Generalforsamlingen blev aflioldt kl pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen blev aflioldt kl. 13.00 pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden."

Transkript

1 Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING, L0RDAG DEN 28. MARTS Generalforsamlingen blev aflioldt kl pa Ungdomsskolen Godthab i Hjorring i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Til generalforsamlingen deltog i alt ca. 150 mennesker, inkl, bestyrelsen. Formanden Per L. Pedersen b0d velkommen. Herefter sang vi "Her hvor Nords0b0lgen bruser ind mod land". Ad dagsordenens pkt. 2: Valg af dirigent. Per L. Pedersen foreslog som dirigent, som enstemmigt blev valgt. takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at den udsendte dagsorden indeholdt mindst de punkter, som den skulle efter vedtaegteme. Ad dagsordenens pkt. 3: Formandens beretning. Per L. Pedersen aflagde herefter bestyrelsens beretning - f^lles for Sommerhusforeningen "Harerenden" og I/S Harerenden - for det forlobne ar. Der henvises til den trykte beretning, underskrevet af dirigenten, som kan findes pa hjemmesiden. en efterlyste kommentarer eller sp0rgsmal til beretningen fra generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer til beretningen, pa trods af det store fremm0de. Den blev herefter godkendt med applaus. Ad dagsordenens pkt. 4: Forelaeggelse af det reviderede regnskab. Kasserer Erik Berg Christensenfi*emlagderegnskabet for det forl0bne ar. Der henvises til det omdelte regnskab. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisorerne og dirigenten og kan ses pa foreningens hjemmeside. en efterlyste kommentarer til regnskabet fra forsamlingen. Der var ingen kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt med applaus. Ad dagsordenens pkt. 5: Vedtagelse af reviderede vedtaegter for Sommerhusforeningen Harerenden. Fremlagt ferste gang pa den ordinsere generalforsamling i Per L. Pedersen oplyste at foreningens vedtaegter sidst er revideret i Da det er njadvendigt for 1/S Harerenden at aendre interessentskabskontrakt og deklaration pga. ^ndret praksis vedr0- rende tinglysning, foreslas ligeledes enkelte ^ndringer for foreningen. ^^^^^L^sa^

2 Side 2 af 6 Bestyrelsen har derfor besluttet, at modemisere vedtaegteme sa der er en logisk og konsistent sammenhfieng mellem de dokumenter, der styrer de 2 foreninger, Vedt^gteme blev behandlet pa generalforsamlingen i 2014, hvor der var flertal for vedtsegtsaendringeme og ingen imod. Per L. Pedersen oplyste, at bestyrelsen har behandlet de sp0rgsmal, der blev stillet ved sidste ars generalforsamling, men ikke fundet anledning til at aendre de forelagte vedtaegter for nuvaerende. Der var ingen sp0rgsmal til punktet. Vedtasgter for Sommerhusforeningen "Harerenden" blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 6: Kontingent for Erik Berg Christensen gennemgik opkrasvningsarteme punkt for punkt. Han foreslog, pa bestyrelsens vegne, at kontingentet til foreningen for 2016 er ueendret i forhold til 2015 Sommerhusforening kr ,- Kystsikring kr ,- hvilket er kr ,00 ekstra til sandfodringsfors0get Vej bidrag kr. 300,- Vand afgift kr. 705,- beregnet efter vandforbrug i Vedligeholdelse vand kr. 50,- Der var ingen kommentarer til forelaeggelsen, hvorefter generalforsamlingen godkendte kontingentet. Ad dagsordenens pkt. 7-9 Valg. Derefter blev der foretaget valg i henhold til dagsordenen: Per L. Pedersen blev genvalgt som formand. Lindy Ottosen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Tage Dreiberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Steen Juel Nielsen blev valgt som suppleant. Bjarne Poulsen blev genvalgt som reviser. Ad dagsordenens pkt. 10: Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget. Ad dagsordenens pkt. 11: Eventuelt. Kirsten Christiansen opfordrede til at vaere mere flittig med flagning i omradet. Der var fra salen en kommentar om, at sandfodringen virkede komisk. Per L. Pedersen besvarede denne kommentar. Per L. Pedersen takkede herefter for generalforsamlingens opbakning og de tilkendegivelser, der var blevet givet. Endvidere takkede han forfremm0detog for god ro og orden. Generalforsamlingen blev herefter erklseret afsluttet kl af dirigenten. ooo ^

3 Side 3 af 6 Kl blev interessentskabsmodet for I/S Harerenden afholdt i henhold til vedlagte indkaldelse og dagsorden. Dagsordenens punkt 1 og 2: Valg af dirigent og formandens beretning. Overstaet i forbindelse med generalforsamlingen i Sommerhusforeningen " Harerenden " Ad dagsordenens pkt. 3: Forelaeggelse af det reviderede regnskab. Erik Berg Christensen fremlagde regnskabet for det forl0bne ar, Der henvises til det omdelte regnskab. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisoreme og dirigenten og kan ses pa foreningens hjemmeside. Der har i perioden vaeret en ekstraordin^r udgift til landinspekter samt advokatbistand. De ekstraordinsre udgifter i forbindelse med sendring af deklaration, interessentskabskontrakt samt registrering i Erhvervsstyrelsen betyder, at interessentskabet har negativ egenkapital. I/S har lant belobet i Sommerhusforeningen "Harerenden". Det pointeres, at der er skarpt adskilt 0konomi mellem de 2 foreninger. Der blev stillet f0lgende sporgsmal til regnskabet; Troels Hansen: Udgifter til advokat vil formentlig vaere mindre naeste ar til hjaelp pa kapitalen. Erik Berg Christensen svarer, at der p.t. er betalt kr til advokat i 2015, hvoraf kr er afsat i regnskabet for Det sk0nnes, at de ekstraordin^re udgifter til advokat og landinspekt0r vil udgore ca. kr pr. interessent, og underskuddet vil ikke kunne rettes op af de nuvaerende kontingentindt^gter. Sporgsmal fra salen: Hvad far landinspekterhrmaet Birk og Boe penge for? Per L. Pedersen svarer, at det konkret er tinglysningsproblematikken, Landinspektor B0nnelycke samt advokat Troels Bidstmp Hansen f0rte en landsretssag for I/S mod tinglysningsmyndigheden, som vi desvaerre tabte. Spergsmal fra salen: Hvad er arsagen til, at udgiftsfordelingen mellem I/S og Sommerhusforeningen er 75/25 vedrerende drift af traktor og vedligeholdelse af materiel - er det ikke alle, der har glaede af vej? Erik Berg Christensen svarer, at alle, der benytter vejene, betaler hertil, ogsa en del, der ikke er medlemmer af foreningen. Fordelingen af udgifteme er sk0nsm^ssig, og da st0rstedelen vedr0- rer vej, er andelen fastsat til 75%. Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. Ad dagsordenens pkt. 4: Status vedr. revideret interessentskabskontrakt. Per L. Pedersen oplyste at interessentskabskontrakten ikke er revideret siden 1991, og den forsat indeholdt 1/3 tekst specielt fra stiftelsen. [ogens Baand

4 Side 4 af 6 De aendringer/justeringer af interessentskabskontrakten og deklaration sker med baggrund i den ^ndrede praksis vedrorende tinglysning. De vassentlige aendringer vedrorer opsigelsesvarsel og reservegrunde. Opsigelsesvarslet, som er betydende for laengden ved optagelse af nyt (30 ar) kreditforeningslan, ^ndres nu til lobende at blive forlaenget, sa der altid er 30 ars opsigelsesvarsel, hvor det tidligere blev forlaenget hver 5-6 ar via ny allonge. I de nuv^rende vedtaegter fremgar det at der er 10 reservegrunde + grund til k0bmandsbutik (grundene er afsat som erstatningsgrunde, hvis et hus falder i vandet). Hvis der herudover falder yderligere huse i vandet, har ejeren krav pa tilbagebetaling af kr ,- (som var, hvad der oprindelig blev betalt) med tiling af renter. Vedtsgteme aendres nu saledes at, hvis de 10 reservegrunde er brugt, er der ikke nogen yderligere forpligtelse for I/S. Samtidig justeres interessentskabskontrakten sa dem, der far tildelt en reservegrund, far en frist for at bebygge grunden, ellers mistes retten til grunden uden yderligere godtg0relse. Der blev stillet f0lgende sp0rgsmal: Torben Guldager: Hvorfor star der i interessentskabskontrakten, at det er lejet grund. (se svar i nedenstaende redeg0relse) Ordet blev herefter givet til advokat Henrik Willadsen, der var indbudt til at give en redeg0relse omkring interessentskabskontrakt, tiltrasdelseserkl^ring samt registrering af CVR nr. og indhentelse afcpr nr. Willadsen oplyste, at der i forbindelse med digitalisering af tinglysning sker en samkoring af offentlige registre, hvorved interessentskabets status i Erhvervsstyrelsen krasvede en sending med registrering af et CVR nr. til I/S og registrering af CPR nr. for alle interessenter - ved flere ejere for alle ejeme. Ved betegnelsen "lejet grund" er der taget h0jde for udstykningslovens 16 og i forhold til tinglysningsloven, men saledes at vi hver isasr ejer 1/240 af interessentskabet. Vi bor i princippet" til leje" hos os selv (interessentskabet). Henrik Willadsen kimne oplyse, at der p.t. mangier tiltr^delseserkl^ringer fra 6 ejendomme, men at han har kontakt til dem alle, og at alle har tilkendegivet, at de godkender, men pa grund af forskellige praktiske arsager er underskrift ikke sket endnu. Skadesl0sbreve for alle interessenter skal digitaliseres. De bliver personligt afleveret til retten, og der modtages kvittering for afleveringen. Ved fremtidige handler kr^ves det, at saelgers CPR nr. slettes og CPR nr. pa ny ejer/ejere registreres i CVR registret. Advokatfirmaet Ledet og Willadsen tilbyder at foretage disse aendringer, sk0de samt transport af skadesl0sbrev til en favorabel pris pa kr moms, dog forudsat at det er en maeglerhandel. Herefter fulgte f0lgende sp0rgsmal og kommentarer: Torben Guldager bekrasfter, at han i Henrik Willadsens redeg0relse har faet svar pa det stillede sp0rgsmal.

5 Side 5 af 6 Kommentar fra Troels Hansen: Nar alle ejere af husene er registreret, vil det sige, at der nu er mere end 240 interessenter. Finn Skoven oplyser, at foreningen kun skriver til de 240 med information, men der er jo flere interessenter, da en del huse har flere ejere (interessenter). Spergsmal fra salen: Har for nylig kobt hus, men undrer sig over, at der i forbindelse med tinglysningen er anfert en forkert adresse pa huset pa tinglysningspapirerne. Per L. Pedersen oplyser, at han kender problemet, men husene er registreret med et matrikelnummer, og det enkelte hus er registreret under medlems nr. (hus nr.), som er den eneste gaeldende identifikation. Sporgsmal fra salen: Bliver det fremover kr dyrere at saelge fremover, Henrik Willadsen svarer, at det ikke er en ekstra udgift. Der har ogsa hidtil vaeret brug for advokatbistand. Dette er kun et tilbud til en konkurrencedygtig pris, og naturligvis frivilligt. Sporgsmal fra salen: Hvad er definitionen pa et skadeslosbrev? Henrik Willadsen oplyser, at det kan sidestilles med et ejerpantebrev, der kan bruges som sikkerhedsstillelse ved optagelse af Ian i f eks bank eller kreditforening. Herefter tog Per L. Pedersen ordet til opsamling af punkt 4. Vedtasgter for Sommerhusforeningen "Harerenden" er godkendt i dag. Med hensyn til godkendelse af interessentskabskontrakt/vedt^gter mangier der tiltraedelseserkl^ringer fra 6 ejendomme. Det forventes at vsre pa plads senest 1. juni 2015, men geme 1. maj Skadesl0sbrev pa kr pr. ejendom skal tinglyses pga. digital tinglysning. Denne tinglysning er gratis. Bestyrelsen har dr0ftet bel0bsst0rrelsen pa skadesl0sbrevet, men ikke fundet anledning til at aendre det. Fordelen ved at have disse, er at foreningen ved restancer kan true med tvangsauktion. Ad dagsordenens pkt. 5: Status vedrerende revideret deklaration. Deklarationen er pa plads. Den er tiltradt af bestyrelsen og er pa vej til tinglysning. Ad dagsordenens pkt. 6: Medlemsindskud for Kontingent til I/S Harerenden blev godkendt til kr. 200,-, hvilket er uasndret fra indevaerende ar. Ad dagsordenens pkt. 7-9: Valg. Per L. Pedersen blev genvalgt som formand. Tage Dreiberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

6 Side 6 af 6 J0rn Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Thomas Gade blev genvalgt som suppleant. Bjarne Poulsen blev genvalgt som revlsor. Ad dagsordenens pkt. 10: Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling. Ad dagsordenens pkt. 11: Eventuelt. Forslag fra salen om at saelge en erstatningsgrund til indfrielse af underskud i interessentskabet. oplyste, at det ikke er en mulighed. Forudsaetningen for konstruktionen med I/S Harerenden er, at antallet af interessenter aldrig ma overstige 240. Kommentar fra saien: Tak for et informativt mode, batten af for det store arbejde og respekt for beslutningen om de foretagne aendringer. Per L. Pedersen takkede endvidere for alles tilkendegivelser under generalforsamling og medlemsm0de samt takkede for ledelsen heraf. Per L. Pedersen sluttede af med at enske alle medlemmer en god og solrig sommer i omradet. Generalforsamlingen og lnteressentskabsm0det sluttede kl Tove KJ0lby Referent

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013 HUNDESTED VARMEWERK A.m.b.a. indkalder til ORDIN/ER GENERALFORSAMLING mandag, den 28. oktober 2013 kl. 19.30 pa Hundested Kro, Norregade 10, 3390 Hundested Dagsorden i.h.t. vedtaegternes 6: 1. Valg af

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 15. marts 2002 Ref.: 8035/MT G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2002, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed.

A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. 1 A/B Ly0vej 1, m.fl. 23.november 2013.1^ Orientering vedrgrende andelsboligforeningens beboerlokale/lehlghed. PI den ordinaere GF 26.marts 2012 stemte et kvalificeret fiertal (22 af 27 mulige) ja til

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere