B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis"

Transkript

1 B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard

2 Indhold F0rste afsnit: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN OG JURAEN Kap. 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab 19 I. Den erhvervsjuridiske opgave 19 II. Eksempler pä erhvervsjuridiske ledelsesproblemer 26 A. Mundtlige aftaler 26 B. Vedtagelse af almindelige leveringsbetingelser 32 C. Produktinformation 35 III. Internationalisering og juridisk virksomhedsstyring 45 IV. Erhvervsjuraens genstand 48 Kap. 2. Retten i samfundet 52 I. Betydningen af ordet ret 52 II. Rettens funktioner 52 III. Retssikkerhed 53 Kap. 3. Erhvervsvirksomheden og retssystemet 55 I. Hvad skaber retten? 55 A. Lovgivning og andre bindende regier 57 B. Retssaedvaner 59 C. Retsafg0relser 60 D. Forholdets natur 61 E. Fortolkning 62 II. Forholdet til offentlige myndigheder Folketingets ombudsmand 68 III. Forholdet til andre erhvervsdrivende og forbrugere 68 A. Selvregulering 68 B. Tvistl0sning 70 C. Den enkelte virksomheds indflydelse pä retskilderne 74 IV. EU 75 A. Den europaeiske integrationsproces 75 B. EU's institutioner 76 C. Faellesskabsrettens retskilder 78

3 D. Forholdet mellem dansk ret og EU-ret 79 V. Internationale regier i 0vrigt 82 VI. Domstolssystemet og retssager 83 A. Oversigt over domstolene 83 B. Civile sager 85 C. Straffesager 88 D. Retssager af international karakter 89 VII. Juridisk informationss0gning 92 Andet afsnit: VIRKSOMHEDENS AFS^ETNING Kap. 4. Aftaler ogfuldmagt 97 I. Aftaleindgäelse 97 A. Oversigt over den retlige regulering. Lovvalget 97 B. Formkrav 98 C. L0ftet og dets retlige betydning 99 D. Aftaleindgäelse ved tilbud og accept Tilbuddet og dets tilbagekaldelse Tilbudsmodtagerens reaktion Kravene til accept Tilbud eller opfordring til tilbud? Hensigtserklseringer mv. 110 E. Andre modeller for aftaleindgäelse 111 F. Aftaleretlig bundethed ved passivitet? 112 G Aftaleindgäelse internationalt Lowalgsproblemet Regelforskelle CISG 116 H. Saerligt om vedtagelse af standardvilkär 117 II. Ugyldige l0fter 119 A. L0ftegiverens person 119 B. Falsk og forfalskning 120 C. Omstaendigheder ved l0ftets afgivelse 120 D. iendrede forholds betydning 125 E. Den aftaleretlige generalklausul 127 F. L0ftets indhold i0vrigt 130 G. Konkurrence- og kundeklausuler 130 H. Retsvirkning af l0ftets ugyldighed 132

4 I. Lovvalget 132 III. Aftalers fortolkning og udfyldning 133 IV. Tegning og fuldmagt 135 A. Fuldmagtsformer 137 B. Fuldmagts oph0r 139 C. Fuldmagtens ugyldighed 140 D. Hvornär er hovedmanden bundet? 140 E. Forholdet mellem fuldmaegtigen og tredjemand 142 F. Prokura 143 G. Tegning 144 H. Personen eller virksomheden 146 I. Kommission Begrebet Retsforholdet mellem kommissionar og kommittent Forholdet til tredjemand Selvindtraede 150 J. Handelsagenter m.v. 150 K. Mseglere 152 V. Forbrugeraftaler 153 A. Lov om visse forbrugeraftaler (»d0rsalgsloven«) 154 B. Fortrydelsesret ved k0b af fast ejendom Lovens omräde Fortrydelsesret/tilbagetraeden 159 C. Timeshareaftaler 159 Kap. 5. K0b 161 I. Orienterende oversigt 161 II. Reglerne i k0beloven 164 A. Nogle grundbegreber 164 B. Parternes forpligtelser Salgsgenstanden og dens levering K0besummen og dens betaling 179 C. Aftalens misligholdelse m.v Forsinkelse fra saelgerens side Mangler ved salgsgenstanden Vanhjemmel Forsinkelse fra k0berens side K0berens manglende betalingsevne K0berens fordringshavermora 209 D. Saerligt om auktionssalg 210

5 III. Internationale k0b 211 A. Anvendelsesomrädet for CISG. Lowalgsregler 211 B. Fortolkning 213 C. Indhold 213 IV. K0b af fast ejendom 218 Kap. 6. Tjenesteydelser 222 I. Indledning 222 II. Entrepriseforhold 223 III. Godstransport 228 Kap. 7. Virksomhedens afscetningskanaler 233 I. Etablering pä udenlandske markeder 234 II. Selektiv distribution og forhandlerforhold 235 III. Eneforhandling 236 IV Franchising 239 Tredje afsnit: VIRKSOMHEDENS SKADEFORVOLDELSE Kap. 8. Erstatningsretten 245 I. Erstatning uden for kontrakt 245 A. Culpa-reglen 245 B. Ansvar for undladelser 247 C. Praesumptionsansvar 248 D. Objektivt ansvar Driftsherreansvar Milj0ansvar Ansvar for faerdselsskader Arbejdsgiver/arbejdstager-ansvar Ansvar for dyr 253 E. B0rns erstatningsansvar 254 F. Ansvar og forsikring 254 G. 0vrige erstatningsbetingelser 255 II. Erstatning i kontraktforhold 257 III. Produktansvar 257 A. Dansk ret 257 B. Det internationale perspektiv Lowalg 260

6 2. Vasrneting og fuldbyrdelse De saerlige forhold i U.S.A 262 Kap. 9. Aftaler om forsikring 265 I. Indledning 265 II. Almindelige regier om forsikringsaftaler 267 A. Terminologi 267 B. Aftalens indgäelse 268 C. Aftalens indhold 270 III. Skadeforsikring 272 A. Akadeforsikringens omräde 272 B. Forsikringssummen 273 C. Forsikringsydelsen 274 D. Farefor0gelse 275 E. Selskabets regresret 275 IV. Summaforsikring 276 A. Almindelige regier 276 B. Livsforsikring 277 C. Anden summaforsikring 280 V. Saerligt om produktansvarsforsikring 281 A. Forsikringsmuligheden 281 B. Forsikringsbehovet Analysen Virksomhedens art Virksomhedens produkter og ydelser Virksomhedens markeder Daskningssum Selvrisiko Samspillet med salgsvilkär og indk0bsvilkär 284 Fjerde afsnit: VIRKSOMHEDENS FINANSIERING OG KREDITGIVNING Oversigt 289 Kap. 10. Kreditk0b og retten til varen 290 I. Kreditk0b 290 A. Reguleringsbaggrund og -formal 290 B. Kreditaftalelovens omräde og fravigelighed 291

7 1. Kreditaftaler og kreditk0b - begreb og former Undtagne kreditaftaler og -k0b Aftalefrihed og beskyttelsespraeceptivitet Bevisbyrdeplacering 295 C. Kreditaftalelovens generelle beskyttelsesregler 295 D. Oplysningspligt i forbrugerkredit 296 E. Forbrugerens indsigelser og krav i trepartsforhold 297 F. Ansvar for kontokortmisbrug 298 G. K0b med ejendomsforbehold Begreb og aftalefrihed Gyldighedsbetingeler Kreditors fyldestg0relsesmuligheder Opg0relsen af parternes 0konomiske mellemvserende H. Fyldestg0relse i forbrugerk0b uden ejendomsforbehold Forbud mod pant i det solgte Fyldestg0relse ved tilbagetagelse 302 I. Ejendomsforbehold i internationale k0b 303 II. Leasing 303 A. Begreb og funktion 303 B. Kontraktens indhold 304 III. Konsignation 306 IV. Ejendomsrettens overgang 308 A. Forholdet mellem parterne 308 B. Forholdet til parternes kreditorer K0berens forhold til saslgerens kreditorer Saelgerens forhold til k0berens kreditorer 310 V. Vindikation og ekstinktion 310 Kap. 11. Kreditaftaler 313 Oversigt 313 I. Almindelige fordringer og gaeldsbreve 314 A. Forholdet mellem debitor og kreditor Begreb og funktion Gaeldsforpligtelsens indhold 316 B. Transport af fordringer Forholdet mellem debitor og overdrageren Forholdet mellem debitor og erhververen Forholdet mellem overdrageren og erhververen Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 333

8 5. Forholdet mellem flere konkurrerende erhververe (Dobbeltsalg) Retsregler til vaern for skyldneren (Legitimationsvirkningen) 336 II. Dematerialiserede vaerdipapirer 337 III. Veksler og checks 339 A. Veksler 339 B. Checks 343 Kap. 12. Sikkerhedfor gceld 346 A. Oversigt 346 B. Kaution 346 C. Pantsietning 350 D. Lowalg 357 Kap. 13. Pant ifast ejendom 358 I. Tinglysningssystemets indretning 358 A. Tinglysningssystemet 358 B. Grundlaget for tinglysning 359 C. Tinglysningsdommerens pr0velse 359 D. Lysning og aflysning 360 II. Tinglysningens retsvirkninger 361 A. Prioritetsvirkningen 361 B. Ekstinktionsreglen i III. Pantebreve 364 A. Pantebrevets udstedelse 364 B. Rente og afdrag 365 C. Oprykningsret. Ejerpant 365 D. Ejerpantebreve 368 E. Overdragelse af pantebreve 368 IV. Den pantsatte ejendom 369 A. Hvad omfatter panteretten 369 B. Naermere om tilbeh0ret. tl C. Konflikt mellem tilbeh0r og ejendomsforbehold. tl V. Misligholdelse og fyldestg0relse 372 A. Misligholdelse af pantebreve 372 B. Panthaverens fyldestg0relse 372

9 Kap. 14. Kreditorforf0lgning 375 I. Oversigt 375 II. Konkurs 376 A. Konkursens begreb og formal 376 B. Betalingsstandsning 376 C. Konkursens indtraeden 377 D. Konkursboets behandling 379 E. Kreditorernes fyldestg0relse 380 F. Omst0delse 382 G. Konkursboets slutning 387 III. Akkord 387 A. Begreb og formal 387 B. Tvangsakkord 388 C. Frivillig akkord 389 IV. Gaeldssanering 390 V. Individualfori0lgning 391 A. Pengekrav 391 B. Krav om andet end penge 393 Femte afsnit: VIRKSOMHEDENS ORGANISATION OG PERSONALE Oversigt 397 Kap. 15. De forskellige virksomhedsformer 398 Kap. 16. Interessentskaber 405 I. Begreb og funktion 405 II. Retsforholdet mellem interessenterne 406 A. Finansieringen 406 B. Ledelsen 406 C. Udbyttets fordeling 407 D. Optagelse af nye deltagere 408 III. Forholdet til tredjemand 408 A. Fuldmagt og Signatur 408 B. Gaeldsansvaret 409 IV. Interessentskabets oph0r 410 A. Oph0rsgrunde 410 B. Opl0sningens gennemf0relse 412

10 Kap. 17. Aktieselskaber og anpartsselskaber 413 I. Funktion og begreb 413 A. Aktieselskabslovgivningen 413 B. Aktieselskabernes samfundsmaessige opgave 413 C. Koncernselskaber 415 II. Selskabets stifteise 416 A. Stifterne 416 B. Fremgangsmäden ved stifteisen 416 III. Selskabets kapitalforhold 418 A. Virksomhedens finansiering 418 B. Aktier og anparter 420 IV. Selskabets Organisation 422 A. Generalforsamlingen 422 B. Bestyrelse og direktion 427 C. Revision og granskning 430 V. Selskabets regnskabsvassen 431 A. Ärsregnskabet 431 B. Overskuddets anvendelse 432 VI. Selskabets opl0sning 433 Kap. 18. Virksomhedens ansatte 435 I. Indledning 435 II. Hovedpunkter i dansk arbejdsret 436 A. Nogle faellesregler Ansaettelseslov, ansaettelsesbevis Parternes pligter Ferieretten Misligholdelse af ansaettelsesaftaler 442 B. De enkelte ansa;ttelsesforhold Funktionaler Erhvervsuddannelse De kollektive arbejdsoverenskomster 452 III. Internationale komplikationer 455

11 Sjette afsnit: VIRKSOMHEDEN, FORBRUGEREN OG KONKURRENCEN Oversigt 459 Kap. 19. Konkurrencebegrcensning og monopol 460 I. Indledning 460 II. Konkurrenceloven 461 III. Konkurrencebegraensende aftaler m.v. 462 IV. Misbrug af dominerende stilling 471 V. Fusioner 477 VI. EU's konkurrenceregler 477 VII. Licitation 479 VIII. Prismaerkning 481 Kap. 20. Markedsf0ring 483 I. Indledning 483 II. God markedsf0ringsskik 484 III. Vildledning 489 IV. Misrekommandering 494 V. Goodwill-snylteri 496 VI. Sammenlignende reklame 496 VII. Saerlige markedsf0ringsforbud 499 VIII. Forbrugerombudsmanden 503 IX. Sanktionerne 504 X. Det internationale perspektiv 506 Kap. 21. Forbrugerbeskyttelse 508 I. Markeds0konomi og forbrugere 508 II. Forbrugerpolitik 511 III. Forbrugerreguleringens virkemidler 513 Kap. 22. Beskyttelse af immaterielle godex 517 I. Immaterielle goder 517 II. Immaterialrettens internationalisering 518 III. Immaterialretsobjekter 520 IV. Immaterielle goder frembragt i anssettelsesforhold 525 V. Reklamens retsbeskyttelse 528 VI. Beskyttelse mod produktefterligninger 529 VII. Beskyttelse af erhvervshemmeligheder 531

12 Kap. 23. Beskyttelse af varemaerker og andre forretningskendetegn I. Forretningskendetegn og deres funktion 534 II. Hvad kan vaere et forretningskendetegn? 535 III. Registrering af forretningskendetegn 537 IV. Ibrugtagning af varemasrker 538 V. Forretningskendetegnet som baerer af informationer 538 A. Saerpraeg 539 B. Vildledning 541 C. Varemaerkers degeneration 542 VI. Kendetegnsretlige konflikter 542 A. Forvekslelighed 542 B. Anden goodwill-snylteri 546 VII. Retsbeskyttelsens varighed 547 Stikordsregister 549

Erhvervsretlig materi ales amling

Erhvervsretlig materi ales amling Erhvervsretlig materi ales amling Ved B0rge Dahl 7. udgave Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold Forord 11 F0rste afsnit: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN og JURAEN KAPITEL 1 ERHVERVSJURA

Læs mere

BØRGE DAHL. Erhvervsjura. i et markedsøkonomisk perspektiv. 10. udgave ved. Børge Dahl Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis

BØRGE DAHL. Erhvervsjura. i et markedsøkonomisk perspektiv. 10. udgave ved. Børge Dahl Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis BØRGE DAHL Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv 10. udgave ved Børge Dahl Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis Handelshøjskolens Forlag 2008 Indhold Første afsnit: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Indhold Indhold Indhold

Indhold Indhold Indhold Indhold Indhold Første afsnit: Samfundet, markedet, virksomheden og juraen Kapitel 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab... 25 I. Den erhvervsjuridiske opgave... 25 II. Internationalisering og juridisk virksomhedsstyring...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation).

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation). 1 Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervsret - niveau C Hold Hh3c Lærer Anders Smedegaard Jensen Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 7. udgave ved. B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis. Handelsh0jskolens Forlag

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 7. udgave ved. B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis. Handelsh0jskolens Forlag B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 7. udgave ved B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Indhold F0rste afsnit: SAMFUNDET, MARKEDET, VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Erhvervsret C

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret II

Introduktion til dansk selskabsret II S0ren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret II Personselskaber, foreninger og fonde m THOMSON REUTERS Del III: Interessentskaber Kapitel 5: Interessentskaber 15 5.1 Personselskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 XI Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kobekontrakter og andre kontrakter 1 1.1. Indledning 1

Læs mere

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15, eksamenstermin juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Middelfart Fredericia,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 14/15 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Jan Juul Nielsen hob10hhx3i3a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsgymnasium HHX Erhvervsret C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, 16/17 Svendborg Erhvervsskole Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016, sommer Handelsgymnasium Rønde, Videndjurs HHX Erhvervsret

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE CAROLINE HEIDE-JØRGENSEN Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret Caroline Heide-Jørgensen Lærebog i Konkurrence-

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd Aftaler og mellemmænd Lennart Lynge Andersen Palle Bo Madsen 7. udgave Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen Aftaler og mellemmænd 7. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering

Læs mere

portræt af en generalklausul

portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Aktieselskaber og anpartsselskaber Bernhard Gomard Aktieselskaber og anpartsselskaber 2. omarbejdede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1992 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Historié

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Rønde HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

B0rs- og kapitalmarkedsret

B0rs- og kapitalmarkedsret Erik Werlauff B0rs- og kapitalmarkedsret I Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelser XI Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag, tjenesteydere og myndigheder 1. Bors- og kapitalmarkedsreglerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2010-11 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse

1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 7. Retsfølger af købers misligholdelse Købsret 1. Købekontrakter og andre kontrakter: obligationsrets specielle & almindelige del 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Køb og KBL: obligationsrettens specielle og almindelige del 2 1.3 Et købe- og obligationsretligt

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN FORORD Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Advokatsamfundet og Håndværksrådet. For Advokatsamfundet har følgende advokater deltaget i arbejdet

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08/09 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Markedsføring på Internettet

Markedsføring på Internettet Markedsføring på Internettet Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Advokatsamfundet den 6. april 2000 Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende netværk, EM (1997)

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere