Skatteret. Lasrebog i FORLAGET KOMMUNEINFORMATION. 20. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteret. Lasrebog i FORLAGET KOMMUNEINFORMATION. 20. udgave"

Transkript

1 Lasrebog i Skatteret 20. udgave Udarbejdet af Lektor Ole Aagesen Vicekontorchef Knud B. Barslund Kontorchef Chr. Beck Lektor, lic. jur. Henrik Gam Ligningschef Leif Normann Jeppesen Viceskatteinspektor H. J. Tusborg FORLAGET KOMMUNEINFORMATION

2 Indhold A. SKATTERETTENS KILDER 1. Loven Grundloven Skattelovgivningen Cirkulasrer m.v Traktater Retssaedvaner Saerligt om lovsamlinger m.v Domspraksis Administrativ praksis Landsskatterettens kendelser Administrativ praksis i övrigt Praksissendringer Forholdets natur Retslitteraturen Skatteret i almindelighed Speciallitteratur Artikler m.v Elektronisk informationssogning 25 B. SKATTEMYNDIGHEDERNE 1. Skattemyndighedernes organisation og befojelser De kommunale skattemyndigheder Skatteankenasvn Regionale told- og skatteforvaltninger Ligningsrådet Landsskatteretten Almindelige sagsbehandlingsprincipper Inhabilitet Officialprincippet - vejledningspligt Aktindsigt Begrundelsespligt Klagevejledning Tavshedspligt m.v God forvaltningsskik i övrigt ;. 43

3 C. DEN SUBJEKTIVE SKATTEPLIGT 1. Indledning Fuld skattepligt for fysiske personer (KSL 1) Skattepligt begrundet i bopaelsmeessig tilknytning Skattepligt begrundet i tidligere bopaslsmeessig tilknytning Skattepligt begrundet i ophold her i landet Skattepligt begrundet i tjeneste eller ophold på danske skibe Skattepligt begrundet i sserlig tjeneste tilknytning til den danske stat Dcdsboer Sserregler for beskatning ved ophor af fuld skattepligt Valgfri 30 pct.-beskatning af personer udstationeret i Danmark Begrasnset skattepligt for fysiske personer (KSL 2) Skattepligt af lonindkomst ved virksomhed her i landet Skattepligt af visse andre A-indkomster her fra landet Skattepligt ved arbejdsudleje Skattepligt begrundet i erhvervsudovelse med fast driftssted Skattepligt begrundet i besiddelse af fast ejendom m.v Skattepligt begrundet i oppebersel af udbytte m.v. fra danske aktieselskaber Skattepligt af renteindtasgter Skattepligt af royalty Skattepligt i förbindelse med kulbrintevirksomhed m.v Undtagelser fra skattepligten (KSL 3) Konger, dronninger, m.fi Diplomater Konsuler m.fl. (KSL 3, stk. 3) F.N.-personale m.fl Skattepligt til kommune og amtskommune Skattekommunen (KML 2) Begranset skattepligt til kommunen 58 D. INTERNATIONAL DOBBELTBESKATNING 1. Problemstiiling Dobbeltbeskatningsoverenskomster/LL 33/LL 33A 2.1 Hvorledes modvirkes dobbeltbeskatning? Lempelsesprincipper E. BESKATNING AF ^GTEF^LLER OG B0RN 1. Indledning Opgorelse af asgtefasllers skattepligtige indkomst ^igtefa;llen som medarbejder Medarbejdende asgtefselle Lennet eegtefffille ^gtefsellers formueskat Beskatning af sserlig indkomst jendringer i asgteskabelig stilling Indgåelse af aegteskab 73

4 6.2 Samlivsophsevelse Separation eller skilsmisse Genoptagelse af samlivet D0dsfald ^Egtefadlers selvangivelsespligt m.v Borns beskatning 75 <". PRINCIPPERNE FOR OPG0RELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST OG PRINCIPPERNE FOR SKATTEBEREGNING FOR PERSONER 1. Bruttoindkomsten Statsskattelovens Statsskattelovens Sserregler vedrerende skattefri indkomster Afkald på indtsegt Fradrag i bruttoindkomsten Driftsomkostninger Afskrivninger Vedligeholdelsesudgifter m.v Renter Driftstab Periodesporgsmål Beskatningstidspunktet Fradragstidspunktet Indkomstskatteberegning Opdeling af den skattepligtige indkomst Principperne for skatteberegning i Principperne for skatteberegning i G. KAPITALINDKOMSTER 1. Oversigt Renteindtasgter og renteudgifter Renteindtasgter Renteudgifter Almindelige regler Finansierings- og afbetalingstillajg Provision og kautionsforsikringspra;mie (LL 8, stk. 3) Statsgaranterede studielån Ligningslovens Lån mod sikkerhed i forsikringspolicer Aktieudbytte og udlodninger Passive investorer Aktieindkomst Sajrlige opsparingsformer 119 H. PERSONLIG INDKOMST - L0NMODTAGERE 1. Indledning 120

5 2. Periodespergsmål Lanmodtageres indkomster Skattefri godtgorelser Rejse- og befordringsgodtgorelser SSL 5d-ydelser 12! 4.3 Udlasg for arbejdsgiveren 12! 5. Naturalgoder 12!. PERSONLIG INDKOMST - SELVST^NDIG ERHVERVSDRIVENDE 1. Indledning Regnskabskrav Pligt til at udarbejde og indsende årsregnskaber m.v Kravene til regnskabsfarelsen Indtsegter ved selvstsendig erhvervsvirksomhed (SL 4a) Bruttoavancen vrige indtaegter Naeringssalg af fast ejendom Driftsomkostninger Generelt Lonudgifter og andre personaleudgifter 14 J- 4.3 Rejseudgifter, kongres- og kursusudgifter 14' 4.4 Udgifter til lokale m.v 14' 4.5 Reklameudgifter '* 4.6 Reprassentationsudgifter '4! 4.7 Andre omkostninger '5' 5. Afskrivninger 15 ; 5.1 Afskrivningsloven 1^: 5.2 Afskrivning på udelukkende erhvervsmeessigt benyttede driftsmidler, AL afsnit I '5' 5.3 Afskrivning på blandede driftsmidler, AL afsnit II 1" 5.4 Afskrivning på udelukkende erhvervsmasssigt benyttede skibe, AL afsnit III Forskudsafskrivning på skibe 1" 5.6 Afskrivninger i henhold til LOSI Afskrivninger i henhold til LL 16 F ^ 5.8 Afskrivninger i henhold til SL 6a 1 6: * 5.9 Andre afskrivninger 1$ 6. Henlasggelser '$ 6.1 Investeringsfonds 1$ 6.2 Erhvervsdrivende, der kan henlasgge '^ 6.3 Erhvervsdrivende, der ikke kan henlasgge ' Beregning af henlasggelsen 16' 6.5 Indskud på sasrlig konto 17' 6.6 Benyttelse ' Ubenyttede henteggelser I 7 7. Virksomhedsordningen I Indledning 1'

6 7.2 Personkredsen Regnskabskrav m.v Indskudskonto Kapitalafkast Virksomhedens indkomstopgorelse Hasvningerne og overferselsraekkefolgen Overskudsdisponering Rentekorrektion Flere virksomheder (indkomstårene ) Flere virksomheder (fra og med indkomståret 1993) Underskud Ophorm.v Kapitalafkastordningen Indledning Personkredsen Regnskabskrav m.v Kapitalafkastgrundlaget Kapitalafkastberegningen 222 0VRIGE PERSONLIGE INDKOMSTER 1. Oversigt Pensioner, understottelser, sociale ydelser og aftasgt (SL 4 c) Gaver og legater (SL 4c,jf. 5 b) Skattepligtige gaver Indkomstskattefri gaver (LL 7) Afgiftspligtige gaver (SL 5b) Arv og arveforskud (SL 5b) Legater Duserer og belonninger for fortjenstfulde handlinger Indtaegter af spil, vasddemål og lign. (SL 4f) Jubilasumsgratialer og fratrasdelsesgodtgerelser m.v Jubilasumsgratialer m.v Fratraedelsesgodtgorelser 235. LIGNINGSM^SSIGE FRADRAG 1. Afgrasnsning pct.s fradraget (LL 8F) Fradrag for lonmodtagerudgifter (LL 9) Hovedreglen Fradragsberettigede udgifter Befordringsfradrag (LL 9B-9D) Befordring mellem hjem og arbejdsplads (LL 9 C) Skiftende arbjedssteder (LL 9 B) Befordring mellem hjem og arbejde gasldende fra Regler for erhvervsmasssig befordring gaeldende fra Invaliders og kronisk syges befordringsudgifter (LL 9 D) 249

7 5. Indskud på etableringskonto 2! 5.1 Hvem kan foretage indskud 2i 5.2 Beregning af indskuddet 2! 5.3 Indskud på saerlig konti i pengeinstitut 2i 5.4 Benyttelse 2! 5.5 Ubenyttede henlaeggelser 2i 5.6 Afhasndelse af virksomheden 2i 6. Faglige kontingenter (LL 13) Underholdsbidrag (LL 10-11) Underholdsbidrag i anledning af separation eller skilsmisse Underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophaevelse 2i 7.3 Underholdsbidrag til barn fodt udenfor aegteskab (LL 11) Plejevederlag Bidrag til born i övrigt Aftaegts- og underholdsydelser (LL 12) Gaver (LL 8A) Vedligeholdelse m.v. af boliger på Bornholm (LL 15 N) 2( L. EJENDOMSREGNSKABER 1. Indtaegter ved fast ejendom 2< 1.1 Udlejningsejendomme 2tf F 1.2 Ejerboliger i ejendomme med en eller to selvstajndige lejligheder 2o 1.3 Fremlejereglerne 2» 2. Udgifter ved fast ejendom 2tf 2.1 Prioritetsydelser 2 ' 2.2 Ejendomsskatter Standardfradraget Tilfaelde, hvor standardfradraget ikke skal benyttes Udlejning afsommerhus Afskrivning på bygninger - AL afsnit IV Afskrivning på installationer - AL afsnit IV Forskudsafskrivning - AL afsnit IV A 28 M. SIRLIG INDKOMST M.V. OG LIGNINGSLOVENS AVANCEBESKATNINGS- REGLER 1. Indledning LOSFs betydning Almindelig eller sasrlig indkomst 2? 2. Den subjektive skattepligt 2( 2.1 Hvem er skattepligtige? 2i 2.2 Hvem er undtaget fra skattepligten? Skattepligtens indtraden Skattepligtens ophor Realisationskriterier Den objektive skattepligt " 4.1 Salg af virksomhed m.v. 25

8 4.2 Tidsbegraensede rettigheder (patent- og forfatterrettigheder m.v.) Udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter Agenturer og lign LOSI 2, nr LOSI 2, nr Vederlag for konkurrenceklausuler Aflosning af pensionstilsagn Visse gave- og legatbelob fra kulturelle fonds o. lign Bevillingsmaessig henforsel til sasrlig indkomst Andre bestemmelser Afskrivning Skatteberegning Betalingsterminer Skattefordelingen /Endrede avancebeskatningsregler for goodwill og rettigheder m.v Goodwill Andre rettigheder m.v. flyttet fra LOSI til LL Indretningsudgifter af lejede lokaler Omregning til kontantvaerdi 298 L AKTIER, TEGNINGSRETTIGHEDER OG LIKVIDATIONSPROVENU 1. Regler for beskatning ved salg af aktier m.v Efter hvilke regler beskattes fortjeneste/tab på aktier indtil 18. maj 1993? Fortjeneste ved salg inden 3 år (salg senest 18. maj 1993) Salg efter min. 3 års ejerperiode (salg senest 18. maj 1993) Generelle aktieavancebeskatningsregler gasldende fra 19. maj Afståelse inden 3 år Afståelse efter min. 3 års ejerperiode Borsnoterede aktier Hvilke borsnorerede aktier m.v. medregnes ved opg0relsen af de kr Hvornår opgores de kr.? Hvorledes beskattes fortjeneste/tab, hvis beholdningen er över kr Hvorledes opgores fortjeneste/tab? Saerligt om aktionasrer, der passerer kr.s-graensen Övergångs- og ikrafttraedelsesregler Unoterede aktier Hovedaktionsrer Konvertible obligationer Dödsboer og arvinger Aktier erhvervet ved fusion 312 ). BESKATNING VED SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Naering 313

9 2.1 Opgerelse af fortjenesten Ejendomsavancebeskatningsloven Regler for beskatning ved salg af fast ejendom uden for nasringstilfaelde m.v Saerlige fritagelsesbestemmelser m.v Opg0relse af den skattepligtige fortjeneste Tab Udsasttelse med skattebetalingen Dodsfald og familieoverdragelse i levende live Forstegangssalg af visse ejerlejligheder Frigorelsesafgift Indledning Afgiftens beregning 31 P. KURSGEVINSTBESKATNING 1. Indledning 3! 2. Lovens hovedtrask Beskatning afkursgevinster udenfor näring Personer (mindsterenteordningen) 3' 3.2 Selskaber m.v Debitorgevinster 3! 5. Nasring 3' 6. Fordringer og gaeld i fremmed valuta Personer Selskaber 3l 7. Beskatningstidspunkt Opgorelse af gevinst og tab 3-9. Ikrafttraedelsesbestemmelser ( 10) Finansielle kontrakter Skattemffissige regler for finansielle kontrakter Avanceopg0relsesprincip 3 : 10.3 Sasrregler for visse aktiebaserede kontrakter 3: 10.4 Kontrakter/aftaler, der ikke er omfattet af de nye regler Nye skatteregler for visse lånefinansierede investeringer 3; Q. PENSION OG FORSIKRINGER 1. Indledning * 2. Lovens systematik 3-3. Afsnit I-ordninger ' 3.1 Pensionskasseordninger m.v., der går ud på at sikre pension i form af lebende ydelser, der bortfalder ved den berettigedes dad * 3.2 Rateforsikringer i pensionsojemed *\ 3.3 Rateopsparing i pensionsojemed _ 3.4 Kapitalforsikring i pensionsojemed 3.5 Kapitalopsparing i pensionsojemed 3.6 Supplerende engangsydelser fra pensionskasser 3.7 Indeksordninger

10 3.8 Arbejdsgivers fradrag Afsnit II-ordninger Arbejdsloshedsforsikring (jf. 49, stk. 1) Syge- og ulykkesforsikringer m.v Visse pensionskasseordninger Valg af 50-beskatning »Risikoforsikringer«uden opsparingselement Borneopsparings- og selvpensioneringskonti, jf Saerlig afgift på praemiebetalinger på kapitalforsikringer med opsparingselement Afsnit II A-ordninger Overforsel af belob fra en pensionsordning eller forsikring til en anden Bonus Renter Formue LANDBRUGM.V. 1. Oversigt över beskatningsregleme Den subjektive skattepligt Lovgrundlag vedrorende indkomstopgorelsen Statsskatteloven Afskrivningsloven Investeringsfondsloven Lov om saarlig indkomstskat Landbrugets husdyrbesastninger Husdyrbesastningsloven Landbrugets beholdninger Indkomstopgorelsen Byttekorn og oplagt korn Varekob til senere levering Specielle forhold vedrarende landbrugeres indkomstopgorelse Sasrlige förekomster i jorden Juletraer Jordforbedring Tilslutningsudgifter Erstatninger Tilskudsordninger Miljoinvesteringer Refinansiering Maelkekvoter Laehegn Privatforbrugsposter Forbrug af egne varer m.v Lejevserdi m.v Forpagteres boligvaerdi og vedligeholdelsesudgifter m.v Aftaegtsnyderes boligvaerdi 363

11 8. Lystgårde 3( 9. Overdragelse af landbrugsejendom 10. Beslaegtede landbrugserhverv 10.1 Skovbrug 10.2 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 10.3 Pelsdyravl 10.4 Hestestutterier m.v Kreaturhandlere m.v. 3i 10.6 Hjortefarme Dambrug 31 S. GENERATIONSSKIFTE VED D0D OG I LEVENDE LIVE 1. Generationsskiftebeskatning ved död Principperne for beskatning ved dodsfald 3! 1.2. Afdodes beskatning i mellemperioden, hvis boet skiftes eller ved begravelsesudlaeg 3i 1.3. Dödsboets beskatning 3' 1.4. Arvingernes og den efterlevende asgtefaelles beskatning 3' 1.5. Enker og enkema?nd Boet skiftes Uskiftet bo, udteg efter skiftelovens 57, samt udsa5ttelse med arveafgiftspligtens indtraden efter arveafgiftslovens 14A Skatteberegningen for gifte og samlevende personer i dödsåret m.v. 3i 2. Generationsskiftebeskatning i levende live 3i 2.1 Regler om succession ved familieoverdragelse 3' 2.2 Hvilke aktiver kan överdrages med succession? 'i 2.3 Andre forhold 3 " T. SELSKABSBESKATNING OG FONDSBESKATNING 1. Selskabsskatteloven 1.1 Skattepligten 1.2 Aktie- og anpartsselskaber 1.3 Sparekasser 1.4 Brugsforeninger og indköbsforeninger " 1.5 Produktions- og salgsforeninger '» 1.6 Gensidige forsikringsforeninger 1.7 Investeringsforeninger ' 1.8 Realkreditinstitutioner mv. " 1.9 Andre foreninger, korporationer, stiftelser m.fl 1.10 Udenlandske selskaber og foreninger * 1.11 Undtaget fra skattepligt 3f 1.12 Skattepligtens indtraden Skattepligtens ophor 3 2. Opgorelsen af den skattepligtige indkomst 2.1 Aktie- og anpartsselskabers indkomstopgorelse 2.2 Indkomstopgorelsen for sparekasser

12 2.3 Indkomstopgorelsen for brugsforeninger Indkomstopgorelsen for indköbsforeninger og produktionsog salgsforeninger Indkomstopgörelsen for gensidige forsikringsforeninger Indkomstopgörelsen for andre foreninger m.v Skatteberegning Skatteprocenter Skattelempelser Skattegodtgörelser Kursberegning på unoterede aktier og anparter Ligning, selvangivelse, den kommunale andel af selskabsskatter m.v Skattekommune Selvangivelse, opkrasvning, kommunale andele m.v Stiftelse af anparts- og aktieselskaber Stiftelse af kontant indbetaling Stiftelse ved indskud af formuegoder Stiftelse ved omdannelse af en eksisterende virksomhed Betingelser for lovens anvendelse Selskabets afskrivninger m.v Virkninger for stifter Almindelige bestemmelser Specielle forhold for stifter og selskab Maskeret udbytte Former for maskeret udbytte Hvem skal beskattes af en maskeret udlodning? Mere specielle forhold mellem selskab og aktionasr/aktionasrer Omgorelse Beskatning af fonde, visse foreninger og institutioner m.m Skattepligten Opgörelse af den skattepligtige indkomst Fonde Visse foreninger Arbejdsmarkedssammenslutninger Skematisk oversigt över beskatningsgrundlag og sasrlige fradragsregler Faslles regler 406 I. FORMUEBESKATNING 1. Den subjektive skattepligt Den objektive skattepligt Bruttoformuen (SL 12a-e) Fradrag i formuen (SL 13) Vasrdiansaettelsen af aktiverne (SL 14) Vasrdiansasttelse af passiverne (LL 21 A) Opgörelsestidspunktet 413

13 V. SKATTEBEREGNINGEN 1. Indledning Indkomstansasttelsen Indkomstansasttelser mindre end et år Nedslag i skatteansaettelsen for renteindtajgter Beregning af skatterne 41( 3.1 Indkomstskat til staten 41( 3.2 Övergångsregler Skatteberegning fra indkomståret Skatteloft 41» 3.5 Formueskat ( 18) Den kommunale indkomstskat Amtskommunal indkomstskat Kirkelige afgifter Personfradrag Generelt 42! 7.2 ^gtefeeller 42) 7.3 Pensionister 42! 7.4 Begrasnset skattepligtige 42J 7.5 Trangsbestemte sociale ydelser Personfradrag fra indkomståret Beregning af samlet skat 421 X. UNDERSKUD OG FREMF0RSEL HERAF 1. Selskabers underskud og fremförsel heraf Almindelige regler Begraensninger i retten til underskudsoverforsel 42i 1.3 Begraensning i retten til underskudsoverförsel ved konkurs og ved tvangsakkord m.v. 42' 1.4 Begraensning i retten til underskudsfremförsel ved fusion 42' 1.5 Genbeskatning af underskud * 1.6 Specielt vedrerende fonde 42' 2. Personers underskud og fremförsel heraf ^ 2.1 Negativ skattepligtig almindelig indkomst 42* 2.2 Negativ personlig indkomst 2.3 Almindelige betingelser for underskud omfattet af PSL 13 1A Virksomhedsunderskud efter virksomhedsskatteordningen 2.5 Begraensning i retten til underskudsoverforsel ved konkurs og tvangsakkord m.v. 2.6 Negativ saerlig indkomst samt modregning i positiv saerlig indkomst 2.7 Underskud ved dödsfald, herunder carry-back-reglen ' 2.8 Genbeskatning af underskud 4 w HENVISNINGSREGISTER 43 ' STIKORDSREGISTER 43i

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red.

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Michael Gade, red. Danmarks Forvaltningsh0jskoles Förlag 2004 Indhold Anvendteforkortelser 16 1. Generel orientering......17 1.1

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 31/12 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten

7. august 2006 EM 2006/30. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat. Kapitel 1 Skattepligten 7. august 2006 EM 2006/30 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx om indkomstskat Kapitel 1 Skattepligten 1. Fuld skattepligt påhviler: 1) personer, der har bopæl i Grønland, 2) personer, der

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er identisk med 1 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, dog er nummereringen ændret til fortløbende arabertal. De

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver...

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver... Skatteret Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Begreber...3 1.1.1 Realitetsgrundsætningen...3 1.2 Systematik...3 1.3 Retskilder...4 1.4 Retsanvendelse...4

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere