Viborg Kommune. Projektbeskrivelse vedrørende Etablering af ny børnehave i tilknytning til Hammershøj Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Projektbeskrivelse vedrørende Etablering af ny børnehave i tilknytning til Hammershøj Skole"

Transkript

1 Viborg Kommune Projektbeskrivelse vedrørende Etablering af ny børnehave i tilknytning til Hammershøj Skole 24. januar

2 Indholdsfortegnelse 1 Opgaven Side Indledning Projektet Overordnet beskrivelse af institutionen Byggeriets adresse Organisering Side Bygherren Viborg Kommunes ansvarlige i byggesagen Viborg Kommunes projektleder i byggesagen Byggeudvalg Arbejdsgrupper Økonomi Side Investeringsoversigten Den styrende ramme for rådgiveren Plan- og myndighedsforhold Side Kommuneplanrammen Byplan- og lokalplanforhold Servitutbestemmelser Grundforhold Side Byggeriets beliggenhed Geotekniske undersøgelser Forurening Arkæologiske undersøgelser Eksisterende bygninger Forsyning Side El-forsyning Vandforsyning Varmeforsyning Generelle krav til byggeriet Side Tilgængelighed Energi og miljø Rumdisponering Renhold Bygningsdele Specifikke krav til byggeriet Side Bygningens funktion Personale Lokalebehov og ønsker Udendørs faciliteter

3 9 Rådgiverydelser Side Projektmateriale Kvalitetssikring Sikkerhed og sundhed Administrative bestemmelser As built tegninger Standardbetingelser ved entreprenørudbud Side Udbuds og entrepriseform Almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder Drift og vedligehold Side Driftsinstruktion Bygningsdelskort samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger - 20 Bilag Bilag nr. 1 - Kortbilag 3

4 1 Opgaven 1.1 Indledning Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet med henblik på indhentning af tilbud på teknisk rådgivning i form af arkitekt- og ingeniørydelser i total-rådgivning. Projektbeskrivelsen udgør samtidig grundlaget for efterfølgende program- og forslagsfaser. 1.2 Projektet Viborg Kommune har besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Den nye institution skal erstatte de to nuværende institutioner på henholdsvis Jernbanegade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj. Den nye institution skal etableres i dels skolens eksisterende bygning og dels i en tilbygning til skolen. Totalrådgiveropgaven omfatter i hovedtrækkene følgende opgaver: Nødvendige ombygninger i eksisterende bygning Tilbygning Udearealer inkl. legepladser 1.3 Overordnet beskrivelse af institutionen Den nye institution skal indeholde både børnehave og vuggestue, og der skal etableres udeområder til begge funktioner. Institutionen skal dimensioneres efter følgende børnetal: Børnehaven = 70 børnehavebørn Vuggestuen = 16 vuggestuepladser + 4 gæstepladser Samlet areal for børnehaven (ombygning + tilbygning) er beregnet til ca. 846 m 2 ( m 2 ). 1.4 Byggeriets adresse Hammershøj skole er beliggende på adressen: Vorningvej Tjele 4

5 2 Organisering Viborg Kommunes bygherrefunktion vil i den aktuelle byggeopgave blive organiseret som beskrevet i det følgende. 2.1 Bygherren Viborg kommune Børn & Unge Prinsens Allé Viborg 2.2 Viborg Kommunes ansvarlige for byggesagen Dagtilbudschef Finn Terkelsen Tlf Viborg Kommunes projektleder Arkitekt m.a.a. Steen Dueholm Tlf Byggeudvalg Dagtilbudschef Finn Terkelsen Skoleleder Jens Lange Jepsen Områdeleder Birgitte Anker Larsen Institutionsleder Tove Katrine Hald En eller to medarbejderrepræsentanter Arkitekt m.a.a. Steen Dueholm Totalrådgiver Totalrådgiveren varetager sekretærfunktionen for byggeudvalget. Det er således totalrådgiveren, der indkalder til møderne og efterfølgende udarbejder mødereferat. 2.5 Arbejdsgrupper Viborg Kommune kan vælge at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper eller underudvalg. Sådanne grupper betragtes som interne fora uden direkte kontakt med totalrådgiveren. 5

6 3 Økonomi 3.1 Investeringsoversigten Der er afsat i alt kr. på kommunens investeringsoversigt for henholdsvis 2014 og 2015 til projektet. 3.2 Den styrende ramme for rådgiveren Den økonomiske ramme for opgaven (håndværkeudgifter ekskl. moms) er på kr. Den økonomiske ramme omfatter håndværkerudgifter i tilknytning til: Udearealer inkl. belægninger afløb, beplantninger, eventuelle legepladser, hegn, sekundære bygninger og terræninventar. Bygninger inkl. installationer, fast inventar, hvidevarer og eventuelle overdækninger. Uden for den økonomiske ramme er udgifter til: Tekniske rådgivere, landinspektør, geotekniske undersøgelser og lignende. Grundkøb, tilslutningsafgifter og byggesagsgebyr. Møbler og andet løst inventar. 6

7 4 Plan- og myndighedsforhold 4.1 Kommuneplanrammen Området er udlagt til almen service jf. kommuneplanrammen HAMM.A1.01. Kommuneplanens bestemmelser er udtømmende, og forslag, der er i modstrid med planens anvendelsesbestemmelser, vil ikke blive accepteret. 4.2 Byplan- og lokalplanforhold Området er omfattet af Tjele Kommunes lokalplan nr. 37 for område 38 og 41 i Hammershøj Lokalplanens bestemmelser er udtømmende, og forslag, der er i modstrid med planens anvendelsesbestemmelser, vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. 4.3 Servitutbestemmelser Der er ingen særlige servitutbestemmelser med betydning for byggeriet. Dog henledes opmærksomheden på, at der er to tinglyste vandboringer på grunden 7

8 5 Grundforhold 5.1 Byggeriets beliggenhed Byggeriet skal opføres på adressen Vorningvej 33, 8800 Tjele, på matr. nr. 4b Neder Hammershøj By, Hammershøj. 5.2 Geotekniske undersøgelser Der er ikke udført særlige geotekniske undersøgelser forud for det aktuelle byggeri, men eksisterende bygninger på grunden er normalfunderet. 5.3 Forurening Området er ikke registreret som forurenet i Regionens forureningsregister. 5.4 Arkæologiske undersøgelser Området omkring skolen er af arkæologerne frigivet til byggeri. 5.5 Eksisterende bygninger Eksisterende bygninger på grunden er opført i perioden , og alle byggesager med tilknytning til bygningen kan ses i byggesagsarkivet på Der foreligger en rapport om forekomsten af PCB i dele af den eksisterende bygning. 8

9 6 Forsyningsforhold Byggeriet forventes forsynet fra følgende forsyningsselskaber. 6.1 Elforsyning Energi Midt Tietgensvej Silkeborg Tlf Vandforsyning Hammershøj Vandværk v/ Jørgen Bækby Viborgvej 22 Hammershøj 8830 Tjele Tlf eller Varmeforsyning Hammershøj Fjernvarmeværk Hylde Allé 10 Hammershøj 8830 Tjele Tlf eller

10 7 Generelle krav til byggeriet 7.1 Tilgængelighed Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere, og projektet skal sikre fuld tilgængelighed jfr. Viborg Kommunes tilgængelighedsprincipper. Principperne er beskrevet i Viborg Kommunes publikation: Tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentlige bygninger og offentligt støttet byggeri. 7.2 Energi og miljø Bygninger og byggerier skal udføres under overholdelse af følgende overordnede principper: Bygninger skal udføres som klimavenligt byggeri med et gennemtænkt indeklima. Byggeriets energimæssige ydeevne skal som udgangspunkt opfylde bygningsreglementets 2020-krav. Energisparemålene skal primært opnås gennem brug af energirigtige materialer, komponenter og konstruktioner med lange levetider og lave driftsomkostninger frem for vedvarende energikilder med korte levetider og løbende driftsudgifter. Der skal specielt fokuseres på at undgå kuldebroer i byggeriet. Med hensyn til solceller henledes opmærksomheden specielt på 4 i Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse. I Viborg Kommunes byggesager er det rådgiveren, der på bygherrens vegne udformer og indsender ansøgning om undtagelse til Energinet.dk Byggematerialer skal være miljøvenlige, og ressourcebevidstheden skal indtænkes i processen. 7.3 Rumdisponering Projektforslaget er det grundlag, hvorpå Viborg Kommunes forskellige beslutningsniveauer træffer endelig beslutning om bl.a. opgavens funktionelle og æstetiske løsning. Det er derfor vigtigt, at projektforslaget er så tilstrækkeligt bearbejdet, at det efterfølgende kan realiseres uden væsentlige ændringer. Grupperum o.lign. på skoler Behovet for visuelt opsyn med aktiviteter i grupperum og lignende mindre rum på skoler skal overvejes i forhold de aktiviteter rummet er planlagt til. Toiletrum Toiletrum skal som hovedregel udføres med forrum. Toilet og håndvask bør placeres i samme rum. 10

11 7.4 Renhold Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at opretholde en høj hygiejnisk standard. Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Generelt gælder, at arealer omkring indgangspartierne skal udformes, så de kan holdes rene og tørre, og ved at forsyne dem med tilstrækkelige udvendige skraberiste og indvendige måtter. Indvendige vægoverflader skal som udgangspunkt være rengøringsvenlige og kunne tåle afvaskning med almindelige rengøringsmidler. Det skal medtænkes, at væggene er lette at vedligeholde i forhold til det slid, de bliver udsat for - eksempelvis blank murværk eller malede overflader med høj glanstrin i gangarealer, gymnastikrum eller lignende lokaler, hvor væggene er udsat for en høj grad af mekanisk slid. Udvendige anlæg skal planlægges og udføres, så renhold, græsklipning og vintervedligehold kan foretages uhindret og uden unødigt besvær. 7.5 Bygningsdele Nedennævnte bygningsdelskrav skal som udgangspunkt efterleves. Hvis kravene afviges, skal det af projekteringsmødereferater fremgå, hvorfor kravene er fraveget. (22)2 Indervægge Vægge omkring vådrum skal være opbygget af murværk, beton, letbeton eller af tilsvarende materialer, der er modstandsdygtig over for fugt. Lette vægge omkring vådrum vil som udgangspunkt kun blive accepteret i forbindelse med ombygninger, hvor andre løsninger ikke er mulige. (27)1 Tagkonstruktion Tage skal udformes således, at der ikke opstår skadelig ophobning af sne. Eksempelvis må der ikke kunne forekomme sneophobning hen over taghætter og lignende. (30)3 Komplettering, terræn Terræn omkring bygninger skal udformes og kompletteres på en sådan måde, at der ikke kan opstå skader på bygninger eller anlæg ved kraftig regn eller ved skybrud. (31)2 Døre i ydervægge Hoveddøre skal som udgangspunkt altid være af alu og forsynet med låsesystem. (31)4 Vinduer i ydervægge Vinduer skal som hovedregel udføres som træ/alu-komponenter med friskluftsventiler i alle oplukkelige rammer. (31)5 Solskærme, skodder, gitre mv. Behovet for solafskærmning ved vinduer og glaspartier skal overvejes i hver enkelt byggesag. (32)1 Døre i indervægge Branddøre, der må forventes at skulle stå åbne som følge af husets funktion og den daglige drift, skal udstyres med ABDL-anlæg. Behovet for sparkeplader og disses størrelse skal vurderes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til funktion og daglig belastning. Behovet for at anvende karme af hårdttræ eller stål i stedet for fyrretræ skal vurderes under hensyntagen til funktion og daglig belastning. 11

12 (32)4 Indfatninger, fodpaneler of fendere Indvendige vægge skal forsynes med fenderlister og hjørnebeskytter, hvis daglig brug af rummet vil forårsage skader på overfladerne eller medføre uforholdsmæssig stor vedligehold af væggene. (35)1 Nedhængte lofter Nedhængte lofter skal vælges under hensyn til mulighederne for at efterse og servicere eventuelle ovenfor-liggende installationer og komponenter. Loftspladerne skal kunne nedtages og genmonteres uden unødigt besvær og uden at loftets symmetri, eller æstetik påvirkes. (36)1 Rækværker Rækværker skal som udgangspunkt udføres med lodrette balustre. (42)1 Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader skal overfladebehandles under hensyntagen til de påvirkninger, som væggen vil blive udsat for. (43)1 Terrændæk, overflader Behovet for indbyggede måtter ved indgange og omfanget af disse skal overvejes i hvert enkelt tilfælde med henblik på at minimere tilsmudsning af gulve. (44)2 Trapper, udvendige, overflader Behovet for udvendige skraberiste foran indgange skal overvejes i hvert enkelt tilfælde med henblik på at minimere tilsmudsning af gulve. (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeafvanding Kloakanlæg skal dimensioneres i overensstemmelse med anbefalingerne i Spildevandskomitéen, jfr. skrift 27, 28 og 29 samt Viborg Kommunes spildevandsplan. For at tage højde for klimaændringer skal dimensionsgivende regnintensiteter tillægges en klimafaktor på 1,3 jfr. skrift 29. Derudover henledes opmærksomheden på de af Klima- og Milljøudvalget godkendte afløbskoefficienter og eventuelle supplerende tiltag - f.eks. etablering af forsinkelse af regnvand på grunden (udvalgets sag nr. 13 ved udvalgets møde den 9. januar 2014). (52)1 Afløb i bygning Rengøringsrum skal altid udføres med gulvafløb. (52)4 Tagrender og nedløb Tagvand skal ledes væk fra bygningen, og nedløb skal udføres således, at de kan modstå de belastninger, som de udsættes for. Eksempelvis skal de kunne modstå påvirkninger fra leg, boldspil og græsslåning. Forslag om placering af nedløb inde i bygningen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. Vedrørende dimensioneringsgrundlag - se (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeafvanding. (52)5 Sanitet Toiletter bør som udgangspunkt være gulvmonteret. Erfaringerne viser, at væghængte toiletter på plejecentre, aktivitetscentre, skoler og børnehaver ikke kan modstå de belastninger, de bliver udsat for. 12

13 Toiletter skal være med heldækkende cisternekappe af porcelæn og med plastindercisterne således at kondensdannelser undgås. Toiletter skal leveres fra fabrikant, der er ISO 9001 godkendt. (53)3 Vandinstallationer Der må ikke anvendes galvaniserede stålrør i vandinstallationer. Ved valg af sanitetsgenstande skal der være fokus på minimalt vandforbrug og lav driftsøkonomi. Vandinstallationer i ældreboliger skal udføres med mulighed for bakteriebekæmpelse ved termisk desinfektion. I børnehaver og i ældre- og handicapboliger skal installationer være forsynet med skoldningssikring. Krav til armaturer: De skal være VA-Godkendte. De skal være forsynet med forindstilling af blanding af koldt og varmt vand, og de skal kunne ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand. De skal være forsynet med vandmængdebegrænser. Armaturer i børnehaver, skoler og offentlige rum bør være elektroniske berøringsfri armaturer. (56) Varme Ved kollektiv varmeforsyning skal forsyningsselskabernes krav til varme og brugsvandsinstallationer betragtes som minimumskrav. Har forsyningsselskaberne langtidsplaner om ændring af fremløbstemperaturen eller ændring af kravene til returtemperaturen, skal der tages hensyn til sådanne fremtidige krav i forbindelse med projekteringen. Ved institutionsbyggeri skal varmeanlæg skal udføres med udetemperaturkompensering, natsænkningsautomatik og zonestyring i de enkelte rum. Vandbårne varmeanlæg skal udføres med en kombination af gulvvarme og radiatorer eller radiatorer alene. Der må ikke kun være gulvvarme i et rum. Konvektorer vil som udgangspunkt ikke blive accepteret som varmekilder. Ved tilbygningsopgaver skal rådgiveren vurdere, hvordan udvidelsen vil påvirke eksisterende varmeanlæg, og rådgiveren skal i tilknytning hertil rådgive om, hvilke tiltag der kan være påkrævet. (57) Ventilation Ventilationsanlæg skal som udgangspunkt opbygges som VAV-anlæg. I opholdsrum med normalbelastning på mere end 8 personer og varierende belastning, skal luftmængden styres ved hjælp af zonespjæld og CO2-følere - evt. suppleret med temperaturfølere. Hovedluftstrømmen i aggregatet skal reguleres trinløst efter det aktuelle behov. Ved anlæg, der betjener flere rum med varierende belastning, skal den dimensionerende hovedluftmængde reguleres med en samtidighedsfaktor, der fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd mellem bygherre og rådgiver. 13

14 Der skal regnes med følgende dimensioneringsforudsætninger: Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,5 Pa pr. meter ved luftmængder mellem 0 og m 3 /h. Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,6 Pa pr. meter ved luftmængder mellem og m 3 /h. Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,7 Pa pr. meter ved luftmængder mellem og m 3 /h. Luftmængderne i aggregatet skal kunne øges med 20% i forhold til den dimensionerende luftmængde. Aggregater til komfortventilation skal være forsynet med roterende eller modstrømsvarmeveksler med en virkningsgrad på mindst 0,80. Modstrømsveksler skal monteres med by-pas. Varmeflader skal være tilsluttet selvstændig blandesløjfe og dimensioneres efter temperatursæt på 60/30. SEL-værdien må ikke overstige W/m 3 luft. Anlæg skal være servicevenlige, og det skal være nemt: At udskifte defekte komponenter. At skifte filter. At indregulere anlægget At rense kanalerne. (59)1 Forbrugsmåling generelt El-, vand- og varmemålere skal være forsynet med puls-udgang eller udgang til M-bus. Hovedmålere skal tilsluttes kommunens energiovervågningsprogram Keep Focus. Målere skal være tydeligt afmærket med tydelig angivelse af, hvad måleren dækker - dette gælder både hovedmålere og eventuelle bimålere. (63)1 Lavspændingsanlæg Tavler skal altid placeres i selvstændig brandcelle med plads i henhold til Arbejdstilsynets regler. Lysinstallationer skal projekteres og udføres under iagttagelse af følgende principper: Lysinstallationer skal som udgangspunkt være overstyret af bevægelsesmeldere. Installationer i lokaler med dagslysindfald skal forsynes med dagslysstyring. I større lokaler skal installationerne endvidere zoneopdeles. Udelys skal være behovsstyret ved hjælp af skumringsrelæ og timer (digitalt ugeur, CTS-anlæg eller lignende). Armaturer for lysrør skal være forsynet med højfrekvente for-koblinger. Der skal være fokus på lavt el-forbrug. (64)1 Kommunikationsanlæg Ved et hvert byggeri skal behovet for etablering af føringsveje og eventuel ledningstræk for senere sikringsanlæg (alarmer, videoovervågning m.v.) vurderes. IT-, data-, teleinstallationer og lignende skal lyn- og transientbeskyttes Opkobling af eventuelle forbrugsmålere og lignende skal være indeholdt i projektet. 14

15 (64)4 Sikringsanlæg Ved et hvert byggeri skal behovet for etablering af føringsveje og eventuel ledningstræk for senere sikringsanlæg (alarmer, videoovervågning m.v.) vurderes. ABA-anlæg skal kunne serviceres af et hvert el-installationsfirma, der er godkendt til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Anlægget må således ikke være behæftet med teknisk eller administrative hindringer, der betyder, at kun bestemte firmaer kan/må servicerer anlægget. (64)6 CTS-anlæg Alle tekniske anlæg tilhørende en bygning, hvor der er behov for at kunne overvåge og monitorere et anlægs driftstilstand, skal tilkobles til Viborg Kommunes BMS anlæg efter kravspecifikationen Viborg.BMS.Aut.FRS. BMS platformen stiller Viborg Kommune frit leverandørmæssigt, og det skal sikres, at både anlægsopgaven og service kan konkurrenceudsættes. De nuværende automations systemer for Viborg Kommune er opbygget som vist nedenfor. Viborg Kommunes serverpark GEN64 Server 1 Engineering Undercentraller Undercentraller Undercentraller ID Navn Opgave 1. ICONICS GENESIS64 Server 1 Virtual server. Viborg Kommune BMS / CTS. Samlet overvågnings system. 2. Engineering station Virtual server: PLC-programmering 69) Alarmoverførsler Alle alarmer fra f.eks. tyverisikringsanlæg, elevatorer, kameraovervågning og ABAanlæg skal tilgå vagtcentralen på Viborg Brandstation, Industrivej 3, 8800 Viborg. 15

16 8 Specifikke krav til byggeriet 8.1 Bygningens funktion Daginstitution med vuggestue 8.2 Personale Fælles personalefaciliteter, der kan stimulere til øget kendskab og samarbejde mellem ansatte i daginstitutionen og skolen. F.eks. fælles personalestue; forberedelseslokaler for lærere og pædagoger tæt på hinanden mv. At kontorerne for ledelsen og administrationen i skolen samt daginstitutionen placeres tæt på hinanden for at understøtte et ledelsesmæssigt samarbejde. 8.3 Lokalebehov og ønsker Skabe rum for kreativitet, nysgerrighed og eksperimenteriel aktivitet Fleksible rum, men ikke for mange funktioner i ét rum Samarbejde med dagplejen bl.a. tilknyttes legestue (plads her til) Produktionskøkken til fælles udnyttelse sammen med skolen, et centralt placeret køkken o Tilberednings/udleveringssted/madordning til såvel daginstitutionens børn samt skolebørn o Beliggende mellem skole og Børnehus del, så det er praktisk men også således, at børnene kan se og følge med i processer i køkken. Have små rum, - tid/plads til fordybelse Stort fællesrum, - beliggende op mod køkken. Hjerterum, hyggelig spiseplads til morgenmad og frugt samt gruppe til frokost Et børnecenter, hvor børnehuset og skole har et tæt samarbejde og skaber et sammenhængende børneliv Børnene skal sanse og opleve, - kunne få fingrene i ting både ude og inde. Aldersopdeling af børn og forskellige funktioner rundt i huset. Minigruppe (½ 2 år), Maxigruppe (2-3 år), Mellemgrupper (3-5 år), Førskolegruppe (5-6 år). Børnene ruller ind i grupperne samt i skole efter alder/modenhed 8.4 Udendørs faciliteter Inspirerende uderum med fokus på læreplaner Liggehal etableres op af vuggestue Trygge og smidige aflæsnings- og afleveringsforhold for forældre, der skal aflevere børn i såvel skolen samt daginstitutionen. En projektering af udearealerne der sikre trygge og udfordrende forhold for alle børn. Herunder mulighed for en naturlig opdeling af udearealerne, således at f.eks. børnehavebørnene kan lege selv, uden altid at skulle forholde sig til de større børn. 16

17 9 Rådgiverydelser Ud over de i rådgiveraftalen beskrevne ydelser skal totalrådgiveren levere følgende ydelser og materialer. 9.1 Projektmateriale Indholdet og omfanget af rådgiverens ydelser er fastlagt i Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning fra Opmærksomheden henledes særligt på ydelsesbeskrivelsernes bestemmelser om projektforslagets projektdokumentation. Projektforslaget er det grundlag, hvorpå Viborg Kommunes forskellige beslutningsniveauer - både politisk og administrativt - træffer endelig beslutning om bl.a. opgavens funktionelle og æstetiske løsning. Det er derfor vigtigt, at projektforslaget er så tilstrækkeligt bearbejdet, at det efterfølgende kan realiseres uden væsentlige ændringer. 9.2 Kvalitetssikring Omfanget af rådgiverens kvalitetssikring er fastlagt i Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning fra Opmærksomheden henledes på følgende supplerende krav: 2 uger før projektet udsendes til entreprenørernes tilbudsgivning, sender rådgiveren kopi af det foreløbige tegnings- og beskrivelsesmateriale til Viborg Kommunes projektleder. Materialet fremsendes i papirtryk i ét eksemplar (tryk af dette tegnings- og beskrivelsessæt betragtes ikke som udlæg). Før byggearbejdet påbegyndes, sender fagtilsynet en kopi af de udarbejdede tilsynsplaner til Viborg Kommunes projektleder. Ved funktionsudbudte ydelser, som f.eks. betonkomponenter og ventilationsanlæg, skal rådgiveren, som en del af sit tilsyn, kontrollere, at de leverede ydelser opfylder bygherrens krav til byggeriet. 9.3 Sikkerhed og sundhed Bestemmelserne i Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø skal efterleves - både i relation til byggeriets projektering og opførelse, men også i relation til den efterfølgende drift og vedligehold. Bygningen skal kunne driftes og vedligeholdes uden at der skal iagttages særlige forhold for at sikre, at arbejdet kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Tilsvarende er Ydelsesbeskrivelse 2013 Arbejdsmiljøkoordinering gældende for byggeriet, og rådgiveren skal på bygherrens vegne påtage sig al arbejdsmiljøkoordineringen, både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. 9.4 Administrative bestemmelser Følgende administrative processer skal iagttages: Det er rådgiverens opgave at indsende og administrere dokumenter til bygningsmyndigheden vedrørende byggeriets start og afslutning. Det er rådgiveren, der på vegne af bygherren skal udarbejde og indsende eventuelle ansøgninger til Energinet.dk vedrørende solceller - se punkt 7.2 i nærværende beskrivelse. Det er rådgiveren, der skal foranledige, at der snarest muligt efter afleveringen opnås ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndigheden. Sikkerhedsstillelser fra entreprenørerne skal videresendes til Viborg Kommunes projektleder, da sikkerhedsstillelsens værdi skal bogføres i kommunens regnskab. 17

18 9.6 As built tegninger Ved byggeriets aflevering - og senest en måned efter afleveringsdatoen - overdrager rådgiveren ét digitalt eksemplar af rettede tegninger, der er identiske med det fysisk udførte byggeri. Tegninger skal udføres efter IBB-standard og afleveres i læsbar Auto- CAD 2007 format, da formatet understøtter den version, som Viborg Kommune anvender. Materialet afleveres på CD-ROM. 18

19 10 Udbud af byggearbejdet Udbud skal gennemføres under overholdelse af Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik. Derudover er følgende bestemmelser gældende Udbuds- og entrepriseform Byggearbejder skal påregnes udbudt i offentlig licitation i fagentreprise. Legepladsudstyr skal udbydes i et miniudbud blandt leverandører, som Viborg Kommune har indgået indkøbsaftale med AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder, AB92, er gældende for byggesagen med følgende ændringer og/eller tilføjelser: 2 Bygherrens udbud Stk. 1 tilføjes: Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. 3 Entreprenørens tilbud Stk. 1 tilføjes: Entreprenøren skal i forbindelse med tilbudsgivningen afgive en erklæring på tro og love om gæld til det offentlige. Stk. 5 tilføjes: Vedståelsesfristen for både licitationstilbud og andre tilbud ændres til 40 arbejdsdage. 5 Overdragelser, rettigheder og forpligtigelser m.v. Stk. 2 tilføjes: Transport kan alene ske til bank eller sparekasse. Der accepteres kun én transporthaver pr. entreprise. 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse Stk. 1 tilføjes: Viborg Kommune stiller ikke sikkerhed. 8 Forsikring Stk. 1 tilføjes: Hæftelse for entrepriseforsikringens selvrisiko - hvis en sådan tegnes - er en del af entreprisekontrakten således, at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. 10 Entreprenørens ydelser Stk. 1 tilføjes bestemmelser som anført i Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik. 22 Betaling Stk. 1 ændres til: Bygherren skal, senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning om udbetaling, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Der accepteres kun én anmodning pr. måned for så vidt angår ydelser indeholdt i kontraktsummen. Stk. 10 ændres til: Bygherrens betalingsfrist for endelig og fuldstændig opgørelse er 30 dage. Beløbet udbetales når mangelafhjælpning er fuldendt og kvalitetssikringsdokumenter samt drift- og vedligeholdelsesmateriale er afleveret. 19

20 11 Drift- og vedligehold 11.1 Driftsinstruktion Rådgiveren foranlediger, at Viborg Kommunes driftspersonale får en grundig instruktion i bygværkets og installationernes pasning og drift inden overdragelsen af driftsansvaret. Rådgiveren skal endvidere foranledige, at der sker en opfølgning på driftsinstruktionen ca. 3 måneder efter afleveringen Bygningsdelskort samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger Rådgiveren foranlediger, at entreprenørerne afleverer alle relevante driftsdata for alle væsentlige materialer, bygningsdele og komponenter anvendt i byggeriet. Omfanget skal beskrives i det af rådgiver udarbejdede udbudsmateriale. Materialet skal afleveres i struktureret form på bygningsdelskort - ét bygningsdelskort pr. bygningsdel eller komponent. Bygningsdelskortet skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Navn eller betegnelse for bygningsdelen eller komponenten. Specifikation (produktnavne, dimensioner, typenumre, fabrikat o.lign.) Mængde (målt i stk. lbm. m 2 eller anden relevant måleenhed) Forventet levetid Eftersynsinterval Driftsplan med intervaller Vedligeholdelsesinterval Vedligeholdelsesaktivitet Bygningsdelskortene skal suppleres med følgende materiale: Produktionstegninger (komponenttegninger af vinduer, døre, elementer o.lign.) Installationsdiagrammer og lignende. Betjenings- og/eller driftsvejledninger Vedligeholdelsesvejledninger Al ovenstående materiale skal afleveres på CD-ROM i læsbare PDF-format eller tilsvarende. 20

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser TAGKONSTRUKTION Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give UDBUDSMATERIALE Vejle Kommune udbyder ejendommen Vimmelskaftet 2, 7323 Give Udbud Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af den 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Hundigevej 79, 1., 2670 Greve. Sag HUND-BOA

LEJEPROSPEKT. Hundigevej 79, 1., 2670 Greve. Sag HUND-BOA Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 3672 9910 LEJEPROSPEKT Hundigevej 79, 1., 2670 Greve Sag HUND-BOA Bygningen har stor visualitet til motorvejen Centralt beliggende lejemål 500 m2 administration/showroom

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere