Skatteret. Lasrebog i FORLAGET KOMMUNEINFORMATION. 20. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteret. Lasrebog i FORLAGET KOMMUNEINFORMATION. 20. udgave"

Transkript

1 Lasrebog i Skatteret 20. udgave Udarbejdet af Lektor Ole Aagesen Vicekontorchef Knud B. Barslund Kontorchef Chr. Beck Lektor, lic. jur. Henrik Gam Ligningschef Leif Normann Jeppesen Viceskatteinspektor H. J. Tusborg FORLAGET KOMMUNEINFORMATION

2 Indhold A. SKATTERETTENS KILDER 1. Loven Grundloven Skattelovgivningen Cirkulasrer m.v Traktater Retssaedvaner Saerligt om lovsamlinger m.v Domspraksis Administrativ praksis Landsskatterettens kendelser Administrativ praksis i övrigt Praksissendringer Forholdets natur Retslitteraturen Skatteret i almindelighed Speciallitteratur Artikler m.v Elektronisk informationssogning 25 B. SKATTEMYNDIGHEDERNE 1. Skattemyndighedernes organisation og befojelser De kommunale skattemyndigheder Skatteankenasvn Regionale told- og skatteforvaltninger Ligningsrådet Landsskatteretten Almindelige sagsbehandlingsprincipper Inhabilitet Officialprincippet - vejledningspligt Aktindsigt Begrundelsespligt Klagevejledning Tavshedspligt m.v God forvaltningsskik i övrigt ;. 43

3 C. DEN SUBJEKTIVE SKATTEPLIGT 1. Indledning Fuld skattepligt for fysiske personer (KSL 1) Skattepligt begrundet i bopaelsmeessig tilknytning Skattepligt begrundet i tidligere bopaslsmeessig tilknytning Skattepligt begrundet i ophold her i landet Skattepligt begrundet i tjeneste eller ophold på danske skibe Skattepligt begrundet i sserlig tjeneste tilknytning til den danske stat Dcdsboer Sserregler for beskatning ved ophor af fuld skattepligt Valgfri 30 pct.-beskatning af personer udstationeret i Danmark Begrasnset skattepligt for fysiske personer (KSL 2) Skattepligt af lonindkomst ved virksomhed her i landet Skattepligt af visse andre A-indkomster her fra landet Skattepligt ved arbejdsudleje Skattepligt begrundet i erhvervsudovelse med fast driftssted Skattepligt begrundet i besiddelse af fast ejendom m.v Skattepligt begrundet i oppebersel af udbytte m.v. fra danske aktieselskaber Skattepligt af renteindtasgter Skattepligt af royalty Skattepligt i förbindelse med kulbrintevirksomhed m.v Undtagelser fra skattepligten (KSL 3) Konger, dronninger, m.fi Diplomater Konsuler m.fl. (KSL 3, stk. 3) F.N.-personale m.fl Skattepligt til kommune og amtskommune Skattekommunen (KML 2) Begranset skattepligt til kommunen 58 D. INTERNATIONAL DOBBELTBESKATNING 1. Problemstiiling Dobbeltbeskatningsoverenskomster/LL 33/LL 33A 2.1 Hvorledes modvirkes dobbeltbeskatning? Lempelsesprincipper E. BESKATNING AF ^GTEF^LLER OG B0RN 1. Indledning Opgorelse af asgtefasllers skattepligtige indkomst ^igtefa;llen som medarbejder Medarbejdende asgtefselle Lennet eegtefffille ^gtefsellers formueskat Beskatning af sserlig indkomst jendringer i asgteskabelig stilling Indgåelse af aegteskab 73

4 6.2 Samlivsophsevelse Separation eller skilsmisse Genoptagelse af samlivet D0dsfald ^Egtefadlers selvangivelsespligt m.v Borns beskatning 75 <". PRINCIPPERNE FOR OPG0RELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST OG PRINCIPPERNE FOR SKATTEBEREGNING FOR PERSONER 1. Bruttoindkomsten Statsskattelovens Statsskattelovens Sserregler vedrerende skattefri indkomster Afkald på indtsegt Fradrag i bruttoindkomsten Driftsomkostninger Afskrivninger Vedligeholdelsesudgifter m.v Renter Driftstab Periodesporgsmål Beskatningstidspunktet Fradragstidspunktet Indkomstskatteberegning Opdeling af den skattepligtige indkomst Principperne for skatteberegning i Principperne for skatteberegning i G. KAPITALINDKOMSTER 1. Oversigt Renteindtasgter og renteudgifter Renteindtasgter Renteudgifter Almindelige regler Finansierings- og afbetalingstillajg Provision og kautionsforsikringspra;mie (LL 8, stk. 3) Statsgaranterede studielån Ligningslovens Lån mod sikkerhed i forsikringspolicer Aktieudbytte og udlodninger Passive investorer Aktieindkomst Sajrlige opsparingsformer 119 H. PERSONLIG INDKOMST - L0NMODTAGERE 1. Indledning 120

5 2. Periodespergsmål Lanmodtageres indkomster Skattefri godtgorelser Rejse- og befordringsgodtgorelser SSL 5d-ydelser 12! 4.3 Udlasg for arbejdsgiveren 12! 5. Naturalgoder 12!. PERSONLIG INDKOMST - SELVST^NDIG ERHVERVSDRIVENDE 1. Indledning Regnskabskrav Pligt til at udarbejde og indsende årsregnskaber m.v Kravene til regnskabsfarelsen Indtsegter ved selvstsendig erhvervsvirksomhed (SL 4a) Bruttoavancen vrige indtaegter Naeringssalg af fast ejendom Driftsomkostninger Generelt Lonudgifter og andre personaleudgifter 14 J- 4.3 Rejseudgifter, kongres- og kursusudgifter 14' 4.4 Udgifter til lokale m.v 14' 4.5 Reklameudgifter '* 4.6 Reprassentationsudgifter '4! 4.7 Andre omkostninger '5' 5. Afskrivninger 15 ; 5.1 Afskrivningsloven 1^: 5.2 Afskrivning på udelukkende erhvervsmeessigt benyttede driftsmidler, AL afsnit I '5' 5.3 Afskrivning på blandede driftsmidler, AL afsnit II 1" 5.4 Afskrivning på udelukkende erhvervsmasssigt benyttede skibe, AL afsnit III Forskudsafskrivning på skibe 1" 5.6 Afskrivninger i henhold til LOSI Afskrivninger i henhold til LL 16 F ^ 5.8 Afskrivninger i henhold til SL 6a 1 6: * 5.9 Andre afskrivninger 1$ 6. Henlasggelser '$ 6.1 Investeringsfonds 1$ 6.2 Erhvervsdrivende, der kan henlasgge '^ 6.3 Erhvervsdrivende, der ikke kan henlasgge ' Beregning af henlasggelsen 16' 6.5 Indskud på sasrlig konto 17' 6.6 Benyttelse ' Ubenyttede henteggelser I 7 7. Virksomhedsordningen I Indledning 1'

6 7.2 Personkredsen Regnskabskrav m.v Indskudskonto Kapitalafkast Virksomhedens indkomstopgorelse Hasvningerne og overferselsraekkefolgen Overskudsdisponering Rentekorrektion Flere virksomheder (indkomstårene ) Flere virksomheder (fra og med indkomståret 1993) Underskud Ophorm.v Kapitalafkastordningen Indledning Personkredsen Regnskabskrav m.v Kapitalafkastgrundlaget Kapitalafkastberegningen 222 0VRIGE PERSONLIGE INDKOMSTER 1. Oversigt Pensioner, understottelser, sociale ydelser og aftasgt (SL 4 c) Gaver og legater (SL 4c,jf. 5 b) Skattepligtige gaver Indkomstskattefri gaver (LL 7) Afgiftspligtige gaver (SL 5b) Arv og arveforskud (SL 5b) Legater Duserer og belonninger for fortjenstfulde handlinger Indtaegter af spil, vasddemål og lign. (SL 4f) Jubilasumsgratialer og fratrasdelsesgodtgerelser m.v Jubilasumsgratialer m.v Fratraedelsesgodtgorelser 235. LIGNINGSM^SSIGE FRADRAG 1. Afgrasnsning pct.s fradraget (LL 8F) Fradrag for lonmodtagerudgifter (LL 9) Hovedreglen Fradragsberettigede udgifter Befordringsfradrag (LL 9B-9D) Befordring mellem hjem og arbejdsplads (LL 9 C) Skiftende arbjedssteder (LL 9 B) Befordring mellem hjem og arbejde gasldende fra Regler for erhvervsmasssig befordring gaeldende fra Invaliders og kronisk syges befordringsudgifter (LL 9 D) 249

7 5. Indskud på etableringskonto 2! 5.1 Hvem kan foretage indskud 2i 5.2 Beregning af indskuddet 2! 5.3 Indskud på saerlig konti i pengeinstitut 2i 5.4 Benyttelse 2! 5.5 Ubenyttede henlaeggelser 2i 5.6 Afhasndelse af virksomheden 2i 6. Faglige kontingenter (LL 13) Underholdsbidrag (LL 10-11) Underholdsbidrag i anledning af separation eller skilsmisse Underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophaevelse 2i 7.3 Underholdsbidrag til barn fodt udenfor aegteskab (LL 11) Plejevederlag Bidrag til born i övrigt Aftaegts- og underholdsydelser (LL 12) Gaver (LL 8A) Vedligeholdelse m.v. af boliger på Bornholm (LL 15 N) 2( L. EJENDOMSREGNSKABER 1. Indtaegter ved fast ejendom 2< 1.1 Udlejningsejendomme 2tf F 1.2 Ejerboliger i ejendomme med en eller to selvstajndige lejligheder 2o 1.3 Fremlejereglerne 2» 2. Udgifter ved fast ejendom 2tf 2.1 Prioritetsydelser 2 ' 2.2 Ejendomsskatter Standardfradraget Tilfaelde, hvor standardfradraget ikke skal benyttes Udlejning afsommerhus Afskrivning på bygninger - AL afsnit IV Afskrivning på installationer - AL afsnit IV Forskudsafskrivning - AL afsnit IV A 28 M. SIRLIG INDKOMST M.V. OG LIGNINGSLOVENS AVANCEBESKATNINGS- REGLER 1. Indledning LOSFs betydning Almindelig eller sasrlig indkomst 2? 2. Den subjektive skattepligt 2( 2.1 Hvem er skattepligtige? 2i 2.2 Hvem er undtaget fra skattepligten? Skattepligtens indtraden Skattepligtens ophor Realisationskriterier Den objektive skattepligt " 4.1 Salg af virksomhed m.v. 25

8 4.2 Tidsbegraensede rettigheder (patent- og forfatterrettigheder m.v.) Udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter Agenturer og lign LOSI 2, nr LOSI 2, nr Vederlag for konkurrenceklausuler Aflosning af pensionstilsagn Visse gave- og legatbelob fra kulturelle fonds o. lign Bevillingsmaessig henforsel til sasrlig indkomst Andre bestemmelser Afskrivning Skatteberegning Betalingsterminer Skattefordelingen /Endrede avancebeskatningsregler for goodwill og rettigheder m.v Goodwill Andre rettigheder m.v. flyttet fra LOSI til LL Indretningsudgifter af lejede lokaler Omregning til kontantvaerdi 298 L AKTIER, TEGNINGSRETTIGHEDER OG LIKVIDATIONSPROVENU 1. Regler for beskatning ved salg af aktier m.v Efter hvilke regler beskattes fortjeneste/tab på aktier indtil 18. maj 1993? Fortjeneste ved salg inden 3 år (salg senest 18. maj 1993) Salg efter min. 3 års ejerperiode (salg senest 18. maj 1993) Generelle aktieavancebeskatningsregler gasldende fra 19. maj Afståelse inden 3 år Afståelse efter min. 3 års ejerperiode Borsnoterede aktier Hvilke borsnorerede aktier m.v. medregnes ved opg0relsen af de kr Hvornår opgores de kr.? Hvorledes beskattes fortjeneste/tab, hvis beholdningen er över kr Hvorledes opgores fortjeneste/tab? Saerligt om aktionasrer, der passerer kr.s-graensen Övergångs- og ikrafttraedelsesregler Unoterede aktier Hovedaktionsrer Konvertible obligationer Dödsboer og arvinger Aktier erhvervet ved fusion 312 ). BESKATNING VED SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Naering 313

9 2.1 Opgerelse af fortjenesten Ejendomsavancebeskatningsloven Regler for beskatning ved salg af fast ejendom uden for nasringstilfaelde m.v Saerlige fritagelsesbestemmelser m.v Opg0relse af den skattepligtige fortjeneste Tab Udsasttelse med skattebetalingen Dodsfald og familieoverdragelse i levende live Forstegangssalg af visse ejerlejligheder Frigorelsesafgift Indledning Afgiftens beregning 31 P. KURSGEVINSTBESKATNING 1. Indledning 3! 2. Lovens hovedtrask Beskatning afkursgevinster udenfor näring Personer (mindsterenteordningen) 3' 3.2 Selskaber m.v Debitorgevinster 3! 5. Nasring 3' 6. Fordringer og gaeld i fremmed valuta Personer Selskaber 3l 7. Beskatningstidspunkt Opgorelse af gevinst og tab 3-9. Ikrafttraedelsesbestemmelser ( 10) Finansielle kontrakter Skattemffissige regler for finansielle kontrakter Avanceopg0relsesprincip 3 : 10.3 Sasrregler for visse aktiebaserede kontrakter 3: 10.4 Kontrakter/aftaler, der ikke er omfattet af de nye regler Nye skatteregler for visse lånefinansierede investeringer 3; Q. PENSION OG FORSIKRINGER 1. Indledning * 2. Lovens systematik 3-3. Afsnit I-ordninger ' 3.1 Pensionskasseordninger m.v., der går ud på at sikre pension i form af lebende ydelser, der bortfalder ved den berettigedes dad * 3.2 Rateforsikringer i pensionsojemed *\ 3.3 Rateopsparing i pensionsojemed _ 3.4 Kapitalforsikring i pensionsojemed 3.5 Kapitalopsparing i pensionsojemed 3.6 Supplerende engangsydelser fra pensionskasser 3.7 Indeksordninger

10 3.8 Arbejdsgivers fradrag Afsnit II-ordninger Arbejdsloshedsforsikring (jf. 49, stk. 1) Syge- og ulykkesforsikringer m.v Visse pensionskasseordninger Valg af 50-beskatning »Risikoforsikringer«uden opsparingselement Borneopsparings- og selvpensioneringskonti, jf Saerlig afgift på praemiebetalinger på kapitalforsikringer med opsparingselement Afsnit II A-ordninger Overforsel af belob fra en pensionsordning eller forsikring til en anden Bonus Renter Formue LANDBRUGM.V. 1. Oversigt över beskatningsregleme Den subjektive skattepligt Lovgrundlag vedrorende indkomstopgorelsen Statsskatteloven Afskrivningsloven Investeringsfondsloven Lov om saarlig indkomstskat Landbrugets husdyrbesastninger Husdyrbesastningsloven Landbrugets beholdninger Indkomstopgorelsen Byttekorn og oplagt korn Varekob til senere levering Specielle forhold vedrarende landbrugeres indkomstopgorelse Sasrlige förekomster i jorden Juletraer Jordforbedring Tilslutningsudgifter Erstatninger Tilskudsordninger Miljoinvesteringer Refinansiering Maelkekvoter Laehegn Privatforbrugsposter Forbrug af egne varer m.v Lejevserdi m.v Forpagteres boligvaerdi og vedligeholdelsesudgifter m.v Aftaegtsnyderes boligvaerdi 363

11 8. Lystgårde 3( 9. Overdragelse af landbrugsejendom 10. Beslaegtede landbrugserhverv 10.1 Skovbrug 10.2 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 10.3 Pelsdyravl 10.4 Hestestutterier m.v Kreaturhandlere m.v. 3i 10.6 Hjortefarme Dambrug 31 S. GENERATIONSSKIFTE VED D0D OG I LEVENDE LIVE 1. Generationsskiftebeskatning ved död Principperne for beskatning ved dodsfald 3! 1.2. Afdodes beskatning i mellemperioden, hvis boet skiftes eller ved begravelsesudlaeg 3i 1.3. Dödsboets beskatning 3' 1.4. Arvingernes og den efterlevende asgtefaelles beskatning 3' 1.5. Enker og enkema?nd Boet skiftes Uskiftet bo, udteg efter skiftelovens 57, samt udsa5ttelse med arveafgiftspligtens indtraden efter arveafgiftslovens 14A Skatteberegningen for gifte og samlevende personer i dödsåret m.v. 3i 2. Generationsskiftebeskatning i levende live 3i 2.1 Regler om succession ved familieoverdragelse 3' 2.2 Hvilke aktiver kan överdrages med succession? 'i 2.3 Andre forhold 3 " T. SELSKABSBESKATNING OG FONDSBESKATNING 1. Selskabsskatteloven 1.1 Skattepligten 1.2 Aktie- og anpartsselskaber 1.3 Sparekasser 1.4 Brugsforeninger og indköbsforeninger " 1.5 Produktions- og salgsforeninger '» 1.6 Gensidige forsikringsforeninger 1.7 Investeringsforeninger ' 1.8 Realkreditinstitutioner mv. " 1.9 Andre foreninger, korporationer, stiftelser m.fl 1.10 Udenlandske selskaber og foreninger * 1.11 Undtaget fra skattepligt 3f 1.12 Skattepligtens indtraden Skattepligtens ophor 3 2. Opgorelsen af den skattepligtige indkomst 2.1 Aktie- og anpartsselskabers indkomstopgorelse 2.2 Indkomstopgorelsen for sparekasser

12 2.3 Indkomstopgorelsen for brugsforeninger Indkomstopgorelsen for indköbsforeninger og produktionsog salgsforeninger Indkomstopgörelsen for gensidige forsikringsforeninger Indkomstopgörelsen for andre foreninger m.v Skatteberegning Skatteprocenter Skattelempelser Skattegodtgörelser Kursberegning på unoterede aktier og anparter Ligning, selvangivelse, den kommunale andel af selskabsskatter m.v Skattekommune Selvangivelse, opkrasvning, kommunale andele m.v Stiftelse af anparts- og aktieselskaber Stiftelse af kontant indbetaling Stiftelse ved indskud af formuegoder Stiftelse ved omdannelse af en eksisterende virksomhed Betingelser for lovens anvendelse Selskabets afskrivninger m.v Virkninger for stifter Almindelige bestemmelser Specielle forhold for stifter og selskab Maskeret udbytte Former for maskeret udbytte Hvem skal beskattes af en maskeret udlodning? Mere specielle forhold mellem selskab og aktionasr/aktionasrer Omgorelse Beskatning af fonde, visse foreninger og institutioner m.m Skattepligten Opgörelse af den skattepligtige indkomst Fonde Visse foreninger Arbejdsmarkedssammenslutninger Skematisk oversigt över beskatningsgrundlag og sasrlige fradragsregler Faslles regler 406 I. FORMUEBESKATNING 1. Den subjektive skattepligt Den objektive skattepligt Bruttoformuen (SL 12a-e) Fradrag i formuen (SL 13) Vasrdiansaettelsen af aktiverne (SL 14) Vasrdiansasttelse af passiverne (LL 21 A) Opgörelsestidspunktet 413

13 V. SKATTEBEREGNINGEN 1. Indledning Indkomstansasttelsen Indkomstansasttelser mindre end et år Nedslag i skatteansaettelsen for renteindtajgter Beregning af skatterne 41( 3.1 Indkomstskat til staten 41( 3.2 Övergångsregler Skatteberegning fra indkomståret Skatteloft 41» 3.5 Formueskat ( 18) Den kommunale indkomstskat Amtskommunal indkomstskat Kirkelige afgifter Personfradrag Generelt 42! 7.2 ^gtefeeller 42) 7.3 Pensionister 42! 7.4 Begrasnset skattepligtige 42J 7.5 Trangsbestemte sociale ydelser Personfradrag fra indkomståret Beregning af samlet skat 421 X. UNDERSKUD OG FREMF0RSEL HERAF 1. Selskabers underskud og fremförsel heraf Almindelige regler Begraensninger i retten til underskudsoverforsel 42i 1.3 Begraensning i retten til underskudsoverförsel ved konkurs og ved tvangsakkord m.v. 42' 1.4 Begraensning i retten til underskudsfremförsel ved fusion 42' 1.5 Genbeskatning af underskud * 1.6 Specielt vedrerende fonde 42' 2. Personers underskud og fremförsel heraf ^ 2.1 Negativ skattepligtig almindelig indkomst 42* 2.2 Negativ personlig indkomst 2.3 Almindelige betingelser for underskud omfattet af PSL 13 1A Virksomhedsunderskud efter virksomhedsskatteordningen 2.5 Begraensning i retten til underskudsoverforsel ved konkurs og tvangsakkord m.v. 2.6 Negativ saerlig indkomst samt modregning i positiv saerlig indkomst 2.7 Underskud ved dödsfald, herunder carry-back-reglen ' 2.8 Genbeskatning af underskud 4 w HENVISNINGSREGISTER 43 ' STIKORDSREGISTER 43i

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red.

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Danmarks Forvaltningsh0jskoles Förlag 2004 Indhold Anvendteforkortelser 16 1. Generel orientering......17 1.1

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd

Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - dansk Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd Generationsskifte af Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen* 1. Indledning og oversigt over

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen. Bo- og gaveafgift. 5. udgave. Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave Under medvirken af Philip Noes Niels-Jørgen Kaj Petersen og Bue Skammelsen Bo- og gaveafgift 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende Henrik Jan Steffensen, Storgaard Lars Hove Bunch, Jan-Christian Bent Nilsen, Larsen Thomas Booker Brian Hansen - selskabsret, regnskab og skat Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Beregning af personskatten

Beregning af personskatten Beregning af personskatten Vejledning Juridisk håndbog Personskatteloven 2015 A Indkomstopgørelsen A.1 Skattepligtig indkomst Den skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter SL 4-6. SL's indkomstbegreb

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut af Martin Schjørring Greve Vejleder Christen Amby Antal anslag 139.588 13. december

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

1 Skatteret spørgetime

1 Skatteret spørgetime Skatteret spørgetime 1 2 I behøver ikke at spørge. Plancherne er allerede lagt op og kan findes her: www.demant.info/plancher_sp-time.pdf Eksamensopgave 3 4 Opbygning: - Spotspørgsmål - Dybde -case - Bredde

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere