Programoplæg - Fase 2a. Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers. Akutmodtagelse. Skadestue, Traume Lægevagt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programoplæg - Fase 2a. Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers. Akutmodtagelse. Skadestue, Traume Lægevagt."

Transkript

1 Akutmodtagelse Skadestue, Traume Lægevagt Fase 1 Etablering af Fase 2 Fælles akutafdeling Programoplæg - Fase 2a Udarbejdet i samarbejde med Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers September 2012

2 1. STAMOPLYSNINGER GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE Projektets formål og idégrundlag Fysisk etablering af ny fælles akutafdeling fase Udbygningens organisatoriske tilknytning Sammenhæng til hospitalets masterplan FUNKTIONSBESKRIVELSE Projektets funktionskrav Projektets kapacitets- og arealkrav Senge Skadestue Vagtlæge Traumerum Multirum Billeddiagnostisk rum Kontorer og konference Vagtrum Teknik Råhus til auditorium som option Terrænforhold Afvigelser i forhold til Konceptprogram og regionale standarder LOKALISERING Placering af den nye fælles akutmodtagelse fase Fremtidig logistik Ny fælles akutafdeling FASE Planlovmæssige forudsætninger RISIKO Risikohåndtering Projektmæssige risici Udførelsesmæssige risici Økonomiske risici ØKONOMI BUDGETREDEGØRELSE Bygningsdrift BÆREDYGTIGHED, ENERGI OG MILJØ... 21

3 12. PROJEKTORGANISATION Styregruppen Projektledelsen Projektgruppen Bygherrerådgiver Bruger- og arbejdsgrupper KONTAKTPERSON KONKLUSION Bilag dispositionstegninger Programoplæg September 2012 Side 2

4 1. STAMOPLYSNINGER Projektets adresse er Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Matrikel nr. 490b, Randers Markjorder Projektet placeres inden for det på nedenstående situationsplan (figur 1) markerede byggefelt. Figur 1 Programoplæg September 2012 Side 3

5 2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE 2.1. Projektets formål og idégrundlag Regionshospitalet Randers skal qua akut-/hospitalsplanen og regionens specialefordeling fortsat varetage rollen som akuthospital med de nødvendige specialer på hovedfunktionsniveau. Dette betyder, som på de øvrige akuthospitaler, at der på Regionshospitalet Randers skal etableres en fælles akutafdeling. 83 % af alle indlæggelser på Regionshospitalet Randers er akutte patienter. Derved bliver den nye fælles Akutafdeling for mange patienter adgangen til og det første møde med hospitalsvæsnet. De fysiske rammer for akutfunktionen på Regionshospitalet Randers er i dag således, at der ved den nuværende skadestue er etableret en midlertidig akutmodtagelse for medicinske og organkirurgiske patienter med begrænset kapacitet. De øvrige specialer modtager fortsat akutte patienter på deres respektive afsnit. For at tilvejebringe de optimale rammer og den nødvendige fysiske kapacitet godkendte Regionsrådet den 21. april 2010 programoplægget for fase 1, samt en gennemførselsstrategi med en faseopdelt udbygning af den kommende fælles akutafdeling; en faseopdeling der er udarbejdet på baggrund af Regionens trængte anlægsøkonomi. Fase 1 blev påbegyndt den 21. maj 2012 og forventes færdig juni Faseopdelingen betyder, at akutmodtagelsen flyttes væk fra skadestue, traumemodtagelse og lægevagt, når fase 1 er færdig i Jævnfør gennemførselsstrategi vil en fuldt udbygget akutafdeling med samling af alle akut- og støttefunktioner, samt den nødvendige sengekapacitet være færdig i 2018 med afslutningen af fase 3. En revurdering af det samlede anlægsprojekt har vist, at den fulde udbygning af akutafdelingen, som tidligere skete med fase 2 og 3, arealmæssigt kan reduceres med en besparelse til følge. Anlægsrammen for den tidligere fase 2 alene skal dog udvides for at dække den fulde udbygning. Nærværende programoplæg beskriver en ny fase 2, og dermed en realisering af en fuldt udbygget akutafdeling. Hermed vil Regionshospitalet Randers have en fuldt udbygget og moderne fælles akutmodtagelse stående i fjerde kvartal Fysisk etablering af ny fælles akutafdeling fase 2 Forudsætningerne for etableringen af den nye fælles akutafdeling er at tilvejebringe faciliteter til triage, modtagelse/diagnosticering og et fysisk Programoplæg September 2012 Side 4

6 sammenhængende sengeafsnit, samt etablering af en ny skadestue med traumerum i nær tilknytning til triagen. Tidligere analyser har vist, at det ikke var muligt at skabe plads til denne udvidelse inden for de eksisterende rammer. En sådan løsning vil ikke kunne understøtte den optimering af patientflow, som de kommende akutmodtagelser bygger på, eller give den nye akutafdeling tilfredsstillende arbejdsbetingelser. Det vil bl.a. betyde begrænset nærhed mellem de forskellige funktioner, og Akutafdelingen vil være spredt på forskellige etager og trafikcentre. Med afsæt i Region Midtjyllands konceptprogram for de kommende akutafdelinger ønsker Regionshospitalet Randers at etablere en model, hvor den nye fælles akutafdeling bliver et lille hospital i hospitalet med modtagefaciliteter for både liggende og gående, triage, diagnosticering og behandling med speciallægerne i front, samt senge-/observationsafsnit, hvor indlagte patienter kan opholde sig i op til 48 timer. Den nye fælles akutafdeling etableres derfor i nybyggeri placeret på det tidligere parkeringsareal ved Skovlyvej med direkte adgang til hospitalet operations- og intensivafsnit. I nybyggeriets fase 1, som er færdig i foråret 2014, etableres der ny ambulancehal, areal disponeret til ny traume, triageområde og modtagestuer til diagnosticering af de akutte somatiske og psykiatriske patienter. Derudover etableres der diktering og arbejdszoner samt et sengeafsnit på 20 senge. Fase 2 gennemføres ved at etablere 2 etager samt råhus/kælder i forlængelse af fase 1. Hermed tilvejebringes faciliteter til ny skadestue med integreret lægevagt, billeddiagnostisk satellit og område til børnemodtagelse, samt udvidelse af akutafdelingens sengeafsnit, således der opnås en sengekapacitet på 47 akutsenge Udbygningens organisatoriske tilknytning Regionshospitalet Randers etablerede pr. 1. januar 2010 en ny Akutafdeling, som omfattede modtagelse af de akutte medicinske patienter og det tilhørende akutsengeafsnit med 34 senge. Pr. 1. januar 2012 blev Akutafdelingen udvidet, således at den nu omfatter modtagelsen af de akut medicinske og organkirurgiske patienter, skadestuefunktion, traumemodtagelse og lægevagt. Trods udvidelsen af specialer har Akutafdelingen formået at reducere antallet af akutsenge, således at sengeafsnittet nu omfatter 35 akutsenge, som hovedsagligt er fordelt på 2- og 4-sengestuer. Programoplæg September 2012 Side 5

7 De fysiske rammer betyder, at Akutmodtagelsen er etableret inden for den eksisterende bygningsmasse i midlertidige lokaler og på dispensation, da flere af modtagestuerne ikke har dagslys. Ligeledes er det i perioder nødvendigt at have flere patienter i samme modtagestue. Som stort akuthospital har det været afgørende at påbegynde det organisatoriske arbejde samtidig med den fysiske udbygning af hospitalet, således at implementeringen af akutplanen kan realiseres hurtigst muligt. Dog er de rette fysiske rammer afgørende for at skabe de optimale rammer for sammenlægningen af de akutte modtage- og støttefunktioner, så Regionshospitalet Randers kan tilbyde den akutte patient en hurtigere og mere sammenhængende diagnosticering og behandling, samtidig med at behandlingsforløbene i de elektive linjer vil foregå i et roligt og skærmet miljø. Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers vil med gennemførelsen af fase 2 følge både Region Midtjyllands og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om funktioner i og organisering af de kommende fælles akutafdelinger. Dermed vil der være modtagelse, udredning og behandling af både de somatiske og psykiatriske patienter. Sidstnævnte vil varetages i samarbejde med Psykiatrisk afdeling, Randers. Akutafdelingen vil ligeledes indeholde et særligt område for modtagelse af børn i samarbejde med hospitalets børneafdeling. Figur 2 Programoplæg September 2012 Side 6

8 Centralt placeret i Akutafdelingen vil der være en billeddiagnostisk satellit til betjening af de akutte patienter. I vagten vil denne satellit ligeledes betjene hospitalet øvrige afsnit med hasteundersøgelser Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers udarbejdede i 2009 en masterplan og strategi for den fremtidige udbygning af hospitalet. Masterplanen bygger på en grundlæggende tanke om muligheden for en fleksibel og trinvis udbygning af hospitalet. Efterfølgende blev der udarbejdet en gennemførselsstrategi for en faseopdelt udbygning af selve akutafdelingen, som er kernen i masterplanen. Med afsæt i den gennemførte omstillingsplan i 2011 har hospitalet udarbejdet en ny fremskrivning af hospitalets aktiviteter i På den baggrund er der gennemført to væsentlige justeringer, som har betydning i forhold til nærværende anlægsprojekt: Sengekapaciteten i Akutafdelingen reduceres fra 60 senge til 47 senge Den nye fremskrivning af den fremtidige sengekapacitet på hele hospitalet viser et behov på 243 senge i Dette er en betydelig reduktion på 99 senge i forhold til tidligere fremskrivninger. Reduktionen betyder, at en sengeudtynding (etablering af 1- og 2- sengesstuer) kan opnås uden masterplanens sengetårn 2. Sammenbygning og fundament til sengetårn 2 tages derfor ud af nærværende projekt Programoplæg September 2012 Side 7

9 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1. Projektets funktionskrav Nærværende programoplæg omfatter byggeriets 2. fase, der vil muliggøre at omsætte det organisatoriske tankesæt bag den nye fælles akutafdeling til én reel fysisk enhed allerede medio Med fase 2 inkluderes alle akutfunktioner i den nye bygning. Udbygningen sker i forlængelse af fase 1 og bygger videre på samme arkitektoniske løsninger og installationsprincipper. Fase 2 vil afslutte det logistiske hovedgreb, der skal være med til at adskille de forskellige patientforløb i forhold til hastegrad i diagnosticering og behandling af de enkelte patienter. Figur 3 Programoplæg September 2012 Side 8

10 Byggeriet er forberedt til en kommende fase 3 på niveau 05 med mulighed for etablering af et sengeafsnit og en ny intensivafdeling. Denne fase kan gennemføres i forbindelse med en fremtidig sengeudtynding, eller når behovet for en udvidelse af Intensivafsnittet bliver tiltagende. Komplettering af råhus til kantine, undervisningsarealer og evt. auditorium er uændret. Denne fase er tidligere benævnt som fase 4, men kan gennemføres uafhængigt af de øvrige byggefaser Projektets kapacitets- og arealkrav På baggrund af den reviderede kapacitetsberegning og erfaringer fra den organisatoriske proces i forbindelse med planlægningen af fase 1 er der lavet en analyse af det fremtidige arealbehov i en fuldt udbygget akutafdeling på Regionshospitalet Randers. Det vurderes, at et byggeri dimensioneret som nedenstående vil kunne rumme den sidste del af sammenlægningen af den fælles akutafdeling. De enkelte funktionsområders arealbehov er beregnet ud fra fremskrivningen og en vurdering af behovet i antal primærrum. Derudover er der indarbejdet enkelte depotrum som primærrum grundet deres centrale funktion. Rumantal x Arealsstandard x Brutto/nettofaktor = Arealbehov. Fælles Akutafdeling - 2. FASE Funktion Antal rum Arealst. B/N Areal Akutsenge Skadestuelejer Gipsstue Dekontaminering Vagtlægekonsultation Billeddiagnostisk rum Konferencerum Kontor - type 2 (gæster) Kontor - type Kontor - type Depot (hjælpemidler) Vagtrum - lægeambulance Vagtrum øvrige Hjælpemiddelcentral Intervalstue Råhus, service- og teknikarealer 972 I alt i 2. fase Brutto/nettofaktor er fastsat til 2,0 på baggrund af erfaringer fra fase 1 (standard jf. rådgivende udvalg er 2,1). Ud over nybyggeri på 4.730m 2 gennemføres der en ombygning af ca. 270m 2 Programoplæg September 2012 Side 9

11 Byggeriets øverste etage har været bestemmende for bygningens etageareal. I byggeriets 2. fase prioriteres etableringen af den nødvendige sengekapacitet, således at sengeafsnittet i fase 1 udvides med 27 enestuer med tilhørende opholdsfaciliteter. På samme plan etableres der 4 vagtværelser, således at vagtpersonalet flyttes tæt på Akutafdelingen. Modtageafsnittet udvides med skadestue, lægevagtfunktion, samt en billeddiagnostisk enhed med 2 røntgenenheder og ultralyd. Som en del af modtageafsnittet etableres der et multirum med direkte adgang fra ambulancegården, til dekontaminering og brandsårsbehandling. Derudover er målet at etablere en særlig børnemodtagelse, således at børnene efter triage ledes hen i afskærmet miljø. I fase 1 er der afsat areal til en ny traumemodtagelse i forbindelse med ambulancehallen. Arealerne anvendes som midlertidige personale- og konferencerum. Disse funktioner flyttes over i fase 2 byggeriet, således at traumestuer og tilhørende CT-rum kan kompletteres. I kælderniveau etableres der ud over intervalstue og hjælpemiddeldepot et teknikareal og råhusareal. Sidstnævnte vil have adgang fra ny hovedindgang og dagslys via atrier placeret i midten af bygningskroppen. Råhusarealet kan senere udnyttes til undervisningsmiljø Senge I det nye sengeafsnit etableres der enestuer efter samme standardkoncept som i fase 1. Principperne i Region Midtjyllands konceptbeskrivelse og designguide følges i hovedlinjer med lokale tilretninger pga. byggetekniske forhold Skadestue Erfaringer fra den nuværende skadestue viser, at det er nødvendigt at kunne overvåge flere patienter samtidig ved at have rum med flere lejer. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at afskærme særlige krævende patienter. Skadestuen etableres med behandlingsrum med 2 pladser i hver. Behandlingsrummene placeres i klynger omkring en fælles personalekerne. I nær tilknytning til behandlingsrum etableres en gipsstue Vagtlæge Mellem akutmodtagelsen og skadestuen etableres der undersøgelsesrum til vagtlægekonsultation. Rummene indrettes og udstyres, således at de kan indgå i Akutafdelingens kapacitet uden for vagtperioden. Programoplæg September 2012 Side 10

12 Traumerum Kommende traumerum kompletteres som en del af fase 2 byggeriet. Der etableres 2 traumerum med henholdsvis et og to lejer med direkte adgang mellem de to rum Multirum Med direkte adgang fra ambulancegården etableres der et multirum til dekontaminering og håndtering af brandsårsskader. Rummet får således flere funktioner og en højere udnyttelsesgrad. Der etableres sluser og de nødvendige foranstaltninger i forhold til håndteringen af forurening Billeddiagnostisk rum Der etableres en døgnbemandet billeddiagnostisk satellit med 2 konventionelle røntgenrum, ultralyd og en CT-scanner Kontorer og konference Der etableres kontor og konferencerum i tilknytning til skadestue og akutmodtagelse. Kontorerne differentieres i to typer: Type 1 10m 2 For personale med stationært arbejde på kontor Type 2 7m 2 For personale med administrativt arbejde en mindre del af arbejdstiden, og hvor alle ikke er til stede samtidig, f.eks. reservelæger og speciallæger på vagt i Akutafdelingen Vagtrum I Akutafdelingen etableres der vagtrum til personale med tilknytning til Akutafdelingen, samt beredskabet omkring lægeambulancen Teknik Generelt placeres teknikrum i kælderareal og bygger videre på de forsyningsog føringsprincipper, der er lagt fast i fase 1. Dog kan det blive nødvendigt at placere enkelte tekniske installationer på taget, f.eks. solceller. Installationer på taget skal udføres fleksibelt og med mulighed for flytning, så muligheden for at bygge en etage ovenpå fastholdes. Konstruktioner og samtlige installationskanaler m.v. dimensioneres ligeledes med henblik på en yderligere udbygning af etager. Teknik baseres på de principper, der i øvrigt er gældende, og etableres, således at det let kan serviceres. Programoplæg September 2012 Side 11

13 3.4. Råhus til auditorium som option På niveau 02 er der tidligere planlagt etablering af auditorium. I første omgang som råhus i fase 2 og efterfølgende færdiggørelse i fase 4. Etableringen af råhus til auditorium i kælderniveau har af bygningsmæssige og brandtekniske forhold vist sig at være meget vanskeligere end først antaget. Yderligere projektering er nødvendig. Denne del af råhusbyggeriet, som udgør 370m 2 er taget ud af arealopgørelsen og anlægsøkonomien. Råhus tages med som option ved udbud af entreprise og tilkøbes, hvis det er muligt inden for anlægsrammen. Redegørelse foreligger ved projektforslag Terrænforhold Adgangsforhold afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram i henhold til BR Afvigelser i forhold til Konceptprogram og regionale standarder Region Midtjylland udgav i januar 2011 et overordnet konceptprogram for de kommende byggerier af akutafdelingerne i regionen. Konceptprogrammet er anvendt som tjekliste i den indledende planlægning af nærværende byggeri med hensyntagen til de koncepter, der er indarbejdet i fase 1, hvor planlægningen lå forud for det regionale konceptprogram. Programoplæg September 2012 Side 12

14 4. LOKALISERING 4.1. Placering af den nye fælles akutmodtagelse fase 2 Fase 2 byggeriet placeres i forlængelse af fase 1 med modtagelse på samme niveau og dermed direkte forbindelse til Operationsafsnittet og Intensiv Afsnit. Byggefelt er lediggjort med etablering af hospitalets nye parkeringshus Fremtidig logistik Med fase 2 fortsættes den planlagte differentierede logistik, der adskiller godstransport, senge og gående. Nybyggeriets transportveje forberedes for en senere automatisering af godstransport. I niveau 02 etableres der to parallelle gange, hvor besøgende til sengeafsnit og fremtidige brugere af undervisningslokalerne kan benytte den sydvendte. Denne gang kobles på hovedindgangen. Den nordvendte gang forbeholdes gods- og sengetransport og kobles sammen med den forsyningsgang, der etableres i fase 1. Ambulancevejen på niveau 03 forlænges, så der bliver indkørsel fra Skovlyvej via vej langs administrationsbygningen over i ambulancegården mellem den nye bygning og den eksisterende bygning Vest (figur 4). Med fase 2 vil hospitalet kun have én indgang for ambulancer, som er adskilt fra øvrige af- og pålæsninger ved hospitalet. Nuværende ambulancehal vil fremover blive anvendt til liggende transporter og hjemsendelse. Figur 4 Programoplæg September 2012 Side 13

15 4.3. Ny fælles akutafdeling FASE 2 Bygningen rummer i niveau 02 (samme niveau som indgangspartiet, men grundet skrående terræn vil det opfattes som kælderareal): Intervalstue Hjælpemiddelcentral Teknik Råhusareal til senere udnyttelse Niveau 03 (samme niveau som Akutmodtagelsen): Behandlingsrum til småskader Lægevagtkonsultation Vente- og opholdsrum for patienter og pårørende Børnemodtagelse Multirum til dekontaminering og brandsårsbehandling Billeddiagnostisk satellit Kontor og konferencerum Vagtrum lægeambulance På Niveau 04 etableres der 27 enestuer samt 4 vagtværelser. Se bilag - dispositionstegninger 4.4. Planlovmæssige forudsætninger Forud for planlægningen af fase 1 indgik Regionshospitalet Randers og Randers Kommune et samarbejde om udarbejdelse af ny lokalplan, som sikrer de nødvendige muligheder for udvidelse af hospitalet. Randers Kommune bekendtgjorde den 15. september 2010 ny lokalplan 534 Udvidelse af Regionshospitalet. Nærværende anlægsprojekt er inden for rammerne af den nye lokalplan og holdes inden for Regionshospitalets egen matrikel. De planlovmæssige forudsætninger for nybyggeri forventes således at være til stede. Programoplæg September 2012 Side 14

16 5. TIDSPERSPEKTIV Projektet gennemføres med henblik på ibrugtagning fjerde kvartal Projekteringen og den politiske godkendelse af projektforslag pågår i 2014 med efterfølgende entrepriseudbud ultimo 2014 med henblik på byggestart primo På nuværende tidspunkt forudsættes, at byggestart tidligst kan ske efter aflevering af fase 1. Selve byggetiden er planlagt til 20 måneder fra opstart til aflevering. Herefter kan indflytning og ibrugtagning gennemføres medio Følgende overordnede tidsplan er gældende for projektet. Programoplæg September 2012 Side 15

17 Programoplæg September 2012 Side 16

18 6. INTERESSENTER I den videre tilrettelæggelse af processen og som grundlag for planlægningen af brugerinddragelsen udarbejdes der en fyldestgørende interessentanalyse. På nuværende tidspunkt tages der udgangspunkt i hovedinteressenterne fra planlægningen af fase 1: Interne interessenter Interessent Påvirkning Hospitalsledelsen Styregruppe/Bygherre Afdelingsledelseskredsen Afgive funktioner/koordinering med daglig drift og andre projekter Akutafdeling (herunder diverse Faste brugere af bygningen faggrupper) Kliniske specialer Vil være kommende brugere Psykiatrisk afdeling Vil være kommende brugere Billeddiagnostisk enhed Satellit funktion i bygningen Klinisk biokemi Satellit funktion i bygningen Service afdeling Logistik, rengøring, øvrige service opgaver Teknisk afdeling Ansvarlig for den tekniske drift It-afdeling Ansvarlig for it Forsyningsenheder (depot, Logistik og forsyninger steril, køkken) Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljø og sikkerhed Patientsikkerhedsorganisationen Patientsikkerhed Eksterne interessenter Interessent Patienter (målgruppe - akutte patienter) Vagtlæger Randers Kommune Naboer Falck/Responce Udskrivningskoordinatorer Påvirkning Modtagelse og behandling Vil være kommende brugere Myndighedsgodkendelse herunder ny lokalplan Gener i byggeperiode Aflevering af patienter og samarbejde Tilknytning/samarbejde med Akutafd. Programoplæg September 2012 Side 17

19 7. RISIKO Ethvert projekt af dette omfang vil være behæftet med en række risici såvel projektmæssigt, udførselsmæssigt og økonomiske. Ligeledes vil der være en række risici i forhold til de driftsmæssige forudsætninger, herunder den kliniske udvikling, ændret normering, arbejdsgange, optageområde, hospitalets hovedfunktioner og ændrede bevilliger m.v Risikohåndtering Som en del af projektets risikostyring er der udarbejdet en styringsmanual, der beskriver projektorganisering, ansvarsbeskrivelse, styring af økonomi/tid, principper for risikostyring og afrapportering m.v. I nedenstående afsnit behandles alene de projektmæssige, udførselsmæssige og økonomiske risici. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for projektet gennemføres en egentlig risikoanalyse af det samlede projekt Projektmæssige risici De projektmæssige risici i nærværende projekt består i to hovedområder. Det første er en risiko i forhold til projektets udformning og videreførelse af de løsninger, der etableres i fase 1, som tages i brug sideløbende med projekteringen af fase 2. Denne projektmæssige risiko imødegås ved valg af en udbudsstrategi, hvor projekteringen gennemføres i tæt samarbejde med projekteringsrådgiver inden udbud af hoved- eller fagentrepriserne. Dermed får hospitalet større indflydelse på de valg, der træffes i projektet, og bedre mulighed for at lave konceptmæssige ændringer i forhold til erfaringerne fra fase 1. En anden projektmæssig risiko er det faktum, at konceptet omkring fremtidens akutafdelinger er i sin forholdsvis spæde start. Udviklingen og læringen omkring modtagelsen, patientforløb etc. går meget stærkt. Dermed er der en risiko i forhold til at sikre en fremtidssikret løsning modsvarende de kliniske behov, der måtte være, når bygningen står færdig. Denne risiko forsøges imødegået ved dels at have fokus på fleksibilitet i valg af løsninger og indretning samt ved at sikre en tæt kobling mellem projektets byggetekniske del og den organisatoriske del Udførelsesmæssige risici De udførelsesmæssige risici er primært risiko for tidsoverskridelser på grund af vejrlig, uforudsigelige funderingsforhold eller andre uforudsigelige forhold. Programoplæg September 2012 Side 18

20 Risici pga. vejrlig imødegås ved en tidsplan, hvor jordarbejder kan gennemføres i forårs- og sommerperioden, hvilket vil minimere risikoen betragteligt. For så vidt angår selve byggearbejderne, er disse mindre vejrpåvirkelige end jordarbejder, men kan tidsmæssigt forsinkes af en eventuel hård vinter. For bedst muligt at sikre tidsplanens overholdelse udarbejdes den endelige tidsplan i tæt samarbejde med de forskellige udførende entreprenører. Funderingsrisici i området er forholdsvis stor på grund af jordbundens beskaffenhed (plastisk ler). Funderingsrisici imødegås så vidt muligt på baggrund af de geotekniske undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med fase 1. Ligeledes har projekteringen af denne vist, at der er forskellige funderingsmetoder til at imødegå de vanskelige forhold. Byggefeltet for fase 2 er et arkæologisk høj risikoområde, da der i forbindelse med opførelsen af hospitalet i 1955 blev fundet en jernaldergravplads i nærheden af det kommende byggefelt. På grund af tidligere anlægsarbejde på parkeringspladsen er vurderingen, at arkæologiske forundersøgelser vil være værdiløse. Risici imødegås ved at indlægge ekstra tid i til udgravning i forbindelse med jordarbejde. Endelig ligger der en udførelsesmæssig risiko i, at der ikke er mulighed for at etablere en byggeplads i forbindelse med byggefeltet. Dette vil kræve en ekstra stram styring af udførelsen. Denne risiko imødegås ved at rydde parkeringsarealet foran Administrationen til byggeplads samt ved tidligt i projekteringen at have fokus på udførelsestakten. Ligeledes deles projektet op i forskellige faser, så ambulancekørslen til og fra hospitalet sikres i hele byggeperioden Økonomiske risici De økonomiske risici i projektet er forbundet til prisudviklingen i de kommende år, hvor det forventes, at der vil blive en stigende efterspørgsel på arbejdskraft og materialer affødt af de mange anlægsprojekter, der er sat i gang i området. Denne risiko håndteres ved, at der udarbejdes et anlægsbudget ved hver projektfase. På baggrund heraf gennemføres der efterfølgende de nødvendige justeringer af byggeriet for at overholde den samlede anlægsramme. Til håndtering af uforudsete udgifter afsættes et beløb i budgettet, således at der ud over de reelle planlagte anlægsudgifter også afsættes reserver. For afdækning af øvrige, økonomiske bygherrerisici (brand, storm, skade på 3. mandsejendom m.v.) tegnes all-risk forsikring. Programoplæg September 2012 Side 19

21 8. ØKONOMI Den samlede anlægsøkonomi omfatter samtlige udgifter forbundet med realisering af projektet, herunder håndværkerudgifter, udgifter til rådgivning, udgifter til medicoteknisk udstyr samt udgifter til etablering af intern byggestyring m.v. Den samlede anlægsudgift er budgetteret til kr kr. ekskl. moms (indeks: 2012=129,2 og herefter 130) Fordelingen af budgettet på år fremgår af nedenstående investeringsprofil. Beløb angivet i t.kr. Investeringsprofil - 2. fase Planlægning 2. fase Rådgiverudbud Program 820 Projektering Intern byggestyring Planlægning 2. fase i alt Udførelse 2. fase Udførelse/entreprise Medicoteknik, tek. + inventar Byggeledelse + tilsyn Intern byggestyring Udførelse 1. fase i alt Total Total akkumuleret Programoplæg September 2012 Side 20

22 9. BUDGETREDEGØRELSE 9.1. Bygningsdrift Med afsæt i hospitalets nuværende udgifter til bygningsdrift samt en vurdering i forhold til kommende indbyggede energibesparende tiltag er der lavet et skøn på de fremtidige bygningsdriftsudgifter. Den øgede bygningsmasse på 4.730m 2 betyder øgede bygningsdriftsudgifter på 3,9 mio. kr. pr. år til servicefunktioner, vedligehold og energiforbrug Effektiviseringskrav Med gennemførelsen af fase 2 opnås muligheden for samlingen af de nuværende akutmodtagelser i en nu fuldt udbygget akutmodtagelse, og dermed en effektivisering i form af hurtigere behandlingsforløb. I planlægningen og arbejdet med bygningens design vil der blive arbejdet med løsninger, der understøtter optimerede patientforløb og den synergi, der ønskes ved at samle specialerne og støttefunktionerne ét sted. Ligeledes vil der kunne opnås den fulde effekt af de logistikløsninger, som påbegyndes i fase 1 og afsluttes med fase 2. Hospitalet forventer dermed at kunne opfylde regionens effektiviseringskrav på 6 %. 10. BÆREDYGTIGHED, ENERGI OG MILJØ I Region Midtjyllands Lokal Agenda 21, strategi og handlingsplan beskrives bl.a. følgende mål for regionens kommende byggerier: Region Midtjylland fremmer miljøvenligt og energieffektivt byggeri med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang, der bl.a. baseres på levetidsbetragtninger både for byggeriet som helhed og for valg af materialer Region Midtjylland tager energi- og miljøforhold med i byggeprojekters indledende faser, så de naturligt indarbejdes og integreres i projekterne I projekteringen vil der blive taget afsæt i regionens målsætninger i planen for udmøntningen af Lokal Agenda 21, således at byggeriet vil leve op til Lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020, hvis det er økonomisk fordelagtigt. I den forbindelse gennemføres en vurdering af hvilke vedvarende energikilder, der mest fordelagtigt kan tages i anvendelse, samt hvilke energispareforslag, der generelt er implementerbare for hospitalet. I forbindelse med udbudsstrategien indarbejdes en model for optioner i forhold til de forskellige energikrav. Vedrørende udbud af medicoteknisk og øvrigt teknisk udstyr indarbejdes energi- og miljøkrav. Programoplæg September 2012 Side 21

23 I den indledende fase af planlægningen vil der blive fastlagt retningslinjer for bæredygtighed i byggeriet, som skal følges i forbindelse med projekteringen og opførsel af byggeriet. 11. PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM I henhold til regionens byggeregulativ er der udarbejdet en udbudsstrategi. I hovedlinjer har Regionshospitalet Randers grundet kompleksiteten i byggeriet valgt en fag-/storentreprisemodel udbudt i Begrænset udbud efter EU s udbudsdirektiv. Som grundlag for udbud af disse entrepriser skal der udarbejdes et dækkende udførelsesgrundlag. Denne rådgivningsydelse er over EU tærskelværdi, og derfor indhentes tilbud på ydelsen i Begrænset udbud efter EU s udbudsdirektiv. Indhentning af tilbud fra projektrådgiverne udføres af bygherrerådgiver, som vælges uden konkurrence, da opgavens omfang er under EU s tærskelværdi for rådgiverydelser. Bygherrerådgivningsopgaven afsluttes med indgåelse af projektrådgiveraftaler. 12. PROJEKTORGANISATION I forbindelse med påbegyndelsen af fase 1 udarbejdede Regionshospitalet Randers en styringsmanual for at understøtte Region Midt s byggeregulativ samt sikre en professionel byggestyring. Organiseringen af nærværende byggeri (fase 2) vil tage udgangspunkt i samme styringsmanual. Som udgangspunkt er projektet forankret hos Regionshospitalet Randers, idet det forudsættes, at projektet skal følge godkendelsesproceduren som beskrevet i Region Midt s byggeregulativ. Den illustrerede og kommenterede organisationsplan omfatter alene den af regionshospitalet etablerede organisation (figur 5). Region Midt s organisation i forhold til behandling af indstillinger til Regionsrådet er således ikke omfattet. Programoplæg September 2012 Side 22

24 Styregruppe Hospitalsledelsen Projektledelse Jacob Pedersen Projektgruppe Bygherrerådgiver og Totalrådgiver Brugergruppe Sengeafsnit Brugergruppe Skadestue Brugergruppe Traume Tværgående og ad-hoc arbejdsgrupper Figur Styregruppen Styregruppen består af hospitalsledelsen (hospitalsdirektør, cheflæge og chefsygeplejerske). Styregruppen inddrager projektgruppen, administrationschefen, den tekniske chef og projektledelsen samt bygherrerådgiveren som rådgivere. Styregruppen fastlægger de overordnede retningslinjer og rammer for projektet og for projektledelsens og projektgruppens arbejde. Styregruppen godkender byggeprogram og projekt samt budget og tidsplan. Styregruppen kan jf. styringsmanualen uddelegere beslutningskompetencer på nærmere definerede områder til projektledelsen og den tekniske chef, således at projektledelsen kan agere som en beslutningsdygtig bygherre og sikre den nødvendige fremdrift i projektet uden unødvendige beslutningsprocesser Projektledelsen Projektledelsen varetages af Jacob Pedersen. Projektledelsen tilknyttes en ekstern bygherrerådgiver og kan i øvrigt inddrage andre eksterne rådgivere samt relevante nøglepersoner inden for organisationen. Programoplæg September 2012 Side 23

25 Projektledelsen har ansvaret for fremdriften i projektet, herunder for udarbejdelse af oplæg og indstillinger til styregruppen. Projektledelsen er rådgiver og sekretær for styregruppen. Projektledelsen udarbejder dagsordner for og indkalder til møder i projektgruppen. Projektledelsen kan ligeledes jf. styringsmanualen uddelegere ansvarsområder og beslutningskompetencer til deltagerne i projektgruppen Projektgruppen Projektgruppen består af ledelsen af Akutafdelingen samt ingeniør og bygningskonstruktør fra Teknisk Afdeling. Ligeledes deltager den tekniske chef i projektmøderne. Projektgruppen skal sikre varetagelsen af de sygehusfaglige interesser i projektet, herunder træffe beslutninger om eksempelvis patientflow, arbejdsgange, organisering og bemanding såvel som tekniske løsninger. Projektgruppens medlemmer skal indhente nødvendig viden m.v. i egne organisationer og sikre, at beslutningerne forankres i organisationen Bygherrerådgiver Bygherrerådgiveren refererer direkte til projektledelsen og deltager i øvrigt som rådgiver for projektgruppen og styregruppen. Bygherrerådgiveren udarbejder byggeprogram som grundlag for udbud af rådgiverydelsen samt forestår gennemførelse af udbud. Totalrådgiver overtager herefter projekteringen og bygherretilsyn i forbindelse med udførelse og aflevering. Opstår der særlig komplicerede omstændigheder i forbindelse med planlægningen eller byggeprocessen, kan projektledelsen tilknytte ekstra bygherrerådgivning Bruger- og arbejdsgrupper I forbindelse med planlægningen af fase 1 har der været en gennemgribende brugerproces med over 80 brugermøder, hvor en lang række konceptuelle løsninger er blevet fastlagt. Disse løsninger videreføres i fase 2, og dermed reduceres brugerinddragelsen betydeligt. For at sikre, at den kliniske og tekniske udvikling tænkes ind i de konkrete løsninger, nedsættes der følgende brugergrupper: Programoplæg September 2012 Side 24

26 Brugergruppe sengeafsnit Brugergruppe skadestue/lægevagt Brugergruppe traumestuer Brugergrupperne forsyner projektgruppen med relevante oplysninger om driftsforhold og andre forhold af betydning for projektgruppens beslutninger. Brugergruppen kan nedsætte tværgående arbejdsgrupper. De tværgående arbejdsgrupper etableres som ad-hoc grupper med henblik på at tilvejebringe viden om konkrete forhold af relevans for projektet. 13. KONTAKTPERSON Jacob Pedersen, Projektleder Regionshospitalet Randers Tlf Mail: 14. KONKLUSION På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt en foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles at der iværksættes planlægning, gennemførelse af rådgiverudbud og udarbejdelse af byggeprogram samt projektforslag af et byggeri omfattende i alt ca m 2 med henblik på færdiggørelse af ny akutafdeling at der af programoplæggets anlægsbudget bevilliges 300 kr. i 2012, og 10,8 mio. kr. i 2013 til den videre planlægning og udarbejdelse af projektforslag at det i programoplægget anviste bygningsdriftsbudget indgår i budgetforhandlinger for 2017 at anlægsøkonomien optages i form af reservationer i henhold til den angivne investeringsprofil Programoplæg September 2012 Side 25

27 15. Bilag dispositionstegninger Programoplæg September 2012 Side 26

28 Programoplæg September 2012 Side 27

29 Programoplæg September 2012 Side 28

30 Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund.

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund. Programoplæg Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Anders Eklund. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Opførelse af Fleksible, mobile boliger. 1 STAMOPLYSNINGER Hinnerup

Læs mere

Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5

Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5 Regionshospitalet Randers Økonomiafdelingen Til Kontorchef

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Evaluering af lokale store byggeprojekter

Evaluering af lokale store byggeprojekter 02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE

FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE FJORDSKOLEN EN SAMLET SKOLE Forslag til flytning af Fjordskolen nuværende afdelinger til Åbjerg 8b i Kruså Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning,

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013 BØRNE- OG SKOLESEKRETARIATET Helsevej 4, 1. Sal 3700 Rønne Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 00 01 E-mail: boernogskole@brk.dk Notat Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle OPP Vejle v. Gert Frost projektleder OPP Vejle Dagsorden Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark OPP Vejle forberedelsen - fokuspunkter Kronologi Regionen indsats frem til kontrakten (Sam)arbejdet

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan. 5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) Formålet med dette hæfte er at give involverede parter og andre

Læs mere

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme.

Der tages udgangspunkt i situationen for de myndigheder, som selv ejer deres ejendomme. 6 Brugermedvirken Bygherren kan styrke planlægningen ved en veltilrettelagt dialog med brugerne. På den måde kan byggesagen tilføres råd og idéer, samtidig med at brugerne informeres. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København Copyright 2012 Grontmij A/S 1 Det drifts- og brugervenlige Byggeri Værktøjer og processer der virker Poul Henrik Due Rigshospitalet, København Driftsorienteret granskning Program Dispositionsforslag Projektforslag

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere