordeling 407 D. Optagelse af nye deltagere 408 III. Forholdet til tredjemand 408 A. Fuldmagt og Signatur 408 B. Gaeldsansvaret 409 IV. Interessentskabets oph0r 410 A. Oph0rsgrunde 410 B. Opl0sningens gennemf0relse 412

10 Kap. 17. Aktieselskaber og anpartsselskaber 413 I. Funktion og begreb 413 A. Aktieselskabslovgivningen 413 B. Aktieselskabernes samfundsmaessige opgave 413 C. Koncernselskaber 415 II. Selskabets stifteise 416 A. Stifterne 416 B. Fremgangsmäden ved stifteisen 416 III. Selskabets kapitalforhold 418 A. Virksomhedens finansiering 418 B. Aktier og anparter 420 IV. Selskabets Organisation 422 A. Generalforsamlingen 422 B. Bestyrelse og direktion 427 C. Revision og granskning 430 V. Selskabets regnskabsvassen 431 A. Ärsregnskabet 431 B. Overskuddets anvendelse 432 VI. Selskabets opl0sning 433 Kap. 18. Virksomhedens ansatte 435 I. Indledning 435 II. Hovedpunkter i dansk arbejdsret 436 A. Nogle faellesregler Ansaettelseslov, ansaettelsesbevis Parternes pligter Ferieretten Misligholdelse af ansaettelsesaftaler 442 B. De enkelte ansa;ttelsesforhold Funktionaler Erhvervsuddannelse De kollektive arbejdsoverenskomster 452 III. Internationale komplikationer 455

11 Sjette afsnit: VIRKSOMHEDEN, FORBRUGEREN OG KONKURRENCEN Oversigt 459 Kap. 19. Konkurrencebegrcensning og monopol 460 I. Indledning 460 II. Konkurrenceloven 461 III. Konkurrencebegraensende aftaler m.v. 462 IV. Misbrug af dominerende stilling 471 V. Fusioner 477 VI. EU's konkurrenceregler 477 VII. Licitation 479 VIII. Prismaerkning 481 Kap. 20. Markedsf0ring 483 I. Indledning 483 II. God markedsf0ringsskik 484 III. Vildledning 489 IV. Misrekommandering 494 V. Goodwill-snylteri 496 VI. Sammenlignende reklame 496 VII. Saerlige markedsf0ringsforbud 499 VIII. Forbrugerombudsmanden 503 IX. Sanktionerne 504 X. Det internationale perspektiv 506 Kap. 21. Forbrugerbeskyttelse 508 I. Markeds0konomi og forbrugere 508 II. Forbrugerpolitik 511 III. Forbrugerreguleringens virkemidler 513 Kap. 22. Beskyttelse af immaterielle godex 517 I. Immaterielle goder 517 II. Immaterialrettens internationalisering 518 III. Immaterialretsobjekter 520 IV. Immaterielle goder frembragt i anssettelsesforhold 525 V. Reklamens retsbeskyttelse 528 VI. Beskyttelse mod produktefterligninger 529 VII. Beskyttelse af erhvervshemmeligheder 531

12 Kap. 23. Beskyttelse af varemaerker og andre forretningskendetegn I. Forretningskendetegn og deres funktion 534 II. Hvad kan vaere et forretningskendetegn? 535 III. Registrering af forretningskendetegn 537 IV. Ibrugtagning af varemasrker 538 V. Forretningskendetegnet som baerer af informationer 538 A. Saerpraeg 539 B. Vildledning 541 C. Varemaerkers degeneration 542 VI. Kendetegnsretlige konflikter 542 A. Forvekslelighed 542 B. Anden goodwill-snylteri 546 VII. Retsbeskyttelsens varighed 547 Stikordsregister 549

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu.

Læs mere

Stikord. 120-dages reglen 127

Stikord. 120-dages reglen 127 Stikord 1 120-dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

4. AFTALEPLIGTENS INDTRÆDEN...

4. AFTALEPLIGTENS INDTRÆDEN... Aftaleret 1. EMNE OG METODE...3 1.1 Aftalerettens univers...3 1.1.a Aftaleretten i fugleperspektiv...3 1.1.b Om regler og aftaler...3 1.1.c Formueretsreglernes kendetegn...3 1.1.d Aftaleretten i formueretten...3

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger

Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger Obligationsret Ejendomsformidleransvar Sælger ansvar for mangler ved overdragelse af fast ejendom (Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Kap. 1. Ide, teknik og organisation 1 1.1. Risiko og minimering af risiko 1 1.2. Risk management

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere