Fra forskning til praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra forskning til praksis"

Transkript

1 DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport Fra forskning til praksis En rapport om overensstemmelsen mellem forskningsbaseret viden og ansvarshavende lægers kliniske praksis ved behandling af leverpatienter i Danmark Pia Kürstein Jakob Kjellberg Louise Herbild Kim Rose Olsen Marlene Willemann Jes Søgaard Christian Gluud

2 DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport Udgivet i samarbejde med Cochrane Hepato-Biliær Gruppen Copenhagen Trial Unit Center for Klinisk Interventionsforskning H:S Rigshospitalet Fra forskning til praksis En rapport om overensstemmelsen mellem forskningsbaseret viden og ansvarshavende lægers kliniske praksis ved behandling af leverpatienter i Danmark Pia Kürstein Jakob Kjellberg Louise Herbild Kim Rose Olsen Marlene Willemann Jes Søgaard Christian Gluud Maj 2005

3 DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI Institut for Sundhedsvæsen er en selvejende institution oprettet i 1975 af staten, Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Instituttets formål er at tilvejebringe et forbedret grundlag for løsningen af de opgaver, der påhviler de planlæggende og styrende myndigheder inden for sundhedsvæsenet. Copyright DSI Institut for Sundhedsvæsen 2005 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation bedes tilsendt: DSI Institut for Sundhedsvæsen Postboks 2595 Dampfærgevej København Ø Telefon Telefax Hjemmeside: ISBN (Trykt version) ISBN (Elektronisk version) ISSN DSI rapport Grafisk design og tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

4 Forord Medicinsk praksis variation er dokumenteret mellem lande, regioner, sygehuse og læger indenfor alle kliniske områder. Med Internettets udbredelse og udviklingen af systematiske oversigter, der sammenfatter og vurderer den kliniske evidens for medicinske teknologier, kunne man forvente en mere ensrettet klinisk praksis baseret på forskningsbaseret viden. Nærværende GRIP ("Getting research into practice") projekt viser, at publicering af randomiserede kliniske forsøg og systematiske Cochrane-oversigter ikke er tilstrækkeligt til at ændre klinisk praksis. Selv om danske læger har haft gratis adgang til Cochrane-biblioteket siden 1999, viser undersøgelsen, at lægernes viden om effekten af interventioner til behandling af patienter med lever- og galdevejssygdomme er begrænset og varierende. Læger med ansvar for behandlingen af leverpatienter i det danske sundhedsvæsen fravælger i nogle tilfælde klinisk effektive interventioner og anvender i andre tilfælde interventioner uden dokumenteret effekt, samtidig med at der er store forskelle i de ansvarshavende lægers behandlingsvalg. Rapporten rejser en væsentlig problemstilling og indbyder til diskussion blandt sundhedsvæsenets aktører om, hvad der kan gøres for at sikre en mere forskningsbaseret klinisk praksis. Med udgangspunkt i systematiske oversigter, sundhedsøkonomiske analyser og en spørgeskemaundersøgelse identificeres konkrete interventioner, som bør implementeres. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og casestudier af udvalgte interventioner gives et detaljeret indblik i barrierer og broer for en forskningsbaseret klinisk praksis. Projektet er gennemført i et nært samarbejde mellem DSI Institut for Sundhedsvæsen og Cochrane Hepato-Biliær Gruppen, Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, H:S Rigshospitalet, Hovedstadens Sygehusfællesskab. Bevillinger til gennemførelse af projektet er givet af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Apotekerfonden af 1991, DSI Institut for Sundhedsvæsen og Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, H:S Rigshospitalet, Hovedstadens Sygehusfællesskab. Projektet indgår som den empiriske del af Pia Kürsteins ph.d. uddannelse på Aalborg Universitet. Her sættes der med udgangspunkt i casestudierne bredere fokus på spørgsmål om anvendelsen af forskningsbaseret viden i dansk klinisk praksis. Forord 3

5 Tak til de læger, som har afsat tid til interview og spørgeskema. Tak til Marjukka Mäkelä, Erik Christensen og Janne Seemann for konstruktiv kritik til en tidlig version af denne rapport. Tak til bevillingsgiverne. Christian Gluud Koordinerende redaktør, dr.med. Cochrane Hepato-Biliær Gruppen Jes Søgaard Direktør, professor DSI Institut for Sundhedsvæsen Fra forskning til praksis 4

6 Hvad viser denne DSI rapport? Rapporten viser, at der er forskel mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis i behandlingen af leverpatienter, og at klinisk praksis variation er almindeligt forekommende. Forskellen mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis forklares ved lægernes begrænsede viden om effekten af forebyggende, behandlingsmæssige og diagnostiske interventioner ved leversygdomme. Det er kun få læger, der anvender Cochrane Hepato-Biliær Gruppens (CHBG) systematiske oversigter som grundlag for viden om kliniske interventioners effekt, og ingen læger baserer udelukkende deres viden herpå. I stedet udgør nationale og/eller internationale meningsdannere inklusive medicinalindustrien den primære kilde til lægernes viden. De store specialiserede sygehuse søger generelt hyppigere information om nye interventioner end mindre sygehuse. Det betyder, at disse hurtigere opnår viden om nye og effektive interventioner og tager dem i anvendelse. Men det betyder også, at store specialiserede sygehuse hurtigere opnår viden om nye interventioner uden dokumenteret effekt og tager dem i anvendelse. Forskellen mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis peger sammen med den begrænsede anvendelse af CHBG's systematiske oversigter på, at der er grundlag for en strategisk indsats til implementering af udvalgte interventioner ved lever- og galdevejssygdomme. Antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning er et eksempel på en klinisk og økonomisk effektiv intervention, der med fordel kan implementeres. Antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning har i henhold til CHBG's systematiske oversigter dokumenteret effekt på dødelighed, og det fremgår af DSI's sundhedsøkonomiske analyser, at der i Danmark potentielt kan spares omkring 10 mio. kr. om året ved generel indførelse af interventionen. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kun 3% af de danske læger med ansvar for behandling af leverpatienter altid anvender interventionen; 57% gør det aldrig. Casestudiet viser, at barrierer er manglende viden om interventionens gunstige effekt på mindre sygehuse, hvilket igen er relateret til langsom og vilkårlig opdatering af viden på de undersøgte sygehuse. Hvad viser denne DSI rapport? 5

7 Screening for leverkræft hos asymptomatiske bærere af hepatitis B er eksempel på en intervention uden dokumenteret effekt, hvis anvendelse med fordel kan reduceres. Screening for leverkræft ved asymptomatiske bærere af hepatitis B virus (alfa-føtoprotein screening, leverultralydsscanning og kombination af alfa-føtoprotein screening og leverultralydsscanning) har i henhold til CHBG's systematiske oversigter ikke signifikant effekt på klinisk meningsfulde effektmål. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 3-15% af de danske læger med ansvar for behandlingen af leverpatienter altid anvender screeningerne, og at mindre end 50% aldrig gør det. Barrierer er manglende viden om interventionernes manglende effekt på mindre sygehuse. Centralt initierede programmer til implementering af specifikke interventioner løser dog ikke det grundliggende problem, at ansvarshavende danske læger ikke baserer deres kliniske anbefalinger på klinisk evidens. Der er behov for nye rutiner til faglig opdatering. Det kræver en sammenhængende indsats fra den enkelte læge, den enkelte afdeling, det enkelte hospital, regionalt og nationalt. Fra forskning til praksis 6

8 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Baggrund Formål Aktiviteter Rapportens opbygning Projektorganisation Systematiske oversigter for 37 interventioner Resultater fra CHBG's systematiske oversigter Kronisk hepatitis B Forebyggelse af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle Asymptomatiske bærere af hepatitis B virus Akut hepatitis C Kronisk hepatitis C Paracetamol overdosis Leverfibrose og cirrose Alkoholisk cirrose Primær biliær cirrose Spontan bakteriel peritonitis Akut blødning fra esophagusvaricer Forebyggelse af gentagen blødning fra esophagusvaricer Cirrosepatienter med gastrointestinal blødning Leverinsufficiens Hepatisk encefalopati Leverkræft Gruppering af interventionerne som effektive interventioner, interventioner uden dokumenteret effekt og gråzoneinterventioner Diskussion Sundhedsøkonomiske analyser af fire interventioner Hepatitis B vaccine baseret på plasma eller gær til forebyggelse af hepatitis B Omkostningerne ved de to typer vaccine Konklusion N-acetylcystein til patienter med paracetamol overdosis Væsentlige antagelser i forbindelse med analysen Omkostninger ved forskellige behandlingsformer Konklusion Indholdsfortegnelse 7

9 3.3. Terlipressin, octreotid eller sclerosering til akut blødning fra esophagusvaricer Væsentlige antagelser i forbindelse med analysen Omkostninger relativt til effekt Konklusion Antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning Væsentlige antagelser i forbindelse med analysen Omkostninger ved indførelse af antibiotikaprofylakse Konklusion Spørgeskemaundersøgelse om ansvarshavende lægers viden om og anvendelse af 36 interventioner Metode Undersøgelsesdesign Bearbejdning og analyse Resultater Svarprocent og overvejelser om frafald Ansvarshavende lægers viden om effekten af 36 interventioner Ansvarshavende lægers anvendelse af 36 interventioner Faktorer til forklaring af lægernes anvendelse af effektive interventioner og interventioner uden dokumenteret effekt Diskussion Fra forskning til praksis 5. Casestudier af klinisk praksis for to interventioner Undersøgelsesdesign Terlipressin til patienter med akut blødning fra esophagusvaricer Praksis Begrundelser for praksis Kilder med indflydelse på praksis Begrundelser for anbefalinger fra centrale indflydelseskilder Kilder med indflydelse på anbefalinger fra centrale indflydelseskilder Konklusion Antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning Praksis Begrundelser for praksis Kilder med indflydelse på praksis Konklusion Diskussion

10 6. Diskussion Når klinisk praksis ikke altid er forskningsbaseret Effektive interventioner Interventioner uden dokumenteret effekt Gråzoneinterventioner Mod en mere forskningsbaseret klinisk praksis Skræddersyede implementeringsprogrammer Nye strukturer for opdatering af viden Konklusion Bilag A. Eksempel på spørgeskemaets design Bilag B. Effektmål i spørgeskemaet Bilag C. Regressionsanalysernes tre modelspecifikationer Referencer Indholdsfortegnelse 9

11 1. Indledning 1.1. Sammenfatning Alle ønsker et forskningsbaseret sundhedsvæsen. International forskning har vist, at der findes en række broer og barrierer for, hvilke interventioner der anvendes i sundhedsvæsnet. Vi mangler viden om, hvor brede broerne er, og hvor høje barriererne er for anvendelsen af hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige interventioner i det danske sundhedsvæsen. Med udgangspunkt i systematiske oversigter om 37 interventioner til patienter med leversygdomme, som Cochrane Hepato-Biliær Gruppen (CHBG) havde gennemført i 2002, er der foretaget en vurdering af interventionernes effektivitet. Fire interventioner har signifikant effekt på dødelighed og/eller sygelighed (effektive interventioner), 14 interventioner har ingen signifikant effekt (interventioner uden dokumenteret effekt), og 19 interventioner kunne ikke placeres i disse to grupper (gråzoneinterventioner). Der er foretaget sundhedsøkonomiske analyser af de fire effektive interventioner. Anvendelse af antibiotikaprofylakse til patienter med gastrointestinal blødning vil årligt kunne spare ca. 10 mio. kr. Anvendelse af terlipressin i stedet for sclerosering til patienter med variceblødning vil årligt føre til ca. 28 mio. kr. i merudgifter. Interventioner til patienter med paracetamol-forgiftning synes ikke at føre til økonomiske overvejelser, når levertransplantation undtages. Plasmabaseret hepatitis B vaccine er udgået af markedet. Fra forskning til praksis Med udgangspunkt i de 36 interventioner, som fandtes på markedet i 2002, blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt et tilfældigt udsnit af hospitalsansatte læger med ansvar for behandling af patienter med leversygdomme. Undersøgelsen viser, at der er forskel mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis i behandlingen af leverpatienter, og at klinisk praksis variation er almindeligt forekommende. Faktorer, der signifikant er relateret til anvendelse af effektive interventioner, er lægernes viden om interventionernes effekt, antal år som cand.med. og ansættelse ved et universitetssygehus. Den eneste faktor, der signifikant er relateret til manglende anvendelse af interventioner uden dokumenteret effekt, er lægernes viden om interventionernes effekt. Ansættelse på et universitetssygehus eller centralsygehus er signifikant relateret til mindre anvendelse af screening for leverkræft blandt asymptomatiske bærere af hepatitis B virus, men ikke til andre interventioner uden dokumenteret effekt. Følgende faktorer influerede ikke signifikant på anvendelsen af interventioner: lægens stilling (overlæge/ikke overlæge), lægens speciale (hepatologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, intern medicin, andet) og sygehusets geografiske placering (Jylland, Fyn, Sjælland). 10

12 To områder viste stor uoverensstemmelse mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis: Antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning har dokumenteret effekt på dødelighed, men anvendes kun altid af 3% af de ansvarshavende læger. 57% anvender aldrig interventionen. Screening for leverkræft blandt asymptomatiske bærere af hepatitis B virus (alfa-føtoprotein screening, leverultralydsscanning eller kombination af alfa-føtoprotein screening og leverultralydsscanning) har ingen dokumenteret effekt, men anvendes af 50% af de ansvarshavende læger. 3-15% anvender altid interventionen. For to effektive interventioner (terlipressin til patienter med akut blødning fra esophagusvaricer og antibiotikaprofylakse til cirrosepatienter med gastrointestinal blødning) er der foretaget casestudier af klinisk praksis på et universitetssygehus og et centralsygehus, der ofte anvender interventionerne, og et centralsygehus og et større lokalsygehus der sjældent anvender dem. Det fremgår, at lægernes opdatering særligt på de mindre sygehuse er langsom og vilkårlig. Kun få læger anvender CHBG's systematiske oversigter som grundlag for deres viden om kliniske interventioners effekt. I stedet er nationale og/eller internationale meningsdannere inklusive medicinalindustrien den primære kilde til lægernes viden. Forskellen mellem forskningsbaseret viden og klinisk praksis peger sammen med den begrænsede anvendelse af CHBG's systematiske oversigter på, at der er grundlag for en strategisk indsats til implementering af udvalgte interventioner i Danmark. Centralt initierede programmer til implementering af specifikke interventioner løser dog ikke det grundliggende problem, at ansvarshavende danske læger ikke baserer deres kliniske anbefalinger på klinisk evidens. Der er behov for nye rutiner til faglig opdatering. Det kræver en sammenhængende indsats fra den enkelte læge, den enkelte afdeling, det enkelte hospital, regionalt og nationalt Baggrund Gennem de sidste 50 år er der investeret stigende ressourcer i kliniske forsøg, som har til formål at styrke forståelsen af, hvordan sygdomme bør forebygges, diagnosticeres og behandles. Der er enighed om, at der er tale om et væsentligt forskningsområde, som kan bidrage til at højne levealder og livskvalitet. Men for at opnå dette er det nødvendigt, at den viden, der genereres, også anvendes i praksis. Om dette sker i det danske sundhedsvæsen er ikke systematisk belyst. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet, at der er en forventning om, at der i det danske Indledning 11

13 sundhedsvæsen foretages en kvalitetskontrol, hvorved etablerede behandlingsmetoder underkastes en kritisk vurdering og erstattes af andre i de tilfælde, hvor fagligt veldokumenterede og bedre behandlinger findes (1). Det hedder således, at behandlinger, der indføres i klinisk praksis, skal bygge på et velbegrundet fagligt skøn, der tilsiger, at en ny behandling er dokumenteret bedre end det eksisterende alternativ (1). Og endvidere at en god kvalitetskontrol er nødvendig, fordi behandlingsvalg - også selv om den faglige begrundelse er i orden - i nogle tilfælde efterfølgende kan vise sig uhensigtsmæssigt, fx på grund af mange komplikationer eller en mindre succesrate end oprindelig forventet (1). Foretages denne kvalitetskontrol løbende, vil det principielt set sikre, at behandlingen lever op til den til enhver tid gældende bedste praksis. Umiddelbart synes der imidlertid at være tale om store forventninger til de danske læger, da mængden af kliniske forsøg og mangfoldigheden af tidsskrifter de publiceres i, gør det til et fuldtidsjob alene at holde sig blot nogenlunde orienteret. Cochrane Hepato-Biliær Gruppen (CHBG) har i 2004 identificeret ca randomiserede kliniske forsøg, der omhandler interventioner til behandling af patienter med lever- og galdevejssygdomme, og hvert år publiceres yderligere ca. 600 nye randomiserede kliniske forsøg, som inddrager denne patientgruppe. Skal lægen også løse andre opgaver, er han afhængig af let tilgængelige oversigtsværker, som sammenfatter den kliniske evidens. Men lærebøger og opslagsværker forældes hurtigt. Og selv om der i de fleste lægefaglige tidsskrifter løbende publiceres oversigter, der gør status over god behandlingspraksis på specifikke kliniske områder, har internationale undersøgelser vist, at kvaliteten af disse oversigter ofte er mangelfuld (2;3). Cochrane Samarbejdet er en international organisation, der udvikler systematiske oversigter om de gavnlige og skadelige effekter af sundhedsvæsenets interventioner. Cochrane Samarbejdets bedømmergrupper forsøger at basere disse oversigter på den mest troværdige del af den kliniske forskning - de randomiserede kliniske forsøg. De systematiske oversigter gennemføres om muligt som meta-analyser, hvor resultaterne fra randomiserede kliniske forsøg sammenfattes for herved at øge præcisionen af konklusionerne. Oversigterne underkastes internationalt peer review og publiceres i Cochrane-biblioteket - en database med kliniske forsøg og systematiske oversigter, hvor alle læsere har mulighed for at kommentere oversigterne og foreslå evt. fejl rettet. Fra forskning til praksis Danske læger har haft gratis adgang til Cochrane-biblioteket siden Adgangen har i perioden fra 1999 til foråret 2003 været tilgængelig via Den Almindelige Danske Lægeforening og fra november 2003 via den offentlige sundhedsportal sundhed.dk (www.sundhed.dk) og Det Nordiske Cochrane Centers hjemmeside (www.cochrane.dk). I det omfang der udarbejdes 12

14 systematiske oversigter om den kliniske evidens i Cochrane-regi, vil disse altså være let tilgængelige for danske læger og give dem et fornødent grundlag for at sikre den forventede løbende kvalitetskontrol og -udvikling af klinisk praksis. I et offentligt sundhedsvæsen med begrænsede ressourcer kan der stilles spørgsmål ved, om faglige hensyn bør være det eneste kriterium for indførelse af nye behandlinger og afskaffelse af gamle. Hvis en ny behandling kun er marginalt bedre end det eksisterende alternativ, men samtidig forbundet med væsentlige omkostninger, vil spørgsmålet være, om pengene kan bruges bedre andre steder. I det danske sundhedsvæsen er det ikke entydigt klarlagt, hvilken rolle økonomiske hensyn tænkes at spille. I Sundhedsstyrelsens vejledning om indførelse af nye behandlinger henvises der udelukkende til klinisk effektivitet (1). Men samtidig har danske sygehusafdelinger faste budgetter, der ikke uden politisk/administrativ beslutning lader sig ændre, og Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering understøtter medicinske teknologivurderinger, der søger at syntetisere kliniske, økonomiske, organisatoriske og patientrelaterede hensyn. At supplere systematiske oversigter, der sammenfatter og vurderer den kliniske evidens med sundhedsøkonomiske analyser, forekommer således relevant. Spørgsmålet er imidlertid, om et let tilgængeligt og kvalificeret beslutningsgrundlag er tilstrækkeligt til at sikre, at danske læger baserer indførelse af nye behandlinger på faglige begrundelser og løbende underkaster eksisterende behandlinger kritisk revision. Der er ikke gennemført systematiske undersøgelser til at belyse denne problemstilling. Internationale studier peger på, at læger ofte undlader at følge kliniske retningslinier (4), og at barrierer både kan relatere sig til den individuelle læge (viden, færdigheder, holdning, vaner og rutiner, personlighed), den sociale kontekst for den behandlingsmæssige indsats (reaktioner eller forventninger fra patienter, kolleger, nøglepersoner i det sociale netværk samt myndigheder) og/eller den organisatoriske kontekst (tilgængelige ressourcer, organisatorisk klima, strukturer samt tilrettelæggelse af behandlingsprocessen) (5). Om samme eller tilsvarende barrierer vil gøre sig gældende for danske lægers anvendelse af systematiske oversigter, vides ikke Formål Det projekt, der afrapporteres i denne rapport, har navnet GRIP: "Getting research into practice" eller på dansk: Fra forskning til praksis. GRIP projektet har som sit overordnede formål at bidrage til at skabe en forskningsbaseret klinisk praksis gennem evaluering af centrale forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer, sundhedsøkonomi- Indledning 13

15 ske analyser af interventioner med gavnlig klinisk effekt og analyse af baggrunden for en evt. manglende overensstemmelse mellem forskning og klinisk praksis. Projektet fokuserer på leversygdomme, som udgør en væsentlig belastning for patienter og samfund og har medvirket til danskernes overdødelighed (6) Aktiviteter GRIP projektets overordnede formål er søgt indfriet gennem følgende fire delaktiviteter: 1. Udarbejdelse af systematiske Cochrane-oversigter, inklusive meta-analyser, af væsentlige forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer rettet mod især cirrose og dens komplikationer. 2. Sundhedsøkonomiske analyser af de forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer, der i henhold til de systematiske oversigter har gavnlig klinisk effekt. 3. Spørgeskemaundersøgelse af danske lægers viden om og anvendelse af de forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer, der er vurderet i systematiske Cochrane-oversigter, blandt læger med ansvar for behandlingen af leverpatienter i Danmark. 4. Casestudier af klinisk praksis for de forebyggende, diagnostiske eller behandlingsmæssige procedurer, der i henhold til systematiske Cochrane-oversigter har positiv klinisk effekt, men som i henhold til spørgeskemaundersøgelsen kun sjældent anvendes i klinisk praksis Rapportens opbygning Rapporten er struktureret efter projektets fire delaktiviteter og indeholder følgende kapitler: Kapitel 1 redegør for projektets formål og metode samt rapportens opbygning og bidragsydere. Kapitel 2 rapporterer de væsentligste resultater fra CHBG's systematiske oversigter og grupperer interventionerne som effektive interventioner, interventioner uden dokumenteret effekt og gråzoneinterventioner (aktivitet 1). Fra forskning til praksis Kapitel 3 rapporterer de sundhedsøkonomiske analyser af de interventioner, der på baggrund af CHBG's systematiske oversigter er grupperet som effektive (aktivitet 2). Kapitel 4 rapporterer spørgeskemaundersøgelsen af ansvarshavende lægers viden om og anvendelse af de interventioner, der er vurderet af CHBG (aktivitet 3). 14

16 Kapitel 5 rapporterer casestudierne af klinisk praksis for de interventioner, der på baggrund af CHBG's systematiske oversigter er grupperet som effektive, og som i henhold til spørgeskemaundersøgelsen kun sjældent anvendes af læger med ansvar for behandlingen af leverpatienter i Danmark (aktivitet 4). Kapitel 6 sammenfatter projektets konklusioner og diskuterer, hvordan der kan skabes en mere forskningsbaseret klinisk praksis i Danmark Projektorganisation GRIP projektet er gennemført i samarbejde mellem DSI Institut for Sundhedsvæsen (DSI) og Cochrane Hepato-Biliær Gruppen (CHBG), Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, H:S Rigshospitalet, Hovedstadens Sygehusfællesskab. Bevillinger til GRIP projektet er givet af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Apotekerfonden af 1991, DSI Institut for Sundhedsvæsen og Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventionsforskning, H:S Rigshospitalet, Hovedstadens Sygehusfællesskab. Den overordnede ledelse af projektet er foregået i en styregruppe bestående af: Koordinerende redaktør, overlæge, dr.med. Christian Gluud, CHBG Direktør, professor Jes Søgaard, DSI Projektleder, cand.scient.adm. Pia Kürstein, DSI Senior projektleder, cand.scient., MSc Health Econ Jakob Kjellberg, DSI. Projektets design er udarbejdet af overlæge, dr.med. Christian Gluud (CHBG) i samarbejde med direktør, professor Jes Søgaard (DSI) og kultursociolog, fil.dr. Thorkil Thorsen (tidligere DSI). De systematiske oversigter (aktivitet 1) er udarbejdet af CHBG med overlæge, dr.med. Christian Gluud som koordinerende redaktør og Dimitrinka Nikolova som administrativ koordinator. En række nationale og/eller internationale forfattere har i større eller mindre grupper forestået gennemførelsen af de enkelte oversigter. CHBG's danske og internationale redaktion har bistået af peer reviewere haft ansvaret for kvalitetssikring af oversigterne (7). De sundhedsøkonomiske analyser (aktivitet 2) er gennemført i DSI af stud.scient.pub.san. Louise Herbild under vejledning af cand.scient., MSc Health Econ Jakob Kjellberg. Stud.scient.pub.san. Kåre Hansen, stud. scient.pub.san. Signe Smith Nielsen og stud.scient.pub.san. Sarah Fred- Indledning 15

17 sted Willadsen har bidraget med dataindsamling og omkostningsanalyse ved terlipressin versus octreotid eller sclerosering. Cand.scient.adm. Pia Kürstein har bidraget med omkostningseffektivitetsanalyse af terlipressin versus octreotid eller sclerosering. Spørgeskemaundersøgelsen (aktivitet 3) er gennemført af cand.scient.adm. Pia Kürstein (DSI), cand.polit. Kim Rose Olsen (DSI), cand.scient.soc. Marlene Willemann (DSI), overlæge, dr.med. Christian Gluud (CHBG) og direktør, professor Jes Søgaard (DSI). Marlene Willemann har udviklet spørgeskemaet i samarbejde med Christian Gluud og Pia Kürstein og forestået udsendelse og administration af skemaer. Pia Kürstein og Kim Rose Olsen har forestået analysen af de indkomne data. Christian Gluud, Jes Søgaard og læge Lise Lotte Gluud har læst og kommenteret analysen. Casestudiet (aktivitet 4) er gennemført i DSI af cand.scient.adm. Pia Kürstein. Stud.scient.pol. Morten Bue Rath har bidraget med indsamling og journalisering af skriftligt materiale. Rapporten er skrevet af Pia Kürstein, Jakob Kjellberg, Louise Herbild, Kim Rose Olsen, Marlene Willemann, Jes Søgaard og Christian Gluud. Pia Kürstein har skrevet udkast til kapitel 1-2 og 4-6 og læst og kommenteret kapitel 3. Jakob Kjellberg og Louise Herbild har skrevet udkast til kapitel 3. Kim Rose Olsen og Marlene Willemann har læst og kommenteret kapitel 4. Jes Søgaard og Christian Gluud har læst og kommenteret hele rapporten. Fra forskning til praksis 16

18 2. Systematiske oversigter for 37 interventioner Cochrane Hepato-Biliær Gruppen (CHBG) blev etableret i 1996 (7). CHBG's formål er at udarbejde og vedligeholde systematiske oversigter over den kliniske evidens for behandlinger, diagnostiske metoder og forebyggende tiltag til patienter med lever- og galdevejssygdomme. Formålet er for hver intervention at afklare gavnlige og/eller skadelige kliniske effekter. Samtidig bliver behovet for yderligere klinisk forskning vurderet. CHBG har i 2004 registreret ca. 200 titler til systematiske Cochrane-oversigter. Af disse er ca. 100 publiceret som protokoller til systematiske oversigter og 35 som systematiske oversigter i Cochrane-biblioteket (www.cochrane.dk). I dette kapitel gengives de væsentligste resultater fra de systematiske oversigter, som CHBG havde færdiggjort eller under færdiggørelse i sommeren 2002 (8-36). Herefter grupperes interventionerne som effektive interventioner, interventioner uden dokumenteret effekt og gråzoneinterventioner Resultater fra CHBG's systematiske oversigter Fremstillingen er struktureret efter de seksten diagnoser, som de 37 interventioner er rettet imod. For hver diagnose redegøres for: 1) diagnosens kendetegn, 2) etableret praksis, 3) nye og/eller alternative interventioner og 4) resultater af CHBG's systematiske oversigter. I gennemgangen af resultater skelnes der mellem effekter, der er signifikante i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg; effekter der ikke er signifikante i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg; og effekter for hvilke der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af de foreliggende kliniske forsøg (37) Kronisk hepatitis B Kronisk hepatitis B er en infektionssygdom i leveren, som er forårsaget af hepatitis B virus. Sygdommen er forbundet med forhøjet sygelighed og dødelighed, idet en række af patienterne udvikler levercirrose, ligesom der er forhøjet risiko for at udvikle og dø af leverkræft (38). Det anslås, at 350 millioner mennesker på verdensplan er kronisk inficeret med hepatitis B virus (39). I Danmark anslås lidt under 0,1% af befolkningen at være kronisk inficeret (40). Kronisk hepatitis B behandles i den vestlige verden med interferon eller lamivudin, mens lægeurter er udbredte i østen. Interferon og lamivudin har doku- Systematiske oversigter for 37 interventioner 17

19 menteret effekt på forekomsten af virusstoffer i blodet hos omkring 20% af patienterne, men er også forbundet med væsentlige bivirkninger (39). Effekten af lægeurter er omdiskuteret (24). Der har været interesse for at forbedre behandlingsmulighederne, enten ved udvikling af alternative behandlinger (fx ursodeoxycholsyre), forbedring af det nuværende behandlingstilbud (fx glukokortikosteroid før alfa-interferon) eller kombinationsbehandling med alfa-interferon og lamivudin (13;26;39). CHBG har vurderet tre behandlinger til kronisk hepatitis B: Glukokortikosteroid før alfa-interferon (26), ursodeoxycholsyre (13) og lægeurter (24). Glukokortikosteroid før alfa-interferon er vurderet i forhold til alfa-interferon alene, mens ursodeoxycholsyre og lægeurter er vurderet i forhold til placebo/ingen intervention. Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at det hverken kan be- eller afkræftes, om ursodeoxycholsyre og lægeurter har effekt på svind af virus og biokemi sammenlignet med placebo/ingen behandling. Det kan heller ikke be- eller afkræftes, om glukokortikosteroid før alfa-interferon sammenlignet med alfa-interferon alene har effekt på svind af virus. Der fremgår, at ingen af behandlingerne har signifikant effekt på klinisk betydende effektmål som dødelighed og sygelighed sammenlignet med placebo/ingen intervention/gængs behandlingspraksis. Tabel 2-1 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-1. CHBG's resultater om effekter af tre interventioner til patienter med kronisk hepatitis B Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Svind Biointervention intervention lighed lighed af virus kemi (26) Glukokortikosteroid Alfa-interferon før alfa-interferon? (13) Ursodeoxycholsyre Placebo/ingen intervention?? (24) Lægeurter Placebo/ingen intervention?? + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning. Fra forskning til praksis Forebyggelse af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle I Danmark registreres der årligt cirka 100 nye tilfælde af akut hepatitis B, og cirka 5% af disse patienter udvikler kronisk hepatitis B (40). Det sundhedsog laboratoriepersonale, der er i direkte kontakt med blodprodukter, har særlig risiko for at blive smittet med hepatitis B virus og tilbydes derfor gratis vaccination. 18

20 Der findes to vacciner til forebyggelse af hepatitis B: Én baseret på menneskeligt plasma og én baseret på gær. Den plasmabaserede vaccine var den først udviklede. Som følge af vanskeligheder ved at indhente plasma fra personer med hepatitis B antistoffer og frygt for overførelse af HIV og andre infektioner via plasma opstod der imidlertid interesse for alternative vacciner. Dette førte til udvikling af den gærbaserede vaccine. CHBG har vurderet de to hepatitis B vacciner i forbindelse med forebyggelse af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle (12;19). Hepatitis B vaccine baseret på plasma er vurderet i forhold til placebo/ingen intervention, mens hepatitis B vaccine baseret på gær er vurderet i forhold til hepatitis B vaccine baseret på plasma. Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at hepatitis B vaccine baseret på plasma har signifikant effekt på forekomsten af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle. Hepatitis B vaccine baseret på gær adskiller sig ikke signifikant fra hepatitis B vaccine baseret på plasma hvad angår hepatitis B antistoffer i blodet. Der findes ingen randomiserede kliniske forsøg, der har vurderet effekten af hepatitis B vaccine baseret på gær på forekomsten af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle. Tabel 2-2 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-2. CHBG's resultater om effekter af to interventioner til forebyggelse af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Hepatitis B intervention intervention lighed lighed* antistoffer (12;19) Hepatitis B vaccine Placebo/ingen baseret på plasma intervention + + (12;19) Hepatitis B vaccine Hepatitis B vaccine baseret på gær baseret på plasma?? + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning. * Sygelighed refererer i dette tilfælde til forekomsten af hepatitis B blandt sundhedsprofessionelle Asymptomatiske bærere af hepatitis B virus Da mennesker med kronisk hepatitis B har forhøjet risiko for at udvikle og dø af leverkræft, har der været interesse for at finde en metode til tidlig identifikation af canceren. Nogle leverspecialister har anbefalet screening med ultralyd, alfa-føtoprotein eller en kombination af de to, mens andre hævder, at screening er nytteløs (36). CHBG har vurderet tre metoder til screening for leverkræft: Alfa-føtoprotein screening, leverultralydsscanning og en kombination af alfa-føtoprotein scree- Systematiske oversigter for 37 interventioner 19

21 ning og leverultralydsscanning (36). Der er ikke fundet forsøg, der vurderer alfa-føtoprotein screening i forhold til ingen screening, og der er heller ikke fundet forsøg, der vurderer leverultralydsscanning i forhold til ingen scanning. For kombination af alfa-føtoprotein screening og leverultralydsscanning er der imidlertid både fundet forsøg, der sammenligner med ingen screening, og forsøg der sammenligner med alfa-føtoprotein screening alene. Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at kombination af alfa-føtoprotein screening og leverultralydsscanning ikke har signifikant effekt på dødelighed. Der blev erkendt flere tilfælde af leverkræft i screeningsgruppen end i kontrolgruppen, og overlevelsen blandt patienter med leverkræft var bedre i screeningsgruppen end i kontrolgruppen. Men den totale dødelighed i screeningsgruppen var ikke signifikant lavere end i kontrolgruppen. Tabel 2-3 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-3. CHBG's resultater om effekter af tre interventioner ved asymptomatiske bærere af hepatitis B Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Sygeintervention intervention lighed lighed (36) Kombination af alfaføtoprotein screening Intet og leverultralydsscanning (36) Kombination af alfa- Alfa-føtoprotein føtoprotein screening og screening leverultralydsscanning + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning Akut hepatitis C Akut hepatitis C er en akut betændelsestilstand i leveren, som følger af smitte med hepatitis C virus. Sygdommen er forbundet med forhøjet sygelighed og dødelighed, idet 80% af alle smittede udvikler kronisk hepatitis C (40), som igen er forbundet med cirrose og leverkræft (se nedenfor). På verdensplan er omkring 170 mio. mennesker kronisk inficeret med hepatitis C virus (25). I Danmark er omkring 0,04% af alle raske bloddonorer inficeret (40). Fra forskning til praksis Akut hepatitis C behandles i den vestlige verden med alfa-interferon, evt. kombineret med ribavirin, mens sygdommen mange steder i østen behandles med lægeurter. Behandlingen med alfa-interferon antages at mindske antallet af patienter, der udvikler kronisk hepatitis, men behandlingen er langvarig og forbundet med væsentlige bivirkninger. Der er generel uenighed om effekten af lægeurter. Der har derfor været interesse for alternative behandlinger (fx ursodeoxycholsyre) samt for forbedringer af det eksisterende behandlingstilbud (fx pegyleret interferon) (13;27). 20

22 CHBG har vurderet to interventioner til akut hepatitis C: Alfa-interferon (27) og lægeurter (25). Begge er vurderet i forhold til placebo/ingen intervention. Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at alfa-interferon har signifikant gavnlig effekt på svind af virus og leverbiokemi, mens der ikke er dokumentation for effekt på dødelighed eller sygelighed. Lægeurter har ikke signifikant effekt på nogen af effektmålene. Tabel 2-4 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-4. CHBG's resultater om effekter af to interventioner til patienter med akut hepatitis C Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Svind Biointervention intervention lighed lighed af virus kemi (27) Alfa-interferon Placebo/ingen intervention + + (25) Lægeurter Placebo/ingen intervention + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning Kronisk hepatitis C Kronisk hepatitis C er en kronisk betændelsestilstand i leveren, der skyldes smitte med hepatitis C virus. Sygdommen er forbundet med forhøjet sygelighed og dødelighed, idet op mod 20-30% kan udvikle cirrose over en 20 års periode (40), og der er øget risiko for at udvikle og dø af leverkræft (38). I vesten behandles kronisk hepatitis C med alfa-interferon kombineret med ribavirin. I østen er lægeurter udbredt som behandlingsmetode. Problemerne med de nuværende behandlingstilbud består i, at der er usikkerhed om effekten af lægeurter, mens behandling med alfa-interferon og ribavirin er langvarig, forbundet med væsentlige bivirkninger og kun har vedvarende effekt hos omkring 50% (27). Der har derfor været interesse for alternative behandlinger (fx ursodeoxycholsyre) og forbedring af det eksisterende behandlingstilbud (fx pegyleret interferon og kombinationsbehandling med pegyleret interferon og ribavirin) (21;27). CHBG har vurderet alfa-interferon (28;29), kombination af alfa-interferon og ribavirin (21), ursodeoxycholsyre (27) og lægeurter (25) til patienter med kronisk hepatitis C. Alfa-interferon, lægeurter og ursodeoxycholsyre er vurderet i forhold til placebo/ingen behandling, mens kombination af ribavirin og alfainterferon er vurderet i forhold til alfa-interferon alene. Systematiske oversigter for 37 interventioner 21

23 Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at ingen af de fire behandlinger har signifikant effekt på dødelighed og sygelighed. Alfa-interferon har signifikant effekt på svind af virus og biokemi sammenlignet med placebo/ingen behandling, mens ursodeoxycholsyre har signifikant effekt på biokemi, men ikke på svind af virus. Lægeurter har ikke signifikant effekt på nogen af effektmålene. Kombination med alfa-interferon og ribavirin har signifikant effekt på svind af virus og biokemi sammenlignet med alfa-interferon alene, men er også forbundet med flere bivirkninger. Tabel 2-5 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-5. CHBG's resultater om effekter af fire interventioner til patienter med kronisk hepatitis C Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Svind Biointervention intervention lighed lighed af virus kemi (27) Ursodeoxycholsyre Placebo/ingen intervention + (28;29) Alfa-interferon Placebo/ingen intervention + + (21) Kombination af alfa- Alfa-interferon interferon og ribavirin + + (25) Lægeurter Placebo/ingen intervention + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning Paracetamol overdosis Paracetamol er et effektivt mildt smertedæmpende lægemiddel med meget få bivirkninger i terapeutisk dosis. Overdosis kan imidlertid resultere i leversvigt, som kan have døden til følge. Behandlinger omfatter forsøg på at forhindre absorption af stoffet i mave-tarm-kanalen (ventrikelskylning, aktivt kul og ipecacuanha), fjernelse af paracetamol fra blodbanen (hæmoperfusion), behandling rettet mod skader af paracetamol (L-methionin, cystein, cysteamin, dimercaprol og N-acetylcystein) samt som sidste udvej levertransplantation (10). Fra forskning til praksis CHBG har vurderet fem interventioner ved paracetamol overdosis: Ventrikelskylning, aktivt kul, ipecacuanha, hæmoperfusion og N-acetylcystein (10). Ventrikelskylning, aktivt kul, ipecacuanha og hæmoperfusion er vurderet i forhold til placebo/ingen intervention. N-acetylcystein er vurderet i forhold til placebo/ingen behandling samt i forhold til L-methionin, cysteamin og dimercaprol. 22

24 Det fremgår af CHBG's systematiske oversigter, at aktivt kul, ventrikelskylning og ipecacuanha alle er i stand til at hindre absorption af paracetamol, hvis det gives 2-4 timer efter indtagelsen. Aktivt kul er mere effektiv end de øvrige interventioner og har som den eneste intervention signifikant effekt på paracetamol-niveauet i blodet. N-acetylcystein har som den eneste intervention dokumenteret effekt på sygelighed og dødelighed relativt til placebo/ingen intervention. N-acetylcystein er samtidig mere effektiv end dimercaprol og cysteamin. Men det kan hverken be- eller afkræftes, om N- acetylcystein er mere effektiv end L-methionin. Tabel 2-6 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-6. CHBG's resultater om effekter af fem interventioner til patienter med forgiftning med paracetamol Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Biointervention intervention lighed lighed kemi (10) Hæmoperfusion Placebo/ingen intervention (10) Ipecacuanha Ingen intervention? (10) Ventrikelskylning Ingen intervention? (10) Aktivt kul Ingen intervention + (10) N-acetylcystein Placebo/ingen intervention (10) N-acetylcystein Dimercaprol og cysteamin (10) N-acetylcystein L-methionin??? + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning Leverfibrose og cirrose Levercirrose (skrumpelever) er en kronisk tilstand, hvor levervævet i udstrakt grad går til grunde og erstattes af bindevæv, således at der opstår svigt i levercellernes funktion. Sygdommen er forbundet med overdødelighed som følge af komplikationer i form af portal hypertension, ascites, esophagusvaricer, leverinsufficiens, hepatisk encefalopati og leverkræft (se nedenfor). Fibrose er forstadiet til cirrose (38). Levercirrose opstår som følge af en række forskelligartede leversygdomme og er relativ almindelig i Danmark med ca registrerede nye tilfælde årligt (40). Der findes ingen effektive behandlingstilbud til cirrose, men flere har været foreslået herunder colchicin, som er en anti-inflammatorisk og antifibrotisk medicin, der antages at medvirke til at forsinke og/eller forhindre den proces, hvor levervævet går til grunde og erstattes af skrumpende bindevæv (31). Systematiske oversigter for 37 interventioner 23

25 CHBG har vurderet effekten af colchicin i forhold til placebo/ingen intervention (31). Der er imidlertid hverken fundet signifikant effekt på dødelighed, sygelighed eller leverbiokemi. Tabel 2-7 sammenfatter CHBG's resultater. Tabel 2-7. CHBG's resultater om effekter af en intervention til patienter med fibrose og cirrose Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Biointervention intervention lighed lighed kemi (31) Colchicin Placebo/ingen intervention + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning Alkoholisk cirrose Alkohol er den hyppigste årsag til cirrose i Danmark, idet cirka halvdelen af alle cirrosetilfælde i Danmark er alkoholbetingede (40). Alkoholrelateret cirrose er forbundet med en særlig høj dødelighed. Overlevelsesraten blandt cirrosepatienter, der holder op med at drikke, er 50-75% inden for fem år, mens den blandt de cirrosepatienter, der fortsætter med at drikke, inden for samme periode sjældent overstiger 40% (30). Der findes ingen etablerede behandlinger ved alkoholisk cirrose, men en række interventioner har været foreslået, fx anabole-androgene steroider, propylthiouracil og S-adenosyl-L-methionin. CHBG har vurderet effekten af anabole-androgene steroider (33), propylthiouracil (32) og S-adenosyl-L-methionin (30) til patienter med alkoholisk cirrose. Det har imidlertid ikke været muligt at finde evidens for gavnlig effekt på nogen klinisk meningsfulde effektmål i forhold til placebo/ingen intervention. Tabel 2-8 sammenfatter CHBG's resultater. Fra forskning til praksis Tabel 2-8. CHBG's resultater om effekter af tre interventioner til patienter med alkoholisk cirrose Signifikant gavnlig effekt på Ref. Eksperimentel Kontrol Døde- Syge- Biointervention intervention lighed lighed kemi (33) Anabole-androgene Placebo/ingen intervention steroider (32) Propylthiouracil Placebo/ingen intervention (30) S-adenosyl-L- Placebo/ingen intervention methionin + betyder, at effekten er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg. betyder, at effekten ikke er signifikant i adækvat gennemførte randomiserede kliniske forsøg.? betyder, at der ikke kan foretages endelige konklusioner på baggrund af den foreliggende kliniske forskning. 24

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv

Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport 2006.10 Pia Kürstein Kjellberg Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer i sociologisk nyinstitutionelt perspektiv Ph.d. afhandling DSI Institut for

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 23 Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets relevans. Hvordan og af hvem

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 21. Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 21 Beslutningsgrundlag: Psykosociale indsatser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Hvilke typer af psykosociale indsatser skal anvendes overfor personer på overførselsindkomst med stress, angst eller

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram?

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Lars Ehlers Aalborg Universitet lehlers@business.au.dk Kjeld Møller Pedersen Aalborg Universitet & Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

Den kroniske patient. Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Nærbilleder af livet med kronisk sygdom

Den kroniske patient. Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Den kroniske patient Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Lone Grøn Signe Vang Mette Kellberg Herholdt Mertz DSI rapport 2009.04 ISBN 978-87-7488-631-0

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych.

Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych. Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og 29. maj 2015 Agenda Evidens

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database

Den Danske Database for Hepatitis B og C. En landsdækkende klinisk database Den Danske Database for Hepatitis B og C En landsdækkende klinisk database Årsrapport 2005 1 Indholdsfortegnelse HForord... H3 Hepatitis B og C sygdommens forløb... H4 Hepatitis B... H4 Hepatitis C...

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

Bilag 26. Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 26. Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 26 Beslutningsgrundlag: Diabetiske fodsår Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Teknologi: 1. Hvilken effekt kan der identificeres af teknologier til tidlig opsporing og sekundær forebyggelse af fodsår?

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud

Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud Indsats og udfordringer i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer i Horsens-klyngen.

Læs mere

Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011

Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011 Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011 Lotte Ørneborg Rodkjær Forskningssygeplejerske, MPH, PhD Infektionsmedicinsk Afdeling

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING - 2008 Center for Folkesundhed Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING

Læs mere