Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere har været sendt i høring i perioden fra den 2. juli 2015 til den 13. august 2015 kl Energistyrelsen har modtaget 17 høringssvar på baggrund af den eksterne høring. Aalborg Universitet, CO-industri, Dansk Industri, Energitilsynet, Forsikring & Pension, FSR har ikke haft bemærkninger. Dansk Arbejdsgiverforening har oplyst, at sagen falder uden for Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt, og at Dansk Arbejdsgiverforening under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen. Arbejdsgiverne, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Danske Solcelleejere, Dansk Solcelleforening, Green Ways, Landsforeningen af Solcelleejere og TEKNIQ har afgivet bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse. Nedenfor redegøres for de væsentligste punkter i høringssvarene opdelt i afsnit knyttet til de enkelte emner. Energistyrelsens bemærkninger hertil er angivet med kursiv efter hvert emne. Udover de kommentarer, som er sammenfattet i dette høringsnotat, indeholder høringssvarene en række mere tekniske og redaktionelle kommentarer til udkastet til bekendtgørelse. Disse kommentarer er indarbejdet i bekendtgørelsesudkastet i fornødent omfang. Der er foretaget en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i udkastet til bekendtgørelse. Tilsagnsmodellen Dansk Energi, støtter den ændrede ansøgningsprocedure for nettoafregning, idet netselskaberne så kan foretage en korrekt tilslutning fra starten og spare administrativt arbejde ved efterfølgende oprydning. Side 1

2 Green Ways har opfordret til, at der for andre teknologier ligeledes indføres en forudgående tilladelse. Energistyrelsen kan oplyse, at kravet om en ændret ansøgningsprocedure stammer fra retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , som en del af en vurdering af tilskyndelsesvirkning for at modtage støtte. Der vil derfor i forbindelse med ændring af andre eksisterende ordninger skulle tages stilling til, om en tilsvarende ansøgningsprocedure skal indføres. TEKNIQ har anført, at bekendtgørelserne udgør et regelsæt, som ikke kan forstås og benyttes af almindelige borgere, herunder TEKNIQs medlemmer. Dansk Solcelleforening har anført, at de frygter en lang og tidskrævende sagsgang på grund af de yderligere krav til afgivelse af oplysninger i forbindelse med den ændrede ansøgningsprocedure. Danske Solcelleejere ser tilsagnsmodellen som en væsentlig forringelse for etablering af solcelleanlæg i Danmark, og er bekymret for, at Energinet.dks sagsbehandlingstid vil kunne give udfordringer med leverandørers standardvilkår. Dansk Byggeri opfordrer til, at man genovervejer, om de administrative byrder er nødvendige i sit fulde omfang, som det fremgår af høringsmaterialet. Energistyrelsen skal bemærke, at tilsagnsmodellen bl.a. skal medvirke til at give en bedre retssikkerhed samt give solcelleejere en større sikkerhed i købsbeslutningen samtidig med overholdelse af de retningslinjer, som er anført i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , fordi solcelleejeren har en større vished om, hvilket pristillæg som vil kunne opnås. Energistyrelsen bemærker, at det er nødvendigt, at der ansøges om udbetaling af pristillæg, efter anlægget er nettilsluttet, hvorefter Energinet.dk vil træffe afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af oplysninger i stamdataregistreret og Datahub en. TEKNIQ foreslår, at der indføjes en mulighed for dispensation i forbindelse med den nye ansøgningsprocedure, såfremt ansøger ikke afgiver de korrekte oplysninger. Energistyrelsen gør opmærksom på, at Energinet.dk som en del af undersøgelsesprincippet er forpligtet til at oplyse sagen tilstrækkeligt, før der træffes en afgørelse. Såfremt en ansøger måtte få et afslag, vil ansøgeren endvidere kunne anmode Energinet.dk om at genoptage sagen, såfremt ansøgeren måtte have afgivet ukorrekte oplysninger. Dansk Solcelleforening udtrykker bekymring for afgivelse af oplysninger om prisforhold, som af konkurrencemæssige årsager burde være fortrolige. Arbejdsgiverne ønsker sikring af fortrolige oplysninger. Danske Solcelleejere udtrykte frygt for øgede priser, at hvis den konkurrencemæssige fortrolighed for den enkelte virksomhed forringes. Bekendtgørelsesudkastet ændrer ikke på reglerne om videregivelse til tredjemand af oplysninger afgivet til det offentlige. I det omfang, at oplysningerne efter en konkret vurdering anses for fortrolige, vil der eksempelvis i en aktindsigtssag, blive taget højde herfor. Dansk Byggeri har anført, "Det er langt fra ualmindeligt, at bygherres ansøgning gælder et solcelleanlæg, som blandt andet har til formål at medvirke til, at bygningen opfylder kravene til energirammen. Såfremt ansøgningen om prisstøtte ikke imødekommes, vil bygherre allige- Side 2

3 vel opføre anlægget med tab, fordi det ud fra en samlet økonomisk betragtning giver bedre mening end alternative muligheder for at opfylde energirammen." Energistyrelsen gør opmærksom på, at en ansøger i forbindelse med ansøgningen skal afkrydse en checkboks, om at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte, idet ansøgeren skal angive at have tilskyndelse til at modtage et pristillæg. I det tilfælde, hvor ansøgeren under alle omstændigheder vil opsætte et solcelleanlæg, uanset om at ansøgeren modtager pristillæg eller ej, vil ansøgeren ved sin manglende afkrydsning i checkboksen vise, at ansøgeren ikke har tilskyndelse til at modtage pristillæg, hvorfor ansøgningen vil blive afslået. Landsforeningen af Solcelleejere ønsker, at der fastsættes nærmere vejledning til, hvilke krav som Energinet.dk yderligere vil angive i ansøgninger om tilsagn og udbetaling af støtte. Energistyrelsen gør opmærksom på, at det vil være muligt at hente eller få udleveret ansøgningsskema fra Energinet.dk forud for ansøgning om tilsagn og/eller udbetaling af pristillæg. Det vil derfor være muligt på forhånd at se, hvilke oplysninger der vil skulle gives i forbindelse med en ansøgning. Kontrol af tilskyndelsesvirkning Dansk Solcelleforening har anført, at Energinet.dks vurdering bør foretages på baggrund af stikprøver og tilgængelige statistikker. Arbejdsgiverne mener, at det kan være vanskeligt at foretage en kontrol af det kontrafaktiske scenaries vurdering (kontrol af tilskyndelsesvirkningen) henset til, at der er mange faktorer, der spiller ind. Danske Solcelleejere ser ingen grund til at foretage udregninger i forbindelse med køb af solceller, da den økonomiske forudsætning i stor grad vil være påvirket af forbrugerens tilpasning af egetforbruget. Dansk Energi ønsker, at det fremgår, hvornår der er tale om standardværdier, og hvornår oplysninger er fra den enkelte anlægsejer. Energistyrelsen gør opmærksom på, at en ansøger i forbindelse med ansøgningen skal afkrydse en checkboks, om at anlægget ikke vil blive etableret, hvis der ikke opnås støtte, idet ansøgeren skal angive at have tilskyndelse til at modtage et pristillæg. Energistyrelsen kan oplyse, at det er krav i henhold til Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , at der foretages en individuel kontrol af, om den enkelte ansøger har tilskyndelse til at modtage pristillæg. Det er derfor nødvendig at indhente en række oplysninger fra ansøger og sammenholde den med de oplysninger, som Energinet.dk allerede er i besiddelse af eller kan indhente på anden måde, eksempelvis fra stamdataregistret. Den præcise beregning af kontrollen af tilskyndelsesvirkningen vil fremgå af Energinet.dks vejledninger, herunder hvilke oplysninger, som baserer sig på standardværdier og hvilke oplysninger, som indhentes fra stamdataregistrer og Datahub en. Projekts påbegyndelse Green Ways ønsker, at fortolkningen af, hvornår et projekt er påbegyndt, ikke er restriktiv. Energistyrelsen kan oplyse, at den nærmere definition af, hvornår et projekt er påbegyndt, er anført i forarbejderne til lov nr. 744 af 1. juni 2015 og stammer fra Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi Fortolkningen af et projekts påbegyndelse skal ses i denne kontekst. Side 3

4 Overdragelse TEKNIQ ønsker en tydeligere beskrivelse af, hvordan man kan overføre aftaler om levering af solcelleanlæg mellem to solcelleleverandører, enten ved køb af virksomhed eller blot salg af projekt og en tydeligere beskrivelse af, hvordan man overfører nettomålingstilladelse og pristillæg til den nye ejer i forbindelse med salg af bygninger. Green Ways ønsker, at der indføres en mindre restriktiv fortolkning i forhold til overdragelse af anlæg uden at gøre det muligt at handle med tilskud. Energistyrelsen gør opmærksom på, at der ikke i bekendtgørelsesudkastet er tiltænkt nogen ændring i de selskabsretlige regler om køb og salg af virksomheder, herunder i hvilke tilfælde at der vil være identitet mellem et selskab. Endelig gør Energistyrelsen opmærksom på, at Energinet.dk kan give mulighed for at give tilladelse til, at tilsagn kan overdrages i forbindelse med eksempelvis salg af en fast ejendom. Andre forhold Green Ways har anført, at det bør være økonomisk ens for alle at opnå adgang til nettet, samt at spørgsmålet om hvilken transformer, der skal anvendes, skal revurderes. Energistyrelsen skal bemærke, at spørgsmål om betingelser for og omkostninger til nettilslutning ikke er en del af ændringen af bekendtgørelsen. Arbejdsgiverne ønsker en præcisering af store virksomheder. Energistyrelsen bemærker, at "Store virksomheder" er et begreb, som er defineret i Europa- Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi , som følger: "Store virksomheder: virksomheder, der ikke falder ind under definition af SMV.", jf. punkt 18 i retningslinjerne. "Små og mellemstore virksomheder (SMV): virksomheder, som opfylder betingelserne i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.", jf. punkt 17 i retningslinjerne. Energistyrelsen har defineret begrebet store virksomheder, som virksomheder, der ikke er omfattet af definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 i bekendtgørelsesudkastet. Det bliver for omfattende at skulle gengive indholdet af Kommissionens henstilling i bekendtgørelsesudkastet, hvorfor styrelsen foreslår, at Energinet.dk udarbejder en vejledning om definitionen af store virksomheder. Dansk Erhverv efterlyser en grundlæggende genovervejelse af de ordninger, der knytter sig til den grønne omstilling. Principper om teknologineutralitet og økonomisk optimering bør være fundamentale for ordningernes funktion og valg af teknologi. Endvidere skal de politisk fastsatte mål for den grønne omstilling og fremme af vedvarende energiproduktion have så generel karakter, at de giver rum til, at forskellige teknologier kan konkurrere om at opfylde målsætningerne, hvorved valget af teknologi kan komme til at bero på anlægstypernes indbyrdes konkurrencedygtighed. Side 4

5 Energistyrelsen bemærker, at bekendtgørelsen ikke ændrer ved principperne i de politisk fastsatte mål eller ved de støtteordninger til vedvarende energi, som er vedtaget af Folketinget. Side 5

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse 19. november 2014 Sag 2014-7767 /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere