BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE"

Transkript

1 BILAG I RESUME AF PRODUKTEGENSKABERNE 1

2 GLASSPRØTJE 1. PRÆPARATNAVN TWINRIX Voksen Kombineret inaktiveret hepatitis A (720 ELISA enheder) og rdna hepatitis B (20 µg) vaccine. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING TWINRIX Voksen er en kombineret vaccine fremstillet ved blanding af bulksubstans af henholdsvis oprenset, inaktiveret hepatitis A (HA) virus og oprenset hepatitis B overflade antigen (HBsAg), hver især adsorberet på aluminiumhydroxid og aluminiumfosfat. HA virus er opformeret i MRC 5 humane diploide celler. HBsAg er fremstillet ved dyrkning af gensplejsede gærceller i et selektivt medium. En 1.0 ml dosis af vaccinen indeholder mindst 720 ELISA enheder af inaktiveret HA virus og 20 µg rekombinant HBsAg protein. 3. LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske (vaccine). 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Indikationer TWINRIX Voksen er indiceret til brug for ikke immuniserede voksne og unge på 16 år og derover, som er i risiko for at pådrage sig både hepatitis A og hepatitis B infektion. 4.2 Dosering og administrationsmetode Dosering Dosering - En dosis på 1,0 ml anbefales til voksne og unge på 16 år og derover. - Primært vaccinationsprogram Standard vaccinationsprogrammet for primær vaccination med TWINRIX Voksen består af tre doser, den første administreres på den valgte dato, den anden en måned og den tredie seks måneder efter den første dosis. Det anbefalede skema skal følges. Når først det primære vaccinationsprogram er påbegyndt, skal det afsluttes med den samme vaccine. - Revaccination Det er endnu ikke fuldt klarlagt, hvorvidt immunkompetente individer, som har responderet på hepatitis A og/eller hepatitis B vaccination(er) behøver revaccination, idet beskyttelse, selv i tilfælde af antistoffer ikke kan påvises, kan være sikret ved immunologisk "hukommelse". Data vedrørende antistof tilstedeværelsen på langt sigt efter vaccination med Twinrix Voksen er for øjeblikket ikke tilgængelige. Anti-HBs og Anti-HAV antistof titrene som påvises efter et primært vaccinationsforløb med den kombinerede vaccine er imidlertid i samme område som hvad der ses efter vaccination med de monovalente vacciner. Almindelige retningslinier for revaccination kan 2

3 derfor overføres fra erfaringerne med de monovalente vacciner. Disse retningslinier er baseret på formodningen om, at en minimal antistofmængde er nødvendig for beskyttelse; forebyggende niveau af anti-hbs (10 IU/l) vil forblive hos størstedelen af de vaccinerede i 5 år, hos hvem anti-hav samtidig kan forudsiges at forblive i mindst 10 år. Revaccination med den kombinerede vaccine kan anbefales 5 år efter det primære vaccinationsprogram. Hvis der anvendes monovalente vacciner til revaccinationen, kan de for hepatitis B.s vedkommende gives 5 år efter starten af det primære vaccinationsprogram og hepatitis A efter 10 år. Hos risiko-patienter kan antistof niveauet bestemmes med regelmæssige mellemrum, og nødvendig revaccination kan da gives når titrene falder under minimumsværdierne. Administrationsmetode TWINRIX Voksen er til intramuskulær injektion, fortrinsvis i deltoidea- regionen. Hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelse kan vaccinen undtagelsesvis administreres subkutant. Denne administrationsvej kan imidlertid medføre et suboptimalt immunresponse overfor vaccinen. 4.3 Kontraindikationer TWINRIX Voksen bør ikke administreres til individer med kendt allergi over for nogen af indholdsstofferne i vaccinen eller til individer, der har vist tegn på allergisk reaktion efter tidligere administration af TWINRIX Voksen eller den monovalente hepatitis A eller hepatitis B vaccine. Som ved andre vacciner bør administrationen af TWINRIX Voksen udskydes hos individer, der lider af akut sværere febril sygdom. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Det vides ikke, om TWINRIX Voksen forebygger hepatitis A eller hepatitis B i tilfælde, hvor den vaccinerede på vaccinationstidspunktet befinder sig i inkubationsperioden af en hepatitis A eller hepatitis B infektion. Vaccinen forebygger ikke mod infektion med andre aktive stoffer såsom hepatitis C og hepatitis E eller andre patogene organismer, som vides at inficere leveren. TWINRIX Voksen anbefales ikke til postekspositionsprofylakse (f.eks. stikuheld med kanyle). Vaccinen er ikke testet i patienter med svækket immunsystem. Hos hæmodialysepatienter og personer med svækket immunsystem opnås ikke altid adækvat anti-hav og anti-hbs antistoftiter efter det primære immuniseringsprogram, hvorfor sådanne patienter kan have behov for yderligere vaccineringer. Som ved alle injicérbare vacciner skal passende medicinsk behandling og overvågning altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion som følge af administrationen af vaccinen. Da intradermal injektion eller intramuskulær administration i glutealregionen kan føre til et suboptimalt respons, bør disse måder undgås.hos individer med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser kan TWINRIX Voksen administreres subkutant, da blødning kan forekomme efter en intramuskulær adminstration til sådanne individer. TWINRIX VOKSEN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ADMINISTRERES INTRAVASKULÆRT. 4.5 Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion 3

4 Der foreligger ikke data for samtidig administration af TWINRIX Voksen og specifik hepatitis A immunoglobulin eller hepatitis B immunoglobulin. I tilfælde hvor de monovalente hepatitis A og hepatitis B vacciner blev administreret sammen med specifikke immunoglobuliner, sås ingen påvirkning af serokonverteringen, skønt det kan resultere i lavere antistoftiter. Skønt samtidig administration af TWINRIX Voksen og andre vacciner ikke er specifikt undersøgt, antages det at hvis forskellige sprøjter og andre injektionssteder benyttes, vil der ikke blive observeret nogen interaktion. Hos patienter, som modtager immunosuppresiv behandling eller som er immundeficiente, kan adækvat respons ikke altid forventes opnået. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Effekten af TWINRIX Voksen på fosterudviklingen er ikke klarlagt. Som ved andre inaktiverede vacciner forventes der dog ingen skade på forsteret. TWINRIX bør kun anvendes under graviditet, hvor der er en klar risiko for hepatitis A eller hepatitis B. Amning Effekten på ammede børn af administration af TWINRIX Voksen til deres mødre er ikke evalueret i kliniske studier. TWINRIX Voksen bør derfor benyttes med forsigtighed hos ammende kvinder. 4.7 Indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og anvende maskiner Det er usandsynligt, at vaccinen skulle påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner Bivirkninger I kontrollerede kliniske undersøgelser blev tegn og symptomer aktivt monitoreret hos alle individer i fire dage efter administration af vaccinen. Til dette formål blev en checkliste anvendt. De vaccinerede blev ligeledes anmodet om at rapportere enhver klinisk hændelse, som forekom under undersøgelsesperioden. De mest almindelige reaktioner var reaktioner på injektionsstedet, bestående i forbigående smerte, rødmen og hævelse. Af systemiske bivirkninger sås feber, hovedpine, utilpashed, træthed, kvalme og opkastning. Disse bivirkninger var forbigående, kun sjældent rapporteret og blev af de pågældende personer vurderet som milde. I et sammenlignende studie blev det bemærket, at frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administrationen af TWINRIX Voksen ikke var forskellig fra frekvensen af observerede bivirkninger som følge af administrationer af de monovalente vacciner. Som følge af den udbredte brug af de monovalente hepatitis A og/eller hepatitis B vacciner, er de følgende uønskede hændelser blevet rapporteret i tidsmæssig sammenhæng i dagene eller ugerne efter vaccinationen. I mange tilfælde er årsagssammenhæng med vaccinationen ikke fastslået. Influenza-lignende symptomer (så som feber, kulderystelser, hovedpine, myalgi, arthralgi), træthed, svimmelhed. Sjældent beskrevet: Paræstesier, kvalme, opkastninger, nedsat appetit, diarrhoe, abdominalsmerter, abnorme leverfunktionsprøver, udslet, hudkløe, urticaria. 4

5 Meget sjældent beskrevet: Allergiske reaktioner mindende om serumsygdom, vaskulitis, synkope, hypotension, lymfadenopati, tilfælde af forstyrrelser i det periferenervesystem eller CNS med tilstande som dissemineret sclerose, opticusneuritis, myelitis, Bell's paralyse, polyneuritis såsom Guillain-Barré's syndrom (med ascenderende paralyse), meningitis, encephalitis, encephalopathi, trombocytopenisk purpura og erythema multiforme exsudativum. 4.9 Overdosering Ingen tilgængelige oplysninger foreligger. 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmako-terapeutisk gruppe: Hepatitis vacciner ATC code: J07BC TWINRIX Voksen giver immunitet mod HAV og HBV infektion ved at inducere specifikke anti- HAV og anti-hbs antistoffer. Beskyttelse mod hepatitis A og hepatitis B udvikles indenfor 2-4 uger. I kliniske studier påvistes specifikke humorale antistoffer mod hepatitis A hos ca. 94 % af de voksne personer 1 måned efter den første vaccination, og hos 100 % en måned efter den tredie dosis (dvs måned 7). Specifikke humorale antistoffer mod hepatitis B påvistes hos 70 % af de voksne efter første dosis og hos omkring 99 %efter den tredie dosis. På baggrund af erfaringerne fra de monovalente vacciner, må det forventes, at antistofferne forbliver hos flertallet af de vaccinerede i mindst 4-5 år efter det primære vaccinationsprogram. For at udvirke langtids beskyttelse, skal der revaccineres med enten monovalente vacciner eller kombinationsvaccine. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Evaluering af farmakokinetiske egenskaber er ikke påkrævet for vacciner. 5.3 Prækliniske oplysninger Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Indholdsstoffer Aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat, aminosyrer til injektion, formaldehyd, neomycinsulfat, 2- phenoxyethanol, polysorbat 20, natriumchlorid. Som restvolumen: tris og fosfat buffer og vand til injektion. 6.2 Uforligeligheder TWINRIX Voksen bør ikke blandes med andre vacciner i den samme sprøjte. 6.3 Opbevaringstid Udløbsdatoen for vaccinen fremgår af etiketten og pakning. Opbevaringstid er 24 måneder ved +2 C til +8 C. 5

6 6.4 Særlige opbevaringsforhold TWINRIX Voksen skal opbevares ved +2 C til +8 C. Må ikke fryses; Kassér vaccinen, hvis den har været frosset. 6.5 Emballagens art og indhold. TWINRIX Voksen leveres i forfyldt glassprøjte. De forfyldte glassprøjter er af neutralt glas, Ph.Eur. type I. Efter opbevaring kan indholdet fremstå som et fint hvidt bundfald med en klar farveløs supernatant. Når den er omrystet, skal vaccinen være svagt uklar. 6.6 Instruktioner vedrørende brug/håndtering Vaccinen skal inspiceres visuelt for fremmede uopløste partikler og/eller ændret fysisk udseende før administration. Før brug af TWINRIX Voksen skal vaccinen omrystes godt for at opnå en svag uklar, hvid suspension. Kassér, hvis indholdet fremtræder anderledes. 7. REGISTRERINGSINDEHAVER SmithKline Beecham Biologicals S.A. rue de l'institut Rixensart, Belgien Telefon: +32 (0) Fax: +32 (0) Telex: SB BIO B 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSE NUMMER 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORLÆNGELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 10. DATO FOR REVISION AF TEKSTEN 6

7 BILAG II INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG 7

8 A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'institut 89, 1330 Rixensart, Belgien Virksomhedsgodkendelse udstedt til SmithKline Beecham Biologicals S.A.'s belgiske afdeling den 22. januar 1996 af ministeriet for folkesundhed og miljø (Ministère de la Santé Publique et de l'environnement / Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu) Vesaliusgebouw, Rijksadministratief centrum, 1010 Bruxelles, Belgien. B BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres én gang efter samme recept. 8

9 BILAG III ETIKETTERING 9

10 A. ETIKETTERING 10

11 HAB Voksen PFS uden fikseret kanyle men med separat kanyle TWINRIX VOKSEN Inaktiveret hepatitis A (720 ELISA enheder) og rdna hepatitis B vaccine (20 mg) Opløsning til injektion: Til intramuskulær brug. 1 dosis (1 ml) indeholder HAV antigen (formeret på MRC 5 celler) 720 ELISA Enheder HBsAG (produceret i gærceller) 20 µg Aluminium som aluminiumfosfat og aluminiumhydroxid 2-phenoxyethanol Aminosyrer til injektion Formaldehyd Neomycinsulfat Polysorbat 20 Natriumklorid Resterende volumen: Tris og fosfat buffer Vand til injektionsvæsker Markedsføringstilladelse nr. EU / 1 / xxxx / xx / 9x indehaves af: SmithKline Beecham Biologicals S.A. Rixensart, Belgien Opbevares utilgængeligt for børn Opbevaring: +2 C/+8 C Må ikke fryses Omrystes før brug Beskyttes mod lys Medicinsk specialitet til lægelig ordination Lot: Udløbsdato: 11

12 HAB Voksen 10 x 1 PFS uden fikseret kanyle men med separat kanyle TWINRIX VOKSEN Inaktiveret hepatitis A (720 ELISA enheder) og rdna hepatitis B vaccine (20 mg) Opløsning til injektion: Til intramuskulær brug. 10 x 1 dosis 1 dosis (1 ml) indeholder HAV antigen (formeret på MRC 5 celler) 720 ELISA Enheder HBsAG (produceret i gærceller) 20 µg Aluminium som aluminiumfosfat og aluminiumhydroxid 2-phenoxyethanol Aminosyrer til injektion Formaldehyd Neomycinsulfat Polysorbat 20 Natriumklorid Resterende volumen: Tris og fosfat buffer Vand til injektionsvæsker Markedsføringstilladelse nr. EU / 1 / xxxx / xx / 9x indehaves af: SmithKline Beecham Biologicals S.A. Rixensart, Belgien Opbevares utilgængeligt for børn Opbevaring: +2 C/+8 C Må ikke fryses Omrystes før brug Beskyttes mod lys Medicinsk specialitet til lægelig ordination Lot: Udløbsdato: 12

13 HAB Voksen 25 x 1 PFS uden fikseret kanyle men med separat kanyle TWINRIX VOKSEN Inaktiveret hepatitis A (720 ELISA enheder) og rdna hepatitis B vaccine (20 mg) Opløsning til injektion: Til intramuskulær brug. 25 x 1 dosis 1 dosis (1 ml) indeholder HAV antigen (formeret på MRC 5 celler) 720 ELISA Enheder HBsAG (produceret i gærceller) 20 µg Aluminium som aluminiumfosfat og aluminiumhydroxid 2-phenoxyethanol Aminosyrer til injektion Formaldehyd Neomycinsulfat Polysorbat 20 Natriumklorid Resterende volumen: Tris og fosfat buffer Vand til injektionsvæsker Markedsføringstilladelse nr. EU / 1 / xxxx / xx / 9x indehaves af: SmithKline Beecham Biologicals S.A. Rixensart, Belgien Opbevares utilgængeligt for børn Opbevaring: +2 C/+8 C Må ikke fryses Omrystes før brug Beskyttes mod lys Medicinsk specialitet til lægelig ordination Lot: Udløbsdato: 13

14 BILAG III M RKNING OG INDL GSSEDDEL 14

15 B. INDL GSSEDDEL 15

16 Hvad bør De vide om TWINRIX Voksen? Læs venligst denne brochure omhyggeligt inden De skal have vaccinen. Behold denne brochure indtil De har været igennem hele vaccinationsprogrammet. De ønsker måske at læse den igen. De må følge lægens eller sygeplejerskens råd nøje. Hvis der er noget, De ikke forstår, bør De spørge lægen, sygeplejersken eller apoteket om dette. Sørg for at fuldføre hele vaccinationsprogrammet. Hvis De ikke gør det, er det ikke sikkert at De er fuldt beskyttet imod infektion. Opbevar altid vacciner utilgængeligt for børn. Før De modtager vaccinen, skal De oplyse Deres læge om De er gravid (eller mener De kan være det). Som alle vacciner kan TWINRIX Voksen af og til forårsage uønskede bivirkninger. (De kan finde mere information om dette senere i brochuren). Vaccinen skal gives af autoriseret sundhedspersonale. Denne brochure indeholder ikke al information om vaccinen. Hvis De har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget, spørg da lægen, sygeplejersken eller på apoteket. Hvad er TWINRIX Voksen? TWINRIX Voksen er en kombineret hepatitis A og hepatitis B vaccine. Hver dosis indeholder det inaktiverede hepatitis A virus (720 ELISA enheder) og overfladeproteinet (HBsAg - 20 µg) af hepatitis B viruset som aktive bestanddele. Vaccinen leveres i enkeltdosis (1 ml) hætteglas til brug for voksne og unge på 16 år og derover. TWINRIX Voksen indeholder som inaktive bestanddele: aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat, aminosyrer til injektion, formaldehyd, neomycin sulfat, 2-phenoxyethanol, polysorbat 20, natriumchlorid, og som restvolumen: tris og fosfat buffer og vand til injektion. TWINRIX Voksen leveres som en opløsning til injektion. Producent og registreringsindehaver: SmithKline Beecham Biologicals S.A. rue de l'institut 89 B-1330 Rixensart Belgien Hvordan virker TWINRIX Voksen? TWINRIX Voksen beskytter Dem mod hepatitis A og hepatitis B. Vaccinen bevirker at kroppen danner sine egne antistoffer, som beskytter Dem imod disse sygdommme. 16

17 Hvad skal kontrolleres, før vaccinen gives? De bør ikke modtage vaccinen, hvis De mener at De tidligere har haft en allergisk reaktion overfor TWINRIX Voksen eller overfor anden hepatitis A og/eller hepatitis B vaccine eller overfor disses indholdsstoffer. De bør udskyde vaccinationen, hvis De har en infektion med forhøjet temperatur. Fortæl Deres læge: Hvis De har nogle helbredsmæssige problemer. Hvis De har unormal blødningstendens. Hvis De for øjeblikket tager anden medicin eller for nylig har fået anden vaccine. Hvis De er gravid eller tror De kan være gravid. Hvis De ammer. Hvordan vil vaccinen blive givet? Lægen eller sygeplejersken vil give den anbefalede dosis vaccine som indsprøjtning. TWINRIX Voksen vil blive injiceret i Deres overarmsmuskel. Hvis De har unormal blødningstendens, skal De fortælle lægen eller sygeplejersken dette, før TWINRIX Voksen modtages, da vaccinen måske i dette tilfælde må gives på en anden måde (under huden). De vil modtage 3 vaccinedoser. (Den anden dosis gives fire uger efter den første dosis og den tredie dosis seks måneder efter den første dosis.) Det er vigtigt at følge instruktionerne fra lægen/sygeplejersken med hensyn til genbesøg for efterfølgende doser. Hvis De glemmer at henvende Dem til lægen til den planlagte tid, spørg lægen om råd. Hvad er de mulige bivirkninger? Som for andre vacciner kan De føle smerte eller ubehag ved injektionsstedet, eller De kan se nogen rødmen og hævelse på dette sted. Disse reaktioner vil sædvanligvis forsvinde inden for få dage. Andre reaktioner som kan forekomme, består i feber, hovedpine, kvalme, utilpashed, træthed og opkastning. Symptomer, som er blevet rapporteret på baggrund af den udbredte brug af de monovalente hepatitis A og/eller hepatitis B vacciner, er følgende: Influenza-lignende symptomer (som feber, kulderystelser, hovedpine, muskel- og ledsmerter, træthed og svimmelhed). 17

18 Sjældent rapporterede bivirkninger: Prikkende fornemmelse, kvalme, opkastning, nedsat appetit, diarré, mavesmerter, hudrødme, hudkløe og nældefeber. Meget sjældent rapporterede bivirkninger: Besvimelse, symptomer fra centralnervesystemet (såsom gangbesvær, svaghed og/eller træthed i arme og ben, øjensmerter og påvirket syn, ensidig ansigtsmuskellammelse), blodudtrædninger i huden og hududslet. Hvis disse symptomer opstår eller bliver mere udtalte, meddel det da til lægen eller sygeplejersken. Som for alle vacciner til indsprøjtning er der en ekstremt lille risiko for en alvorlig allergisk reaktion. (Dette kan erkendes ved symptomer som åndenød eller synkebesvær, kløende udslæt på hænder og fødder, hævelse omkring øjnene og i ansigtet). Sådanne reaktioner vil sædvanligvis forekomme, inden lægens konsultation forlades, men De bør i givet fald søge omgående behandling. Hvis De udvikler andre symptomer i dagene efter vaccinationen, meddel da lægen det så hurtigt som muligt. Hvordan skal TWINRIX Voksen opbevares? Udløbsdatoen er angivet på etiketten og pakningen. Vaccinen bør ikke anvendes efter denne dato. Opbevar Deres vaccine i et køleskab mellem +2 C og + 8 C. Vaccinen må ikke fryses. Opbevar alle vacciner utilgængeligt for børn. Oplysninger til den, der giver vaccinen Kontroller vaccinen før indgift visuelt for fremmede uopløste partikler og/eller ændret udseende. Før brug af TWINRIX Voksen omrystes den forfyldte glassprøjte, så der fås en let uklar, hvid suspension. Anvend den ikke, hvis indholdet fremtræder anderledes. TWINRIX Voksen er til intramuskulær injektion, fortrinsvis i regio deltoideus. Hos patienter med thrombocytopeni eller blødningsforstyrrelser kan vaccinen administreres subkutant. Dette kan imidlertid resultere i et suboptimalt immunrespons overfor vaccinen. TWINRIX Voksen må under ingen omstændigheder administreres intravaskulært. Som ved alle injicerbare vacciner, skal passende medicinsk behandling og overvågning altid være umiddelbart tilgængelig, i tilfælde af sjældne anafylaktiske reaktioner, efter administration af vaccinen. Administrer forskellige injicérbare vacciner på forskellige injektionssteder. Vaccinen kan ikke anbefales til postekpositionsprofylakse (f.eks. stikuheld med kanyle). 18

19 DATO FOR GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN ØVRIG INFORMATION For information om dette produkt, kontakt venligst den lokale indehaver af markedsføringstilladelsen: ÖSTERREICH 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 55a Tel.: (0222) in Österreich (0043 1) aus dem Ausland ITALIA : Via Zambeletti Baranzate di Bollate (Mi) - Italia Tel BELGIQUE / BELGIE / LUXEMBOURG : Rue du Tilleul, Genval Tel. : NEDERLAND : Jaagpad 1, Rijswijk. Postbus 3120, 2280 GC Rijswijk. Tel DANMARK : Lautruphøj Ballerup Tel: PORTUGAL : Av. das Forças Armadas, º, 1600 Lisboa Telefone: SUOMI : Vattuniemenranta HELSINKI Puh ESPAÑA: Valle de la Fuenfria MADRID Tf.: FRANCE : 6 esplanade Charles de Gaulle Nanterre Cedex France Tél. : (1) SVERIGE: Box Solna Tel.: DEUTSCHLAND : München Tel.: (089) Fax: (089) ÅëëÜäá : Amphithea Megaron Agias Varvaras P. Phaliron - ATHENS UNITED KINGDOM / IRELAND : Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1EY Tel. : Welwyn Garden : (01707) Freefone : (0800) (including 24 hour emergency service) 19

20 Tel.30-1/ Fax:30-1/

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Infanrix Penta, injektionsvæske, suspension. Difteri (D), tetanus (T), pertussis (acellulær, komponent) (Pa), hepatitis B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktiveret)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gardasil, injektionsvæske. Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Indlægsseddel: Information til brugeren Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVAMYS 27,5 mikrogram/pust næsespray, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et pust afgiver 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform BILAG A EMEA s procedurenr. Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej Emballage Indhold (koncentration) Pakningsstørrelse EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral opløsning Oral anvendelse Flaske (PET) 180

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE 1 Medlemsland Østrig Belgien Danmark Estland Finland Frankrig

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere