Klassifikation af bygværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassifikation af bygværker"

Transkript

1 8. januar 2014 Klassifikation af bygværker cuneco projektnummer: Klassifikation af bebyggelser, bygninger og rum [FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG HØRING]

2 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm, Helsingør Kommune Henrik Balslev, Systems Engineering Denmark ApS cuneco en del af bips bips Lyskær Herlev Telefon Fax E- mail Grafisk tilrettelæggelse Fænø Design 2

3 1 Indhold 1 Indhold Indledning Grundlag Anvendelse Generelt Egenskaber Identifikation Klassifikation og areal Bebyggelse Princip for klassifikation Generelt Grundlæggende opbygning Anvendelse af klasser Diverse klasser Definitioner af klasser Klassifikationstabeller Referencer BILAG

4 2 Indledning Denne rapport beskriver cunecos forslag til klassifikation af bygværker, der er udgivet til offentlig høring i januar Rapporten gennemgår forudsætninger, grundlag og anvendelse samt be- skriver det anvendte klassifikationsprincip. Projektgruppen har haft en stor mængde af rådata til rådighed for udarbej- delsen af forslaget. Helt konkret har forskellige bygningsejere stillet deres lister med betegnelser for bygværker (og rum) til rådighed for cuneco. Det har i projektarbejdet stået klart, at materialet har været af meget forskellig karakter, og at materialet har været sektorspecifikt, bl.a. ved at forskelli- ge lister har været sorteret efter faglige opfattelser og behov inden for hver sektor, fx inden for hospitaler og universiteter. cunecos opgave har været at skabe ét fælles klassifikationssystem for byg- værker, hvor alle sektorer kan genfinde deres input, men hvor inddelings- kriteriet er fælles og dermed tilgodeser et behov på tværs af sektorer, frem for individuelle behov. Det anbefales at anvende de udarbejde- de klassifikationstabeller ved hjælp af cunecos IT værktøjer: Enten som APP til smartphones eller via hjemmesiden IT værktøjerne indeholder bl.a. søgefunk- tion, der søger efter termer på tværs af alle CCS klassifikationstabeller. Hovedprincippet for klassifikationen er baseret på ISO , med afledte normative standarder i form af ISO 704 og ISO

5 3 Grundlag Grundlag for udarbejdelse af klassifikation for bygværker. Kravspecifikation til klassifikation af bygværker og rum er beskrevet i Projektbeskrivelse klassifikation af bebyggelser, bygninger og rum version 7. februar Rådata i form af lister med termer for bygværker og rum fra forskellige sektorer omfatter bl.a. (men er ikke begrænset til): samt Helsingør Kommune Holstebro sygehus Københavns Lufthavne (privat bygningsejer) Bygningsstyrelsen (offentlig bygningsejer, tidligere UBST og SES) Gødstrup (DNV - Gødstrup, under programmering) Anlægsbranchen generelt (begrænset input) Den Danske Ordbog BBR DBK 2006 Forvaltningsklassifikation Følgende internationale standarder har været anvendt: ISO (FDIS version 2013 (2. udgave)) ISO 704 (3. udgave 2009) ISO (1. udgave 2013) 5

6 4 Anvendelse Anvendelsesformål for cuneco klassifikation af bygværker 4.1 Generelt cunecos klassifikation af bygværker er baseret på funktion, der både kan dække den anvendelse bygværket oprindeligt er beregnet til, og den an- vendelse som bygværket har aktuelt. Dette kan i praksis håndteres som to forskellige metadata der knyttes til bygværket. Formålet med CCS klassifikationen af bygværker er at skabe et fælles sprog der kan anvendes af alle. Klassifikationen er udarbejdet på baggrund af input fra forskellige sektorer (undervisning, sundhed, transport, anlæg m.fl.) men fremstår sektor neutral. Dette betyder bl.a. at CCS klassifikationen kan anvendes som fællesnævner fx til sammenligning eller samkøring af informationer inden for hver sektor eller på tværs af disse, bl.a. til arealopgørelser eller andre former for stati- stisk brug. 4.2 Egenskaber Foruden CCS klassifikation af bygværker baseret på funktion, vil det være naturligt at knytte en række egenskaber til bygværket, fx oprindelig anven- delse og nuværende anvendelse, egenskabstype, form, materiale m.v. EKSEMPEL: Egenskab Oprindelig an- vendelse Værdi (alle klasser fra CCS klassifikation af bygværker kan indsættes her) Fx BEB - Hospitalsbygning Nuværende an- vendelse (alle klasser fra CCS klassifikation af bygværker kan indsættes her) Fx BEA - Børneinstitutionsbygning Børneinstitutions- type Form Materiale Vuggestue, børnehave, SFO Pavillon, barak, etagebygning, højhus, hovedbygning. Stål, beton, træ, murværk. 6

7 Egenskab Lavenergiklasse Værdi Bygningsklasse 2020 NOTE: Skemaet illustrerer kun princippet i anvendelse af egenskabsdata, og indeholder ikke de endelige værdier. Der henvises til cunecos hjemmeside for detaljeret redegørelse. Egenskabsdata er ikke en del af nærværende projekt, og er derfor ikke be- handlet yderligere i denne rapport. 4.3 Identifikation Foruden klassifikationstabeller, indeholder CCS også regler for identifikati- on. Fx kan fabrikationsbygning (klasse BBA) nr. 1 identificeres som: <A>#BBA1 hvor <A> er fælles kodebetegnelse for Bygværk # er aspekt for enkelt nummerering BBA er kode for klasse af bygværk iht. denne rapport 1 er et fortløbende nummer NOTE 1: <A> kan udelades, såfremt identifikationskoden for bygværket ikke kan forveksles med bygningsdele, brugsrum, fysiske rum eller materiel. NOTE 2: Det endelige princip for identifikation af bygværker er ikke endeligt fastlagt ved udgivelsen af denne rapport. Der henvises til cunecos hjemmeside for detaljeret anvisning. Identifikation er ikke en del af nærværende projekt, og er derfor ikke be- handlet yderligere i denne rapport. 4.4 Klassifikation og areal Der er ofte en naturlig sammenhæng mellem bygværker og deres areal, og derfor sammenblandes arealbetegnelser ofte med navne på bygværker. Da arealer imidlertid kan opgøres på forskellige måder alt efter regelsæt og behov, er areal ikke en del af klassifikationen for bygværker, og indgår hel- ler ikke heri. Arealer håndteres i CCS som separate egenskaber. Som en konsekvens af dette indgår eventuelle arealbegreber heller ikke i det fremlagte forslag til klassifikation. Ligeledes er opmålingsregler for arealer ikke omfattet af dette projektar- bejde. Der henvises i stedet til DS (1. udgave 2007). 7

8 4.5 Bebyggelse Bebyggelse defineres i ISO som: construction complex (dansk: bebyggelse) aggregate of one or more construction entities intended to serve at least one function or user activity Note to entry: A construction complex can be analysed and the construction entities that go to make it up, can be identified; e.g. an airport typically is composed of the construction entities runway, control tower, terminal building, aircraft hangar, etc. A business park typically is composed of a number of buildings, access roads and landscaping (each a construction entity in its own right). A motorway from A to B typically is composed of service stations, the motorway pavement, bridges, embankments, landscaping, etc. Se endvidere definition på bygværk (eng. construction entity ) i afs I de rådata som projektgruppen har haft til rådighed, har der også været en del termer der beskriver bebyggelser, fx atletikstation, badeanstalt, barakby, boligbebyggelse, borg, butiks- center, campingplads, campus, fiskerleje, fodboldstadion, forlystel- sesanlæg, fort, forvaringsanstalt, fængsel, gravplads, industrikom- pleks, kirkegård, lufthavn, olieterminal, opdragelsesanstalt, slot, sta- dion (arena), søbadeanstalt, tankstation, undervisningsanstalt, vand- værk, varmeværk, værft, værk m.fl. Klassifikation af bebyggelser er ikke en del af nærværende delprojekt, og er derfor ikke behandlet yderligere i denne rapport. 8

9 5 Princip for klassifikation CCS klassifikation af bygværker følger internationale standarder. 5.1 Generelt cuneco anvender ISO som grundlæggende standard for klassifika- tion. cuneco deltager aktivt i den aktuelle revision af ISO , og der henvises i denne forbindelse til seneste udgave (FDIS, oktober 2013) , figur 1, definerer en proces model, der beskriver at konstruktions ressourcer anvendes i en konstruktions proces til at skabe et konstruktions resultat. Disse tre domæner har alle konstruktions egenskaber , afs. 5, specificerer, at et bygværk er et konstruktions resultat, der kan klassificeres efter form, funktion, aktivitet eller enhver kombination af disse. CCS klassifikation for bygværker følger , afs. 4.5, der anviser ISO som grundlag for udarbejdelse af klassifikationstabeller. I den for- bindelse skal nærværende dokument ses som støttedokument til CCS klassi- fikationen, der bl.a. indeholder beskrivelse af klassifikationstema for de udviklede tabeller. I henhold til ISO afs. 5.4 er CCS et facetteret klassifikationssystem med en indgangsklasse (her baseret på funktion), hvilket anbefales, da ind- delingskriterierne er klare. I modsætning hertil ses typisk enumerative klas- sifikationssystemer. CCS klassifikation af bygværker følger endvidere reglerne for terminologiar- bejde anvist i ISO 704, der er anført som normativ reference i ISO , afs. 2. 9

10 5.2 Grundlæggende opbygning CCS klassifikation af bygværker indeholder klassifikation i 3 niveauer: Hovedklasse (Niveau 1) Subklasse (Niveau 2) Subklasse (Niveau 2) Sub- sub klasse (Niveau 3) Sub- sub klasse (Niveau 3) Figur 1 - Klasser og subklasser Inddelingskriteriet for bygværker er baseret på funktion efter hvad et bygværk er beregnet til. Beregnet til sigter både på et bygværks oprindelige anvendelse og aktuel- le anvendelse, såfremt der er forskel på dette, fx efter en ombygning. Se endvidere afs. 4.2 om egenskaber. Hvert niveau (1,2,3) indeholder distinkte klasser, dvs. entydige klasser, hvor man ikke kan indplacere ét bygværk mere end ét sted i henhold til definiti- onen for hver klasse. Der er i det fremlagte forslag i alt: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: 5 hovedklasser 33 subklasser 133 sub- sub klasser Hver klasse har: Definition Definitionen er udarbejdet i henhold til ISO 704, afs hvor definitionen nedarves fra det overliggende niveau i klassifikationshierarkiet. NB! Klassen bestemmes af definitionen for klassen og ikke af den foretrukne term (se herunder). Dvs. at det er ord- lyden af definitionen der er gældende i tilfælde af tvivl om indhold af klassen og ikke den foretrukne term. 10

11 Foretrukket term ISO 704, afs definerer, at der knyttes en foretrukket term til en klasse, fx Værkstedsbygning til klassen pro- duktionsbygning beregnet til fabrikation eller reparation af produkter. Formålet er at opnå en umiddelbar genkendelse af den aktuelle klasse. Synonym(er) ISO 704, afs beskriver reglerne for anvendelse af synonymer. En lang række af de termer projektgruppen har bearbej- det er i praksis synonymer for de samme begreb. Fx er Storcenter synonym med Butikscenter og vice versa. Anvendelsen af synonymer er en central mekanisme i CCS klassifikationsarbejdet. Det muliggør, at både alment kendte termer og mere specielle termer fra forskellige sektorer kan genfindes i CCS. Det står brugerne af CCS frit for at anvende eksisterende termer fra eget domæne, når blot den korrekte CCS klassi- fikation anvendes. Egenskabstyper Egenskabstyper er undertyper til niveau 3, hvor indde- lingskriteriet ikke er fastlagt. Formålet med dette er at sikre at alle kendte termer der har kunnet identificeres som typer er medtaget. Termer i egenskabstyper kan også have synonymer. Så- fremt dette er tilfældet, er disse anført i en (parentes) efter termen, fx Kollegiebygning (kollegium). 5.3 Anvendelse af klasser I CCS er det muligt at anvende klassifikationen på alle 3 niveauer. Reglen herfor er, at klassen altid består af 3 karakterer, hvor? anvendes som fyldtegn, fx Kode Klassifikation (foretrukket term) Definition C?? Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr CE? Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lag- ring af informationer eller stof CED Beholderanlæg opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder 11

12 Dette betyder, at et givent bygværk valgfrit kan klassificeres som C??, CE? eller CED, alt efter behov. I praksis er klassifikationen dog mest anvendelig på niveau 3, fx CED som vist i eksemplet herover. 5.4 Diverse klasser CCS klassifikation indeholder aldrig klasser som øvrige, andre eller di- verse, dvs. klasser der ikke kan defineres klart. Dette har endvidere vist sig ikke at være nødvendigt i praksis, da CCS har definitioner på samtlige klas- ser der anses nødvendige for at dække behovet. Formålet med udeladelsen af diverse er, at skabe en præcis klassifikation, der ikke overlader emner i upræcise klasser. Bygværker der ikke er beregnet til noget, kan evt. tildeles egenskaben uklassificeret. 5.5 Definitioner af klasser CCS klassifikation overholder reglerne anført i ISO 704 afs om ned- arvning. Dette betyder i praksis, at definitioner er opbygget på følgende måde, idet foretrukket term successivt indgår som første term i underligen- de definition: Niveau Klassifikation (foretrukket term) Definition - Bygværk (*) en uafhængig del af det byg- gede miljø med en karakteri- stisk rumlig struktur, der un- derstøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Niv. 1 Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr Niv. 2 Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lag- ring af informationer eller stof Niv. 3 Beholderanlæg opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder Definitioner er taget fra Den danske ordbog, Den Store Danske encyklopæ- di, alternativt Oxford Advances Learner s Dictonary eller internationale standarder, og modificeret til at passe med reglerne om nedarvning anført i ISO 704. Se endvidere afsnit 7. (*) Definition af bygværk er taget fra ISO (FDIS 2013), og er en over- sættelse af: 12

13 3.4.2 construction entity (dansk: bygværk) an independent unit of the built environment with a characteristic spatial structure, intended to serve at least one function or user activity Note to entry: A construction entity is the basic unit of the built environment. It is recognizable as a physically independent construction even though a number of construction entities might be seen as parts of a particular construction complex. Ancillary works such as access roads, landscaping, service connections, may be regarded as part of a construction entity. Conversely, when ancillary works are of sufficient scale they may be regarded as construction entities in their own right. 13

14 6 Klassifikationstabeller Der henvises til bilag 1 for udførlig klassifikationstabel i listeform. Forklarin- gen på kolonnerne fremgår af afsnit 5. Det anbefales at anvende cunecos IT værktøjer til at søge i tabellerne, da dette tillader en søgning på tværs af alle CCS klassifikationstabeller. Det er gratis at blive oprettet som bruger: eller Download APP s til Google Android eller Apple enheder ved at søge på cuneco i Google Play eller App Store. Brug tjenesten direkte på internettet: 14

15 7 Referencer [1] ISO , Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification. FDIS version 2013 (kommende ny 2. udgave) [2] ISO 704, Terminology work Principles and methods. 3. udgave 2009 [3] ISO 22274, Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems 1. udgave 2013 [4] Den Danske Ordbog - [5] Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi. [6] Oxford Dictionaries: 15

16 8 BILAG 1 CCS KLASSIFIKATIONSTABELLER FOR BYGVÆRKER 16

17 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) Pavillon, barak, ruin, Stål, Beton, Træ, længebygning, Murværk højhus, rækkehus, hovedbygning, tårn (tårnbygning, slotstårn), hjørnebygning, loggia, panoptikon, rotunde, udbygning, tilbygning, portbygning, etageejendom, kædehus, dobbelthus A?? Bygning til menneskelige behov bygningsanlæg bygværk beregnet til opfyldelse af menneskers basale behov AA? Beboelsesbygning Hus bygning til menneskelige behov beregnet til fast ophold 190 AAA Enfamilieshus Parcelhus, villa, stuehus, palæ, palævilla, slotsbygning beboelsesbebygning beregnet for én husstand AAB Flerfamilieshus Etageejendom beboelsesbebygning beregnet for flere husstande med individuelle faciliteter 110, AAC Boligkompleks Kollegiebygning (kollegium), ældreboligbygning, beboelsesejendom, boligbyggeri, kassernebygning, seniorboligbygning, ungdomsboligbyging, klosterbygning beboelsesbygning beregnet for flere husstande med fælles faciliteter 140, 150, 490 AB? Hotel- og restaurationsbygning bygning til menneskelige behov beregnet til midlertidigt ophold og bespisning ABA Hotelbygning Motel, badehotel hotel- og restaurationsbygning med individuelle opholdsfaciliteter ABB Vandrehjemsbygning Hostel, vandrerhjem, vandrehjem ABC Restaurantbygning Restaurationsbygning, restaurant Kro, cafeterie, thehus, café hotel- og restaurationsbygning med fælles opholdsfaciliteter hotel- og restaurationsbygning med fælles spisefaciliteter Side 1 af 12

18 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) AC? Hygiejnebygning bygning til menneskelige behov beregnet til opnåelse af personlig hygiejne ACA Toiletbygning hygiejnebygning beregnet til at personer kan forrette deres nødtørft ACB Badebygning Badeanstalt, badehus hygiejnebygning beregnet til at personer kan vaske sig og eventuelt forrette deres nødtørft ACC Saunabygning hygiejnebygning beregnet til at en eller flere personer kan gå i sveddrivende bad ACD Omklædningsbygning hygiejnebygning beregnet til at en eller flere personer kan skifte tøj AD? Isolationsbygning bygning til menneskelige behov beregnet til at afskære mennesker fra omgivelserne ADA Beskyttelsesbygning Bunker isolationsbygning beregnet til afskæring af mennesker fra farlige situationer ADB Fængselsbygning isolationsbygning beregnet til afskæring af mennesker fra andre mennesker AE? Mindesmærke Monument bygning til menneskelige behov beregnet til historisk AEA Kulturminde Kulturmindesmærke gravsten, pyramide, sejrssøjle, triumfbue, statue, mindesmærke beregnet til kulturbevarelse AEB Fortidsminde Oldtidsmindesmærke Gravhøj, runesten, dysse, jættestue, ruin, mindesmærke beregnet til oldtidsbevarelse 490 B?? Bygning til menneskeligt virke bygningsanlæg bygværk beregnet til menneskers fritids- og erhvervsaktiviteter BA? Administrationsbygning Servicebygning, forvaltningsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til frembringelse af et immaterielt resultat BAA Kontorbygning Kontorhus, kontorhotel Rådhus, administrationsbygning beregnet til frembringelse eller formidling af information 320 Side 2 af 12

19 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) administrationsbygning 330 beregnet til tjenester BAB Servicebygning Bankbygning, posthus (postbygning), portnerbygning, totalisatorbygning, bilvaskehal, tankstation BAC Beredskabsbygning Brandstation, redningsstation, politistation administrationsbygning beregnet til akut hjælp BB? Produktionsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til frembringelse af et materielt resultat BBA Fabrikationsbygning Industribygning, fabrik Bryggeribygning, fabriksbygning, tørdok, raffinaderibygning, minebygning BBB Værkstedsbygning Værksted Glashytte, mekanisk værksted, tømrer- og snedkerværksted (træværksted), VVS- værksted, plastværksted, støberiværksted, smedeværksted, lydstudie, filmstudie, gipsværksted, keramikværksted, stenhuggerværksted, væveværksted (væveri), tekstiltrykkeri, atelier, malerværksted, pladeværksted, sliberi, syværksted), klargøringscenter (klargøringsbygning) produktionsbygning beregnet til massefabrikation af produkter eller råvarer produktionsbygning beregnet til fabrikation eller reparation af produkter BC? Handelsbygning Vareudstilling, detailhandel bygning til menneskeligt virke beregnet til handel BCA Butiksbygning Butik mindre handelsbygning beregnet til salg af varer BCB Butikscenter Center, storcenter større handelsbygning beregnet til salg af varer BCC Galleri mindre handelsbygning beregnet til fremvisning af varer BCD Messehal større handelsbygning beregnet til fremvisning af varer BD? Undervisningsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til bibringelse af kundskaber og færdigheder BDA Skolebygning Skole, gymnasium Gymnasiebygning undervisningsbygning beregnet til grundlæggende uddannelse Side 3 af 12

20 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) 420 BDB Universitetsbygning Universitet undervisningsbygning beregnet til videregående uddannelse BDC Kursuscenterbygning Kongresbygning undervisningsbygning beregnet til kursus BE? Omsorgsbygning Sygdomsbehandling, pleje og omsorg BEA Børneinstitutionsbygning Børne- og ungdomshjem, daginstitution Vuggestue, børnehave, SFO bygning til menneskeligt virke beregnet til sundhedsrelateret og anden behandling og pleje af individer Omsorgsbygning beregnet til pasning af børn 160, 440 BEB Hospitalsbygning Omsorgsbygning beregnet til behandling af mennesker BEC Plejehjemsbygning Alderdomshjem Omsorgsbygning beregnet til pleje af ældre mennesker BF? Fritidsbygning Fritidshus bygning til menneskeligt virke beregnet til afslapning eller rekreation BFA Sommerhus fritidsbygning beliggende i område udlagt til sommerhusbebyggelse BFB Kolonihavehus fritidsbygning beliggende i en haveforening BFC Lysthus fritidsbygning beliggende i en have eller park BFD Udestue Vinterhave terassebygning fritidsbygning beliggende som tilbygning til et bygværk BG? Sportsbygning Sportshal bygning til menneskeligt virke beregnet til udøvelse af en bestemt sportslig aktivitet BGA Sportshal Tennishal, badmintonhal, sportsbygning beregnet til multifunktionshal udøvelse af idræt BGB Tilskuertribune sportsbygning beregnet til tilskuere BGC Svømmehal sportsbygning beregnet til svømning BGD Ridehus Ridehal sportsbygning beregnet til ridning BGE Udspringstårn sportsbygning beregnet til udspring BGF Bowlinghal sportsbygning beregnet til bowling , , 590 Side 4 af 12

21 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) BH? Kulturbygning Kulturhus bygning til menneskeligt virke beregnet til udøvelse af bestemte kulturelle aktiviteter BHA Teaterbygning Teater Operabygning, skuespilhus, balletbygning kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af teater eller skuespil BHB Koncertbygning Koncerthus kulturbygning beregnet til fremførelse af musik BHC Udstillingsbygning Udstilling Museumsbygning kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af genstande BHD Planetarium kulturbygning beregnet til fremvisning af stjernehimmel BHE Biografbygning Biograf kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af film BHF Biblioteksbygning Bibliotek kulturbyging beregnet til 410 udlån af bøger og andre medier BHG Multihus Kulturcenter kulturbygning beregnet til flere formål i en fælles bygningsmæssig sammenhæng BJ? Forsamlingsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til at samle en større gruppe af mennesker BJA Beboerhus Fælleshus forsamlingsbygning beregnet til beboerfællesskab BJB Medborgerhus Forsamlingshus forsamlingsbygning beregnet til områdefællesskab BJC Klubhus Spejderhytte, ungdomshus forsamlingsbygning beregnet til interessefællesskab BJD Religionsbygning Kirkebygning, kirketårn, moské, synagoge, tempel (tempelbygning) forsamlingsbygning beregnet til religiøst 410 fællesskab BK? Opbevaringsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til opbevaring af materiale, udstyr og organismer 320, 390 Stål, Beton, Træ, Murværk BKA Materialebygning Lade, lagerhal (lagerbygning, opbevaringsbygning lagerhotel, magasinbygning), pakhus, beregnet til ressourcer fragtmandshal BKB Materielbygning hangar, parkeringshus, garage, carport, udhus (skur) 310, 410 opbevaringsbygning 310, 910, beregnet til flytbart teknisk 920, 930 udstyr Side 5 af 12

22 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) opbevaringsbygning 210 beregnet til dyr BKC Dyrebygning Stald (staldbygning, elefanthus, girafhus), akvarium, hønsehus, hundegård, fuglebur, karantænestation BKD Plantebygning Drivhus, orangeri, gartneri opbevaringsbygning 210 beregnet til vækster BKE Morsbygning Kapel, mausoleum opbevaringsbygning beregnet til afdøde BL? Fordelingsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til at give adgang til andre bygværker BLA Gangbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe horisontal adgang mellem to eller flere bygværker BLB Trappetårn Trappebygning, trappehus fordelingsbygning beregnet til at skabe ikkeautomatisk vertikal adgang mellem to eller flere etager BLC Elevatorbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe automatisk vertikal adgang mellem to eller flere niveauer BLD Portbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe forbindelse mellem to bygværker ved passage igennem et bygværk C?? Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr CA? Produktionsanlæg teknikanlæg beregnet til produktion af energi eller råstoffer 290 CAA Kraftvarmeværk Kraftværk, varmeværk (halmvarmeværk), produktionsanlæg atomkraftværk, geotermisk anlæg, beregnet til solvarmeanlæg, solcelleanlæg, vindmølle, el-værk, gasværk frembringelse af energi CAB Vandværk produktionsanlæg beregnet til frembringelse af drikkevand Side 6 af 12

23 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) 210 CAC Råstofanlæg Boreplatform, aluminiumsanlæg produktionsanlæg beregnet til frembringelse af råstof CB? Forbindelsesanlæg teknikanlæg beregnet til forbindelse af tekniske systemer CBA Signalanlæg Mast Antennemast, telefonimast, mobiltelefonimast, sendemast, sattelitanlæg, signalmast, radio/tvmast, fællesantennemast, varslingssirenemast trådløst forbindelsesanlæg beregnet til elektromagnetiske signaler CBB Masteanlæg Lysmast forbindelsesanælg beregnet til elkraft og signaler ophængt i luft CBC Kabelanlæg Højspændingskabel, telekabel, fællesantennekabel, elledning CBD Rørledningsanlæg Rørbro, rørledning Gasledning, olieledning, vandledning, fjernvarmeledning, fjernkøleledning, kloakledning CBE Koblingsanlæg Teknikhus Teknikhytte, el-hytte, transformerstation kablet forbindelsesanlæg beregnet til elkraft og signaler forbindelsesanlæg nedgravet i beregnet til gas, luft og væsker forbindelsesanlæg beregnet til kobling eller omformning i elektriske anlæg CC? Bortskaffelsesanlæg teknikanlæg beregnet til bortskaffelse af restprodukter CCA Skorstensanlæg Skorsten, skorstenssystem køletårn, udluftningsskorsten, fjernvarmeskorsten, dampskorsten, fabriksskorsten, industriskorsten bortskaffelsesanlæg beregnet til bortledning af luft, damp eller røggas CCB Kloakanlæg Sewage Lift Stations bortskaffelsesanlæg beregnet til bortledning af spildevand CD? Transportanlæg teknikanlæg beregnet til flytning af personer eller materiel CDA Krananlæg Travers, kran Kranbane, mastekran transportanlæg beregnet til flytning af materialer over korte afstande CDB Transportøranlæg transportanlæg beregnet til flytning af materialer over større afstande CDC Svævebane Lift Skilift transportanlæg beregnet til flytning af personer over større afstande Stål, Beton, Træ, Murværk Stål, Beton, Træ, Murværk Side 7 af 12

24 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) CE? Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lagring af informationer eller stof CEA Målestation Prøvestation opbevaringsanlæg beregnet til måledata CEB Deponeringsplads Oplagringsplads opbevaringsanlæg beregnet til affald CEC Containerplads Genbrugsplads, losseplads opbevaringsanlæg beregnet til containere CED Beholderanlæg Container, tank, receptacle CEE Bassin Pool, tank, reservoir Beholder, silo, tank, reservoir septiktank, olietank, affaldsbeholder, cisterne, vandreservoir, cementsilo, gasbeholder, kornsilo, fodersilo, gylletank, septiktank, vandtårn Regnvandsbassin, overløbsbassin opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder opbevaringsanlæg beregnet til væske eller andre masser i åbne enheder CF? Behandlingsanlæg teknikanlæg beregnet til behandling af medier eller materialer i en CFA Pumpestation behandlingsanlæg proces beregnet til forøgning af CFB Rensningsbassin Water Separation Facility Spildevandrensningsanlæg, vandrensningsanlæg behandlingsanlæg beregnet til rensning af vand CFC Slamrensningsanlæg behandlingsanlæg beregnet til rensning af CG? Forlystelsesanlæg slam teknikanlæg beregnet til oplevelse CGA Rutchebane Vandrutchebane, mekanisk rutchebane forlystelsesanlæg beregnet til hurtig varieret bevægelse CGB CGC Karrussel Pariserhjul Ballongynge forlystelsesanlæg beregnet til horisontal cirkelbevægelse forlystelsesanlæg beregnet til vertikal cirkelbevægelse CGD Springvand Vandelement, vandkunst forlystelsesanlæg beregnet til flow af vand D?? Infrastrukturanlæg Transport, trafikanlæg bygværk beregnet et samfunds fysiske og organisatoriske anlæg til transport og kommunikation bygværk beregnet til at skabe fysisk eller teknisk sammenhæng DA? Trafikanlæg Færdselsåre infrastrukturanlæg beregnet til føring af trafik i et bestemt 390 Side 8 af 12

25 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) trafikanlæg beregnet til trafik hen over en forhindring DAA Bro Bridge gangbro, cykelbro, bilbro, togbro, dyrebro, kombineret bro vindebro, vippebro, svingbro, buebro, cantileverbro, flydebro, foldebro, gitterbro, hængebro, højbro, klapbro, lavbro, skråstagsbro, spang, viadukt Træ (Bjælker), Beton, Stål, Tov DAB Tunnel Tunnel varmetunnel, kanaltunnel, føringsvejstunnel, vandrørstunnel, kabeltunnel, Jernbanetunnel, fodgængertunnel, cykeltunnel, vejtunnel, biltunnel, bådfartstunnel DAC Trafikkanal Kanal slusekanal, sejlkanal, skibsfartskanal, havkanal, indlandskanal, landkanal (landvandskanal) trafikanlæg beregnet til trafik under en forhindring trafikanlæg beregnet til vandbåren trafik DAD Skinneanlæg Railway trafikanlæg beregnet til sporført trafik DAE Vej Road, street Gade, allé, stræde, boulevard, avenue trafikanlæg beregnet til motortrafik DAF Fortov Pavement, sidewalk Promenadeplads trafikanlæg beregnet til gangtrafik DAG Sti path, pathway, Passage, stræde trafikanlæg beregnet til track cykel- og gangtrafik DB? Terminalanlæg infrastrukturanlæg beregnet til forbindelse DBA Kaj Quay, wharf, pier Kajanlæg, brygge, containerkaj, Anløbskaj, terminalanlæg beregnet til anløbsbro, bådebro passagerkaj, godskaj, forbindelse fra vandtrafik til anden trafik sporsbane, sporvidde, normalspor, bredspor, smalspor, meterspor hulvej, bivej, landevej, hovedvej, motorvej, ringvej, motortrafikvej, stillevej, busvej, landingsbane, taxivej Københavnerfortov, gågade Asfalt, Grus, Beton Grus, Asfalt, Fliser Grus, Asfalt, Fliser Platformskaj, Pæle, Spunsvæg, massivkaj, blokmurskaj, DBB Perron Togperron (banegårdsperron), busperron, sporvognsperron, letbaneperron terminalanlæg beregnet til forbindelse fra togtrafik til anden trafik DBC Vejkryds Rundkørsel (runddel), T-kryds, trafikplads terminalanlæg beregnet til forbindelse fra vejtrafik til anden trafik Side 9 af 12

26 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale hovedbegreb (egenskab) DBD Togterminal Stationsbygning, terminalanlæg beregnet til 310 banegårdsbygning, station forbindelse til togtrafik DBE Lufthavnsterminal Lufthavn, lufthavnsbygning terminalanlæg beregnet til 310 forbindelse til lufttrafik DBF Busterminal Busstation terminalanlæg beregnet til forbindelse til bustrafik DBG Færgeterminal terminalanlæg beregnet til forbindelse til færgetrafik DC? Parkeringsanlæg infrastrukturanlæg beregnet til parkering af transportmidler DCA Cykelparkeringsanlæg Cykelparkering parkeringsanlæg beregnet til cykler DCB Parkeringsplads Square P-plads, bilparkering parkeringsanlæg beregnet til motorkøretøjer DCC Ranger anlæg parkeringsanlæg beregnet til tog DCD Flyveplads parkeringsanlæg beregnet til fly DD? Kommunikationsbygning infrastrukturanlæg beregnet til kommunikation mellem systemer eller mennesker DDA Kontroltårn kommunikationsbygning beregnet til styring, regulering og overvågning DDB Antennetårn kommunikationsbygning beregnet til elektromagnetiske bølger DDC Fyrtårn kommunikationsbygning beregnet til afgivelse af lyssignal DDE Klokketårn kommunikationsbygning beregnet til afgivelse af lydsignal DE? Vandreguleringsanlæg infrastrukturanlæg beregnet til vandmasser Grus, Asfalt, Fliser, Græs DEA Dæmning Dam Dige Spærredæmning, trafikdæmning, landvindingsdæmning, havdige, floddige, fremskudt dige DEB Kanal Canal Vandløb, vandvej, grøft Afvandingskanal, drænkanal, akvædukt, kølevandskanal, krafværkskanal, pumpekanal, vandingskanal, afvandingsgrøft, vandreguleringsanlæg beregnet til at opdæmme vandstand vandreguleringsanlæg beregnet til guidet transport af vand massivdæmning, buedæmning, seriebuedæmning, tavledæmning, vold, mur Jord, Sten, Beton DEC Stemmeværk vandreguleringsanlæg beregnet til at opdæmme vandstand med overløb Side 10 af 12

27 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) Kammersluse, Beton, Træ, Stål DED Sluseanlæg Sluice, lock Skibsfartssluse vandreguleringsanlæg beregnet til at regulere vandstand DEF Mole Pier Læmole vandreguleringsanlæg beregnet til at beskytte en havn mod bølgeindtrængning Skråningsmole, vertikalmole, dækmole E?? Landskab bygværk beregnet til afgrænsning af natur EA? Naturområde Biotop, habitat åbent tildannet landskab beregnet til naturoplevelse og naturanvendelse EAA Strand Beach naturområde i form af sand eller sten der giver adgang til vand EAB Klit naturområde i form af sandbakke EAC Sø Lake Vandhul, indsø, dam, spejldam, fiskedam (fiskebassin), dambrugsbassin naturområde i form af samling af stillestående vand EAD Eng Meadow naturområde i form af fugtigt lavtliggende græsområde EAE Vådområde Wetland Mose, marsk, sump naturområde i form af lavvandet eller meget fugtigt område EAF Vandløb Å, flod, bæk, strøm naturområde i form af samling af rindende vand EB? Rekreativt område landskab beregnet til hvile og afslapning EBA Have Garden Haveanlæg, gårdanlæg rekreativt område beregnet til privat brug EBB Park Park Parkanlæg, kirkegård rekreativt område beregnet til offentligt brug EBC Campingplads Lejrplads, teltplads rekreativt område beregnet til offentligt brug med overnatningsmuligheder EC? Forsamlingsområde Plads landskab beregnet til at samle en større gruppe af mennesker ECA Mødeplads Rådhusplads, slotsplads forsamlingsområde beregnet til at flere personer holder møde ECB Torv Square Grønttorv, markedsplads forsamlingsområde beregnet til handel ECD Træningsplads Eksercérplads forsamlingsområde beregnet til opøvelse af færdigheder Sand, sten Grus, Asfalt, Fliser, Græs Side 11 af 12

28 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) ECE Legeplads forsamlingsområde beregnet til børn ED? Produktionsområde landskab beregnet til materialemæssig produktion EDA Grund Site, plot Grundareal, grundstykke, byggegrund, tomt, byggeplads produktionsområde beregnet til opførelse af bygværk EDB Brud Quarry Mine Kalkbrud, stenbrud, kridtbrud produktionsområde beregnet til brydning af råstoffer EDC Grav Pit Grusgrav, sandgrav, lergrav, mergelgrav, tørvegrav produktionsområde beregnet til udgravning af råstoffer EDD Skov Wood, forest Plantage Klitplantage produktionsområde beregnet til træ EDE Mark Field Landbrugsjord, ager, vang Kornmark, brakmark, rugmark, bygmark, majsmark, frugtplantage, græsmark produktionsområde beregnet til afgrøder EE? Sportsanlæg landskab beregnet til udøvelse af idræt EEA Boldbane Bane Fodboldbane, basketballbane, volleyballbane, tennisbane, golfbane sportsanlæg beregnet til udøvelse af boldspil Græs, Grus, Asfald, Beton EEB Væddeløbsbane Bane Motocross-bane, racerbane, gocartbane, galopbane, travbane sportsanlæg beregnet til væddeløbskonkurrence Græs, Grus, Asfald, Beton EEC Atletikbane Bane Løbebane, springanlæg, atletikstadion, skaterbane (skaterplads), parkourbane sportsanlæg beregnet til atletik EED Svømmebassin Udspringsbassin, børnebassin sportsanlæg beregnet til svømning Græs, Grus, Asfald, Beton Side 12 af 12

Forvaltnings Klassifikation

Forvaltnings Klassifikation Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 august 2009 Indledning Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i

Læs mere

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse Marts 2013 Paradigme for bygningsanalyse Rekvirent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Lotte Hviid Melsen EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København

Læs mere

Metode og struktur for informationsniveauer

Metode og struktur for informationsniveauer November 2012 Metode og struktur for informationsniveauer Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Metode og struktur for informationsniveauer Redaktion

Læs mere

RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT

RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT cuneco har behandlet høringskommentarerne til cunecos oplæg til en CCS-kodestruktur for bygningsdele og rum, der blev fremlagt på en høringsworkshop

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Digitale kort og administrative registre

Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330 [Tom side] Miljø-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 8 7.. Brugsenhed

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø Lokalplan nr. 1032 Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013 INDHOLD 5 5 6 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Værdistyret informationsarkitektur til GIS

Værdistyret informationsarkitektur til GIS Værdistyret informationsarkitektur til GIS Standard for design og udvikling af Kort & Matrikelstyrelsens GIS- og kartografiydelser Kort & Matrikelstyrelsen version 1.0 19. februar 2007 2 Kort & Matrikelstyrelsen,

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Dokumenthåndtering F104 Publikation F104 September 2011 bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 3 Form og anvendelse Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 3.1 Form 3 3.2 Anvendelse 3 3.3 Tavle: Bebyggelser efter form 5 3.4 Tavle: Bygninger efter form 5 3.5 Tavle: Anvendelseskategorier

Læs mere