Lokalplan og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord"

Transkript

1 Lokalplan og Kommuneplantillæg 20 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord September 2013

2 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 2013 Annoncering på hjemmesiden den 24. september Offentlig bekendtgørelsesdato: 24. september LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD Lolland Kommune har den 19. september 2013 endeligt vedtaget Lokalplan og kommuneplantillæg 20 for Solcelleanlæg ved Rødby Fjord. med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. Lokalplanens indhold Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg til strømproduktion på et markareal ved Langs Vejlevej ved Rødby Fjord. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere op til 8x400 kw solcelleanlæg på det cirka 9 ha. store markareal. For at lokalplanen kan gennemføres, er der vedtaget et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af et solcelleanlæg. Kommuneplantillægget er vedhæftet bagerst i lokalplanen. I høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser. Den sammenfattende miljøredegørelse har vist at etablering af solcelleanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af natur- og miljøforhold. Retsvirkninger Ifølge planlovens 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre Lolland Kommune meddeler dispensation efter reglerne i lovens 19 eller 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Klagevejledning Du kan efter planlovens 58 klage over retlige forhold. Du kan f.eks. klage hvis du mener, at Lolland Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Eventuelle klager skal sendes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller på senest den 22. oktober Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en forudsætning for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Sagsbehandling af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet har modtaget gebyret. Vejledning om gebyrordningen findes på Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den 24. september I

3 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN LOKALPLAN? Indhold Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Heri fastlægger Lolland Kommune de overordnede rammer for et områdes anvendelse. Kommuneplanen og tillæg danner grundlag for den videre lokalplanlægning. En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Tilvejebringelse Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Endelige retsvirkninger Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensationer Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planen er udarbejdet af PlanEnergi i samarbejde med Lolland Kommune. II

4 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 Baggrund 1 Beliggenhed og eksisterende forhold 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanområdets anvendelse 2 Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4 Lolland Kommuneplan Love og beskyttelseslinjer 7 Museumsloven 8 Landzoneadministration - bonusvirkning 8 Landbrugspligt 8 Servitutter 8 Miljøforhold 8 Miljøvurdering 8 Ikke-teknisk resumé 9 VVM 11 LOKALPLAN SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD 12 1 Lokalplanen har til formål 12 2 Område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 13 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 13 8 Ubebyggede arealer og hegning 13 9 Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Miljøforhold Tilladelser efter anden lovgivning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 14 Kortbilag 1 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Plan over solcelleanlægget Kommuneplantillæg 20 Miljørapport 0

5 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord REDEGØRELSE Baggrund Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg til strømproduktion på et markareal ved Langs Vejlevej ved Rødby Fjord. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere op til otte 400 kw solcelleanlæg på det cirka 9 ha. store markareal. Debatoplæg Et debatoplæg har været udsendt i offentlig høring fra den 19. februar til den 5. marts Der indkom 4 bemærkninger til debatoplægget fra henholdsvis Friluftsrådet kreds Storstrøm, DN-Lolland, Karin Inger Larsen og Ole Westerholt Jørgensen, og fra Hans Fjord Hansen. Bemærkningerne er indgået i behandling af lokalplanforslaget. Forslag i høring Forslag til lokalplan, miljørapport og forslag til kommuneplantillæg har være udsendt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Der indkom en bemærkning fra Museum Lolland-Falster der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse før igangsætning af jordarbejder. Dette er medtaget i lokalplanens bestemmelse Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger omkring 4,5 kilometer vest for Rødby i den sydlige del af Lolland Kommune. Lokalplanområdets beliggenhed er vist på figur 1. Lokalplanen omfatter matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted (Se kortbilag 1). Figur 1: Lokalplanområdets beliggenhed er markeret med rødt Lokalplanområdet udgør et areal på cirka 9 ha. 1

6 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til almindelig landbrugsdrift. Arealet er et rektangulært markfelt, som mod nord afgrænses af Rødby Kanal og mod syd af Langs Vejlevej. Mod øst og vest grænser arealet op til andre marker. Lokalplanområdet er en del af det inddæmmede areal Rødby Fjord, der tidligere var et lavbundet fjordområde. Terrænet i området er fladt lavtliggende og gennemskåret af kanaler, som via Kramnitse Sluse afvander området til Femern Bælt. Godt 2 kilometer syd for lokalplanområdet løber kystlinjen mod Femern Bælt, der er beskyttet af et dige. Enkelte steder fornemmes fjordens oprindelige kystlinje, som en svag bølge i terrænet. Landskabet er præget af åbne vidder med store markfelter stedvis afgrænset af markante læhegn. Der er enkelte mindre skovpartier i området ved Mindelunden og omkring bebyggelsen Hoby Skov. Landskabet umiddelbart omkring lokalplanområdet er relativt bebyggelsestomt. Bebyggelsen består primært af fritliggende gårde og boliger. Langs kysten mod Femern Bælt ligger større sommerhusområder ved Kramnitse og Bredfjed henholdsvis 1,7 og 2 kilometer fra lokalplanområdet. Langs sommerhusområdernes nordlige afgrænsning mod det åbne land er en del skærmende bevoksning og et større skovparti ved Kramnitse. De nærmeste veje omkring lokalplanområdet er mod vest Langelinie, mod nord Mindestensvej, mod øst Gerringevej og mod syd Langs Vejlevej, der er adgangsveje til arealet. Lokalplanens formål Formålet med denne lokalplan er at åbne mulighed for opstilling af solceller indenfor lokalplanområdet med henblik på at fremme en CO 2-neutral energiproduktion i Lolland Kommune. Lolland Kommune deltager i kampagnen om at være klimakommune, som er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med denne kampagne er at få kommunerne til at gøre en indsats mod klimaforandringerne lokalt, ved på den ene side at spare på energien og på den anden side at etablere vedvarende energianlæg indenfor kommunegrænserne. Planlægning for solcelleanlæg falder godt i tråd med denne målsætning. Hensigten med lokalplanen er endvidere at sikre at arealet udnyttes bedst muligt samt at sikre, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet. Formålet er endvidere at sikre arealer til vejanlæg, koblingsstation og teknikbygninger. Det skal endvidere sikres, at solcellerne er til minimal gene for naboer, ved at refleksioner og visuel påvirkning fra anlægget minimeres. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, anlæggets omfang, placering og rammer for ydre fremtræden. Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til opstilling af et solcelleanlæg til el-produktion. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller med tilhørende adgangsveje, fundamenter, arbejdsarealer og tilknyttet teknikbygning og koblingsstation. Solcelleanlægget får en effekt på op til 8 x 400 kw. Den årlige produktion fra solcellerne er beregnet til at blive op til kwh årligt, det svarer til cirka 1300 husstandes årlige elforbrug. Bebyggelse & anlæg Projektet omfatter op til otte 400 kw solcelleanlæg. Solcellerne opstilles på stativer på rækker orienteret øst-vest med solcellerne mod syd. Stativerne fastgøres på dertil ud- førte punktfundamenter. Solcellerne vil nå en højde på omkring 2 meter over terræn. Hvert 400 kw solcelleanlæg fylder omkring 1 ha. Der etableres adgangsvej fra Langs Vejlevej og langs det østlige skel og herfra op til otte stikveje (1 per 400 kw socelleanlæg). Der etable- res op til otte teknikbygninger på omkring 5 m 2 (1 per 400 kw socelleanlæg). Herudover etableres der en koblingsstation for tilslutning til el-nettet på maksimalt 6 m 2 samt evt. et 2

7 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord mindre læskur ved afgræsning af arealet med husdyr. Alle bygninger vil maksimalt være 3 meter høje. I forbindelse med projektet vil der blive etableret en læhegnsplantning af egnstypiske hjemmehørende arter. Et trerækket læhegn vil blive plantet i cirka tre meters bredde og omkranse solcelleanlægget mod syd, øst og vest. Figur 2: Principsnit solcelleanlæg Når hegnet når en væksthøjde på omkring 3 meter (efter 3-4 vækstsæsoner) vil det helt afskærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Der vil evt. blive etableret trådhegn bag det levende hegn for at muliggøre afgræsning af området med husdyr. Landskab og bevoksning Landskabet i og omkring lokalplanområdet er præget af de lavtliggende inddæmmede områder, og den meget flade og kun svagt bølgede moræneflade, som tegner den oprindelige kystlinje. Det knapt 4 meter høje dige mod Femern Bælt godt 2 kilometer mod syd hindrer udsyn over havet og kanalerne i området er med til at holde den tidligere fjordbund tørlagt, og til at opdele landskabet i mindre fraktioner. Den manglende visuelle kontakt til havet, har betydning for landskabets karakter, som ikke fremtræder som et typisk kystlandskab. Landskabets største sårbarheder er udviskning af de små terrænforskelle, som tegner et billede af den gamle kystlinje fra før fjorden blev tørlagt. Lokalplanområdet ligger på inddæmmet areal, men tæt på den oprindelige kystlinje til Langø, der oprindeligt var en ø i Rødby Fjord. Langs Vejlevej løber parallelt med øens oprindelige nordkyst. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af drænkanalen Rødby Kanal. Solcelleanlægget vil primært opleves i sammenhæng med kanalen og den oprindelige kystlinje fra Langelinie og Langs Vejlevej. Hverken den oprindelige kystlinje eller kanalen opleves markante set fra vejene. Solcellerne vil blive placeret med nogen afstand til både kanalen og den oprindelige kystlinje. Den visuelle påvirkning vurderes derfor ikke at påvirke oplevelsen af landskabselementerne negativt. Ved bydannelserne og ved de fritliggende boliger i det åbne land er der generelt etableret bevoksning i form af haveanlæg med træer og buske, som helt eller delvist vil skærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Nord for Rødby Kanal skærmer en lund for visuel påvirkning. Udover den eksisterende bevoksning i området vil der i forbindelse med projektet blive etableret en læhegnsplantning mod syd, øst og vest, som vil afskærme for den visuelle påvirkning fra anlægget. Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer Vejadgang til området vil ske fra Langs Vejlevej og videre ind i området ad en adgangsvej langs matriklens østlige skel. Fra adgangsvejen etableres op til otte stikveje. 3

8 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Der fastlægges byggelinjer i forhold til Rødby Kanal. En randzone på 10 meter fra overkanten af brinken til Rødby Kanal friholdes for anlæg og beplantning. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er i Kommuneplan udpeget som jordbrugsområde. Da lokalplanen medfører udtagning af arealet fra landbrugsdrift og en ændret arealanvendelse kræver lokalplanens gennemførelse, skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan er vedlagt bagerst i lokalplanen. Den nye kommuneplans ramme er vist herunder. Rammenummer: 360-T19 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Rødby Fjord. Generelle anvendelsesbestemmelser: Område til tekniske anlæg, vedvarende energianlæg. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Der fastlægges ikke bebyggelsesprocent. Maks. etager: 1 Maks. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny kommuneplanramme 360-T19 KULTURMILJØ: Lokalplanområdet ligger indenfor det bevaringsværdige kulturmiljø Rødby Fjord. De inddæmmede arealer i Rødby Fjord er i Kommuneplan udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Landskabet Rødby Fjord fortæller med kystdiget, grøfter, kanaler og sluser historien om tørlægningen og indvinding af nyt landbrugsland. De kulturhistoriske elementer og kulturmiljøerne i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Ved byggeri, anlægsarbejder, sanering eller landskabsændringer skal der foretages en konkret kulturmiljøvurdering af, om de aktiviteter der ændrer kultursporenes tilstand, vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser. Kulturmiljøvurderingen indgår i miljørapporten, der knytter sig til lokalplanen. LAVBUNDSAREAL: Lokalplanområdet ligger indenfor det inddæmmede areal Rødby Fjord, som i Kommuneplanen er udpeget som lavbundsareal. Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer, som tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde. Målsætningen for lavbundsarealerne er at væsentlige naturmæssige kulturhistoriske værdier på arealerne ikke må gå tabt. Retningslinjerne for lavbundsarealer foreskriver, at der ved planlægning af an- 4

9 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord læg, der berører lavbundsarealer skal foretages en vurdering af fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og vandafledning samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning. Desuden skal der tages hensyn til lavbundsarealet gennem udformningen af byggeriet eller anlægget f.eks. ved terrænregulering. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. Figur 3: Planlægningsinteresser i området 5

10 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord JORDBRUGSOMRÅDER MED SÆRLIGE NATUR- OG LANDSKABSVÆRDIER: Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af udpegningen jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier. De særlige natur- og kulturhistoriske, og rekreative landskabelige værdier der findes indenfor udpegningen, skal bevares og forbedres. Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs og naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for dyrelivet. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. ØKOLOGISK FORBINDELSE: Dele af lokalplanområdet overlappes af en økologisk forbindelse. De økologiske forbindelser skal sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener, til at fastholde en sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til nye levesteder, der skabes eller genskabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye vandhuller, vådområder, skovrejsning og læhegn. Retningslinjerne for økologiske forbindelser foreskriver at der ved lokalplanlægning indenfor økologiske forbindelser skal tages hensyn til dyrs og planters spredningsmuligheder de skal fremmes og det skal sikres at der ikke opstår barrierevirkning. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. Figur 4: Natur- og landskabsinteresser i og omkring lokalplanområdet. 6

11 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Love og beskyttelseslinjer Planloven Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen (kun landzone og sommerhusområder) og de kystnære byzonearealer. KYSTNÆRHEDSZONEN: Lokalplanområdet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen. Kommuneplan for Lolland Kommune omfatter retningslinjer for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke opføres byggeri eller udføres anlægsarbejder, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Der kan dog inddrages nye arealer og planlægges for anlæg i området, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I dette tilfælde er den funktionelle begrundelse, at den geografiske placering af anlægget er optimal. Da anlægget står i nærheden af kysten og i det sydlige Danmark medfører det en høj indstråling af solenergi og dermed en høj strømproduktion. Den visuelle påvirkning af kystnærhedszonen er nærmere behandlet i den tilhørende miljørapport. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der. ÅBESKYTTELSESLINJE: En stor del af lokalplanområdet, som vist på nedenfor, er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Naturbeskyttelsesloven fastsætter i 16 stk. 1, at åbeskyttelseslinjen ligger fra vandløbets øverste kant og 150 meter ud fra begge kanter. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master og vindmøller samt forbud mod ny beplantning eller terrænændringer, uden at der er opnået dispensation fra byrådet. Figur 5: Åbeskyttelseslinjen Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at byrådet i Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens 65. byrådet kan ifølge 65, stk. 2 gøre undtagelse for bestemmelsen i 16. 7

12 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Museumsloven Museum Lolland-Falster skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå og foretage disse undersøgelser inden jordarbejdet påbegyndes. I henhold til Museumslovens 27 stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Museum Lolland-Falster skal underrettes om fundet. Landzoneadministration - bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet reetableres, når det ikke længere er i brug som solcelleområde. Ved reetablering skal solcellerne, herunder markstativer og fundamenter, tekniske anlæg og installationer fjernes af ejeren inden ét år efter elproduktionen er ophørt. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Landbrugspligt Lokalplanområdet matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted er omfattet af landbrugspligt. Forinden den ovennævnte ejendom kan benyttes til opstilling af solceller kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, 6 Servitutter Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen skal være behjælpelig med at oplyse om hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Miljøforhold Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres i henhold til reglerne i Lolland Kommunes affaldsregulativ. Reflekser Solcellerne er antirefleksbehandlede og vil derfor ikke være til gene for trafikanterne og de omkringliggende naboer. Der redegøres nærmere herfor i den tilhørende miljørapport. Miljøvurdering Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget, jf. 3, stk. 2 og 7 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er sammenfattet i en miljørapport: Solceller ved Rødby Fjord, marts Miljørapporten er vedhæftet lokalplanen. 8

13 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord I miljøvurderingen er der lagt særligt vægt på vurdering af følgende forhold: Visuel påvirkning af landskab og kulturmiljø Beliggenheden på lavbundsareal og øvrige udpegede naturinteresser Reflekser fra solcellerne Påvirkning af klimaet Ikke-teknisk resumé Miljøvurderingsloven indeholder krav om, at en miljørapport skal indeholde et ikke-teknisk resumé af de oplysninger miljørapporten indeholder. Det ikke-tekniske resumé er placeret her i lokalplanens redegørelse, mens den resterende del af miljøvurderingen kan læses i miljørapporten. Kulturmiljø og landskab Ved at stille krav om at solcellerne skal sløres med beplantning, vil anlægget kunne indpasses i landskabet, hvor der i forvejen findes læbælter og andre landskabselementer. De mange landskabselementer i området betyder, at solcellerne fra de fleste vinkler ikke vil være synlige. Fra kysten vil diget skærme for udsynet til solcelleanlægget. Fra toppen af det fire meter høje dige vil man evt. kunne få udsyn til solcelleanlægget og ane det bag den skærmende bevoksning. Fra sommerhusområderne ved Kramnitse og Bredfjed vurderes solcellerne ikke at blive synlige, da der er skovpartier og læhegn mellem bebyggelsen og solcelleanlægget. Solcelleanlægget og den afskærmende beplantning vil følge den øvrige struktur i landskabet, således at anlægget ikke vil komme til at virke som et forstyrrende element. Solpanelerne opstilles med front mod syd i øst-vest gående parallelle lige rækker med beplantningsbælter fra syd-sydvest til nord-nordvest i lighed med de nærmeste eksisterende læhegn. Sammenfattende vurderes det at anlægget kan indpasses i landskabet uden at det vil få negative konsekvenser for oplevelsen af områderne indenfor Kystnærhedszonen. Det vurderes at gennemførelsen af planen ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt. Anlægget er placeret tæt på Rødby Kanal og den oprindelige kystlinje mod øen Langø, men ingen af disse landskabselementer fremstår markante fra Langelinie eller Langs Vejlevej, hvorfra solcelleanlæggets samspil med landskabselementerne primært vil opleves. Solcelleanlægget vil ikke direkte berøre nogle af de to nævnte landskabselementer. Samlet set vurderes det at solcelleanlægget ikke påvirker kulturmiljøet i Rødby Fjord negativt. Solcelleanlægget er blot endnu et lag i kulturlandskabets fortælling om menneskets udnyttelse naturressourcerne, som er kendetegnende for området. Natur Lokalplanområdet rummer ikke beskyttede naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. De eksisterende markarealer, der dyrkes traditionelt landbrugsmæssigt, dvs. med årlig pløjning, harvning, gødskning og flere pesticidbehandlinger vurderes af samme grund ikke at indeholde væsentlige naturmæssige værdier. Det vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil blive til gene for nogen beskyttede arter af planter eller dyr. Tværtimod vil ændringen fra et areal i omdrift til et areal med vedvarende græs være til gavn for såvel dyre- som plantelivet. Ændringen er således markant fra pløjet mark til vedvarende eng - og udelukkende positiv i naturmæssig forstand. Arealet vil ikke længere blive sprøjtet, men derimod afgræsset. Det vil give muligheder for en betydeligt større artsdiversitet af såvel planter som dyr. Desuden vil arealet ikke længere blive gødsket, eller i hvert fald i mindre grad en hidtil, og opbygning af en kronisk græsrodmasse vil effektivt hindre udvaskning af kvælstof til Rødby Kanal, hvilket hidtil har været uundgåeligt under dyrkning af diverse enårige afgrøder. 9

14 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Etablering af vedvarende græs på arealet ikke mindst langs kanalen vil forbedre områdets effekt som Økologisk forbindelse, fordi arealet i fremtiden ikke længere forstyrres af markbehandlinger. I den forbindelse må solpanelerne ydermere nærmest opfattes som en fordel, fordi mindre dyr let vil kunne spredes i ly af græs og paneler. Arealet indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af udpegningen Jordbrugsområder med særlige natur og landskabsværdier kan i dag ikke siges at rumme store natur- og landskabsværdier. Af ovenstående årsager må disse forhold, når bortses fra evt. visuelle påvirkninger, i hvert fald i forhold til naturen påstås at blive forbedrede pga. større diversitet. Solpanelerne etableres på et lavbundsareal, hvor man ad åre måske kunne tænke sig at gennemføre naturgenopretning ved at hæve den kunstigt lave vandstand. Der foreligger dog ikke p.t. konkrete planer for noget sådant, og i givet fald vil man blive nødsaget til evt. at fjerne solpanelerne eller hæve fundamenterne, afhængigt af størrelsen af en evt. vandstandshævning. Den nordligste del af arealet, hvorpå solcellerne ønskes opstillet, er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Det vurderes at kanalens værdi som landskabselement ikke påvirkes negativt af etablering af solcelleanlægget. Kanalen opleves ikke markant fra Langelinie eller Langs Vejlevej og påvirkningen af kanalen er af lokal karakter. Etablering af vedvarende græs i stedet for enårige gødskede afgrøder vil på strækningen reducere/fjerne en ellers uundgåelig udvaskning af kvælstof til kanalen, hvilket alt andet lige vil forbedre forholdene i bækken. Af ovenstående grunde vurderes det, at der bør dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens 16, såfremt den ikke ophæves, hvilket der søges om i forbindelse med lokalplanen. Solpanelernes overflade Det vurderes at opstilling af solcellerne, som er antirefleksbehandlede, ikke vil være til gene for de omkringliggende naboer og trafikanter, der næppe vil kunne se panelerne når hegnet er vokset op. Der er foretaget undersøgelser af et solfangeranlæg i Marstal med en lignende overflade. Det lokale flyselskab foretog systematiske overflyvninger af anlægget og konstaterede, at der ikke var refleksioner fra anlægget. Når der ikke kommer refleksioner opad, vil der heller ikke blive sendt reflekser i andre retninger. Klima Den årlige el-produktion fra solcellerne er beregnet til at blive op til kwh årligt, det svarer til cirka 1300 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys og bidrager med en væsentlig besparelse i emissionen af klimagasser og andre luftforurenende stoffer. Hvor stor reduktionen af emissionen af klimagasser nøjagtigt er som følge af produktionen fra solceller, afhænger af, hvordan elforbruget i et givent øjeblik samlet produceres, og hvilke brændsler eller energikilder, der reelt fortrænges. Reduktionen er derfor vanskelig at beregne nøjagtigt, og der er flere beregningsmåder. Her er antaget, at det er såkaldt 'marginal-el', der fortrænges. Det vil sige, at det antages at solkraft fortrænger kulkraft. I så fald skal parametrene angivet i tabel 1 (miljørapporten) anvendes til beregning af miljøforbedringen. Med disse værdier kan det beregnes, hvor meget det aktuelle projekt reducerer emissionen af luftforurenende stoffer og klimagasser. Især reduktionen af kuldioxid-emissionen er stor og bidrager væsentligt til at mindske belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den såkaldte klimabelastning. Solcelleprojektet resulterer i en reduceret emission på knap tons CO2 pr. år netto. Det svarer til ca. 0,3 af den mængde, Danmark ifølge Kyotoaftalen skulle spare inden udgangen af Projektet bidrager derfor positivt til at holde klimaforandringerne i ave, 10

15 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord og selv om det eksakte bidrag i den store globale sammenhæng isoleret set er beskedent, er det dog målbart. I sig selv vil et projekt af denne størrelse ikke få nogen mærkbar indvirkning på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er bidraget værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange større og mindre bidrag. Sammenfattende miljøredegørelse. Miljørapporten har sammen med forslag til lokalplan været udsendt i 8 ugers høring. Der indkom en bemærkning fra Museum Lolland-Falster, der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse inden der foretages jordarbejder. Bemærkningen er indarbejdet i lokalplanens redegørelse og bestemmelsen VVM Lolland Kommune skal vurdere om projektet til solcelleanlægget er omfattet af Bekendtgørelsen om supplerende regler i medfør af lov om planlægning bestemmelsen vedrørende vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM). Vurderingen er ved en såkaldt VVM-screening af selve projektforslaget. Lolland Kommune har vurderet at anlægget ikke kræver, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 11

16 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord LOKALPLAN SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD For et område til opstilling af solceller til elproduktion I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til teknisk anlæg, at at at at at muliggøre etablering af solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige installationer, koblingsstation og teknikbygninger, sikre at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets kulturmiljø og indpasses optimalt i landskabet, muliggøre udlæg af skærmende beplantning og indhegning af området for evt. afgræsning med husdyr, sikre vejadgang til området, og sikre at området reetableres når elproduktionen fra solceller ophører. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på matrikelkort kortbilag 1 og omfatter matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone med ved tagelse af denne lokalplan. 2.3 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk. 1 (landzonetilladelse) til de i 2.1 nævnte anlæg til opstilling af solceller med tilhørende tekniske anlæg, samt til ændret arealanvendelse. Lokalplanen har således bonusvirkning. 2.4 Solceller og øvrige tekniske anlæg fjernes for ejers regning senest et år efter, elproduktionen fra solcellerne er ophørt. 3 Områdets anvendelse 3.1 Der må etableres solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger og tekniske installationer, vejanlæg, indhegning og beplantning. 3.2 Arealer der ikke anvendes til det nævnte i 3.1, må kun anvendes til landbrug eller henligge som natur. 4 Udstykning 4.1 Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning, af arealet i 8 dele svarende til de 8 stk. 400 kw anlæg. Udstykningen kan ske i grundstørrelser på 1125 m Det er en betingelse for tilladelse til udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration med Lolland Kommune som påtaleberettiget om, at solcelleanlægget skal geninddrages til landbrugsmæssig drift senest et år efter, at elproduktionen fra solcellerne er ophørt og være sammenlagt med en landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. 12

17 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 5.1 Der udlægges areal til tilkørselsvej og stikveje. Vejen skal have adgang fra Langs Vejlevej. Der må kun etableres veje som er nødvendige for driften af anlægget. 5.2 Veje må have en kørebanebredde på højest 5 meter. Vejene skal udføres med en kørefast belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale. 5.3 Der fastlægges følgende byggelinjer: Randzonen på 10 meter langs Rødby Kanal friholdes for anlæg. 6 Anlæggets omfang og placering 6.1 Inden for lokalplanområdet må der etableres solceller indenfor det på kortbilag 2 markerede byggefelt. 6.2 Solcelleanlægget med tilhørende teknikbygninger må have en maks. højde på 3 meter, målt fra niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet. 6.3 Det samlede arealforbrug til teknikbygninger må ikke overstige 50 m 2. Teknikbygninger kan opføres med en maks. højde på 3 meter. 7 Anlæggets ydre fremtræden 7.1 Solcellerne skal antirefleksbehandles således, at der ikke opstår refleksgener for omkringboende og trafikanter. 7.2 Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer, hvor glanstallet overstiger Farver skal holdes i dæmpede jordfarver blandet med sort eller grå. 7.4 Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af Lolland Kommune. 8 Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Der udlægges areal til beplantningsbælte i en bredde af 3 meter langs matriklens skel som vist på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af egnstypiske hjemmehørende arter. Beplantningsbæltets højde skal være minimum 2 meter. 8.2 Hegn i skel skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden med en maks. højde på 2 meter. 8.3 Der må holdes dyr til nødvendig afgræsning af området. Der må opføres et mindre læskur til dyrene med en maksimal højde på 3 meter. 8.4 Der må ikke etableres permanent belysning af anlægget. 8.5 Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes. 8.6 Terrænregulering må kun ske efter tilladelse fra Lolland Kommune. 9 Tekniske anlæg 9.1 Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger. 9.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler. 13

18 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 10 Betingelser for ibrugtagning 10.1 Inden solcellerne kan sættes i drift skal området være ryddet for byggeaffald. 11 Miljøforhold 11.1 Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 12 Tilladelser efter anden lovgivning 12.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel Forinden ejendommen matr. nr. 65 a, Rødby Fjord, Tirsted kan anvendes til opstilling af solceller, kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendommen, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelsespåtegning 14.1 Forslag til lokalplan er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslag til lokalplan har været fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Lokalplan er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 19. september 2013 i henhold til planlovens

19 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 24. september

20 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 16

21 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord KORTBILAG 2: Plan af solcelleanlægget 17

22 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Tillæg 20 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 20 omhandler ny ramme til solcelleanlæg til realisering af lokalplan Fremtidige rammebestemmelser: Rammenummer: 360-T19 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk område, anlæg til vedvarende energianlæg. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Maks. etager: 1 Maks. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny kommuneplanramme 360-T19 Forslag til Kommuneplantillæg 20 er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslaget til Kommuneplantillæg 20 var fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Kommuneplantillæg 20 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 19. september 2013 i henhold til planlovens 27. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør 18

23 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Maj 2013

24 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord MILJØRAPPORT Indledning Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning fra A. Rosen Invest ApS, der ønsker at etablere et solcelleanlæg på et areal ved Langs Vejlevej godt 4,5 kilometer vest for Rødby i den sydlige del af Lolland Kommune. Lokalplanen omfatter et markareal på cirka 9 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til almindelig landbrugsdrift. Arealet er et rektangulært markfelt som mod nord afgrænses af Rødby Kanal og mod syd af Langs Vejlevej. Mod øst og vest grænser arealet op til andre marker. Arealet ligger inden for kystnærhedszonen og er en del af den inddæmmede Rødby Fjord, der er i Kommuneplan for Lolland Kommune er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø og lavbundsareal. Projektet omfatter op til otte 400 kw solcelleanlæg (se plantegning på næste side). Solcellerne opstilles på markstativer på rækker orienteret øst-vest med solcellerne mod syd. Solcellerne vil nå en højde på omkring to meter over terræn. Hvert 400 kw solcelleanlæg fylder omkring 1 ha. Der etableres adgangsvej fra Langs Vejlevej og langs det østlige skel og herfra op til otte stikveje (1 per 400 kw solcelleanlæg). Der etableres op til otte teknikbygninger på omkring 5 m 2 (1 per 400 kw solcelleanlæg). Herudover etableres der en koblingsstation for tilslutning til el-nettet på maksimalt 6 m 2. Alle bygninger vil maksimalt være 3 meter høje. Figur 1: Principsnit af solcelleanlæg I forbindelse med projektet vil der blive etableret en læhegnsplantning af egnstypiske hjemmehørende arter. Et trerækket læhegn vil blive plantet i cirka tre meters bredde og omkranse solcelleanlægget mod syd, øst og vest. Når hegnet når en væksthøjde på omkring tre meter, efter 3-4 vækstsæsoner, vil det helt afskærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Der vil evt. blive etableret trådhegn bag det levende hegn for at muliggøre afgræsning af området med husdyr. Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af solcelleanlægget samt de nødvendige tilhørende installationer, teknikbygninger samt koblingsstation. Denne miljørapport er udarbejdet på baggrund af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lov nr. 316 af 5. maj 2004, jf. lovbek. 936 af 24. september Ifølge loven skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planen er under udarbejdelse og politisk behandling. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som et bilag til lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplanen er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. En mere detaljeret skitsering af lokalplanens formål og indhold kan læses i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Lokalplanens redegørelse indeholder det lovpligtige ikke tekniske resumé af miljørapporten. 0

25 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Figur 2: Plan af anlægget 1

26 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Planforhold Lokalplanens forhold til anden planlægning er beskrevet i lokalplanens redegørelse. I det følgende beskrives dog de planforhold, der har betydning for miljøvurderingen. Lokalplanen er beliggende indenfor de i kommuneplan udpegede områder: KYSTNÆRHEDSZONEN Herunder følger de retningslinjer for kystnærhedszonen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje 13.3: I kystnærhedszonen skal nye arealer til byzone og anlæg i landzone lokaliseres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse. KULTURMILJØ Herunder følger de retningslinjer for kulturmiljøet, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retniningslinje : De kulturhistoriske elementer og kulturmiljøerne i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Ved byggeri, anlægsarbejder, sanering eller landskabsændringer skal der foretages en konkret kulturmiljøvurdering af, om de aktiviteter der ændrer kultursporenes tilstand, vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser. 2

27 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord LAVBUNDSAREALER Herunder følger de retningslinjer for lavbundsarealer, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Ved planlægning og administration af areallovgivningen for byggeri og anlæg, der berører lavbundsarealer, skal fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og vandafledning, samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning vurderes. Retningslinje : Hvis det ikke er muligt at undgå at placere byggeri eller anlæg på lavbundsarealer, skal der tages hensyn til lavbundsarealet gennem udformningen af byggeriet eller anlægget, f.eks. ved terrænregulering eller ved at anlægge veje på broer. JORDBRUGSOMRÅDER MED SÆRLIGE NATUR- OG LANDSKABSVÆRDIER Herunder følger de retningslinjer for udpegningen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs og naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet. Retningslinje : Udlæg af arealer til bolig- eller erhvervsformål, samt etablering af større rekreative eller tekniske anlæg må generelt ikke finde sted. 3

28 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord ØKOLOGISKE FORBINDELSER Herunder følger de retningslinjer for udpegningen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Ved lokalplanlægning indenfor økologiske forbindelser, skal hensynet til planter og dyrs spredningsmuligheder fremmes og indarbejdes, og det skal sikres, at der ikke opstår barrierevirkning. Retningslinje Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås, eller placeres så spredningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser krydser økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager. Retningslinje Kvaliteten af de økologiske forbindelser skal forbedres i overensstemmelse med målsætningen gennem naturpleje, naturgenopretning og tilskud til miljøvenlig drift. RAMMEOMRÅDE 360-T19 KOMMUNEPLANTILLÆG: Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land landzone. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger arealet til teknisk anlæg. Afgrænsning af miljøvurderingen Planer og programmer der omhandler et projekt på miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 skal miljøvurderes. Projektet solcelleanlægget er omfattet af bilag 4, pkt. 3a, der omhandler energiindustrien, herunder industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Såfremt der er tale om planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun omhandler mindre ændringer i eksisterende plangrundlag, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3, stk. 2. Det vurderes, at der er tale om en plan, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Ud fra denne screening, vurderes at gennemførelsen at planen eventuelt kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på flere områder og der bør foretages en nærmere undersøgelse heraf. Lolland Kommune vurderer, at der skal foretages en miljøvurdering af følgende emner: Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen og området, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og lavbundsareal. Herudover overlappes lokalplanområdet af udpegningen jordbrugsområder med særlige naturog landskabsværdier og særlige økologiske forbindelser. Der skal ved planlægning af et teknisk anlæg i området tages særligt hensyn ved placering, størrelse og udformning. Der vil i miljøvurderingen blive undersøgt nærmere, hvordan gennemførelse af planen vil påvirke kystnærhedszonen, det værdifulde kulturmiljø, lavbundsarealerne, jordbrugsområderne med særlige natur- og landskabsværdier og den økologiske forbindelse. Dele af anlægget placeres indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens 65. Kommunalbestyrelsen kan ifølge 65, stk. 2 gøre undtagelse for bestemmelsen i 16. Der vil i miljøvurderingen blive undersøgt nærmere, hvordan gennemførelse af planen vil påvirke å-beskyttelseslinjen. 4

29 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Solcellerne er antirefleksbehandlede og vil derfor ikke være til gene for trafikanterne og de omkringliggende naboer. Der redegøres nærmere herfor i miljøvurderingen. Det vurderes, at der vil ske en væsentlig positiv miljøpåvirkning ved gennemførelse af planen, idet etableringen af et vedvarende energianlæg vil medføre en væsentlig besparelse af CO 2 udledning. Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljørapport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Lovens bilag 1 angiver de nærmere krav til miljørapportens indhold. I det efterfølgende er der nærmere redegjort for ovennævnte punkter. Det vurderes, hvorledes gennemførelse af planen kan imødekomme de hensyn, som skal varetages i forhold til kommuneplanen og naturbeskyttelseslovens 16. Der er nærmere redegjort for, hvordan der gennem planlægning for solcelleanlægget tages bedst muligt hensyn til naboer, landskabet, kulturmiljøet og naturen. Endvidere er der redegjort for 0-alternativet, hvor solcelleanlægget ikke etableres og markarealet forbliver i landbrugsdrift. Redegørelsen behandler også, hvordan Lolland Kommune vil overvåge påvirkningen af miljøet. Denne redegørelse sammen med resten af lokalplanens redegørelse udgør miljørapporten og lever efter Lolland Kommunes vurdering op til miljøvurderingslovens krav til indholdet af denne. Høring af berørte myndigheder Forud for gennemførelse af en miljøvurdering skal kommunen høre andre myndigheder, hvis myndighedsområde berøres af lokalplanforslaget, om hvor omfattende og detaljerede oplysninger der skal indgå i miljøvurderingen. Lolland Kommune har sendt miljøvurderingen til Naturstyrelsen. Kulturmiljø, natur og landskab Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere et større teknisk anlæg opstilling af solceller, opførelse af teknikbygninger og koblingsstation, samt etablering af adgangsveje. Arealet er omfattet af flere udpegninger i kommuneplanen, der har til formål at beskytte kulturmiljøet, naturen og landskabet. Lokalplanen vurderes derfor at kunne medføre påvirkning af områdets kulturhistoriske værdier, landskabelige værdier samt naturindholdet. KYSTNÆRHEDSZONEN: Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen langs Lollands sydkyst mod Femern Bælt. Det er en national interesse, at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige regler i planloven for planlægning inden for den cirka 3 km brede kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor udvikling kræver en grundig forudgående planlægning. Planlægning i kystnærhedszonen forudsætter en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, der bygger på: at behovet for anlægget og dets kystnærhed skal foreligge at udgangspunktet for lokalisering er størst mulig afstand fra kystlinjen fortrinsvis bag eksisterende by at lokaliseringen skal afvejes imod andre væsentlige natur-, miljø- og rekreative hensyn at placering og udformning kræver størst muligt hensyn til landskab og natur. 5

FORSLAG. Lokalplan og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

FORSLAG. Lokalplan og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord FORSLAG Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Maj 2013 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-59 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11.

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov FORSLAG Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23 Telemast syd for Amalievænget, Nakskov August 2013 Offentlig høring fra den 27. august til 22. oktober 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR TELEMAST SYD FOR AMALIEVÆNGET,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG Lokalplan 395 For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 395 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere