Rev. 17. Maj Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration"

Transkript

1 Rev. 17. Maj Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og sogn, beliggende i Høje Tåstrup kommune, pålægger herved forpligtende for os og efterfølgende ejere at nævnte ejendom og herfra udstykkede parceller, der er planlagt som række og terrassehusbebyggelse med 113 huse, jf. vedhæftede deklarationskalke som viser deklarationsområdet, følgende servitutter: Udstykning: 1. Når udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer m.m. har fundet sted i overensstemmelse med vedhæftede deklarationskalke, kan ingen parcel siden udstykkes eller fraskilles areal til tilstødende parceller, ligesom veje, stier, fællesarealer m.v. ej heller kan udstykkes yderligere, uden godkendelse fra Høje Tåstrup Kommunalbestyrelse. En eventuel udstykning kan i øvrigt ikke gennemføres, selvom de til enhver tid gældende bestemmelser er overholdt, såfremt udstykningen ikke er godkendt af den påtaleberettigede i henhold til nærværende deklaration. Såfremt Høje Tåstrup kommune overtager arealer indenfor deklarationsområdet til offentlige formål, vil de pågældende arealer efter selvstændig matrikulering være at relaksere nærværende deklaration, og samtlige bestemmelser i denne deklaration vedrørende disse arealer, herunder grundejerforeningens vedligeholdelsespligt, bortfalder. Arealet, der på deklarationskalken er betegnet som fællesanlæg, skal anlægges og vedligeholdes som fællesareal for bebyggelsen efter deklarationens bestemmelser indstil arealet overgår helt eller delvist til det i tillæg 6 til byplanvedtægt 2-06 anførte anvendelse og i øvrigt på de af kommunalbestyrelsen nærmere fastsatte vilkår. Bebyggelsen: 2. Den af de nuværende ejere projekterede og af Høje Tåstrup kommune godkendte bebyggelse må ikke ved ombygning ændres, således at det udseende, som præger den samlede bebyggelse ændres. Ej heller må facadernes farver ændres, medmindre tilladelse er indhentet fra den påtaleberettigede. På grundene må ikke opføres yderligere tilbygninger, skure, pergolaer eller lignende. Det tillades dog grundejerforeningen i givet fald for egen regning at lade overdække parkeringspladserne langs vestskellet efter projekt godkendt af kommunalbestyrelsen.

2 3. Den til parcellerne ved disses overtagelse etablerede adgang må ikke senere ændres uden samtykke fra den påtaleberettigede. Brandmur: 4. Den i skellet mellem terrassehusene opførte fællesmur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført som brandmur, og det påhviler ejerne at husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor det ingensinde må ske gennembrydning af disse. Udgifterne til brandmurens vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne. Benyttelse: 5. Der må indenfor deklarationsområdet ikke være dyrehold på ejendommene, bortset fra hund, kat og almindelige husdyr. 6. Ejendommene må kun benyttes til helårsbeboelse. Bestemmelserne i byplanvedtægt 2-06 angående udøvelse af erhvervsvirksomhed indenfor deklarationsområdet hindrer ikke bygherrernes anvendelse af et hus til prøvehus og salgskontor så længe der er usolgte huse i området, og hindrer heller ikke en efter den påtaleberettigedes skøn hensigtsmæssig skiltning for salg af ejendomme hvad enten denne skiltning er placeret på et prøvehus eller på fællesarealer også om disse sidste måtte være overdraget til grundejerforeningen. Hegn og Have 7. Mellem de enkelte parceller og mellem parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtige til at vedligeholde de hegn, herunder erstatte udgåede planter med samme art, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede, i det dog hække kan suppleres med trådhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,80 m, for trådhegns vedkommende dog kun 1,5 m. Hegn og have skal holdes i sømmelig stand. 8. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter den påtaleberettigedes skøn ved skygge eller vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

3 Parkering: 9. Parkering må alene foregå på de til deklarationens område hørende parkeringspladser. Omnibus, last, flytte eller fragtbiler må ikke henstilles på parkeringspladserne, bortset fra den tid der måtte hengå til udførelse af deres hverv for betjening af beboerne i området. Nævnte køretøjer samt campingvogne, både etc. må i det hele taget ikke henstilles indenfor området. I forbindelse med godkendelse af den projekterede bebyggelse har kommunen meddelt tilladelse til, at der foreløbigt kun anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig eller 170 pladser, men det påhviler de til enhver tid værende parcelejere gennem grundejerforeningen at udvide parkeringsarealerne til 226 parkeringspladser svarende til 2 pladser pr. bolig. Placeringen af de pågældende, ikke etablerede 56 pladser, fremgår af vedhæftede kalke. Denne udvidelse af parkeringsarealerne skaludføres for parcelejerens regning og efter påkrav fra Høje Tåstrup kommune. Arbejdet skal være anlagt senest 12. Mdr. efter kommunen påkrav. Til sikkerhed for betaling af anlægsudgifterne, vil nærværende deklaration være at tinglyse pantstiftende til fordel for Høje Tåstrup kommune for et beløb på indtil 6,000 kr. i hver af de under udstykninger hørende parceller. Panteretten respekterer uden særskilt påtegning i hver enkelt ejendom lån o kreditforening som almindelig og særlig realkredit (offentlige lån). Veje, stier og fællesarealer m.v.: 10. Samtlige veje, stiger, fællesarealer, haveanlæg, arealer til fællesanlæg, legepladser, støjafskærmning m.v. indenfor deklarationsområdet er i overensstemmelse med Høje Tåstrup kommune godkendelse anlagt og bekostet af de nuværende og tidligere ejere af matr. Nr. 2 o. al fremtidig drift og vedligeholdelse betales af parcelejerne gennem grundejerforeningen, jf. dog 1. I tilfælde af misligholdelsen kan den påtaleberettigede lade vedligeholdelsesarbejdet udføre af andre for grundejerforeningens regning. Nuværende og fremtidigt bidrag til hovedkloakken, rensningsanlæg m.v. udenfor området fordeles mellem og opkræves hos de enkelte parcelejere. 11. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, vej og stianlæg, støjafskærmning, fællesarealer m.v. udføres af grundejerforeningen på medlemmernes vegne i takt med indflytningerne, jf. dog 1. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer og fællesanlæg skal vedligeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun må ændres med den påtaleberettigedes samtykke. Arealerne skal være alment tilgængelige, men ophold er alene tilladt for beboere indenfor området og disses ledsagere.

4 12. På fællesarealerne må der ikke, medmindre den påtaleberettigede meddeler sit samtykke, opføres bygninger, ligesom arealerne ikke må anvendes til parkering eller teltning. Forsynings og afløbsledningers vedligeholdelse m.v.: 13. Alle fælles forsynings og afløbsledninger, det være sig vand, kloak og el ledninger herunder kloakbrønde, fjernvarmerør, el forsyningskabler incl. kabelskabe, terrænbelysningsmaster og kabler, antennekabler fordelingsstandere og telefonkabler, skal tilhøre grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, elværk eller lignende institutioner, og i øvrigt uanset om de er placeret på eller i veje, stiger, fællesarealer eller hos de enkelte parcelejere, hvilken placering ingen grundejer kan modsætte sig. De enkelte parcelejere ejer alle ledninger og installationer i hus og udhus, i det dog hovedledninger igennem blokkene betragtes som fællesledninger. Vedligeholdelsen af samtlige foran opregnede ledninger, påhviler dem, der i henhold til det foran bestemte er ejere af ledningerne, bortset fra vedligeholdelsen af fjernvarmeforsyningsnettet incl. alle installationer, der varetager af ejerforeningen Olufborg i henhold til indgået varmeleverancekontrakt mellem grundejerforeningen og ejerforeningen Olufborg. Støre planter eller lignende må intet steds anbringes nærmer en 2 meter fra midten af de nævnte ledninger. Såfremt sådan beplantning foretages kan den af grundejerforeningen fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller af de fornævnte myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, når dette måtte være påkrævet. Såfremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendig for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efter reparation fortages og bekostes af den, der i henhold til foran bestemt er ejer af ledningerne. Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle eller underskrive deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforening i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledning af enhver art. Grundejerforening: 14. Samtlige til enhver tid værende ejere af boligparceller indenfor deklarationsområdet skal være medlemmer af en grundejerforening for området. Grundejerforeningen skal stiftes, når bygherrerne ønsker det, dog senest når 60 af boligerne er solgt.

5 Grundejerforeningen skal stå som ejer af områdets veje, stiger, støjafskærmning, fællesarealer, ledningsanlæg m.v., jf. også 13, og er pligtig til at overtage arealer, anlæg m.v., således som dette af bygherrerne er projekteret og udført. Aflevering til grundejerforening finder sted efter sælgernes påkrav etapevis senest et år efter færdiggørelsen og i henhold til Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer af november Tilskødning til grundejerforeningen finder ligeledes sted efter sælgernes eller grundejerforeningens påkrav seneste et år efter færdiggørelsen. De pågældende arealer, anlæg m.v., overdrages grundejerforeningen vederlagsfrit. Grundejerforeningen er endvidere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignede af de allerede eksisterende tilkørselsveje måtte blive pålignet en eller flere parceller indenfor foreningens område. Ejeren af en parcel er pligtig til at betale kontingent til foreningen og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af områdets tilkørselsveje, veje, stiger, fællesarealer m.v. materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifter forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af alle fælles forsynings og afløbsledninger, der være sig vand, kloak, el og antenneledning etc., herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af veje og stibelysning, varmtvandsledninger, materiel hertil, alt i det omfang udgifterne ikke bæres af offentlige myndigheder, elværk eller lignede institutioner, eller udgifter hertil ikke er pålignet eller pålignes den enkelte parcelejer af det offentlige, elværk eller lignende institutioner. Ejeren af en parcel skal betale de med ejendommens opvarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter, hvorhos bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug af varme og varmt vand, i overensstemmelse med kontrakt om varmeleverance mellem ejerforeningen Olufborg og grundejerforeningen. Til sikkerhed for samtlige foranstående udgifters betaling, vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundejerforeningen for et beløb på indtil kr. i hver af de under udstykningen hørende parceller. Panteretten, som efter generalforsamlingsbeslutning kan kraves forhøjet, respekterer uden særskilte påtegning i hver ejendom lån i kreditforening som almindelig og særlig realkredit, max kr., samt oprindelige private midler max kr., med tillæg af eventuelt tilskrevne renter, udstedet i forbindelse med bygherrernes opførelse og salær af ejendommen, ejerpantebrev til bank, sparekasse eller sælger på kr. for købers grundmodningsbidrag, og panteret til Høje Tåstrup kommune på kr , jf. nærværende deklarations 9. Foreningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Høje Tåstrup kommune. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse, såfremt forholdene ikke varetages af lovgivningen. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne. Ændringer kan dog kun fortages i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning.

6 Påtaleret: 15. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende forud for al pantegæld på ejendommene, forpligtende for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommene og parceller udstykket herfra, og med påtaleret for Høje Tåstrup kommune. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dispensation, afvigelse og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg, kan meddeles af Høje Tåstrup kommune. Grundejerforeningen eller ejere af andre parceller kan ikke gøre indsigelse herimod. Betingelserne i forbindelse med dispensationer, afvigelser og lempelser kan på den påtaleberettigedes foranstaltning tinglyses på de enkelte ejendomme på parcelejerens regning. Desuden begæres nærværende deklaration tinglyst pantstiftende f.s.v. angår de i punkt 9 og 14 indeholdte forpligtelser. Værneting: 16. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

7 Tilladelse i medfør af 36, stk. 1 i lov om kommuneplanlægning (lov nr. 287 af 26. juni 1975) til at tinglyse ovenstående deklaration meddeles herved. Deklarationen påkræver ikke tilvejebringelse af lokalplan.

8 Påtegning På deklaration lyst 19/ m.m. Foranstående deklaration respekterer for så vidt angår det i punkt 9 nævnte pantstiftende indhold, lån i Kreditforeningen som almindelig og særlig realkredit (offentlige lån) Deklarationen respekterer for hver ejendom for så vidt angår det i punkt 14 nævnte pantstiftende indhold, lån i Kreditforeningen af såvel almindelig som af særlig realkredit for et beløb indtil kr , samt private midler for et beløb indtil kr med tillæg af eventuelt tilskrevne renter, alt at udstede t i forbindelse med bygherrernes opførelse og salg af de pantsatte ejendomme samt herudover ejerpantebrev til bank, sparekasse eller sælger stort kr samt endelig den i deklarationens punkt 9 indeholdte panteret til Høje Tåstrup Kommune stor kr for hver ejendom. I øvrigt ratihaberes deklarationen i alle dens ord og punkter. Tåstrup, den 19/6 1978

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup På matr.nr. 12 l Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke sogn, og de deraf udstykkede parceller matr.nr. 12 o - 12 dø

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer-

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Velkommen til "Eppedalen". Du har sikkert allerede fået at vide, at man som grundejer automatisk er medlem af grundejerforeningen. Det

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Side 1 af 7 1. Vedtægter for medlemmer af ejerforeningen for matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Navn: Foreningens navn er "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7eæ". Hjemsted: Foreningens hjemsted

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde

Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde Vedtægter for Grundejerforeningen Dyssekilde 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Dyssekilde (forkortet til GD). 2. Foreningens hjemsted er Hundested kommune, under Frederikssund

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere