Opdatering på tropemedicin og international sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering på tropemedicin og international sundhed"

Transkript

1 Nyhedsbrev23/1/2011 Opdateringpåtropemedicinoginternationalsundhed HepatitisC 170millionerregnesforatværeHepCinficeretglobalt,flertalletherafkenderikkedereshepatitisstatus. Behandlingenharstortsetikkeændretsigoverdesidstemangeårogerstadigbivirkningsfuldogineffektiv. EnrækkenyemidlererdogistøbeskeenogGaneetal.hartestetenoralkombinationaftonydesignede lægemidlerderkanbliveendelafdenførstekombinationsbehandlingudeninterferon indsprøjtninger, forsøgethardemonstreretet5logfaldivirusantaludentegnpåresistensudviklingienlilleforsøgsgruppe. Lancet: Volume 376, Issue 9751, 30 October November 2010, Pages HepatitisE Denglobalebyrdepåsundhedenkendesikkesikkert,mendetmenesatHepatitisEeransvarligfor halvdelenafalleakuttehepatitteriendemiskeområder,ikathmanduermortalitetenblandtgravide indlagtpåhospitalmedhepatitiseuændret20 30%. Feng Caietal.randomiserede individertil3doservaccinemodHepatitisEellerplaceboietforsøg ikina,alleblevfulgtopi12mdreftersidstevaccinationog15tilfældeafhepatitiseblevdiagnosticeret,alle tilfældeiplacebogruppen,vaccineeffektivitet100%(95%ci72 100%).Ingenalvorligebivirkningerblev registreret.lancet 2010;376: Kommentar:StudietgiverhåbommarkedsføringafeneffektivhepatitisEvaccine,deterdetandet publiceredestudieomsuccesafenhepatitisevaccineogdemonstrererudviklingenafendnueneffektiv HepatitisEvaccine.Dererenbekymringhosnoglekommentatorerfor,atvaccinerderharvistsigeffektive, aldrigvidereudvikles,detgælderentidligerehepatitisevaccineogen90%effektivtyfusvaccine. Lancet 2010 Vol 376 September 11, p869. Viseranalyser,atmarkedetikkeerstort(ellerrigt)nok? Schistosomiasis Hvornårholderpraziquantelopmedatvirkeibehandlingafschistosomiasis?Afløsersøges! Ingenharsvaret,menoverdesidsteårharetrækkeafdenyemalariamidler:artemesininderivatervisten effektibehandlingafsneglefeberogflerekombinationeraflægemidlerafprøvet.obonyoetal.har sammenlignet106s.haematobiuminficeredeskolebørnbehandletmedenkeltdosispraziquantelmed106 børnbehandletmed3dagesartesunate/sulfalen/pyrimethamin(asp),resultaterneviseratdenne kombinationikkekankonkurreremedpraziquantel,65%kureretmedpraziquantelmod14%kureretmed ASP.FærrebivirkningeriASPgruppenharidennesammenhængmindrebetydning. Lancet Infect Dis 2010;10: Thalæssæmiogseglcelleanæmi børnfødesårligtmedseglcelleanæmi(SCA)og80%afdenglobalebyrdeafdennetilstandbæresaf Afrika.BørnmedSCAharenvoldsomtøgetmortalitet,menhvilketilstandederforårsagerdenøgede mortaliteterikkesikkertkendt,falciparummalariaharværetmistænktsomhovedårsag. McAuleyetalhariKenya(seglcelle allelfrekvens15%)systematiskundersøgt7164indlæggelserpå børneafdelingerienrækkehospitalerogforetagethb elektroforesepåindlagtebørnforatidentificere

2 Nyhedsbrev23/1/2011 børnmedsca.modforventetfandtesenreduceretrisikoforfalciparummalaria(inklalvorlige manifestationerogmortalitet).derimodfandtesenøgetrisikoforikke malariaindlæggelse(rr:4,17),ogen øgetrisikoforbakteriæmi(rr:8,7)ogdød.blood. 2010;116(10): Bagsidenafafrikansksovesyge Etniskeafrikanereharenmarkantforøgetrisikoforenrækkenyresygdomme.Genoveseetalhar analyseretgenometfra205afro amerikaneremedfokalsegmentærglomeruloskleroseog1030afroamerikaneremedsværhypertensivnefropatiogsammenlignetmedkontrolgrupper,bådeafroamerikanskeogindividerafandenetnicitet.påkromosom22omkringgenetforapol1(apolipoproteinl1) erfundet2varianterderoptræderhosnyresyge,variantersesikkehosikke afrikanereogserudtilatvære fremkommetefterpositivselektion.apol1udtrykkerenfaktoriserumderkanlyseretrypanosomabrucei rhodiense,menikketrypbgambiense.deapol1varianterderblevidentificeretkunnemereeffektivt lyseret.b.rhodensienseenddennormaleallelikkeforbundetmednyresygdom.allelfrekvensenermeget højblandtindividermedvestafrikanskethnicitet,ogforfatternespekulereromdennegenetiskevarianter endelafårsagentilatt.b.rhodensienseikke(længere)findesivestafrikamendensgeografiskeudbredning erbegrænsettilcentralogøst afrika.science vol August Virusbrugttilatetablerevirkendeknoglemarv Hæmoglobinopatierneudgørdehyppigstearveligesygdomstilstande.Enstordelmenesdrevetfremaf Homosapiensforsøgpåatco eksisteremedfalciparummalaria,ogenhomozygottilstand: thalassæmia major medførerofteetlivslangttransfusionbehovmedkomplikationertildette.iendeltilfældekanhlatypetknoglemarvstranplantationafhjælpetransfusionsbehovet,menkunhvisderkanfindesenmatchet donor.cavazzana Calvoetalbeskriveratdeterlykkedesderesteamvhaenlentivirus vektoratindsætte etikkedefektbeta hæmoglobingenienptsknoglemarvog2årefterterapienerpt(medetindtilda livslangttransfusionsbehov)istandtilatopretholdeenacceptabelhæmoglobinudentransfusioner. Nature, Vol 467, 16 September Malaria ErdermindremalariaiAfrikaendtidligereoghvorfor?PrudhommeO Mearaetal.harforsøgtatgiveet svarpåhvorfor,vedsystematiskatgennemgåpeer revieweddatafraafrikasydforsaharaomhandlende malariaprævalensogincidensovertid.resultateterenheterogendatapræsentationhvorresultaterneikke erentydige.dererenovervægtafdatamedfaldendeincidensogprævalensaffalciparummalaria,men ikkeentilfredsstillendeforklaringpåhvorfor.dataviserikke,atfaldetiincidens/prævalenstidsmæssigt faldersammenmedhverkendetøgedebrugafitn(imprægneredemosquitonet),denøgedetilgangtil brugafact(artemesininkombinationsbehandling)eller,atmanideleafafrikagenoptogddt behandling afboliger. Lancet Infect Dis 2010;10: Artesunate nuogsåiafrika Instruksernepådedanskeinfektionsmedicinskeafdelingereralleforandretindenfordesidsteår. Førstevalgetaflægemiddeltilbehandlingafkompliceretfalciparummalariablevpåbaggrundafetstudiei asien,dersammenlignedekininivmedartesunateiv(medoverlevelsesfordeltilartesunate modtagere), forandret.imidlertidkommer9/10tilfældeaffalciparumimporterettildanmarkfraafrika,ogderharindtil nuværettvivlomoverlevelsesforskellenkunneforklaresafenmereudbredtkinin resistensiasien.

3 Nyhedsbrev23/1/2011 Dondorpetalhari11centrefra9landerandomiseret5425afrikanskebørnunder15årmedalvorlig falciparummalariatilartesunateellerkinin,beggedelei.v..artesunateerpåallevæsentligepunkter,inkl mortalitet,kininoverlegenogsidstnævnteer(efter400år)pludseligtblevetobsolettilbehandlingaf alvorligfalciparummalaria.lancet 2010;376; , kommentarer s LivsfarligLAPDAP? FørACT(ArtemesininKombinationsBehandling)blevudbredtvarderstorbekymringforhvadderskulle afløseklorokinogsp(sulfadoxin/pyrimethamin)tilbehandlingaffalciparummalariaiafrika,alleprognoser visteudbredtoghastigtvoksenderesistensproblemermedde2lægemidler. Etafdemidlermanhåbedepåvilledemonstreresineffektivitetogsikkerhedvarkombinationenafdapson ogchlorproguanil:lapdap.midletblevtestetognåedeatbliveanbefaletbredt.midletblevtagetibrug, selvomdetalleredevarkendtatkombinationenafg6pd mangel(glucose6fosfatdehydrogenasemangel, derseshos10 25%afbeboereiafrikasydforSahara)ogdapsoneindebærerenoverordentlighøjrisikofor udviklingafhæmolytiskanæmi.drluziattobeskriverdenakkumulationaffejltagelserderførtetilbrugaf Lapdapiafrika,mendeterukendthvormangetilfældeafsværanæmiblevforårsagetafLapdapblandt patienterderblevbehandletforformodetmalariaide4årlapdapblevbrugt. Lancet 2010; 376: Tekniskudviklingilægemiddelindustritilatidentificerenyemalariamidler:Spiroindoloner Tropemedicinskinteresseredeharofteværetfrustreretoverdestoresummerderblevbrugtpåudvikling aflægemidlertillivsstilssygdommeiindustrialiseredelande,hvordenventedelivsforlængelsevedbrugaf denyudvikledelægemidlervilleværeyderstbegrænset.overfordettestårf.eksmalaria behandleremed truenderesistensoverfordesenestudvikledemalariamidler:artemesininderivater.trods1miodødsfald årligthovedsageligtblandtbørn<5harmarkedetformalariamidleraldrigværetattraktivtformedicinal firmaer,desværreenerkendelseaf,atdeflesteofreikkeharrådtilandetenddeallerbilligstelægemidler. Ietforbilledligtsamarbejdemellemmalaria forskereoglægemiddelindustrienharrottmannetal.ved hjælpaffalciparumcelle kulturerscreenet12000lægemidlerogidentificeret200midlermedpotentiale. Viderescreeningharindskrænketfeltettildemidlermedeffektpåmultiresistentefalciparumsubtyperog forfatterneharidentificeretennygruppeaflægemidler:spiroindolonermedenlovendefarmakokinetisk profil,højgenetiskbarrieremodresistensogeffektienmusemodelvedengangsdosering. Science 329, 1175 (2010). Kanmalariaelimineres? Sidstdetvaroverskriftenpådenglobaletropemedicinskedagsordenheddetmalariaeradikationistedet forelimination.detvari50 erneogverdenhavdefået2nyeeffektivehenholdsvismalaria ogmoskitomidler;klorokinogddtdervedtilbageblikgavverdenssundhedsorganisationenlidtforstoroptimisme.de flestekenderhistorienomresistens udviklingmodbeggemidler,omproblemermedøgetmalariamortalitetigennem80 erneog1990 erneoggentagneskuffelsermedvaccineforsøg.i2007baddenstørste privatedonor:thebill&melindagatesfoundationomatmalariaeliminationblevetmål,ogwho s generaldirektørm.chananbefaledemålet.

4 Nyhedsbrev23/1/2011 TidsskriftetLancetharienserieafartiklerprøvetatbeskrive,ikkemindstpåbaggrundafdestore eradikations kampagneri50 og60 erne,hvordetermuligtatnåmålet,oghvilkengradafinterventionog kontinuerligpolitiskstabilitetdereretminimumforatnærmesigmålet. Lancet 2010;376; ; ; ; Udryddet ikkehelt:malariaiindien Voldsomtunderestimeret??? NetopsomnoglebegynderatomtalemalariasometsnartforsvindendeproblemberetterDhingraetal. omresultatetafenmortalitetsanalysefraindien.feltarbejdereudspurgtefamilieromårsagtil/forløbbag dødsfaldderforekomi6671tilfældigtudvalgteområderafIndieni ,debesvarede spørgsmålfikaf130specialuddannedelægertilknyttetensandsynligdødsårsag,resultatetvaren1,8% risikofordødafmalariaførmanfylder70.herfrablevudregnetatindienoplever malariadødsfald årligt,90%ilandområderog86%udenkontakttilsundhedsvæsenet.områdermedhøjincidensfalder sammenmedområdermedkendtmalariamorbiditet,menestimaterneervæsentligthøjereendde dødsfaldårligtwhoharrapporteretforekomiindieni2006,ogharmedførtenspændendediskussionom værdienafverbaledødsanalyser. Lancet 20120;376; , kommentarer p Cancerbehandlingfor1US$omdagen? I2020vil70%afdeglobaltopståede16mionyecancertilfælde/årforekommeiudviklingslande. Konsekvensenafatfåencancerdiagnoseder,harindtilvidereværetenmangelpåbehandlingstilbud.En rækkeorganisationertesterinterventionerogwhoharlaveenlisteover17essentiellekemoterapeutikatil cancerbehandling.analyserafeffektafbehandlingviseratprisenvarierermegetfra85$prdaly(disability adjustedlifeyears)vedbehandlingaftidligbrystcancermedoperationogstrålebehandlingtil4986$pr DALYvedbehandlingafmetastatiskbrystcancer.Prisenforbehandlingaftidligbrystcancerer sammenligneligmedhvadenoperationforgråstærkosteriudviklingslande(89$prdaly). N Engl J Med 363;9 august 26, 2010 Uddannelsegørenforskel! Globaltbliverviklogereogklogere,hvadbetyderdetforsundheden?Gakidouetal.haranalyseretdatafor en40årsperiodefra1970til2009,ogsammenholdtdataforskoleganghospigermedbørnedødelighed. Detharlængeværetkendtatdenenkeltfaktorderharstørstindflydelsepåbørnedødelighed(mereen husstandindkomstogfadersuddannelse)ermodersskolegang. Iudviklingslandeobserveredesgennemsnitligskoletidhospigeratgåfra2,2åri1970til7,2åri2009. Forfatternekonkludererpåbaggrundaf915census erognationalesurveysat51%afreduktioneni mortalitetsetglobalthosbørnialderen0 5skyldesenbedreuddannelseafderesmødre. Dvs4,2miodødsfaldundgåetviabedreuddannelse! Lancet 2010; 376:

5 Nyhedsbrev23/1/2011 Børnedødelighed MilleniumdevelopmentGoal4:I2015skalbørnedødelighedenværeenreducerettil1/3af1990,hvordan gårdetefterdeførste19af25år?unicef,verdensbankenogenrækkestoremedspillereharanalyseretdet foreløbigeresultat,børnedødelighedenerfra faldetfra89/1000til60/1000,iabsoluttetalfra 12,4mio/årtil8,1mioårligti2009.EnrækkeregionerinklAfrikasydforSaharafølgerdogikkeheltnok med.lancet Vol 376 September 18, 2010, p Rotavirus vaccineiudviklingslande? Over½miodødsfaldårligtskyldesrotavirusdiare.Næstenhalvdelenafalledødsfaldforekommeriafrika hvor6afde7landemedflestdødsfaldfrarotavirusdiareskalfindes.armahetal.randomiserede5400 børn,4 12ugergamlefraKenya,MaliogGhanatil3doserplaceboellerlevenderotavirusvaccinegivet oralt.børneneblevfulgti2årefterfølgende,ensubgruppevarhiv positivemeningenalvorlige bivirkningerblevregistreret.vaccinengaven40%beskyttelsemodrotavirusdiareide2årsfollow up, ingensignifikantmortalitetsforskelblevregistreret(forsøgetvarikkedesignettilatmåledette).ingen tilfældeafintussceptionblevregistreret.lancet 2010; 376: TilsvarenderandomiseredeZaman etal.2036børnfra2lokaliteteriasien,henholdsvisbangladeshog VietnamtilPlacebo/vaccinesomovenfor.Vaccinengaven48,3%beskyttelsemodrotavirusdiareide næsten2årsfollow up,ingensignifikantmortalitetsforskelblevregistreret(forsøgetvarikkedesignettilat måledette).ingentilfældeafintussceptionblevregistreret.lancet 2010; 376: Selvomresultatetfrabådeafrikaogasienikkekanmålesigmeddenvaccineeffekt,dererobserveretved forsøgidenindustrialiseredeverden,giverdenhøjeremortalitetafsygdommeniudviklingslandeetgodt argumentforatvaccinenskaltilføjesbørnevaccinationsprogrammetiudviklingslande. Lancet 376 August 21, 2010 p Bagsidenafintensivbehandlingogsundhedseksport? Globaltersundhedsvæsenetsevnetilattacklekomplikationertilmereogmereintensiveprocedurer, hårderekemoterapiogmereintensimmunosuppressionøgetbetragteligtpåintensivafdelingeroverhele verden.ikølvandeterfulgtbagsidenafden nødvendige bredspektredebehandlingenrækkeafdisse patienterkræver:tiltagenderesistentemikroorganismerderfølgermedpatienter(ogsundhedspersonale) verdenrundt.kumarasamyetalbeskriverdetektivarbejdetmedatfølgeenplasmidmedieret resistenspakkesomnyligteridentificeretiindienogbetegnetndm 1(NewDelhiMetallobetalactamase) dermedførerresistensmodcarbapenemer,indtilnuvoressidste linieantibiotikatilbehandlingafpatienter medresistenteinfektioner.analysenderblevprovokeretafidentifikationafndm 1ienptreturneretfra IndientilSverige,visertilallesforskrækkelseatresistensgeneterudbredtiIndien,Pakistan&Bangladesh, ikkebarepåhospitaler,menfindeshospatienterderindlæggesmedsamfundserhvervedeinfektioner tydendepåudbredelseafresistensgenetoveralt.analyseristorbrittannien(sidenkolonitidentætte kontaktertilalleovennævntelande)fandttilsvarendendm 1hosmangepatienter.Forfatterneindikererat etudbredtantibiotika misbrugpåheledetindiskesubkontinentkanværeenårsagtiludbredelseaf resistentebakterier,oggøropmærksompå,atdenneopgørelsekunbeskriverindledningenafenglobal udbredelseafdetteogandreresistensgener.lancet Infect Dis 2010;10:

6 Nyhedsbrev23/1/2011 HIV/AIDS TenofovirgelkannedsættekvindersrisikoforatbliveHIV smittede ForsøgharvistatomskæringnedsætterHIV negativeheterosexuellemændsrisikoforatblivehiv positive med60%.kvinderharikketilnuhaftsammemulighedforatnedsættederesrisiko,alleanalyseraf kondombrugvisersamstemmendeatdetikkealtidermuligtisærforkvinderiafrikaatinsisterepåbrugaf disse.abdoolkarimetalharrandomiseret889hiv negativekvinderisydafrikatilplaceboelleren tenofovir holdigvaginalgelogfulgtkvindernei30måneder.kvindermedregelmæssigtoghøjtforbrugaf tenofovir gelnedsattederesrisikoforatblivehiv positivemed54%,risikoreduktionenfaldttil39%hos kvindermedmerebegrænsetanvendelseafgelen.blandtdesmittede(randomiserettiltenofovir)såsikke tenofovir resistensidereshiv virus. Science 329, 1168 (2010). Kommentar:Mangegelformulationererblevetafprøvetmedskuffenderesultat,næstensamtidigmed dennepositivenyhedfaldtetafdeandremidler:pro2000,hvormanhåbedepåeffekt,igennemmedet negativtresultat.lancet 2010;376; Kloakering erdetpengeneværd? Gennemdesidsteparårharflytningfralandtilbyglobaltsetbetydet,at>½afallemenneskernubori byer.iudviklingslandevokserbefolkningstalletsåhurtigtatinfrastrukturenharsværtvedatfølgemed.et stortproblemermanglendekloakeringogelendiginfrastruktur,skaletbegrænsetbudgetbrugespå kloakering?,påatbyggelatrinereller?normanetalharanalyseretpublikationerfradesidste45årder sammenlignerkloakeringmedandreinterventionerogserpådiare hyppighedogparasitbyrdeimellemde forskelligegrupper.ialt25studierblevanalyseret,resultatetviste,trodsmetodologiskevanskeligheder,en nedsatrisikofordiareiområdermedkloakeringpårr:0,70(ci:0,91 0,79),iområdermedsværforurening opmod60%beskyttelsemoddiarevedkloakering Lancet Infect Dis 2010;10: HIV behandlingiafrika timingogindflydelsepåantaltb tilfælde AntalleterTuberkulosetilfældeiAfrikaereksploderetefterHiv epidemienhartagetfatoverdesidste20 år.hiv behandlingernublevetettilbudideflesteafrikanskelande,ognogleeksperterforsøgeratsælge ideenomatstarte alle HIV positiveibehandlingsometmiddeltilatreduceresmitte.williamsetal. følgeroppådenneidevedatudarbejdematematiskemodellerforantalletaftb tilfældesekundærttil HIV smittebaseretpådenkendtetboghiv epidemiologifraenrækkeafrikanskelandeogunder forudsætningafatalleindividertestesårligtogsættesibehandlingentenmeddetsammeellerefter1,2 eller5år.vedatstartebehandlingumiddelbartvilantaltb tilfældei2050reduceresmed98,4%.detlyder besnærende,menkræverenlangrækkeforudsætninger,hvissvaghederforfatterneikkekommerindpåi diskussionen.pnas November 9, 2010 vol. 107 no

7 Nyhedsbrev23/1/2011 Afrikanskudgaveafrøntgenbusserne? IAfrikasydforSaharabærerbefolkningenenovervældendedelafverdensbyrdeafTb(ogHIVogMalaria og ).Deteralmindeligtkendtogkanfånogletilattænke,atforsøgpåatinddæmmesmittespredningener uoverskueligt,oguholdbartikkemindstpgaformangetilfældeogforfåsundhedsarbejdere.corbettetal undersøgte2strategierihovedstadenizimbabwe:tætbefolkedebyområderblevrandomiserettilhvert½ åratfå:1:dørtildørbesøgaffeltarbejderederledteefterindividermedlangvarighoste;2:enugehvert½ årfiknaboskabetbesøgafenvarebil,denneannonceredeviahøjttalerelleromdelingafbrochurerettilbud omsputum undersøgelseafpersonenellernogenisammehusholdningmedlangvarighoste(prøveglas blevmedgivet).strateginummer1havdebegrænseteffekt,menstrateginummer2fandt255tbtilfælde over3år,ogiområdetfaldtantalletafnyetilfældemarkantmedennyrr:0,59.detectb, Lancet 2010;376; TB:Teknologihvordererbrugforden? Detvaktestoropsigtfornogleårsiden,dadetblevrapporteretfraensydafrikanskklinik,atderhavde væretlokalspredningafenxdr tb(extremelydrugresistanttuberculosis)iensundhedsklinik,ogatalle ofrene(allehiv positive)vardødeindenforetår.etproblem,isæriulande,ervanskelighedenvedatstille denkorrektediagnoseogendnumereatidentificeretilfældeafresistenttuberkulose.boehmeetalhari Sydafrika,Peru,AzerbadjanogIndientestetennymådeatstilleTb diagnosenpåsamtidigmedat teknikkenkanidentificererifampicin resistenttuberkulosepåsputum prøver.x pertmtb/riferen maskine,hvorderbrugesmolekylær tekniktilatidentificereinfektionmedmtbogsamtidigidentificere tilstedeværelsenafmutationerknyttettilrifampicinresistance.resultatetkanaflæsesefter2timer,og laboratorie teknikerekantrænestilatbrugemaskinenpåtoarbejdsdage.resultetfrax pertblev sammenlignetmeddyrkningogresistensmålingsamtmikroskopiafziehl Nielsenfarvedepræparater.Xpertvaristandtilatidentificere98,2%af561mikroskopi positivetb tilfælde,ogvedtestpå3prøverat identificere90,2%af171mikroskopi negativedyrkningspositivetb tilfælde.testenvarligeledesspecific med5falskpositiveprøverpå609patienterudentuberkulose.endeligkunnex pertidentificere97,2%af 205patientermedrifampicin resistenttuberkulose.omteknikkenfårenpladsifremtidenstb diagnosiki udviklingslandeerstadigetåbentspørgsmål,omkostningerneerstadigbetydeligthøjereendvanligziehl Nielsenfarvningogmikroskopi. N Engl J Med 2010;363: AtlæreafØsten? AlledokumentarfilmfraKinainkludererbillederafungeogældrekineserederøverdenældgamlemotions ogkamp teknikderkaldestai chi,proponenterafteknikkenpåstårdengavnerbådekropogsind.wanget alhariusarandomiseret66patientermeddiagnosenfibromyalgitilstandardterapiellertai chiugentligti 12uger.Resultatetvarbemærkelsesværdigtmedmarkantforbedretsymptomscorehospatienterder gennemgikettai chitræningsprogram,resultaterneholdtsigide24ugerefterprogrammetpatienterne blevfulgt.måskeskalpladsryddespågræsplænernevedvoresreumatologiskeafdelinger! N Engl J Med 2010;363:

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Luc Montagnier, Nobelprisvinder, tager homøopati alvorligt.

Luc Montagnier, Nobelprisvinder, tager homøopati alvorligt. Luc Montagnier, Nobelprisvinder, tager homøopati alvorligt. Artikel af Dana Ullman, 30. januar 2011 i The Huffington Post. ( oversat af Merete Klinkvort med forfatterens tilladelse) http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-takenseriously_b_814619.html?ref=fb&src=sp

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 13 August 2009 Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré NYHEDSBREV Dansk Selskab

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015 Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården Udgangspunkt: Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres. Arrangementer/ture alm. Uger: Min. 12 medlemmer Evt. dispensation af hensyn

Læs mere

Nyhedsjournalen. Afghanistan: Arbejdet nytter Kort info Ny bestyrelse

Nyhedsjournalen. Afghanistan: Arbejdet nytter Kort info Ny bestyrelse Nr. 44 okt. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Olivier Bonnet Nyhedsjournalen Malaria Malaria er en af verdens store oversete sygdomme. Op til 500 millioner mennesker bliver hvert

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status

Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status Det Mobile Fixerum Baggrund + Status Det Mobile Fixerum Baggrund + status Udarbejdet af Foreningen Fixerum 12. december 2011 Bidrag af læge Kasper Iversen, læge Anna Axelsson, sygeplejerske Maria Bonde,

Læs mere

Arbejdsglæde. Sæt fokus på det, som virkelig virker. Alexander Kjerulf A R B E J D S G L Æ D

Arbejdsglæde. Sæt fokus på det, som virkelig virker. Alexander Kjerulf A R B E J D S G L Æ D E A R B E J D S G L Æ D Arbejdsglæde Sæt fokus på det, som virkelig virker NU Alexander Kjerulf Arbeitsfreude Arbejdsglæde Udbredthed: Meget sjælden 過 労 死 (karoshi) Død af overarbejde Alexander Kjerulf

Læs mere

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige 2 Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige Hans-Christian Pommergaard 1, Astrid Nørgaard 2, Jakob Burcharth 1, Rune Larsen 2 & Jacob Rosenberg 1 Statusatikel 1) Gastroenheden, Kirurgisk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 20.649 t.kr.

Læs mere

Er sundhed og forebyggelse et offentligt anliggende?

Er sundhed og forebyggelse et offentligt anliggende? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Er sundhed og forebyggelse et offentligt anliggende? CEPOS debatmøde 6. december 2011 Torben Jørgensen Enhedschef, professor, dr.med. Forskningscenter

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere