Klassifikation af bygværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassifikation af bygværker"

Transkript

1 8. januar 2014 Klassifikation af bygværker cuneco projektnummer: Klassifikation af bebyggelser, bygninger og rum [FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG HØRING]

2 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm, Helsingør Kommune Henrik Balslev, Systems Engineering Denmark ApS cuneco en del af bips bips Lyskær Herlev Telefon Fax E- mail Grafisk tilrettelæggelse Fænø Design 2

3 1 Indhold 1 Indhold Indledning Grundlag Anvendelse Generelt Egenskaber Identifikation Klassifikation og areal Bebyggelse Princip for klassifikation Generelt Grundlæggende opbygning Anvendelse af klasser Diverse klasser Definitioner af klasser Klassifikationstabeller Referencer BILAG

4 2 Indledning Denne rapport beskriver cunecos forslag til klassifikation af bygværker, der er udgivet til offentlig høring i januar Rapporten gennemgår forudsætninger, grundlag og anvendelse samt be- skriver det anvendte klassifikationsprincip. Projektgruppen har haft en stor mængde af rådata til rådighed for udarbej- delsen af forslaget. Helt konkret har forskellige bygningsejere stillet deres lister med betegnelser for bygværker (og rum) til rådighed for cuneco. Det har i projektarbejdet stået klart, at materialet har været af meget forskellig karakter, og at materialet har været sektorspecifikt, bl.a. ved at forskelli- ge lister har været sorteret efter faglige opfattelser og behov inden for hver sektor, fx inden for hospitaler og universiteter. cunecos opgave har været at skabe ét fælles klassifikationssystem for byg- værker, hvor alle sektorer kan genfinde deres input, men hvor inddelings- kriteriet er fælles og dermed tilgodeser et behov på tværs af sektorer, frem for individuelle behov. Det anbefales at anvende de udarbejde- de klassifikationstabeller ved hjælp af cunecos IT værktøjer: Enten som APP til smartphones eller via hjemmesiden IT værktøjerne indeholder bl.a. søgefunk- tion, der søger efter termer på tværs af alle CCS klassifikationstabeller. Hovedprincippet for klassifikationen er baseret på ISO , med afledte normative standarder i form af ISO 704 og ISO

5 3 Grundlag Grundlag for udarbejdelse af klassifikation for bygværker. Kravspecifikation til klassifikation af bygværker og rum er beskrevet i Projektbeskrivelse klassifikation af bebyggelser, bygninger og rum version 7. februar Rådata i form af lister med termer for bygværker og rum fra forskellige sektorer omfatter bl.a. (men er ikke begrænset til): samt Helsingør Kommune Holstebro sygehus Københavns Lufthavne (privat bygningsejer) Bygningsstyrelsen (offentlig bygningsejer, tidligere UBST og SES) Gødstrup (DNV - Gødstrup, under programmering) Anlægsbranchen generelt (begrænset input) Den Danske Ordbog BBR DBK 2006 Forvaltningsklassifikation Følgende internationale standarder har været anvendt: ISO (FDIS version 2013 (2. udgave)) ISO 704 (3. udgave 2009) ISO (1. udgave 2013) 5

6 4 Anvendelse Anvendelsesformål for cuneco klassifikation af bygværker 4.1 Generelt cunecos klassifikation af bygværker er baseret på funktion, der både kan dække den anvendelse bygværket oprindeligt er beregnet til, og den an- vendelse som bygværket har aktuelt. Dette kan i praksis håndteres som to forskellige metadata der knyttes til bygværket. Formålet med CCS klassifikationen af bygværker er at skabe et fælles sprog der kan anvendes af alle. Klassifikationen er udarbejdet på baggrund af input fra forskellige sektorer (undervisning, sundhed, transport, anlæg m.fl.) men fremstår sektor neutral. Dette betyder bl.a. at CCS klassifikationen kan anvendes som fællesnævner fx til sammenligning eller samkøring af informationer inden for hver sektor eller på tværs af disse, bl.a. til arealopgørelser eller andre former for stati- stisk brug. 4.2 Egenskaber Foruden CCS klassifikation af bygværker baseret på funktion, vil det være naturligt at knytte en række egenskaber til bygværket, fx oprindelig anven- delse og nuværende anvendelse, egenskabstype, form, materiale m.v. EKSEMPEL: Egenskab Oprindelig an- vendelse Værdi (alle klasser fra CCS klassifikation af bygværker kan indsættes her) Fx BEB - Hospitalsbygning Nuværende an- vendelse (alle klasser fra CCS klassifikation af bygværker kan indsættes her) Fx BEA - Børneinstitutionsbygning Børneinstitutions- type Form Materiale Vuggestue, børnehave, SFO Pavillon, barak, etagebygning, højhus, hovedbygning. Stål, beton, træ, murværk. 6

7 Egenskab Lavenergiklasse Værdi Bygningsklasse 2020 NOTE: Skemaet illustrerer kun princippet i anvendelse af egenskabsdata, og indeholder ikke de endelige værdier. Der henvises til cunecos hjemmeside for detaljeret redegørelse. Egenskabsdata er ikke en del af nærværende projekt, og er derfor ikke be- handlet yderligere i denne rapport. 4.3 Identifikation Foruden klassifikationstabeller, indeholder CCS også regler for identifikati- on. Fx kan fabrikationsbygning (klasse BBA) nr. 1 identificeres som: <A>#BBA1 hvor <A> er fælles kodebetegnelse for Bygværk # er aspekt for enkelt nummerering BBA er kode for klasse af bygværk iht. denne rapport 1 er et fortløbende nummer NOTE 1: <A> kan udelades, såfremt identifikationskoden for bygværket ikke kan forveksles med bygningsdele, brugsrum, fysiske rum eller materiel. NOTE 2: Det endelige princip for identifikation af bygværker er ikke endeligt fastlagt ved udgivelsen af denne rapport. Der henvises til cunecos hjemmeside for detaljeret anvisning. Identifikation er ikke en del af nærværende projekt, og er derfor ikke be- handlet yderligere i denne rapport. 4.4 Klassifikation og areal Der er ofte en naturlig sammenhæng mellem bygværker og deres areal, og derfor sammenblandes arealbetegnelser ofte med navne på bygværker. Da arealer imidlertid kan opgøres på forskellige måder alt efter regelsæt og behov, er areal ikke en del af klassifikationen for bygværker, og indgår hel- ler ikke heri. Arealer håndteres i CCS som separate egenskaber. Som en konsekvens af dette indgår eventuelle arealbegreber heller ikke i det fremlagte forslag til klassifikation. Ligeledes er opmålingsregler for arealer ikke omfattet af dette projektar- bejde. Der henvises i stedet til DS (1. udgave 2007). 7

8 4.5 Bebyggelse Bebyggelse defineres i ISO som: construction complex (dansk: bebyggelse) aggregate of one or more construction entities intended to serve at least one function or user activity Note to entry: A construction complex can be analysed and the construction entities that go to make it up, can be identified; e.g. an airport typically is composed of the construction entities runway, control tower, terminal building, aircraft hangar, etc. A business park typically is composed of a number of buildings, access roads and landscaping (each a construction entity in its own right). A motorway from A to B typically is composed of service stations, the motorway pavement, bridges, embankments, landscaping, etc. Se endvidere definition på bygværk (eng. construction entity ) i afs I de rådata som projektgruppen har haft til rådighed, har der også været en del termer der beskriver bebyggelser, fx atletikstation, badeanstalt, barakby, boligbebyggelse, borg, butiks- center, campingplads, campus, fiskerleje, fodboldstadion, forlystel- sesanlæg, fort, forvaringsanstalt, fængsel, gravplads, industrikom- pleks, kirkegård, lufthavn, olieterminal, opdragelsesanstalt, slot, sta- dion (arena), søbadeanstalt, tankstation, undervisningsanstalt, vand- værk, varmeværk, værft, værk m.fl. Klassifikation af bebyggelser er ikke en del af nærværende delprojekt, og er derfor ikke behandlet yderligere i denne rapport. 8

9 5 Princip for klassifikation CCS klassifikation af bygværker følger internationale standarder. 5.1 Generelt cuneco anvender ISO som grundlæggende standard for klassifika- tion. cuneco deltager aktivt i den aktuelle revision af ISO , og der henvises i denne forbindelse til seneste udgave (FDIS, oktober 2013) , figur 1, definerer en proces model, der beskriver at konstruktions ressourcer anvendes i en konstruktions proces til at skabe et konstruktions resultat. Disse tre domæner har alle konstruktions egenskaber , afs. 5, specificerer, at et bygværk er et konstruktions resultat, der kan klassificeres efter form, funktion, aktivitet eller enhver kombination af disse. CCS klassifikation for bygværker følger , afs. 4.5, der anviser ISO som grundlag for udarbejdelse af klassifikationstabeller. I den for- bindelse skal nærværende dokument ses som støttedokument til CCS klassi- fikationen, der bl.a. indeholder beskrivelse af klassifikationstema for de udviklede tabeller. I henhold til ISO afs. 5.4 er CCS et facetteret klassifikationssystem med en indgangsklasse (her baseret på funktion), hvilket anbefales, da ind- delingskriterierne er klare. I modsætning hertil ses typisk enumerative klas- sifikationssystemer. CCS klassifikation af bygværker følger endvidere reglerne for terminologiar- bejde anvist i ISO 704, der er anført som normativ reference i ISO , afs. 2. 9

10 5.2 Grundlæggende opbygning CCS klassifikation af bygværker indeholder klassifikation i 3 niveauer: Hovedklasse (Niveau 1) Subklasse (Niveau 2) Subklasse (Niveau 2) Sub- sub klasse (Niveau 3) Sub- sub klasse (Niveau 3) Figur 1 - Klasser og subklasser Inddelingskriteriet for bygværker er baseret på funktion efter hvad et bygværk er beregnet til. Beregnet til sigter både på et bygværks oprindelige anvendelse og aktuel- le anvendelse, såfremt der er forskel på dette, fx efter en ombygning. Se endvidere afs. 4.2 om egenskaber. Hvert niveau (1,2,3) indeholder distinkte klasser, dvs. entydige klasser, hvor man ikke kan indplacere ét bygværk mere end ét sted i henhold til definiti- onen for hver klasse. Der er i det fremlagte forslag i alt: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: 5 hovedklasser 33 subklasser 133 sub- sub klasser Hver klasse har: Definition Definitionen er udarbejdet i henhold til ISO 704, afs hvor definitionen nedarves fra det overliggende niveau i klassifikationshierarkiet. NB! Klassen bestemmes af definitionen for klassen og ikke af den foretrukne term (se herunder). Dvs. at det er ord- lyden af definitionen der er gældende i tilfælde af tvivl om indhold af klassen og ikke den foretrukne term. 10

11 Foretrukket term ISO 704, afs definerer, at der knyttes en foretrukket term til en klasse, fx Værkstedsbygning til klassen pro- duktionsbygning beregnet til fabrikation eller reparation af produkter. Formålet er at opnå en umiddelbar genkendelse af den aktuelle klasse. Synonym(er) ISO 704, afs beskriver reglerne for anvendelse af synonymer. En lang række af de termer projektgruppen har bearbej- det er i praksis synonymer for de samme begreb. Fx er Storcenter synonym med Butikscenter og vice versa. Anvendelsen af synonymer er en central mekanisme i CCS klassifikationsarbejdet. Det muliggør, at både alment kendte termer og mere specielle termer fra forskellige sektorer kan genfindes i CCS. Det står brugerne af CCS frit for at anvende eksisterende termer fra eget domæne, når blot den korrekte CCS klassi- fikation anvendes. Egenskabstyper Egenskabstyper er undertyper til niveau 3, hvor indde- lingskriteriet ikke er fastlagt. Formålet med dette er at sikre at alle kendte termer der har kunnet identificeres som typer er medtaget. Termer i egenskabstyper kan også have synonymer. Så- fremt dette er tilfældet, er disse anført i en (parentes) efter termen, fx Kollegiebygning (kollegium). 5.3 Anvendelse af klasser I CCS er det muligt at anvende klassifikationen på alle 3 niveauer. Reglen herfor er, at klassen altid består af 3 karakterer, hvor? anvendes som fyldtegn, fx Kode Klassifikation (foretrukket term) Definition C?? Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr CE? Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lag- ring af informationer eller stof CED Beholderanlæg opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder 11

12 Dette betyder, at et givent bygværk valgfrit kan klassificeres som C??, CE? eller CED, alt efter behov. I praksis er klassifikationen dog mest anvendelig på niveau 3, fx CED som vist i eksemplet herover. 5.4 Diverse klasser CCS klassifikation indeholder aldrig klasser som øvrige, andre eller di- verse, dvs. klasser der ikke kan defineres klart. Dette har endvidere vist sig ikke at være nødvendigt i praksis, da CCS har definitioner på samtlige klas- ser der anses nødvendige for at dække behovet. Formålet med udeladelsen af diverse er, at skabe en præcis klassifikation, der ikke overlader emner i upræcise klasser. Bygværker der ikke er beregnet til noget, kan evt. tildeles egenskaben uklassificeret. 5.5 Definitioner af klasser CCS klassifikation overholder reglerne anført i ISO 704 afs om ned- arvning. Dette betyder i praksis, at definitioner er opbygget på følgende måde, idet foretrukket term successivt indgår som første term i underligen- de definition: Niveau Klassifikation (foretrukket term) Definition - Bygværk (*) en uafhængig del af det byg- gede miljø med en karakteri- stisk rumlig struktur, der un- derstøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Niv. 1 Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr Niv. 2 Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lag- ring af informationer eller stof Niv. 3 Beholderanlæg opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder Definitioner er taget fra Den danske ordbog, Den Store Danske encyklopæ- di, alternativt Oxford Advances Learner s Dictonary eller internationale standarder, og modificeret til at passe med reglerne om nedarvning anført i ISO 704. Se endvidere afsnit 7. (*) Definition af bygværk er taget fra ISO (FDIS 2013), og er en over- sættelse af: 12

13 3.4.2 construction entity (dansk: bygværk) an independent unit of the built environment with a characteristic spatial structure, intended to serve at least one function or user activity Note to entry: A construction entity is the basic unit of the built environment. It is recognizable as a physically independent construction even though a number of construction entities might be seen as parts of a particular construction complex. Ancillary works such as access roads, landscaping, service connections, may be regarded as part of a construction entity. Conversely, when ancillary works are of sufficient scale they may be regarded as construction entities in their own right. 13

14 6 Klassifikationstabeller Der henvises til bilag 1 for udførlig klassifikationstabel i listeform. Forklarin- gen på kolonnerne fremgår af afsnit 5. Det anbefales at anvende cunecos IT værktøjer til at søge i tabellerne, da dette tillader en søgning på tværs af alle CCS klassifikationstabeller. Det er gratis at blive oprettet som bruger: eller Download APP s til Google Android eller Apple enheder ved at søge på cuneco i Google Play eller App Store. Brug tjenesten direkte på internettet: 14

15 7 Referencer [1] ISO , Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification. FDIS version 2013 (kommende ny 2. udgave) [2] ISO 704, Terminology work Principles and methods. 3. udgave 2009 [3] ISO 22274, Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems 1. udgave 2013 [4] Den Danske Ordbog - [5] Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi. [6] Oxford Dictionaries: 15

16 8 BILAG 1 CCS KLASSIFIKATIONSTABELLER FOR BYGVÆRKER 16

17 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) Pavillon, barak, ruin, Stål, Beton, Træ, længebygning, Murværk højhus, rækkehus, hovedbygning, tårn (tårnbygning, slotstårn), hjørnebygning, loggia, panoptikon, rotunde, udbygning, tilbygning, portbygning, etageejendom, kædehus, dobbelthus A?? Bygning til menneskelige behov bygningsanlæg bygværk beregnet til opfyldelse af menneskers basale behov AA? Beboelsesbygning Hus bygning til menneskelige behov beregnet til fast ophold 190 AAA Enfamilieshus Parcelhus, villa, stuehus, palæ, palævilla, slotsbygning beboelsesbebygning beregnet for én husstand AAB Flerfamilieshus Etageejendom beboelsesbebygning beregnet for flere husstande med individuelle faciliteter 110, AAC Boligkompleks Kollegiebygning (kollegium), ældreboligbygning, beboelsesejendom, boligbyggeri, kassernebygning, seniorboligbygning, ungdomsboligbyging, klosterbygning beboelsesbygning beregnet for flere husstande med fælles faciliteter 140, 150, 490 AB? Hotel- og restaurationsbygning bygning til menneskelige behov beregnet til midlertidigt ophold og bespisning ABA Hotelbygning Motel, badehotel hotel- og restaurationsbygning med individuelle opholdsfaciliteter ABB Vandrehjemsbygning Hostel, vandrerhjem, vandrehjem ABC Restaurantbygning Restaurationsbygning, restaurant Kro, cafeterie, thehus, café hotel- og restaurationsbygning med fælles opholdsfaciliteter hotel- og restaurationsbygning med fælles spisefaciliteter Side 1 af 12

18 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) AC? Hygiejnebygning bygning til menneskelige behov beregnet til opnåelse af personlig hygiejne ACA Toiletbygning hygiejnebygning beregnet til at personer kan forrette deres nødtørft ACB Badebygning Badeanstalt, badehus hygiejnebygning beregnet til at personer kan vaske sig og eventuelt forrette deres nødtørft ACC Saunabygning hygiejnebygning beregnet til at en eller flere personer kan gå i sveddrivende bad ACD Omklædningsbygning hygiejnebygning beregnet til at en eller flere personer kan skifte tøj AD? Isolationsbygning bygning til menneskelige behov beregnet til at afskære mennesker fra omgivelserne ADA Beskyttelsesbygning Bunker isolationsbygning beregnet til afskæring af mennesker fra farlige situationer ADB Fængselsbygning isolationsbygning beregnet til afskæring af mennesker fra andre mennesker AE? Mindesmærke Monument bygning til menneskelige behov beregnet til historisk AEA Kulturminde Kulturmindesmærke gravsten, pyramide, sejrssøjle, triumfbue, statue, mindesmærke beregnet til kulturbevarelse AEB Fortidsminde Oldtidsmindesmærke Gravhøj, runesten, dysse, jættestue, ruin, mindesmærke beregnet til oldtidsbevarelse 490 B?? Bygning til menneskeligt virke bygningsanlæg bygværk beregnet til menneskers fritids- og erhvervsaktiviteter BA? Administrationsbygning Servicebygning, forvaltningsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til frembringelse af et immaterielt resultat BAA Kontorbygning Kontorhus, kontorhotel Rådhus, administrationsbygning beregnet til frembringelse eller formidling af information 320 Side 2 af 12

19 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) administrationsbygning 330 beregnet til tjenester BAB Servicebygning Bankbygning, posthus (postbygning), portnerbygning, totalisatorbygning, bilvaskehal, tankstation BAC Beredskabsbygning Brandstation, redningsstation, politistation administrationsbygning beregnet til akut hjælp BB? Produktionsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til frembringelse af et materielt resultat BBA Fabrikationsbygning Industribygning, fabrik Bryggeribygning, fabriksbygning, tørdok, raffinaderibygning, minebygning BBB Værkstedsbygning Værksted Glashytte, mekanisk værksted, tømrer- og snedkerværksted (træværksted), VVS- værksted, plastværksted, støberiværksted, smedeværksted, lydstudie, filmstudie, gipsværksted, keramikværksted, stenhuggerværksted, væveværksted (væveri), tekstiltrykkeri, atelier, malerværksted, pladeværksted, sliberi, syværksted), klargøringscenter (klargøringsbygning) produktionsbygning beregnet til massefabrikation af produkter eller råvarer produktionsbygning beregnet til fabrikation eller reparation af produkter BC? Handelsbygning Vareudstilling, detailhandel bygning til menneskeligt virke beregnet til handel BCA Butiksbygning Butik mindre handelsbygning beregnet til salg af varer BCB Butikscenter Center, storcenter større handelsbygning beregnet til salg af varer BCC Galleri mindre handelsbygning beregnet til fremvisning af varer BCD Messehal større handelsbygning beregnet til fremvisning af varer BD? Undervisningsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til bibringelse af kundskaber og færdigheder BDA Skolebygning Skole, gymnasium Gymnasiebygning undervisningsbygning beregnet til grundlæggende uddannelse Side 3 af 12

20 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) 420 BDB Universitetsbygning Universitet undervisningsbygning beregnet til videregående uddannelse BDC Kursuscenterbygning Kongresbygning undervisningsbygning beregnet til kursus BE? Omsorgsbygning Sygdomsbehandling, pleje og omsorg BEA Børneinstitutionsbygning Børne- og ungdomshjem, daginstitution Vuggestue, børnehave, SFO bygning til menneskeligt virke beregnet til sundhedsrelateret og anden behandling og pleje af individer Omsorgsbygning beregnet til pasning af børn 160, 440 BEB Hospitalsbygning Omsorgsbygning beregnet til behandling af mennesker BEC Plejehjemsbygning Alderdomshjem Omsorgsbygning beregnet til pleje af ældre mennesker BF? Fritidsbygning Fritidshus bygning til menneskeligt virke beregnet til afslapning eller rekreation BFA Sommerhus fritidsbygning beliggende i område udlagt til sommerhusbebyggelse BFB Kolonihavehus fritidsbygning beliggende i en haveforening BFC Lysthus fritidsbygning beliggende i en have eller park BFD Udestue Vinterhave terassebygning fritidsbygning beliggende som tilbygning til et bygværk BG? Sportsbygning Sportshal bygning til menneskeligt virke beregnet til udøvelse af en bestemt sportslig aktivitet BGA Sportshal Tennishal, badmintonhal, sportsbygning beregnet til multifunktionshal udøvelse af idræt BGB Tilskuertribune sportsbygning beregnet til tilskuere BGC Svømmehal sportsbygning beregnet til svømning BGD Ridehus Ridehal sportsbygning beregnet til ridning BGE Udspringstårn sportsbygning beregnet til udspring BGF Bowlinghal sportsbygning beregnet til bowling , , 590 Side 4 af 12

21 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) BH? Kulturbygning Kulturhus bygning til menneskeligt virke beregnet til udøvelse af bestemte kulturelle aktiviteter BHA Teaterbygning Teater Operabygning, skuespilhus, balletbygning kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af teater eller skuespil BHB Koncertbygning Koncerthus kulturbygning beregnet til fremførelse af musik BHC Udstillingsbygning Udstilling Museumsbygning kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af genstande BHD Planetarium kulturbygning beregnet til fremvisning af stjernehimmel BHE Biografbygning Biograf kulturbygning beregnet til 410 fremvisning af film BHF Biblioteksbygning Bibliotek kulturbyging beregnet til 410 udlån af bøger og andre medier BHG Multihus Kulturcenter kulturbygning beregnet til flere formål i en fælles bygningsmæssig sammenhæng BJ? Forsamlingsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til at samle en større gruppe af mennesker BJA Beboerhus Fælleshus forsamlingsbygning beregnet til beboerfællesskab BJB Medborgerhus Forsamlingshus forsamlingsbygning beregnet til områdefællesskab BJC Klubhus Spejderhytte, ungdomshus forsamlingsbygning beregnet til interessefællesskab BJD Religionsbygning Kirkebygning, kirketårn, moské, synagoge, tempel (tempelbygning) forsamlingsbygning beregnet til religiøst 410 fællesskab BK? Opbevaringsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til opbevaring af materiale, udstyr og organismer 320, 390 Stål, Beton, Træ, Murværk BKA Materialebygning Lade, lagerhal (lagerbygning, opbevaringsbygning lagerhotel, magasinbygning), pakhus, beregnet til ressourcer fragtmandshal BKB Materielbygning hangar, parkeringshus, garage, carport, udhus (skur) 310, 410 opbevaringsbygning 310, 910, beregnet til flytbart teknisk 920, 930 udstyr Side 5 af 12

22 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) opbevaringsbygning 210 beregnet til dyr BKC Dyrebygning Stald (staldbygning, elefanthus, girafhus), akvarium, hønsehus, hundegård, fuglebur, karantænestation BKD Plantebygning Drivhus, orangeri, gartneri opbevaringsbygning 210 beregnet til vækster BKE Morsbygning Kapel, mausoleum opbevaringsbygning beregnet til afdøde BL? Fordelingsbygning bygning til menneskeligt virke beregnet til at give adgang til andre bygværker BLA Gangbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe horisontal adgang mellem to eller flere bygværker BLB Trappetårn Trappebygning, trappehus fordelingsbygning beregnet til at skabe ikkeautomatisk vertikal adgang mellem to eller flere etager BLC Elevatorbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe automatisk vertikal adgang mellem to eller flere niveauer BLD Portbygning fordelingsbygning beregnet til at skabe forbindelse mellem to bygværker ved passage igennem et bygværk C?? Teknikanlæg bygværk beregnet til aktivt teknisk udstyr CA? Produktionsanlæg teknikanlæg beregnet til produktion af energi eller råstoffer 290 CAA Kraftvarmeværk Kraftværk, varmeværk (halmvarmeværk), produktionsanlæg atomkraftværk, geotermisk anlæg, beregnet til solvarmeanlæg, solcelleanlæg, vindmølle, el-værk, gasværk frembringelse af energi CAB Vandværk produktionsanlæg beregnet til frembringelse af drikkevand Side 6 af 12

23 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) 210 CAC Råstofanlæg Boreplatform, aluminiumsanlæg produktionsanlæg beregnet til frembringelse af råstof CB? Forbindelsesanlæg teknikanlæg beregnet til forbindelse af tekniske systemer CBA Signalanlæg Mast Antennemast, telefonimast, mobiltelefonimast, sendemast, sattelitanlæg, signalmast, radio/tvmast, fællesantennemast, varslingssirenemast trådløst forbindelsesanlæg beregnet til elektromagnetiske signaler CBB Masteanlæg Lysmast forbindelsesanælg beregnet til elkraft og signaler ophængt i luft CBC Kabelanlæg Højspændingskabel, telekabel, fællesantennekabel, elledning CBD Rørledningsanlæg Rørbro, rørledning Gasledning, olieledning, vandledning, fjernvarmeledning, fjernkøleledning, kloakledning CBE Koblingsanlæg Teknikhus Teknikhytte, el-hytte, transformerstation kablet forbindelsesanlæg beregnet til elkraft og signaler forbindelsesanlæg nedgravet i beregnet til gas, luft og væsker forbindelsesanlæg beregnet til kobling eller omformning i elektriske anlæg CC? Bortskaffelsesanlæg teknikanlæg beregnet til bortskaffelse af restprodukter CCA Skorstensanlæg Skorsten, skorstenssystem køletårn, udluftningsskorsten, fjernvarmeskorsten, dampskorsten, fabriksskorsten, industriskorsten bortskaffelsesanlæg beregnet til bortledning af luft, damp eller røggas CCB Kloakanlæg Sewage Lift Stations bortskaffelsesanlæg beregnet til bortledning af spildevand CD? Transportanlæg teknikanlæg beregnet til flytning af personer eller materiel CDA Krananlæg Travers, kran Kranbane, mastekran transportanlæg beregnet til flytning af materialer over korte afstande CDB Transportøranlæg transportanlæg beregnet til flytning af materialer over større afstande CDC Svævebane Lift Skilift transportanlæg beregnet til flytning af personer over større afstande Stål, Beton, Træ, Murværk Stål, Beton, Træ, Murværk Side 7 af 12

24 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) CE? Opbevaringsanlæg teknikanlæg beregnet til lagring af informationer eller stof CEA Målestation Prøvestation opbevaringsanlæg beregnet til måledata CEB Deponeringsplads Oplagringsplads opbevaringsanlæg beregnet til affald CEC Containerplads Genbrugsplads, losseplads opbevaringsanlæg beregnet til containere CED Beholderanlæg Container, tank, receptacle CEE Bassin Pool, tank, reservoir Beholder, silo, tank, reservoir septiktank, olietank, affaldsbeholder, cisterne, vandreservoir, cementsilo, gasbeholder, kornsilo, fodersilo, gylletank, septiktank, vandtårn Regnvandsbassin, overløbsbassin opbevaringsanlæg beregnet til væske, gas eller andre masser i lukkede enheder opbevaringsanlæg beregnet til væske eller andre masser i åbne enheder CF? Behandlingsanlæg teknikanlæg beregnet til behandling af medier eller materialer i en CFA Pumpestation behandlingsanlæg proces beregnet til forøgning af CFB Rensningsbassin Water Separation Facility Spildevandrensningsanlæg, vandrensningsanlæg behandlingsanlæg beregnet til rensning af vand CFC Slamrensningsanlæg behandlingsanlæg beregnet til rensning af CG? Forlystelsesanlæg slam teknikanlæg beregnet til oplevelse CGA Rutchebane Vandrutchebane, mekanisk rutchebane forlystelsesanlæg beregnet til hurtig varieret bevægelse CGB CGC Karrussel Pariserhjul Ballongynge forlystelsesanlæg beregnet til horisontal cirkelbevægelse forlystelsesanlæg beregnet til vertikal cirkelbevægelse CGD Springvand Vandelement, vandkunst forlystelsesanlæg beregnet til flow af vand D?? Infrastrukturanlæg Transport, trafikanlæg bygværk beregnet et samfunds fysiske og organisatoriske anlæg til transport og kommunikation bygværk beregnet til at skabe fysisk eller teknisk sammenhæng DA? Trafikanlæg Færdselsåre infrastrukturanlæg beregnet til føring af trafik i et bestemt 390 Side 8 af 12

25 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) trafikanlæg beregnet til trafik hen over en forhindring DAA Bro Bridge gangbro, cykelbro, bilbro, togbro, dyrebro, kombineret bro vindebro, vippebro, svingbro, buebro, cantileverbro, flydebro, foldebro, gitterbro, hængebro, højbro, klapbro, lavbro, skråstagsbro, spang, viadukt Træ (Bjælker), Beton, Stål, Tov DAB Tunnel Tunnel varmetunnel, kanaltunnel, føringsvejstunnel, vandrørstunnel, kabeltunnel, Jernbanetunnel, fodgængertunnel, cykeltunnel, vejtunnel, biltunnel, bådfartstunnel DAC Trafikkanal Kanal slusekanal, sejlkanal, skibsfartskanal, havkanal, indlandskanal, landkanal (landvandskanal) trafikanlæg beregnet til trafik under en forhindring trafikanlæg beregnet til vandbåren trafik DAD Skinneanlæg Railway trafikanlæg beregnet til sporført trafik DAE Vej Road, street Gade, allé, stræde, boulevard, avenue trafikanlæg beregnet til motortrafik DAF Fortov Pavement, sidewalk Promenadeplads trafikanlæg beregnet til gangtrafik DAG Sti path, pathway, Passage, stræde trafikanlæg beregnet til track cykel- og gangtrafik DB? Terminalanlæg infrastrukturanlæg beregnet til forbindelse DBA Kaj Quay, wharf, pier Kajanlæg, brygge, containerkaj, Anløbskaj, terminalanlæg beregnet til anløbsbro, bådebro passagerkaj, godskaj, forbindelse fra vandtrafik til anden trafik sporsbane, sporvidde, normalspor, bredspor, smalspor, meterspor hulvej, bivej, landevej, hovedvej, motorvej, ringvej, motortrafikvej, stillevej, busvej, landingsbane, taxivej Københavnerfortov, gågade Asfalt, Grus, Beton Grus, Asfalt, Fliser Grus, Asfalt, Fliser Platformskaj, Pæle, Spunsvæg, massivkaj, blokmurskaj, DBB Perron Togperron (banegårdsperron), busperron, sporvognsperron, letbaneperron terminalanlæg beregnet til forbindelse fra togtrafik til anden trafik DBC Vejkryds Rundkørsel (runddel), T-kryds, trafikplads terminalanlæg beregnet til forbindelse fra vejtrafik til anden trafik Side 9 af 12

26 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale hovedbegreb (egenskab) DBD Togterminal Stationsbygning, terminalanlæg beregnet til 310 banegårdsbygning, station forbindelse til togtrafik DBE Lufthavnsterminal Lufthavn, lufthavnsbygning terminalanlæg beregnet til 310 forbindelse til lufttrafik DBF Busterminal Busstation terminalanlæg beregnet til forbindelse til bustrafik DBG Færgeterminal terminalanlæg beregnet til forbindelse til færgetrafik DC? Parkeringsanlæg infrastrukturanlæg beregnet til parkering af transportmidler DCA Cykelparkeringsanlæg Cykelparkering parkeringsanlæg beregnet til cykler DCB Parkeringsplads Square P-plads, bilparkering parkeringsanlæg beregnet til motorkøretøjer DCC Ranger anlæg parkeringsanlæg beregnet til tog DCD Flyveplads parkeringsanlæg beregnet til fly DD? Kommunikationsbygning infrastrukturanlæg beregnet til kommunikation mellem systemer eller mennesker DDA Kontroltårn kommunikationsbygning beregnet til styring, regulering og overvågning DDB Antennetårn kommunikationsbygning beregnet til elektromagnetiske bølger DDC Fyrtårn kommunikationsbygning beregnet til afgivelse af lyssignal DDE Klokketårn kommunikationsbygning beregnet til afgivelse af lydsignal DE? Vandreguleringsanlæg infrastrukturanlæg beregnet til vandmasser Grus, Asfalt, Fliser, Græs DEA Dæmning Dam Dige Spærredæmning, trafikdæmning, landvindingsdæmning, havdige, floddige, fremskudt dige DEB Kanal Canal Vandløb, vandvej, grøft Afvandingskanal, drænkanal, akvædukt, kølevandskanal, krafværkskanal, pumpekanal, vandingskanal, afvandingsgrøft, vandreguleringsanlæg beregnet til at opdæmme vandstand vandreguleringsanlæg beregnet til guidet transport af vand massivdæmning, buedæmning, seriebuedæmning, tavledæmning, vold, mur Jord, Sten, Beton DEC Stemmeværk vandreguleringsanlæg beregnet til at opdæmme vandstand med overløb Side 10 af 12

27 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) Kammersluse, Beton, Træ, Stål DED Sluseanlæg Sluice, lock Skibsfartssluse vandreguleringsanlæg beregnet til at regulere vandstand DEF Mole Pier Læmole vandreguleringsanlæg beregnet til at beskytte en havn mod bølgeindtrængning Skråningsmole, vertikalmole, dækmole E?? Landskab bygværk beregnet til afgrænsning af natur EA? Naturområde Biotop, habitat åbent tildannet landskab beregnet til naturoplevelse og naturanvendelse EAA Strand Beach naturområde i form af sand eller sten der giver adgang til vand EAB Klit naturområde i form af sandbakke EAC Sø Lake Vandhul, indsø, dam, spejldam, fiskedam (fiskebassin), dambrugsbassin naturområde i form af samling af stillestående vand EAD Eng Meadow naturområde i form af fugtigt lavtliggende græsområde EAE Vådområde Wetland Mose, marsk, sump naturområde i form af lavvandet eller meget fugtigt område EAF Vandløb Å, flod, bæk, strøm naturområde i form af samling af rindende vand EB? Rekreativt område landskab beregnet til hvile og afslapning EBA Have Garden Haveanlæg, gårdanlæg rekreativt område beregnet til privat brug EBB Park Park Parkanlæg, kirkegård rekreativt område beregnet til offentligt brug EBC Campingplads Lejrplads, teltplads rekreativt område beregnet til offentligt brug med overnatningsmuligheder EC? Forsamlingsområde Plads landskab beregnet til at samle en større gruppe af mennesker ECA Mødeplads Rådhusplads, slotsplads forsamlingsområde beregnet til at flere personer holder møde ECB Torv Square Grønttorv, markedsplads forsamlingsområde beregnet til handel ECD Træningsplads Eksercérplads forsamlingsområde beregnet til opøvelse af færdigheder Sand, sten Grus, Asfalt, Fliser, Græs Side 11 af 12

28 cuneco klassifikation af bygværker Version Bygværk construction entity ( :2013) en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rumlig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet Note1: Def. fra ISO Note 2: Et bygværk er fysisk (planlagt eller udført). Note 3: Bygværker kan indgå i andre bygværker. Klasser af bygværker ud fra anvendelse Niv. 1 Overklasse Niv. 2 Hovedbegreb Engelsk hovedbegreb Almene synonymer Egenskabstyper (Synonym i parentes) Bygværks definition BBR kode Form (egenskab) Materiale (egenskab) ECE Legeplads forsamlingsområde beregnet til børn ED? Produktionsområde landskab beregnet til materialemæssig produktion EDA Grund Site, plot Grundareal, grundstykke, byggegrund, tomt, byggeplads produktionsområde beregnet til opførelse af bygværk EDB Brud Quarry Mine Kalkbrud, stenbrud, kridtbrud produktionsområde beregnet til brydning af råstoffer EDC Grav Pit Grusgrav, sandgrav, lergrav, mergelgrav, tørvegrav produktionsområde beregnet til udgravning af råstoffer EDD Skov Wood, forest Plantage Klitplantage produktionsområde beregnet til træ EDE Mark Field Landbrugsjord, ager, vang Kornmark, brakmark, rugmark, bygmark, majsmark, frugtplantage, græsmark produktionsområde beregnet til afgrøder EE? Sportsanlæg landskab beregnet til udøvelse af idræt EEA Boldbane Bane Fodboldbane, basketballbane, volleyballbane, tennisbane, golfbane sportsanlæg beregnet til udøvelse af boldspil Græs, Grus, Asfald, Beton EEB Væddeløbsbane Bane Motocross-bane, racerbane, gocartbane, galopbane, travbane sportsanlæg beregnet til væddeløbskonkurrence Græs, Grus, Asfald, Beton EEC Atletikbane Bane Løbebane, springanlæg, atletikstadion, skaterbane (skaterplads), parkourbane sportsanlæg beregnet til atletik EED Svømmebassin Udspringsbassin, børnebassin sportsanlæg beregnet til svømning Græs, Grus, Asfald, Beton Side 12 af 12

7. oktober 2014. Klassifikation af anvendelse af bygværker

7. oktober 2014. Klassifikation af anvendelse af bygværker 7. oktober 2014 Klassifikation af anvendelse af bygværker cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af anvendelse af bygværker Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm,

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 1 center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for rum 16.1 31.1

Læs mere

Klassifikation af rum

Klassifikation af rum 26. januar 2014 Klassifikation af rum cuneco projektnummer: 11091 Klassifikation af byg- værker og rum cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af rum Projektgruppe Gunnar Friborg,

Læs mere

Klassifikation af anvendelse af rum. 7. oktober 2014

Klassifikation af anvendelse af rum. 7. oktober 2014 Klassifikation af anvendelse af rum 7. oktober 2014 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af anvendelse af rum Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm, Helsingør

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14 11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede hørings 18/08/14 til slide 1 figur 4 bakker op om intentionen med at skabe ét fælles sprog for byggebranchen og om projektets formål: - - at få klassificeret

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS klassifikation af brugsrum Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 cuneco en del af bips Agenda Intro til CCS klassifikation af

Læs mere

Klassifikation af brugsrum

Klassifikation af brugsrum Klassifikation af brugsrum Offentlig høring 21. august 2013 cuneco en del af bips 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for bygningsdele Definitioner for

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Klassifikation af bygværker Udfyldt af: E- mail: Bang, Bygherreforeningen hlb@bygherreforeningen.dk Navn på person der kommer med kommentarer Bang - 1 Henvisning

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Klassifikation af bygningsdele. April 2013

Klassifikation af bygningsdele. April 2013 Klassifikation af bygningsdele April 2013 2 Projektgruppen og faglig sparring Martin Uhre Mandrup COWI Kenneth Asbech NIRAS Lars Z. Hansen ALECTIA Jakob Alfast JAKON Bent Feddersen RAMBØLL Ole Bruun Pedersen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

BRANCHEOVERSIGT. 3 Elkjærvej 100. 7500 Holstebro. Tlf: 97 40 24 99. Fax: 97 40 52 68. E-mail: mail@scan-plast.com

BRANCHEOVERSIGT. 3 Elkjærvej 100. 7500 Holstebro. Tlf: 97 40 24 99. Fax: 97 40 52 68. E-mail: mail@scan-plast.com BRANCHE OVERSIGT SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og markedsfører primært egne produkter i komposit, som henvender sig til det offentlige, erhvervssektoren, industri, fiskeri og landbrug, såvel indland som

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17 Gr eve Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009-2021 Forslag 3B17 3O39 3B17 Rammebestemmelser Ræveholmscentret for område 3B17, Langagergård - Karlslunde og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013 Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Team plan i

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom 1.B1 1.B2 1.B3 1.B4 1.B5 1.B6 1.B7 Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Bernstorffsvej og Kildegårdsvej Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej Tranegårdsvej og Gersonsvej Blidahpark

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015

A = Housing corporation general S = Public State K = Public municipality. R = Public region P = Private. Contracting 2015 Opførelse af administration og laboratorier Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt Totalentreprise 40200 650 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af kraftvarmeværk Hovedstaden Licitationsresultat

Læs mere

IEC/ISO 81346-1 og 81346-2

IEC/ISO 81346-1 og 81346-2 IEC/ISO 81346-1 og 81346-2 Henrik Balslev Ingeniør M.IDA Formand for DS / S-503 IEC 81346: Struktureringsprincipper og referencebetegnelser Nyhed: ISO / IEC 81346 standardserien Kort om nyhederne i 81346-1

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

FOT standard. Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Aabenraa Kommune GIS & Kort gbla/13-02-2008

FOT standard. Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Aabenraa Kommune GIS & Kort gbla/13-02-2008 FOT standard Navngivning bør ligge tæt på FOT-standard. Mit forslag er at Feature class starter med FOT, TKR (Teknisk Kort Rest) hvis der ikke sker opdatering i det mere eller TK, hvis der opdateres. Klassen

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

BYGGEPIPELINE - hele landet

BYGGEPIPELINE - hele landet Opførelse af boliger og erhverv Hovedstaden Licitationsresultat Nybyg P Underhåndsbud Totalentreprise 18600 220 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Opførelse af hotel Hovedstaden Byggeplads etableres Nybyg P Ukendt

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg

Inspiration. Inspiration. Inspiration til bymiljø med kanaler. Bebyggelse i 3 etager. Bebyggelse i 3 etager. Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Byudvikling i Hedehusene, Idéoplæg Diagram Delområde A Europlan Arkitekter 03.12.05 Station Busstation Jern ban etra cé Hal Reers esvi nge t IDRÆTSPARK j B% : 80 Etageareal : 48.000 m² Max etageantal :

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259 Morvillesvej 6 8800 Viborg 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom Sagsnummer: 91200259 Erhverv Poul Erik Bech Vesterbro 101 - Aalborg - Tlf. 96314900-912@edc.dk Lokalt

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for Tørringvej 32

Rapport. Hvad gælder for Tørringvej 32 Rapport Hvad gælder for Tørringvej 32 Beskyttede sten- og jorddiger fundet 5 Vandværksboringer indenfor 50 m fundet 4 Ikke fredede fortidsminder (punkter) indenfor 100 m fundet 36 fundet 36 fundet 32 Terrænhældning

Læs mere

DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bebyggelser, bygninger og rum

DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bebyggelser, bygninger og rum 200 DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for 3D CAD-projektaftale bebyggelser, bygninger og rum DBK 2006 resultatdomæne 1 DBK 2006 resultatdomæne 1 er udarbejdet i Det Digitale

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 3 Form og anvendelse Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 3.1 Form 3 3.2 Anvendelse 3 3.3 Tavle: Bebyggelser efter form 5 3.4 Tavle: Bygninger efter form 5 3.5 Tavle: Anvendelseskategorier

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere