Opdatering på tropemedicin og international sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering på tropemedicin og international sundhed"

Transkript

1 Nyhedsbrev23/1/2011 Opdateringpåtropemedicinoginternationalsundhed HepatitisC 170millionerregnesforatværeHepCinficeretglobalt,flertalletherafkenderikkedereshepatitisstatus. Behandlingenharstortsetikkeændretsigoverdesidstemangeårogerstadigbivirkningsfuldogineffektiv. EnrækkenyemidlererdogistøbeskeenogGaneetal.hartestetenoralkombinationaftonydesignede lægemidlerderkanbliveendelafdenførstekombinationsbehandlingudeninterferon indsprøjtninger, forsøgethardemonstreretet5logfaldivirusantaludentegnpåresistensudviklingienlilleforsøgsgruppe. Lancet: Volume 376, Issue 9751, 30 October November 2010, Pages HepatitisE Denglobalebyrdepåsundhedenkendesikkesikkert,mendetmenesatHepatitisEeransvarligfor halvdelenafalleakuttehepatitteriendemiskeområder,ikathmanduermortalitetenblandtgravide indlagtpåhospitalmedhepatitiseuændret20 30%. Feng Caietal.randomiserede individertil3doservaccinemodHepatitisEellerplaceboietforsøg ikina,alleblevfulgtopi12mdreftersidstevaccinationog15tilfældeafhepatitiseblevdiagnosticeret,alle tilfældeiplacebogruppen,vaccineeffektivitet100%(95%ci72 100%).Ingenalvorligebivirkningerblev registreret.lancet 2010;376: Kommentar:StudietgiverhåbommarkedsføringafeneffektivhepatitisEvaccine,deterdetandet publiceredestudieomsuccesafenhepatitisevaccineogdemonstrererudviklingenafendnueneffektiv HepatitisEvaccine.Dererenbekymringhosnoglekommentatorerfor,atvaccinerderharvistsigeffektive, aldrigvidereudvikles,detgælderentidligerehepatitisevaccineogen90%effektivtyfusvaccine. Lancet 2010 Vol 376 September 11, p869. Viseranalyser,atmarkedetikkeerstort(ellerrigt)nok? Schistosomiasis Hvornårholderpraziquantelopmedatvirkeibehandlingafschistosomiasis?Afløsersøges! Ingenharsvaret,menoverdesidsteårharetrækkeafdenyemalariamidler:artemesininderivatervisten effektibehandlingafsneglefeberogflerekombinationeraflægemidlerafprøvet.obonyoetal.har sammenlignet106s.haematobiuminficeredeskolebørnbehandletmedenkeltdosispraziquantelmed106 børnbehandletmed3dagesartesunate/sulfalen/pyrimethamin(asp),resultaterneviseratdenne kombinationikkekankonkurreremedpraziquantel,65%kureretmedpraziquantelmod14%kureretmed ASP.FærrebivirkningeriASPgruppenharidennesammenhængmindrebetydning. Lancet Infect Dis 2010;10: Thalæssæmiogseglcelleanæmi børnfødesårligtmedseglcelleanæmi(SCA)og80%afdenglobalebyrdeafdennetilstandbæresaf Afrika.BørnmedSCAharenvoldsomtøgetmortalitet,menhvilketilstandederforårsagerdenøgede mortaliteterikkesikkertkendt,falciparummalariaharværetmistænktsomhovedårsag. McAuleyetalhariKenya(seglcelle allelfrekvens15%)systematiskundersøgt7164indlæggelserpå børneafdelingerienrækkehospitalerogforetagethb elektroforesepåindlagtebørnforatidentificere

2 Nyhedsbrev23/1/2011 børnmedsca.modforventetfandtesenreduceretrisikoforfalciparummalaria(inklalvorlige manifestationerogmortalitet).derimodfandtesenøgetrisikoforikke malariaindlæggelse(rr:4,17),ogen øgetrisikoforbakteriæmi(rr:8,7)ogdød.blood. 2010;116(10): Bagsidenafafrikansksovesyge Etniskeafrikanereharenmarkantforøgetrisikoforenrækkenyresygdomme.Genoveseetalhar analyseretgenometfra205afro amerikaneremedfokalsegmentærglomeruloskleroseog1030afroamerikaneremedsværhypertensivnefropatiogsammenlignetmedkontrolgrupper,bådeafroamerikanskeogindividerafandenetnicitet.påkromosom22omkringgenetforapol1(apolipoproteinl1) erfundet2varianterderoptræderhosnyresyge,variantersesikkehosikke afrikanereogserudtilatvære fremkommetefterpositivselektion.apol1udtrykkerenfaktoriserumderkanlyseretrypanosomabrucei rhodiense,menikketrypbgambiense.deapol1varianterderblevidentificeretkunnemereeffektivt lyseret.b.rhodensienseenddennormaleallelikkeforbundetmednyresygdom.allelfrekvensenermeget højblandtindividermedvestafrikanskethnicitet,ogforfatternespekulereromdennegenetiskevarianter endelafårsagentilatt.b.rhodensienseikke(længere)findesivestafrikamendensgeografiskeudbredning erbegrænsettilcentralogøst afrika.science vol August Virusbrugttilatetablerevirkendeknoglemarv Hæmoglobinopatierneudgørdehyppigstearveligesygdomstilstande.Enstordelmenesdrevetfremaf Homosapiensforsøgpåatco eksisteremedfalciparummalaria,ogenhomozygottilstand: thalassæmia major medførerofteetlivslangttransfusionbehovmedkomplikationertildette.iendeltilfældekanhlatypetknoglemarvstranplantationafhjælpetransfusionsbehovet,menkunhvisderkanfindesenmatchet donor.cavazzana Calvoetalbeskriveratdeterlykkedesderesteamvhaenlentivirus vektoratindsætte etikkedefektbeta hæmoglobingenienptsknoglemarvog2årefterterapienerpt(medetindtilda livslangttransfusionsbehov)istandtilatopretholdeenacceptabelhæmoglobinudentransfusioner. Nature, Vol 467, 16 September Malaria ErdermindremalariaiAfrikaendtidligereoghvorfor?PrudhommeO Mearaetal.harforsøgtatgiveet svarpåhvorfor,vedsystematiskatgennemgåpeer revieweddatafraafrikasydforsaharaomhandlende malariaprævalensogincidensovertid.resultateterenheterogendatapræsentationhvorresultaterneikke erentydige.dererenovervægtafdatamedfaldendeincidensogprævalensaffalciparummalaria,men ikkeentilfredsstillendeforklaringpåhvorfor.dataviserikke,atfaldetiincidens/prævalenstidsmæssigt faldersammenmedhverkendetøgedebrugafitn(imprægneredemosquitonet),denøgedetilgangtil brugafact(artemesininkombinationsbehandling)eller,atmanideleafafrikagenoptogddt behandling afboliger. Lancet Infect Dis 2010;10: Artesunate nuogsåiafrika Instruksernepådedanskeinfektionsmedicinskeafdelingereralleforandretindenfordesidsteår. Førstevalgetaflægemiddeltilbehandlingafkompliceretfalciparummalariablevpåbaggrundafetstudiei asien,dersammenlignedekininivmedartesunateiv(medoverlevelsesfordeltilartesunate modtagere), forandret.imidlertidkommer9/10tilfældeaffalciparumimporterettildanmarkfraafrika,ogderharindtil nuværettvivlomoverlevelsesforskellenkunneforklaresafenmereudbredtkinin resistensiasien.

3 Nyhedsbrev23/1/2011 Dondorpetalhari11centrefra9landerandomiseret5425afrikanskebørnunder15årmedalvorlig falciparummalariatilartesunateellerkinin,beggedelei.v..artesunateerpåallevæsentligepunkter,inkl mortalitet,kininoverlegenogsidstnævnteer(efter400år)pludseligtblevetobsolettilbehandlingaf alvorligfalciparummalaria.lancet 2010;376; , kommentarer s LivsfarligLAPDAP? FørACT(ArtemesininKombinationsBehandling)blevudbredtvarderstorbekymringforhvadderskulle afløseklorokinogsp(sulfadoxin/pyrimethamin)tilbehandlingaffalciparummalariaiafrika,alleprognoser visteudbredtoghastigtvoksenderesistensproblemermedde2lægemidler. Etafdemidlermanhåbedepåvilledemonstreresineffektivitetogsikkerhedvarkombinationenafdapson ogchlorproguanil:lapdap.midletblevtestetognåedeatbliveanbefaletbredt.midletblevtagetibrug, selvomdetalleredevarkendtatkombinationenafg6pd mangel(glucose6fosfatdehydrogenasemangel, derseshos10 25%afbeboereiafrikasydforSahara)ogdapsoneindebærerenoverordentlighøjrisikofor udviklingafhæmolytiskanæmi.drluziattobeskriverdenakkumulationaffejltagelserderførtetilbrugaf Lapdapiafrika,mendeterukendthvormangetilfældeafsværanæmiblevforårsagetafLapdapblandt patienterderblevbehandletforformodetmalariaide4årlapdapblevbrugt. Lancet 2010; 376: Tekniskudviklingilægemiddelindustritilatidentificerenyemalariamidler:Spiroindoloner Tropemedicinskinteresseredeharofteværetfrustreretoverdestoresummerderblevbrugtpåudvikling aflægemidlertillivsstilssygdommeiindustrialiseredelande,hvordenventedelivsforlængelsevedbrugaf denyudvikledelægemidlervilleværeyderstbegrænset.overfordettestårf.eksmalaria behandleremed truenderesistensoverfordesenestudvikledemalariamidler:artemesininderivater.trods1miodødsfald årligthovedsageligtblandtbørn<5harmarkedetformalariamidleraldrigværetattraktivtformedicinal firmaer,desværreenerkendelseaf,atdeflesteofreikkeharrådtilandetenddeallerbilligstelægemidler. Ietforbilledligtsamarbejdemellemmalaria forskereoglægemiddelindustrienharrottmannetal.ved hjælpaffalciparumcelle kulturerscreenet12000lægemidlerogidentificeret200midlermedpotentiale. Viderescreeningharindskrænketfeltettildemidlermedeffektpåmultiresistentefalciparumsubtyperog forfatterneharidentificeretennygruppeaflægemidler:spiroindolonermedenlovendefarmakokinetisk profil,højgenetiskbarrieremodresistensogeffektienmusemodelvedengangsdosering. Science 329, 1175 (2010). Kanmalariaelimineres? Sidstdetvaroverskriftenpådenglobaletropemedicinskedagsordenheddetmalariaeradikationistedet forelimination.detvari50 erneogverdenhavdefået2nyeeffektivehenholdsvismalaria ogmoskitomidler;klorokinogddtdervedtilbageblikgavverdenssundhedsorganisationenlidtforstoroptimisme.de flestekenderhistorienomresistens udviklingmodbeggemidler,omproblemermedøgetmalariamortalitetigennem80 erneog1990 erneoggentagneskuffelsermedvaccineforsøg.i2007baddenstørste privatedonor:thebill&melindagatesfoundationomatmalariaeliminationblevetmål,ogwho s generaldirektørm.chananbefaledemålet.

4 Nyhedsbrev23/1/2011 TidsskriftetLancetharienserieafartiklerprøvetatbeskrive,ikkemindstpåbaggrundafdestore eradikations kampagneri50 og60 erne,hvordetermuligtatnåmålet,oghvilkengradafinterventionog kontinuerligpolitiskstabilitetdereretminimumforatnærmesigmålet. Lancet 2010;376; ; ; ; Udryddet ikkehelt:malariaiindien Voldsomtunderestimeret??? NetopsomnoglebegynderatomtalemalariasometsnartforsvindendeproblemberetterDhingraetal. omresultatetafenmortalitetsanalysefraindien.feltarbejdereudspurgtefamilieromårsagtil/forløbbag dødsfaldderforekomi6671tilfældigtudvalgteområderafIndieni ,debesvarede spørgsmålfikaf130specialuddannedelægertilknyttetensandsynligdødsårsag,resultatetvaren1,8% risikofordødafmalariaførmanfylder70.herfrablevudregnetatindienoplever malariadødsfald årligt,90%ilandområderog86%udenkontakttilsundhedsvæsenet.områdermedhøjincidensfalder sammenmedområdermedkendtmalariamorbiditet,menestimaterneervæsentligthøjereendde dødsfaldårligtwhoharrapporteretforekomiindieni2006,ogharmedførtenspændendediskussionom værdienafverbaledødsanalyser. Lancet 20120;376; , kommentarer p Cancerbehandlingfor1US$omdagen? I2020vil70%afdeglobaltopståede16mionyecancertilfælde/årforekommeiudviklingslande. Konsekvensenafatfåencancerdiagnoseder,harindtilvidereværetenmangelpåbehandlingstilbud.En rækkeorganisationertesterinterventionerogwhoharlaveenlisteover17essentiellekemoterapeutikatil cancerbehandling.analyserafeffektafbehandlingviseratprisenvarierermegetfra85$prdaly(disability adjustedlifeyears)vedbehandlingaftidligbrystcancermedoperationogstrålebehandlingtil4986$pr DALYvedbehandlingafmetastatiskbrystcancer.Prisenforbehandlingaftidligbrystcancerer sammenligneligmedhvadenoperationforgråstærkosteriudviklingslande(89$prdaly). N Engl J Med 363;9 august 26, 2010 Uddannelsegørenforskel! Globaltbliverviklogereogklogere,hvadbetyderdetforsundheden?Gakidouetal.haranalyseretdatafor en40årsperiodefra1970til2009,ogsammenholdtdataforskoleganghospigermedbørnedødelighed. Detharlængeværetkendtatdenenkeltfaktorderharstørstindflydelsepåbørnedødelighed(mereen husstandindkomstogfadersuddannelse)ermodersskolegang. Iudviklingslandeobserveredesgennemsnitligskoletidhospigeratgåfra2,2åri1970til7,2åri2009. Forfatternekonkludererpåbaggrundaf915census erognationalesurveysat51%afreduktioneni mortalitetsetglobalthosbørnialderen0 5skyldesenbedreuddannelseafderesmødre. Dvs4,2miodødsfaldundgåetviabedreuddannelse! Lancet 2010; 376:

5 Nyhedsbrev23/1/2011 Børnedødelighed MilleniumdevelopmentGoal4:I2015skalbørnedødelighedenværeenreducerettil1/3af1990,hvordan gårdetefterdeførste19af25år?unicef,verdensbankenogenrækkestoremedspillereharanalyseretdet foreløbigeresultat,børnedødelighedenerfra faldetfra89/1000til60/1000,iabsoluttetalfra 12,4mio/årtil8,1mioårligti2009.EnrækkeregionerinklAfrikasydforSaharafølgerdogikkeheltnok med.lancet Vol 376 September 18, 2010, p Rotavirus vaccineiudviklingslande? Over½miodødsfaldårligtskyldesrotavirusdiare.Næstenhalvdelenafalledødsfaldforekommeriafrika hvor6afde7landemedflestdødsfaldfrarotavirusdiareskalfindes.armahetal.randomiserede5400 børn,4 12ugergamlefraKenya,MaliogGhanatil3doserplaceboellerlevenderotavirusvaccinegivet oralt.børneneblevfulgti2årefterfølgende,ensubgruppevarhiv positivemeningenalvorlige bivirkningerblevregistreret.vaccinengaven40%beskyttelsemodrotavirusdiareide2årsfollow up, ingensignifikantmortalitetsforskelblevregistreret(forsøgetvarikkedesignettilatmåledette).ingen tilfældeafintussceptionblevregistreret.lancet 2010; 376: TilsvarenderandomiseredeZaman etal.2036børnfra2lokaliteteriasien,henholdsvisbangladeshog VietnamtilPlacebo/vaccinesomovenfor.Vaccinengaven48,3%beskyttelsemodrotavirusdiareide næsten2årsfollow up,ingensignifikantmortalitetsforskelblevregistreret(forsøgetvarikkedesignettilat måledette).ingentilfældeafintussceptionblevregistreret.lancet 2010; 376: Selvomresultatetfrabådeafrikaogasienikkekanmålesigmeddenvaccineeffekt,dererobserveretved forsøgidenindustrialiseredeverden,giverdenhøjeremortalitetafsygdommeniudviklingslandeetgodt argumentforatvaccinenskaltilføjesbørnevaccinationsprogrammetiudviklingslande. Lancet 376 August 21, 2010 p Bagsidenafintensivbehandlingogsundhedseksport? Globaltersundhedsvæsenetsevnetilattacklekomplikationertilmereogmereintensiveprocedurer, hårderekemoterapiogmereintensimmunosuppressionøgetbetragteligtpåintensivafdelingeroverhele verden.ikølvandeterfulgtbagsidenafden nødvendige bredspektredebehandlingenrækkeafdisse patienterkræver:tiltagenderesistentemikroorganismerderfølgermedpatienter(ogsundhedspersonale) verdenrundt.kumarasamyetalbeskriverdetektivarbejdetmedatfølgeenplasmidmedieret resistenspakkesomnyligteridentificeretiindienogbetegnetndm 1(NewDelhiMetallobetalactamase) dermedførerresistensmodcarbapenemer,indtilnuvoressidste linieantibiotikatilbehandlingafpatienter medresistenteinfektioner.analysenderblevprovokeretafidentifikationafndm 1ienptreturneretfra IndientilSverige,visertilallesforskrækkelseatresistensgeneterudbredtiIndien,Pakistan&Bangladesh, ikkebarepåhospitaler,menfindeshospatienterderindlæggesmedsamfundserhvervedeinfektioner tydendepåudbredelseafresistensgenetoveralt.analyseristorbrittannien(sidenkolonitidentætte kontaktertilalleovennævntelande)fandttilsvarendendm 1hosmangepatienter.Forfatterneindikererat etudbredtantibiotika misbrugpåheledetindiskesubkontinentkanværeenårsagtiludbredelseaf resistentebakterier,oggøropmærksompå,atdenneopgørelsekunbeskriverindledningenafenglobal udbredelseafdetteogandreresistensgener.lancet Infect Dis 2010;10:

6 Nyhedsbrev23/1/2011 HIV/AIDS TenofovirgelkannedsættekvindersrisikoforatbliveHIV smittede ForsøgharvistatomskæringnedsætterHIV negativeheterosexuellemændsrisikoforatblivehiv positive med60%.kvinderharikketilnuhaftsammemulighedforatnedsættederesrisiko,alleanalyseraf kondombrugvisersamstemmendeatdetikkealtidermuligtisærforkvinderiafrikaatinsisterepåbrugaf disse.abdoolkarimetalharrandomiseret889hiv negativekvinderisydafrikatilplaceboelleren tenofovir holdigvaginalgelogfulgtkvindernei30måneder.kvindermedregelmæssigtoghøjtforbrugaf tenofovir gelnedsattederesrisikoforatblivehiv positivemed54%,risikoreduktionenfaldttil39%hos kvindermedmerebegrænsetanvendelseafgelen.blandtdesmittede(randomiserettiltenofovir)såsikke tenofovir resistensidereshiv virus. Science 329, 1168 (2010). Kommentar:Mangegelformulationererblevetafprøvetmedskuffenderesultat,næstensamtidigmed dennepositivenyhedfaldtetafdeandremidler:pro2000,hvormanhåbedepåeffekt,igennemmedet negativtresultat.lancet 2010;376; Kloakering erdetpengeneværd? Gennemdesidsteparårharflytningfralandtilbyglobaltsetbetydet,at>½afallemenneskernubori byer.iudviklingslandevokserbefolkningstalletsåhurtigtatinfrastrukturenharsværtvedatfølgemed.et stortproblemermanglendekloakeringogelendiginfrastruktur,skaletbegrænsetbudgetbrugespå kloakering?,påatbyggelatrinereller?normanetalharanalyseretpublikationerfradesidste45årder sammenlignerkloakeringmedandreinterventionerogserpådiare hyppighedogparasitbyrdeimellemde forskelligegrupper.ialt25studierblevanalyseret,resultatetviste,trodsmetodologiskevanskeligheder,en nedsatrisikofordiareiområdermedkloakeringpårr:0,70(ci:0,91 0,79),iområdermedsværforurening opmod60%beskyttelsemoddiarevedkloakering Lancet Infect Dis 2010;10: HIV behandlingiafrika timingogindflydelsepåantaltb tilfælde AntalleterTuberkulosetilfældeiAfrikaereksploderetefterHiv epidemienhartagetfatoverdesidste20 år.hiv behandlingernublevetettilbudideflesteafrikanskelande,ognogleeksperterforsøgeratsælge ideenomatstarte alle HIV positiveibehandlingsometmiddeltilatreduceresmitte.williamsetal. følgeroppådenneidevedatudarbejdematematiskemodellerforantalletaftb tilfældesekundærttil HIV smittebaseretpådenkendtetboghiv epidemiologifraenrækkeafrikanskelandeogunder forudsætningafatalleindividertestesårligtogsættesibehandlingentenmeddetsammeellerefter1,2 eller5år.vedatstartebehandlingumiddelbartvilantaltb tilfældei2050reduceresmed98,4%.detlyder besnærende,menkræverenlangrækkeforudsætninger,hvissvaghederforfatterneikkekommerindpåi diskussionen.pnas November 9, 2010 vol. 107 no

7 Nyhedsbrev23/1/2011 Afrikanskudgaveafrøntgenbusserne? IAfrikasydforSaharabærerbefolkningenenovervældendedelafverdensbyrdeafTb(ogHIVogMalaria og ).Deteralmindeligtkendtogkanfånogletilattænke,atforsøgpåatinddæmmesmittespredningener uoverskueligt,oguholdbartikkemindstpgaformangetilfældeogforfåsundhedsarbejdere.corbettetal undersøgte2strategierihovedstadenizimbabwe:tætbefolkedebyområderblevrandomiserettilhvert½ åratfå:1:dørtildørbesøgaffeltarbejderederledteefterindividermedlangvarighoste;2:enugehvert½ årfiknaboskabetbesøgafenvarebil,denneannonceredeviahøjttalerelleromdelingafbrochurerettilbud omsputum undersøgelseafpersonenellernogenisammehusholdningmedlangvarighoste(prøveglas blevmedgivet).strateginummer1havdebegrænseteffekt,menstrateginummer2fandt255tbtilfælde over3år,ogiområdetfaldtantalletafnyetilfældemarkantmedennyrr:0,59.detectb, Lancet 2010;376; TB:Teknologihvordererbrugforden? Detvaktestoropsigtfornogleårsiden,dadetblevrapporteretfraensydafrikanskklinik,atderhavde væretlokalspredningafenxdr tb(extremelydrugresistanttuberculosis)iensundhedsklinik,ogatalle ofrene(allehiv positive)vardødeindenforetår.etproblem,isæriulande,ervanskelighedenvedatstille denkorrektediagnoseogendnumereatidentificeretilfældeafresistenttuberkulose.boehmeetalhari Sydafrika,Peru,AzerbadjanogIndientestetennymådeatstilleTb diagnosenpåsamtidigmedat teknikkenkanidentificererifampicin resistenttuberkulosepåsputum prøver.x pertmtb/riferen maskine,hvorderbrugesmolekylær tekniktilatidentificereinfektionmedmtbogsamtidigidentificere tilstedeværelsenafmutationerknyttettilrifampicinresistance.resultatetkanaflæsesefter2timer,og laboratorie teknikerekantrænestilatbrugemaskinenpåtoarbejdsdage.resultetfrax pertblev sammenlignetmeddyrkningogresistensmålingsamtmikroskopiafziehl Nielsenfarvedepræparater.Xpertvaristandtilatidentificere98,2%af561mikroskopi positivetb tilfælde,ogvedtestpå3prøverat identificere90,2%af171mikroskopi negativedyrkningspositivetb tilfælde.testenvarligeledesspecific med5falskpositiveprøverpå609patienterudentuberkulose.endeligkunnex pertidentificere97,2%af 205patientermedrifampicin resistenttuberkulose.omteknikkenfårenpladsifremtidenstb diagnosiki udviklingslandeerstadigetåbentspørgsmål,omkostningerneerstadigbetydeligthøjereendvanligziehl Nielsenfarvningogmikroskopi. N Engl J Med 2010;363: AtlæreafØsten? AlledokumentarfilmfraKinainkludererbillederafungeogældrekineserederøverdenældgamlemotions ogkamp teknikderkaldestai chi,proponenterafteknikkenpåstårdengavnerbådekropogsind.wanget alhariusarandomiseret66patientermeddiagnosenfibromyalgitilstandardterapiellertai chiugentligti 12uger.Resultatetvarbemærkelsesværdigtmedmarkantforbedretsymptomscorehospatienterder gennemgikettai chitræningsprogram,resultaterneholdtsigide24ugerefterprogrammetpatienterne blevfulgt.måskeskalpladsryddespågræsplænernevedvoresreumatologiskeafdelinger! N Engl J Med 2010;363:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Aidspolitik Dok. Nr. 1.7 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 5 Aidspolitik Formål AIDS-politikken beskriver de retningslinier og vejledninger,

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø?

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Temadag 1. oktober 2009 Fredericia Messecenter Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Steffen Strøbæk Infektionshygiejnisk enhed 1 2 Journal of Hospital

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det

Læs mere

Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden 2030. #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Læger uden Grænser glæder sig over, at Danmark med det fremlagte udkast tager

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2011 B7-0615/2011 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0669/2011 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

P R E S S E M A T E R I A L E

P R E S S E M A T E R I A L E P R E S S E M A T E R I A L E Challenges & Opportunities Aarhus Universitet, 4. september 2006 Aarhus Universitet indbyder i samarbejde med Statens Serum Institut til foredragsarrangementet Challenges

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Arbejdsglæde. i GRUNDFOS. Corporate Communication. Arlette Bentzen

Arbejdsglæde. i GRUNDFOS. Corporate Communication. Arlette Bentzen Arbejdsglæde i GRUNDFOS Corporate Communication Arlette Bentzen Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Evidens Psykologi Management Sociologi Neurologi

Læs mere

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Infectious diseases EMCDDA 21 selected issue In EMCDDA 21 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Udvalgte aspekter Politiske spørgsmål I EU er der et marked af fritidsnarkotikaforbrugere

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A

S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A Arktisk medicin (3. semester, kandidatuddannelsen) Forår 2014: 13/13 = svarprocent 100 %. A) Mit samlede udbytte af undervisningen var: Ikke til

Læs mere

Arbejdsglæde. i Babcock & Wilcox Vølund. Arlette Bentzen

Arbejdsglæde. i Babcock & Wilcox Vølund. Arlette Bentzen Arbejdsglæde i Babcock & Wilcox Vølund Arlette Bentzen Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Evidens Psykologi Management Sociologi Neurologi Spørg mig

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Resumé: Millennium Development Goalsrapporten

Resumé: Millennium Development Goalsrapporten UnitedNationsDevelopmentProgramme 17. august 2010 Resumé: Millennium Development Goalsrapporten 2010 i punktform Mål 1 - Halvere ekstrem fattigdom og sult Delmål: Halvere andelen af verdens befolkning,

Læs mere

"AA74;' B==CAD'!"#$%&'()*$+",'%(+$-*.' #9R=5Q=J'GT'U'GH'!*/'0123'+456728'092:1;=;?95='@9'!()%'"AA74;'B==CAD'EFGHI! "#$!%&'(!#)*+*!'$,!-&.!/*0!,1%&0*%!$.!0)*!2&0*(0! +*(*&+-)! &-3453*(! &.%! 1+$%,-0(!

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 8. maj 2003 PE 310.512/1-29 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Udkast til betænkning (PE 310.512) John Bowis Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14 AIDS og forebyggelse af HIV-infektion December 2004 Erstatter At-anvisning nr. 4.9.1.1 af juni 1988 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner.

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner. Sygdommen uden ansigt Der er sket meget siden starten af 1980 erne, hvor hiv og aids for alvor brød ud i Vesten. I dag kan hiv behandles så godt, at virussen i blodet holdes nede, og hiv er en sygdom,

Læs mere

Mænds sundhed kan det lade sig gøre

Mænds sundhed kan det lade sig gøre Mænds sundhed kan det lade sig gøre Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forum for Mænds Sundhed Mænd er et problem i de fleste væsner Krig Voldtægt Tyveri Terror Misbrug af børn Bandekriminalitet Vold Trusler

Læs mere

AIDS-Fondet Hiv og seksuel sundhed Erfaringerne fra de sidste 10 års arbejde med etniske minoritetsgrupper Anders Dahl antropolog

AIDS-Fondet Hiv og seksuel sundhed Erfaringerne fra de sidste 10 års arbejde med etniske minoritetsgrupper Anders Dahl antropolog AIDS-Fondet Hiv og seksuel sundhed Erfaringerne fra de sidste 10 års arbejde med etniske minoritetsgrupper Anders Dahl antropolog Hiv-smittedes herkomst Årstal Danmark Europa MENA Sub- Asien Americas Saharan

Læs mere

InfCare Hepatitis DK

InfCare Hepatitis DK HBV/HCV Kvalitetsdata Rapport 2015 Final version CUBE Center for Udvikling og Forskning i Klinisk Beslutningsstøtte, Overblik og Kvalitet 1 I InfCare Hepatitis DK rapporten indgår patient data fra følgende

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN Danish Society of Travel Medicine

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN Danish Society of Travel Medicine Invitation til mini-symposium og indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Rejsemedicin fredag d. 3. april 2009 kl. 17.00 Sted: Domus Medica, Kristianiagade 14, 2100 København Ø Fagligt

Læs mere

Det medicinske klasseskel

Det medicinske klasseskel Debatspil Indhold 30 spørgsmålskort 8 debatkort Debatspillet resumerer viden fra hæftet og lægger op til en debat om dilemmaer, der knytter sig til fattigdom og sygdom. Man skal være et ulige antal helst

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0192/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Anne Van Lancker, Glenys

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Kære forbeder. På det seneste har jeg overvejet et par spørgsmål: Hvorfor beder vi? Er det let for dig at bede?

Kære forbeder. På det seneste har jeg overvejet et par spørgsmål: Hvorfor beder vi? Er det let for dig at bede? Kære forbeder På det seneste har jeg overvejet et par spørgsmål: Hvorfor beder vi? Er det let for dig at bede? Bøn er ikke nemt, og det med at bede højt kan være svært for mange af os. Alligevel er Gud

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Real Q InfCare Hepatitis DK

Real Q InfCare Hepatitis DK Klinisk HBV/HCV Kvalitetssikringsrapport 2012 Udgivet af InfCare Hepatitis DK 1 I InfCare Hepatitis DK samarbejdet indgik (per 31 december 2012) følgende afdelinger: Infektionsmedicinsk Afdeling Århus

Læs mere

Design: MilleArtDesign Tryk: Bording

Design: MilleArtDesign Tryk: Bording UNICEF/06-0963/Shehzad Noorani Sådan kan du støtte Støt Giv et fast beløb hver måned. Du kan også give et enkelt bidrag til hjælpearbejdet. www.unicef.dk/donation Design: MilleArtDesign Tryk: Bording Glimt

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2014 > Sæsonplan for forår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 20.00: Fysisk aktivitet/sedentarisme For meget

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Instant Hand Sanitizer - READY TO USE -

Instant Hand Sanitizer - READY TO USE - Instant Hand Sanitizer - READY TO USE - Sikkerheds Datablad ( MSDS ) Sheet No. RD3 1 - IDENTIFIKASION AF PRODUKTET / OG AF SESELSKABET Date: 10 Sep 2009No. RD4 1.1 Produkt Name: RESPONSE BETA Instant Hand

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \72e74f23-6e

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \72e74f23-6e Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 15-10-2013 15:57:42 To: Ingelise Juhl Subject: VS: Demensboliger Follow Up Flag: Opfølgning Flag Status: Red Fra: På vegne af Visitation.hj Fra: På vegne af syddjurs file://c:\adlib

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, suspension og injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte Hepatitis B (rdna)-vaccine (adsorberet) (HBV)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

CESOIRS - Center for Seksuelt Overførte Infektioner og Reproduktiv Sundhed - November 2008 IDÉ & STRATEGI FOR

CESOIRS - Center for Seksuelt Overførte Infektioner og Reproduktiv Sundhed - November 2008 IDÉ & STRATEGI FOR Side 1 af 17 IDÉ & STRATEGI CESOIRS IDÉ & STRATEGI FOR V/ ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q BRENDSTRUPGAARDSVEJ 8200 ÅRHUS N TELEFON (+45) 89 49 83 15 FAX (+45) 89 49 83

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes Udgivet af 2015 MÅL Genvej til udvikling Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes 2007 markerer en vigtig milepæl på vejen

Læs mere

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN DAGENS PROGRAM Problemets karakter Stofmisbrugerne Hepatitis C Antal smittede Hvad er risikoadfærd? Opgavens karakter?

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Kære forbeder April 2012

Kære forbeder April 2012 Kære forbeder Da jeg læste faktabrevet ( Bøn for kvinder berørt af HIV/AIDS, side 7) førte mine tanker mig tilbage til Afrika, hvor jeg gik på en smal sti for at møde 30 kvinder, som ventede os. De var

Læs mere

Hvor mange år har du været medlem af OKR?

Hvor mange år har du været medlem af OKR? 6 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 5 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 0-2 år 8 13% 3 2-5 år 9 15% 5-10 år 10 17% Mere end 10 år 33 55% Total 60 10 1 7 Hvor gammel er du? 6 5 3 1 Hvor

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank]

[Arbejdernes Landsbank] 1 [Arbejdernes Landsbank] Cybercrime et ledelsesansvar Mikkel Holm-Pedersen, Analysechef PrimeTime Kommunikation A/S 2 Agenda Krisens anatomi hvad gør man før, under og efter krisen? 4 aktuelle tendenser

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18. december 2003 APP 3640/1-70 ÆNDRINGSFORSLAG 1-70 Udkast til betænkning (PE APP 3640) Karin Scheele og Aime François

Læs mere

Demens og organisk delirium. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016

Demens og organisk delirium. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016 Demens og organisk delirium Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Psykiatrisk center Hvidovre Maj 2016 Lydfil Delirium Hvad er det patienterne oplever? Ved interview efter delirium episoder

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 4, No. 10 Toxoplasmosis in Sheep Toxoplasmose hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Published February 2006) Susan Rodger

Læs mere

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med kronisk hepatitis B og C Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele)

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele) FB 3 Anlægskonstruktion Prof. Dr.-Ing. Christoph Nolte Hochschule Ostwestfalen-Lippe Bygningsfysik/-konstruktion Emilienstr. 45, 32756 Detmold University of Applied Sciences Måling af trinlydsdæmpningen

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Page 1 of 6 Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Skrevet af BU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole Meget tilfreds 61 svar 19% Tilfreds 196 svar 62% Hverken utilfreds eller tilfreds 34 svar

Læs mere

Medicin der virker GILEAD - KØB

Medicin der virker GILEAD - KØB 19.12.214 GILEAD - KØB Medicin der virker Gilead Science er en ny Køb anbefaling drevet af en høj Jyske Quant score på 5,8. Gilead er global HIV/AIDS & hepatitis C markedsleder med nye, bedre og enklere

Læs mere

Afsluttende Kom/It projekt

Afsluttende Kom/It projekt Afsluttende Kom/It projekt Dokumenter indeholder: - Indledning - Formål - Problemformulering - Krav specifikation - Test specifikation - Spørgeskema undersøgelse Produkt: - Undervisningsmaterialet Tillæg:

Læs mere

Verdens fattige lande: I gør ikke nok...

Verdens fattige lande: I gør ikke nok... Havdrup Skole 7.A - oktober 2010 Flygtningelejr i Liberia, foto IBIS/Pernille Arendsdorf Bengtsen Verdens fattige lande: I gør ikke nok... Klimaforandringer, finanskrise, globale konflikter- verdens fattige

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Genmanipulation i sport Gendoping

Genmanipulation i sport Gendoping Genmanipulation i sport Gendoping Peter Schjerling Copenhagen Muscle Research Centre Gendoping Doping baseret på genmanipulation Misbrug af resultater fra genterapi En fremtidig trussel for sporten? Gendoping

Læs mere

Træning og sundhed i arbejdstiden - implementering med vedvarende effekt

Træning og sundhed i arbejdstiden - implementering med vedvarende effekt KL, SEPTEMBER 2017 Træning og sundhed i arbejdstiden - implementering med vedvarende effekt Just Bendix Justesen Motion og træning er bedre end medicin Kilde: Sjøgaard og Justesen et al. Exercise is more

Læs mere

Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - Bruxelles, den 26.10.2009 KOM(2009)569 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere