PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5"

Transkript

1 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis (0,5 ml) indeholder mindst 24 IE inaktiveret hepatitis A-virus (stamme RG- SB), dyrket i humane diploide cellekulturer (MRC-5). Viruspartiklerne er adsorberet på virosomer som adjuvanssystem. Vaccinen består af højoprenset influenzavirus overfladeantigener (10 mikrogram hæmagglutinin) af A/Singapore/6/86 (H1N1) stammen og fosfolipiderne lecithin (80 mikrogram) og cephalin (20 mikrogram). For yderligere informationer om adjuvanset, se under afsnit 5.1. Alle hjælpestoffer er anført underafsnit LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. Klar, farveløs væske. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Aktiv immunisering mod hepatitis A for voksne og børn over 1 år. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde En dosis à 0,5 ml injiceres intramuskulært. For at sikre et optimalt immunsvar bør vaccinen injiceres i deltoideusmuskelen. Hos patienter med nedsat koagulationsevne kan vaccinen administreres subkutant i overarmen. For at give langtidsbeskyttelse bør der administreres en yderligere (booster) dosis på 0,5 ml. Denne bør fortrinsvis indgives mellem 6-12 måneder efter første dosis, men kan SPC_DK_Epaxal_ doc Side 1 af 6

2 indgives indtil 10 år senere baseret på begrænsede erfaringer fra raske, voksne rejsende (se afsnit 5.1). Epaxal kan bruges i udveksling med andre inaktiverede hepatitis A-vacciner som første og anden (booster) dosis. Samtidig aktiv og passiv immunisering Ved behov for øjeblikkelig beskyttelse mod hepatitis A kan Epaxal indgives ledsagende med humant gammaglobulin på forskellige injektionssteder. Vaccination efter eksponering Vaccination efter eksponering skal indgives i henhold til de officielle anbefalinger. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed overfor de komponenter som indgår i vaccinen. Overfølsomhed overfor æg, hønseproteiner eller formaldehyd. Ved akutte infektionssygdomme med feber, bør vaccination med Epaxal udskydes. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Som det er tilfældet med alle injicerbare vacciner, bør der altid være mulighed for øjeblikkelig passende behandling og lægetilsyn i tilfælde af, at der skulle opstå en sjældent forekommende anafylaktisk reaktion efter indgivelse af vaccinen. Influenzahæmagglutinin som indeholdt i Epaxal er ikke et alternativ til influenzavaccination. Immundefekte forstyrrelser kan reducere immunsvaret. Hos splenektomerede patienter bør booster-vaccination gives 1 til 6 måneder efter den primære immunisering, da lavere titre opnås hos disse personer. Det samme gælder også for andre immunsvækkede patienter. Erfaring med vaccination af børn under 1 år og med personer over 60 år er begrænset. Epaxal kan indeholde spor af polymyxin B 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Et prospektivt planlagt interaktionsstudie er blevet foretaget med gul feber vaccine på 55 personer. Desuden er der foretaget undersøgelser af samtidig vaccination mod gul feber, tyfoid feber, poliomyelitis, difteri, stivkrampe, meningokok A + C, og ligeledes er samtidig malaria profylakse blevet undersøgt som led i et profylaktisk rejseprogram på 38 personer. Et prospektivt planlagt interaktionsstudie er blevet foretaget med ledsagende helcelle influenza vaccine på 163 personer. Den samtidig indgivelse har hverken en negativ indflydelse på immunogeniciteten mod hepatitis A eller influenza. Desuden er immunogeniciteten mod hepatitis A uafhængig af niveauet for influenza præimmuniseringstitre. SPC_DK_Epaxal_ doc Side 2 af 6

3 Resultaterne indikerer dermed, at Epaxal kan indgives samtidig med ovenstående vacciner, men i separate injektionssprøjter, og ligeledes samtidig med malariaprofylakse. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Der er ikke tilstrækkelig erfaring med brug af Epaxal på gravide kvinder. Der foreligger ingen erfaring med effekten af Epaxal på føtal udviklingen. Som ved alle inaktiverede vacciner forventes der ingen skade på føtus. Vaccinen bør ikke gives til gravide kvinder, undtagen ved forøget risiko for hepatitis A. Amning: Det vides ikke om vaccinen passerer over i modermælken. Ammende kvinder bør være forsigtige med at anvende Epaxal. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke noget bevis for nedsat reaktionsevne på grund af vaccinen. Der kan dog af og til opstå svimmelhed eller hovedpine, som der til tider også kan konstateres i forbindelse med andre vacciner. 4.8 Bivirkninger Mulige bivirkninger er milde og af kort varighed. Hyppigheden af de nedenfor anførte bivirkninger er blevet iagttaget ved kliniske undersøgelser. De mest almindelige negative reaktioner er træthed, smerter på injektionsstedet og hovedpine vil i henhold til kliniske undersøgelser opstå med en hyppighed på henholdsvis 6-32%, 5 25% og 6 25%. Meget almindelig ( 1/10): Nervesystemet: Hovedpine Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, smerter på injektionsstedet. Almindelig ( 1/100 og <1/10): Metabolisme og ernæring Anoreksi Mave-tarmkanalen Diarré, kvalme Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Reaktioner på indstiksstedet, induration på injektionsstedet, erythema på injektionsstedet, hævelse på injektionsstedet), utilpashed, pyrexi. Ikke almindelig ( 1/1000 og <1/100): Nervesystemet: Svimmelhed Hud og subkutane væv: Hududslæt, pruritus Mave-tarmkanalen Opkastning Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi SPC_DK_Epaxal_ doc Side 3 af 6

4 Graden af svimmelhed er ikke mere udpræget end ved andre vacciner i sammenlignelige forsøg. Der er i enkelte tilfælde konstateret forbigående og mild stigning af leverenzymniveauet på vaccinationstidspunktet. Ligesom det er konstateret i forbindelse med andre vacciner, kan der af og til opstå inflammatoriske sygdomme på det centrale og perifære nervesystem, inklusive stigende paralyse op til åndedrætsparalyse, f.eks. Guillain-Barré syndromet. I meget sjældne tilfælde kan der opstå anafylaktiske chok. 4.9 Overdosering Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Utilsigtet indgivelse af en yderligere dosis på 0,5 ml Epaxal medfører ingen negative virkninger Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Farmakoterapeutisk klassifikation:. Vaccine mod hepatitis A ATC-kode J07B C Farmakodynamiske egenskaber Epaxal indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus, stamme RG-SB, som propageredes i MRC-5 humane diploide celler. De isolerede viruspartikler er bundet til et nyt immunadjuvans bestående af syntetiske, sfæriske virosomer kaldet IRIV (IRIV = Immunopotentiating Reconstituted Influenza Virosome). IRIV består af en dobbeltmembran sammensat af fosfolipiderne lecithin (fosfatidylcholin) og cephalin (fosfatidylætanolamin) samt virale fosfolipider. Dobbeltmembranen indeholder de virale glycoproteiner hæmagglutinin og neuraminidase, som er isoleret fra inaktiveret influenzavirus (A/Singapore/6/86 (H1N1)). Tilstedeværelsen af antistoffer mod fosfolipiderne i IRIVs (dvs. antistoffer mod lecithin og cephalin) er ikke blevet påvist af specifikke immunosorbente assays (ELISAs) i sera fra personer, der var vaccineret og boostervaccineret med Epaxal. Efter administration af Epaxal bindes komplekset af IRIV og hepatitis A-virus aktivt til specielle receptorer på makrofager og bliver derefter fagocyteret. Samtidig bindes komplekse af IRIV og hepatitis A-virus til B-lymfocytter, der stimuleres til proliferation. Membranerne hos de fagocyterede liposomer fusionerer med membranerne i makrofagernes endosomer, hvilket medfører at hepatitis A-virusantigenet eksponeres på makrofagernes overflade. Dette forstærker præsentationen af antigen og stimuleringen af T-lymfocytter, som herefter stimulerer B-lymfocytternes produktion af anti-hepatitis A- antistoffer. SPC_DK_Epaxal_ doc Side 4 af 6

5 Immunogenicitet og beskyttelseseffekt Vaccination med en dosis på 0,5 ml Epaxal giver beskyttende antistoftitere (min. 20 mie/ml) hos 80-97% af de vaccinerede efter 14 dage, hos % efter 28 dage og hos % efter 12 måneder. Over 1600 voksne og børn (>10 år), over 320 børn (i alderen 2-10 år), 61 børn (i alderen 1-2 år) og 30 børn (i alderen 6 måneder -1 år) blev fulgt i kliniske undersøgelser. Disse inkluderer en dobbelt-blind, placebo kontrolleret feltundersøgelse af 137 børn (18 måneder - 6 år) i et højendemisk område, og som viste 96% beskyttelseseffekt mod akut hepatitis A-infektion, baseret på IgM og IgG antistoftitere, og ligeledes på kliniske tegn. Beskyttelsens varighed Den første vaccinedosis med 0,5 ml Epaxal giver beskyttende antistoftitere (min. 20 mie/ml) hos % af de vaccinerede i mindst 12 måneder. En yderligere (booster) vaccination med 0,5 ml Epaxal anslås til at forlænge den beskyttende virkning til mindst 30 år for mindst 95% af de vaccinerede personer, under hensyntagen til en grænseværdi for antistoftiter på 10 mie/ml. Dette estimat baserer sig på en matematisk model og ekstrapolation af års opfølgningsdata fra personer i alderen 16 til 45 år. En analyse af sera fra 26 voksne, raske rejsende på mellem 24 og 73 år, der modtog en ekstra (booster) dosis mellem 98 og 128 måneder efter den første dosis, viste, at en forsinkelse på op til 10 år fra den første til den anden vaccinedosis ikke havde nogen mærkbar effekt på booster-effekten. Men sundhedspersonale/læger bør ikke rutinemæssigt indlægge en større tidsforsinkelse mellem den primære og den sekundære vaccination (se afsnit 4.2). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Der kræves ikke farmakokinetiske undersøgelser for vacciner. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Prækliniske sikkerhedsdata viser ingen tegn på toksicitet efter enkeltdosis eller gentagne doser. Der er ikke konstateret vævsskader efter administration til kaniner. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker. For informationer om adjuvanset, se afsnit Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C 8 C).. Opbevares i den originale yderpakning for at beskyttet mod lys. Må ikke nedfryses. SPC_DK_Epaxal_ doc Side 5 af 6

6 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Injektionssprøjte med enkelt dosis 0,5 ml suspension i forfyldt sprøjte (type I-glas) med gummistempelstopper (klorobutyl) og nål i rustfrit stål, type 304. Pakningsstørrelser: 1 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Omrystes før brug. Før brugen skal injektionssprøjten undersøges visuelt: den skal være ubeskadiget og der må ikke befinde sig fremmedlegemer i sprøjtens indhold. Vaccinen skal være klar og farveløs. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Crucell Italy S.r.l. Via Zambeletti 25 IT Baranzate (MI) Italien Repræsentant Crucell Sweden AB Gunnar Asplunds Allé 16 SE Solna Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 10. december DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 16. september 2013 SPC_DK_Epaxal_ doc Side 6 af 6

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gardasil, injektionsvæske. Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Infanrix Penta, injektionsvæske, suspension. Difteri (D), tetanus (T), pertussis (acellulær, komponent) (Pa), hepatitis B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktiveret)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9875 1. LÆGEMIDLETS NAVN MultiHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere