facader & skilte i København Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "facader & skilte i København Københavns Kommune"

Transkript

1 facader & skilte i København Københavns Kommune 1

2 facader & skilte Udgivet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, Tekst: Plandirektoratet. Redaktion: Byggedirektoratet og Plandirektoratet. Foto: Plandirektoratet. 2 Grafisk tilrettelæggelse: Plandirektoratet.

3 facader & skilte i København Retningslinier og anbefalinger for ændringer på bevaringsværdige bygninger samt for skilte og facadeudstyr generelt. 3

4 De karakteristiske ildebrandshuse fra 1700 tallet, Indre By. København har mange velbevarede bygninger og bebyggelser af stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Det er karakteristisk for København, at byens udvikling og forskellige epokers byggeskik og bygningskultur i dag er tydelige i gadebilledet. facader & skilte En slags synlige historiske årringe, der spænder fra de ældste bygninger inden for voldene over brokvarterernes arbejderboliger til yderområdernes havebyer og sociale boligbyggerier fra første halvdel af det tyvende århundrede. Københavns Kommune gør, bl.a. igennem bevarende lokalplaner, en stor indsats for at sikre byens historiske og arkitektoniske kvaliteter. I København er registreret op imod bygninger med høj bevaringsværdi. Bygningernes bevaringsværdi er fastlagt i 10 bydelsatlas, som dækker hele København. Bygningerne er klassificeret i 9 kategorier, hvor kategori 1 er bygninger med højeste bevaringsværdi og kategori 9 er bygninger uden selvstændig bevaringsværdi. En bygnings bevaringsværdi ændres, hvis bygningen, f.eks. i forbindelse med byfornyelse eller lignende, føres tilbage til den oprindelige form eller på anden måde tilføres nye arkitektoniske kvaliteter. 4 Hertil kommer en række byområder, der i Kommuneplanen er udpeget som områder med bebyggelse af særlig byarkitektonisk kvalitet og helhedspræg. Typisk gadebillede fra brokvartererne, Østerbro.

5 Bygning fra begyndelsen af 1900 tallet på de tidligere voldarealer, Israels Plads. facader & skilte facader & skilte indeholder retningslinier og anbefalinger for istandsættelse og ændringer af bygninger med høj bevaringsværdi, det vil sige bygninger, der er klassificeret i gruppe 1, 2, 3 eller 4, og for bygninger, som i Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse af særlig byarkitektonisk værdi. facader & skilte indeholder samtidigt retningslinier og anbefalinger for opsætning af skilte, reklamer, belysning og andet facadeudstyr gældende for alle bygninger uanset bevaringsværdi. facader & skilte har til formål at inspirere og vejlede bygherrer og grundejere. facader & skilte danner grundlag for kommunens administration, og man kan forvente en hurtig og problemfri sagsbehandling, hvis retningslinierne følges. facader & skilte anviser, hvordan man i almindelighed kan gribe istandsættelser og ombygninger an. Efterkrigstidens enkle og funktionelle formsprog, Bispebjerg. 5

6 6

7 indhold side 8-11 side side side side side side side side side side større om- og tilbygninger facader vinduer & døre altaner & karnapper tag kviste & tagvinduer teknik skilte & facadeudstyr reklamer belysning af facader således administreres facader & skilte 7

8 8

9 større om-og tilbygninger Åbninger i gavlen til vinduer og franske altaner - individuelle ønsker udført i en arkitektonisk helhed, Skydebanegade. Arkitekt: O. Abildhauge A/S. De senere års bestræbelser for at øge kvaliteten af den københavnske boligmasse medfører ofte ønsker om større ombygninger og om at tilføre også bygninger med høj bevaringsværdi - helt nye elementer i form af køkkentårne, glastilbygninger og lignende. Hertil kommer ønsker om at inddrage hidtil uudnyttede tagetager til boligformål. I disse tilfælde slår de generelle anvisninger i facader & skilte ikke til. Lette altan- og karnapelementer ophængt i en bærende overligger, Silkeborggade Arkitekt: Marianne Ingvartsens Tegnestue. 9

10 En arkitektonisk løsning, som tilfører gadebilledet nye kvaliteter, Istedgade 29. Arkitekt: Poul Ingemann. større om-og tilbygninger Større om- og tilbygninger bør have egen arkitektonisk kvalitet, bl.a. for herigennem at tilføre den eksisterende bygningsmasse nye kvaliteter i et tidssvarende formsprog. Det er ikke hensigtsmæssigt på forhånd at fastlægge retningslinier for denne type arbejder, som må vurderes individuelt. Dette gælder også ved nybyggeri i eksisterende husrækker og i forbindelse med omdannelse af industri- og lagerbygninger til kontor- og boligformål. Omdannelse fra industrisilo til lejligheder, Carlsberg. Arkitekt: Vilhelm Lauritzens Tegnestue A/S. 10

11 større om-og tilbygninger Målet er høj arkitektonisk kvalitet med afsæt i en analyse og tolkning af det lokale miljø. Byggeriet skal afspejle vor egen tid, som herigennem synliggøres i byens udbyggede kvarterer. Udfyldning i en husrække udført i sin egen tids arkitektoniske formsprog, Baldersgade 4-6. Arkitekt: Mogens Breyens Tegnestue. 11

12 12

13 facader Farverigt gadebillede fra middelalderbyen, Sankt Peders Stræde. Facaden er husets ansigt og samtidig karaktergivende for hele gadebilledet. Facaden skal derfor behandles med stor respekt. Facaden udsættes for mange påvirkninger: Forurening, vejr og vind, fugt fra fundamenterne, graffiti, hærværk, ælde m.m. Gennem tiderne er mange facader blevet fejlagtigt behandlet, således at den oprindelige overflade er spoleret og uopretteligt ødelagt. Facadebehandlingen skal foretages under hensyntagen til bygningens arkitektur, facadens opbygning og udtryk, gadebil- Skånsomt afvasket murværk over en høj, pudset underfacade på en byfornyet ejendom i Nansensgade. ledet og kvarterets karakteristika. Facadefarver kan variere fra gade til gade. Visse gader og kvarterer er karakteristiske ved en ensartet, afdæmpet farveholdning. Andre gader eller områder i byen er mere spraglede og kan måske bedre tåle en facade med lidt friskere farver. Facadebehandling er komplekst, og mange forhold skal overvejes. Det kan derfor anbefales at søge professionel rådgivning, inden de endelige valg af facadebehandling og farver foretages. 13

14 facader retningslinier Facaden bevares som hovedregel, som den fremtræder. Ved ændringer af facaden føres den som hovedregel tilbage til den oprindelige udformning. Murværk repareres med samme stenmateriale som muren iøvrigt, eventuelt anvendes brugte sten. Fuger omfuges, så de fremstår som oprindeligt. Reperation af enkelte fuger udføres i samme materiale og indfarves som de øvrige fuger. 14 Skånsomt afvasket murværk over en pudset underfacade i en lys sandstens farve, Vesterbrogade.

15 Pudset facade på en byfornyet ejendom i Torvegade. facader retningslinier Facadeudsmykningen bevares og istandsættes eller genskabes som oprindeligt. Ved større reparationer af pudsede facader kan det være nødvendigt at male facaden, da pudsreparationerne ellers vil fremstå som markante pletter. 15

16 Skånsomt afvasket murværk, Blågårdsgade 21. Farverne afstemmes efter gadebilledet og områdets karakter med udgangspunkt i traditionerne for den pågældende bygnings stilart. Valg af overfladebehandlinger foretages med udgangspunkt i den pågældende bygnings stilart. Ved pudsning af facader anvendes grovpuds, så det færdige resultat fremstår som en plan og helt dækkende overflade. Kun på gårdfacader i lukkede karreer kan det overvejes at tyndpudse (filtsning, vandskuring, sækkeskuring), da de underliggende sten her kan anes efter behandlingen. facader retningslinier 16 Malet facade i lyse farver, tilpasset kvarteret, Willemoesgade 33.

17 facader retningslinier Kunsterisk udsmykning af fritstående gavle i Møllegade. Udført af billedkunstner Pia Schutzmann. Isolering udføres indefra, således at bygningen ikke skæmmes af en tildækning med udvendig isolering. Kun gavle og bagvanter kan overvejes isoleret udvendigt. Permanent fritstående gavle behandles som facader. Som alternativ kan en kunstnerisk udsmykning overvejes. Permanent fritstående gavl udformet som facade med franske altaner, Abel Cathrines Gade

18 Tilsmudsning og misfarvning fjernes som udgangspunkt skånsomt, da valg af forkert afrensningsmetode kan medføre varige skader på sten, fuger og puds. Der bør foretages en afrensningsprøve på ca. 1 m² til vurdering af resultatet, inden selve afrensningen af facaden iværksættes. facader anbefalinger Mursten bør ikke afrenses så kraftigt, at de får udseende som nye sten, bl.a. af hensyn til samspillet med facadens øvrige elementer og de tilstødende bygninger. Desuden vil en for hård afrensning ødelægge murstenenes brandhud og dermed øge tilsmudsningen. Skånsomt afvasket murværk og pilastre. 18

19 Afdæmpet farvevalg foretaget efter en historisk analyse af facaderne omkring Højbro Plads. facader anbefalinger Farveprøver afsættes, før stilladset opsættes og bygningen indpakkes, så det er muligt at komme på afstand af bygningen for vurdering og godkendelse af farven. Ved pudsning af en gade- eller gårdfacade bør det overvejes, om pudsen skal tilføres et tilslag (bakkesand eller lignende), således at facaden fremstår i puds i egen farve. Ved maling af facaderne bør anvendes en diffusionsåben maling, således at muren kan ånde. Ved udvendig isolering af gavle og bagvanter bør de nederste meter sikres mod vandalisme. 19

20 20

21 vinduer & døre Denne bebyggelse fra 1920 erne har fået udskiftet vinduerne til nye vinduer med enkelt lag glas, sprosser og kitfals i yderste ramme, og med en fortsatsrude med thermoglas indvendigt, Hvidkildevej/Hulgårdsvej. I de sidste år har mange ældre bygninger fået udskiftet de oprindelige vinduer med nye vinduer med termoruder. Konsekvensen af den omfattende vinduesudskiftning er ofte et, i æstetisk og arkitektonisk henseende, stort bygningskulturelt tab - i særlig grad ved udskiftning af småsprossede vinduer. Vinduet er den mest udsatte bygningsdel, men en lang og god håndværkstradition inden for snedker- og malerbranchen har betydet, at der findes mange vinduer, der har holdt i mere end 200 år. Et gammelt vindue med en hensigtsmæssig istandsættelse vil i levetid overgå et nyt erstatningsvindue udført i almindelig trækvalitet med gængs overfladebehandling. Der er således mange gode grunde til at bevare og istandsætte de eksisterende, traditionelle vinduer i videst mulig udstrækning og at efterisolere dem ved etablering af koblede rammer eller forsatsvinduer. En karakteristisk facade i Indre By med smukke småsprossede palævinduer, Vingårdsstræde

22 Vinduesudskiftning, hvor de to sprosser i de nederste rammer er bevaret. De nye vinduer er udført med enkelt lag glas, sprosser og kitfals i yderste ramme, Ingerslevsgade. vinduer & døre retningslinier Ved udskiftning af vinduer med enkelt lag glas og sprosser udføres de nye vinduer som de eksisterende - smukkest udført med forsatsvinduer eller som koblede vinduer, hvor den yderste ramme udføres med sprosser som oprindeligt, enkelt lag glas og kitfals. Herved opnås et udtryk, der er i harmoni med bygningens arkitektur, og samtidig opnås en løsning, der energimæssigt/varmeøkonomisk er fuldt på højde med en moderne termorude. Vælges en vinduesudskiftning til vinduer med termoruder skal sprossedimensioner og detaljer fremstå så tæt på det oprindelige vindue som muligt. 22

23 vinduer & døre retningslinier Ved udskiftning af alle vinduerne i en bygning anvendes en vinduesudformning svarende til den oprindelige, eller som er i overensstemmelse med bygningens arkitektur. Dannebrogsvinduer med en enkelt sprosse i nederste ramme kan eventuelt udskiftes til nye dannebrogsvinduer med termoruder uden sprosser. Dannebrogsvinduer og andre tidstypiske vinduer i træ udskiftes som hovedregel til trævinduer med samme oplukningsmåde som oprindeligt. I særlige tilfælde kan vinduer udført i andet materiale godkendes, såfremt bygningens arkitektoniske og bevaringsmæssige værdier respekteres. Vinduer af plast godkendes dog ikke, idet plast er fremmed for bevaringsværdige bygningernes arkitektoniske udtryk. Denne løsning med en koblet rude direkte indvendigt på vinduet bevarer vinduets oprindelige lethed, Brumleby. 23

24 vinduer & døre retningslinier Nyere former for vinduer kan udskiftes til vinduer af metal eller en kombination af træ og metal. Ved udskiftning af enkelte vinduer i en bygning udføres de nye vinduer som udgangspunkt som bygningens eksisterende vinduer. Farve på rammer og karme fremstår som oprindeligt, eller der vælges en farve, som er samstemmende med bygningens arkitektoniske udtryk. Udskiftningen til termovinduer med rammer i træ og aluminium har bevaret rammens oprindelige dimensioner, Statholdervej Glaslister, beslag, hjørnebånd og hængsler males i farve som vinduets rammer og karme. Eventuel ventilation i ramme og karm udføres, så den ikke er synlig udefra. Der anvendes klart, plant glas. Ved udskiftning af butiksvinduer til beboelsesvinduer tilpasses de nye vinduer husets arkitektur og øvrige vinduesudformning. 24

25 vinduer & døre anbelfalinger Oprindelige trævinduer bør i videst muligt omfang istandsættes. Ved renovering af vinduer bør beslag, hjørnebånd og hængsler bevares eller udskiftes med tilsvarende. 25

26 døre & porte retningslinier Døre og porte er væsentlige arkitektoniske elementer, ofte karakteristiske for deres tid, udformet med stor omhu og kunstfærdige detaljer. Hvis disse kvaliteter skal bevares, er det vigtigt, at alle elementer vedligeholdes og istandsættes rigtigt. Ved udskiftning af alle døre eller porte i en bygning udføres de nye som de oprindelige eller på en måde, som er i overensstemmelse med bygningens arkitektur. Ved udskiftning af enkelte døre eller porte i en bygning udføres de nye som de eksisterende. Ved renovering af døre bevares eller fornyes den oprindelige beslåning med tilsvarende. Rammer og karme males som hovedregel i samme farve som oprindelig eller i en farve, der er samstemmende med bygningens arkitektoniske udtryk. 26 Byfornyet ejendom, hvor fyldingsdør med småsprossede ruder er bevaret, Dannebrogsgade.

27 døre & porte anbefalinger Gamle porte og døre bør bevares. Etablering af dørtelefon bør så vidt muligt ske uden synlige indgreb i selve døren eller dørkarmen. Enkel overdækning i et moderne formsprog, Korsgade

28 28

29 altaner & karnapper Vinduer omdannet til franske altaner uden at facadens helhed er gået tabt, Istedgade/Abel Cathrines Gade. Altaner og karnapper er iøjnefaldende elementer i det samlede facadeudtryk. Ofte vil altaner og karnapper være med til at fremhæve dele af facaden, eller de understreger en rytme. Altanernes bærende jernbjælker er i høj grad udsat for tæring, og gennem de seneste årtier er der i den forbindelse gennemført en lang række altanudskiftninger på ældre bygninger. Det har ofte resulteret i meget utilfredsstillende løsninger med banale og utilpassede altanbunde og rækværker uden den detaljering og håndværksmæssige fremstilling, der ellers karakteriserer disse bygninger. Enkelte steder er altaner og karnapper helt blevet fjernet, og en væsentlig del af bygningens karakter er derved gået tabt. Er det ikke muligt at bevare eller genetablere altaner, kan en ændring til franske altaner i nogle tilfælde være en løsning, der fastholder bygningens oprindelige udtryk. Altanrenovering udført i fiberbeton, Frederiksborgvej

30 Renoverede altaner med lukkede altanbunde, hvor den oprindelige profilering er genskabt, Ingerslevsgade. altaner & karnapper retningslinier Altaner og karnapper bevares så vidt muligt. Istandsættelse og udskiftning af altaner og karnapper udføres som hovedregel, så de fremstår som oprindeligt. Altanbrystninger af smedejern genanvendes eller genskabes, eventuelt i en forenklet, nutidig form. Altanbrystninger af murværk eller beton genetableres. Karnap, hvor murværks detaljerne er bevaret, Ingerslevsgade. Nye altaner vurderes i forhold til bygningens samlede facade. Enkelte, tilfældigt placerede altaner vil sjældent kunne integreres i det oprindelige facadeudtryk. 30 Nye karnapper etableres kun i særlige tilfælde på gadefacaden og vurderes i forhold til bygningens arkitektur.

31 Altanlukninger, hvor relieffet i facaden er bevaret, Enghavevej/Bavnehøj Allé. altaner & karnapper retningslinier Altanlukninger etableres ikke, hvor altanerne indgår som et vigtigt arkitektonisk element. På bygninger, hvor altanlukninger er arkitektonisk acceptable, udføres lukningen enten for hele bygningen eller efter et helhedsorienteret princip, således at enkelte, tilfældigt placerede altanlukninger undgås. Ved lukning af indeliggende altaner tilstræbes en løsning, så et relief i facaden bevares. I særlige tilfælde kan altaner ændres til franske altaner. 31

32 32

33 tagflader Grønglaserede teglsten, Østerbrogade/Strandboulevarden. Taget er husets femte facade. Oftest fremtræder tagformen klar og ubrudt, idet mange bygninger tidligere blev opført uden indretning af tagetagen til andet end pulterrum og tørrelofter. Med nutidige krav om indretning af tagetagen til boligformål eller andet kan etablering af kviste, andre lysindtag og ændret tagform medføre store arkitektoniske ændringer af huset som helhed. Indgreb i taget skal derfor ske med stor omtanke. De oprindelige tagmaterialer fortæller ofte noget om bygningens status, fra de traditionelle røde teglsten til de fine glaserede teglsten. Derudover er en stor del af byens tage belagt med naturskifer. Den store tagflade med den enkle rytme af skorstene, Hornbækhus. 33

34 Røde tegl, sort skifer og grønt irret kobber præger Indre Bys tage. tagflader retningslinier Som udgangspunkt bevares tagets profil, som ofte er nøje afstemt i forhold til funktion og arkitektur. I forbindelse med udnyttelse af tagrum til beboelse holdes udvidelsen som hovedregel inden for det eksisterende tagprofil. Ved bygninger med københavnertag (flad tagafslutning) kan det flade tag i visse tilfælde hæves inden for de skrå tagfladers forlængelse, når det i øvrigt harmonerer med bygningen og omgivelserne. Ved udskiftning af tagbelægningen anvendes samme materiale som oprindeligt. 34

35 Både tag og tårne har fået nyt naturskifer, Skydebanegade. tagflader retningslinier Tårne og spir bevares eller genetableres i samme udformning, samt med samme detaljer og materialer som oprindeligt. Tagrender og nedløb udføres som hovedregel i zink. Skorstene, der har betydning for bygningens karakter, istandsættes eller føres tilbage til deres oprindelige udformning. Brandkamme bevares og afdækkes som oprindeligt. Udkiftet rødt tegltag, hvor de karateristiske høje skorstene er bevaret, Under Elmene 3. 35

36 Tagterrasse med et let og transparent rækværk mod gården, Nansensgade 43. tagflader retningslinier Tagterrasser må som hovedregel ikke være synlige fra gadesiden. Opstilling af skure og læskærme i forbindelse med tagterrasser må ikke finde sted. Ved placering af tagterrasser til gårdside tages hensyn til husets underliggende facade. Farver på konstruktion og rækværk skal harmonerer med husets farver. Adgang til tagterrasser skal etableres inde fra huset. På den flade del af et københavnertag placeres rækværket bag den skrå tagflades forlængelse. 36

37 tagflader anbefalinger Udluftning af tag bør udføres skjult. Ikke benyttede skorstene kan anvendes til ventilation eller lignende. Nyrenoveret tårn og spir i kobber, Hillerødgade/Farumgade. 37

38 38

39 kviste & tagvinduer Originalt tagvindue i støbejern. Kviste, ovenlys og tagvinduer skal placeres med omtanke og med respekt for bygningens arkitektur. Valget mellem kvist og ovenlys må overvejes i hver enkelt tilfælde. En kvist er som regel den æstetisk set bedste løsning og kan i bedste fald blive et værdifuldt tilskud til bygningens udtryk, hvorimod et ovenlys ofte vil fremtræde som et skæmmende hul i tagfladen. Funktionsmæssigt er kvisten en bedre løsning, idet man opnår bedre udsyn og ståhøjde. Kravene til brandredningsåbninger kan ofte opfyldes som en integreret del af arkitekturen. For både kviste og tagvinduer gælder, at man som hovedregel bør vælge få og små, således at tagets rolige fladevirkning bevares. Små og velproportionerede kviste, Rigensgade/Øster Voldgade. 39

40 Renoveret kvist med zink på kvistens flunker, Humleby. kviste & tagvinduer retningslinier Eksisterende kviste skal som hovedregel bevares og istandsættes i samme materialer og dimensioner som oprindeligt. Efterisolering af kviste placeres indvendigt eller i konstruktionen, således at dimensioner på flunker og kvisttag ikke øges. Zinkinddækninger udføres kun på kvistens side og eventuelt tag, således at kvistens front friholdes for zink 40

41 Nye kviste tilpasses bygningens arkitektur og rytme i facaden. Findes der allerede bevaringsværdige kviste i tagfladen udføres nye kviste i samme materialer og dimensioner. Kvistaltaner tilpasses bygningens arkitektur. Kvistaltaner placeres i flugt med øvrige kviste, dog således at rækværket holdes bag facadeflugten. Tagfod og hovedgesims må som hovedregel ikke gennemskæres. kviste & tagvinduer retningslinier Nye kviste giver mulighed for at udnytte tagetagen til boliger, Sankt Hans Torv/Fælledvej. 41

42 Små tagvinduer placeret i en ensartet takt i tagfladen, Frederikssundsvej 145. kviste & tagvinduer retningslinier Tagvinduer udføres så små som muligt. På hanebåndsloft anvendes støbejernsvinduer, fredningsvinduet, eller glastagsten. 42 Ovenlysvinduer som brandredningsvinduer placeres kun mod gaden, hvis det ikke er muligt at placere dem mod gården, og hvis bygningens arkitektur mod gaden i øvrigt tillader dette.

43 kviste & tagvinduer anbefalinger Det anbefales, hvor det er muligt, at etablere vinduer i gavl i stedet for at etablere ovenlys. 43

44 44

45 teknik Lille ventilationsaftræk placeret mod gårdside under tagkippen, Lavendelstræde 15. Nyt teknisk udstyr kan være svært at tilføje på en æstetisk forsvarlig måde. Teknisk udstyr, der ikke oprindeligt har været en del af bygningerne, vil alene på grund af de moderne materialer fremstå markant forskelligt og atypisk i forhold til bygningernes iøvrigt tidstypiske udtryk. Det er derfor vigtigt, at teknisk udstyr placeres, så det ikke bliver synligt fra gadesiden. Dele af ventionlationsanlæget er udformet som en del af bygningens arkitektur, Øster Voldgade

46 teknik retningslinier Ventilationsanlæg anbringes så vidt muligt inde i bygningen, f.eks. bør det forsøges at føre kanalerne i de eksisterende skorstene. Undtagelsesvis føres ventilationskanaler på gårdsiden. Kanalen føres lodret og må ikke trækkes langs taget. Tagventilator indbygges inden for kanaltværsnittet uden udvidelse af selve kanalrøret. Antenner og paraboler placeres diskret, og hvor det er muligt under tagkip og mod gården. 46 En ventilationskanal som denne kan være nødvendig f.eks. i forbindelse med en restaurant i stueetagen, Nørrebrogade - gårdside.

47 Solceller placeret på bygningens gavl, Istedgade 46. teknik retningslinier Placering af solfangere og solceller på skrå tage skal ske mod gårdsiden. Solfangere/solceller placeres så tæt på tagfladen som muligt. På flade tage placeres solfangere og solceller således, at de ikke er synlige fra gadesiden. Rør og kabler i forbindelse med solfangere/solceller føres, så de ikke er synlige nede fra gaden eller gården. Solfangere/solceller anbringes tæt sammen. Mellemrum og afslutninger udføres med inddækninger i farve som solfangerne/solcellerne. 47

48 48

49 skilte & facadeudstyr Enkle udhængsskilte i Lavendelstræde. Facadeskiltets vigtigste funktion er at informere om butikkens eller virksomhedens tilstedeværelse og art. Informationsværdien svækkes, når butikkernes skiltning søger at overdøve hinanden. Individualiteten kan fremhæves gennem et fortællende symbol, men ofte er det udstillingsvinduet, der fanger kundernes opmærksomhed. Om aftenen er udstillingsvinduerne af afgørende betydning for gademiljøet. Skiltningen skal være et tilskud til det visuelle gademiljø uden at tage magten fra bygningerne, således at man kan opnå smukke og harmoniske gadebilleder. Det skal være de enkelte huse, der tilsammen tegner gadebilledet, hvor butikkerne med deres skiltning underordner sig helheden. Skiltningen må gerne være fantasifuld og varieret, men den skal tilpasses stedet og husets karakter. Skiltningen i Indre By med mange fredede og bevaringsværdige bygninger adskiller sig væsentligt fra skiltningen på de store indfaldsveje gennem yderkvartererne, ligesom skiltning for et supermarked må adskille sig fra skiltning for en eksklusiv specialvareforretning. Her er skiltning overflødig. Et farverigt indslag i gadebilledet, omend markiserne, der ikke følger retningslinierne, skæmmer bygningen væsentligt. 49

50 En stor forretningskæde har forenklet og minimeret sin skiltning, så den underordner sig facaden, Vesterbrogade. skilte & facadeudstyr retningslinier Skiltningens omfang, udformning og farve tilpasses bygningen og gadebilledet. Bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, således at sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning. Placering af flere skilte, såvel planskilte som fremspringende skilte, samordnes så der opstår en god helhedsvirkning. Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, således at belysningen ikke virker blændende eller generende for trafikanter og omkringboende. Den primære lyskilde i gaden bør altid være gadebelysningen. Lys i skilte udformes uden løbende eller blinkende effekter, der virker generende i gadebilledet. 50

51 Butiksskilte, både planskilte og fremspringende skilte, holdes inden for den del af facaden, som begrænses af butikken. Butiksvinduer fremstår som udstillingsvinduer, idet tilklæbning giver et tillukket og afvisende gadebillede. Planskilte placeres, så de ikke føres hen over porte, opgange og ejendomsskel. Skilte på murpiller udføres i en størrelse, så de ikke dækker hele murpillens bredde og får karakter af facadebeklædning. skilte & facadeudstyr retningslinier Skiltning udført som enkeltsiddende bogstaver, Fiolstræde

52 Enkelt og let forståeligt symbol, Larsbjørnsstræde 20. Der opsættes kun ét udhængsskilt for hver butik, dog kan opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne. Udhængsskilte placeres, så de ikke er til gene for naboens udhængsskilte. Ved kælderbutikker, hvor det ikke er muligt at placere et udhængsskilt indenfor butikkens naturlige skilteområde, kan et skilt eventuelt placeres et andet sted på facaden, hvis bygningens arkitektur tillader det, og der ikke opstår gener herved. skilte & facadeudstyr retningslinier Armaturer til skiltebelysning udformes og placeres så de ikke er til gene. I skilte med lys er kun skiltetekst og logo lysende. 52 Udhængsskilte for kælderbutikker kan, som tilfældet her, placeres mellem stueetagens vinduer, Kjeld Langes Gade.

53 Enkel markise i ensfarvet stof opsat i vindueshullet, Kgs. Nytorv 18. skilte & facadeudstyr retningslinier Solafskærmning på butiksfacader Markiser opsættes i en bredde som det enkelte vinduesfag, således at bygningens fagopdeling og sammenhængen mellem butiksetagen og den øvrige bygning opretholdes. Markiser udføres som hovedregel af ensfarvet refleksfrit lærred, og farver afstemmes efter bygningens øvrige farver. Markiser udføres oprullelige eller sammenklappelige. Markiser udføres kun med tekst på kanten. Baldakiner i hele bygningens bredde anvendes som hovedregel ikke, da de bryder såvel bygningens som gadens helhed. 53

54 skilte & facadeudstyr retningslinier Sikringsgitre udformes således, at de respekterer butikkens facade og ikke skjuler vinduesudstillingen efter lukketid. Lampetter og fakler på murpiller opsættes kun i særlige tilfælde, og kun hvor de ikke er til gene for omgivelserne og i øvrigt harmonerer med bygningen. 54 Når sikringsgitret placeres bag vinduesudstillingen undgås tillukkede butiksfacader, Vimmelskaftet 37.

55 Som hovedregel skiltes ikke over butiksetagen. Undtaget er dog ejendomme med erhverv på 1. etage og opefter. Her placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver, i et eller flere af lejemålets vinduer eller på facaden. Faneskilte og permanente bannere over flere etager på facaden opsættes kun ved kulturelle institutioner. På flagstænger opsat på facaden må der ikke flages med reklameflag. skilte & facadeudstyr retningslinier På domicilbygninger kan der evt. skiltes højere oppe på facaden, Nytorv

56 De små hvide markiser giver facaden et helhedspræg, Holmens Kanal 2. skilte & facadeudstyr retningslinier Solafskærmning over butiksfacaden Solafskærmning opsættes i en bredde som det enkelte vinduesfag. Markiser udføres som hovedregel af ensfarvet refleksfrit lærred, og farver afstemmes efter bygningens øvrige farver. Markiser udføres oprullelige eller sammenklappelige. 56 Markiser udføres uden tekst eller logo.

57 skilte & facadeudstyr retningslinier Fritstående skilte Fritstående skilte, standerskilte, pylonskilte og flagstænger placeres på eget grundstykke ved fritliggende erhvervsbebyggelser og ved benzinstationer. Højde, udformning og farver tilpasses omgivelserne og vurderes i hvert enkelt tilfælde. Skiltning ved benzinstationer Ud over logo skiltes der ikke i skærmtagets sternkant. I Indre By og på brokvartererne udføres sternkanten uden lys. I yderkvartererne, hvor det ikke er til gene, vurderes muligheden for indirekte belysning af sternkanten. 57

58 Ved skiltebelysning bør lyskilder med en så god farvegengivelse som muligt foretrækkes. Flere og mindre lyskilder giver som hovedregel et bedre resultat end færre og større. Ofte er lyset fra udstillingsvinduet tilstrækkelig belysning. Enkeltsiddende bogstaver og neonskrift kan ofte bedre end planskilte underordne sig facadens helhed. Sikringsgitre bør så vidt muligt placeres indvendig, bag glasfacaden. Alternativt kan anvendes elektroniske systemer eller sikringsglas, idet den stigende tendens til anbringelse af sikringsgitre skæmmer butiksgaderne efter lukketid. Reklamering for leverandører og varer i forbindelse med butiksskiltningen bør undlades, da dette slører den øvrige skiltning. skilte & facadeudstyr anbefalinger 58 Lyset fra butiksudstillingen er ofte tilstrækkelig belysning, Niels Hemmingsens Gade 4.

59 Enkel sklitning med malede bogstaver, Amagertorv 1. 59

60 60

61 reklamer Rådhuspladsen i dagslys. Reklamer kan være et festligt indslag i bybilledet, især lysreklamerne i byens nattebillede. Der er en tendens til, at reklamer skal være store for at kunne opfattes af den kørende trafik. Det er vigtigt, at reklamerne ikke tager magten fra bygningerne, og at de i dagtimerne ikke skæmmer arkitekturen med deres bærende konstruktioner. Endvidere må de ved deres lys- og billedvirkning ikke være til gene for omgivelserne. Reklamerne bør derfor begrænses til særligt udvalgte områder med overvejende erhvervsmæssig bebyggelse. 61

62 Reklameflag / Bannere / Duge: Permanent opsætning af reklameflag, -bannere eller -duge på facader eller tværs over gade tillades ikke. Midlertidig opsætning inden for få dages varighed i forbindelse med særlige begivenheder kan accepteres og kræver ikke indhentning af tilladelse. 62 Trianglen på Østerbro er et af de steder hvor tagreklamer tillades.

63 Neon-tagskilte kan placeres på tage på særlig udvalgte steder og på steder, hvor der er tradition for tagskiltning, ved trafikknudepunkter, pladser og hovedstrøg med overvejende erhvervsmæssige lejemål. På skrå tage placeres reklamen så vidt muligt så lavt, at taget danner baggrund. Tagskiltets bærende konstruktion, bogstaver og eventuelle billede skal være gennembrudt, således at skiltet synes mindst muligt i dagtimerne, og således at bygningsprofilen ikke sløres. reklamer retningslinier Tagreklamer ved Sortedam Dossering. 63

64 Når reklamen bliver til kunstnerisk udsmykning, Sølvgade 16. reklamer retningslinier Reklamer malet på gavle udføres, så de tilpasser sig gavlens helhed. Neonreklamer opsættes kun på særligt udvalgte steder, hvor de ikke er til gene for omgivelserne. 64 Her en af de mere opfindsomme gavlreklamer, Nørrebrogade 206.

65 Billboard reklame ved Vigerslev Allé. Billboards og lignende reklamer opsættes som hovedregel ikke i bydelene Indre By, Christianshavn, Indre Østerbro, Indre Nørrebro og Vesterbro. reklamer retningslinier Billboards og lignende reklamer opsættes som hovedregel ikke i boligområder, i villakvarterer eller på boligejendomme. Billboards og lignende reklamer opsættes som hovedregel ikke i og ved parker og grønne områder. Billboards kan som hovedregel, uden for ovennævnte bydele og områder, tillades opsat i industri- og erhvervsområder, ved større parkeringspladser og benzinstationer, i gangtunneler, viadukter og i forbindelse med jernbanearealer og S-togsstationer. Midlertidig placering af reklamer og billboards på byggepladshegn og -stilladser accepteres over hele byen. Signboards / elektroniske lystavler er på grund af størrelse og bevægelig lys vanskeligt at indpasse i bygningernes arkitektur og det københavnske bybillede. Skiltetypen anvendes derfor kun, hvor en sådan tilpasning er mulig, uden at være til gene for omgivelserne. 65

66 66

67 belysning Aftenlys ved Børsen. Belysning af facader kan i visse tilfælde være et tilskud til byens nattebillede, men bør begrænses til fritliggende bygninger, bygninger med en særlig beliggenhed, bygninger af særlig historisk eller arkitektonisk interesse, samt domicilbygninger af arkitektonisk kvalitet, som også uden for dagtimerne kræver særlig opmærksomhed. Belysningen af Københavns Rådhus fremhæver særlige udvalgte bygningsdele. 67

68 belysning retningslinier Belysningen må ikke være til gene for omgivelserne og skal afstemmes efter gadebelysningen og det naturlige nattelys. Belysningen udføres jævn, dæmpet og tilpasset facadens farve og karakter. Armaturerne placeres i en tilpasset afstand fra bygningen og i en højde over terræn, således at der opnås en naturlig skyggevirkning. Belysning nedefra og stærkt lysende armaturer giver et spøgelsesagtigt eller teatralsk udseende. Hvor det ikke er muligt at placere armaturerne i en passende afstand fra bygningen, placeres de oftest over stueetagen, lige under hovedgesimsen. En sådan placering kræver en nøje afstemt belysningsstyrke for at undgå skæmmende, kraftige skygger fra de vandrette led på facaden: gesimser, bånd og sålbænke. Små diskrete armaturer i neutral farve foretrækkes. Afskærmning kan i nogle tilfælde være nødvendig for at undgå, at lyset blænder. 68

69 Belysningen er jævn og dæmpet, Magasin Kgs. Nytorv. belysning anbefalinger Det tilrådes, at man søger vejledning hos en erfaren rådgiver i forbindelse med facadebelysning for at sikre et godt resultat. Endvidere bør der foretages et eller flere belysningsforsøg, før man beslutter den endelige lysstyrke og farvekarakter. 69

70 således administreres facader & skilte Mange af de arbejder, som har betydning for en bygnings udseende, vil som udgangspunkt kunne gennemføres uden byggetilladelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at arbejderne i alle tilfælde kan gennemføres uden kommunens godkendelse, idet lokalplaner, byplaner, servitutter og andre forhold kan bevirke, at kommunen kan stille krav til arbejdernes udførelse. Sådanne krav vil tage udgangspunkt i facader & skilte. omfatter, og hvilke planmæssige og arkitektoniske intentioner planen skal sikre. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer i de eksisterende forhold, uden at ændringerne er godkendt af kommunen. Hvis der ikke søges tilladelse i sådanne sager, vil kommunen kunne gennemtvinge en nedtagning af f.eks. skilte og reklamer eller gribe ind over for udskiftning af vinduer, hvis de virker skæmmende eller bryder med de intentioner, der ligger i planen. I tilfælde, hvor kommunen ikke umiddelbart har mulighed for at stille krav til bevaringsværdige bygningers facadeudformning og facadeudstyr, kan kommunen nedlægge forbud mod det pågældende arbejde med baggrund i bestemmelser i planloven. Forbudet giver kommunen mulighed for at udarbejde en lokalplan med krav til facadeudformning m.v. I det følgende beskrives kort de regelsæt, som har betydning på området. Facadecensur En stor gruppe ejendomme i kommunen er omfattet af servitutter, der indeholder såkaldte facadecensurbestemmelser, hvori der stilles krav om, at kommunen skal godkende facadeændringer, skiltning og lignende forhold, som er af betydning for bygningens udseende. I tilfælde, hvor en ejendom er omfattet af tinglyste facadecensurbestemmelser, vil det således også være nødvendigt at indhente kommunens godkendelse, inden der foretages ændringer i bygningens udseende. Lokalplaner og byplaner Mange ejendomme i Københavns Kommune er omfattet af en lokalplan eller af en byplan. I sådanne planer vil der som hovedregel være bestemmelser om, at skiltning og reklamering ikke må finde sted uden tilladelse, og at eksisterende bygninger ikke må ændres uden godkendelse. Bestemmelserne for, hvorledes facader og skiltning m.m. skal udføres, vil variere i de forskellige planer - alt efter hvilket område de 70 Nedlæggelse af forbud Hvis kommunen ikke har direkte grundlag i planer, lovgivning eller servitutter for at stille krav til udformningen af en facade eller for at hindre opsætning af skilte eller reklamer m.m., kan kommunen dog i medfør af bestemmelserne i planlovens 14 nedlægge forbud mod arbejdets gennemførelse. Kommunen er indstillet på at bruge denne mulighed i forbindelse med bevaringsværdige bygninger eller bygninger, der indgår

71 således administreres facader & skilte i bevaringsværdige sammenhænge. Et forbud gælder for ét år. I dette år vil kommunen have tid til at udarbejde en lokalplan, som giver den fornødne hjemmel til at stille krav om, hvordan facaden skal udformes. Byggelovgivningen Tilbygninger, ombygninger m.m. Byggeloven indeholder i 6 D, stk. 1, en bestemmelse om, at kommunen kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Der vil således i forbindelse med meddelelse af tilladelse til byggeri med henvisning til denne bestemmelse kunne stilles krav til byggeriets udformning for at sikre, at bygningen passer ind i omgivelserne og er med til at skabe en god helhedsvirkning i miljøet. Skilte Endvidere indeholder byggeloven i 6 D, stk. 2, en bestemmelse om, at skiltning, lysinstallationer o. lign. ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen heraf. For så vidt angår skiltning, reklamering og opsætning af belysning, vil kommunen således både hvis den får kendskab til ønsker om at udføre sådanne ting, og når de er gennemført kunne gribe ind, hvis skiltene eller belysningen virker skæmmende i forhold til omgivelserne eller i øvrigt er til gene. Vedligeholdelse, vinduesudskiftninger m.m. Almindelige vedligeholdelsesarbejder, såsom maling eller anden istandsættelse af facader, udskiftning og maling af vinduer og døre, reparation af tag og lignende, kræver ikke byggetilladelse, og kan således som udgangspunkt gennemføres uden tilladelse fra kommunen efter byggelovgivningen. Tilsvarende gælder opsætning af skilte, reklamer, antenner (bortset fra paraboler med en diameter over 1 m og ikke typegodkendte tagantenner) samt facadebelysning. Forholdet vil dog som nævnt ovenfor kunne være reguleret af lokalplaner eller andet Offentligt støttede byggearbejder I forbindelse med byfornyelse vil der i byfornyelsesbeslutningen være stillet ganske omfattende krav til de arbejder, som skal gennemføres. Herunder vil der også være krav til facadeudformning, materialevalg, skiltning og andet, som er af betydning for de enkelte bygningers fremtidige udseende. Sådanne krav skal overholdes, for at de støtteberettigede byggearbejder vil blive godkendt. På tilsvarende måde vil støtte til ombygninger af og tilbygninger til almene, bevaringsværdige bebyggelser i henhold til lovgivningen herom blive betinget af, at de arkitektoniske holdninger, som er beskrevet i facader & skilte tilgodeses. 71

72 72

73 73

74 74

75 3

76 Yderligere information og rådgivning: Plandirektoratet Rådhuspladsen København V telefon: internet: Byggedirektoratet Ottiliavej Valby telefon: internet: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø telefon: internet: 4 Bygge- og Teknikforvaltningen

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet.

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet. Bilag 3 Reklamer i København Lysreklamer på Rådhuspladsen Reklamer i det offentlige rum spiller en stigende rolle i den moderne by. Byens udvikling og erhvervslivets interesse for synliggørelse gennem

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 104 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Olufsvej ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK April 1987 LOKALPLAN

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommunes retningslinjer. Bilag 1 SAMMEN OM BYEN. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen tagvindmøller Københavns Kommunes retningslinjer Bilag 1 Baggrund Københavns Kommunes klimaplan indeholder et fyrtårnsprojekt om at opstille vindmøller i København. Kommunens egen satsning retter sig mod

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Sikring af bevaringsværdige bygninger

Sikring af bevaringsværdige bygninger BILAG 1 Sikring af bevaringsværdige bygninger Hvad er bevaringsværdige bygninger I henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN C5-1 LOKALPLAN FOR KULTURMILJØ I BYMIDTEN C5 August 2005 HVAD ER EN LOKALPLAN? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner (lokalplaner).

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

INDSIGELSER OG KOMMENTARER TIL LOKALPLAN CAMPUS BISPEGADE

INDSIGELSER OG KOMMENTARER TIL LOKALPLAN CAMPUS BISPEGADE ang. 6.1: "Tage på nye bygninger skal udformes som flade grønne tage stenurt eller anden vandabsorberende vegetation". Ændringsforslag: ordet "skal" ændres til "kan". ang. 6.2: "Ny bebyggelse skal fremstå

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere