Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen (J) Hans Christian Holst (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Ansøgninger til Frivilligt Socialt Arbejde, Lov om Social Service 18 - Anden runde Indgåelse af udfyldningsaftaler Godkendelse af hepatitishandleplan for Brønderslev Kommune Evaluering af Sundhedsaftalerne Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet Orientering om status på genoptræningsområdet jf. Sundhedslovens Status på Sundhedshuse Udarbejdelse af serviceniveau - afventer ny leder af Sundhedsplejen Orientering Lukket sag - Orientering

3 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Ansøgninger til Frivilligt Socialt Arbejde, Lov om Social Service 18 - Anden runde Ø40/dwsuit 09/15372 Åben sag Lov om Social Service, 18 frivilligt socialt arbejde, danner baggrund for den Frivillighedspolitik, som Brønderslev Kommune har vedtaget. Af denne fremgår, at tilskud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element. Konkret er dette beskrevet i Frivillighedspolitikken: Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor ikke tilskud til lønninger, transport etc. Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede Der er til området afsat kr. til fordeling i to runder i Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved anden runde i 2009 indkommet 62 ansøgninger. Heraf vurderes 53 ansøgninger at opfylde Frivillighedspolitikkens kriterier for tildeling, og foreslås tildelt i forhold til vedlagte skema. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det frivillige element. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på baggrund af ansøgningerne fra støtteforeninger, at der som udgangspunkt gives tilskud til de ansøgte aktiviteter, jf. vedlagte skema. Bilag: Ansøgningsoversigt 2. runde 2009 Fagenhedens forslag godkendt.

4 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Indgåelse af udfyldningsaftaler P27/dwsuit 08/1767 Åben sag /ØK/BY På mødet den 18. maj 2009 besluttede Sundhedsudvalget, at der skulle arbejdes videre med udarbejdelse af udfyldningsaftalerne med Regionen. Kommunen er nu klar til at indgå disse aftaler på baggrund af budget Sundhedslovens 119, stk. 3, lægger op til, at kommunernes nye ansvar for patientrettet forebyggelse skal koordineres med Regionens ansvar og indsats. På den baggrund er der i forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune aftalt indgået en rammeaftale om den overordnede organisering af kronikerindsatsen. Heri beskrives: Fælles principper for sammenhængende og styrkede patientforløb Generel arbejdsdeling og dialog mellem region, kommune og praktiserende læger m.fl. Bestemmelser der sikrer, at indsatsen bygger på evidens og fælles kvalitet i ydelserne Denne generelle rammeaftale lægger op til, at der indgås sygdomsspecifikke aftaler for de enkelte kroniske lidelser, der skal præcisere regionens og kommunens myndighedsansvar i de enkelte dele af patientforløbet den specifikke arbejdsdeling for sygdomsgruppen, dvs. hvem gør hvad, og den aktivitet, aftalerne indebærer for region og kommune Brønderslev Kommune har for nuværende et rehabiliteringsprojekt, som bliver finansieret af puljemidler. Det har været aftalt at der skulle indgås udfyldningsaftaler på de tre specifikke kronikerforløb, som projektet omfatter, når der forelå erfaringer med organisering af fordeling og indhold i opgaverne. Det drejer sig om indsatser i forhold til diabetes 2, KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) samt borgere med hjerte-karlidelser. Der er fra regionen fremkommet et estimat på at opgaven for disse tre patientgrupper omhandler ca borgere i Brønderslev Kommune. Kommunen er forpligtiget til og har ansvar for den forebyggende indsats og skal koordinere og samarbejde med regionen om de patienter, som ligger i kronikerpyramidens niveau 2. Erfaringerne fra Brønderslev Kommunes hidtidige organisering af opgaven er, at jo tættere på borgeren opgaven løses, jo større tilslutning er der fra målgruppen. For så vidt angår borgere med KOL, er der her tale om en meget ressourcesvag målgruppe, for hvem udkommet af indsatsen er afhængig af nærhedsprincippet. Borgere med hjerte-karlidelser og diabetes er for en dels vedkommende kendetegnet ved at være tilknyttet arbejdsmarkedet, hvorfor en hurtig og nærværende indsats ofte er påkrævet, for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

5 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side 267 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på den baggrund, at Brønderslev Kommune indgår udfyldningsaftaler med Region Nordjylland for KOL, diabetes 2 samt hjerte-kar. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: KOL udfyldningsaftale Hjerte-Kar udfyldningsaftale Diabetes udfyldningsaftale Indstilles godkendt.

6 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Godkendelse af hepatitishandleplan for Brønderslev Kommune P16/dwscaf 09/29008 Åben sag I henhold til bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni.2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, kan injektionsnarkomaner, som ikke har været smittet med hepatitis B, og som har bopæl i Danmark, blive gratis vaccineret mod hepatitis B. Vaccinationen gives i form af en kombineret vaccine, der tillige beskytter mod smitte med hepatitis A. Som et led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for er regeringen og satspuljepartierne enige om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse ved at støtte indsatsen omkring gruppen af de mest udsatte stofmisbrugere. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national handlingsplan, der har til formål at sikre en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til relevante initiativer vedrørende forebyggelse af hepatitis C blandt gruppen af hårdest belastede stofmisbrugere. Målgruppen omfatter intravenøse stofmisbrugere, som blandt andet findes blandt gruppen af borgere, der er i substitutionsbehandling. Det er landets kommuner, der har ansvaret for implementering af handlingsplanen. Ydelsen har hjemmel i sundhedslovgivningen. Implementeringen af den nationale handlingsplan indebærer iværksættelsen af en række nye initiativer, herunder Sikring af en systematisk gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger. Ekstra støtte og motivationssamtaler for at sikre screening, vaccination og/eller behandling. Vaccination Ledsagelse til blodprøvetagning Monitorering og opfølgning på forebyggelsesindsatsen Misbrugscenterets handleplan for Brønderslev Kommune Misbrugscentret har tilbudt de nordjyske kommuner følgende for en pris af 1316 kr. pr. borger i 2009: 1. Ekstra støtte og samtaler med den enkelte borger 2. Administrative ressourcer i forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsforløb samt monitorering og opfølgning. I Misbrugscentrets tilbud står beskrevet, at dette er et supplement til de opgaver, Misbrugscentret i forvejen løser for kommunerne og skal ses i sammenhæng med den løbende opfølgning og behandling, borgere i denne målgruppe tilbydes.

7 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side 269 Misbrugsområdets handleplan for Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune har pr. 1. februar 2009 hjemtaget den lægelige substitutionsbehandling og den sociale opfølgning af stofmisbrugere i kommunen fra Region Nordjyllands Misbrugscenter. Dette betyder, at borgere i denne form for behandling nu i stedet har jævnligt kontakt med de kommunalt ansatte misbrugskonsulenter, og desuden er til mindst én årlig undersøgelse hos kommunens lægekonsulent på området. Endvidere har en del af disse borgere jævnligt kontakt med de kommunalt ansatte støttekontaktpersoner på misbrugsområdet. Borgere i substitutionsbehandling har således ikke længere kontakt med Regionens Misbrugscenter, og derfor finder vi i Socialcentret det ikke relevant at indgå aftale med Misbrugscentret om en handleplan i forhold til hepatitis. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget godkender Svarbrev til Sundhedsstyrelsen Misbrugsområdets handleplan for Brønderslev Kommune Bilag: Forslag til retningslinjer hepatitishandleplan Svarbrev til Sundhedsstyrelsen vedr. Hepatitis Godkendt.

8 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Evaluering af Sundhedsaftalerne P27/dwsuit 08/1767 Åben sag Den Administrative Styregruppe, KKR og Region Nordjylland har besluttet, at der skal udarbejdes en statusevaluering inden 2.generation sundhedsaftaler skal indgås. Statusevalueringen indeholder en gennemgang af aftalens 6 indsatsområder. Brønderslev Kommune har foretaget en evaluering og denne er drøftet i den nedsatte styregruppe mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland på et møde den 19. oktober Brønderslev Kommunes evaluering vil sammen med de øvrige nordjyske kommuners evaluering, indgå i arbejdet frem mod indgåelse af den næste Sundhedsaftale På mødet vil der blive orienteret om evalueringen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen af evalueringen til efterretning. Bilag: Statusevaluering af Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune Til efterretning.

9 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet S29/dwoksm 09/9847 Åben sag Der laves hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens system E-sundhed. Der foreligger nu træk for 8. og 9. måned Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Budgetopfølgning Budgetopfølgning Til efterretning. Udvalget noterer sig, at merudgiften på området modsvares af merudgifter indenfor den aktivitetsbestemte medfinansiering, som forventes efterreguleret af staten i Korrigeret herfor balancerer budgettet.

10 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Orientering om status på genoptræningsområdet jf. Sundhedslovens P16/dwsbkvj 09/21930 Åben sag Der er udarbejdet en status over fordelingen af genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens 140. Opgørelsen for 2009 er baseret på udtræk fra Sundhedsstyrelsen, hvorimod 2008 er baseret på manuelle optællinger. Der må forventes en stigning i antal planer for den almene genoptræning 3. kvartal 2009, da der har været edb-problemer ved indførelse af nyt system. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da der er fokus på de månedlige uddata fra Sundhedsstyrelsen. Bilag: Træningsplaner jfr. sundhedslovens kvartal 2009 Til efterretning.

11 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Status på Sundhedshuse G01/dwsuit 08/1247 Åben sag På mødet gives en mundtlig status på etableringen af Sundhedshuse. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning.

12 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Udarbejdelse af serviceniveau - afventer ny leder af Sundhedsplejen P23/dwsbkvj 09/22960 Åben sag Der er netop ansat en ny leder af Sundhedsplejen. Hun tiltræder stillingen pr. 1. december På den baggrund rykkes processen med udarbejdelse af serviceniveauer. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning. Ny leder tiltræder den 1. januar 2010.

13 Sundhedsudvalget, den 09. november 2009 Side Orientering A10/dwsuit 09/9852 Åben sag 1. Leder af Sundhedsplejen orientering om ansættelse af ny leder. 2. Kræftrehabilitering orientering om status på tilbud. 3. Juleafslutning for Sundhedsudvalget. Ad 1. Til efterretning. Ad 2. Til efterretning. Ad 3. Til efterretning.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 09. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere