Lokalplan og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord"

Transkript

1 Lokalplan og Kommuneplantillæg 20 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord September 2013

2 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 2013 Annoncering på hjemmesiden den 24. september Offentlig bekendtgørelsesdato: 24. september LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD Lolland Kommune har den 19. september 2013 endeligt vedtaget Lokalplan og kommuneplantillæg 20 for Solcelleanlæg ved Rødby Fjord. med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. Lokalplanens indhold Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg til strømproduktion på et markareal ved Langs Vejlevej ved Rødby Fjord. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere op til 8x400 kw solcelleanlæg på det cirka 9 ha. store markareal. For at lokalplanen kan gennemføres, er der vedtaget et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af et solcelleanlæg. Kommuneplantillægget er vedhæftet bagerst i lokalplanen. I høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser. Den sammenfattende miljøredegørelse har vist at etablering af solcelleanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af natur- og miljøforhold. Retsvirkninger Ifølge planlovens 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre Lolland Kommune meddeler dispensation efter reglerne i lovens 19 eller 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Klagevejledning Du kan efter planlovens 58 klage over retlige forhold. Du kan f.eks. klage hvis du mener, at Lolland Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Eventuelle klager skal sendes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller på senest den 22. oktober Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en forudsætning for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Sagsbehandling af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet har modtaget gebyret. Vejledning om gebyrordningen findes på Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den 24. september I

3 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN LOKALPLAN? Indhold Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Heri fastlægger Lolland Kommune de overordnede rammer for et områdes anvendelse. Kommuneplanen og tillæg danner grundlag for den videre lokalplanlægning. En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Tilvejebringelse Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Endelige retsvirkninger Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensationer Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planen er udarbejdet af PlanEnergi i samarbejde med Lolland Kommune. II

4 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 Baggrund 1 Beliggenhed og eksisterende forhold 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanområdets anvendelse 2 Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4 Lolland Kommuneplan Love og beskyttelseslinjer 7 Museumsloven 8 Landzoneadministration - bonusvirkning 8 Landbrugspligt 8 Servitutter 8 Miljøforhold 8 Miljøvurdering 8 Ikke-teknisk resumé 9 VVM 11 LOKALPLAN SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD 12 1 Lokalplanen har til formål 12 2 Område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 13 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 13 8 Ubebyggede arealer og hegning 13 9 Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Miljøforhold Tilladelser efter anden lovgivning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 14 Kortbilag 1 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Plan over solcelleanlægget Kommuneplantillæg 20 Miljørapport 0

5 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord REDEGØRELSE Baggrund Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg til strømproduktion på et markareal ved Langs Vejlevej ved Rødby Fjord. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere op til otte 400 kw solcelleanlæg på det cirka 9 ha. store markareal. Debatoplæg Et debatoplæg har været udsendt i offentlig høring fra den 19. februar til den 5. marts Der indkom 4 bemærkninger til debatoplægget fra henholdsvis Friluftsrådet kreds Storstrøm, DN-Lolland, Karin Inger Larsen og Ole Westerholt Jørgensen, og fra Hans Fjord Hansen. Bemærkningerne er indgået i behandling af lokalplanforslaget. Forslag i høring Forslag til lokalplan, miljørapport og forslag til kommuneplantillæg har være udsendt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Der indkom en bemærkning fra Museum Lolland-Falster der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse før igangsætning af jordarbejder. Dette er medtaget i lokalplanens bestemmelse Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger omkring 4,5 kilometer vest for Rødby i den sydlige del af Lolland Kommune. Lokalplanområdets beliggenhed er vist på figur 1. Lokalplanen omfatter matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted (Se kortbilag 1). Figur 1: Lokalplanområdets beliggenhed er markeret med rødt Lokalplanområdet udgør et areal på cirka 9 ha. 1

6 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til almindelig landbrugsdrift. Arealet er et rektangulært markfelt, som mod nord afgrænses af Rødby Kanal og mod syd af Langs Vejlevej. Mod øst og vest grænser arealet op til andre marker. Lokalplanområdet er en del af det inddæmmede areal Rødby Fjord, der tidligere var et lavbundet fjordområde. Terrænet i området er fladt lavtliggende og gennemskåret af kanaler, som via Kramnitse Sluse afvander området til Femern Bælt. Godt 2 kilometer syd for lokalplanområdet løber kystlinjen mod Femern Bælt, der er beskyttet af et dige. Enkelte steder fornemmes fjordens oprindelige kystlinje, som en svag bølge i terrænet. Landskabet er præget af åbne vidder med store markfelter stedvis afgrænset af markante læhegn. Der er enkelte mindre skovpartier i området ved Mindelunden og omkring bebyggelsen Hoby Skov. Landskabet umiddelbart omkring lokalplanområdet er relativt bebyggelsestomt. Bebyggelsen består primært af fritliggende gårde og boliger. Langs kysten mod Femern Bælt ligger større sommerhusområder ved Kramnitse og Bredfjed henholdsvis 1,7 og 2 kilometer fra lokalplanområdet. Langs sommerhusområdernes nordlige afgrænsning mod det åbne land er en del skærmende bevoksning og et større skovparti ved Kramnitse. De nærmeste veje omkring lokalplanområdet er mod vest Langelinie, mod nord Mindestensvej, mod øst Gerringevej og mod syd Langs Vejlevej, der er adgangsveje til arealet. Lokalplanens formål Formålet med denne lokalplan er at åbne mulighed for opstilling af solceller indenfor lokalplanområdet med henblik på at fremme en CO 2-neutral energiproduktion i Lolland Kommune. Lolland Kommune deltager i kampagnen om at være klimakommune, som er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med denne kampagne er at få kommunerne til at gøre en indsats mod klimaforandringerne lokalt, ved på den ene side at spare på energien og på den anden side at etablere vedvarende energianlæg indenfor kommunegrænserne. Planlægning for solcelleanlæg falder godt i tråd med denne målsætning. Hensigten med lokalplanen er endvidere at sikre at arealet udnyttes bedst muligt samt at sikre, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet. Formålet er endvidere at sikre arealer til vejanlæg, koblingsstation og teknikbygninger. Det skal endvidere sikres, at solcellerne er til minimal gene for naboer, ved at refleksioner og visuel påvirkning fra anlægget minimeres. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, anlæggets omfang, placering og rammer for ydre fremtræden. Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til opstilling af et solcelleanlæg til el-produktion. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller med tilhørende adgangsveje, fundamenter, arbejdsarealer og tilknyttet teknikbygning og koblingsstation. Solcelleanlægget får en effekt på op til 8 x 400 kw. Den årlige produktion fra solcellerne er beregnet til at blive op til kwh årligt, det svarer til cirka 1300 husstandes årlige elforbrug. Bebyggelse & anlæg Projektet omfatter op til otte 400 kw solcelleanlæg. Solcellerne opstilles på stativer på rækker orienteret øst-vest med solcellerne mod syd. Stativerne fastgøres på dertil ud- førte punktfundamenter. Solcellerne vil nå en højde på omkring 2 meter over terræn. Hvert 400 kw solcelleanlæg fylder omkring 1 ha. Der etableres adgangsvej fra Langs Vejlevej og langs det østlige skel og herfra op til otte stikveje (1 per 400 kw socelleanlæg). Der etable- res op til otte teknikbygninger på omkring 5 m 2 (1 per 400 kw socelleanlæg). Herudover etableres der en koblingsstation for tilslutning til el-nettet på maksimalt 6 m 2 samt evt. et 2

7 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord mindre læskur ved afgræsning af arealet med husdyr. Alle bygninger vil maksimalt være 3 meter høje. I forbindelse med projektet vil der blive etableret en læhegnsplantning af egnstypiske hjemmehørende arter. Et trerækket læhegn vil blive plantet i cirka tre meters bredde og omkranse solcelleanlægget mod syd, øst og vest. Figur 2: Principsnit solcelleanlæg Når hegnet når en væksthøjde på omkring 3 meter (efter 3-4 vækstsæsoner) vil det helt afskærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Der vil evt. blive etableret trådhegn bag det levende hegn for at muliggøre afgræsning af området med husdyr. Landskab og bevoksning Landskabet i og omkring lokalplanområdet er præget af de lavtliggende inddæmmede områder, og den meget flade og kun svagt bølgede moræneflade, som tegner den oprindelige kystlinje. Det knapt 4 meter høje dige mod Femern Bælt godt 2 kilometer mod syd hindrer udsyn over havet og kanalerne i området er med til at holde den tidligere fjordbund tørlagt, og til at opdele landskabet i mindre fraktioner. Den manglende visuelle kontakt til havet, har betydning for landskabets karakter, som ikke fremtræder som et typisk kystlandskab. Landskabets største sårbarheder er udviskning af de små terrænforskelle, som tegner et billede af den gamle kystlinje fra før fjorden blev tørlagt. Lokalplanområdet ligger på inddæmmet areal, men tæt på den oprindelige kystlinje til Langø, der oprindeligt var en ø i Rødby Fjord. Langs Vejlevej løber parallelt med øens oprindelige nordkyst. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af drænkanalen Rødby Kanal. Solcelleanlægget vil primært opleves i sammenhæng med kanalen og den oprindelige kystlinje fra Langelinie og Langs Vejlevej. Hverken den oprindelige kystlinje eller kanalen opleves markante set fra vejene. Solcellerne vil blive placeret med nogen afstand til både kanalen og den oprindelige kystlinje. Den visuelle påvirkning vurderes derfor ikke at påvirke oplevelsen af landskabselementerne negativt. Ved bydannelserne og ved de fritliggende boliger i det åbne land er der generelt etableret bevoksning i form af haveanlæg med træer og buske, som helt eller delvist vil skærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Nord for Rødby Kanal skærmer en lund for visuel påvirkning. Udover den eksisterende bevoksning i området vil der i forbindelse med projektet blive etableret en læhegnsplantning mod syd, øst og vest, som vil afskærme for den visuelle påvirkning fra anlægget. Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer Vejadgang til området vil ske fra Langs Vejlevej og videre ind i området ad en adgangsvej langs matriklens østlige skel. Fra adgangsvejen etableres op til otte stikveje. 3

8 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Der fastlægges byggelinjer i forhold til Rødby Kanal. En randzone på 10 meter fra overkanten af brinken til Rødby Kanal friholdes for anlæg og beplantning. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i det åbne land og er i Kommuneplan udpeget som jordbrugsområde. Da lokalplanen medfører udtagning af arealet fra landbrugsdrift og en ændret arealanvendelse kræver lokalplanens gennemførelse, skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan er vedlagt bagerst i lokalplanen. Den nye kommuneplans ramme er vist herunder. Rammenummer: 360-T19 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Rødby Fjord. Generelle anvendelsesbestemmelser: Område til tekniske anlæg, vedvarende energianlæg. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Der fastlægges ikke bebyggelsesprocent. Maks. etager: 1 Maks. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny kommuneplanramme 360-T19 KULTURMILJØ: Lokalplanområdet ligger indenfor det bevaringsværdige kulturmiljø Rødby Fjord. De inddæmmede arealer i Rødby Fjord er i Kommuneplan udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Landskabet Rødby Fjord fortæller med kystdiget, grøfter, kanaler og sluser historien om tørlægningen og indvinding af nyt landbrugsland. De kulturhistoriske elementer og kulturmiljøerne i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Ved byggeri, anlægsarbejder, sanering eller landskabsændringer skal der foretages en konkret kulturmiljøvurdering af, om de aktiviteter der ændrer kultursporenes tilstand, vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser. Kulturmiljøvurderingen indgår i miljørapporten, der knytter sig til lokalplanen. LAVBUNDSAREAL: Lokalplanområdet ligger indenfor det inddæmmede areal Rødby Fjord, som i Kommuneplanen er udpeget som lavbundsareal. Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer, som tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde. Målsætningen for lavbundsarealerne er at væsentlige naturmæssige kulturhistoriske værdier på arealerne ikke må gå tabt. Retningslinjerne for lavbundsarealer foreskriver, at der ved planlægning af an- 4

9 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord læg, der berører lavbundsarealer skal foretages en vurdering af fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og vandafledning samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning. Desuden skal der tages hensyn til lavbundsarealet gennem udformningen af byggeriet eller anlægget f.eks. ved terrænregulering. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. Figur 3: Planlægningsinteresser i området 5

10 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord JORDBRUGSOMRÅDER MED SÆRLIGE NATUR- OG LANDSKABSVÆRDIER: Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af udpegningen jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier. De særlige natur- og kulturhistoriske, og rekreative landskabelige værdier der findes indenfor udpegningen, skal bevares og forbedres. Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs og naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for dyrelivet. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. ØKOLOGISK FORBINDELSE: Dele af lokalplanområdet overlappes af en økologisk forbindelse. De økologiske forbindelser skal sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener, til at fastholde en sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til nye levesteder, der skabes eller genskabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye vandhuller, vådområder, skovrejsning og læhegn. Retningslinjerne for økologiske forbindelser foreskriver at der ved lokalplanlægning indenfor økologiske forbindelser skal tages hensyn til dyrs og planters spredningsmuligheder de skal fremmes og det skal sikres at der ikke opstår barrierevirkning. Disse forhold er behandlet i den tilknyttede miljørapport. Figur 4: Natur- og landskabsinteresser i og omkring lokalplanområdet. 6

11 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Love og beskyttelseslinjer Planloven Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen (kun landzone og sommerhusområder) og de kystnære byzonearealer. KYSTNÆRHEDSZONEN: Lokalplanområdet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen. Kommuneplan for Lolland Kommune omfatter retningslinjer for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke opføres byggeri eller udføres anlægsarbejder, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi. Der kan dog inddrages nye arealer og planlægges for anlæg i området, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I dette tilfælde er den funktionelle begrundelse, at den geografiske placering af anlægget er optimal. Da anlægget står i nærheden af kysten og i det sydlige Danmark medfører det en høj indstråling af solenergi og dermed en høj strømproduktion. Den visuelle påvirkning af kystnærhedszonen er nærmere behandlet i den tilhørende miljørapport. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der. ÅBESKYTTELSESLINJE: En stor del af lokalplanområdet, som vist på nedenfor, er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Naturbeskyttelsesloven fastsætter i 16 stk. 1, at åbeskyttelseslinjen ligger fra vandløbets øverste kant og 150 meter ud fra begge kanter. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master og vindmøller samt forbud mod ny beplantning eller terrænændringer, uden at der er opnået dispensation fra byrådet. Figur 5: Åbeskyttelseslinjen Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at byrådet i Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens 65. byrådet kan ifølge 65, stk. 2 gøre undtagelse for bestemmelsen i 16. 7

12 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Museumsloven Museum Lolland-Falster skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå og foretage disse undersøgelser inden jordarbejdet påbegyndes. I henhold til Museumslovens 27 stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Museum Lolland-Falster skal underrettes om fundet. Landzoneadministration - bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør planlovens 35 stk. 1, som er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet reetableres, når det ikke længere er i brug som solcelleområde. Ved reetablering skal solcellerne, herunder markstativer og fundamenter, tekniske anlæg og installationer fjernes af ejeren inden ét år efter elproduktionen er ophørt. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Landbrugspligt Lokalplanområdet matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted er omfattet af landbrugspligt. Forinden den ovennævnte ejendom kan benyttes til opstilling af solceller kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, 6 Servitutter Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen skal være behjælpelig med at oplyse om hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Miljøforhold Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres i henhold til reglerne i Lolland Kommunes affaldsregulativ. Reflekser Solcellerne er antirefleksbehandlede og vil derfor ikke være til gene for trafikanterne og de omkringliggende naboer. Der redegøres nærmere herfor i den tilhørende miljørapport. Miljøvurdering Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget, jf. 3, stk. 2 og 7 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er sammenfattet i en miljørapport: Solceller ved Rødby Fjord, marts Miljørapporten er vedhæftet lokalplanen. 8

13 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord I miljøvurderingen er der lagt særligt vægt på vurdering af følgende forhold: Visuel påvirkning af landskab og kulturmiljø Beliggenheden på lavbundsareal og øvrige udpegede naturinteresser Reflekser fra solcellerne Påvirkning af klimaet Ikke-teknisk resumé Miljøvurderingsloven indeholder krav om, at en miljørapport skal indeholde et ikke-teknisk resumé af de oplysninger miljørapporten indeholder. Det ikke-tekniske resumé er placeret her i lokalplanens redegørelse, mens den resterende del af miljøvurderingen kan læses i miljørapporten. Kulturmiljø og landskab Ved at stille krav om at solcellerne skal sløres med beplantning, vil anlægget kunne indpasses i landskabet, hvor der i forvejen findes læbælter og andre landskabselementer. De mange landskabselementer i området betyder, at solcellerne fra de fleste vinkler ikke vil være synlige. Fra kysten vil diget skærme for udsynet til solcelleanlægget. Fra toppen af det fire meter høje dige vil man evt. kunne få udsyn til solcelleanlægget og ane det bag den skærmende bevoksning. Fra sommerhusområderne ved Kramnitse og Bredfjed vurderes solcellerne ikke at blive synlige, da der er skovpartier og læhegn mellem bebyggelsen og solcelleanlægget. Solcelleanlægget og den afskærmende beplantning vil følge den øvrige struktur i landskabet, således at anlægget ikke vil komme til at virke som et forstyrrende element. Solpanelerne opstilles med front mod syd i øst-vest gående parallelle lige rækker med beplantningsbælter fra syd-sydvest til nord-nordvest i lighed med de nærmeste eksisterende læhegn. Sammenfattende vurderes det at anlægget kan indpasses i landskabet uden at det vil få negative konsekvenser for oplevelsen af områderne indenfor Kystnærhedszonen. Det vurderes at gennemførelsen af planen ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt. Anlægget er placeret tæt på Rødby Kanal og den oprindelige kystlinje mod øen Langø, men ingen af disse landskabselementer fremstår markante fra Langelinie eller Langs Vejlevej, hvorfra solcelleanlæggets samspil med landskabselementerne primært vil opleves. Solcelleanlægget vil ikke direkte berøre nogle af de to nævnte landskabselementer. Samlet set vurderes det at solcelleanlægget ikke påvirker kulturmiljøet i Rødby Fjord negativt. Solcelleanlægget er blot endnu et lag i kulturlandskabets fortælling om menneskets udnyttelse naturressourcerne, som er kendetegnende for området. Natur Lokalplanområdet rummer ikke beskyttede naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. De eksisterende markarealer, der dyrkes traditionelt landbrugsmæssigt, dvs. med årlig pløjning, harvning, gødskning og flere pesticidbehandlinger vurderes af samme grund ikke at indeholde væsentlige naturmæssige værdier. Det vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil blive til gene for nogen beskyttede arter af planter eller dyr. Tværtimod vil ændringen fra et areal i omdrift til et areal med vedvarende græs være til gavn for såvel dyre- som plantelivet. Ændringen er således markant fra pløjet mark til vedvarende eng - og udelukkende positiv i naturmæssig forstand. Arealet vil ikke længere blive sprøjtet, men derimod afgræsset. Det vil give muligheder for en betydeligt større artsdiversitet af såvel planter som dyr. Desuden vil arealet ikke længere blive gødsket, eller i hvert fald i mindre grad en hidtil, og opbygning af en kronisk græsrodmasse vil effektivt hindre udvaskning af kvælstof til Rødby Kanal, hvilket hidtil har været uundgåeligt under dyrkning af diverse enårige afgrøder. 9

14 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Etablering af vedvarende græs på arealet ikke mindst langs kanalen vil forbedre områdets effekt som Økologisk forbindelse, fordi arealet i fremtiden ikke længere forstyrres af markbehandlinger. I den forbindelse må solpanelerne ydermere nærmest opfattes som en fordel, fordi mindre dyr let vil kunne spredes i ly af græs og paneler. Arealet indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af udpegningen Jordbrugsområder med særlige natur og landskabsværdier kan i dag ikke siges at rumme store natur- og landskabsværdier. Af ovenstående årsager må disse forhold, når bortses fra evt. visuelle påvirkninger, i hvert fald i forhold til naturen påstås at blive forbedrede pga. større diversitet. Solpanelerne etableres på et lavbundsareal, hvor man ad åre måske kunne tænke sig at gennemføre naturgenopretning ved at hæve den kunstigt lave vandstand. Der foreligger dog ikke p.t. konkrete planer for noget sådant, og i givet fald vil man blive nødsaget til evt. at fjerne solpanelerne eller hæve fundamenterne, afhængigt af størrelsen af en evt. vandstandshævning. Den nordligste del af arealet, hvorpå solcellerne ønskes opstillet, er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Det vurderes at kanalens værdi som landskabselement ikke påvirkes negativt af etablering af solcelleanlægget. Kanalen opleves ikke markant fra Langelinie eller Langs Vejlevej og påvirkningen af kanalen er af lokal karakter. Etablering af vedvarende græs i stedet for enårige gødskede afgrøder vil på strækningen reducere/fjerne en ellers uundgåelig udvaskning af kvælstof til kanalen, hvilket alt andet lige vil forbedre forholdene i bækken. Af ovenstående grunde vurderes det, at der bør dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens 16, såfremt den ikke ophæves, hvilket der søges om i forbindelse med lokalplanen. Solpanelernes overflade Det vurderes at opstilling af solcellerne, som er antirefleksbehandlede, ikke vil være til gene for de omkringliggende naboer og trafikanter, der næppe vil kunne se panelerne når hegnet er vokset op. Der er foretaget undersøgelser af et solfangeranlæg i Marstal med en lignende overflade. Det lokale flyselskab foretog systematiske overflyvninger af anlægget og konstaterede, at der ikke var refleksioner fra anlægget. Når der ikke kommer refleksioner opad, vil der heller ikke blive sendt reflekser i andre retninger. Klima Den årlige el-produktion fra solcellerne er beregnet til at blive op til kwh årligt, det svarer til cirka 1300 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys og bidrager med en væsentlig besparelse i emissionen af klimagasser og andre luftforurenende stoffer. Hvor stor reduktionen af emissionen af klimagasser nøjagtigt er som følge af produktionen fra solceller, afhænger af, hvordan elforbruget i et givent øjeblik samlet produceres, og hvilke brændsler eller energikilder, der reelt fortrænges. Reduktionen er derfor vanskelig at beregne nøjagtigt, og der er flere beregningsmåder. Her er antaget, at det er såkaldt 'marginal-el', der fortrænges. Det vil sige, at det antages at solkraft fortrænger kulkraft. I så fald skal parametrene angivet i tabel 1 (miljørapporten) anvendes til beregning af miljøforbedringen. Med disse værdier kan det beregnes, hvor meget det aktuelle projekt reducerer emissionen af luftforurenende stoffer og klimagasser. Især reduktionen af kuldioxid-emissionen er stor og bidrager væsentligt til at mindske belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den såkaldte klimabelastning. Solcelleprojektet resulterer i en reduceret emission på knap tons CO2 pr. år netto. Det svarer til ca. 0,3 af den mængde, Danmark ifølge Kyotoaftalen skulle spare inden udgangen af Projektet bidrager derfor positivt til at holde klimaforandringerne i ave, 10

15 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord og selv om det eksakte bidrag i den store globale sammenhæng isoleret set er beskedent, er det dog målbart. I sig selv vil et projekt af denne størrelse ikke få nogen mærkbar indvirkning på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er bidraget værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange større og mindre bidrag. Sammenfattende miljøredegørelse. Miljørapporten har sammen med forslag til lokalplan været udsendt i 8 ugers høring. Der indkom en bemærkning fra Museum Lolland-Falster, der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse inden der foretages jordarbejder. Bemærkningen er indarbejdet i lokalplanens redegørelse og bestemmelsen VVM Lolland Kommune skal vurdere om projektet til solcelleanlægget er omfattet af Bekendtgørelsen om supplerende regler i medfør af lov om planlægning bestemmelsen vedrørende vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM). Vurderingen er ved en såkaldt VVM-screening af selve projektforslaget. Lolland Kommune har vurderet at anlægget ikke kræver, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 11

16 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord LOKALPLAN SOLCELLEANLÆG VED RØDBY FJORD For et område til opstilling af solceller til elproduktion I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til teknisk anlæg, at at at at at muliggøre etablering af solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige installationer, koblingsstation og teknikbygninger, sikre at anlægget gennem placering og udformning tilpasses nærområdets kulturmiljø og indpasses optimalt i landskabet, muliggøre udlæg af skærmende beplantning og indhegning af området for evt. afgræsning med husdyr, sikre vejadgang til området, og sikre at området reetableres når elproduktionen fra solceller ophører. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på matrikelkort kortbilag 1 og omfatter matrikelnummer 65a Rødby Fjord, Tirsted, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone med ved tagelse af denne lokalplan. 2.3 Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk. 1 (landzonetilladelse) til de i 2.1 nævnte anlæg til opstilling af solceller med tilhørende tekniske anlæg, samt til ændret arealanvendelse. Lokalplanen har således bonusvirkning. 2.4 Solceller og øvrige tekniske anlæg fjernes for ejers regning senest et år efter, elproduktionen fra solcellerne er ophørt. 3 Områdets anvendelse 3.1 Der må etableres solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger og tekniske installationer, vejanlæg, indhegning og beplantning. 3.2 Arealer der ikke anvendes til det nævnte i 3.1, må kun anvendes til landbrug eller henligge som natur. 4 Udstykning 4.1 Inden for lokalplanområdet kan der ske udstykning, af arealet i 8 dele svarende til de 8 stk. 400 kw anlæg. Udstykningen kan ske i grundstørrelser på 1125 m Det er en betingelse for tilladelse til udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration med Lolland Kommune som påtaleberettiget om, at solcelleanlægget skal geninddrages til landbrugsmæssig drift senest et år efter, at elproduktionen fra solcellerne er ophørt og være sammenlagt med en landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. 12

17 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 5.1 Der udlægges areal til tilkørselsvej og stikveje. Vejen skal have adgang fra Langs Vejlevej. Der må kun etableres veje som er nødvendige for driften af anlægget. 5.2 Veje må have en kørebanebredde på højest 5 meter. Vejene skal udføres med en kørefast belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale. 5.3 Der fastlægges følgende byggelinjer: Randzonen på 10 meter langs Rødby Kanal friholdes for anlæg. 6 Anlæggets omfang og placering 6.1 Inden for lokalplanområdet må der etableres solceller indenfor det på kortbilag 2 markerede byggefelt. 6.2 Solcelleanlægget med tilhørende teknikbygninger må have en maks. højde på 3 meter, målt fra niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet. 6.3 Det samlede arealforbrug til teknikbygninger må ikke overstige 50 m 2. Teknikbygninger kan opføres med en maks. højde på 3 meter. 7 Anlæggets ydre fremtræden 7.1 Solcellerne skal antirefleksbehandles således, at der ikke opstår refleksgener for omkringboende og trafikanter. 7.2 Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer, hvor glanstallet overstiger Farver skal holdes i dæmpede jordfarver blandet med sort eller grå. 7.4 Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af Lolland Kommune. 8 Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Der udlægges areal til beplantningsbælte i en bredde af 3 meter langs matriklens skel som vist på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af egnstypiske hjemmehørende arter. Beplantningsbæltets højde skal være minimum 2 meter. 8.2 Hegn i skel skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden med en maks. højde på 2 meter. 8.3 Der må holdes dyr til nødvendig afgræsning af området. Der må opføres et mindre læskur til dyrene med en maksimal højde på 3 meter. 8.4 Der må ikke etableres permanent belysning af anlægget. 8.5 Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes. 8.6 Terrænregulering må kun ske efter tilladelse fra Lolland Kommune. 9 Tekniske anlæg 9.1 Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger. 9.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler. 13

18 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 10 Betingelser for ibrugtagning 10.1 Inden solcellerne kan sættes i drift skal området være ryddet for byggeaffald. 11 Miljøforhold 11.1 Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 12 Tilladelser efter anden lovgivning 12.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel Forinden ejendommen matr. nr. 65 a, Rødby Fjord, Tirsted kan anvendes til opstilling af solceller, kræves tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendommen, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14 Vedtagelsespåtegning 14.1 Forslag til lokalplan er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslag til lokalplan har været fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Lokalplan er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 19. september 2013 i henhold til planlovens

19 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 24. september

20 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 16

21 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord KORTBILAG 2: Plan af solcelleanlægget 17

22 LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Tillæg 20 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 20 omhandler ny ramme til solcelleanlæg til realisering af lokalplan Fremtidige rammebestemmelser: Rammenummer: 360-T19 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk område, anlæg til vedvarende energianlæg. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Maks. etager: 1 Maks. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny kommuneplanramme 360-T19 Forslag til Kommuneplantillæg 20 er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslaget til Kommuneplantillæg 20 var fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Kommuneplantillæg 20 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 19. september 2013 i henhold til planlovens 27. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør 18

23 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Maj 2013

24 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord MILJØRAPPORT Indledning Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning fra A. Rosen Invest ApS, der ønsker at etablere et solcelleanlæg på et areal ved Langs Vejlevej godt 4,5 kilometer vest for Rødby i den sydlige del af Lolland Kommune. Lokalplanen omfatter et markareal på cirka 9 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone og anvendes til almindelig landbrugsdrift. Arealet er et rektangulært markfelt som mod nord afgrænses af Rødby Kanal og mod syd af Langs Vejlevej. Mod øst og vest grænser arealet op til andre marker. Arealet ligger inden for kystnærhedszonen og er en del af den inddæmmede Rødby Fjord, der er i Kommuneplan for Lolland Kommune er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø og lavbundsareal. Projektet omfatter op til otte 400 kw solcelleanlæg (se plantegning på næste side). Solcellerne opstilles på markstativer på rækker orienteret øst-vest med solcellerne mod syd. Solcellerne vil nå en højde på omkring to meter over terræn. Hvert 400 kw solcelleanlæg fylder omkring 1 ha. Der etableres adgangsvej fra Langs Vejlevej og langs det østlige skel og herfra op til otte stikveje (1 per 400 kw solcelleanlæg). Der etableres op til otte teknikbygninger på omkring 5 m 2 (1 per 400 kw solcelleanlæg). Herudover etableres der en koblingsstation for tilslutning til el-nettet på maksimalt 6 m 2. Alle bygninger vil maksimalt være 3 meter høje. Figur 1: Principsnit af solcelleanlæg I forbindelse med projektet vil der blive etableret en læhegnsplantning af egnstypiske hjemmehørende arter. Et trerækket læhegn vil blive plantet i cirka tre meters bredde og omkranse solcelleanlægget mod syd, øst og vest. Når hegnet når en væksthøjde på omkring tre meter, efter 3-4 vækstsæsoner, vil det helt afskærme for den visuelle påvirkning fra solcelleanlægget. Der vil evt. blive etableret trådhegn bag det levende hegn for at muliggøre afgræsning af området med husdyr. Det er lokalplanens formål at give mulighed for etablering af solcelleanlægget samt de nødvendige tilhørende installationer, teknikbygninger samt koblingsstation. Denne miljørapport er udarbejdet på baggrund af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lov nr. 316 af 5. maj 2004, jf. lovbek. 936 af 24. september Ifølge loven skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer, mens planen er under udarbejdelse og politisk behandling. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som et bilag til lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplanen er derfor kun i begrænset omfang gengivet i miljørapporten. En mere detaljeret skitsering af lokalplanens formål og indhold kan læses i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Lokalplanens redegørelse indeholder det lovpligtige ikke tekniske resumé af miljørapporten. 0

25 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Figur 2: Plan af anlægget 1

26 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Planforhold Lokalplanens forhold til anden planlægning er beskrevet i lokalplanens redegørelse. I det følgende beskrives dog de planforhold, der har betydning for miljøvurderingen. Lokalplanen er beliggende indenfor de i kommuneplan udpegede områder: KYSTNÆRHEDSZONEN Herunder følger de retningslinjer for kystnærhedszonen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje 13.3: I kystnærhedszonen skal nye arealer til byzone og anlæg i landzone lokaliseres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse. KULTURMILJØ Herunder følger de retningslinjer for kulturmiljøet, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retniningslinje : De kulturhistoriske elementer og kulturmiljøerne i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Ved byggeri, anlægsarbejder, sanering eller landskabsændringer skal der foretages en konkret kulturmiljøvurdering af, om de aktiviteter der ændrer kultursporenes tilstand, vil være i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser. 2

27 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord LAVBUNDSAREALER Herunder følger de retningslinjer for lavbundsarealer, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Ved planlægning og administration af areallovgivningen for byggeri og anlæg, der berører lavbundsarealer, skal fremtidig vandstandsstigning, regnintensitet og vandafledning, samt muligheden for en fremtidig naturgenopretning vurderes. Retningslinje : Hvis det ikke er muligt at undgå at placere byggeri eller anlæg på lavbundsarealer, skal der tages hensyn til lavbundsarealet gennem udformningen af byggeriet eller anlægget, f.eks. ved terrænregulering eller ved at anlægge veje på broer. JORDBRUGSOMRÅDER MED SÆRLIGE NATUR- OG LANDSKABSVÆRDIER Herunder følger de retningslinjer for udpegningen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs og naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet. Retningslinje : Udlæg af arealer til bolig- eller erhvervsformål, samt etablering af større rekreative eller tekniske anlæg må generelt ikke finde sted. 3

28 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord ØKOLOGISKE FORBINDELSER Herunder følger de retningslinjer for udpegningen, som er relevante i forhold til det planlagte projekt. Retningslinje : Ved lokalplanlægning indenfor økologiske forbindelser, skal hensynet til planter og dyrs spredningsmuligheder fremmes og indarbejdes, og det skal sikres, at der ikke opstår barrierevirkning. Retningslinje Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås, eller placeres så spredningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser krydser økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager. Retningslinje Kvaliteten af de økologiske forbindelser skal forbedres i overensstemmelse med målsætningen gennem naturpleje, naturgenopretning og tilskud til miljøvenlig drift. RAMMEOMRÅDE 360-T19 KOMMUNEPLANTILLÆG: Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land landzone. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger arealet til teknisk anlæg. Afgrænsning af miljøvurderingen Planer og programmer der omhandler et projekt på miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 skal miljøvurderes. Projektet solcelleanlægget er omfattet af bilag 4, pkt. 3a, der omhandler energiindustrien, herunder industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Såfremt der er tale om planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun omhandler mindre ændringer i eksisterende plangrundlag, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3, stk. 2. Det vurderes, at der er tale om en plan, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der er derfor foretaget en screening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Ud fra denne screening, vurderes at gennemførelsen at planen eventuelt kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på flere områder og der bør foretages en nærmere undersøgelse heraf. Lolland Kommune vurderer, at der skal foretages en miljøvurdering af følgende emner: Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen og området, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og lavbundsareal. Herudover overlappes lokalplanområdet af udpegningen jordbrugsområder med særlige naturog landskabsværdier og særlige økologiske forbindelser. Der skal ved planlægning af et teknisk anlæg i området tages særligt hensyn ved placering, størrelse og udformning. Der vil i miljøvurderingen blive undersøgt nærmere, hvordan gennemførelse af planen vil påvirke kystnærhedszonen, det værdifulde kulturmiljø, lavbundsarealerne, jordbrugsområderne med særlige natur- og landskabsværdier og den økologiske forbindelse. Dele af anlægget placeres indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Rødby Kanal. Al bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter, at Kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens 65. Kommunalbestyrelsen kan ifølge 65, stk. 2 gøre undtagelse for bestemmelsen i 16. Der vil i miljøvurderingen blive undersøgt nærmere, hvordan gennemførelse af planen vil påvirke å-beskyttelseslinjen. 4

29 Miljørapport Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Solcellerne er antirefleksbehandlede og vil derfor ikke være til gene for trafikanterne og de omkringliggende naboer. Der redegøres nærmere herfor i miljøvurderingen. Det vurderes, at der vil ske en væsentlig positiv miljøpåvirkning ved gennemførelse af planen, idet etableringen af et vedvarende energianlæg vil medføre en væsentlig besparelse af CO 2 udledning. Ifølge miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljørapport, der fastlægger, beskriver og evaluerer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Lovens bilag 1 angiver de nærmere krav til miljørapportens indhold. I det efterfølgende er der nærmere redegjort for ovennævnte punkter. Det vurderes, hvorledes gennemførelse af planen kan imødekomme de hensyn, som skal varetages i forhold til kommuneplanen og naturbeskyttelseslovens 16. Der er nærmere redegjort for, hvordan der gennem planlægning for solcelleanlægget tages bedst muligt hensyn til naboer, landskabet, kulturmiljøet og naturen. Endvidere er der redegjort for 0-alternativet, hvor solcelleanlægget ikke etableres og markarealet forbliver i landbrugsdrift. Redegørelsen behandler også, hvordan Lolland Kommune vil overvåge påvirkningen af miljøet. Denne redegørelse sammen med resten af lokalplanens redegørelse udgør miljørapporten og lever efter Lolland Kommunes vurdering op til miljøvurderingslovens krav til indholdet af denne. Høring af berørte myndigheder Forud for gennemførelse af en miljøvurdering skal kommunen høre andre myndigheder, hvis myndighedsområde berøres af lokalplanforslaget, om hvor omfattende og detaljerede oplysninger der skal indgå i miljøvurderingen. Lolland Kommune har sendt miljøvurderingen til Naturstyrelsen. Kulturmiljø, natur og landskab Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere et større teknisk anlæg opstilling af solceller, opførelse af teknikbygninger og koblingsstation, samt etablering af adgangsveje. Arealet er omfattet af flere udpegninger i kommuneplanen, der har til formål at beskytte kulturmiljøet, naturen og landskabet. Lokalplanen vurderes derfor at kunne medføre påvirkning af områdets kulturhistoriske værdier, landskabelige værdier samt naturindholdet. KYSTNÆRHEDSZONEN: Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen langs Lollands sydkyst mod Femern Bælt. Det er en national interesse, at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige regler i planloven for planlægning inden for den cirka 3 km brede kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, hvor udvikling kræver en grundig forudgående planlægning. Planlægning i kystnærhedszonen forudsætter en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, der bygger på: at behovet for anlægget og dets kystnærhed skal foreligge at udgangspunktet for lokalisering er størst mulig afstand fra kystlinjen fortrinsvis bag eksisterende by at lokaliseringen skal afvejes imod andre væsentlige natur-, miljø- og rekreative hensyn at placering og udformning kræver størst muligt hensyn til landskab og natur. 5

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr. 2014-42 Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere