STATIONSZONEN. Helhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATIONSZONEN. Helhedsplan"

Transkript

1 STATIONSZONEN Helhedsplan 29

2 INDLEDNING VISION Stationszonen skal være Nordsjællands nye campusområde. I dette regionale trafikknudepunkt skal mennesker kunne bevæge sig, mødes og udveksle idéer og viden. I forvejen mødes den kollektive trafik her og nu skal rammerne for menneskerne skabes. Det skal ske ved at opføre byggeri med en tæthed og skala som matcher placeringen. Og det skal ske ved at skabe rum til uddannelse, videnserhverv, ungdomsboliger og livet mellem husene. 113 EJ SV 62 LANGES V EJ N AV ENH B KØ 98 HE LS IN GØ 88 RS G AD EJ I DAG Den nære del af Hillerøds stationsområde er præget af få spredte bebyggelser, parkeringsarealer og funktioner der ikke hører hjemme tæt på en perron. De anlæg der håndterer S-tog, Lokalbanen og busserne er præget af at være nedslidte og dårligt sammenhængende. Desuden er der dårlige forbindelser på tværs af banearealet. Stationsområdet i øvrigt er meget blandet sammensat, men indeholder punktvis en række mindre områder, hvor der er muligheder for og ønsker om at omdanne til nye funktioner. 92 bilparkering langtid 125 pladser midlertidt bilparkering 11 pladser langtid M HA EJ bilparkering EJ bivej gågade bilparkering HDT Hverdagsdøgntrafik 99 6 V RS E 93 ILN M hovedvej CARLSBER SV LT HO GVEJ ER M afviklingsproblemer bilparkering 4 pladser langtid Eksisterende biltrafik og strækninger med afviklingsproblemer. TRAFIK Selv om funktioner med en stationsnær placering har en højere andel rejsende, der anvender kollektiv trafik følger der stadig en mængde biltrafik med. De mange nye funktioner der potentielt er mulighed for i stationsområdet kan medføre en stigning i trafikken på op mod 5. biler i døgnet. Hvordan denne trafikmængde håndteres skal belyses nærmere, da der på flere veje i stationsområdet i dag er fremkommelighedsproblemer. PLANFORHOLD Fingerplan 27 stiller krav til at større transportintensive funktioner fremover skal placeres inden for 6 m af en station. Det skal tilstræbes ved knudepunktsstationer at bygge med en bebyggelsestæthed til kontor og centerformål på mindst 1 %, og til boligformål med mindst 25 boliger pr. ha. KOMMUNEPLAN 29 Helhedsplanen uddyber indeholdet i Kommuneplan 29 om Stationszonen og præciserer sammenhængen mellem de forskellige indbyrdes afhængige plantemaer som fx byggeriets konsekvenser for infrastruktur og etapeinddeling.

3 FORBINDELSER Det skal opleves som naturligt for gående og cyklister at kunne færdes uhindret på kryds og tværs af Stationszonens nye og eksisterende byområder. Derfor skal det sikres, at forbindelserne er mangfoldige og knyttes sammen med nye og eksisterende byrum så de understøtter hinanden og smelter sammen. Særligt tre centrale forbindelser i Stationszonen skal beskrives specifikt: Den centrale nerve i Stationszonen er den midlertidige gangbro over baneterrænet. Den kan i dag kun passeres af gående og derfor må cyklister, handicappede og barnevogne finde andre veje. Analyser af trafikstrømmene for cyklister og gående der krydser banen ved Københavnsvej, Hammersholtvej og den midlertidige stibro ved stationen viser, at der er stort potentiale for at øge cykeltrafikken med en ny forbindelse ved stationen. En forbindelse over eller under baneterrænnet, der kan anvendes nemt af alle befolkningsgrupper er derfor et meget centralt element i Stationszonens udvikling. Hvorvidt forbindelsen skal etableres som bro eller tunnel er i den forstand mindre vigtigt blot der bliver fuld tilgængelighed for både gående og cyklende. En anden vigtig forbindelse i stationsområdet er en ny cykelsti, der løber langs banen mod nord og krydser under både Københavnsvej og Skansevej for at komme op ved Jespervej. Denne cykelsti vil kunne tilbyde et meget stort antal cyklister fra det østlige Hillerød en direkte sti til stationen og uddannelserne i området uden om flere trafikerede kryds. - fodgængerrute af middelgod kvalitet (fortorv i vejniveau eller fortorv i eget niveau) 9 fodgængerrute af mindre god kvalitet (forbindelse med delvist eller manglende fortorv) 25 M 25 M HDT 14-3 afstand fra Hillerød Station hverdagsdøgntrafik M 5 25 M De tre specifikke forbindelser vil sammen med de generelle retningslinjer for nye forbindelser give markant bedre forhold for specielt cyklisterne og dermed styrke cyklen som alternativ til bilen indenfor Stationszonen og i det øvrige Hillerød En tredje forbindelse er revitaliseringen af Vibekevej, der er et centralt bindeled mellem station og bykernen. Denne forbindelse skal omlægges til en sive gade, hvor alle trafikarter blandes. Det skal ske ved at den gives et nyt udseende med en ensartet belægning i hele gadeprofilet og en belysning, der understøtter at der færdes mange mennesker. fodgængerrute af god kvalitet (separat sti eller fortorv i eget niveau) Eksisterende fodgængertrafik og afstand til stationen.

4 BYRUM hele byens rum kvarterets rum lokale rum De byrumsmæssigt vigtige områder i byen er de pladser, der indskriver sig i det overordnede netværk, hvor de indlysende ledelinjer førere mennesker hen. Stationen og dens trafikforbindelser er den store magnet i Stationszonen. Derfor er det vigtigt, at etablere et klart og tydeligt byrumsnetværk omkring denne. Et byrumsnetværk, der både kan styrke forbindelserne og samtidig inviterer til ophold. For Stationszonen indskrives der derfor tre kategorier af byrum som tilsammen skal udgøre Stationszonens byrumsnetværk. Livet i byens rum er præget af en travl station, hvor mange forskellige transportmidler møder hinanden og skaber et stort flow af mennesker. Her er det vigtigt at invitere disse mennesker til ophold og kvalitetsoplevelser i byens rum. Der skal være en klar og tydelig orientering og invitation mod Hillerød centrum og Slottet. Det skal være en oplevelse at besøge og passere den nye vidensplads i campusområdet. Denne plads skal kunne bidrage med nytænkning til hele byen. Kvarterets rum skal ligeledes invitere til ophold med et nyt udbud af aktiviteter og funktioner, hvor det er trygt at færdes døgnet rundt. Kvarterets rum er også hverdagsrummet, der anvendes dagligt året rundt. De lokale rum skal generelt opgraderes og integreres bedre med byen. Lokale rum ligger ofte i nærhed af boligområder, hvorfor de også kan være specialiserede rum i forhold til specifikke boligområder. Her finder man alt fra leg, sport til det stille hjørne og små nicher. Byrummenes økologi De enkelte byrum skal indeholde grønne elementer, der kan medvirke til gode lokale forhold for dyre og planteliv. Regnvand bør også genanvendes i byrum i form af vandspejl, bassiner og åbne render, der kan bidrage til særlige oplevelser.

5 BÆREDYGTIGHEDS- STRATEGI Udviklingen af den nye bydel Stationszonen baseres udelukkende på (gen) anvendelsen af stationsnære arealer omkring Hillerød Station. Lokaliteter ved Hillerød Station har Nordsjællands højeste tilgængelighed med kollektiv transport. Lokaliseringer af kontorer, uddannelser og boliger i Stationszonen skal sikre, at en meget høj andel af brugerne af området ankommer med kollektiv trafik, kombineret med cykel og gang. Det er en bevidst strategi, at basere byudviklingen på stationsnære arealer. Herved sikres det bedste udgangspunkt for at skabe en moderne bæredygtig bydel. Hermed understøttes og udnyttes det kollektive transportsystem og eksisterende forsyningsnet. Tænk miljøet ind fra starten: byggegrunden, husets orientering og indretning Byggeriet skal optimeres så terrænforhold og orientering i forhold til verdenshjørner spiller sammen med bygningens placering. En placering med den længste facade mod syd og en taghældning på 45-6 grader giver for eksempel en god udnyttelse af solenergien, og gør det nemt at montere solceller eller solfangere på taget. Bygningens overfladeareal har stor betydning for varmeforbruget. Vinkler og karnapper skaber et større overfladeareal, og dermed et større varmetab. En bygning i flere etager har desuden et meget mindre varmetab end en bygning i en etage. Vælg miljøvenlige materialer Det er vanskeligt, at vælge de rette miljøvenlige byggematerialer blandt dagens mange tusinde byggekomponenter men det er vigtigt at undgå plastmaterialet PVC og være særlig opmærksom på indholdet af skadelige stoffer i lim, fugemasse og maling. Undgå materialer der indeholder stoffer, som optræder på Miljøstyrelsens effektliste for særligt miljø- og sundhedsbelastende stoffer. Det kan ofte svare sig at investere i gode materialer, der holder længe og bliver smukkere med tiden. skal overholde kravene til den energiklasse, der ligger et trin over gældende lovkrav både for boliger, erhverv og institutioner. Bygningerne skal producere fornybar energi til (en del af) eget forbrug og de skal kunne sælge overskydende energi til el- eller fjernvarmenettet. Desuden skal bygningernes energibehov og produktion/ forbrug overvejes synliggjort gennem deres arkitektoniske udformning. I Stationszonen skal bygningerne som minimum forberedes til installation af solfangere og solceller. Sørg for vandbesparelser og lokal nedsivning eller anvendelse af regnvand Målet for behandlingen af regnvand i Stationszonen er lokal nedsivning og genanvendelse. Baggrunden er at vi oplever flere kraftige regnskyl på grund af klimaforandringerne. Det kan give oversvømmelser, og der bør træffes forebyggende foranstaltninger ved så vidt muligt at undgå befæstede arealer, eller anvende materialer, der tillader at regnvandet siver ned samt eventuelt etablere faskiner til formålet. Nedsivning mindsker desuden belastningen af rensningsanlæggene og sparer dermed energi. Som supplement til dette, kan der overvejes etablering af forsinkelsesbassiner, der kan indgå som elementer i bydelens byrum. Regnvand, der ikke nedsives kan opsamles i tanke og anvendes til fx vanding af grønne områder og toiletskyl. Sortere affald og sikre genanvendelse I Stationszonen skal der afsættes plads til affaldssortering i op til 7 fraktioner ved ejendomskarreer og butikker. Fraktionerne er pap, papir, plast, jern, glas, organisk affald og restaffald. Der skal afsættes plads til affaldssortering i mindst tre fraktioner (pap, papir og restaffald) ved uddannelses - og kontorbyggeri. Containerfaciliteter skal som udgangspunkt indpasses i bygningerne eller etableres som underjordiske containere med nedfaldsskakter. Opnå energibesparelser og sikre bæredygtig energiproduktion Indenfor Stationszonen har Hillerød Byråd vedtaget at bygningerne som minimum 5

6 HELHEDSPLAN Området mellem banen og Carlsbergvej er et moderne udannelses- og serviceerhvervsområde med mulighed for mindre andele af boliger til unge, etageboliger og butikker. Området kan bebygges med tæt byggeri i op til 5-7 etager på de mest centrale placeringer mod banen. Området skal bebygges omkring byrum, der omfatter én central campusplads, der er bydelens nye store strukturerende rum. Herfra udgår studiestræder mod nord og syd. De er en serie af mindre byrum og færdselsstræder der er knyttet sammen. Området gennemkrydses af stiforbindelser og cykelnettet udvides med nye stier langs banen og på tværs til cykelstierne på Carlsbergvej. Selve Carlsbergvej skal ombygges, så der skabes bedre muligheder for de bløde trafikanter og så biltrafikken afvikles ved lavere hastigheder. Ombygningen skal omfatte belægninger, signaler, belysning, grønne træk, og hævede flader. På skovsiden af Carlsbergvej skal Byskolen og gymnasiet have mulighed for at udbygge deres aktiviteter. De to fodboldbaner bevares som udgangspunkt i området som rekreative og bygningsfrie kiler mellem by og skov. Dele af de udlagte arealer inddrages til vej og parkeringsarealer mod Carlsbergvej. Mellem fodboldbanerne udlægges areal med mulighed for sportshaller og parkering. I Vibekevej området, der støder op til stationen kan der bygges tæt byggeri til boliger, serviceerhverv og en mindre dagligvarebutikker. Byggeriet skal gennem sin arkitektur markere ankomsten til Hillerød Station for de rejsende. Samtidig skal anvendelserne understøtte udviklingen af livet på Vibekevej som det centrale bindeled mellem gågademiljøet i Hillerød og stationen. Vibekevej skal opgraderes til en sivegade med blandede trafikformer og nye funktioner skal også understøtte dette. Ved Marie Mørks Skole gives der mulighed for at udvide skoleaktiviteterne med nye bygninger og enkelte nye anvendelser til uddannelses- og serviceerhvervsformål. I den sydlige del af Stationszonen skal mulighederne for pendlerparkering styrkes. Derfor udvides parkeringsmulighederne og der gives mulighed for at opføre et parkeringshus. Rummelighed Rummeligheden til nyt byggeri indenfor Stationszonen i henhold til Kommuneplan 29 er opgjort til følgende: KP-rammeområder Etagemeter Nord 1C39, 1E3 17. Øst 1C5, 1C51,1C52, 1D6 91. Vest 1C29,1C47,1C48,1C Total 132. (eksisterende byggeri, der erstattes af nyt er ikke fratrukket, udgør ca. 2. etm) Området i begyndelsen af Skansevej og Københavnsvej på begge sider af banen kan bebygges med erhverv og en vis andel af nye boliger i op til 6 etager, hvoraf de 2 etager vil ligge lavere end det generelle terræn i området. Hillerød Station skal ombygges til en moderne trafikterminal ved at give mulighed for nyt byggeri og nye funktioner der supplerer trafikfunktionerne. Den nye terminal skal tilbyde optimale skifteforhold mellem de mange transportformer, der mødes ved knudepunktet. Centralt i den nye terminal skal være forbindelsen mellem øst og vestsiden af banen. Enten anlagt som en tunnel eller broløsning. Forbindelsen skal kunne anvendes af alle befolkningsgrupper og også muliggøre medbringelse af cykel. Nyt byggeri skal indeholde serviceerhverv og små butikker, der henvender sig til rejsende. 6

7 Rammeområder med nye anvendelser Infrastruktur tiltag Nye cykelstier Nye fodgænger forbindelser Eksisterende bygninger 7

8 HELHEDSPLAN Trafikudvikling Med forskellige scenarier for udbygningstakten er konsekvenserne for trafikken af byomdannelsen vurderet. Med en udbygning med 11. etm blandet kontor-, bolig- og uddannelsesbyggeri vil trafikken stige med op til 5 % på de centrale strækninger, i myldretiden. Trafikinvesteringer Hvis denne trafik skal kunne afvikles er det nødvendigt, at investere i infrastruktur indenfor Stationszonen. Investeringerne omfatter infrastruktur, der styrker cyklen som alternativ til bilen for de lokale rejsende. Derudover skal der laves investeringer i omdannelse af eksisterende veje så de trafiksikkerhedsmæssigt kan håndtere den ekstra trafik. Og der skal foretages en tilpasning af centrale kryds i Stationszonen så den nye trafik kan afvikles. Etapeinddeling For at sikre at udviklingen af Stationszonen sker afpasset i forhold til infrastruktur, miljø og økonomi inddeles rammeområderne i en rækkefølgeplan. INFRASTRUKTUR IN- VESTERINGER Trafikvision i Kommuneplan 29 De trafikale forhold arrangeres, så de understøtter og giver plads til aktive byrum. Der sikres et vejnet, der understøtter den interne trafik i kommunen, hvor bilister med reelt ærinde sikres tilgængelighed, på de lette trafikanters præmisser. Mobilitetsstrategi Flere af Hillerøds indfaldsveje møder byen i Stationszonens periferi. Dynamiske vejledninger og signalstyring skal sikre at bilisterne bliver på ring O2 og vælger den indfaldsvej, der ligger tættest på deres rejsemål. Forskudte mødetider blandt de mange uddannelsesinstitutioner i Stationszonen vil være meget effektiv for at imødegå og afhjælpe spidsbelastningsproblemer. Balanceforholdet mellem trafiktyperne skal forskydes så flere anvender cykel, gang og kollektiv trafik. Cykeltrafikken skal styrkes gennem anlæg af nye forbindelser i Stationszonen. I Stationszonen er den kollektive trafiks største styrke den stationære lokalisering af funktionerne. Den kollektive trafik kan styrkes yderligere gennem etableringen af en moderne trafikterminal med optimale forhold for brugerne. Bilister med ærinde i Stationszonen skal sikres tilgængelighed og det skal sikres at den lokale miljøbelastning som følge af bilkøerne minimeres. Formål med investeringer Infrastrukturinvesteringerne skal sikre en bæredygtig og levedygtig trafiksituation i Stationszonen. Udbygningen med Stationszonens fulde potentiale vil medføre store trafikstigninger på vej- og stinettet. Investeringerne i infrastruktur skal sikre at den størst mulige del af stigningen i trafikken sker inden for cykel, gang og kollektiv trafik. De trafikale analyser viser, at der selv med et positiv resultat for konkurrenceforholdet stadig vil være en betydelig stigning i biltrafikken. Biltrafikken vil ikke med den nuværende struktur kunne afvikles i morgen og eftermiddags spidstimerne med en fuld udbygning af Stationszonen. For at gennemføre denne udbygning er det derfor nødvendigt med en række investeringer i ombygninger af kryds og vejstrækninger i området. Det skal sikre, at trafikken kan afvikles og at der er kapacitet til køerne på indfaldsvejene.

9 INFRASTRUKTUR INVESTERINGER Cykelsti langs banen Direkte cykelsti til stationen Under Skansevej og Københavnsvej Tikanten Nye svingbaner Helsingørsgade og Skansevej Forlænget svingbane Holmegårdsvej Københavnsvej / Carlsbergvej Cyklist lyssignal Ny svingbane Carlsbergvej Forlængede svingbaner Københavnsvej Adgangsvej Forlængelse af adgangsvej fra Københavnsvej langs banen Vibekevej Ombygges til sivegade Ensartet belægning Blander alle trafikformer Carlsbergvej Urban bygade Tiltag der giver lav hastighed Fx. hævet flade, ens belægning Cykelstibro over baneterræn Højklasse cykelforbindelse Samtænkt med passagertrafik på Hillerød Station Milnersvej / Hammersholtvej Forlænget svingbane Hammersholtvej Ændrede ind- og udkørselsforhold for Peterborgsvej Dynamisk signalregulering Carlsbergvej / Hammersholtvej Dynamisk signalregulering Forlænget svingbane Carlsbergvej Infrastruktur beskrives nærmere på næste side 9

10 INFRASTRUKTUR INVESTERINGER - OVERSIGT Adgangsvej langs banen Adgangsvejen fra Københavnsvej, der løber langs banen forlænges som vejbetjening af de nye områder. Forlængelsen er central for aflastning af trafikken på Carlsbergvej. Områdernes primære parkeringssystemer kobles på denne adgangsvej. Adgangsvejen skal ikke forbindes med Carlsbergvej. Cykelstier Der skal anlægges en ny cykelsti fra Jespervej, langs banen og under både Skansevej og Københavnsvej. Cykelstien vil få store dele af Østbyen som cykelopland. Der skal i de nye byområder ved Carlsbergvej laves nye cykelstier, der sikrer et finmasket cykelstinet. En bro eller tunnelløsning ved stationen skal også sikre cyklisternes passage. Carlsbergvej Carlsbergvej transformeres til en urban bygade. Den centrale del af Carlsbergvej omdannes så hastigheden nedsættes og forbindelserne på tværs af vejen styrkes. Det skal ske ved at krydsningsfelter på vejen kan få særlig opmærksomhed, hvor der arbejdes med overflader, belægninger mv. der sikrer og tilgodeser de bløde trafikanter. Særligt ved skole start og slut kan der arbejdes med tidsbegrænset fartnedsættelse til 2-3 km/t. Vibekevej Vibekevej ombygges til en sivegade med fælles flade, hvor alle trafikarter blandes. Det vil sikre, at den nye trafik fra stationen og trafikken fra de nye funktioner ved Vibekevej kan finde sted samtidig med at trafiksikkerheden og trygheden øges. Det skal gøres ved at hele gaderummet gives samme belægning. Belægningen skal klart signalere den nye vejs formål. Der kan placeres siddemuligheder, grønne elementer og belysning i selve gaderummet. Carlsbergvej / Hammersholtvej Krydset skal have bedre dynamisk styring, der kan tilgodese den højresvingende cykel og biltrafik fra Carlsbergvej og venstresvingende fra Hammersholtsvej. Svingbaner på Carlsbergvej skal forlænges. Milnersvej / Hammersholtvej Forlænget venstresvingsbane på Hammersholtvej. Ændrede ind- og udkørselsforhold for sidevejen Peterborgsvej. Københavnsvej / Carlsbergvej Indførelse af lyssignal for cyklister, der sikrer bedre afvikling af den højresvingende biltrafik fra Carlsbergvej. Etablering af en svingbane i Carlsbergvej så der er separat svingbane til de højresvingende. Etableringen forudsætter arealindgreb i naboejendom. Tikanten Venstresvingsbanen på Holmegårdsvej forlænges. I Helsingsørsgade etableres der en højresvingsbane. Dette vil kræve arealindgreb i naboejendom. Trafikterminal En ny trafikterminal skal give optimale forhold for skift mellem S-tog, busser, lokaltog og cykeltrafik. Trafikterminalen skal være naturligt bindeled mellem østog vestsiden af Stationszonen gennem en integreret bro- eller tunnelløsning der muliggør passage for alle befolkningsgrupper. 1

11 KOBLING AF ETAPER OG INFRASTRUKTURBEHOV For at sikre at udviklingen af Stationszonen sker afpasset i forhold til infrastruktur, miljø og økonomi etapeinddeles rammeområderne med rækkefølgeplanen. De første områder kan igangsættes nu. Planlægningen af de øvrige områder kan først igangsættes når der er afsat økonomi på det kommunale anlægsbudget til de nødvendige infrastrukturinvesteringer. Den nuværende anlægsplan og forventningerne til fremtidige kommunale investeringer har placeret flere rammeområder sidst i den 12-årige planlægningsperiode. Rækkefølgeplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanlægningen og kan justeres i forhold til de kommunale muligheder for trafikale investeringer. Byomdannelsen indenfor Stationszonen er betinget af anlæg af lokal trafikal infrastruktur. Derfor forudsættes dele af området udbygget før andre. De første områder er udvalgt på baggrund af trafikale kapacitetsanalyser og nærhed til Hillerød Station. Frivillige udbygningsaftaler Frivillige udbygningsaftaler er aftaler grundejere kan indgå med kommunerne omkring medfinansiering af en række nødvendige infrastrukturanlæg i forbindelse med en byudvikling. Hvis en privat grundejer bidrager til udgifterne til den nødvendige infrastruktur enten helt eller delvist kan byudviklingen flyttes frem i rækkefølgeplanen i Kommuneplanen. Lov om planlægning 21b Rækkefølgeplan fra Kommuneplan 29 Område D5 Marie Mørks Skole x x x 1D6 Gymnasium, Byskolen x x x 1D8, 1D14 Parkering, tekniske anlæg x x x 1C29, 1C47, 1C48, 1C49 Vibekevej området x 1C39, 1E3 Tikanten / Københavnsvej x 1C44, 1C45, 1C46 Hillerød Station x x x 1C5 Campus Nordsjælland x x x 1C51 Carlsbergvej x x 1C52 Carlsbergvej syd x x 11

12 12

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

STATIONSZONEN - OMSTIGNING TIL HILLERØD

STATIONSZONEN - OMSTIGNING TIL HILLERØD STATIONSZONEN - OMSTIGNING TIL HILLERØD Ny cykelsti missing link til hele Vestbyen Skansevej 2 kontor/bolig - 7.000 etm Tofte - 9.000 etm kontor Ny adgangsvej forbi Mathildeparken Skole eller kontor? -

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 14:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere