Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling"

Transkript

1 Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion Aarhus Universitet, BSS, Maj 2012

2 Forord Nærværende afhandling er udarbejdet på 6. semester på HA. Jur. (skat)- studiet. Materiale offentliggjort efter mandag d. 30. april 2012 er ikke inddraget. Alle former for retspraksis og litteratur, der er udgivet efter denne dato, er således ikke medtaget. Det forventes, at læseren har et grundlæggende kendskab til juridisk metode og momssystemets grundelementer. 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Retskilder EU- retskilder De nationale retskilder Kildekritik Kapitel 2 Generelle momsregler Leveringsbegrebet Kapitel 3 Afgiftspligtig person Afgiftspligtig person jf. Momssystemdirektivet Afgiftspligtig person jf. dansk ret SKAT s fortolkning af afgiftspligtig person jf. Vejledningen Udstykning af flere end 3 grunde, hvor hver grund er større end m Er begreber fra momssystemet og indkomstskatteretten sammenlignelige? Uklarhed omkring størrelsen af de udstykkede grunde Udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde EU- Domstolen tilsidesætter dansk praksis EU- dommens betydning for dansk praksis Opsummering Kapitel 4 Momspligtig transaktion Skelnen før og efter skæringsdatoen 1/ Nye bygninger Byggegrunde og bebyggede grunde Udvidelse af byggegrunde Udstykning af jordarealer til bebyggelse Opsummering Kapitel 5 Økonomiske betragtninger Mulige transaktioner som er momspligtige jf. Vejledningen Økonomiske følger af moms ved levering af fast ejendom

4 Oversigt af påbegyndte byggerier i 4. Kvartal Kapitel 6 Konklusion Udkast og ændringsforslag til Vejledningen Afsluttende bemærkninger Kapitel 7 English Summary Kapitel 8 Litteraturliste Bøger Publikationer og høringssvar Internet Love og øvrige retskilder Vejledninger, styresignaler og meddelelser fra SKAT Domsregister Domme fra EF/EU- Domstolen Domme fra nationale instanser

5 Kapitel 1 Indledning Forliget, Forårspakke 2.0 Vækst, klima og lavere skat (Forårspakke 2.0), blev 1. marts 2009 indgået af regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev indført en markant nedsættelse af skatten på arbejde og regeringen havde brug for finansiering på anden vis. Dette skete blandt andet gennem pålæggelse af afgifter fra forbrug og produktion af varer, der er til skade for miljø, klima og sundhed. 1 En række lovforslag blev fremført, deriblandt et, der ønskede at ophæve en del af den generelle momsfritagelse ved levering af fast ejendom. 2 Ophævelsen betyder at virksomheder herefter skal opkræve moms ved salg af nye bygninger, tilhørende jord og byggegrunde, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009 (Ændringsloven). Al anden levering af fast ejendom er stadig momsfritaget, jf. Momsloven (ML). 3 Før ændringen var alle leveringer af fast ejendom fritaget for moms - uden undtagelser. Ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger og byggegrunde krævede, som følge af Ændringsloven, en nærmere definition af begreber involveret i denne levering. Dette kom til udtryk i BEK nr af 20/12/2010 (Ændringsbekendtgørelsen). Gennem høringssvar, under lovforslagets bearbejdning, blev flere af lovforslagets elementer kritiseret, såvel juridisk som økonomisk. Indtil da var anvendt en såkaldt standstill- klausul, hvorefter Danmark kunne opretholde de nationale momsfritagelsesbestemmelser, som var gældende allerede da 6. Momsdirektiv trådte i kraft i Standstill- klausulen har fortsat været gældende i Momssystemdirektivet (MSD). 5 Forårspakke 2.0 s parter mente, at momsfritagelsen medførte en konkurrencemæssig begunstigelse i forhold til beslægtede aktiviteter og derfor burde ophæves. 6 1 Forårspakke 2.0 Vækst, klima og lavere skat, side 3. 2 L 203 (fremsat ) og vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni LBK nr. 287 af 28/03/2011 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift. 4 Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgift. Jf. L 203 Forslag som fremsat. 5 Rådets direktiv af om det fælles merværdisystem (2006/112), Bilag X, Del B, nr Forårspakken, side 24. 5

6 I december 2010 kom SKAT s vejledning: Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde (Vejledningen). Det er i princippet SKAT s udlægning af lovteksten fra Ændringsloven og Ændringsbekendtgørelsen. I forlængelse heraf viste en række bindende svar fra Skatterådet og Vejledningen nogle tendenser ved vurdering af afgiftspligtig person, der kan kritiseres for ikke at stemme overens med momssystemet. Selve de objekter, nye bygninger og byggegrunde, der herefter er momspligtige, sammen med afgiftspligtig person og økonomiske betragtninger, er de emner afhandlingen primært vil omhandle. SKAT er opmærksomme på, at de kriterier der gøres gældende i forbindelse med afgørelse af afgiftspligtig person, muligvis ikke er i overensstemmelse med gældende ret og der forventes derfor et nyt styresignal, som endnu en gang, bidrager til fortolkning af moms på salg af nye bygninger og byggegrunde. Juridisk metode vil blive anvendt for på den måde at bestemme om Vejledningen er i overensstemmelse med gældende ret. Afhandlingen afsluttes med en konklusion, hvor de centrale problemstillinger opsummeres og de centrale pointer fremføres, hvilket samlet set besvarer problemformulering Problemformulering Vejledningen er ikke bindende for andre end SKAT og har givet udslag i flere afgørelser og bindende svar, som har betydning for behandlingen af salg af fast ejendom i Danmark. Vejledningen er bredt diskuteret og nogle elementer deraf, kritiseres for at være i strid med EU s lovgivning på området og er muligvis en tilsidesættelse af års dansk retspraksis på momsområdet. 7 Afhandlingen vil gennem inddragelse af retskilder og teori, analysere og konkludere, hvad gældende ret er på området, for den momsmæssige behandling af levering af nye bygninger og byggegrunde. Dette gøres ved gennemgang af afgiftssubjektet og afgiftsobjektet. Redegørelsen har til formål at sondre mellem afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige personer 7 EU- Domstolen tilsidesætter dansk praksis!, Asger Hauchrog Engvang og FSR s høringssvar: H132-10, 5. Oktober

7 (subjekter) samt hvilke transaktioner (objekter), der bliver berørt af momspligten, og slutteligt inddrage økonomiske betragtninger som følge af ændringerne Afgrænsning Der er kommet moms på nogle leveringer af fast ejendom, hvilket er nyt i dansk ret. Ændringerne medfører en række problemstillinger, der påvirker begrebshåndteringen på området. Afhandlingens interesseområde er begrænset til udvalgte problemstillinger, som findes særligt relevante som følge af ændringerne. Inden for mange vare- og ydelseskategorier, kan det være relevant at inddrage problemstillinger vedrørende leveringsstedet. Dette er ikke tilfældet vedrørende salg af fast ejendom, da der ikke bør kunne opstå tvivl omkring leveringsstedet af fast ejendom, da det i dens natur er en grundfast konstruktion og fordi landets grænser er nemt identificerbare. 8 En ejendom, der er opdelt mellem flere ejere, for eksempel ejerlejligheder, anses for at være selvstændige faste ejendomme, mens andelsboliger grupperes som én stor helhed. 9 Denne afgrænsning er ikke en relevant problemstilling i forhold til afhandlingen og vil derfor ikke blive berørt yderligere. Transaktioner i forbindelse med salg af aktier/andele er som udgangspunkt fritaget for moms. Der er dog nogle tilfælde, hvor der skal ske momspålæggelse alligevel. Dette er i forbindelse med dokumenter, som giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder over fast ejendom. Ligeledes når der er tale om aktier/andele, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en bygning eller en ny bygning med tilhørende jord. 10 Det underliggende aktiv skal i sig selv være momspligtigt. 11 Afhandlingens formål er ikke sondringen heraf, og det findes derfor ikke relevant at bearbejde området nærmere Se Momskommentaren, kapitel 3, afsnit, Vejledningen, afsnit Andels- og aktielejlighedsbyggeri. 10 Vejledningen, afsnit 3.3 omhandlende den eksklusive brugsret. Se desuden Momsbekendtgørelsen 39 a, stk Det underliggende aktiv er fx ejendommen. 12 Det er tale om en særskilt problemstilling med en speciel ejerform. 7

8 I afhandlingen vil der ikke i noget videre omfang ske omtale af den generelle definition af henholdsvis to og fem års kriterierne, som fremgår af Vejledningen. Ligeledes vil byggemodning ikke blive berørt, da det ikke giver nogen anledning til tvivlstilfælde. 13 Jf. MSD art. 9 og efterfølgende art. 10 kan økonomisk virksomhed kun udøves selvstændigt. Derfor er lønmodtagere og andre, i det omfang de handler i et arbejdstager- arbejdsgiverforhold med hensyn til arbejds- og aflønningsvilkår og arbejdsgiverens ansvar, ikke omfattet af momsreglerne. Det vil ikke blive til genstand for analyse, da det forudsættes, at de fysiske personer afhandlingen omhandler, ejer den bygning eller byggegrund, der er genstand for analyse. Som en logisk følge af afgiftspligten er fradragsretten. Der ligger derfor også interessante problemstillinger i at betragte retsstillingen, der er omkring og i forlængelse af fradragsretten. Det er dog udenfor denne afhandlings fokus Metode Afhandlingen søger at belyse den aktuelle gældende ret inden for levering af nye bygninger og byggegrunde i Danmark, på baggrund af MSD og ML, Momsbekendtgørelsen og Vejledningen. 15 Dette gøres ved at benytte den retsdogmatiske metode, som bruges til at beskrive, fortolke/analysere og systematisere gældende ret. 16 Gældende ret (de lege lata) er det resultat, en domstol må forventes at komme frem til, ved at anvende retskilderne og retsdogmatisk analyse. 17 Retsdogmatik beskæftiger sig med at udlede og analysere gældende ret, hvor retspolitik beskæftiger sig med, hvordan retten burde være. 18 Afhandlingen vil primært koncentrere sig omkring retsdogmatisk analyse og i nogle tilfælde opstille forslag til 13 Se ML s 13, stk. 1, nr. 9 litra b. Ligeledes MSD art. 12, stk Se Ændringslovens 3 for nærmere information vedrørende godtgørelse, fradrag mm. 15 Momsbekendtgørelsen, nr Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, af Jens Evald og Sten Schaumburg- Müller, side Retskilder & Retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, side Ret & Metode, Mads Bryde Andersen, side 96 ff. 8

9 kriterier, hvorpå den retsanvendende myndighed (SKAT), bør basere afgørelser inden for den eksisterende retsordens rammer (de sententia ferenda). 19 Flere afgørelser på området er baseret på en konkret vurdering af samtlige forhold i de givne sager. Ved den retsdogmatiske metode vil en systematisk tilgang søge at verificere eller falsificere, hvorvidt retspraksis eller Vejledningen er udtryk for gældende ret. Dermed søges også udredt, hvilke kriterier i en given sag, der tillægges størst værdi i afgørelserne, for at kunne iagttage alle bagvedliggende retskilder. Udsagn om gældende ret hviler derfor på den anvendte juridiske metode. For at finde frem til den gældende ret er det nødvendigt for analysen at anvende samme systematik og fortolkning som domstolene. 20 På den måde undgås metodepluralisme, der i praksis kan opstå som følge af forskellige uddannelsesbaggrunde hos aktørerne på skatte- og afgiftsområdet, bl.a. dommere, advokater, revisorer og skatterevisorer. Metodens systematik følger af den naturlige trininddeling af retskilderne i momssystemet. Derfor nævnes de trinhøjere retsregler først og efterfølgende de trinlavere i det retslige hierarki. På den måde kan hvert trin, der bliver gennemgået, overskueligt belyse, hvorvidt den trinlavere er i overensstemmelse med den trinhøjere. Udtaler en EU- dom sig om et givent område, bør en sag med tilsvarende præmisser ved en dansk domstol eller lignende, forholde sig til EU- dommen og anvende disse udstedte fortolkningsbidrag konformt. 21 Ved hjælp af disse principper og denne fremgangsmåde vil gældende ret forsøges belyst Retskilder Eftersom momsområdet er harmoniseret gennem EU- retten, vil der i denne afhandling blive benyttet både EU- retskilder og nationale retskilder. 19 Juridisk metode, Morten Wegener, side Juridisk metode, Morten Wegener, side 26 og SR Retskildepolycentri i skatteretten, Aage Michelsen. Retskildepolycentrien er efterfølgende blevet et mindre problem da SKAT har centraliseret sine udstedelser af styresignaler og lignende hos SKAT s Juridiske Center i Med lignende menes fx bindende svar fra Skatterådet. 9

10 ML er desuden kendetegnet ved, at den nationale lovgivning ikke er autonom, men derimod udspringer af EU- retlig regulering i form af direktiver. 22 Dette vil blive behandlet nærmere i næste afsnit EU- retskilder Da Danmark er en del af den Europæiske Union (EU), sammenholdt med Grundlovens 20, medfører dette, at den umiddelbare retsfastansættelse i forskellige områder ikke foranstaltes af den nationale lovgivningsmagt, men derimod af unionsmyndighederne. 23 Hvis en forvaltningsakt er reguleret af EU- retten, ændredes retskildematerialet fra udelukkende at bestå af nationale retskilder med det af Grundlovens 43 opbyggede retskildehieraki til også at omfatte EU- retten. 24 EU- retten har i overensstemmelse med national ret et retskildehieraki og EU- Domstolen sine egne fortolkningsprincipper, og endelig gælder der et princip om EU- rettens forrang for nationale retskilder. 25 Traktaterne (primære retskilder) er som udgangspunkt de øverste retskilder, som forordningerne, direktiverne, henstillinger og udtalelser (sekundære retskilder) ikke må stride i mod. Forordningerne, direktiverne og henstillinger er alle bindende for medlemsstaterne. 26 Vedrørende de sekundære retsakter kan der ikke opstilles noget egentlig hierarki, da hierarkiet vil afhænge af, hvilken hjemmelsbestemmelse den sekundære retsakt hviler på. Fx hvis to retsakter er udstedt med hjemmel i traktaten, så er de principielt ligestillet. 27 Forordninger tilsigter at gælde umiddelbart i hver medlemsstat. Virkningerne af forordningerne indtræder dog først på det tidspunkt, hvor de efter deres eget indhold træder i kraft Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, side EU- retten, Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side 530. Se EU- Domstolens afgørelse i C- 6/64, Costa mod ENEL. 26 Jf. TEUF art. 288 Tidligere TEF art EU- retten, Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, side EU- retten, Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, side

11 Direktiver skal implementeres i national lov. Man kan desuden påberåbe sig de rettigheder, som følger af implementeringslovgivninger. 29 Domspraksis i form af afgørelser afsagt af EU- Domstolen er en vigtig retskilde, specielt ved fortolkning og udfyldning af traktatens bestemmelser, hvor EU- Domstolen i vidt omfang bidrager med en præcisering af virkningerne af EU- retten. 30 Ligeledes har EU- Domstolens præjudicielle afgørelser en høj retskildeværdi, eftersom EU- Domstolen er den autoritative fortolker af de direktiver, der er udstedt med hjemmel i EU- traktaten De nationale retskilder Grundloven er den øverste retskilde i Danmark og det danske retssystems konstitution. I denne indgår vores love og er der strid mellem en lov og Grundloven, vinder Grundloven. Grundloven angiver dels hvordan lovgiveren, administrationen og domstolene skal fungere. 32 Det nationale lovgrundlag udgøres af ML og momsbekendtgørelsen, som er udtryk for implementeringen af direktiverne. 33 Direktiverne er nærmere behandlet i det tidligere afsnit. Retssystemet er delt op i offentlig- og privat ret. Afgiftsområdet angiver rettigheder og pligter for borgere og virksomheder i det indbyrdes forhold med offentlige myndigheder. 34 Indenfor offentlig ret skal legalitetsprincippet overholdes, dvs. at en offentlig myndighed ikke kan pålægge private borgere og virksomheder påbud eller forbud uden at have hjemmel i lov. 35 Dette legalitetsprincip hviler på Grundlovens 43. Legalitetsprincippet indeholder for det første det formelle lovs princip, der kræver at loven går forud for administrative afgørelser og for det andet er det også et lovhjemmelskrav, hvorefter forvaltningen ikke kan træffe afgørelser eller udarbejde administrative forskrifter uden hjemmel eller bemyndigelse fra lovgivningsmagten EU- retten, Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, side EU- retten, Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, side Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, side 19 Jf. TEUF art. 113 Tidligere TEF art Ret og metode, Mads Bryde Andersen, side Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, side Retskilder og Retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, side Ret og metode, Mads Bryde Andersen, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side

12 ML s ordlyd er som udgangspunkt den primære retskilde i dansk ret, men forarbejderne hertil anses også generelt for at have en væsentlig værdi som retskilde, da de fungerer som fortolkningsbidrag. 37 Dermed åbnes op for en subjektiv fortolkning af motiverne bag retsreglen i modsætning til den objektive fortolkning, der kun tager højde for ordlyden af bestemmelsen. 38 Siden 2006 har SKAT benyttet sig af nogle værktøjer, der i deres egenskaber minder om cirkulærer. 39 Disse har samme retskildemæssige trinfølge og fungerer som bindende tjenestebefalinger, der rangerer under love og bekendtgørelser. Cirkulærer er en tjenestebefaling fra en myndighed til en anden, mens udgivelser fra SKAT s Juridisk Center (JUC) alene er adresseret til SKAT s interne organisationer og ansatte. 40 Det vil sige, at SKAT s udgivelser af styresignaler, vejledninger og SKAT- meddelelser kun er bindende overfor organisationen i sig selv. Skulle et bindende svar eller afgørelse derfor blive prøvet ved en højere domstol, vil pågældende afgørelse eventuelt ikke blive stadsfæstet, eftersom domstolene ikke skal rette sig efter disse administrative tjenestebefalinger. 41 SKAT- meddelelser er i bund og grund skattemyndighedernes måde at oplyse en bredere kreds af virksomheder og borgere om nogle regler i bestemte situationer. Det kan fx være valutakurser på parallelimporterede biler eller værdiansættelse af visse personalegoder. Den interne meddelelse har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer den interne meddelelse under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge. 42 Et styresignal er Skatteministeriets udstedelse af retningslinjer for, hvordan en bestemt situation skal administreres. Det gælder fx i forbindelse med en praksisændring eller genoptagelse af sager. Styresignaler indeholder således nøjagtige angivelser af, hvordan SKAT skal agere i forhold til bestemte sager. I overensstemmelse med den interne meddelelse har 37 Juridisk metode, 3. Udgave, Morten Wegener, side Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, side SKM SKAT SKAT- meddelelse erstatter TSS- cirkulære. 40 Juridisk Center er SKAT s interne landsdækkende enhed til organisering af koncernen for at sikre koncernens visioner om retssikkerhed, ensartethed og kvalitet. Se SKM SKAT Styresignaler og SKAT- meddelelser. 41 Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side

13 også styresignalet samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer styresignalet under lov og bekendtgørelse i den retlige trinfølge. 43 Vejledninger er mere gennerelle og giver udtryk for SKAT s opfattelse af gældende praksis på hele området. Hvis Skatteministeriet fx ønsker at præcisere nogle regler eller ændre en praksis, der fremgår af en vejledning, udsender Skatteministeriet et styresignal. Bindende virkning og offentliggørelse kan således opsummeres til, at generel tjenestebefaling først og fremmest er bindende internt, hvilket vil sige for skatteforvaltningen. SKAT- meddelelser, styresignaler og juridiske vejledninger er således primært rettet mod de ansatte i SKAT, som via deres ansættelse er forpligtet til at følge disse, medmindre de er åbenbart lovstridige. 44 Ved administrativ praksis forstås en række af enkeltafgørelser, hvorfra man kan udlede den regel, som enkeltafgørelserne anses for udslag af. Administrativ praksis er således den røde tråd, som en administrativ myndighed følger i sine enkeltafgørelser. På den måde bliver administrativ praksis en slags intern regel. 45 Der er dog momenter som tillægges særlig betydning. 46 Domspraksis spiller en væsentlig rolle indenfor skatteområdet. Til trods for udgangspunktet om lovhjemmel, spiller domspraksis en meget betydelig rolle ved fastlæggelsen af, hvad der skal anses som værende gældende ret. 47 Denne domspraksis indenfor skatteområdet kommer til udtryk i forskellige vejledninger og styresignaler fra SKAT samt kendelser fra Skatterådet, Landsskatteretten mv. I denne afhandling er særligt Vejledningen og forskellige SKAT- meddelelser benyttet. SKAT s vejledning, meddelelser og styresignaler er dog som nævnt tidligere blot udtryk for, hvad der er SKAT s opfattelse af gældende ret Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side Skatte- og afgiftsprocessen, Mette Holm Høgsbro, side 76 (Om afgørelsen er egnet til at danne praksis, om flere afgørelser danner et mønster, om afgørelserne er offentliggjort). 47 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander og John Engsig, side Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander og John Engsig, side

14 Kildekritik Ud over ovenstående retskilder henter afhandlingen argumentation fra forskellige interessenter på området. Det kan være i form af pressemeddelelser fra SKAT, udtalelser fra Skatteministeren, artikler fra advokathuse, revisorer og andre. Udtalelsernes ophavsmænd kan opdeles i SKAT og den private sektor. Det formodes, at grupperne har et fælles mål om at lette administrationen og sørge for at retssikkerheden holdes på et højt niveau. SKAT har interesse i at forhøje provenuet fra merværdiafgift, hvorfor det må antages, at deres fortolkning for at ifalde momspligt kan være mere omfangsrigt end lovgivningen giver bemyndigelse til. Interessenterne fra den private sektor søger at finde løsninger der minimerer deres bidrag til den offentlige sektor. Selvom området og diskussionerne i deres natur er faktuelle, bør disse modstridende bagvedliggende interesser iagttages ved læsning af afhandlingen. Dette vil især være gældende i afsnittet vedrørende økonomi kapitel 5. Tidspunktet hvor de forskellige kilder blev til rådighed for offentligheden har også en betydning. Fx er det oprindelige udkast til Vejledningen, grundlag for en stor del af kritikken i de høringssvar, der bliver diskuteret i afhandlingen. Den endelige Vejledning er derefter delvist redigeret ved iagttagelse af denne kritik. Bidrag til teori fra lærebøger anvendes uden forbehold og kritik med hensyn til forfatternes personlige holdninger til et givent emne. Det antages, at disse alene har akademisk interesse i, at deres værker fremstår neutrale og saglige. 14

15 Kapitel 2 Generelle momsregler Før salg af fast ejendom kan blive pålagt moms, er der nogle hovedpunkter, som skal iagttages for at fastslå, om transaktionen er omfattet af momssystemet. For overblikkets skyld, gennemgås hovedpunkterne kort. Leveringssted skal være i Danmark. 49 Afhandlingen er afgrænset til ejendomme beliggende i landet og derfor vil dette punkt altid være opfyldt. Levering mod vederlag vil sige, at der skal være kvalificeret sammenhæng mellem leverancen og modydelsen. 50 Dette punkt giver anledning til overvejelser, hvor der er tvivl om en leveret ydelse direkte bliver modsvaret af et vederlag. Levering af varer og ydelser er jævnligt genstand for denne diskussion, da de er nemt omsættelige. Salg af fast ejendom er, i sin egenskab, en forholdsvis besværlig transaktion at håndtere. Oftest vil det være nemt at finde en direkte sammenhæng mellem overdragelsen af en fast ejendom fra en person til en anden og et erlagt vederlag. 51 Forudsætningen om levering mod vederlag anses for værende opfyldt i alle efterfølgende tilfælde. Salget skal være foretaget af en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab. 52 Et eksempel kan illustrere reglen: En selvstændig købmand sælger huset, der har tjent som hans bolig gennem en længere årrække. Købmanden er en afgiftspligtig person i forbindelse med sin købmandsbutik, men optræder i egenskab af privat person ved hussalget. Derfor vil han, jf. MSD art. 2, stk. 1, litra a, ikke skulle svare afgift af hussalget. Handler leverandøren i egenskab af privat person er leveringen derfor ikke momspligtig. I medfør af Vejledningens formuleringer, ændredes SKAT s holdning til bedømmelse af, hvorvidt en person driver økonomisk virksomhed, hvilket gør dette specielt interessant at belyse jf. ML 1 og 4 og ligeledes omfattet af MSD art. 2, stk jf. ML 4, MSD art. 2, stk. 1, sag C- 16/93 Tolsma og sag C- 89/81 Hong Kong Trade. 51 Dennis Ramsdahl Jensen, Merværdiafgiftspligten, side Jf. ML 3, MSD art. 2, stk. 1, litra a om varer og litra c om ydelser. Umiddelbart bør kun litra a nævnes, da den regulerer varer. Litra c bliver nævnt fordi der ved levering af fast ejendom kan være forbundet visse omkostninger til fx ejendomsmægler, der karakteriseres som en ydelse. TfS H Tupperware- dommen. 53 Se afhandlingens kapitel 3. 15

16 Salg af fast ejendom er som transaktion, fritaget for moms, med mindre det er nye bygninger eller byggegrunde, som omtales nærmere i kapitel Undtagelse til denne fritagelse ved salg af fast ejendom er ML 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b. Nye bygninger og byggegrunde blev dermed tilføjet ML fra den originale ordlyd, hvor alle leveringer af ejendomme generelt var fritaget for moms. To hovedemner vil blive undersøgt nærmere. Hvem der betegnes som afgiftspligtige subjekter ved salg af fast ejendom og hvilke nye bygninger og byggegrunde, der betegnes som afgiftsobjekter. Momspligt til den danske stat kan ikke forekomme ved salg af fast ejendom uden alle nævnte betingelser i nærværende afsnit er opfyldt: Leveringssted skal være Danmark for at anvende ML, der skal være levering mod vederlag, handlen skal foretages af en momspligtig person, som handler i den egenskab og objektet der handles, må ikke være omfattet af en fritagelse Leveringsbegrebet For at transaktionen bliver momspligtig, er det naturligvis afgørende, at der i det hele taget foretages en levering. 55 Leveringsbegrebet i forhold til fast ejendom har ikke været relevant tidligere, idet der har været en generel fritagelse for moms på levering af fast ejendom. 56 En begrundelse for at bibeholde fast ejendom (bygninger og byggegrunde) udenfor momssystemets anvendelsesområde var, at et gode i denne form ikke forbruges i begrebets traditionelle forstand. 57 Fast ejendom har tidligere været indirekte kategoriseret som en vare og derfor må leveringsbegrebet for salg af varer også være gældende fremadrettet for levering af fast ejendom. 58 Retten til som ejer at råde over et materielt gode, bruges her som definition. Definitionen er ikke overladt til nationale domstole, men derimod skal den omfatte enhver form for 54 MSD fastsætter bestemmelsen i art. 135, stk. 1, litra j og k, sammenholdt med MSD art Se MSD s art. 2, stk. 1, a. 56 Med tidligere menes før 1/ Fradragsret for merværdiafgift, Henrik Stengaard, side Se TfS

17 overdragelse af et materielt gode, foretaget af en person som bemyndiger en anden person til faktisk at råde over godet, som den pågældende var ejer af. 59 Det kan heraf udledes, at begrebet er fællesskabsretligt. Det vil sige, at når begrebet skal anvendes på fast ejendom, bliver det en fællesskabsretlig begrebsdannelse der skal anvendes. Dog bør det nævnes, at der i alle tilfælde er tale om en konkret vurdering om, hvorvidt der er sket den nødvendige overgang af rettighederne til som ejer at råde over det pågældende gode Sag C- 185/01, Auto Lease Holland BV, præmis 32. Se ligeledes Den juridiske vejledning afsnit D.A formål og Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, 2004, side Jf. ML 4, stk.1, 2. Pkt. 17

18 Kapitel 3 Afgiftspligtig person Dette afsnit vil koncentrere sig om begrebet afgiftspligtig person, som er et af momssystemets helt grundlæggende forudsætninger for at kunne opkræve moms. Den afgiftspligtige person er subjektet, som foretager en transaktion. I kapitel 4 vil den afgiftspligtige transaktion blive gennemgået, altså hvilke objekter, der ifalder momspligten og kriterier herfor. Vejledningen beskriver i kapitel 5, at det i almindelighed ikke vil volde problemer om en levering sker i egenskab af momspligtig person. 61 På trods af denne udmelding, har emnet givet anledning til en række forespørgsler om bindende svar på grund af usikkerhed. Nogle af disse bliver gennemgået i nærværende afsnit. Ifølge afhandlingens juridiske metode og selve momssystemet er grundstammen MSD. 62 Derfor er det naturligt at starte her og derefter gå ned ad rangstigen af retskilderne for at bestemme, hvorvidt Vejledningen er i overensstemmelse med gældende ret. Det særlige interessepunkt er at afklare, om gældende ret omkring privat person e.c. afgiftspligtig person, er blevet ændret som følge af Ændringsloven Afgiftspligtig person jf. Momssystemdirektivet Som det fremgår af MSD art. 2, stk. 1, litra a og c, er det en betingelse, at leveringen foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Det er derfor ikke blot et krav, at personen er en momspligtig person, men personen skal også handle således, at den givne transaktion er et led i den økonomiske virksomhed. Nærmere definition af afgiftspligtig person fremgår af MSD art. 9, stk. 1 og lyder således: Ved»afgiftspligtig person«forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. 61 Desuden anføres at en persons systematiske tilrettelagte aktivitet med handel af fast ejendom er omfattet af momspligten. 62 Jf. også sag C- 186/89, W.M. van Tiem, præmis 25, hvormed begrebet afgiftspligtig person bedømmes på grundlag af kriterierne i det sjette direktivs art. 4 (nuværende MSD art. 9, jf. MSD, Bilag XII), for på den måde at skabe en ensartet definition inden for det fælles merværdiafgiftssystem. 63 Lov nr. 520 af 12/

19 Ved»økonomisk virksomhed«forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minidrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Lad os starte med det sidste. Økonomisk virksomhed er navnlig udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Det bemærkes, at EU- domstolens praksis viser, at der stilles visse krav til intensiteten af aktiviteter, selv om det fremgår af MSD art. 9, stk. 1, at virksomheders formål og resultat er uden betydning. 64 Gennem dette udtryk får man associationer til en transaktion, der gennemføres med en vis kontinuitet. 65 Aktiviteten foretages altså flere gange og med en vis systematik. Dette er også kaldet regelmæssighedsbetingelsen. 66 MSD præambel nr. 13 anfører, at: Begrebet afgiftspligtig person bør defineres således, at medlemsstaterne for at sikre afgiftens neutralitet har mulighed for at lade det indbefatte personer, der foretager lejlighedsvise transaktioner. MSD indeholder i den forbindelse bestemmelser, der positivt afgrænser nogle udvidelser af momssystemet generelle forståelse af begrebet afgiftspligtig person. MSD art. 12 indeholder denne udvidelse og åbner op for, at medlemsstaterne kan anse enhver som afgiftspligtig person, ved lejlighedsvise transaktioner og især enkeltstående transaktioner ved: a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning b) levering af en byggegrund. Den danske stat kan derfor, med hjemmel i MSD, fastsætte kriterier, der medfører momspligt ved disse transaktioner. Uanset hvilken person, der foretager aktiviteten og hyppigheden, vil der skulle afregnes moms, hvis det besluttes af medlemsstaten. Da der ikke kan opkræves 64 Dennis Ramsdahl Jensen, Merværdiafgiftspligten, side Henrik Stensgaard, Fradragsret for merværdiafgift, Side 108 ff. 66 Dennis Ramsdahl Jensen, Merværdiafgiftspligten, side

20 moms uden hjemmel ved lov, jf. GL 43, bør det undersøges, hvorvidt art. 12- bemyndigelsen er blevet udnyttet og gennemført ved implementering i dansk lovgivning. Er bemyndigelsen ikke udnyttet, må gældende ret være direktivets udgangspunkt, hvorfor hverken lejlighedsvise og enkeltstående transaktioner kan medføre momspligt. Udgangspunktet må være, at der skal forefindes en vis varig karakter af de givne transaktioner, førend der kan statueres økonomisk virksomhed. At enkelstående transaktioner som udgangspunkt ikke statuerer økonomisk virksomhed, bestyrkes i sag C- 155/94, Wellcome Trust. Her fastslog EF- domstolen, at enkeltstående salg af aktier ikke i sig selv bevirker, at man kan anses for værende afgiftspligtig person - også selv om aktiesalget var for et milliardbeløb. Ligeledes bekræfter EF- domstolen i sag C- 230/94, Renate Enkler, at lejlighedsvise transaktioner, her i forbindelse med udlejning af en campingbus, som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed, hvis godet ikke udelukkende er egnet til erhvervsmæssig udnyttelse. I dommen bliver ligeledes anført, at resultatet kan være et moment ved en samlet vurdering og er dermed en fravigelse af, at resultatet er uden betydning, jf. MSD art. 9, stk. 1. Det bemærkes at resultatet ikke alene kan konstatere økonomisk virksomhed, men afgørelsen bør hvile på en samlet vurdering af alle forhold, hvor resultat og intensitet indgår som væsentlige momenter Afgiftspligtig person jf. dansk ret Med vedtagelsen af Ændringsloven, blev der foretaget ophævelse af den generelle fritagelse for moms ved levering af fast ejendom. 68 Ændringsloven indeholder ændringer til ML 13, stk. 1, nr. 9, levering af nye bygninger og byggegrunde. 69 Bestemmelsen tilføjer umiddelbart kun forhold, der vedrører afgiftsobjektet. 67 Dennis Ramsdahl Jenssen, Merværdiafgiftspligten, side 278 ff. 68 Lov nr. 520 af 12/ Denne lov er bearbejdet i lovforslag nr. L Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 69 Ændringsloven indeholder desuden ændringer af lovgivning for rejsebureauer, ejendomsadministration og investeringsgodereglerne ved levering af fast ejendom, der jf. Ændringsloven er pålagt moms. Disse tre emner vil afhandlingen se bort fra. 20

21 Afgiftspligtige personer er, jf. ML 3, juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. 70 Bestemmelsen fortsætter i ML 3, stk. 2 med at opliste tre yderligere forhold, hvor fysiske eller juridiske personer anses for at være afgiftspligtige personer. Fx omfattes enhver person, der lejlighedsvist leverer et nyt transportmiddel til et andet EU- land. Denne bestemmelse er i umiddelbar overensstemmelse med MSD art. 9, stk. 2. Da det undtagelsesvist fremføres, at lejlighedsvise leveringer af transportmidler omfatter begrebet afgiftspligtig person, må det betyde, at lejlighedsvise leveringer af alle andre varer ikke er omfattet. Dette bestyrker dermed præmissen anført ovenfor i Renate Enkler. Skulle implementeringen have været foretaget med ændring af ML, ville 3 have været et naturligt sted at tilføje det. Den mulighed er imidlertid ikke udnyttet. I forlængelse af ML er næste retskilde Momsbekendtgørelsen, der også i forbindelse med Ændringsloven fik tilføjet en række bestemmelser jf. Ændringsbekendtgørelsen. 71 Ændringsbekendtgørelsen indeholder 1, der bestemmer, at salg mellem to afgiftspligtige, giver sælger ret til tilbagebetaling af moms, som er betalt i forbindelse med købet og til- /ombygning; definitioner af objektet, leveringstidspunkt og lignende indeholder anden formalia, så som ikrafttrædelsestidspunkt og andet. Hvad der ikke er at finde i Ændringsbekendtgørelsen er nye regler vedrørende afgiftspligtig person. Den hensigt Departementet har haft, i forbindelse med netop dette emne, gives kort til kende i lovens forarbejder. 73 Her bemærkes, at Det følger af momslovens almindelige regler, at privates salg af fast ejendom ikke er momspligtig, når det ikke sker som led i økonomisk virksomhed (erhvervsmæssig virksomhed). Den danske stat har jf. ovenstående valgt ikke at implementere MSD art. 12 ved lov. Dermed er SKAT ikke bemyndiget til at kunne anse enhver for afgiftspligtig ved salg af nye bygninger eller byggegrunde. MSD s gældende udgangspunkt er derfor, at der alene forefindes økonomisk virksomhed ved udnyttelse af goder med henblik på opnåelse af indtægter af en 70 ML uddyber ikke begrebet økonomisk virksomhed på samme måde som MSD, men en lignende passus fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 124 af 8. december 1993, kapitel BEK nr af 02/12/2010 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven. 72 Som nævnt vil afgiftsobjektet og definitionerne hertil blive gennemgået i kapitel Bemærkning til høringssvar fra Dansk Byggeri og Danske Advokater, L 203, bilag 2 - Ligeledes sammenholdt med TfS

22 vis varig karakter. Private personers salg bør derfor ikke omfattes af momssystemet, før leveringer må anses for værende af en vis varig karakter og ikke blot er lejlighedsvise eller enkeltstående SKAT s fortolkning af afgiftspligtig person jf. Vejledningen Vejledningens kapitel 5 omhandler SKAT s fortolkning af den afgiftspligtig person og indeholder begreber og definitioner, der er kendt fra den bagvedliggende lovgivning. Da den danske lovgivning, jf. ovenstående, ikke er implementeret med en særret på området, bør der ikke være strid mellem henholdsvis EU- lovgivningen og EU- Domstolens afgørelser og den praksis SKAT udfører overfor virksomheder og borgere i Danmark. Afgørelser fra EU- domstolen har, som nævnt i afsnit en højere retskildeværdi end national lovgivning og dermed også nationale afgørelser. Nedenfor vil en del af Vejledningens fortolkning blive udredet med bidrag fra bindende svar af Skatterådet og derefter sammenlignet med en præjudiciel afgørelse fra EU- domstolen, der bidrager til fortolkning af økonomisk virksomhed omkring privates salg af udstykkede grunde. 74 Netop privates salg af byggegrunde må formodes at have en særlig relevans, i forhold til salg af nye bygninger. Byggeri kræver en stor kapital mens udstykning af grunde må formodes at være af en mindre byrdefuld karakter i forbindelse med både arbejdsindsats, - dygtighed; også i et økonomisk henseende. Derfor omhandler nedenstående primært udstykning af byggegrunde Udstykning af flere end 3 grunde, hvor hver grund er større end m 2 Vejledningen afsnit 5.2 forklarer at: 74 jf. afhandlingens metode burde EU- dommen kommenteres før de bindende svar. Dette undviges af hensyn til afgørelsernes datering, der menes at have en betydelig indflydelse til forståelse af forløbet. 22

23 Salg af et areal, der har udgjort en del af det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig henholdsvis private sommerhus, er [ ] som udgangspunkt omfattet af momspligten, hvis sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde, der hver har et areal på mere end m 2. [egne fremhævninger] Udstykning og salg af grundarealer indebærer, ifølge Vejledningen, blandt andet udgifter til landinspektør, matrikelkort, statsafgifter, skelpæle m.m. og udgifter til ejendomsmægler, herunder annoncering, og advokat. 75 En person driver derfor økonomisk virksomhed, hvis udgifterne til udstykning og salg afholdes af sælger, med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Vejledningen ligger til grund, at salg af byggegrunde ikke er sammenlignelig med andre former for økonomisk virksomhed som producent, handlende eller leverandør af varer, da udbuddet efter forholdets natur er begrænset. At udbuddet af byggegrunde er begrænset, og momspligten derfor bør skærpes, for så vidt angår området for afgiftspligtig person, synes at være et arbitrært argument uden egentlig grobund i momssystemets lovgivning. Andre argumenter, som for eksempel opretholdelse af neutralitetsprincippet og andre konkurrencemæssige hensyn, burde være mere nærliggende argumenter for denne diskussion. 76 Departementet forklarer, at en privat persons enkeltstående salg af en almindelig sommerhusgrund ikke [er] økonomisk virksomhed (erhvervsmæssig virksomhed), uanset at salgsprisen typisk overstiger momsregistreringsgrænsen på kr. [egen fremhævning]. 77 Tre hensyn bør iagttages i forbindelse til denne bemærkning. For det første lægger departementet vægt på, at alene enkeltstående salg er udenfor momssystemet. Isoleret set kan det naturligt konkluderes, at lejlighedsvise salg er momspligtige. Denne fortolkning er, jf. argumentationen ovenfor i afsnit 3.2, ikke valid. Lejlighedsvise salg bør ikke medføre, at personen betragtes som afgiftspligtig. For det andet bliver økonomisk virksomhed igen ligestillet med erhvervsmæssig virksomhed (dette behandles i næste afsnit). For det tredje refereres til momsregistreringsgrænsen på kr , altså ML 48, stk. 1. Bestemmelsen, der er en undtagelse til ML 47, foreskriver, at afgiftspligtige personer ikke skal lade sig 75 Vejledningen afsnit Jf. hovedtræklæsning af MSD præambel. 77 Bemærkning til høringssvar fra Danske Advokater (L 203, bilag 2, side 17). 23

24 registrere og betale afgift, når de samlede årlige afgiftspligtige leverancer ikke overstiger kr For at kunne anvende bestemmelsen er det derfor en betingelse, at personen allerede er afgiftspligtig og ikke en definition, der er udslagsgivende for afgiftspligtig på grund af leverancer over kr Med disse tre hensyn lagt til grund, må det konstateres, at bemærkningen trods hensigten, ikke kan tillægges værdi i håndteringen af begrebet økonomisk virksomhed Er begreber fra momssystemet og indkomstskatteretten sammenlignelige? Som følge af, at skatteretten er defineret på et rent nationalt plan og momsretten har et bagvedliggende EU- retlig grundlag, skal der altid udvises stor forsigtighed, når begreber og definitioner anvendes på merværdiafgiftsrettens område. Dog kan sondringen mellem selvstændige og lønmodtagere umiddelbart overføres uden anledning til betænkeligheder. 79 Til sondring om hvorvidt en person er privat eller momspligtig, jf. Vejledningen, er det svært at overse den store lighed til Ejendomsavancebeskatningslovens 8 den såkaldte parcelhusregel. 80 Det er formentlig her, i indkomstskatteretten, der er hentet inspiration. 81 Begrebet erhvervsmæssigt salg, der bruges flere gange under lovens forarbejder og i udkastet til Vejledningen, er også hentet fra indkomstskatteretten, og stammer som udgangspunkt fra Statsskattelovens På grund af direkte reference til nationale bestemmelser udenfor momssystemet fremfører Danske Advokater i deres høringssvar, at en skatteretlig vurdering efter Ejendomsavancebeskatningsloven er uden hjemmel i MSD, og vil medføre en række domstolssager og i værste fald en egentlig traktatbrudssag. 83 I den endelige Vejledning er flere direkte bidrag fra skatteretten enten blevet slettet eller ændret til momssystemets terminologi. Hvad der ikke er ændret er blandt andet størrelseskriteriet. 78 Jf. Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, 2010, side Merværdiafgiftspligten, Dennis Ramsdahl Jensen, 2010, side LBK nr. 891 af 17/08/2006 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. 81 SU Moms på fast ejendom. 82 LOV nr. 149 af 10/04/1922 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. Statsskattelovens 4 nøjes med at opregne typiske eksempler på erhvervsmæssig virksomhed og anvender ikke begrebet direkte. Se også Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen, side 189 ff. 83 Høringssvar fra Danske Advokater, nederst. 24

25 Uklarhed omkring størrelsen af de udstykkede grunde Som nævnt ovenfor i afsnit 3.4. bliver en person pålagt moms ved salg af flere end 3 byggegrunde, der hver har et areal på mere end m 2 (eksempel på et levn fra parcelhusreglen). I artiklen EU- Domstolen tilsidesætter dansk praksis af Asger Hauchrog Engvang, Senior Manager ved PwC, står der netop om dette emne, at SKAT betragter en sælger som afgiftspligtig ved udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde, der hver har et areal på mindre end m 2. [egen fremhævning]. 84 Ved nærmere undersøgelse af denne dissonans, kan det udledes, at SKAT ikke er fuldt afklaret med størrelseskriteriet. De udtaler senere, at salg ikke må overstige 3 byggegrunde, der hver har et areal på op til m 2, hvilket er en modsigelse af Vejledningen og tjener til at bekræfte Asger Engvangs udtalelse om emnet. 85 I flere bindende svar fra Skatterådet anvendes formuleringen et areal på højst m Det tyder dermed på, at Vejledningen indeholder en uhensigtsmæssig meningsforstyrrende fejl. Størrelsen af de udstykkede grunde bør ingenlunde være et gældende moment ved definition af økonomisk virksomhed. Udstykning og salg af en byggegrund på m 2 er ikke spor anderledes end udstykning og salg af en byggegrund på m 2, hvad angår aktiviteter til landinspektør, matrikelkort, statsafgifter, skelpæle m.m. og udgifter til ejendomsmægler, herunder annoncering og advokat. 87 Heller ikke ved salg af andre varer opstilles kriterier for størrelse til definition af økonomisk virksomhed Udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde Flere bindende svar fra Skatterådet omhandler håndtering af, hvorvidt en person kan anses for at udføre økonomisk virksomhed med hensyn til levering af fast ejendom efter en konkret momsmæssig vurdering. Et moment i afgørelserne, der bliver tillagt betydelig værdi for afgrænsningen, er antallet af byggegrunde. Nogle af disse afgørelser er inddraget her: 84 Artiklen findes på PwC s hjemmeside. Se litteraturliste for info. 85 Kort indlæg fra SKAT.dk med besvarelse af spørgsmålet: Hvis jeg udstykker et grundareal fra min ejendom, og sælger grunden, skal jeg så betale moms af salget?. 86 Blandt andet SKM SR. 87 Jf. de i Vejledningen afsnit 5.2 nævnte udgiftsposterne ved udstykning og salg af byggegrunde. 25

26 SKM SR, af 16. november Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at spørger udøvede økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, idet spørger netop købte ejendommen med henblik på salg efter udstykning af indtil 5 parceller. Denne formulering, fra afgørelsen, minder i hovedtræk om MSD art. 9, stk. 1, sidste pkt., hvor udnyttelse af et gode med henblik på opnåelser af indtægter af en vis karakter anses for at være økonomisk virksomhed. Spørgeren har for egen regning afholdt udgifter til udstykning og ønsker på tidspunktet for leveringen at have påbegyndt støbning af fundament. Dermed har spørger taget aktive skridt for at udnytte byggegrundene økonomisk. Skatterådet gør i sagen gældende, at EF- domstolen i flere domme har udtalt at udtryk, der anvendes til beskrivelser af fritagelser, skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip om, at der skal opkræves moms. SKM SR, af 14. december Skatterådet udtaler, at udstykning ikke er momspligtig før salg af flere end 3 byggegrunde. Spørgeren er lønmodtager og har aldrig drevet virksomhed med køb og salg af fast ejendom eller lignende. Udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde medfører dermed momspligt, også jf. Vejledningen. SKM , af 14. december Skatterådet udtaler, at spørger ved udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde betyder, at han agerer som en person, der driver økonomisk virksomhed. 88 Spørger havde arvet en grund på ca m 2. Arv anses for at være en passiv investering og derfor uden for momssystemets anvendelsesområde. Trods denne alminidelige forvaltning af formue, vil salg af flere end 3 byggegrunde medføre momspligt. SKM SR, af 14. december Skatterådet udtaler, at køb af byggegrunde var erhvervet med henblik på passive investeringer, på lige for med investeringer i værdipapirer m.m. Spørger bemærker til sagen, at der [ ] mellem momseksperter [er] noget uenighed om hvornår der er tale om økonomisk virksomhed med deraf følgende momspligt efter den nye momslovs 13, stk. 1, nr. 9, men der er ingen tvivl om, at antallet af handler med ubebyggede grunde må antages at være af meget stor betydning. SKM , af 22. februar Spørger ønsker, at sælge to grunde på henholdsvis m 2 og m 2, der ikke erhvervet med henblik på økonomisk virksomhed, til et af ham 100 % 88 Jf. Sag C- 230/94 om Renate Enkler, præmis

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Jurgita Bauzyte Vejleder: Anja Gärtner Dahlgaard MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM En analyse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 Antal anslag: 173.294 Antal

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

1. Introduktion. 1.1. Indledning

1. Introduktion. 1.1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Problemformulering... 3 1.3. Afgrænsning... 5 1.4. Metode... 6 1.5. Retskilder... 6 2. Afgiftspligtig person... 8 2.1. Kvalificering af

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

ML 13, stk. 1. nr. 1

ML 13, stk. 1. nr. 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Bibbi Bach Hansen Juridisk Institut Vejleder: Henrik Stensgaard Den momsmæssige behandling af hospitalsbehandling og lægevirksomhed ML 13, stk. 1. nr. 1 Aarhus

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse?

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Et momsmæssigt perspektiv Forfattere: Helle Riber Plagborg, Cand.merc.jur. Jacob Holme, Cand.merc.aud. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling

Læs mere

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, med fokus på hobbyvirksomhed og intensitetskrav

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, med fokus på hobbyvirksomhed og intensitetskrav Forfatter: Maria Brøndum Hjortshøj Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Studie: Cand.merc.(jur.) Institut: Erhvervsjuridisk Institut Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, Handelshøjskolen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆSNING OPBYGNING AF AFHANDLING BEGREBER... 7

1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆSNING OPBYGNING AF AFHANDLING BEGREBER... 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 PROBLEMFORMULERING.... 5 1.2 AFGRÆSNING.... 5 1.3 OPBYGNING AF AFHANDLING.... 6 1.3.1 BEGREBER.... 7 2 METODE... 8 2.1 VALG AF JURIDISK METODE.... 8 2.2 VALG AF

Læs mere

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling August 2012 Forfattere: Tommy Schormand Johansen Pui Yee Chan Vejleder: Dennis Rahmsdal Jensen Momsmæssig behandling af blandede transaktioner - En analyse

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016 SKAT Østbanegade 123 København Ø 6. oktober 2016 Høring om styresignal vedr. momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv., H274-16.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv

Juni 2012 Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen. Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt perspektiv Juridisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Juni 2012 Forfattere: Nina Rolsted Majken B. Larsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Fastlæggelse af leveringssted for tjenesteydelser i et momsretligt

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc)

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: winnie.jensen@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr.

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Overdragelse af virksomhed

Overdragelse af virksomhed Overdragelse af virksomhed "et momsmæssigt perspektiv" Forfatter: Morten Roland Egesberg, Cand.merc.jur. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Juridisk Institut December 2012 1. Problemformulering...

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Grænsehandelskoncepter

Grænsehandelskoncepter Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Moms- og Afgiftsret Opgaveløser: Heidi Lindskov Kusk Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Grænsehandelskoncepter i en Momsretlig Belysning Aarhus School

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten Titelblad Titel (dansk): Title (English): Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret på kant med fællesskabsretten The right of deduction concerning external course business - in conflict

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed

Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Cand.merc.aud. Sørensen Kandidatafhandling Forfatter: Sara Funch Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Juridisk Institut Momsfritagelse af undervisningsvirksomhed Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, december

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere